Hemförsäkring Produktfakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemförsäkring Produktfakta"

Transkript

1 Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de väsentligaste delarna. Beskrivningen, som gäller konsumenter och med dessa jämförbara näringsidkare är inte uttömmande. Därför bör du också bekanta dig med försäkringsvillkoren. Folksam Skadeförsäkring Ab, PB 549 (Märaholmskajen 3), Helsingfors, FO-nummer , Hemort: Helsingfors Tfn ,

2 Hemförsäkring Hemförsäkringen är ett flexibelt sätt att försäkra hemmet mot de flesta typerna av skador. Du kan skydda familjens lösöre, egnahemshus och fritidsbostad. Hemförsäkringen bygger på en egendomsförsäkring med ansvars- och rättskyddsförsäkring. Genom att komplettera egendomsförsäkringen med täckande merskyddsförsäkringar kan du bygga upp ett försäkringsskydd som passar just dig och din familj. Hemförsäkringen är i kraft till förmån för försäkringstagaren och alla andra som bor stadigvarande i samma hushåll, t.ex. maken/makan och barnen. Vilka risker vill du skydda dig mot? Det är inte svårt att välja försäkring, men det lönar sig att ägna lite tid åt att sätta sig in i ärendet. Det är viktigt att du skyddar din egendom på bästa möjliga sätt, men ändå inte betalar för något onödigt. En lyxvilla och ett lider behöver inte samma slags skydd. Hemförsäkringen är ett flexibelt sätt att ge sin egendom exakt det skydd den behöver. Då du försäkrar ditt hem ska du uppskatta egendomens värde och fundera på vilka risker du vill skydda dig mot. Hemförsäkringen är uppbyggd så att varje försäkring är individuell. Vi erbjuder flera olika skyddsnivåer, som du kan kombinera så att du får rätt skydd för all din egendom. Vi rekommenderar att du väljer bästa möjliga skydd för bostadshus och hemlösöre. Grundskydd Brand Naturfenomen Rättsskydd Ansvar Valbara skydd Inbrott Stöld Elfenomen Skadegörelse Läckage Annan plötslig och oförutsedd skada Specialskydd Grundskydd I vissa fall är en försäkring som bara skyddar mot brand och naturfenomen tillräcklig, t.ex. i fråga om enkla hus. på skador som ersätts: byggnaden antänds av en gnista elmätaren i byggnaden tar skada vid åska stormen sliter upp en del av byggnadens tak ett ljus faller och antänder textilier Grundskyddet ersätter också skada på byggnad och lösegendom i byggnaden som orsakas av exceptionell översvämning till följd av störtregn, översvämning i vattendrag eller exceptionell havsvattenöversvämning. Med översvämning till följd av störtregn avses en situation där ett exceptionellt kraftigt regn orsakar översvämning av vatten på markytan. Regn betraktas som exceptionellt, då nederbördsmängden är minst 30 mm i timmen eller 75 mm på ett dygn. Med översvämning i vattendrag avses exceptionell höjning av vattennivån till följd av exceptionellt regn eller snösmältning. Med havsvattenöversvämning avses exceptionell höjning av havsvattenståndet till följd av stormvind, förändringar i lufttryck eller strömning i de danska sunden. Som exceptionell höjning av vattennivån eller havsvattenståndet betraktas ett vattenstånd vars sannolikhet är en gång på 50 år eller mer sällan. Som exceptionella händelser anses inte normala variationer i vattennivån, översvämning till följd av sjögång eller till exempel översvämning av vattendrag på våren. på exceptionell översvämning: vid exceptionellt störtregn tränger vatten in i huset direkt från markytan genom till exempel ventil eller inomhus upp ur avloppsledning och skadar konstruktioner och lösegendom. Valbara skydd Du kan teckna ett bättre skydd, som dessutom ersätter skador som beror på inbrott, stöld, skadegörelse, blixtnedslag eller annat elektriskt fenomen. Det här alternativet kan ge ett tillräckligt försäkringsskydd för byggnader utan vattenanslutning. på skador som ersätts: inbrott när någon tar sig in i lägenheten genom att bryta upp dörren kompressorn i frysen går sönder och måste repareras Om byggnaden har indraget vatten är det skäl att komplettera försäkringen med läckageförsäkring. Läckageförsäkring kan ändå inte tilläggas för byggnader med bruksvattenledningsnät som är äldre än 35 år. på skador som ersätts: ett läckage på bruksvattenledningen leder till skador på husets konstruktioner stereoanläggningen förstörs vid vattenläckage En bra hemförsäkring innehåller alltid också ett skydd som ersätter de flesta plötsliga och oförutsedda skador på egendomen. Då får du t.ex. ersättning också för skador på möbler eller hemelektronik som du själv eller någon i familjen orsakar. på skador som ersätts: ett barn i familjen fäller oavsiktligt en vas på glasbordet, som går sönder matvaror i frysen förstörs då kompressorn i frysen gått sönder Genom att teckna specialskydd för ditt hemlösöre får du en hemförsäkring som ersätter betydligt mer än en vanlig hemförsäkring och täcker risker som du inte annars skulle få ersättning för. Det bästa skyddet ersätter till och med föremål du glömt efter dig om de inte hittas. på skador som ersätts: ersättning för föremål du tappar bort, t.ex. om du glömmer din bärbara dator på tåget och inte får den tillbaka specialförsäkring för idrottsutrustning, som ersätter t.ex. om dina slalomskidor går sönder då du faller i backen kontanta medel i hela världen, t.ex. om din handväska blir stulen. Omfattande förmåner med Hemförsäkring Hemförsäkringen omfattar automatiskt också följande risker då försäkringsbeloppet är på rätt nivå: brand- och stöldskador på båt (max. 20 hk), totalt till euro brand- och stormskador på fabrikstillverkad brygga, totalt till euro konstsamlingar och andra samlingar, totalt till euro cyklar, till euro/cykel husets tomtmark, trädgård, staket, flaggstång i ett oljeuppvärmt hus måste du vara medveten om att en läckande oljecistern kan förorena jordmånen tillfälliga boendekostnader, om du är tvungen att flytta på grund av en skada som ersätts

