På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren."

Transkript

1 RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN104 I kraft fr.o.m SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. Ifall det förekommer motstridigheter mellan de olika språkversionerna tillämpas den finskspråkiga versionen. 1 FÖRSÄKRINGENS ÄNDAMÅL Reseförsäkringens ändamål är att ersätta den försäkrade i dessa försäkringsvillkor nämnda skadefall som orsakat olycksfall, skador och dödsfall under resa samt annullering av och avbrott i resa. 2 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Försäkringen innefattar följande ersättningsslag: Ersättningsslag Försäkringsbelopp (EUR) Självrisk Dödsfall till följd av reseolycksfall, försäkrad kortinnehavare Dödsfall till följd av reseolycksfall, försäkrad familjemedlem Fullständigt bestående men (100 %) till följd av reseolycksfall Vårdkostnader till följd av skada eller sjukdom under resa, kostnaderna för sjuktransport till hemlandet ingår Utan övre gräns 0 Obs. Försäkringen ersätter enbart utländska vårdkostnader för sjukdom under resa och reseolycksfall i utlandet. Ersättning utgår inte för vård i Finland. Annullering av resa Avbrott i resa Ersättning för väntetid vid försenat flyg eller Högst 25/timme, dock högst annat allmänt kommunikationsmedel Resgods i händelse av direkta sakskador, * försäkrad kortinnehavare Resgods i händelse av direkta sakskador, * försäkrad familjemedlem Anskaffning av nödvändighetsartiklar vid försenat * resgods Person- och sakskada som i egenskap av * privatperson förorsakats någon annan och som den försäkrade är ersättningsskyldig för Juridisk hjälp *

2 Varje försäkringsbelopp, förutom i fråga om dödsfall, som anges i tabellen avser det maximala ersättningsbeloppet för en försäkrad person vid ett enskilt skadefall som omfattas av försäkringen. * Försäkrad kortinnehavare och försäkrad familjemedlem (definition nedan) har vid varje skadefall en i tabellen antecknad självrisk av skadebeloppet. Försäkrad kortinnehavare kan innan resan börjar mot extra avgift eliminera samtliga självriskbelopp från försäkringen. Eventuella flera eller parallella kort, som inkluderar ett reseförsäkringsskydd, berättigar inte till flerdubbla ersättningar. 3 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Försäkringsgivare är ACE European Group Limited, filial i Finland (ACE). 3.1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare Försäkrade Försäkrade är åriga innehavare av Diners Club Classic kort (privatkort/ familjekort), nedan Diners Club kort, som har sin stadigvarande bostad och sitt hem i Finland och som huvudsakligen vistas här samt de kortinnehavare i åldern år som är bosatta i Finland, men som tillfälligt vistas utomlands, dock högst ett år från det att de lämnat landet (i dessa villkor försäkrad kortinnehavare ). Försäkrade är också familjemedlemmar under 18 år som reser med kortinnehavaren, dock samtidigt bara på basis av ett kort. Familjemedlem avser barn under 18 år till kortinnehavaren eller till dennas maka/make eller sambo som bor i samma hushåll, samt kortinnehavarens barnbarn under 18 år. Försäkrade är också de personer som har Diners Club kort som innehåller giltig reseförsäkring och som reser med kortinnehavaren då kortinnehavaren har betalat den här personens resebiljett eller kostnaderna för hyrd bil enligt punkt Sambo Med sambo avses en person som bor på samma adress som den försäkrade kortinnehavaren och lever med denna under äktenskapsliknande förhållanden Försäkringstagare Försäkringstagare är en kortinnehavare som uppfyller kriterierna i punkt och som gjort ett försäkringsavtal med försäkringsgivaren Förmånstagare Förmånstagare vid dödsfall är den försäkrades anhöriga, om inte försäkringstagaren skriftligen meddelat någon annan förmånstagare till ACE. 3.2 Giltighet Försäkringen gäller på resor i Finland och utomlands, förutsatt att den försäkrade kortinnehavaren har ett giltigt Diners Club kort innan resans början och att resebiljetten som berättigar till transporten eller kostnaderna för hyrd bil i sin helhet har betalats med Diners Club kortet. Följande betalningar behöver emellertid inte göras med kortet i fråga: - En skälig bokningsavgift eller motsvarande förskottsbetalning - Betalning för resor eller utflykter på resmålet, med resmålet avses orten.

3 - Betalning för en högst 48 timmar lång grupputflykt som serviceproducenten ordnar i destinationslandet. Försäkringen gäller på resor med egen bil förutsatt att det i resan ingår transport med allmänt kommunikationsmedel (t.ex. båt, tåg) och förutsatt att alla dessa transporter har betalats med Diners Club kortet. En del av resan kan vara betald med Diners Clubs eventuella värdesedlar från bonusprogram eller motsvarande. På motsvarande sätt gäller försäkringen på Diners Club/Club Rewards -resor, då försäkrad kortinnehavare använder sig av sina Club Rewards -poäng då en medlem använder sig av sina bonuspoäng, förutsatt att passageraravgifterna har betalats med Diners Club kortet Giltighetsområde och -tid Försäkringen gäller under inrikes- och utrikesresor överallt i världen i enlighet med begränsningarna som nämns i de allmänna försäkringsvillkoren. Försäkringen gäller bl.a. inte för resor till och från Kuba och inte heller i Kuba. I Finland gäller försäkringen enbart under resor som görs till platser som fågelvägen ligger minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad. Försäkringen gäller dock inte under resor mellan dessa platser. Försäkringen gäller dock även vid en fritidsbostad som den försäkrade har i bruk, förutsatt att den försäkrade kortinnehavaren eller familjemedlemmar som bor i samma hushåll som den försäkrade (maka, make eller sambo eller dennas föräldrar, föräldrar, far- eller morföräldrar, syskon, barn, barnbarn, fästmö eller fästman) äger mindre än hälften av fritidsbostaden och att den fågelvägen ligger minst 150 kilometer från den försäkrade kortinnehavarens egentliga hem. Försäkringen gäller inte i länder eller områden dit Finlands utrikesministerium avråder att resa. För att försäkringen skall gälla i länder eller områden dit Finlands utrikesministerium avråder att resa, ska om saken överenskommas med ACE på förhand. Försäkringen gäller även under vistelse i resmålet. Försäkringen gäller under resor som varar högst två månader (60 dygn). Om resan varar längre utan avbrott, upphör försäkringen två månader efter det att resan börjat. Avresedagen räknas alltid från Finland oavsett i vilket land den första biljetten köps Flygresa Försäkringen gäller inte för en person som hör till flygpersonalen eller för en person som utför till flygningen hörande uppdrag i händelse av olycksfall i samband med flygolycka. Försäkringen gäller under flygresa, då den försäkrade är passagerare i luftfartyg försett med nationalitetsbeteckning. Om den försäkrade samtidigt har giltiga resenär-, reseolycksfalls- eller privata olycksfallsförsäkringar i ett eller flera försäkringsbolag gäller dessa, förutom flygolycksfallsförsäkringar, under flygresa högst upp till försäkringsbelopp på sammanlagt euro Tävlingsidrott, specialgrenar och specialresor Resenärförsäkringen är inte i kraft vid tävlingsidrott eller vid träning av tävlingsidrott. Resenärförsäkringen är inte i kraft vid följande idrottsgrenar och aktiviteter: - kamp-, och kontaktgrenar, såsom boxning, brottning, judo och karate - kraftsporter, såsom tyngdlyftning och styrkelyft

4 - motorsport - flygsport såsom fallskärmshopp, segelflygning, flygning med varmluftsballong, bungyhopp, hängflygning eller flygning med ultralätt eller amatörbyggt flygplan - klättringsgrenar såsom bergs-, klipp- och väggklättring - hastighetsåkning och störtlopp och motsvarande - apparatdykning och forspaddling - forskningsresor och vandringar som görs utomlands i bergstrakter, djungel, öken, ödemarker eller andra obebyggda områden - oceanseglatser Kärnskada och krig Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av - plötslig inverkan av vapen eller anläggning som baserar sig på kärnreaktion och som förorsakat massförintelse av människor, - krig eller väpnad konflikt. Ansvarsbegränsningen i denna punkt tillämpas inte under 14 dagar från det att en väpnad aktion börjat, förutom i fråga om storkrig, ifall den försäkrade redan dessförinnan börjat sin resa och själv inte deltagit i aktionerna i fråga. 3.3 Skaderegleringskostnader Försäkringen ersätter - arvode för läkarutlåtande - lösen för polisundersökningsprotokoll - lösen för myndighetsintyg - reparationskostnadskalkyl som begärts av ACE - kostnad för nödfalls- eller ersättningstjänst som godkänts av ACE på förhand 4 RESENÄRFÖRSÄKRING 4.1 Sjukdom under resa Sjukdom under resa avser en sjukdom som har krävt läkarvård och som har börjat eller de första symtomen uppstått under resan. Som sjukdom under resa betraktas också en plötslig förvärring av en redan befintlig sjukdom eller en förändring i tillståndet, ifall en sådan förändring enligt allmän medicinsk erfarenhet inte har varit sannolik och kunnat förväntas. I dessa fall ersätts akut vård i syfte att ge den första behandlingen under resan. Försäkringen ersätter inte en sjukdom som har förorsakats av bruk av alkohol eller narkotika eller missbruk av läkemedel. 4.2 Reseolycksfall Reseolycksfall Reseolycksfall avser en plötslig, yttre händelse som förorsakar kroppskada under resa och som inträffar utan den försäkrades avsikt. Som reseolycksfall avses även drunkning, värmeslag, gasförgiftning samt förgiftning genom ämne som förtärts av misstag, då dessa händelser oavsiktligt inträffar den försäkrade Som reseolycksfall ersätts inte en skada som förorsakats - av ett skadefall som berott på den försäkrades sjukdom eller kroppslyte

5 - av ett operativt ingrepp, vård- eller någon annan medicinsk åtgärd som vidtagits för behandling av en sjukdom eller ett kroppslyte, såvida inte åtgärden vidtagits för behandling av en skada som ersätts av denna försäkring - av förgiftning som förorsakats av läkemedel, alkohol eller något annat rusmedel som den försäkrade använt eller av ett ämne som den försäkrade förtärt som föda eller, - på en tand eller tandprotes vid tuggning, även om en yttre faktor bidragit till skadan (se punkt 4.4) Som reseolycksfall ersätts inte heller - en smittsam sjukdom till följd av bett eller sting av insekter - psykiska följder av reseolycksfall Skada som förorsakats av sjukdom eller lyte Om en sjukdom eller ett lyte, som inte har samband med reseolycksfallet, väsentligen har bidragit till en skada som förorsakats av reseolycksfallet, utbetalas ersättning endast till den del skadan anses vara förorsakad av detta reseolycksfall. 4.3 Vårdkostnader vid sjukdom eller skada Försäkringen ersätter endast utländska vårdkostnader till följd av reseolycksfall utomlands eller sjukdom under resa utomlands. Ersättning utgår inte för vårdkostnader i Finland. Vårdkostnader för vård utomlands som förorsakats av sjukdom under resa eller reseolycksfall ersätts högst under 90 dagar från det att vården började. Vårdkostnaderna ersätts enligt originalräkning eller -verifikat i den mån de inte ersätts med stöd av någon lag I de utländska vårdkostnaderna ingår - nödvändiga kostnader för behandling eller undersökning gett eller ordinerat av läkare inklusive skäliga lokala resekostnader. Kostnader för fysikalisk behandling ersätts för högst tio behandlingsgånger per reseolycksfall förutsatt att behandlingen har ordinerats av läkare och getts på en vårdinrättning. - kostnader för nödvändig reparation eller återanskaffning av glasögon, hörapparat och tandprotes som skadats i samband med reseolycksfallet. Glasögon ersätts om de har skaffats senast två månader efter att reseolycksfallet inträffade. - Även andra av ACE på förhand godkända kostnader än de ovan nämnda, när den försäkrades åtgärder har begränsat uppkomsten av ytterligare skada och bidragit till inbesparingar av alternativa kostnader I vårdkostnaderna ingår inte - kostnader för vistelse på rehabiliterings-, bad- eller kurinrättning, inte heller resekostnader dit och därifrån - anskaffning av andra medicinska artiklar än vad som nämns i punkt i villkoren - inkomstbortfall eller andra indirekta förluster till följd av vården Kostnaderna för sjuktransport till hemlandet och för en nödvändig ledsagare ersätts ifall ACE godkänt dessa på förhand. 4.4 Vårdkostnader för tandskada och akut tandvärk Försäkringen ersätter endast utländska vårdkostnader till följd av tandskada eller akut tandvärk. Ersättning utgår inte för vårdkostnader i Finland. Försäkringen ersätter kostnader för nödvändig behandling eller undersökning som givits eller ordinerats av tandläkare till följd av reseolycksfall inklusive skäliga lokala resekostnader.

6 Om en tand eller tandprotes skadats vid tuggning ersätts vårdkostnaderna inklusive skäliga lokala resekostnader upp till sammanlagt högst 85 euro. Vid behandling av akut tandvärk ersätts kostnaderna för nödvändig vård inklusive skäliga lokala resekostnader upp till sammanlagt högst 85 euro, om värken har börjat och vården getts under resan. 4.5 Bestående men till följd av reseolycksfall Bestående men Med bestående men avses ett medicinsk bedömt allmänt men som en skada förorsakar den försäkrade. Vid bedömning av menet beaktas endast skadans art, inte den försäkrades individuella omständigheter, såsom yrke eller fritidsintressen. Vid fastställande av menets omfattning tillämpas social- och hälsovårdsministeriets förordning 1649/2009 om invaliditetsklassificering enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Menets omfattning fastställs utgående från den invaliditetsklassificering som gällde vid den tidpunkt då reseolycksfallet inträffade. Skadorna är indelade i invaliditetsklasser 1-20 så att invaliditetsklass 20 motsvarar fullständigt bestående men Betalning av menersättning För fullständigt bestående men betalas högst euro. För partiellt bestående men betalas så många tjugondelar av försäkringsbeloppet som invaliditetsklassen anger. Engångsersättning betalas då menet blivit bestående. Ett bestående men fastställs enligt skadans tillstånd senast tre år från det att reseolycksfallet inträffade. Om det bestående menet ändras med minst två invaliditetsklasser innan det har gått tre år sedan engångsersättningen betalades, ska ersättningsbeloppet ändras på motsvarande sätt. Betald ersättning återkrävs dock inte. Om invaliditetsklassen ändras efter nämnda tid, justeras ersättningsbeloppet inte Övergående men Om det har gått ett år sedan reseolycksfallet inträffade och skadan inte har läkts eller invaliditetsklassen inte blivit bestående, betalas årligen som fortlöpande ersättning tio procent av den del av försäkringsbeloppet som motsvarar skadans invaliditetsklass vid respektive tidpunkt. Denna menersättning utbetalas inte efter att det gått tre år sedan skadan uppstod. 4.6 Dödsfall Om den försäkrade avlider under resa ersätts enligt originalräkning eller -verifikat skäliga kostnader för hemtransport eller begravning utomlands. Dessa kostnader ersätts även om den försäkrades död inte förorsakats av ett skadefall som annars ersätts. Vid försäkrad kortinnehavares död till följd av reseolycksfall betalas som engångsersättning euro. Från denna ersättning avdras sådan ersättning för bestående men som har betalats med anledning av samma reseolycksfall. Ersättning utbetalas dock inte om den försäkrade avlider efter att det gått tre år sedan reseolycksfallet. Ersättning utbetalas inte för en försäkrads död vars väsentliga orsak är en smittsam sjukdom som den försäkrade fått på resan och som i förordningen om smittsamma sjukdomar definieras som en allmänfarlig smittsam sjukdom. Vid dödsfall som drabbar den försäkrade kortinnehavarens familjemedlem som nämns i punkt ersätter försäkringen som engångsbelopp euro.

7 4.7 Skador till följd av annullerad eller avbruten resa Annullerad resa Försäkringen ersätter en av tvingande skäl annullerad resa, det vill säga hinder för avresa, på grund av - den försäkrades plötsliga sjukdom, - olycksfall som drabbat den försäkrade, - den försäkrades död eller - egendomsskada på den försäkrades egendom i Finland. Vid annullering ersätts de kostnader som den försäkrade med beaktande av researrangörens resevillkor ansvarar för Försäkringen ersätter inte en annullerad resa om - försäkringen har betalts senare än tre dygn före början av resan, - orsaken till annulleringen har framgått innan försäkringsskyddet började eller - orsaken till annulleringen har framgått innan resan bokades och betalades Avbruten resa Försäkringen ersätter en av tvingande skäl avbruten resa, det vill säga en ändring av en påbörjad resa, när detta berott på att den försäkrade under resan drabbats av - plötslig sjukdom - olycksfall eller - egendomsskada på den försäkrades egendom i Finland. På grund av en avbruten resa betalas - den försäkrades nödvändiga extra kostnader för resa och inkvartering, - av ACE på förhand godkända skäliga resekostnader för ny resa tillbaka till resmålet, om det är nödvändigt på grund av att anställningen eller studierna fortsätter Sjukhusvård och för tidig hemkomst När resa avbryts till följd av sjukhusvård eller för tidig hemkomst till följd av de orsaker som nämns i punkt 4.7.3, betalas 43 euro per dag för resdagar som den försäkrade förlorat. Om en försäkrad person under 18 år tas in på sjukhus för vård och vården av sjukdomen eller skadan enligt läkares föreskrift kräver insatser av vårdnadshavaren, betalas motsvarande ersättning för förlorade resdagar till en av vårdnadshavarna. Ersättning för samma tid betalas endast på grund av en orsak, antingen sjukhusvård eller för tidig hemkomst. Ersättning betalas för högst 45 dagar, dock högst resans pris. Resdagarna räknas i fulla 24 timmars perioder från det att resan började. De förlorade resdagarna räknas på motsvarande sätt från det att sjukhusvården började eller resan avbröts tills sjukhusvården tog slut eller högst till den tidpunkt då resan borde ha avslutats. Om den sista på detta sätt beräknade fulla perioden överskrids med 12 timmar, räknas även denna som en dag Den försäkrade har dessutom rätt till ersättning i enlighet med det som nämns i punkterna om annullering av resan eller för tidig hemkomst orsakats av tvingande skäl till följd av sjukdom, olycksfall eller dödsfall som plötsligt drabbat den försäkrades make, maka eller sambo, barn, barnbarn,

8 föräldrar, far- eller morföräldrar, syskon, fästman eller fästmö som den försäkrade i Finland bokat en resa med som börjar härifrån. 4.8 Ersättning för väntetid vid försenat flyg eller annat allmänt kommunikationsmedel Försäkringsskyddet avser en situation då den försäkrade till följd av att ett flyg eller allmänt kommunikationsmedel försenas eller överbokas blir tvungen att invänta ett flyg eller annat allmänt kommunikationsmedel som ingår i den ursprungliga resplanen i mer än fyra (4) timmar. Som ersättning betalas nödvändiga och skäliga levnadskostnader och eventuella inkvarteringskostnader högst 25 euro/timme, dock högst 500 euro. I första hand är transportbolaget ansvarigt och den försäkrade ska alltid först rikta ersättningskravet till detta. Från ersättningen avdras den kompensation eller ersättning som den försäkrade är berättigad till att få av researrangören eller transportbolaget. Inköpen ska göras och övernattningen ske under förseningen på det resmål där förseningen inträffat. Den försäkrade ska skaffa ett intyg över förseningen och anledningen till förseningen av flygbolaget, trafikföretaget eller researrangören. Originalverifikat samt en utredning över resebokningarna och bokningsbekräftelserna ska bifogas skadeanmälan. Med allmänna kommunikationsmedel avses tillståndspliktig transport av passagerare på reguljära rutter. Charterflyg betraktas som allmänna kommunikationsmedel ifall det använda flygplanet beställts av resebolaget eller researrangören Begränsningar i anslutning till ersättning för väntetid Försäkringen ersätter inte väntetid för andra flyg än ordinärt registrerade charter- och reguljärflyg, - om förseningen beror på att den försäkrade inte har anmält sig till flyget enligt flygbolagets anvisningar, - för försening som beror på strejk eller stridsåtgärd som man hade kännedom om innan avfärden, - för försening som beror på av luftfartsmyndigheterna eller andra myndigheterna fattat beslut om flygförbud eller andra aktioner som var kända innan avfärden. 5 RESGODSFÖRSÄKRING 5.1 Försäkringsobjekt Försäkringsobjekt är resgods, med vilket avses egendom som den försäkrade tagit med på resan eller skaffat under resan Försäkringsobjekt i resgodsförsäkringen är inte - motordrivna fordon, husvagnar eller andra släpvagnar, vatten- eller luftfarkoster samt delar av och tillbehör till dessa - segel- och surfbrädor - handelsvaror, varuprover, reklammaterial, filmer och band som används i kommersiellt syfte eller för undervisning, fotografier, ritningar och programdisketter - utrustning som är avsedd för yrkesutövning, elverktyg, telekopierings- och kopieringsapparater - manuskript, samlingar och delar av dem - värdepapper, resechecker, betalkort, kreditkort och pengar - flyttgods - djur och växter. 5.2 Skadefall som ersätts och begränsningar i anknytning till dem

9 Försäkringen ersätter direkta sakskador som förorsakats av en plötslig oförutsedd händelse. Dessa är t.ex. - stöld, rån - trafikolycka eller annan olycka, - skador under transporten Försäkringen ersätter inte - skada som förorsakats av att ett föremål försvunnit eller kvarglömts - skada som förorsakats av sedvanlig användning av föremålet eller skavning, repning eller bristfälligt emballage - skada som förorsakats på cyklar, skidor eller annan sportutrustning när dessa använts för sitt ändamål - skada som förorsakats av myndighetsåtgärder - skada som ersätts på basis av någon speciallag, garanti eller annan försäkring. 5.3 Säkerhetsföreskrifter Allmänna platser Den försäkrade får inte lämna resgods utan kontinuerlig uppsikt på trafikstationer, torg, restauranger, i affärer, inkvarteringsrörelsers entréhallar, allmänna kommunikationsmedel eller vid allmänna sevärdheter och besöksobjekt. Om cyklar, skidor eller annan sportutrustning måste lämnas utan bevakning utomhus eller i utrymmen för allmänt bruk, ska de vara fastlåsta i en ställning avsedd för detta ändamål eller i ett annat lämpligt fast objekt Inomhuslokaler och förvaringsutrymmen Vid förvaring i hotellrum och andra inkvarteringsrum, fordon, husvagnar eller båtar ska föremål och apparater vars värde överstiger 340 euro förvaras i ett fast, separat låst utrymme, om det är möjligt med beaktande av föremålets användning, storlek och rådande omständigheterna. Skidboxar, sido- och tankväskor m.m. och släpvagnar räknas inte som sådana förvaringsutrymmen. Föremål eller apparater vars värde överstiger 170 euro får inte förvaras i tält, gemensamma inkvarteringsutrymmen eller i yttre förvaringsutrymmen som hör till ett fordons utrustning, om det inte särskilt ordnats kontinuerlig övervakning av dessa Frätande och fläckande ämnen Frätande och fläckande ämnen samt flaskor och förpackningar som innehåller vätskor ska packas separat så att annat resgods är skyddat Anmälan till transportföretaget Om ett föremål har tagit skada eller försvunnit under transporten eller förvaringen ska en behörig anmälan om händelsen samt ersättningsanspråk föreläggas transport- eller trafikföretagets representant. 5.4 Försäkringsbelopp och ersättningens omfattning Den övre gränsen för ACE:s ersättningsskyldighet är för den försäkrade kortinnehavarens del euro per försäkringsfall oavsett resgodsets sammanlagda värde, inkluderande ADB-utrustning för högst 500 euro. Till följd av en skada minskar försäkringsbeloppet med ersättningsbeloppet. Villkorspunkten gäller inte fortlöpande försäkring. Försäkringen ersätter per en i punkt 3.11 nämnd familjemedlem högst 500 euro.

10 5.4.1 Oberoende av försäkringsbeloppet ersätts - skäliga kostnader till följd av efterforskning av försvunnet resgods, om resgodset överlämnats i hotellets, servicestationens, transportföretagets, trafikföretagets, researrangörens eller annan motsvarandes förvar - skäliga kostnader som orsakats till följd av bärgning av resgodset och begränsning av skadan - kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar, då resgods som inlämnats för transport försenas minst 2 timmar från det att den försäkrade anlänt till målet för utresan. I ersättning betalas högst 85 euro för varje påbörjat dygn, sammanlagt dock högst 340 euro. Verifikat över betalda räkningar och anmälan om försvunnet eller försenat resgods ska framläggas Ersättningsbelopp och ersättningssätt Ersättningsbeloppet för ett föremål som är under ett år gammalt och i gott skick baserar sig på återanskaffningsvärdet, dvs. anskaffningspriset för ny motsvarande egendom. I övrigt fastställs ersättningen enligt föremålets värde vid skadan, varvid man som värdepåverkande faktorer beaktar ålder, användning och annat motsvarande. Om den skadade egendomen kan repareras, ersätts reparationskostnaderna. ACE har rätt att i stället för att betala ersättning i pengar låta reparera det skadade föremålet eller skaffa ett nytt motsvarande i stället Återstående egendom Skadad och oskadad återstående egendom förblir i den försäkrades ägo. ACE har emellertid rätt att lösa in skadad egendom eller en del av den till ett värde som fastställs på samma grunder som värdet före skadan. Om förlorad egendom fås tillbaka efter det att ersättning har betalats, ska den försäkrade utan dröjsmål överlämna den till ACE eller betala tillbaka motsvarande del av ersättningen Dubbelförsäkring Om den försäkrade har flera försäkringar som innehåller samma förmån får den sammanlagda ersättningen inte överstiga skadebeloppet från vilket självrisken avdragits. 6 RESEANSVARSFÖRSÄKRING 6.1 Skada som förorsakats någon annan Försäkringen ersätter person- och sakskador som den försäkrade i egenskap av privatperson förorsakat någon annan under resa och för vilka den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsansvarig, då ersättningsansvaret grundar sig på en handling eller försummelse under försäkringsperioden Skada som förorsakats av ett barn Skada som förorsakas av ett barn ersätts även om barnet med hänsyn till sin ålder inte ännu är ersättningsskyldigt. Även skador som avsiktligt vållats av en försäkrad person under 18 år ersätts Skada som förorsakats av ett sällskapsdjur Oberoende av den försäkrades oaktsamhet ersätter försäkringen personskador som förorsakats av en hund som hålls som sedvanligt sällskapsdjur i den försäkrades familj och skador som familjens hund förorsakar vid direkt sammanstötning med ett motorfordon. Denna bestämmelse gäller inte - skador för vilka någon annan är ersättningsansvarig

11 - trafik- eller andra skador som förorsakas av väjning för en hund. 6.2 Som ansvarsskada ersätts inte 1) Skada som förorsakas - den försäkrade själv, - en hos den försäkrade anställd eller härmed jämförbar person till den del denna är berättigad att få ersättning enligt lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring, 2) Skada på egendom, - som den försäkrade vid tidpunkten för den handling eller försummelse som lett till skadan, har eller hade i sin besittning, till låns eller annars till sin disposition, - som den försäkrade har hyrt, lånat eller tagit för transport eller förvaring eller för annan behandling, Försäkringen omfattar dock ersättningsskyldighet som den försäkrade har för skada som plötsligt förorsakats konstruktioner, utrustning eller inredning i en hotell-, hyres- eller aktielägenhet som den försäkrade och dennas familj använt som bostad, dock inte för skador som beror på vanvård av lägenheten eller slitage. 3) Skada på egendom som den försäkrade, eller någon annan för dennas räkning, vid tidpunkten för den handling eller försummelse som lett till skadan har eller hade åtagit sig att tillverka, montera, reparera, förvara eller på något annat sätt behandla eller sköta om. 4) Skada som den försäkrade ansvarar för i egenskap av ägare eller innehavare av en fastighet, förutom i det fall att största delen av fastigheten används i anslutning till den försäkrades boende, 5) Skada för vilken ersättningsansvaret enbart grundar sig på ett avtal, en förbindelse, ett löfte eller en garanti, 6) Skada som beror på att ett motorfordon eller en motordriven anordning använts i trafik som avses i trafikförsäkringslagen eller motsvarande utländsk lag, 7) Skada som förorsakats till följd av - användning av ett registreringspliktigt fartyg eller en registreringspliktig båt, - användning av en luftfarkost för luftfart, då den försäkrade är ersättningsskyldig på grund av att denna är ägare, innehavare eller användare av luftfarkosten, utför en uppgift i luftfarkosten eller är arbetsgivare för personer i sådana funktioner, 8) Skada som den försäkrade förorsakar i yrkes-, närings- eller förvärvsverksamhet, 9) Skada som förorsakas i samband med misshandel eller slagsmål, 10) Böter eller annan dylik påföljd, 11) Skada till den del den ersätts från någon annan gällande ansvarsförsäkring som den försäkrade har. 6.3 Ersättningsbestämmelser Försäkringsbelopp Högsta gränsen för ACE:s ersättningsskyldighet är euro. Skador som förorsakats genom samma händelse eller omständighet betraktas som ett skadefall.

12 6.3.2 Solidariskt ansvar Om flera personer är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, ersätter försäkringen endast den del av skadan som svarar mot det som kan läggas den försäkrade till last och den fördel den försäkrade eventuellt haft av skadefallet. Ifall annat inte framgår i det föregående nämnda orsakerna ersätter försäkringen högst andelen enligt huvudtalet av hela skadan. 6.4 Värdering av skadan och utredning av ersättningsansvaret Den försäkrade ska sträva efter att ACE bereds tillfälle att värdera skadans omfattning och möjlighet att medverka till att försöka åstadkomma förlikning. ACE utreder om den försäkrade är skadeståndsskyldig för det anmälda skadefallet som omfattas av försäkringen och förhandlar med den som kräver ersättning. Om den försäkrade ersätter skadan, kommer överens om den eller godkänner ett krav, binder detta inte ACE om inte ersättningsbeloppet och ersättningsgrunden är uppenbart korrekta. Om skadefallet leder till rättegång, ska den försäkrade meddela ACE detta utan dröjsmål. ACE sköter rättegången i ersättningsfrågan och betalar skäliga rättegångskostnaderna upp till högst euro. Självrisken är 125 euro per skada. Om ACE har meddelat den försäkrade att bolaget är berett att inom gränserna för försäkringsbeloppet ingå ett avtal med den som lidit skada och den försäkrade inte godkänner detta, är försäkringsbolaget inte skyldigt att ersätta de kostnader som därefter uppstår eller att göra ytterligare utredningar i ärendet. 7. RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING 7.1 Juridisk hjälp Försäkringen ersätter högst euro som juridisk rådgivning och hjälp ordnat av SOS International som är ett assistansbolag för nödsituationer under resa, ifall den försäkrade har arresterats på grund av delaktighet i trafikskada. Förutsättningen för ersättningsbarheten av ovan nämnda tjänster är att ACE har gett sitt samtycke till nödvändiga åtgärder innan tjänsten ordnas eller påbörjas. SOS International har rätt till att välja det mest lämpliga tillvägagångssättet för varje skadefall.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN102 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget ACE har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget Chubb har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009.

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Reseskydd för företag Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Varför teckna en reseförsäkring hos Europeiska? Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor DBFIN01 -v01 Försäkringsvillkor, gäller från 15.11.2012. Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

AKTIA KREDITKORT RESEFÖRSÄKRING

AKTIA KREDITKORT RESEFÖRSÄKRING AKTIA KREDITKORT RESEFÖRSÄKRING Sektion A Försäkringsvillkor för reseförsäkring Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren. Försäkringstagare

Läs mer

reseskydd för företag

reseskydd för företag reseskydd för företag Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.9.2002 103 371 1 11.07(10.10) innehållsförteckning reseskydd för företag...4 gemensamma bestämmelser för försäkringarna...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4

Läs mer

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta Produktfakta Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer 353-4772076-N) I Sparbankens Visa Gold-kort ingår Reseförsäkring som beviljas av LähiTapiola Pääkaupunkiseutu.

Läs mer

Euro reseförsäkring för företag

Euro reseförsäkring för företag Euro reseförsäkring för företag Allmänna försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 133 091 1 10.10 innehållsförteckning Euro reseförsäkring för företag...1 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3

Läs mer

GRUPPRESEFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 14 L

GRUPPRESEFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 14 L GRUPPRESEFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 14 L Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum eller Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare Gäller från 1.1.2016 Innehållsförteckning RESENÄRFÖRSÄKRING

Läs mer

*Produktblad: Nordea Gold -kortets reseförsäkring för fritidsresor utomlands

*Produktblad: Nordea Gold -kortets reseförsäkring för fritidsresor utomlands *Produktblad: Nordea Gold -kortets reseförsäkring för fritidsresor utomlands Försäkrade är Nordea Gold kortinnehavare (MasterCard och Visa), samt också den medresande kortinnehavarens maka/make eller sambo

Läs mer

Reseförsäkring Försäkringsvillkor 14 K

Reseförsäkring Försäkringsvillkor 14 K Reseförsäkring Försäkringsvillkor 14 K Gäller från 1.1.2015 Innehåll Resenärförsäkring 3. Försäkringens giltighet 4. Förmånstagare 5. Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed 6. Ersättningar

Läs mer

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m )

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m ) FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m. 1.1.2017) 1. FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Resenärförsäkring för vårdkostnader vid olycksfall och sjukdom, kostnader vid annullering

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Utrikesreseförsäkring för Business Eurocard -företagskort

Utrikesreseförsäkring för Business Eurocard -företagskort Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Utrikesreseförsäkring för Business Eurocard -företagskort Försäkringsvillkor, gäller från 1.4.2014 Försäkringsnummer

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta

Reseförsäkring Produktfakta Reseförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2013 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Supereuro reseförsäkring för företag

Supereuro reseförsäkring för företag Supereuro reseförsäkring för företag Allmänna försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 133 041 1 10.10 innehållsförteckning SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG...3 1 syftet med

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta

Reseförsäkring Produktfakta Reseförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2013 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

ReseföRsäkRing 1.1.2015

ReseföRsäkRing 1.1.2015 Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete. Du kan välja storlek

Läs mer

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring

MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring 1 (16) MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring för utrikesresor Försäkringsvillkor, gäller från 1.7.2009 Försäkringsnummer 102-3040 Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt

Läs mer

*Produktblad: Reseförsäkring för utrikesresor, Nordea Business MasterCard -kort

*Produktblad: Reseförsäkring för utrikesresor, Nordea Business MasterCard -kort *Produktblad: Reseförsäkring för utrikesresor, Nordea Business MasterCard -kort Försäkrade är innehavare av Nordea Business MasterCard -kort och deras makar/sambor samt barn under 19 år som de försörjer.

Läs mer

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie

Läs mer

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort Försäkringen är i kraft under inrikes- och utrikesresor överallt i världen för Ålandsbankens

Läs mer

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor DBFIN02-v01 Försäkringsvillkor, gäller från 15.11.2012 Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2012 Privat olycksfallsförsäkring Företag och organisationer Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättnings mottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor 1 (15) Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor Försäkringsvillkor, gäller från 1.7.2009 Försäkringsnummer 102-2931 Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska

Läs mer

Reseförsäkringsvillkor för Travel Guard

Reseförsäkringsvillkor för Travel Guard Reseförsäkringsvillkor för Travel Guard Reseförsäkring, Travel Guard Moniturva engångsreseförsäkring 102-3815 Travel Guard Moniturva årsreseförsäkring 102-5171 Produktbeskrivning* Travel Guard Moniturvareseförsäkring

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor Flyttgodsförsäkring Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-10299-14 Sid 2 (10) Innehåll 1. Försäkringsskydd... 3 1.1 Begränsningar 1.2 Föreskrift 1.3 Undantag 2. Flyttgodsförsening... 5 3. Självrisk... 6 4.

Läs mer

ReseföRsäkRing

ReseföRsäkRing Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete.

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbanken Platinum -kreditkort

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbanken Platinum -kreditkort Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbanken Platinum -kreditkort gäller fr.o.m 1.10.2012 försäkringssydd i anslutning till handelsbanken platinum -kreditkort Innehåll 1 Resenärförsäkring.... 2 2

Läs mer

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort gäller fr.o.m 1.10.2012 handelsbankens och handelsbankens finans kreditkort som omfattar försäkringsskydd är 1. Handelsbanken

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag

Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag Försäkringsvillkor, gäller från 1.1.2015 Försäkringsnummer 102-3601 och 119-4842 1 Innehåll Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2016 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Hälsoförsäkring...3 Vårdskydd...3 Kostnadsskydd...5 Tilläggsvårdskydd...6 kostnader

Läs mer

Reseförsäkringsvillkor

Reseförsäkringsvillkor Försäkringsaktiebolaget Alandia www.alandia.com Reseförsäkringsvillkor av år 2011 Vi försäkrar människor Personförsäkring Innehåll sida 3 Alandias Reseförsäkringsvillkor av år 2011 3 A. Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Gäller fr.o.m.1.1.2014 Innehåll 1. Personförsäkringar 2. Gemensamma bestämmelser för privat olycksfallsförsäkring

Läs mer

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 1(10) VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 Detta är en förkortad översättning av den engelska texten och ifall det råder olikheter mellan texterna är

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Villkor gällande från 2013-06-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vad gäller försäkringen för? Typ av skada/händelse

Läs mer

Försäkringsvillkor. Rese- och Köpskyddsförsäkring för Handelsbanken Kreditkort och Handelsbanken Finans Kreditkort

Försäkringsvillkor. Rese- och Köpskyddsförsäkring för Handelsbanken Kreditkort och Handelsbanken Finans Kreditkort Försäkringsvillkor Rese- och Köpskyddsförsäkring för Handelsbanken Kreditkort och Handelsbanken Finans Kreditkort Gäller från och med den 1 januari 2014 1 Försäkringsvillkor Rese- och Köpskyddsförsäkring

Läs mer

*Produktblad: Utrikesrese- och kontantuttagsförsäkring, Nordea Finnair Plus MasterCard -kort

*Produktblad: Utrikesrese- och kontantuttagsförsäkring, Nordea Finnair Plus MasterCard -kort *Produktblad: Utrikesrese- och kontantuttagsförsäkring, Nordea Finnair Plus MasterCard -kort Försäkrade är innehavare av Nordea Business MasterCard -kort och deras makar och barn under 18 år som de försörjer.

Läs mer

Reseförsäkringsvillkor 1.1.2015

Reseförsäkringsvillkor 1.1.2015 Reseförsäkringsvillkor 1.1.2015 Innehåll Alandias Reseförsäkrings villkor 1.1.2015 sida 3 6 Allmänna avtalsvillkor 1. Vissa centrala begrepp 2. Lämnande av information innan försäkringsavtalet ingås 3.

Läs mer

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution 1 1. POSTENS ERSÄTTNINGSANSVAR Posten Åland Ab:s ( Posten ) skadeståndsskyldighet för skada som vållats genom att en försändelse försenas, försvinner eller skadas eller

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

UF Ett år som företagare handledning för lärare

UF Ett år som företagare handledning för lärare 1 UF Ett år som företagare handledning för lärare BEHOVET AV FÖRSÄKRINGAR Allt möjligt kan hända inom företagsverksamhet, precis som i det normala livet. I ett företag kan skador orsakas exempelvis av

Läs mer

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING. Gäller från Reseförsäkringar sedan 1922.

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING. Gäller från Reseförsäkringar sedan 1922. SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkringar sedan 1922. Innehållsförteckning Trygg på resan...3 Ett unikt servicenät...3 Resenärförsäkring och resgodsförsäkring för resenärer...3 Tidsbestämd

Läs mer

Skadehantering: Tjänsteresa

Skadehantering: Tjänsteresa Skadehantering: Tjänsteresa Kunduppgifter - Försäkringstagare Försäkringstagarens namn Organisationsnummer Postadress Postnummer och postort Telefonnummer, växel Fax Hemsida Kontaktperson Direktnummer

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.9.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

Ansvarsförsäkring för verksamhet Försäkringsvillkor 300

Ansvarsförsäkring för verksamhet Försäkringsvillkor 300 Ansvarsförsäkring för verksamhet Försäkringsvillkor 300 Gäller från 1.1.2017 Innehållsförteckning 1 Försäkringens syfte 2 Den försäkrade verksamheten 3 Försäkringens giltighetsområde 4 Skadefall som ersätts

Läs mer

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi If You FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Använd din nättjänst I nättjänsten

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Innehåll Gemensamma bestämmelser för försäkringsskydden i Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring... 3 1. Försäkringsavtalets innehåll... 3 2.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Individuellt FÖRSÄKRINGSSKYDD Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Försäkringsvillkor för hem och familj till läsaren Välkommen att bekanta dig med Försäkringsvillkoren för hem och

Läs mer

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING V0606 VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Gäller från 1.6.2006. 1 103 319 1 4.06 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRODUKTSBESRIVNING FÖR

Läs mer

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Ersättning för personskada

Ersättning för personskada Ersättning för personskada 2 En personskada har hänt Vad behöver du göra? Anvisningarna i denna broschyr gör inte anspråk på att vara fullständiga, men kan i de flesta skadefall tjäna som vägledning om

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Ytterligare service ett axplock

Ytterligare service ett axplock Porsche Assistance Ytterligare service ett axplock - Ersättning för reskostnader för att följa med vid hämtning utomlands av minderåriga. - Ersättning för kostnader av - seende resa och inkvartering vid

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar Gäller från 1.1.2012 133 255 1 10.11 20 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD...4 PERSONFÖRSÄKRINGAR...4

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att

Läs mer

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor Allmänt ansvar - för God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer