Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning"

Transkript

1 Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de väsentligaste delarna. Beskrivningen är inte uttömmande, därför bör du också bekanta dig med försäkringsvillkoren. Folksam Skadeförsäkring Ab, PB 549 (Märaholmskajen 3), Helsinfors, FO-nummer , Hemort: Helsingfors Tfn ,

2 Lantbruksförsäkring Lantbruksförsäkring är en flexibel försäkring med vilken du kan försäkra de flesta normala risker som förekommer i ett lantbruk och i ett hem. Som bas för lantbruksförsäkringen står egendomsförsäkringen. Genom att komplettera egendomsförsäkringen med olika merskyddsförsäkringar kan du bygga upp det försäkringsskydd, som du behöver för ditt lantbruk och din familj. Du måste alltid skilt komma överens om att merskyddsförsäkringarna skall ingå i din lantbruksförsäkring. Till Lantbruksförsäkringen kan du teckna följande merskyddsförsäkringar som finns beskrivna längre fram i denna produktbeskrivning: Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Nyvärdesförsäkring för privathushållets lösegendom Avbrottsförsäkring Försäkring för produktionsdjur Försäkring för skördetröska och annan icke registreringspliktig motordriven arbetsmaskin Brand- och stöldförsäkring för småbåtar Skogsförsäkring Oljeskadeförsäkring för lantbrukets jordmån. Därtill kan du komplettera lantbruksförsäkringen med privat olycksfallsförsäkring för fritiden, olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring, resenärförsäkring, resgodsförsäkring samt hund- och katteller hästförsäkring. De finns beskrivna i skilda produktbeskrivningar. Personer som omfattas av försäkringen Lantbruksförsäkringen gäller till förmån för försäkringstagaren och ifall försäkringstagaren är en privatperson gäller försäkringen också för alla som stadigvarande bor i samma hushåll, t.ex. maka, make och barn. Vilka risker vill du skydda dig och ditt lantbruk mot? Då det gäller att teckna en försäkring för lantbruket och hemmet måste man tänka över sitt behov, uppskatta värdet av egendomen och överväga vilka risker som kan förekomma. Lantbruksförsäkringen är uppbyggd så att försäkringen kan anpassas till just ditt lantbruk. Vi erbjuder dig tre olika skyddsnivåer; skyddsnivå 3, skyddsnivå 2 och skyddsnivå 1. Skyddsnivå 3 Skyddsnivå 3 omfattar försäkringsskydd mot de flesta plötsliga och oförutsedda skador som kan inträffa i lantbruket och i hemmet. Det kan gälla brand-, storm-, inbrotts-, stöldskada, skada på grund av blixtnedslag eller annat elektriskt fenomen, läckageskada på egendom samt bräckageskada som drabbar lantbruksinventarier, byggnader eller din personliga lösegendom. Med bräckageskada förstås här skada förorsakad av ett plötsligt och oförutsett utifrån verkande fenomen. Med bräckageskada avses inte skada på grund av slitage eller annat småningom verkande fenomen och skadan ersätts således inte från försäkringen. Skyddsnivå 2 Du kan också välja skyddsnivå 2, som ersätter skador på grund av brand, storm, inbrott, stöld, läckageskada på lösegendom samt skada på grund av blixtnedslag med mekanisk splittring som följd. Med mekanisk splittring avses fysisk delning av det åskskadade föremålet. Försäkringen gäller också för skada som plötsligt och oförutsett elektriskt fenomen förorsakat t.ex. byggnadens elektriska huvudcentral och lindning av elektrisk motor. Även skada som plötsligt och oförutsett elektriskt fenomen förorsakat privathushållets försäkrade egendom omfattas av skyddsnivå 2. Premien för det här alternativet är lite lägre än för skyddsnivå 3. Skyddsnivå 1 Du kan också välja att försäkra egendomen mot endast brand- och stormskador. Då är skyddsnivå 1 ett prisvärt alternativ ifall du endast vill gardera dig och ditt lantbruk mot dessa risker. Vad ingår i försäkringen? I lantbruksförsäkringen kan man försäkra lantbruksinventarier, - produkter, -förnödenheter och byggnader samt personlig lösegendom. Byggnader Lantbrukslägenhetens byggnader kan omfatta såväl bostads- och fritidshusbyggnader som produktions- och lagerbyggnader. Byggnaderna försäkras enligt deras användningsändamål. Ifall olika delar av byggnaden har olika ändamål, definieras de som separata försäkringsobjekt. Med byggnaden förstås också vissa anläggningar som hör till byggnaden, såsom anläggningar för normal uppvärmning, ventilation och belysning, rörnät för bruks- och avloppsvatten samt en del utrustning som används i samband med skötseln av byggnaden. Till byggnaden räknas inte konstruktioner under grundsulan, såsom pålverk och dräneringsrör eller jordmånen på lägenheten eller tomten. Oljetank för uppvärmning av bostadsbyggnaden Försäkringen omfattar den egna jordmånen i anslutning till den privata bostadsbyggnaden till ett maximalt ersättningsbelopp om euro ifall skadan förorsakats av plötslig och oförutsedd utströmning av olja från den oljeuppvärmningsanordning som enbart är avsedd för uppvärmning av den försäkrade privata bostadsbyggnaden. En förutsättning för ersättning är likväl att skadan uppstått till följd av en sådan skadehändelse som ersätts från försäkringen. Byggnaden skall således vara försäkrad enligt skyddsnivå 3. Övriga oljetankar och -anordningar som betjänar jordbruket Då olja plötsligt och oförutsett läckt ut från en oljetank eller - anordning som betjänar näringsverksamheten är den högsta ersättningen för rengöring av den egna jordmånen euro, t.ex. från tank som används för uppvärmning av tork eller stall. En förutsättning för ersättning är att skadefallet är en följd av en ersättningsbar sakskada, d.v.s. att oljetanken skall vara försäkrad enligt skyddsnivå 3. Oljeskador på jordmånen ersätts aldrig om skadan förorsakats av rost, korrosion eller annat småningom verkande fenomen på oljetanken. Oljetankarnas och -uppvärmningsanordningarnas skick skall regelbundet kontrolleras. Granskningen bör utföras av ett av myndighet godkänt företag, granskningen skall protokollföras och protokollet bör delges kommunens räddningsväsen.

3 Bostads- och fritidshusbyggnad Bostadsbyggnaden är lägenhetens huvudbyggnad som du och din familj använder som huvudsaklig bostad året runt. Fritidshusbyggnaden är på motsvarande sätt den byggnad som familjen använder under fritiden. Försäkringen gäller förutom för själva byggnaden också för de fasta kyl-, luftkonditionerings- och centralvärmeanläggningar som finns i byggnaden. Till bostadshuset räknas dessutom vanliga fasta konstruktioner (t.ex. små lekstugor och torkställningar) som finns på gårdsplanen. Lantbruks- och produktionsbyggnader För lantbruks- och produktionsbyggnader gäller försäkringen också för fast monterade maskiner, automatik och ADB-utrustning i utfodringsanläggningar, som betjänar byggnaden och verksamheten i den. Försäkringen gäller också för i försäkringsbrevet nämnda byggnader, vilka används i binäringsverksamhet i anslutning till den försäkrade lantbruksverksamheten. Som binäringsverksamhet avses inte pälsdjursskötsel eller växthusodlingsverksamhet. Om byggnaden enbart används för binäringen ingår endast anläggningar för normal uppvärmning, ventilation och belysning samt rörnät för bruks- och avloppsvatten. De maskiner och anläggningar som används i binäringen, hör då inte till byggnaden även om de skulle vara fast monterade. Dessa maskiner och anläggningar bör försäkras separat. Lantbruksinventarier Med lantbruksinventarier avses bl.a. lantbruksmaskiner, -redskap och -utrustning som används för idkande av lantbruk. Som exempel kan nämnas svetsaggregat, elmotorer på gården, kompressorer, trycktvätt-aggregat, motorsågar och arbetsmaskiner som kopplas till traktor, såsom plogar, harvar och kombimaskiner. Till denna grupp hör inte självgående motoriserade maskiner och anordningar. För denna grupp av maskiner, men inte skogsbruksmaskiner, kan man teckna en separat merskyddsförsäkring. Med lantbruksmaskiner och -inventarier avses inte till lantbruksbyggnaderna hörande fast monterade maskiner, automatik och ADButrustning i utfodrings och andra därmed jämförbara anläggningar som betjänar byggnaden och verksamheten i den. I försäkringen ingår också sådana hyrda eller lånade lantbruksinventarier som skulle omfattas av försäkringen om de var försäkringstagarens egna, upp till euro. I försäkringen ingår dessutom maskiner som flera gårdar äger gemensamt, upp till den del som motsvarar försäkringstagarens ägandeandel och upp till det belopp som nämns i försäkringsbrevet. Lantbruksprodukter Med lantbruksprodukter avses på den egna gården odlade, producerade eller för gårdens eget bruk anskaffade spannmål, rotfrukter, grönsaker, köpt foder och utsäde. Som lantbruksprodukter beaktas inte andra produkter inom djurriket än mjölk, ägg och ull. Växande gröda är föremål för försäkringen endast i händelse av brandskada. Lantbruksprodukter som används för vidareförädling på den egna gården försäkras i form av omsättningstillgångar inom binäringsverksamhet som råvaror, färdiga eller halvfärdiga produkter. Lantbruksförnödenheter Med lantbruksförnödenheter avses bl.a. gödningsämnen, växtskyddsmedel, bränsle, smörjmedel, brännved och virke för husbehov samt övrigt byggmaterial upp till ett värde av euro. Personlig lösegendom Med personlig lösegendom avses sådan egendom som normalt finns i ett hem, bl. a. bruksföremål och kläder. Till lösegendomen räknas också pengar, övriga betalningsmedel och värdepapper upp till 510 euro, sällskapsdjur som normalt lever i bostadslägenhet, fritt saluförda ADB-program för hemdatorer i privat och lantbruksanvändning och sådan hyrd eller lånad egendom som skulle ha ingått i försäkringen om den skulle ha varit din egen. Egendom som du lånar åt någon annan ingår inte i försäkringen, eftersom du då inte har möjlighet att övervaka dess användning. Vissa typer av egendom ingår inte i försäkringen. Exempel på sådan egendom är fordon och anordningar som framförs med maskinkraft. Hur försäkras egendomen? En del av egendomen är försäkrad enligt dess värde och en del enligt enhetstal till sitt fulla värde. Då egendomen är försäkrad till det värde (försäkringsbelopp) som du uppger i försäkringsansökan och som nämns i försäkringsbrevet, är försäkringsbeloppet den högsta gränsen för försäkringsbolagets ersättningsansvar. För att säkra att försäkringsbeloppet följer den allmänna kostnadsnivån är beloppet indexbundet. Lösegendomens försäkringsbelopp justeras årligen med konsumentprisindex och försäkringsbeloppet för byggnaderna med byggnadskostnadsindex. Egendomens försäkringsvärde är dess återanskaffningsvärde, om inte annat överenskommits och antecknats i försäkringsbrevet. Med återanskaffningsvärde avses det penningbelopp som behövs för att skaffa ny likadan eller närmast motsvarande egendom. Försäkringsvärdet för halvfärdiga eller färdiga produkter som försäkringstagaren framställt för vidare förädling eller försäljning är nettoinköpspriset med tillägg för tillverknings- och förädlingskostnader. Då egendomen är försäkrad till sitt fulla värde behöver du inte fastställa något försäkringsbelopp, utan försäkringen och premien baserar sig på ett uppgivet enhetsantal, t.ex. m². Förstariskbeloppet är det i försäkringsbrevet antecknade avtalade försäkringsbeloppet för egendomen. Försäkring enligt förstariskbelopp är avsedd för byggnader för vilka det pga. ålder, ändrat användningsändamål eller någon annan orsak inte är ändamålsenligt att teckna försäkring enligt återanskaffningsvärdet/fullvärdesförsäkring, eller när det inte går att fastställa återanskaffningsvärde eller dagsvärde. Byggnad försäkrad enligt förstarisk är skyddad endast mot brand och storm, skyddsnivå 1. Försäkringens giltighetsområde Försäkringen gäller på den plats (försäkringsplatsen) eller de platser i Finland som du uppger i försäkringsansökan och som nämns i försäkringsbrevet. Om du tecknat skyddsnivå 2 eller 3 gäller försäkringen för lantbruks- och binäringsinventariernas del också under tillfällig förflyttning från lägenhetens område inom Finland. Lantbrukets och binäringens inventarier och produkter ingår då också i försäkringen till ett värde av euro per transport och euro per försäkringsperiod då transporten sker med ditt eget fordon. För din personliga lösegendom gäller försäkringen, om du tecknat skyddsnivå 2 eller 3, även under tillfälliga förflyttningar i hela

4 världen till ett belopp av euro. En tillfällig förflyttning innebär att den försäkrade egendomen flyttas från försäkringsplatsen och efter en kort tid förs tillbaka, t.ex. vid besök hos bekanta, på resor utomlands, på arbetsplatsen eller under en annan kort vistelse borta hemifrån. För pengar, övriga betalningsmedel och värdepapper gäller försäkringen endast på försäkringsplatsen. Skador som ersätts Skyddsnivå 3 Den högsta skyddsnivån ersätter direkta egendomsskador som beror på en plötslig och oförutsedd, utifrån verkande orsak. De vanligaste ersättningsbara skadorna är vattenläckage i byggnaden och på lösöret inbrotts- och stöldskador skador som du själv i misstag förorsakar din egendom skador till följd av el-fenomen, t.ex. åskskador brandskador stormskador Exempel, skyddsnivå 3 ett vattenläckage uppstår i bruksvattenledningen och leder till fuktskador i husets konstruktioner under veckoslutet sker ett inbrott genom att en dörr blir uppbruten familjens barn fäller i misstag en skål på glasbordet som går sönder mjölktankens kompressor går sönder; den måste repareras och mjölken förstörs en gnista antänder en byggnad under storm slits en del av taket på ekonomibyggnaden upp. Skyddsnivå 2 Försäkringen ersätter direkta egendomsskador som beror på en i försäkringsvillkoren nämnd skadeorsak. De vanligaste ersättningsbara skadorna är: inbrotts- och stöldskador åsknedslag med mekanisk splittring som följd vattenläckage som skadat lösegendomen brandskador stormskador Exempel, skyddsnivå 2 under veckoslutet sker ett inbrott genom att en dörr blir uppbruten vid ett åskväder slår blixten ner i en byggnad och splittrar väggbeläggning utan att orsaka eldsvåda ett vattenläckage uppstår i bruksvattenledningen och leder till fuktskador på lösegendomen en gnista antänder en byggnad stormen fäller ett träd på ekonomibyggnaden som skadas. Skyddsnivå 1 Försäkringen ersätter direkta egendomsskador som beror på en orsak som nämns i försäkringsvillkoren. De vanligaste ersättningsbara skadorna är: brandskador åsknedslag med mekanisk splittring som följd stormskador Exempel, skyddsnivå 1 en gnista antänder en byggnad vid ett åskväder slår blixten ner i en byggnad och splittrar väggbeläggning utan att orsaka eldsvåda stormen fäller ett träd på ekonomibyggnaden som skadas. Så ersätts skadorna Utgångspunkten för ersättningen är egendomens återanskaffningsvärde. Med återanskaffningsvärdet avses det belopp som krävs för att skaffa en likadan eller motsvarande ny egendom. Försäkringsbolaget kan välja mellan att betala reparationskostnaderna för den skadade egendomen eller att stå för anskaffningen av ny motsvarande egendom. Om egendomens dagsvärde är under 50 procent av återanskaffningsvärdet sker ersättningen enligt dagsvärdet. Med dagsvärdet avses det belopp som fås då man från återanskaffningsvärdet drar av lika mycket som egendomen har förlorat i värde genom bl. a. ålder och bruk. Dagsvärdet räcker mycket sällan till för att skaffa ny motsvarande egendom. Ifall försäkringsbeloppet är ett förstariskbelopp är ersättningsbeloppet skadebeloppet med beaktande av eventuella avdrag och av självrisken. Ersättningsbeloppet är dock högst det avtalade förstariskbeloppet. Förutom den direkta egendomsskadan ersätter försäkringen också skäliga tilläggskostnader som förorsakats av ett ersättningsbart skadefall: om bostadshuset blivit helt eller delvis oanvändbart och du måste flytta ut för en tid för avvärjning eller begränsning av skada, t.ex. påfyllning av eldsläckare som du använt för att släcka en hotande brand förorsakade av myndigheternas tvingande bestämmelser för huset, t.ex. krav på byggnadssättet. Du bär själv en del av risken Vid ett skadefall står du också för en självrisk. Det betyder att försäkringen inte ersätter mycket små skador. Du kan själv välja storleken på självrisken utgående från olika alternativ. Ju högre självrisk du väljer desto lägre blir din försäkringspremie. I samband med vissa skadefall avdras en större självrisk från skadebeloppet. Då byggnaden skadas i samband med skador som drabbar värme- eller vatten- och avloppsanläggningar som är 10 år eller äldre avdras en dubbel bassjälvrisk från skadebeloppet. Då anläggningarna är 20 år eller äldre avdras en femfaldig bassjälvrisk från skadebeloppet och då åldern är 30 år eller mera avdras en tiofaldig bassjälvrisk från skadebeloppet. Vid skador som drabbar byggnad under uppförande eller ombyggnad avdras en femfaldig självrisk från skadebeloppet för såväl byggnaden som lösegendomen. Åldersavdrag Även då återanskaffningsvärdet är utgångspunkt för ersättningen kan den skadade egendomen genom ålder och användning ha förlorat en del av sitt värde. Värdeminskningen beror på typen av egendom. För att ersättningen skall motsvara den skadade egendomens verkliga värde görs årliga åldersavdrag från egendomens återanskaffningsvärde eller reparationskostnader. Åldersavdraget räknas ut genom att multiplicera avdragsprocenten med antalet år för vilka avdrag skall göras.

5 Åldersavdraget för bl. a. elektronik, handmaskiner, verktyg och cyklar är 10 procent, medan åldersavdraget för bl.a. idrottsredskap och sportartiklar är 20 procent. Avdraget räknas inte för det år egendomen anskaffats som ny. Din fem år gamla stereoanläggning totalförstörs vid ett vattenläckage. Återanskaffningsvärdet är 850 euro. Då görs åldersavdrag för alla år förutom det första bruksåret. Ersättningen blir då 850 euro minus 40 procent (4 x 10 procent) = 510 euro. Från det här beloppet avdras självrisken. Det är möjligt att teckna en merskyddsförsäkring, som gör att åldersavdraget på privathushållets lösöre börjar räknas först från det sjätte året efter det att egendomen anskaffats som ny. Nyvärdesförsäkringen finns närmare beskriven under rubriken Ett ännu bättre försäkringsskydd. Åldersavdraget för skador på värme- eller vattenanläggningar och - anordningar är 3, 6 eller 8 procent, beroende på vilket slag av anordning det är fråga om. För privathushållets del räknas avdraget inte för de 4 första åren sedan anordningen anskaffats som ny eller förnyats, medan motsvarande avdrag räknas från det andra bruksåret för lantbruksnäringens del. Det här slaget av ersättning ingår endast i skyddsnivå 3. En 10 år gammal centralvärmepanna i ett bostadshus totalförstörs. Återanskaffningsvärdet uppgår till euro. Åldersavdrag görs för alla år efter det fjärde bruksåret. Ersättningen blir då euro minus 36 procent (6 x 6 procent) = euro. Från detta avdras självrisken. Kontrollera försäkringsbeloppet Om försäkringsbeloppet är lägre än egendomens återanskaffningsvärde är egendomen underförsäkrad. Då motsvarar ersättningen, som försäkringsbolaget betalar, förhållandet mellan försäkringsbeloppet och återanskaffningsvärdet. Om egendomen är försäkrad enligt dagsvärdet och försäkringsbeloppet är lägre än det faktiska dagsvärdet ersätts skadan enligt förhållandet mellan försäkringsbeloppet och dagsvärdet. Om egendomen är försäkrad till sitt fulla värde och det uppgivna enhetstalet (t.ex. m²) är mindre än det verkliga enhetstalet är egendomen underförsäkrad. Då motsvarar ersättningen, som försäkringsbolaget betalar, förhållandet mellan det uppgivna enhetstalet och det verkliga enhetstalet. Exempel 1: Din egendom är värd euro, men den är försäkrad för bara euro. Om skadan uppgår till euro blir ersättningen euro minus självrisken. Exempel 2: Din lagerbyggnad är 100 m², men den är försäkrad enligt 80 m². Om skadan uppgår till euro blir ersättningen euro minus självrisken. Exempel 3: Din egendom är värd euro, men den är försäkrad för bara euro. Om egendomen totalförstörs blir ersättningen euro minus självrisken. Om försäkringsbeloppet är högre än egendomens återanskaffningsvärde är egendomen överförsäkrad. Då ersätts skadan enligt skadebeloppet. Det samma gäller då det uppgivna enhetstalet är större än det verkliga enhetstalet. Din egendom är värd euro, men den är försäkrad för euro. Om egendomen totalförstörs blir ersättningen euro minus självrisken. Gör så här vid skadefall: Om en skada hotar eller har inträffat skall du försöka avvärja den eller begränsa dess omfattning. Du skall också så aktivt som möjligt vara med om att utreda skadan redan på skadeplatsen. Du skall så fort som möjligt anmäla skadan till försäkringsbolaget och ge de uppgifter och handlingar, som berör skadefallet. Om det är fråga om ett brott skall du också anmäla skadan till de lokala polismyndigheterna och ge protokollet från polisundersökningen till försäkringsbolaget. Innan skadan repareras eller åtgärdas på annat sätt skall du ge försäkringsbolaget tillfälle att granska skadan. Skador som inte ersätts Försäkringen innehåller också flera begränsningar. Ibland uppfylls inte kriterierna för en ersättningsbar skada. Detta gäller t.ex. då skadeorsaken inte omfattas av försäkringsvillkoren för den valda skyddsnivån, utan beror på någon annan plötslig och oförutsedd orsak. Det kan också gälla skador som försäkringstagaren borde ha kunnat förutse och förhindra. De viktigaste begränsningarna i försäkringsskyddet är att försäkringen inte ersätter skador: då egendomen har försvunnit eller glömts kvar eller stulits så att man inte kan fastställa när eller hur skadan har uppstått på bl. a. idrottsredskap och -utrustning då de använts för sitt egentliga ändamål till följd av skada eller stockning i en kommunal vatten- eller avloppsledning till följd av att kapillärfukt eller vatten från dräneringsrör tränger in i husets konstruktioner som beror på olika långsamt verkande fenomen (t.ex. slitage, rost, mögel eller svampbildning), tillverknings- eller konstruktionsfel eller som beror på felaktig användning. Redskap som lämnats utanför byggnaden blir stulna Slalomskidan går av under skidåkning Regnvatten tränger in i byggnadens källare vid ett ösregn Byggnadens takkonstruktion brister p.g.a. snötyngd Yttertaket läcker och orsakar mögelskador i husets väggar och isolering. Ett ännu bättre försäkringsskydd På de föregående sidorna beskrevs vilka egendomsskador som Lantbruksförsäkringen ersätter och hur självrisker, åldersavdrag och begränsningar i försäkringsvillkoren påverkar ersättningen. Du kanske tycker att du gärna skulle betala lite mer för att få ett ännu

6 bättre försäkringsskydd. Då kan du välja någon av de merskyddsförsäkringar som utvidgar Lantbruksförsäkringen. Nyvärdesförsäkring för privathushållets lösegendom Om du tecknar en nyvärdesförsäkring som tillägg till ditt skydd på privathushållets lösöre så får du vid ett skadefall full ersättning utan åldersavdrag under 5 år efter inköpsdagen. Det här innebär att du får möjlighet att köpa nytt motsvarande, ifall det skadade föremålet inte kan repareras eller om reparationskostnaderna överstiger 60 % av återanskaffningsvärdet. Först från och med det sjätte bruksåret påverkas ersättningen av eventuella åldersavdrag. Nyvärdesförsäkringen ersätter inte skador som uppkommit genom småningom verkande fenomen såsom t.ex. rost. Försäkringen kan tecknas som merskydd till vilken som helst av lantbruksförsäkringens skyddsnivåer. Nyvärdesförsäkringen kan inte tecknas för enskilda föremål, utan försäkringen tecknas för lösegendomsbeloppet i sin helhet. din tre år gamla cykel blev stulen. Återanskaffningsvärdet för en motsvarande är idag 500 euro. Ersättningen blir 500 euro minus självrisken. Utan nyvärdesförsäkring skulle ersättningen dessutom ha belastats av två års åldersavdrag á 10 %, dvs. 100 euro. motorn i din 7 år gamla tvättmaskin brinner. Om du har din lösegendom försäkrad enligt skyddsnivå 3 eller 2 får du ersättning enligt återanskaffningsvärdet minus 2 års åldersavdrag á 10 %. Utan nyvärdesförsäkring skulle åldersavdragen á 10 % ha avdragits från och med det andra bruksåret. Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkringen ersätter skador som du förorsakat och för vilka du är skadeståndsskyldig. Försäkringens maximala ersättningsbelopp är euro per skadefall. Försäkringen gäller i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt under resor mellan dessa länder. I anslutning till resenärförsäkringen gäller ansvarsförsäkringen i hela världen. Skador som ersätts från ansvarsförsäkringen Försäkringen ersätter person- och sakskador som du i egenskap av privatperson eller idkare av lantbruk och därtill hörande binäring som nämns i försäkringsbrevet förorsakar någon annan. Därtill förutsätts att du enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för skadan. För att du skall bli ersättningsskyldig för en skada förutsätts i allmänhet att du vållat skadan. Med vållande förstås att orsaken till skadan är att du gjort någonting som du inte borde ha gjort, eller att du underlåtit att göra någonting som du borde ha gjort. Du fäller ett träd på din mark, men du har inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra en skada med påföljd att trädet faller på elbolagets elledningar och skadar dem. Du kör så oförsiktigt med din skördetröska på landsvägen att tröskan stöter till en cyklist som skadas. Du spelar fotboll med dina barn på ett område som inte är avsett för bollspel och bollen krossar en fönsterruta. Från försäkringen ersätts dessutom skador, som barn under 12 år avsiktligen förorsakat någon annan, t.ex. då din tioåriga son kastar sten mot grannens fönster med avsikt att krossa fönsterrutan. Vid personskador ersätter försäkringen t.ex. sjukhusvårdskostnader och inkomstförlust. Vid sakskador ersätter försäkringen reparationskostnader och föremålets värde och inkomstförlust som beror på att föremålet skadats. Om flera personer är ansvariga för skadan, ersätter försäkringen den försäkrades andel av skadan. Skador som inte ersätts från ansvarsförsäkringen Försäkringen innehåller också vissa begränsningar beträffande vilka skador som ersätts. Försäkringen ersätter t.ex. inte skador som förorsakas: dig själv eller någon annan som är försäkrad genom din försäkring egendom som du innehade, hade lånat eller annars utnyttjade då skadan inträffade egendom som du åtagit dig att reparera, uppbevara eller på annat sätt behandla eller sköta om av att ett motorfordon använts i trafik som avses i trafikförsäkringslagen då du framför din registreringspliktiga båt då du utövar annan yrkes-, närings- eller förvärvsverksamhet än lantbruksnäring och därtill hörande binäring som nämns i försäkringsbrevet såld men ännu inte överlåten vara överlåten vara då skadan beror på en egenskap, ett fel eller en brist i själva varan av fel i en levererad produkt eller av fel eller brister i en instruktion rörande t.ex. produktens användning. Du lånar grannens röjsåg och vållar den en skada. Du åtar dig att reparera grannens utombordsmotor och vållar den en skada. Du vållar en skada när du kör med din bil till ditt sommarställe. Försäkringstagaren står i varje skadefall för en i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknad självrisk Rättsskyddsförsäkring Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokatoch rättegångskostnader som du haft för anlitande av juristhjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål som hänför sig till privatlivet samt idkande av lantbruk och därtill hörande binäring som nämns i försäkringsbrevet. Försäkringens maximala ersättningsbelopp per försäkringsfall är euro. Du kan använda dig av försäkringen i ärenden som i Finland kan anhängiggöras vid tingsrätter. Försäkrade är du som försäkringstagare och personer som stadigvarande bor i samma hushåll med dig.

7 Försäkringsfall som ersätts Med försäkringsfall som ersätts från försäkringen avses i tviste- och ansökningsmål uppkomst av tvist. En tvist har uppkommit, då ett till grunderna och beloppet individualiserat krav har bestridits till grunderna eller beloppet. Med försäkringsfall som ersätts från försäkringen avses i brottmål bestridande av den försäkrades privaträttsliga krav till grunderna eller beloppet och åtal som målsäganden väckt mot den försäkrade då allmän åklagare inte kräver straff för samma gärning. Om två eller flera som är försäkrade genom din lantbruksförsäkring står på samma sida i tviste-, brott- eller ansökningsmål eller om de har flera tviste-, brott- och ansökningsmål, som grundar sig på samma händelse, förhållande, rättshandling eller rättskränkning, är det fråga om ett och samma försäkringsfall. Försäkringen ersätter de försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om försäkringen varit i kraft mindre än två år då försäkringsfallet uppkom, bör också de omständigheter på vilka tvisten, kravet eller åtalet grundar sig ha inträtt under försäkringens giltighetstid. Till försäkringens giltighetstid räknas den tid, som försäkringen för den försäkrades del oavbrutet varit i kraft i ett eller flera försäkringsbolag. Du kan använda din rättsskyddsförsäkring i t.ex. följande försäkringsfall: tvist gällande hyresförhållande, köp av fastighet eller av bostadsaktier då tvisten gäller den bostad du stadigvarande bor i klander av testamente och av arvskifte besvär till tingsrätten över vägförrättning eller över lantmäteriförrättning. Vid ett försäkringsfall står du också för en i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknad självrisk. Ärenden som inte ersätts från rättsskyddsförsäkringen Försäkringen innehåller också vissa begränsningar beträffande vilka skador som ersätts. Försäkringen ersätter t.ex. inte kostnader som förorsakats dig i ärenden som gäller lön och andra inkomster samt arbetsförhållande som hänför sig till annan verksamhet än idkande av lantbruk och därtill hörande binäring som nämns i försäkringsbrevet borgen eller pant för gäld eller förpliktelse som en annan ingått för sin näringsverksamhet annan fastighet eller lägenhet än din stadigvarande bostad eller fritidsbostad i ditt eget bruk äktenskapsskillnad, förmögenhetstvister eller andra krav som ansluter sig till äktenskapsskillnad eller avslutande av samliv umgängesrätt med barn eller försörjning och underhåll av dem försvarskostnader då du åtalas av allmän åklagare. Förutom de ovannämnda begränsningarna står även vissa slag av kostnader utanför försäkringen. Detta innebär att försäkringen bl.a. inte ersätter: rättegångskostnader som du ålagts att betala åt motparten kostnader för verkställande av dom eller utslag ditt eget arbete, inkomstbortfall eller rese- och uppehållskostnader kostnader för införskaffande av juridiskt sakkunnigutlåtande. Gör så här vid försäkringsfall Om du vill utnyttja din rättsskyddsförsäkring bör du göra en skriftlig anmälan till försäkringsbolaget. Till din ansökan kan du bifoga t.ex. en kopia av stämningsansökan, protokollet från polisförhöret eller någon annan handling som belyser skadefallet. Som ombud bör du anlita en advokat eller en annan jurist. Om du anlitar en person, som inte avlagt juris kandidatexamen, får du ingen ersättning från försäkringen. Avbrottsförsäkring Begränsad avbrottsförsäkring Den begränsade avbrottsförsäkringen ingår automatiskt i ditt försäkringsskydd och ersätter tilläggskostnader som uppstår om bostadsbyggnaden, spannmålstorken eller husdjursbyggnaden blir obrukbara på grund av t.ex. en brand- eller stormskada. Dessutom kan du få ersättning för förluster som förorsakats av avbrott i mjölk-, kött- eller äggproduktionen då ett försäkrat djur dött till följd av t.ex. en brandskada. Det är dock att notera att denna begränsade avbrottsförsäkring, som automatiskt ingår i Lantbruksförsäkringen, inte till alla delar ger ett fullgott försäkringsskydd. Utvidgad avbrottsförsäkring Till Lantbruksförsäkringen kan du som merskydd teckna en Utvidgad avbrottsförsäkring för att trygga att lantbrukets eller binäringens verksamhet kan fortsätta även efter en eventuell egendomsskada. Den ekonomiska förlusten vid ett avbrott i verksamheten kan många gånger bli betydligt större än själva egendomsskadan. Försäkringsbeloppet är lantbrukets avbrottsförsäkringsbidrag Avbrottsförsäkringsbidraget är skillnaden mellan intäkterna som fås från lantbruket eller därtill hörande binäring (omsättning) och de rörliga kostnaderna för att förvärva och bibehålla intäkterna. Rörliga kostnader är de kostnader som är direkt beroende av produktionsmängden på gården. Med omsättning avses de intäkter, utan mervärdesskatt och skogsintäkter, som fås från lantbruket under en ettårsperiod. I omsättningen ingår också de stöd som beviljas genom myndighetsbeslut. Försäkringsbeloppet är i normala fall företagets avbrottsförsäkringsbidrag om inget annat överenskommits. Avbrottet i verksamheten skall vara en direkt följd av en ersättningsbar egendomsskada på försäkringsplatsen i enlighet med den skyddsnivå som du valt. Försäkringen täcker ett avbrott i verksamheten under en sammanhängande tid om högst 12 månader (=ansvarstid) från skadedagen om inget annat överenskommits. Den utvidgade avbrottsförsäkringen ersätter det avbrottsförsäkringsbidrag som lantbruket eller binäringen går miste om på grund av avbrott i verksamheten. Kostnader som ersätts är bl.a. löner, lönebikostnader, räntor, skatter och andra liknande fasta kostnader. Avbrottet skall orsakas av en ersättningsbar egendomsskada enligt den skyddsnivå som du har valt. Försäkringen kan också ersätta

8 företagsekonomiskt motiverade extrakostnader, t.ex. hyreskostnader, som är avsedda att reducera avbrottsskadan med minst motsvarande belopp. I ersättningen beaktas även inbesparade kostnader under avbrottstiden. Beroendeskapsavbrottsförsäkring Avbrottsskyddet kan kompletteras med en beroendeskapsavbrottsförsäkring, som på motsvarande sätt ersätter det avbrottsförsäkringsbidrag som ditt lantbruk eller din binäringsverksamhet går miste om på grund av ett avbrott hos den eller de viktigaste leverantörer eller kunder som ditt lantbruk eller din binäringsverksamhet har. Avbrottet hos det företag du är beroende av skall orsakas av en ersättningsbar brandskada. Maskinavbrottsförsäkring Avbrottsskyddet kan ytterligare kompletteras med en maskinavbrottsförsäkring som ersätter tilläggskostnader som uppstår då en ersättningsbar utifrån verkande egendomsskada (bräckage) drabbat en i Lantbruksförsäkringen försäkrad lantbruksmaskin eller -anläggning. Maskinavbrottsförsäkringen ersätter således merkostnaderna förorsakade av att arbetet måste utföras med främmande lantbruksmaskiner. Merkostnaderna beräknas enligt av lantbruksrådgivningsorganisation fastställd taxa per arbetstimme, dock för en tid om högst en månad räknat från skadefallet (datum). Förutsättning för att ersättning från maskinavbrottsförsäkringen skall utbetalas är således att lantbruksmaskinen eller -anläggningen används i den försäkrade verksamheten och är försäkrad enligt skyddsnivå 3. Avbrott på grund av slitage eller bristande underhåll ersätts inte. Personavbrottsförsäkring Till Lantbruksförsäkringen kan du som merskydd teckna en personavbrottsförsäkring. Försäkringen ersätter de extra kostnader som uppstår p.g.a. att en nyckelperson i lantbruksföretaget är helt förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter med anledning av fullständig arbetsoförmåga eller dödsfall till följd av ett olycksfall. Sådana kostnader är lönekostnader för ersättande personal, främmande tjänster som köps för att utföra nyckelpersonens arbete och liknande extra kostnader. Försäkringsvärdet är högst det belopp som finns antecknat i försäkringsbrevet och ersättning betalas åt lantbruksföretaget för högst en tid av 3 månader per person och olycksfallsskada. Familjemedlemmar kan inte vara ersättare vid ett personavbrott. De personer som omfattas av försäkring skall vara fast anställda nyckelpersoner och personernas fullständiga namn och personbeteckningar skall finnas antecknade i försäkringsbrevet. Hyresavbrottsförsäkring Lantbruksförsäkringen kan ytterligare kompletteras med en hyresavbrottsförsäkring som merskydd. Försäkringen ersätter förlorad hyresinkomst för de fastigheter eller delar av fastigheter som du har uthyrda till en utomstående person eller ett företag. Exempel på sådana fastigheter är kontor, bostäder, produktionsutrymmen eller liknande. För att försäkringen skall ersätta förlorad hyresinkomst skall hyresavbrottet orsakas av en ersättningsbar egendomsskada. Försäkring för produktionsdjur Som en merskyddsförsäkring till din lantbruksförsäkring kan du teckna en försäkring för produktionsdjuren. Försäkringen är ämnad att ersätta direkt djurskada (sakskada) som förorsakats produktionsdjur som är föremål för försäkringen, dvs. lägenhetens nötboskap, svin, får, fjäderfä m.m., för vilka i försäkringsbrevet antecknats ett särskilt försäkringsbelopp per djur eller ett totalt försäkringsbelopp räknat enligt stycketal. För övriga produktionsdjur än nötboskap tecknas försäkringen alltid enligt det lägre skyddet, d.v.s. grundförsäkring. För nötboskap kan försäkringen tecknas antingen som grundförsäkring eller utvidgad försäkring. För att ersättning skall utfalla krävs under alla omständigheter att djuret dör eller bör avlivas på order av veterinär. Försäkringen ersätter Grundförsäkring Brand (t.ex. djuret brinner eller om djuret bör avlivas p.g.a. brand i djurstallet eller ladugården). Åskslag och elektrisk stöt (t.ex. djuret träffas av blixten eller får elektrisk stöt och dör eller måste avlivas). Storm (t.ex. djuret skadas då storm skadar djurstallet). Utströmning av vätska (skada som uppstår då vätska strömmar ur djurstallets fasta ledningsnät). Avsiktlig skadegörelse (t.ex. djur dör till följd av skadegörelse på djuret eller till följd av att anläggningar, så som djurstallet förstörs och inte kan användas för sitt ändamål). Skada förorsakad av motorfordon Försvunnet djur (t.ex. då djur försvinner och inte fås tillbaka inom en månad). Transport och slakt av skadat djur (transport av djuret då ett ersättningsbart skadefall ligger som grund för transporten). Veterinärutlåtande (arvodet för veterinärutlåtandet i samband med skadehändelse). Utvidgad försäkring Då till följd av samma skadehändelse under en tid av 14 dygn, djur dör eller antingen insjuknar eller skadas så illa att de på order av veterinär bör avlivas eller slaktas (t.ex. djuret drabbas av en sjukdom eller ett olycksfall och dör eller måste avlivas enligt veterinären). Skador som inte ersätts Försäkringen ersätter inte skador, som ersätts av annan försäkring ersätts i stöd av någon lag eller av annan försäkring ersätts ur stats- eller övriga allmänna medel förorsakats av olycksfall som inträffat eller av sjukdom som börjat före försäkringen trätt i kraft förorsakats av medfött fel förorsakats av i foderlagen avsett foderfabrikat förorsakats av salmonella eller av bekämpande av sjukdomen förorsakats av i Jord- och skogsbruksministeriets beslut, som givits i stöd av lagen och förordningen om djursjukdomar, nämnda djursjukdomar som med lätthet sprider sig, farliga djursjukdomar och djursjukdomar som skall övervakas och omedelbart anmälas samt av bekämpande av dessa djursjukdomar

9 Här är det fråga om djursjukdomar, som enligt förordningen om djursjukdomar skall bekämpas av Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning. Exempel på sådana sjukdomar är bl.a. BSE (galna kosjukan), mul- och klövsjukan, elakartad lungsjuka hos nötkreatur, rabies m.fl. En fullständig lista finns att få på begäran. Försäkringen ersätter inte heller veterinärkostnader förorsakade av vård eller avlivande av djur eller kostnader för öppnande av kadaver kostnader för undanröjande av avlidet djur saneringskostnader (t.ex. rengöring av infekterade produktionsanläggningar) Ersättning Den maximala ersättningen för produktionsdjur är det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet för djuret eller dess andel av försäkringsbeloppet räknat enligt stycketal. Från ersättningen avdras det belopp som erhållits för djurets kött. För skador, som beror på samma ersättningsbara djursjukdom (epidemi), utbetalas i ersättning åt alla försäkringstagare sammanlagt högst euro. Om skadeersättningarna sammanlagt överstiger nämnda belopp, minskas alla skadeersättningar i samma förhållande. Självrisk Försäkringstagaren står i varje skadefall för en i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknad självrisk av skadebeloppet. För nötboskap försäkrad med den utvidgade försäkringen gäller följande: Om försäkringen belastats av flera skadefall per försäkringsperiod stiger den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade självrisken med det dubbla beloppet inom denna försäkringsperiod beroende på besättningens storlek enligt följande: djur efter 1 skadan djur efter 2 skadan djur efter 3 skadan 46- djur efter 4 skadan Skyddsföreskrifter Skötseln av djuren bör vara så ordnad att djurens livsmiljö, utfodring och övriga till skötseln hörande dagliga åtgärder kan förverkligas på ett sätt som befrämjar djurens välmåga och hälsa. Försäkring för skördetröska och annan icke registreringspliktig motordriven arbetsmaskin Som merskyddsförsäkring till Lantbruksförsäkringen kan du även teckna försäkring för skördetröska och annan icke registreringspliktig motordriven arbetsmaskin. Försäkringen kan tecknas enligt två olika nivåer; grundförsäkring och utvidgad försäkring. Försäkringen gäller också för den standardutrustning som ingår i riktpriset, breddnings- och parhjul samt fast monterad tilläggsutrustning som är väsentlig för användningen. Standard- och tilläggsutrustningen är föremål för försäkringen när den är monterad på den försäkrade arbetsmaskinen. Försäkringen kan inte tecknas för skogsbruksmaskiner. Grundförsäkring De vanligaste skadorna som ersätts är: brandskador skador till följd av stöld eller skadegörelse skador som kan uppstå under transport av skördetröskan eller arbetsmaskinen merkostnader p.g.a. avbrott i användningen av skördetröskan eller arbetsmaskinen. Skördetröskans eller arbetsmaskinens gängse värde utgör högsta gräns för ersättning. Med gängse värde förstås kontantförsäljningspriset på skadedagen innan skadan inträffat, med beaktande av ålder, användningssätt och allmänt skick. Utvidgad försäkring Den utvidgade försäkringen ersätter, förutom skador som ersätts från grundförsäkringen, skador som förorsakas av: körning av vägen, vältning eller annan utifrån plötsligt verkande orsak kollision med motorfordon eller tåg, ifall skadan inte ersätts ur annan försäkring. Försäkringen ersätter skada på skördetröska till följd av att sten eller annat föremål hamnat i tröskverket endast då skördetröskan är under 10 år gammal. Brand- och stöldförsäkring för småbåtar Inom ramen för Lantbruksförsäkringen kan man även försäkra småbåtar. Den här försäkringen ger ett begränsat skydd för båt och motor på högst 20 hk, roddbåt, segeljolle och kanot. Försäkringen ersätter skador som förorsakats av brand, stöld och skadegörelse. För att minimera stöldrisken bör motorn och utrustningen som hör till båten vara fastlåsta i båten då båten förvaras utomhus. Skogsförsäkring Med Skogsförsäkring kan du försäkra de flesta normala risker som kan förekomma på din skog. Försäkringen omfattar både trädbeståndet och plantbeståndet på skogsbruksmarken. Med skogsbruksmark avses skogsmark, tvinmark och till dessa hörande impediment. Också virke, som avverkats på lägenheten och som finns på avverkningsplatsen eller på en upplagsplats i skogen eller invid en väg, ingår i försäkringen. Skogsförsäkring kan du teckna antingen som en Skogsbrandförsäkring eller som en mera omfattande Kombinerad skogsförsäkring. Egendomen är försäkrad enligt den skogsareal som du uppger i försäkringsansökan och som nämns i försäkringsbrevet. Försäkringen baserar sig på den uppgivna arealen, mätt i hektar. Skogsbrandförsäkring Skogsbrandförsäkringen ersätter brandskador och skador som uppstått vid släckningsåtgärder. Vid värdering av skadan görs en jämförelse mellan situationen omedelbart före och efter skadan med beaktande av följande faktorer:

10 trädbeståndets avverkningsvärde (det rotpris man får vid försäljning som virke) trädbeståndets förväntningsvärde (nuvärdet räknat på basen av de avverkningsinkomster trädbeståndet väntas ge i framtiden) priset på virke (försäljningspriset för avverkat virke) plantbeståndets kostnadsvärde (kostnader för plantering och uppdrivning). Även kostnader för efterbevakning ersätts ur försäkringen. Kombinerad skogsförsäkring Kombinerad skogsförsäkring ersätter följande slag av skador: brand-, storm- och snöskada på trädbeståndet eller virket, då volymen av skadan uppgår till minst 20 kubikmeter fast mått per skada brand-, storm- och snöskada på plantbeståndet, då skogsodling blivit nödvändig p.g.a. underproduktion till följd av skadan och det område som skall planteras består av en sammanhängande yta om minst en halv hektar insekt- eller översvämningsskador på trädbeståndet inom ett sammanhängande område av minst en hektar skador förorsakade av insekter, gnagare, svampsjukdomar eller översvämning på plantbeståndet inom ett sammanhängande område om minst en halv hektar. en brand vållar skada på skogen storm förorsakar skada på skogen Skadebeloppet räknas ut enligt prisnivån vid skadetidpunkten. Ifall den skogsareal som du uppgett är mindre än den verkliga skogsarealen motsvarar ersättningen, som försäkringsbolaget betalar, förhållandet mellan den uppgivna arealen och den verkliga arealen. De viktigaste begränsningarna i försäkringsskyddet är att försäkringen inte ersätter: kostnader för skogsodling efter en skada som uppstått på trädbestånd skador som beror på förorening av luft, vatten eller jordmån. Oljeskadeförsäkring för lantbrukets jordmån Lantbruksförsäkringen ersätter, utan särskild tilläggsförsäkring, nödvändiga och skäliga rengöringskostnader inklusive avfallshanteringskostnader för rengöring av jordmån vid skada förorsakad av olja, som plötsligt och oförutsett läckt ut från oljetank eller -anordning som betjänar näringsverksamheten, upp till ett belopp om euro. En förutsättning för ersättning är likväl att oljetanken och anläggningen är försäkrade enligt skyddsnivå 3. Genom oljeskadeförsäkring för lantbrukets jordmån kan detta försäkringsskydd utvidgas att gälla upp till i försäkringsbrevet nämnt belopp, dock högst upp till euro. Oljeskadeförsäkring för lantbrukets jordmån kan genom särskild överenskommelse fogas till Lantbruksförsäkringen. Försäkringen gäller på den i försäkringsbrevet nämnda lägenheten, som försäkringstagaren äger. Förutsättning för ersättning är att kostnaderna uppstått som en följd av en ersättningsbar sakskada på oljetanken eller -anordningen och att anläggningen enligt myndigheternas bestämmelser har godkänts för bruk och regelbundet inspekterats. Om t.ex. farmartanken plötsligt går sönder förutsetts att försäkringen för lantbruksmaskiner och -inventarier tecknats enligt skyddsnivå 3. Försäkringen ersätter inte skador förorsakade av rost, korrosion eller annat långsamt verkande fenomen. Innan försäkringsavtalet för merskyddsförsäkringen ingås bör försäkringstagaren tillställa försäkringsbolaget ett intyg över att ett av myndighet godkänt företag har granskat och besiktigat anläggningarna. Försäkringen innehåller också vissa s.k. säkerhetsföreskrifter. De är direktiv för hur du skall förfara för att minska och undvika skador. Några viktiga föreskrifter: Oljecisterner bör granskas första gången före utgången av tio år från ibruktagandet och därefter med minst tio års intervaller. Granskningen bör utföras av ett av myndighet godkänt företag och granskningen bör protokoll-föras, varvid tidpunkten för följande gransknings-tillfälle bestäms. Protokollet bör delges kommunens räddningsväsen samt försäkringstagaren. Överfyllningsskyddssystemet (bör vara elektroniskt) och avluftningsröret (bör ha en diameter på minst 50 mm) bör uppfylla dagens krav. Oljebrännaren med sug- och returslangar bör underhållas och granskas av godkänt företag med två års intervaller. Fel och brister som upptäckts vid kontrollen bör åtgärdas utan dröjsmål. Det är lätt att teckna Lantbruksförsäkring En försäkring är ett avtal som man ingår för att gardera sig mot plötsliga och oförutsedda skador. Försäkringen träder i kraft när du och försäkringsbolaget har kommit överens om villkoren för försäkringen. Försäkringen tecknas i allmänhet som fortlöpande för ett år i sänder. Vid övergång till en ny försäkringsperiod har försäkringsbolaget rätt att göra mindre ändringar i försäkringsvillkoren som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. Premien kan höjas om orsaken till förhöjningen är ökade skadekostnader. Riskbedömning Då du tecknar försäkringen måste du ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor innan försäkringen beviljas. På basis av dessa uppgifter bedömer försäkringsbolaget risken och kan hjälpa dig att välja rätt försäkringsskydd. Försäkringsbolaget har rätt att med en månads uppsägningstid säga upp försäkringen om det lämnats bristfälliga eller oriktiga upplysningar vid tecknandet av försäkringen och om försäkringen inte alls hade beviljats om bolaget hade fått korrekta och fullständiga upplysningar. För att förebygga brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolagen överlämnar försäkringsbolaget uppgifter om skador, meddelade till försäkringsbolaget, till ett datasystem gemensamt för försäkringsbolagen. Försäkringsbolaget kontrollerar vilka skador som anmälts till de övriga försäkringsbolagen. Uppgifterna används enbart i samband med ersättningsärenden. Försäkringsbolaget har rätt att med en månads uppsägningstid säga upp försäkringen att upphöra vid utgången av försäkringsperioden.

11 Handla rätt Då en skada inträffar kan man ofta minimera dess omfattning genom att handla snabbt och rätt. Därför finns det direktiv för hur du bör handla vid ett eventuellt skadefall. Om du handlar mot direktiven kan försäkringsbolaget minska ersättningen. Det är inte bara du själv, i egenskap av försäkringstagare, som är skyldig att handla på ett visst sätt. Detta gäller också andra som handskas med eller lånar din egendom. Försäkringsbolaget kan också minska ersättningen eller låta bli att betala ut den om skadan förorsakats uppsåtligt eller genom grov vårdslöshet under påverkan av alkohol eller annat rusmedel under förövande av brott eller försök till brottslig gärning. Betala premien i tid Premien skall du betala inom en månad efter att försäkringsbolaget sänt dig ett inbetalningskort. Om du inte betalar premien senast på förfallodagen, har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen. Då upphör den att gälla 14 dagar efter att uppsägningsmeddelandet avsänts. Om du betalar premien innan uppsägningstiden går ut upphör försäkringen inte. Om du betalar premien i en rat får du 5 % rabatt på årspremien. Om du av någon orsak inte längre vill hålla din lantbruksförsäkring i kraft har du när som helst under försäkringsperioden rätt att skriftligen säga upp försäkringen. Försäkringsbolaget har dock rätt att behålla en skötselavgift. Missnöje med beslut och sökande om ändring Ifall du är missnöjd med ett beslut du fått eller är av den åsikt att det grundar sig på ofullständiga uppgifter, var då först i kontakt med Folksam Skadeförsäkrings kundservice. För närmare information om grunderna för vårt beslut kan du kontakta den handläggare som skött ditt ärende. Om ditt ärende inte avgörs på ett sätt du är nöjd med hos oss kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) för avgiftsfri rådgivning, eller begära utlåtande av Konsumenttvistenämnden eller Försäkringsnämnden. Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut vid en trafikskada, kan du söka ändring i det hos Trafikskadenämnden. Om ditt ärende gäller ett ersättningsbeslut som grundar sig på sjöförsäkringsavtal kan du överlämna ärendet för avgörande till dispaschören i Finland. Nämndernas utlåtanden är rekommendationer och binder inte parterna. Du kan också hänskjuta ärendet till tingsrätten eller försäkringsdomstolen för avgörande. Vid tolkning av avtalet för Lantbruksförsäkringen tillämpas lagen om försäkringsavtal. Läs också försäkringsvillkoren! Försäkringsbolag Med försäkringsbolag menas Folksam Skadeförsäkring Ab.

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under 01.02.2016 LANTÖMS Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under många år kan förstöras på ett ögonblick.

Läs mer

Företagsförsäkring Produktfakta

Företagsförsäkring Produktfakta Företagsförsäkring Produktfakta Egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring Gäller fr.o.m. 1.4.2012 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna

Läs mer

Fastighetsförsäkring Produktfakta

Fastighetsförsäkring Produktfakta Fastighetsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.4.2012 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Lantöms En flexibel försäkringslösning

Lantöms En flexibel försäkringslösning 01.04.2004 Lantöms försäkring 1 Lantöms En flexibel försäkringslösning Lantöms ger ett omfattande grundskydd för ditt lant- och skogsbruk. Om du kompletterar denna med tilläggsförsäkringar får du ett skydd

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF SKOGSFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till... 3 If Skogsförsäkring som skydd för din skog...

Läs mer

Försäkringar för nötkreatur

Försäkringar för nötkreatur Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller blir sjuka. Nötkreatur är inget undantag. I lönsamhetsberäkningar inkluderas

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 Ö 36A BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 10 BRANDFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 2 Försäkringens ändamål 2 3 Försäkringens föremål 2 4 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN VILLKOR Sveland Hjort Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-05-01 Välkommen till Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Ditt djur i Sveland. Det är ett stort

Läs mer

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 01.01.2010 FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING 01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING Hemöms din trygghet i vardagen Hemförsäkringen för mer än bara hem Ekonomisk trygghet är en viktig del av vår grundtrygghet. Oväntade händelser kan lätt rubba balansen. Vår

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry

Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2014 Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Innehåll 1 Försäkringens syfte 2 2 Försäkringstagare och försäkrade 2 3 Försäkringsperiod 2 4 Domstolar och försäkringens

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Innehållet i Rättsskyddsförsäkringen för privatperson sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

YTK-yhdistys ry. Rättsskyddsförsäkring för. Innehäll. Försäkringsvillkor Gäller från

YTK-yhdistys ry. Rättsskyddsförsäkring för. Innehäll. Försäkringsvillkor Gäller från Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2016 Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Innehäll 1 Försäkringens syfte... 2 2 Försäkringstagare och försäkrade... 2 3 Försäkringsperiod... 2 4 Domstolar och försäkringens

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING. Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA

PRODUKTBESKRIVNING. Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA Pohjolas gruppförsäkring utgör en fast del av det Taimiturva-tjänsteavtal som Metsäliitto Osuuskunta beviljat. Med avtalet tryggas

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

UF Ett år som företagare handledning för lärare

UF Ett år som företagare handledning för lärare 1 UF Ett år som företagare handledning för lärare BEHOVET AV FÖRSÄKRINGAR Allt möjligt kan hända inom företagsverksamhet, precis som i det normala livet. I ett företag kan skador orsakas exempelvis av

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING Produktfakta

HEMFÖRSÄKRING Produktfakta HEMFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift Om någon vet vad din försäkring ska täcka, är det vi Att driva ett lantbruks- eller skogsföretag handlar om engagemang och hårt

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Välkommen till Agria Djurförsäkring Agrias försäkringsvillkor Ung och värphöns från 1 januari 2006 Välkommen till Agria Djurförsäkring Tillsammans med ditt försäkringsbrev är detta häfte ditt försäkringsvillkor. Försäkringsvillkoret består

Läs mer

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall Försäkringsavtal 1 (9) BRF Lund Väster 3 Organisationsnummer 769623-4579 Verksamhet: Bostadsrättsförening Avtalstid fr.o.m. 1 oktober 2016 t.o.m. 30 september 2017 Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING Produktfakta

HEMFÖRSÄKRING Produktfakta HEMFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2016 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Företagsförsäkring Försäkringsvillkor 68G

Företagsförsäkring Försäkringsvillkor 68G Företagsförsäkring Försäkringsvillkor 68G Gäller från. 1. 1. 2015 Innehåll 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 Försäkringens föremål 23 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Lantbruksförsäkring Försäkringsvillkor 67D

Lantbruksförsäkring Försäkringsvillkor 67D Lantbruksförsäkring Försäkringsvillkor 67D Gäller fr.o.m. 01.01.2015 Innehåll 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 De försäkrade 23 Försäkringens föremål 24 Försäkringens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

I dividue lt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller 1.1.2016

I dividue lt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller 1.1.2016 I dividue lt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller 1.1.2016 Hemförsäkringshandledning sidan 2 HEMMA utan bekymmer If Hemförsäkring är en försäkring för hela ditt hem i händelse

Läs mer

Skydda Företaget Villkorssammanfattning

Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget är ett försäkringspaket som ger ditt företag ett riktigt bra skydd. Det innehåller Egendoms-, Avbrotts-,

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING Leksaksbranschens medlemmar erbjuds denna skräddarsydda försäkring som ger dig som handlare inom vår bransch ett heltäckande försäkringsskydd. Vid

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Trygghet för dig och företaget Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Har du många järn i elden? Som företagare har du säkert mycket att tänka på. Inköp, leveranser, bokföring och

Läs mer

AKTIA HEMFÖRSÄKRING Produktfakta

AKTIA HEMFÖRSÄKRING Produktfakta AKTIA HEMFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 7.1.2014 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

Oljeskadeförsäkring. - Kombinerad. Särskilt försäkringsvillkor

Oljeskadeförsäkring. - Kombinerad. Särskilt försäkringsvillkor GK 9031 Oljeskadeförsäkring - Kombinerad Särskilt försäkringsvillkor Gäller från 2015-01-01 I detta villkor finns 2 villkor samlade, Oljeskada egen egendom och Oljeskada tredje mans egendom 1 (6) GJK 901:3

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV EGENDOM (brand/inbrott/vatten) - maskinerier/varor* 50 000 kr - ritningar/arkivalier/datainformation 2,0 basbelopp - skada på

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08 Försäkring JSC Trädvård AB Vårbäcksvägen 1 A 14640 TULLINGE Ändringar i rättsskyddsförsäkringen från 2011-01-01 Försäkringsbelopp Skattemål Det särskilda försäkringsbeloppet om högst 100 000 kr för tvist

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Ansökan Tilläggsförsäkringar 2014

Ansökan Tilläggsförsäkringar 2014 Ansökan Tilläggsförsäingar 2014 Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer & ort Kontaktperson Verksamhet Telefon E-post Medlem i TOMER Ja, medlemsnummer Nej, se nedan. För dig som inte är medlem

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

Företagets egendom och ansvar m.m.

Företagets egendom och ansvar m.m. Företagets egendom och ansvar m.m. företagsmotor åkarförsäkring, rörelseförsäkring, transportöransvarsförsäkring, bulkansvarsförsäkring och entreprenöransvarsförsäkring. Åkerier och maskinentreprenörer

Läs mer