3 transport av lösegendom i samband med flyttning från en stadigvarande bostad till en annan. Försäkringen är i kraft på de båda adresserna under 14 dagars tid. Försäkringen för din lösegendom gäller även som bortaförsäkring under tillfälliga förflyttningar i hela världen upp till euro och för specialskydd ända upp till 10 % av det försäkrade lösöret. En tillfällig flyttning innebär att den försäkrade egendomen flyttas från försäkringsplatsen och efter en kort tid förs tillbaka, t.ex. vid besök hos bekanta, på resor utomlands, på arbetsplatsen eller annan kort vistelse borta hemifrån. Bortaförsäkringen gäller inte för egendom som är försäkrad endast mot brandskador och skador till följd av naturfenomen. Hur försäkras hemmet? Hemmets lösegendom försäkras vanligen med en fullvärdesförsäkring. Försäkringsbeloppet grundar sig på bostadsytan utgående från vilken ett maximiersättningsbelopp räknas. Maximiersättningsbeloppet är det belopp som maximalt utbetalas vid en skada. Om din egendom är särskilt värdefull räcker kanske inte det på bostadsytan baserade maximiersättningsbeloppet till. Då är det skäl att teckna en beloppsbaserad försäkring. Egnahemshus och fritidsbostäder försäkras enligt fullvärdesprincipen och då fastställs försäkringspremien enligt byggnadens våningsyta, medan små byggnader vanligen försäkras till det värde som du uppger i försäkringansökan. Ersättning för skador Då olyckan är framme, är det skönt att inte behöva möta följderna ensam. Försäkringsbolaget bär sin del av ansvaret och hjälper dig att klara av skadan med minsta möjliga besvär. Ersättningsgrunder Utgångspunkten för ersättningsbelopp är egendomens återanskaffningsvärde. Med återanskaffningsvärde avses det penningbelopp du behöver för att skaffa en likadan eller en motsvarande ny egendom. Försäkringsbolaget kan välja att ersätta endera reparationen av den skadade egendomen eller anskaffningen av motsvarande ny egendom. Om egendomens dagsvärde är mindre än 50 % av återanskaffningsvärdet, betalas ersättningen enligt dagsvärdet. Dagsvärdet är det värde egendomen hade strax före skadan. Kontrollera försäkringsbeloppet Om försäkringsbeloppet är lägre än egendomens återanskaffningsvärde, är din egendom underförsäkrad. Då motsvarar den ersättning försäkringsbolaget betalar, förhållandet mellan försäkringsbeloppet och återanskaffningsvärdet. Din egendom är värd euro, men den är försäkrad för bara euro. Om skadan är euro, blir ersättningen euro minus självrisken. Om egendomen totalförstörs ersätts emellertid hela försäkringsbeloppet. Om försäkringsbeloppet är högre än egendomens återanskaffningsvärde, är din egendom överförsäkrad. Skadan ersätts då enligt skadebeloppet. Din egendom är värd euro, men den är försäkrad för euro. Om din egendom förstörs helt, blir ersättningen euro minus självrisken. Samma princip gäller byggnader som är försäkrade enligt våningsytan. Därför är det viktigt att komma ihåg att mäta våningsytan omsorgsfullt, om uppgifterna inte framgår av byggnadsritningarna. Självrisk Då skadan är framme bär du också en självrisk. Det betyder att du själv ansvarar för en del av skadan. Försäkringen ersätter inte heller alldeles små skador som ligger under självrisken. Du kan själv välja hur stor självrisken är utgående från olika alternativ. Ju högre självrisk, desto lägre försäkringspremie. I vissa skadefall avdras en större självrisk från skadebeloppet. T.ex. då en byggnad tar skada som följd av skada på värme- eller vattenanläggning som är 10 år gammal eller äldre. En bra skadehistorik belönas Vi belönar långvariga kunder med sänkt självrisk. Ju längre du är kund hos oss och ju flera skadefria år du har, desto mindre betalar du! Nedsättningen av självrisken beviljas, om ingen skada har ersatts ur försäkringen under en viss tidsperiod enligt följande tabell: År utan skador Självrisken sänks med 5 30 % % % Åldersavdrag Också då återanskaffningsvärdet är utgångspunkt för ersättningen, kan den skadade egendomen med ålder och användning förlora en del av sitt värde. För att ersättningen skall motsvara den skadade egendomens verkliga värde, görs årliga åldersavdrag på återanskaffningsvärdet eller reparationskostnaderna. Åldersavdraget på bl.a. hemelektronik, hushållsmaskiner, cyklar och glasögon är 10 % per år, medan åldersavdraget på bl.a. datorer, mobiltelefoner, idrottsredskap och -utrustning är 20 % per år. Avdraget görs inte för det år du skaffade egendomen som ny. : Din fem år gamla stereoanläggning förstörs vid ett vattenläckage. Återanskaffningsvärdet är 850 euro. Åldersavdraget görs för alla utom det första användningsåret. Ersättningen blir då 850 euro minus 40 % (4x10 procent) = 510 euro. Från det här beloppet avdras självrisken. Skador som inte ersätts Försäkringen innehåller också vissa begränsningar. Detta gäller t.ex. då skadeorsaken inte omfattas av försäkringsvillkoren för det valda skyddet, utan beror på någon annan plötslig och oförutsedd orsak. Det kan också gälla skador som försäkringstagaren borde ha kunnat förutse och förhindra. De viktigaste begränsningarna i försäkringsskyddet Begränsning Skada då egendomen har försvunnit, glömts eller stulits så att man inte kan konstatera när och hur skadan har uppstått. En jacka som lämnats utan uppsikt på en restaurang blir stulen. Obs! Kvarglömd egendom ersätts från specialskydd.

4 Begränsning Begränsning Begränsning Begränsning Skada, som uppstått då idrottsredskap och -utrustning har använts för sitt egentliga ändamål. En slalomskida går av vid slalomåkning. Obs! Skidorna ersätts från specialskydd. Skada till följd av stockning i kommunal vatten- eller avloppsledning Enligt lagen ansvarar kommunen för följdskador i sådana fall. Skada, som beror på fenomen med långsam verkan eller på konstruktionsfel. Yttertaket läcker och orsakar mögelskador i husets väggar och isolering Där föremålet för skadan är pengar eller värdepapper utanför hemmet. Pengar blir stulna i samband med bilinbrott. Obs! Pengarna ersätts från specialskydd. Gör så här vi skadefall Då en skada hotar ska du försöka avvärja den, eller om den redan har inträffat ska du försöka begränsa dess omfattning. Du ska också så aktivt som möjligt delta i utredningen av skadan redan på platsen. Du ska meddela om skadan till försäkringsbolaget så fort som möjligt och ge de uppgifter och dokument som gäller skadefallet, också polisprotokollet om det är frågan om ett brott. Innan skadan repareras eller åtgärdas på annat sätt ska du ge försäkringsbolaget möjlighet att granska skadan. Handla rätt Då en skada inträffar kan man ofta begränsa dess omfattning genom att handla snabbt och rätt. Därför finns det direktiv för hur du bör handla vid eventuella skadefall. Om du handlar mot direktiven kan försäkringsbolaget minska ersättningen. Det är inte bara du själv, i egenskap av försäkringstagare, som är skyldig att handla på ett visst sätt. Detta gäller också andra som handskas med eller lånar din egendom. Försäkringsbolaget kan också minska ersättningen eller låta bli att betala ut den om du har förorsakat skada uppsåtligt eller genom grov vårdslöshet under påverkan av alkohol eller annat rusmedel under förövande av brott eller försök till brottslig gärning. Bättre villkor Om du tycker att du vill ha ett ännu bättre försäkringsskydd kan du investera lite mera och komplettera Hemförsäkringen med bättre villkor för din egendom. Nyvärdesförsäkring Om du tecknar en nyvärdesförsäkring som merskydd för ditt hemlösöre, får du i händelse av skada full ersättning utan åldersavdrag i fem års tid räknat från inköpsdagen. Det här innebär att du får möjlighet att köpa ett nytt motsvarande föremål om det inte går att reparera det skadade eller om reparationskostnaderna är högre än 60 % av återanskaffningsvärdet. Eventuella åldersavdrag påverkar ersättningen först efter det femte bruksåret. Nyvärdesförsäkringen ersätter inte skador som beror på långsamt verkande fenomen, såsom exempelvis rost. Specialskydd Om du tecknar Specialskydd för ditt hemlösöre kan din försäkring omfatta ännu mera, t.ex. Borttappad egendom, till ett belopp om då ett föremål har försvunnit, tappats eller kvarglömts Nyvärdesförsäkringen ingår automatiskt Försäkringen ersätter skada som förorsakats skidutrustningar, idrottsredskap, sportartiklar, då de används för sitt ändamål Bortaförsäkring, som gäller överallt i världen under tre månader, upp till 10 % av lösegendomens försäkringsbelopp Pengar och värdepapper utanför hemmet upp till 200 euro Kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar, då bagaget är försenat minst 12 timmar efter det den försäkrade anlänt till resemålet (68 /påbörjat dygn/ försäkrad, sammanlagt 340 / försäkrad) Glasögonskalmar och solglasögon ersätts utan övre gräns Sällskapsdjur (dödsfall pga. olycksfall) ersätts till ett sammanlagt belopp om euro (övriga skydd 850 ) Boendekostnader vid fuktsanering ersätts Ansvarsförsäkring Ett misstag kan hända vem som helst, också dig, och ibland berör följderna också andra. Ansvarsförsäkringen ersätter skador som du orsakat andra och som du är skadeståndsskyldig för. Försäkringens maximala ersättningsbelopp är euro per skadefall. Försäkringen är i kraft i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt på resor mellan dessa länder. Utanför Finland, Sverige, Norge och Danmark gäller ansvarsförsäkringen under resor som varar högst tre månader. Skadefall som ersätts från ansvarsförsäkringen Försäkringen ersätter person- och sakskador som du i egenskap av privat person av oaktsamhet förorsakar någon annan. Därtill förutsätts att du enligt gällande rätt är skadeståndsskyldig för skadan. Du cyklar så oförsiktigt längs en cykel- och gångväg att du kör på en fotgängare som skadar sig. Ytterligare ersätter försäkringen skador som ett barn under 12 år avsiktligt orsakar någon annan, såsom t.ex. om familjens tioåring avsiktligt kastar en sten genom grannens fönster.

5 Skador som inte ersätts från ansvarsförsäkringen Försäkringen innehåller också vissa begränsningar, ansvarsförsäkringen ersätter inte t.ex. skador som riktas mot eller orsakas: egendom som du innehade, hade lånat eller annars utnyttjade då skadan inträffade egendom som du åtagit dig reparera, uppbevara eller på annat sätt behandla eller sköta om av att ett motorfordon använts i trafik då du framför din registreringspliktiga båt vid yrkesutövning eller näringsverksamhet Vid ett skadefall står du också för en självrisk. Om flera personer bär ansvar för skadan, ersätter försäkringen den försäkrades andel av skadan. Rättsskyddsförsäkring En rättegång kan låta som något avlägset, men vem som helst kan råka i en situation där det behövs advokathjälp. Rättsskyddsförsäkringen ersätter dina nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader då du behöver hjälp av en advokat i tviste-, brotts- och ansökningsmål i privatlivet. Du kan använda dig av försäkringen i ärenden som i Finland kan anhängiggöras vid tingsrätten. Försäkrade är du som försäkringstagare och personer som stadigvarande bor i samma hushåll med dig. Du kan använda din rättsskyddsförsäkring i t.ex. följande försäkringsfall: tvister gällande köp av fastighet eller av bostadsaktier för eget bruk klander av testamente och av arvskifte Försäkringen ersätter inte kostnader, som orsakas dig i ärenden som gäller exempelvis förvärvande av din inkomst borgen eller pant för gäld eller förpliktelse som en annan ingått för sin näringsverksamhet annan fastighet eller lägenhet än din stadigvarande bostad eller fritidsbostad i ditt eget bruk äktenskapsskillnad, förmögenhetstvister eller andra krav som ansluter sig till äktenskapsskillnad eller avslutande av samliv umgängesrätt med barn eller försörjning och underhåll av dem försvarskostnader, då du åtalas av allmänna åklagaren. Utöver begränsningarna ovan faller också vissa kostnader utanför försäkringen, såsom motpartens rättegångskostnader, som du åtalats att betala eget arbete, inkomstbortfall eller extra rese- och uppehållskostnader anskaffningskostnader för juridiskt sakkunnigutlåtande kostnader för verkställande av dom eller utslag Gör så här vid försäkringsfall Du måste göra en skriftlig anmälan till försäkringsbolaget om att du vill använda rättsskyddsförsäkringen. Till ansökan kan du bifoga t.ex. en kopia av stämningsansökan, protokollet från polisförhöret eller något annat dokument som belyser skadefallet. Du måste anlita en advokat eller annan jurist som ombud. Om du anlitar någon annan person, som inte har avlagt juriskandidatexamen, betalas ingen ersättning från försäkringen. I händelse av skada står du också för en självrisk. Merskyddsförsäkringar Du kan försäkra mer än din egendom i din hemförsäkring. Du kan lägga till skydd för dig, din familj och dina husdjur. Tänk på att vara rätt försäkrad när du är på resa. Merskyddsförsäkringarna ingår inte automatiskt i hemförsäkringen, men kan tecknas som tilläggsskydd till en förmånlig premie. Identitetsstöldförsäkring Identitetsstöld innebär att någon olovligt använder dina personuppgifter, ditt identitetsbevis eller liknande för att t.ex. lyfta snabblån, teckna mobilabonnemang, beställa varor, boka ett hotellrum, öppna konton eller beställa kreditkort i ditt namn. Allt som krävs är i många fall bara ditt personnummer eller ditt namn och t.ex. din adress. En kvarglömd eller stulen plånbok kan vara det som behövs för att din identitet skall bli stulen. Ofta tar det också ett tag innan du märker att din identitet blivit kapad och det kan bli ett riktigt detektivarbete att upptäcka och begränsa skadorna. Identitetsstöldförsäkringen är något nytt på finska marknaden. Folksam Skadeförsäkring samarbetar med Affinion International för Identitetsstöldförsäkringens del. I försäkringen ingår: du har tillgång till Affinions telefonassistans för att upptäcka och begränsa skadeomfattningen vid identitetsstöld assistansen hjälper dej t.ex. att anmäla stölden till polisen och informera betalkortutgivare och banker du får också hjälp att avvisa oriktiga penningkrav och radera oriktiga betalningsanmärkningar om du därtill behöver juridisk hjälp, täcker försäkringen skäliga juristkostnader upp till euro per identitetsstöldshändelse, utan självrisk. Gör så här vid skadefall När du misstänker eller upptäcker att din identitet har blivit missbrukad, kontakta omedelbart Affinion International. Affinion ger dig anvisningar om vad du skall göra och beakta gällande identitetsstölden. Om du ger Affinion nödvändiga fullmakter, hjälper de dig att börja åtgärda och utreda ärendet. Telefon-assistansen hjälper vardagar (måndag - fredag) mellan klockan och på tfn Affinion frågar efter din hemförsäkrings nummer, så ha gärna t.ex. försäkringsbrevet till handa när du ringer. Ifall Affinions möjligheter att hjälpa inte skulle räcka till för att hjälpa dig bli av t.ex. med penningkrav, kan du anlita en jurist och söka ersättning för skäliga juristkostnader från identitetsstöldsförsäkringen.

6 Olycksfallsförsäkring Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring, som ersätter ekonomiska förluster som beror på olycksfall under fritiden. För barn och personer under 20 år är försäkringen i kraft dygnet runt. Den privata olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen. Vad anses med olycksfall? Begreppet olycksfall definieras som en plötslig, yttre händelse som förorsakar dig en ofrivillig kroppsskada. Att händelsen är plötslig innebär att den aktivitet eller händelse som orsakar skadan är oväntad och sker snabbt. Kravet på plötslighet innebär att skador som uppstår under en längre tid inte betraktas som olycksfall. Till exempel belastningsskador eller muskelömhet som uppkommit vid idrott definieras därför inte som olycksfall. Du kan välja mellan flera olika alternativ, där ersättningar av följande slag kan ingå i försäkringen: Ersättning för vårdkostnader Om ett olycksfall medför vårdkostnader, som inte ersätts med stöd av någon lag, ersätter försäkringsbolaget kostnaderna på basis av fakturan eller kvittot i original upp till det belopp som antecknats i försäkringsbrevet. Ersättning för medicinskt men Storleken av menet fastställs med stöd av en invaliditetsklassificering i 20 klasser. Vid fullt bestående men betalas försäkringsbeloppet ut i sin helhet. Då menet fastställs beaktar försäkringsbolaget endast skadans art, inte individuella förhållanden såsom yrke eller fritidsintressen. Ersättning vid dödsfall Om ett olycksfall leder till den försäkrades död inom tre år från dagen för olycksfallet, betalar försäkringsbolaget det överenskomna försäkringsbeloppet. Ersättning vid olycksfall Om du har flera privata olycksfallsförsäkringar, betalas ersättning för bestående men och dödsfallsersättning oavkortade från samtliga försäkringar. Olycksfall som inte ersätts I försäkringsvillkoren redogörs närmare för skador som inte ersätts ur den privata olycksfallsförsäkringen. Försäkringsbolaget betalar t.ex. inte ersättning för olycksfall som beror på skadehändelse som orsakats av sjukdom eller kroppsligt lyte. Försäkringen ersätter inte heller skador på tänder eller tandprotes som uppstått medan du ätit, inte ens i det fall det funnits ett hårt föremål i maten. Under tävlingsidrott eller då du tränar enligt träningsprogram för tävlingsidrott, gäller försäkringen endast ifall du tecknat ett särskilt idrottstillägg Det samma gäller vissa specialidrottsgrenar. Försäkringsskyddet kan utvidgas att omfatta ett flertal idrottsgrenar genom att teckna ett idrottstillägg. Tilläggspremiens storlek beror på idrottsgren samt på nivån man tävlar på. För barn och unga under 18 år gäller försäkringen utan idrottstillägg. Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring I försäkringen ingår ersättning för vårdkostnader, bestående men och dödsfall på grund av olycksfall, samt ersättning för vårdkostnader på grund av sjukdom. på ersättningar: Läkararvoden Andra kostnader som beror på nödvändig undersökning och behandling som ordinerats av läkare Kostnader för mediciner som ordinerats av läkare Avgifter för vårddagar på privat eller allmänt sjukhus enligt avgiftsnivån på allmänna sjukhus Läkarintyg i original som behövs för skaderegleringen på kostnader som inte ersätts: Förebyggande medicinering Vitaminer, naturprodukter eller motsvarande Anskaffning av glasögon Vård på grund av missbruk av alkohol eller rusmedel Rehabilitering Tandvård och fysikalisk vård Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring för barn och vuxna Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen för barn och ungdom kan tecknas då barnet är minst två månader gammalt. Den övre åldersgränsen för att teckna försäkringen är 17 år och den upphör i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fylller 20 år. För vuxna kan försäkringen tecknas tidigast vid 18 års ålder. Försäkringens sjukkostnadsdel är i kraft till utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år, olycksfallsdelen fortsätter till utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 80 år. Från vårdkostnader på grund av sjukdom avdras en självrisk på 125 euro per kalenderår. Vid olycksfall avdras ingen självrisk. Försäkringsreservering för ofött barn En reservering för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring kan göras redan under graviditeten. Reservering kan sökas tidigast 6 månader och senast 3 månader före barnets beräknade födelsetid. Till ansökan bifogas moderns hälsodeklaration samt kopia av moderskapskortet. Försäkringen träder i kraft från barnets födelse om försäkringsbolaget har godkänt reserveringsansökan och reserveringsavgiften är betald senast på förfallodagen. Barnets personbeteckning skall dessutom meddelas senast 2 månader efter barnets födelse. Så här försäkrar du dig om att ditt barns försäkringsskydd är i kraft genast från födseln: Ansök om försäkringsreservering senast tre månader före beräknad födelsetid Betala reserveringsavgiften senast på förfallodagen Anmäl barnets personbeteckning senast två månader efter födseln. Resenärförsäkring Resenärförsäkringen är i kraft på resor i Finland och utomlands i 45 dygn eller 3 månader från avresan. I Finland gäller reseförsäkringen resor till en plats som ligger minst 50 km från bostaden, arbetsplatsen, studieplatsen eller fritidsbostaden.

7 Resenärförsäkringen ersätter bl.a. kostnader som beror på akut sjukdom under en resa kostnader som beror på ett olycksfall under en resa akut vård under högst en veckas tid av sjukdom som uppkommit före resans början, och som plötsligt förvärrats försening från resa annullering av en resa avbrytande av en resa Försening från resa ersätts om den försäkrade inte hinner i tid till t.ex. flygplatsen varifrån resan till utlandet skulle börja. Förseningen skall ha orsakats av att ett allmänt kommunikationsmedel den försäkrade anlitat försenas p.g.a. väderleksförhållanden eller tekniskt fel eller att det fortskaffningsmedel den försäkrade anlitat råkar ut för en trafikolycka. Med annullering avses att avresan förhindras och med avbrytande att en resa som redan påbörjats avbryts på grund av att den försäkrade eller en närstående person har insjuknat akut, råkat ut för ett olycksfall eller avlidit den försäkrades egendom i Finland skadats. på kostnader som ersätts från resenärförsäkringen: Läkararvoden och sjukhusavgifter Skäliga kostnader för resa till och från läkare eller sjukhus Sjuktransport från utlandet till Finland för vård då försäkringsbolaget godkänt transporten på förhand (20 % av sjuktransportkostnaderna ifall det handlar om en tidigare förekommen sjukdom) Kostnader för reparation eller återanskaffning av glasögon som skadats vid ett olycksfall, högst 340 Extra rese- och inkvarteringskostnader vid avbrytande av resa Skäliga kostnader för hemtransport eller begravning utomlands om den försäkrade avlider under resan Gör så här vid skadefall Om du på grund av ett olycksfall eller akut sjukdom är tvungen att vända dig till en läkare under resan, kan du be om fri läkaroch sjukvård genom att uppvisa ditt reseförsäkringskort. Om den läkare du anlitar inte anser sig kunna fakturera försäkringsbolaget direkt, ber vi att du bifogar kvittona i original och läkarutlåtandet till den skadeanmälan du levererar till bolaget. Om det i samband med ett allvarligt olycksfall eller akut sjukdom är nödvändigt att ordna specialsjuktransport till Finland skall försäkringsbolaget först godkänna sjuktransporten och kostnaderna. Du kan alltid kontakta vår Nödtjänst då du behöver råd eller hjälp. Resgodsförsäkring Då du reser är det förnuftigt att skydda bagaget med en resgodsförsäkring. Den ersätter bagage som blir stulet eller går sönder. Om ditt bagage har skadats eller försvunnit under transporten, kan du ansöka om ersättning från försäkringen, om skadan av någon anledning inte ersätts t.ex. av flygbolaget. Försäkringen ersätter också skäliga kostnader för att söka reda på försvunnet resgods, om egendomen har försvunnit sedan den överlämnats t.ex. i hotellets eller researrangörernas förvar. Kostnaderna för anskaffning av nödvändighetsartiklar ersätts då det bagage som lämnats in för transport anländer till resmålet minst 12 timmar senare än den försäkrade. Gör så här vid skadefall Meddela utan dröjsmål skadan till guiden, reseledaren, en representant för transportföretaget eller någon annan motsvarande person. Be om intyg över skadan. Meddela utan dröjsmål om stöld, inbrott, rån, skadegörelse eller annat brott till de lokala polismyndigheterna och be om ett intyg Försäkringsersättningen betalas i Finland då en skadeanmälan som innehåller en tillförlitlig utredning har levererats till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget ska också ges möjlighet att besiktiga det skadade föremålet. Hund- och kattförsäkring Hundar och katter som är äldre än 6 veckor och högst 6 år gamla kan försäkras för skador som beror på att hunden eller katten dör att hunden eller katten måste avlivas på grund av sjukdom eller skada att hunden eller katten försvinner eller blir stulen Hunden eller katten är försäkrad till det värde (försäkringsbelopp) som du uppger i försäkringsansökan och som framgår av försäkringsbrevet. Den övre gränsen för försäkringsbolagets ersättningsansvar är försäkringsbeloppet. Hundar av blandras och oregistrerade hundar kan försäkras om försäkringsbeloppet är högst 340. Kostnader för veterinärvård Försäkringen är en merskyddsförsäkring som ersätter veterinärkostnader som beror på sjukdom eller skada. Försäkringspremien är något högre, men då ersätts t.ex. veterinärarvoden receptbelagda mediciner operationer Försäkringen omfattar inte kostnader för: förebyggande av sjukdom kastrering eller sterilisation medfött fel eller lynnesfel tillväxtstörning eller exteriörfel vårdåtgärder som utförs av någon annan än legitimerad veterinär Försäkringen ersätter kostnader för tandvård endast till följd av ett olycksfall. Bra att veta om försäkringar Då du läser om försäkringar kan det hända att du tycker texten är tillkrånglad bara för att göra det besvärligt för dig. Tvärtom, försäkringsvillkoren har byggts upp för att vara heltäckande och sådana att de står sig enligt lagen, för att skydda dig. Här nedan redogör vi för några termer och begrepp. Försäkringsavtal En försäkring är ett bindande avtal mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren. Försäkringstagaren och den försäkrade ska, innan försäkringen beviljas, ge riktiga och fullständiga uppgifter som svar på försäkringsbolagets frågor. På basis av uppgifterna kan försäkringsbolaget bedöma riskerna och hjälpa dig att finna ett lämpligt försäkringsskydd. Försäkringsbolaget har rätt att säga

8 upp försäkringen med en uppsägningstid på en månad, om försäkringstagaren har lämnat bristfälliga eller felaktiga uppgifter och om försäkringen inte alls hade beviljats om de uppgifter bolaget fick hade varit riktiga och fullständiga. Försäkringsbrev Då en ny försäkringsperiod börjar eller om du gör ändringar i försäkringen får du ett försäkringsbrev. Av försäkringsbrevet framgår försäkringens centrala innehåll. Läs försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren, då kan du kontrollera att ditt försäkringsskydd är rätt. Försäkringen kan upphöra Om du av någon anledning inte vill hålla din hemförsäkring i kraft, har du rätt att när som helst under försäkringsperioden säga upp försäkringen skriftligt. Beakta att då upphör också de merskyddsförsäkringar som tecknats till din hemförsäkring. Försäkringsbolaget har också rätt att, med en månads uppsägningstid, säga upp försäkringen vid försäkringsperiodens utgång. Om du inte betalar premien senast på förfallodagen har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen. Då upphör den att vara i kraft 14 dagar efter att uppsägningsanmälan skickats. Skaderegister Försäkringsbolaget överlåter uppgifter om skador som bolaget fått anmälan om till försäkringsbolagens gemensamma skaderegister. Samtidigt kontrollerar vi vilka skador som anmälts till andra försäkringsbolag. Vi använder uppgifterna bara i samband med handläggningen av ersättningar och i syftet att bekämpa brott som riktar sig mot försäkringsbolag. Missnöje med beslut och sökande om ändring Ifall du är missnöjd med ett beslut du fått eller är av den åsikt att det grundar sig på ofullständiga uppgifter, var då först i kontakt med Folksam Skadeförsäkrings kundservice. För närmare information om grunderna för vårt beslut kan du kontakta den handläggare som skött ditt ärende. Om ditt ärende inte avgörs på ett sätt du är nöjd med hos oss kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) för avgiftsfri rådgivning, eller begära utlåtande av Konsumenttvistenämnden eller Försäkringsnämnden. Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut vid en trafikskada, kan du söka ändring i det hos Trafikskadenämnden. Om ditt ärende gäller ett ersättningsbeslut som grundar sig på sjöförsäkringsavtal kan du överlämna ärendet för avgörande till dispaschören i Finland. Nämndernas utlåtanden är rekommendationer och binder inte parterna. Du kan också hänskjuta ärendet till tingsrätten eller försäkringsdomstolen för avgörande. Läs också försäkringsvillkoren! Försäkringsbolag Med försäkringsbolag menas Folksam Skadeförsäkring Ab.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HEMFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Hemförsäkringen

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING 01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING Hemöms din trygghet i vardagen Hemförsäkringen för mer än bara hem Ekonomisk trygghet är en viktig del av vår grundtrygghet. Oväntade händelser kan lätt rubba balansen. Vår

Läs mer

Hemöms försäkringsvillkor

Hemöms försäkringsvillkor Hemöms försäkringsvillkor ö01c 01.06.2012 www.omsen.ax HEMÖMS FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 01.06.2012 Ö 01C INNEHÅLL 10 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 2 20 SAKFÖRSÄKRING 2 1 Försäkringens ändamål 2 2 Vem försäkringen

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort Försäkringen är i kraft under inrikes- och utrikesresor överallt i världen för Ålandsbankens

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring genom Cymko Förvaltning Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett

Läs mer

Villkor Hemförsäkring

Villkor Hemförsäkring HEMFÖRSÄKRING H15 VILLKOR Villkor Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad egendom och

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor 4 1a Försäkringsbrevet

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 Försäkringsvillkor Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för hemförsäkring - HemExtra... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för...

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

1000-tals unga har dåligt eller onödigt försäkringsskydd

1000-tals unga har dåligt eller onödigt försäkringsskydd EN TIDNING OM FÖRSÄKRINGAR FRÅN KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ OCH KONSUMENTVERKET Tvi, tvi, tvi! 1000-tals unga har dåligt eller onödigt försäkringsskydd Fett oflyt, tycker Lemmy Müpp, 15. 16-årings moped

Läs mer

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 6 1.1. Försäkringstiden 6 1.2. Betalningsvillkoren 6 1.3. Administrativa avgifter

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer