Företagsförsäkring Försäkringsvillkor 68G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsförsäkring Försäkringsvillkor 68G"

Transkript

1 Företagsförsäkring Försäkringsvillkor 68G Gäller från Innehåll 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 Försäkringens föremål 23 Försäkringens giltighetsområde 24 Skador som ersätts och begränsningar som gäller dem 24.1 Brand och storm 24.2 Stöld, skadegörelse och rån 24.3 Elfenomen 24.4 Läckage 24.5 Bräckage 25 Säkerhetsföreskrifter 26 Värderings- och ersättningsbestämmelser 27 Merskyddsförsäkringar 27.1 Avbrottsförsäkring 27.2 Personavbrottsförsäkring 27.3 Hyresavbrottsförsäkring 27.4 Godstransportförsäkring Övriga merskyddsförsäkringar, se separata villkor

2 10 Försäkringens innehåll 11 I Företagsförsäkringen ingår egendomsförsäkring. 12 Egendomsförsäkringen består av en eller flera av följande försäkringsformer: Brand och storm Stöld, skadegörelse och rån Elfenomen Läckage Bräckage Försäkringens omfattning kan väljas objektsvis skilt för var och en lösegendomsgrupp som ingår i försäkringen. 13 Ifall särskild överenskommelse träffats ingår i försäkringen också de merskyddsförsäkringar som antecknats i försäkringsbrevet. 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada förorsakad av i punkt 24 nämnda skadefall samt övriga i villkoren särskilt nämnda kostnader. 22 Försäkringens föremål 22.1 Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnd egendom på i försäkringsbrevet nämnd plats Anläggningstillgångar Med anläggningstillgångar avses egendom som företaget använder i sin verksamhet, t.ex. maskiner och kontorsinventarier Omsättningstillgångar Med omsättningstillgångar avses bl.a. hel- och halvfabrikat eller andra varor som företaget säljer, tillverkar eller bearbetar Arbetstagares egendom Föremål för försäkringen är även arbetstagarnas och försäkringstagarens oförsäkrade egendom som finns på försäkringsstället i låst förvaring, upp till 850 euro per anställd, dock inte pengar, kreditkort, checker eller andra betalningsmedel och värdepapper Pengar och värdepapper Föremål för försäkringen är även pengar och värdepapper upp till ett belopp av euro, då de förvaras på försäkringsstället antingen i brandsäkert kassavalv eller brandsäkert, kassaskåp (se Finansbranschens Centralförbunds ikraftvarande kassaskåpsanvisningar) som förankrats i vägg eller golv och vars dörrlås är dyrkfritt och sprängskyddat euro, då de förvaras på försäkringsstället i annat separat och på betryggande sätt låst förvaringsutrymme, såsom kassaskåp eller kassaskrin euro, då de förloras genom rån i Finland Främmande egendom Föremål för försäkringen är, enligt vald försäkringsform, även annan än försäkringstagarens lösegendom, upp till ett värde av euro, som företaget använder i sin verksamhet, som försäkringstagaren förbundit sig att försäkra eller för vars del skaderisken är försäkringstagarens. Exempel på sådan egendom är hyrd eller lånad egendom. Kunders egendom som mottagits för service eller behandling omfattas av försäkringen endast ifall de skadas i samband med skada som ersätts enligt dessa villkor och enligt vald försäkringsform. Ovan nämnda lösegendom är föremål för försäkringen endast i det fall att skadan inte ersätts från annan försäkring Till byggnaden anslutna fasta konstruktioner Föremål för försäkringen är även utan särskilt omnämnande, enligt för lösegendomen vald försäkringsform, till byggnaden anslutna fasta konstruktioner såsom kraftledning jämte distributionscentraler samt luftkonditioneringsanordningar för maskiner och rörnät på maskiner, till den del försäkringstagaren har underhållsplikt för dessa, till ett maximalt belopp om euro. Detta förutsätter att ovannämnda konstruktioner, maskiner och anordningarna betjänar den produktions- och affärsrörelse som bedrivs och som anges i försäkringsbrevet. Ovan nämnda egendom är föremål för försäkringen endast i det fall att skadan inte ersätts från annan försäkring Annan lösegendom Föremål för försäkringen är endast såvida särskilt avtal därom ingåtts och anteckning gjorts i försäkringsbrevet; modeller och formar manuskript, dokument i ADB-utrustning ingående data och program vetenskapliga eller andra samlingar fönster- och dörrglas, reklamskyltar, fönsterdekaler och markiser företagets egendom som fortlöpande förvaras i motorfordon egendom på tillfällig arbetsplats leasad egendom värdeföremål frys- och kylvaror kylmedel Egendom, som tillfälligt flyttas till annan ort försäkras med ett separat avtal. En tillfällig förflyttning innebär att den försäkrade egendomen flyttas från försäkringsstället och efter en kort tid förs tillbaka, t ex utställningar och mässor Försäkringsvärdena för i punkterna nämnda egendom bör ingå i den försäkrade egendomens försäkringsbelopp Föremål för försäkringen är inte byggnader och fastigheter djur båtar, fordon och anordningar som går eller framförs med maskinkraft samt tillhörande utrustning och bränslen. 23 Försäkringens giltighetsområde Försäkringen gäller på i försäkringsbrevet nämnd plats i Finland. 24 Skador som ersätts och begränsningar som gäller dem 24.1 Brand och storm Brand eller sot Försäkringen ersätter skada förorsakad av eld som kommit lös och skada förorsakad av plötslig och oförutsedd utströmning av sot från eldstad eller uppvärmningsanordning. Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats föremål av att det antänts eller utsatts för värme. Skada på elektrisk anordning ersätts inte, om branden berott på elektriskt fenomen i anordningen.

3 Blixtnedslag Försäkringen ersätter skada som tillfogats den försäkrade egendomen genom direkt blixtnedslag med mekanisk splittring av egendomen som följd. Med mekanisk splittring avses fysisk delning av det åskskadade föremålet. Skada på elektrisk anordning till följd av spänningsvariation eller annat elektriskt fenomen ersätts inte Explosion Försäkringen ersätter skada förorsakad av explosion. Med explosionsskada avses plötslig mekanisk skada som berott på övertryck av gas eller ånga. Försäkringen ersätter inte skada, som förorsakats av att till ångpanna anslutet rör exploderat, lossnat, brustit eller spruckit förorsakats av centrifugalkraft, inre spänning, lossnad tätning eller hydrauliskt tryck förorsakats av att sprängämnen som tillhör offentlig inrättning exploderat förorsakats av sprängnings- eller brytningsarbete uppstått på förbränningsmotor genom explosion i motorn Sprinklerläckage Försäkringen ersätter skada förorsakad av plötslig utströmning av vatten ur sprinkleranläggning som installerats och underhållits i enlighet med sprinklerföreskrifterna Nedfallande luftfarkost eller föremål som lossnat från luftfarkost Försäkringen ersätter skada som förorsakats av nedfallande luft- eller rymdfarkost eller föremål som lossnat från dessa Storm Försäkringen ersätter skada som förorsakats då storm skadat i byggnad befintlig lösegendom. Skador till följd av storm ersätts endast då vindens genomsnittliga hastighet överstiger 20 m/sekund. Försäkringen ersätter inte skada förorsakad av översvämning eller annan höjning av vattenstånd än till följd av stormvind på skadeplatsen förorsakad av sjögång, isens eller snöns tyngd eller rörelse, tjällyftning, inte heller skada på brygga förorsakad av vind, regn snö, hagel eller annat naturfenomen på lösegendom som befinner sig utomhus eller i byggnad som saknar tak eller en eller flera väggar, om det inte är frågan om egendom som är avsedd att användas i sådana förhållanden eller utrymmen. Skada förorsakad av regn, snö, hagel eller köld på lösegendom som förvaras inomhus ersätts endast om den har direkt samband med stormskadan på byggnaden Tilläggsskador i samband med vissa skadefall Försäkringen ersätter skada förorsakad av att försäkrat föremål försvunnit, stulits eller skadats i omedelbar anslutning till i punkterna nämnda ersättningsbara skadefall. Försäkringen ersätter skada som uppstått på försäkrat föremål till följd av köld eller hetta, regn eller annan liknande orsak vid i punkterna och nämnda ersättningsbara skadefall, såvida skadan varit en direkt och oundviklig följd av nämnda skadefall För försäkringen tillämpas även i punkterna nämnda begränsningar På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basen av föremålets ålder enligt punkt Se ytterligare Säkerhetsföreskrifter i punkt 25 och Värderings- och ersättningsbestämmelser i punkt Stöld, skadegörelse och rån Stöld eller skadegörelse i samband med inbrott Försäkringen ersätter skada förorsakad av stöld eller skadegörelse, ifall på plats som nämns i försäkringsbrevet någon brutit sig in och därvid anställt skada på konstruktioner och lås eller trängt sig in genom att använda annat slag av våld trängt sig in med nyckel som tillgripits i samband med inbrott eller rån Kostnader för ändring av låskombination eller byte av lås ersätts endast då nyckel åtkommits vid inbrott, stöld eller rån. På kostnaderna görs ett årligt avdrag på 5 % från och med det andra bruksåret Försäkringen ersätter stöldskada och skadegörelse på egendom som utan särskilt omnämnande förvarats i gemensamma utrymmen endast då någon brutit sig in i det gemensamma utrymmet och därvid anställt skada på konstruktioner och lås. Med gemensamma utrymmen avses t ex lagerutrymmen, sociala utrymmen och garage Försäkringen ersätter inte skada som drabbar egendom förvarad i utrymmen som inte uppfylller Finansbranschens Centralförbunds direktiv för Mekaniskt inbrottsskydd som drabbar lösegendom som befinner sig eller lämnats utomhus, inte heller skada som uppstått genom att föremål kvarglömts, borttappats eller försvunnit då händelsen inte kan fastställas eller då försvinnandet konstateras först i samband med inventering till följd av snatteri som drabbar värdeföremål, optisk och elektronisk apparatur samt ljud- och bildmaterial som förvarats synligt eller nattetid i motorfordon, campingvagn, båt eller tält I lägenhet inträngande vilda djur Försäkringen ersätter skada på lösegendom förorsakad av att vilda djur trängt sig in i lägenhet på försäkringsstället. Försäkringen ersätter inte skada förorsakad av insekter eller skadedjur. Med skadedjur avses möss, råttor, sorkar, minkar m.m Rån Försäkringen ersätter skada, då egendom stulits eller i samband med stöld skadats genom användande av våld eller hot om våld mot person. I fråga om pengar gäller försäkringen upp till euro både på försäkringsstället och då pengarna transporteras annanstans i Finland Tilläggsskador i samband med vissa skadefall Försäkringen ersätter skada som uppstått på försäkrat föremål till följd av köld eller hetta, regn eller annan liknande orsak vid i punkterna nämnda ersättningsbara skadefall, såvida skadan varit en direkt och oundviklig följd av nämnda skadefall För försäkringen tillämpas även i punkterna nämnda begränsningar På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basen av föremålets ålder enligt punkt 26.7.

4 Se ytterligare Säkerhetsföreskrifter i punkt 25 och Värderings- och ersättningsbestämmelser i punkt Elfenomen Blixtnedslag eller annat elektriskt fenomen Försäkringen ersätter skada som tillfogats den försäkrade egendomen genom plötsligt och oförutsett elektriskt fenomen För försäkringen tillämpas även i punkterna nämnda begränsningar På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basen av föremålets ålder enligt punkt Se ytterligare Säkerhetsföreskrifter i punkt 25 och Värderings- och ersättningsbestämmelser i punkt Läckage Förutsättning för ersättning för läckageskada är att läckageförsäkring ingår i försäkringen Försäkringen ersätter skada på lösegendom förorsakad av oförutsedd och direkt utströmning av vätska, ånga eller gas från byggnadens egna fasta vatten-, avlopps- eller värmeledningsnät, ång-, gas- eller oljeledningar byggnadens invändiga regnvattenledningar byggnadens egna fasta bruksanordningar belägna i gemensamma utrymmen till ledningsnätet med godkänd slanganslutning och avstängningsventil ansluten tvätt- eller diskmaskin Försäkringen ersätter inte skada till följd av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel, inströmning av fukt från dräneringssystem, mark- eller kapillärfukt eller kondensvatten skada genom utströmning av regn- och smältvatten från takrännor, byggnadens utvändiga stuprör, regnvattenavlopp eller från andra ställen skada till följd av regn, störtregn, snösmältning eller översvämning skada till följd av skada eller stockning i kommunal eller annan allmän vatten- eller avloppsledning skada som fukt förorsakar genom röta, svampbildning eller lukt vätska, ånga eller gas som läckt till spillo skada som förorsakats av vätska som läckt genom konstruktionernas fuktisolering eller anslutningsstället mellan rörnätet och byggnadskonstruktionen, såsom mellan golvbrunn och förhöjningsring Tilläggsskador i samband med vissa skadefall Försäkringen ersätter skada som uppstått på försäkrat föremål till följd av köld eller hetta, regn eller annan liknande orsak vid i punkt nämnda ersättningsbara skadefall, såvida skadan varit en direkt och oundviklig följd av nämnda skadefall För försäkringen tillämpas även i punkterna nämnda begränsningar På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basen av föremålets ålder enligt punkt Se ytterligare Säkerhetsföreskrifter i punkt 25 och Värderings- och ersättningsbestämmelser i punkt Bräckage Försäkringen ersätter bräckageskada på den försäkrade egendomen. Med bräckageskada förstås skada förorsakad av ett plötsligt och oförutsett fenomen. Med bräckageskada avses ej skada på grund av slitage eller annat småningom verkande fenomen och ersätts alltså inte (se punkt ) Begränsningar Avbrott i tillförseln av elström, gas, vätska, värme Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats till följd av avbrott i tillförseln av elström, gas, vätska, värme eller motsvarande, om inte avbrottet är en direkt följd av ett skadefall som ersätts enligt dessa villkor Småningom verkande fenomen Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats själva föremålet av slitage, korrosion, materialtrötthet, förskämning, svampbildning, murknande, lukt, förändring i luftfuktighet eller temperatur eller annat småningom verkande fenomen Tillverkningsfel, felaktigt material Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats själva föremålet till följd av felaktigt material, tillverkningsfel eller fel i beräkning eller ritning, felaktig beskrivning eller felaktiga föreskrifter Funktionsfel, felaktig användning Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats själva föremålet till följd av funktionsfel, felaktig användning, bristfälligt eller försummat underhåll Planerings- och byggnadsfel, inströmning av fukt, kondensvatten Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel, inströmning av fukt från dräneringssystem, mark- eller kapillärfukt eller kondensvatten Utströmning av regn- och smältvatten Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats genom utströmning av regn- och smältvatten från takrännor, byggnadens utvändiga stuprör, regnvattenavlopp eller från andra ställen Skada eller stockning i kommunal/allmän vatten- eller avloppsledning Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av skada eller stockning i kommunal eller annan allmän vatten- eller avloppsledning Vätska som läckt genom konstruktionernas fuktisolering Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av vätska som läckt genom konstruktionernas fuktisolering eller anslutningsstället mellan rörnätet och byggnadskonstruktionen, såsom mellan golvbrunn och förhöjningsring Förändringar i grundvattenståndet Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av förändringar i grundvattenståndet Regn, störtregn, snösmältning, översvämning, isens eller snöns tyngd eller rörelse Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av regn, störtregn, snösmältning, översvämning, höjt vattenstånd, sjögång, isens eller snöns tyngd eller rörelse, tjällyftning, inte heller skada på brygga.

5 Skador på lösegendom utomhus förorsakade av naturfenomen Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av vind, regn, snö, hagel eller annat naturfenomen på lösegendom som befinner sig utomhus eller i byggnad som saknar tak eller en eller flera väggar, om det inte är frågan om egendom som är avsedd att användas i sådana förhållanden eller utrymmen Fel i förvaring eller behandling av frysvaror Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats frysvaror till följd av fel i förvaring eller behandling Insekter eller skadedjur Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av insekter eller skadedjur. Med skadedjur avses möss, råttor, sorkar, minkar m.m Sprängnings- eller brytningsarbete Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av att sprängämnen som tillhör offentlig inrättning exploderat eller av sprängnings- eller brytningsarbete För försäkringen tillämpas även i punkterna nämnda begränsningar På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basen av föremålets ålder enligt punkt Se ytterligare Säkerhetsföreskrifter i punkt 25 och Värderings- och ersättningsbestämmelser i punkt Säkerhetsföreskrifter Ändamålet med säkerhetsföreskrifterna är att avvärja hotande faror och begränsa uppkomsten av skador Om orsakssamband med skadans uppkomst och underlåtande att följa säkerhetsföreskrifterna och myndigheternas bestämmelser konstateras, kan ersättningen nedsättas eller förvägras Försäkringstagaren bör iaktta normal aktsamhet vid skötseln av försäkrat föremål samt i fråga om löst föremål som omfattas av försäkringen följa de bruksanvisningar som givits av tillverkaren eller importören Byggnader och maskiner bör hållas i sådant skick som förutsätts i byggnadslagen samt i byggnads- och arbetarskyddsbestämmelserna. Därtill bör av myndigheterna utfärdade brandskyddsbestämmelser iakttas samt bruksanvisningar för anordningar följas Fönster, dörrar och övriga öppningar till egendomens förvaringsställe bör med tanke på inbrottsrisken vara stängda på betryggande sätt enligt Finansbranschens Centralförbunds direktiv för Mekaniskt inbrottsskydd. Förvaras egendomen i kassaskåp eller -valv (se Finansbranschens Centralförbunds ikraftvarande kassaskåpanvisning), skall dörrarna till dessa låsas efter användning och nycklarna får inte förvaras i samma lägenhet. Den försäkrade bör även i övrigt vidta skäliga skyddsåtgärder med beaktande av värdet på den försäkrade egendomen samt förhållandena på förvaringsstället. I gemensamma utrymmen och källar- och vindsförråd får ej förvaras stöldbegärlig egendom Då affären är stängd bör kassaapparater och -skrin hållas olåsta och öppna För undvikande av stöldskada bör medföljande egendom hållas i omedelbar närhet och under ständig uppsikt och övervakning Föremål, eller apparatur vars värde överstiger 340 euro får inte under dagen förvaras fritt synligt för förbipasserande eller lämnas nattetid eller för natten i motorfordon, obebodd campingeller annan släpvagn, båt eller tält Försäkringstagaren bör hålla uppsikt över ledningsnätet på lösegendomens förvaringsställe och skydda det mot frysning. Ledningsnätet skall tömmas på vatten, när byggnaden under den kalla årstiden lämnas utan tillräcklig uppvärmning och tillsyn Tvätt- och diskmaskiner bör övervakas under användning. Avstängningsventilen för maskinen skall vara stängd när den inte är i bruk. Anslutningen bör vara vederbörligen godkänd I källarvåning förvarade varor bör placeras på en ställning minst 10 cm ovan golvytan. Med källarvåning avses våningsutrymme, vars golv helt eller delvis befinner sig minst en meter under markytan. Finns det enligt denna definition flera källarvåningar i byggnaden, tillämpas denna säkerhetsföreskrift endast på den understa Det är förbjudet att täcka in värmekällor Vid användandet av öppen eld eller då brandfarliga arbetsredskap eller -metoder används i samband med byggnads- eller reparationsarbeten, bör nödvändiga åtgärder vidtas och myndigheternas direktiv följas för att undvika skada (beträffande självrisk se p ) Originalen av datamaskiners programvara bör säkras med en uppdaterad säkerhetskopia vilka bör förvaras skilda från varandra i brandsäkert säkerhetsarkiv eller i brandsäkert dataskåp. Datafiler bör säkras med åtminstone en kontinuerligt uppdaterad säkerhetskopia, som uppbevaras på annan plats än originalfilerna. Säkerhetskopiorna skall förvaras skilda från övriga exemplar på sådant sätt att inte såväl säkerhetskopia som övriga exemplar skadas vid samma skadetillfälle Myndigheternas bestämmelser och separata säkerhetsföreskrifter som bifogats försäkringsbrevet bör därtill följas. 26 Värderings- och ersättningsbestämmelser 26.1 Begrepp i samband med försäkring och ersättning Återanskaffningsvärde Med egendomens återanskaffningsvärde avses det penningbelopp som behövs för anskaffande av en ny likadan eller till bruksegenskaperna närmast motsvarande egendom Dagsvärde Med dagsvärde förstås det penningbelopp som erhålls, då från återanskaffningsvärdet avdras vad egendomen förlorat i värde genom ålder, bruk, nedsatt användbarhet eller annan dylik orsak. Vid fastställandet av dagsvärdet bör även beaktas att egendomens användbarhet kan ha nedsatts till följd av ändrade ortsförhållanden, exempelvis genom att näringsverksamhet upphört eller av annan liknande orsak Försäkringsvärde Grund för värderingen av egendom, skada och ersättningsbelopp är egendomens försäkringsvärde. Egendomens försäkringsvärde är dess återanskaffningsvärde, om inte annat överenskommits och anteckning därom gjorts i försäkringsbrevet. Ifall egendomens dagsvärde understiger 50 % av återanskaffningsvärdet är egendomens försäkringsvärde dock dagsvärdet.

6 Försäkringsvärdet för halvfärdiga eller färdiga produkter som försäkringstagaren framställt för vidare förädling eller försäljning är nettoinköpspriset med tillägg för tillverknings- och förädlingskostnader Försäkringsbelopp Med egendomens försäkringsbelopp avses det penningbelopp som för varje del av egendomen antecknats i försäkringsbrevet eller justerats enligt indexvillkor Om försäkringsbeloppet är lägre än försäkringsvärdet är egendomen underförsäkrad, varvid försäkringen efter avdrag av självrisken endast ersätter en så stor del av skadebeloppet som svarar mot förhållandet mellan försäkringsbeloppet och försäkringsvärdet Om försäkringsbeloppet är högre än försäkringsvärdet är egendomen överförsäkrad, varvid försäkringen ersätter skadebeloppet efter avdrag av självrisken Förstarisk Förstariskbeloppet är det i försäkringsbrevet antecknade avtalade försäkringsbeloppet för egendomen. Förstarisk används då inget återanskaffnings- eller dagsvärde kan fastställas för egendomen eller när det annars är motiverat att använda det högsta ersättningsbeloppet. Om försäkringsbeloppet är förstarisk, behöver försäkringsbeloppet inte motsvara egendomens värde Restvärde Med egendomens restvärde avses egendomens värde omedelbart efter skadefallet beräknat enligt samma grunder som omedelbart före skadefallet Skadebelopp Då skadefall inträffar fastställs egendomens försäkringsvärde och skadans belopp, som uträknas enligt prisnivån vid skadetillfället Grund för beräkning av skadebeloppet är även egendomens restvärde, varmed avses egendomens värde omedelbart efter skadefallet, beräknat enligt samma grunder som omedelbart före skadefallet Ersättningens omfattning Försäkringen ersätter direkt sakskada som under försäkringsperioden uppstått på det försäkrade föremålet till följd av en plötslig och oförutsedd händelse. Vid sakskada utgör det i försäkringsbrevet antecknade eller enligt indexvillkoret justerade försäkringsbeloppet eller maximiersättningsbeloppet för egendomen högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet. Värdeminskning ersätts inte Förutom direkt sakskada ersätter försäkringen även skäliga kostnader som åsamkats försäkringstagaren vid avvärjning eller begränsning av inträffad eller omedelbart hotande skada. Dessa kostnader ersätts även om försäkringsbeloppet därmed skulle överskridas Dataintrång, datavirus, bedrägeri, försnillning Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av dataintrång, datavirus, bristfällig säkerhetskopiering, bedrägeri, försnillning eller motsvarande brott Värdeminskning Värdeminskning eller skada som inte inverkar på föremålets användbarhet ersätts inte Eget arbete, förlorad inkomst Försäkringen ersätter inte försäkringstagarens eller den försäkrades tidsspillan, eget arbete, förlorad inkomst eller förtjänst eller resekostnader Vätska, ånga, gas, olja som läckt till spillo, förhöjd elförbrukning Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av att vätska, ånga, gas, olja läckt till spillo, inte heller skada på grund av förhöjd elförbrukning Skada som ersätts med stöd av lag, garanti eller annan försäkring Försäkringen ersätter inte sådana skador som ersätts med stöd av lag, garanti eller annan försäkring Skada för vilken någon annan är ansvarig enligt lag, förordning, avtal Försäkringen ersätter inte skada för vilken leverantör, tillverkare, försäljare eller någon annan är ansvarig enligt lag, förordning, avtal, serviceavtal, garanti eller motsvarande förbindelse. Skada ersätts dock till den del försäkringstagaren påvisar att den ansvariga parten inte förmår uppfylla sin ersättningsskyldighet. Försäkringen ersätter inte skada, då den försäkrade är den försäkrade varans tillverkare, försäljare eller importör och skadan innefattas av den inom branschen använda garantin Skada på produkt eller kunders egendom som beror på fel vid produktion, lagring, service etc. Skada som beror på fel som vid produktion, lagring eller annan verksamhet uppstått på råvara, halvfabrikat eller färdig produkt eller kunders egendom som mottagits för service eller behandling ersätts inte om de inte skadas i samband med skada som ersätts enligt dessa villkor Skada på till maskiner och anläggningar hörande delar som utsätts för slitage Skada på till maskiner och anläggningar hörande delar som utsätts för slitage, såsom förbrännings- och smörjmedel, däck, bett och vajrar ersätts inte om de inte skadas i samband med skada som ersätts enligt dessa villkor Krig, uppror, revolution, atomskada Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av krig, uppror, revolution eller annan liknande orsak eller av i atomansvarighetslagen definierad atomskada. Försäkringen ersätter inte heller skada, som direkt eller indirekt beror på terrordåd. Detta gäller likväl inte konsumenter Uträkning och utbetalning av ersättning Självrisk Av det ersättningsbara skadebeloppet avdras vid varje skadefall den självrisk som försäkringstagaren valt och som antecknats i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot Om skadan ersätts på basen av flera försäkringsobjekt med olika självrisk, avdras den största valda självrisken Då byggnad är under uppförande eller ombyggnad utgör försäkringstagarens självrisk det femfaldiga beloppet av den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade bassjälvrisken Om skadefallet är en följd av utförande av brandfarliga heta arbeten är självrisken ett tiofaldigt belopp av den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade bassjälvrisken.

7 Om självrisken beräknas enligt är utgångspunkten den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade bassjälvrisken, dock minst avtalets självrisk Vid skada som drabbar egendom förvarad i motorfordon, campingvagn, släpvagn, båt eller tält utgör försäkringstagarens självrisk 20 % av skadebeloppet, dock minst avtalets självrisk Ersättning enligt återanskaffningsvärdet Skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet fås då restvärdet avdras från egendomens återanskaffningsvärde. Ifall den skadade egendomen kan repareras är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna, dock med beaktande av åldern på den skadade egendomen. Ersättningsbeloppet enligt återanskaffningsvärdet är skadebeloppet med beaktande av eventuella åldersavdrag samt med avdrag för självrisken. Ifall den återanskaffade eller reparerade egendomens värde är högre än den skadade egendomens återanskaffningsvärde beaktas inte den överstigande delen vid beräkningen av ersättningen (se punkt ). Då egendomen inte kan repareras utgör skadeersättningen det värde vad det kostar att inköpa en likvärdig egendom i det skick den hade varit i vid skadetillfället. Då fotografier, film, disketter, livsmedel och med dessa jämförbar egendom skadas utgör skadeersättningen marknadsvärdet och i annat fall återanskaffningsvärdet för råmaterialet. Vid skadeersättningen beaktas värdeminskning på grund av ålder, slitage, minskad användbarhet och produktutveckling. Ersättning enligt återanskaffningsvärdet förutsätter att den skadade egendomen inom två år från skadehändelsen antingen repareras eller i lösegendomens ställe anskaffas ny egendom av samma slag och för samma ändamål. Ersättning enligt återanskaffningsvärdet utbetalas i två rater. Först utbetalas ersättning enligt dagsvärdet, vid vars uträkning egendomens dagsvärde används som försäkringsvärde. Tilläggsersättningen, som utgörs av skillnader mellan ersättningen enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt dagsvärde, utbetalas då försäkringsbolaget erhållit utredning över återanskaffningsåtgärder Skadebeloppet för halvfärdiga eller färdiga produkter som försäkringstagaren framställt för vidare förädling eller försäljning är skillnaden mellan försäkringsvärdet omedelbart före skadan och restvärdet Skadebeloppet för skador på programvara eller filer i datamedia eller dataöverföring är skäliga kostnader för rekonstruktion av programvara och vid behov rekonstruktion av filer från existerande säkerhetskopior på förmånligaste sätt Ersättning enligt dagsvärdet Skadebeloppet enligt dagsvärdet får man genom att räkna ut en så stor del av skadan enligt återanskaffningsvärdet som förhållandet mellan dagsvärdet och återanskaffningsvärdet utvisar. Ifall egendom kan repareras är skadebeloppet en så stor del av reparationskostnaderna som dagsvärdet utgör av återanskaffningsvärdet. Ersättningsbeloppet enligt dagsvärdet är skadebeloppet minskat med självrisken (se punkt ) Ersättning enligt förstarisk Ifall försäkringsbeloppet är ett förstariskbelopp är ersättningsbeloppet skadebeloppet med beaktande av eventuella avdrag och självrisken. Ersättningsbeloppet är dock högst det avtalade förstariskbeloppet Beskattningsregler Vid beräkning av skadebeloppet beaktas beskattningsreglerna. En sådan regel är t.ex. lagen om mervärdesskatt Om försäkringstagaren enligt lagen om mervärdesskatt är berättigad att avdra den skatt som ingår i den skadade egendomens reparations- och återanskaffningskostnader, utbetalas ersättningen minskad med beloppet av den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna Ersättning utbetalas med avdrag för mervärdesskatt även då den försäkrade enligt lagen om mervärdesskatt eller lagen om omsättningsskatt har varit berättigad att avdra den skatt som ingått i anskaffningspriset för den förstörda eller förlorade egendomen Övriga ersättningsregler Försäkringsbolaget är berättigat att i stället för att utbetala kontant ersättning låta återanskaffa eller reparera skadad egendom Kommer förlorad egendom till rätta sedan ersättning utbetalats är försäkringstagaren skyldig att omedelbart överlåta den eller återbetala motsvarande del av ersättningen till försäkringsbolaget Kvarvarande skadad och oskadad egendom förblir i försäkringstagarens ägo. Försäkringsbolaget har dock rätt att inlösa den skadade egendomen eller del därav värderad enligt samma grunder som före skadefallet Ifall ersättning utbetalas för sådan egendom i vilken företagsinteckning kan fastställas, och om all egendom som omfattas av företagsinteckningen eller största delen därav förstörs genom eldsvåda eller annan därmed jämförbar händelse, utbetalas ersättning till försäkringstagaren då han utrett, att egendomen inte är intecknad för gäld eller att inteckningshavarna givit sitt samtycke till utbetalning av ersättningen (jfr företagsinteckningslag 13 ) I och med skada nedgår försäkringsbeloppet med ersättningsbeloppet Indexvillkor Indexvillkor för försäkringsbelopp och -premie Försäkringsbeloppet är bundet vid i försäkringsbrevet angivet index. Basindex utgörs av indexet för oktober månad året före den första försäkringsperiodens begynnelsemånad. Justeringsindex utgörs av indexet för oktober månad det kalenderår som föregår den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade försäkringsperiodens begynnelsemånad. Justeringstidpunkt är försäkringsperiodens begynnelsedatum, varvid det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet justeras med lika många procent som justeringsindexet avviker från basindexet. Från och med justeringstidpunkten förfallande försäkringspremier ändras i samma proportion som det justerade försäkringsbeloppet. Ifall indextalet är negativt sker ingen indexjustering enligt ovan.

8 Indexvillkor för självrisk Självrisken är bunden vid konsumentprisindexet enligt följande regler: Basindex är konsumentprisindexet för oktober månad året före försäkringens begynnelseår. Justeringsindex är konsumentprisindexet för oktober månad det kalenderår som föregår försäkringsperiodens begynnelsemånad antecknad i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot. Justeringstidpunkt är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Självrisken för följande försäkringsperiod utgör lika många procent av den i försäkringsbrevet antecknade självrisken som justerings-indexet utgör av basindexet Tabell för åldersavdrag Föremål fria år % luftkonditionerings- och kylaggregat 1 6 elektronik, handmaskiner, verktyg 1 10 optisk utrustning 1 10 kontorsmaskiner 1 20 idrottsredskap, sportartiklar 1 20 ADB-utrustning 1 20 mobiltelefoner 1 20 möbler, kläder, textilier 1 20 elmotorer 1 10 övriga maskiner och anläggningar 1 10 kunders och arbetstagares egendom dagsvärde Avdraget uträknas genom att multiplicera åldersavdragsprocenten med antalet bruksår från vilka avdragits antalet fria år enligt tabellen. Då skadan drabbat enskilda föremål tillämpas ovanstående tabell för åldersavdrag.

9 27 Merskyddsförsäkringar 27.1 Avbrottsförsäkring Avbrottsförsäkringens ändamål Försäkringens ändamål är att ersätta den ekonomiska skada som uppstår vid ett avbrott i affärsverksamheten och som är en direkt följd av en ersättningsbar egendomsskada enligt Företagsförsäkringens villkor. Avbrottsförsäkringen baserar sig på en eller flera av följande försäkringsformer: Brand/storm Stöld/skadegörelse/rån/läckage/elfenomen Bräckage (gäller ej produktionsmaskiner) Avbrottsförsäkringens omfattning Gemensamma villkor för avbrottsförsäkringar Avbrottsförsäkringen omfattar den i försäkringsbrevet nämnda verksamheten på försäkringsplatsen Försäkringstagaren skall meddela om sådana anskaffningar eller ändringar i verksamheten som väsentligt påverkar den försäkrade verksamheten eller försäkringsvärdet Försäkringen ersätter inte skada, som direkt eller indirekt beror på terrordåd. Detta gäller likväl inte konsumenter Verksamhetsavbrottsförsäkring Verksamhetsavbrottsförsäkringen ersätter en sådan avbrottsskada som är direkt förorsakad av en, i enlighet med försäkringsskyddets omfattning, ersättningsbar egendomsskada enligt Företagsförsäkringens villkor och som sker under försäkringsperioden, med nedanstående undantag Maskinavbrottsförsäkring Avbrott på grund av bräckageskada i produktionsmaskiner eller anläggningar ersätts endast ifall i försäkringsbrevet har antecknats om att maskinavbrottsförsäkring ingår. Maskinavbrottsförsäkringen ersätter en sådan avbrottsskada som är direkt förorsakad av en ersättningsbar bräckageskada enligt Företagsförsäkringens villkor. Förutsättning för ersättning är att maskinen eller anläggningen är försäkrad med bräckageskydd i Folksam Skadeförsäkring Maskinavbrottsförsäkringen träder i kraft efter installation och testbruk av maskinen Epidemiavbrottsförsäkring Avbrott på grund av att myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att förhindra spridning av smittosam sjukdom (epidemi) som definieras i Lagen om smittsamma sjukdomar eller Lagen om djursjukdomar, ersätts under förutsättning att i försäkringsbrevet antecknats att en epidemiavbrottsförsäkring ingår. Flera ingripanden föranledda av samma orsak anses som ett skadetillfälle För avbrottsskador, som beror på en och samma epidemi, utbetalas i ersättning åt alla försäkringstagare sammanlagt högst euro. Om skadeersättningarna sammanlagt överstiger nämnda belopp, minskas alla skadeersättningar i samma förhållande Beroendeskapsavbrottsförsäkring Avbrott på grund av beroendeskap ersätts endast ifall i försäkringsbrevet har antecknats om att beroendeskapsavbrottsförsäkring ingår Med beroendeskapsavbrott avses avbrott i affärsverksamheten till följd av ersättningsbar brandskada som drabbat i försäkringsbrevet nämnd underentreprenörs, varuleverantörs, tjänsteleverantörs eller kunds egendom Avbrottsförsäkringens försäkringsvärde Avbrottsförsäkringsbidrag Försäkringsvärdet är ett års budgeterat avbrottsförsäkringsbidrag räknat från försäkringsperiodens början och utgörs av det belopp som skulle ha uppnåtts utan avbrottsskada Avbrottsförsäkringsbidraget beräknas så att man från omsättningen avdrar material, förnödenheter och varor, köpta tjänster samt beaktar lagerförändringar Om skadan och ansvarstiden fortgår utöver försäkringsperioden, beräknas försäkringsvärdet för det år som upphör vid avbrottsskadans utgång, dock senast vid ansvarstidens utgång Extra kostnader Ifall försäkringsobjekt är extra kostnader ersätter försäkringen befogade i försäkringsbrevet nämnda extra kostnader som uppstår av att företaget under avbrottstiden begränsar eller förhindrar bortfall av avbrottsförsäkringsbidraget på grund av avbrott i verksamheten Avbrottsförsäkringens försäkringsbelopp Avbrottsförsäkringens försäkringsbelopp uträknas på motsvarande sätt som avbrottsförsäkringens försäkringsvärde och är det penningbelopp som antecknats i försäkringsbrevet Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet utgör övre gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet Avbrottsförsäkringens ansvarstid och självrisk Avbrottsförsäkringens ansvarstid är högst 12 månader (om inget annat har överenskommits och anteckning gjorts i försäkringsbrevet) och börjar från den tidpunkt när egendomsskadan har inträffat under försäkringsperioden Från ersättningen för en avbrottsskada avdras den i försäkringsbrevet antecknade självrisken, 1 dygn utgör en 360 del av 12 månaders avbrottsförsäkringsbidrag Avbrottsskada och skadeersättning Skadebeloppet utgörs av den del av avbrottsförsäkringsbidraget som gått förlorat för den tid som skadefallet orsakat. Ersättningen omfattar även de företagsekonomiskt motiverade forcerings- och övriga kostnader för åtgärder som begränsat avbrottsskadan och som har minskat försäkringsbolagets ersättning och åtgärderna därtill har på förhand överenskommits med och definierats av försäkringsbolaget.

10 Ersättningsbeloppet är högst det i försäkringsbrevet nämnda försäkringsbeloppet för en avbrottsskada under en ansvarstid av högst 12 månader (om inget annat har överenskommits och anteckning gjorts i försäkringsbrevet), minskat med självrisken Vid beräkningen av en avbrottsskada beaktas inte sådan skadeökning som är en följd av att en del av ansvarstiden har använts till förbättring, utvidgning eller annan ändring av affärsverksamheten, oberoende av vem som förutsatt att ändringarna skall göras Om skadan under avbrottstiden leder till att resultatet ökar i en annan affärsverksamhet som försäkringstagaren själv eller någon annan för hans räkning bedriver, bör denna ökning beaktas som avdrag vid beräkningen av skadan Ersättningen minskas med de kostnader som inbesparats under ansvarstiden och som ingår i försäkringsbeloppet men som undgåtts eller reducerats genom skadan eller sådana kostnader som ersatts ur annan försäkring eller har inbesparats på annat sätt. Ersättningen minskas även med ersättning erhållen av statsmedel Ersättning lämnas inte för skada på eller värdeminskning av egendom eller för förlust som är en direkt följd av myndighetsåtgärd, såsom att på grund av rådande förhållanden viss vara inte kunnat vinna avsättning Försäkringstagaren skall genom handling utfärdad av vederbörlig myndighet styrka den tid som verksamheten på grund av myndighetsingripande inte kunnat drivas. Försäkringstagaren skall vidare styrka att han i fastställd ordning sökt ersättning av statsmedel. Har ersättning av statsmedel inte beviljats på grund av att anspråk på sådan ersättning inte framställts inom härför föreskriven tid, betalas inte ersättning från denna försäkring för sålunda utebliven ersättning av statsmedel Under- och överförsäkring Om försäkringsbeloppet är lägre eller högre än försäkringsvärdet tillämpas Företagsförsäkringsvillkorens bestämmelser om underoch överförsäkring på ersättningsbeloppet Övriga bestämmelser Vid en skada skall försäkringstagaren omedelbart meddela försäkringsbolaget om skadan och vidtaga sådana åtgärder som minskar eller begränsar avbrottsskadan. Sådana extra kostnader ersätts till den del de minskar försäkringsbolagets ersättningsansvar Försäkringstagaren bör bistå försäkringsbolaget vid utredning av skadans belopp och förete alla handlingar och ge alla uppgifter som behövs för att försäkringsbolaget skall kunna reglera skadan Försäkringsbolaget är fritt från ersättningsansvar om inte försäkringstagaren har hållit en sakenlig bokföring för verksamheten enligt bokföringslagen och -förordningen Ifall egendomen är oförsäkrad eller försäkrad till ett lägre belopp än återanskaffningsvärdet, ersätts inte en ökning av skadan p.g.a. detta i ersättningen för avbrottsskada Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet och ansvarstiden utgör den övre gränsen för försäkringsbolagets ansvarsskyldighet för de skador som inträffar under försäkringsperioden Då en avbrottsskada inträffar nedgår försäkringsbolagets ansvarsskyldighet med de ersättningsbelopp som erläggs för dessa skador. Ifall försäkringsperioden fortgår efter en sådan skada så kan försäkringstagaren återställa försäkringsbeloppet till samma nivå som före skadan, genom att betala en tilläggspremie som utgör en lika stor procentuell andel av försäkringspremien som ersättningsbeloppet utgör av det ursprungliga försäkringsbeloppet Försäkringsbolaget har rätt att nedsätta eller avböja ersättningsbeloppet för en avbrottsskada om t.ex. säkerhetsföreskrifterna eller myndigheternas bestämmelser inte har följts och ersättning för egendomsskadan skulle ha nedsatts eller avböjts på motsvarande sätt Fortsätter inte verksamheten efter en avbrottsskada, anses skadan bestå av förlorad affärsvinst samt betalda, i försäkringsbeloppet ingående kostnader och lönekostnader för den tid som skulle ha förflutit till återupptagandet av affärsverksamheten Personavbrottsförsäkring Personavbrottsförsäkringens ändamål Försäkringen ersätter den ekonomiska skada som förorsakas av att företagets i försäkringsbrevet nämnda nyckelpersoner är förhindrade att utföra sitt arbete p.g.a. dödsfall eller fullständig arbetsoförmåga till följd av olycksfall (ej sjukdom) Försäkringsvärde Försäkringsvärdet är högst det belopp som finns antecknat i försäkringsbrevet och ersättning betalas för högst en tid av 3 månader per person och olycksfallsskada Förmånstagare Förmånstagare är försäkringstagaren och inte de i försäkringsbrevet nämnda nyckelpersonerna Personavbrottsförsäkringens omfattning Försäkringen omfattar de extra kostnader som uppstår p.g.a. att en nyckelperson i företaget är helt förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter med anledning av dödsfall eller fullständig arbetsoförmåga till följd av ett olycksfall De personer som omfattas av denna försäkring skall vara fastanställda nyckelpersoner i företaget och personens fullständiga namn och personbeteckning skall finnas antecknad i försäkringsbrevet Försäkringen omfattar de skadefall (olycksfall) som sker under arbetstiden eller under fritiden enligt dessa villkor, enligt punkt och Skadeersättning Ersättningsbeloppet är de extra kostnader som uppstår i företaget till följd av en nyckelpersons frånvaro minskat med den i försäkringsbrevet nämnda självrisken. Sådana kostnader är lönekostnader för ersättande personal, främmande tjänster som köps för att utföra nyckelpersonens arbete och liknande extra kostnader Ersättning betalas inte för minskning av vinst, försäljningsbidrag eller för ersättningar p.g.a. försenade leveranser och liknande extra kostnader Familjemedlemmar kan inte vara ersättare vid ett personavbrott Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet utgör övre gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet.

11 Skador som ersätts Med olycksfall anses en plötslig, yttre händelse, varigenom den försäkrade ofrivilligt drabbas av kroppsskada Såsom olycksfall betraktas enligt dessa villkor dessutom följande: drunkning värmeslag, solsting eller förfrysning gasförgiftning förgiftning som förorsakas av ämne som förtärts av misstag Skador som inte ersätts Försäkringen ersätter inte skador som uppstått genom: den försäkrades sjukdom eller kroppslyte operativt ingrepp, vård- eller annan medicinsk åtgärd för behandling av sjukdom eller kroppslyte, ifall inte åtgärden avser behandling av en skada som ersätts av denna försäkring förgiftning av medicin, alkohol eller annat berusningsmedel som den försäkrade använt förgiftning som framkallats av förtärt födoämne bitning på tand eller tandprotes plötslig massdödande verkan av vapen eller kärnreaktion om de försäkrade deltagit i krig eller väpnad konflikt sjukdom samt följder som förorsakats av insektbett eller - sting självmord Försäkringen ersätter inte skada, som direkt eller indirekt beror på terrordåd. Detta gäller likväl inte konsumenter Övriga bestämmelser Vid en skada skall försäkringstagaren omedelbart meddela försäkringsbolaget om skadan och vidtaga sådana åtgärder som minskar eller begränsar avbrottsskadan. Sådana extra kostnader ersätts till den del de minskar försäkringsbolagets ersättningsansvar Försäkringstagaren bör bistå försäkringsbolaget vid utredning av skadans belopp och förete alla handlingar och ge alla uppgifter som behövs för att försäkringsbolaget skall kunna reglera skadan Försäkringsbolaget är fritt från ersättningsansvar om inte försäkringstagaren har hållit en sakenlig bokföring för verksamheten enligt bokföringslagen och -förordningen Om skadan under avbrottstiden leder till att resultatet ökar i en annan affärsverksamhet som försäkringstagaren själv eller någon annan för hans räkning bedriver, bör denna ökning beaktas som avdrag vid beräkningen av skadan Ersättningen minskas med de kostnader som inbesparats under ansvarstiden och som ingår i försäkringsbeloppet men som undgåtts eller reducerats genom skadan eller sådana kostnader som ersatts ur annan försäkring eller har inbesparats på annat sätt Hyresavbrottsförsäkring Hyresavbrottsförsäkringens ändamål Försäkringens ändamål är att ersätta den hyresförlust som uppstår vid ett avbrott i uthyrningen av en försäkrad byggnad eller byggnadsdel som ägs av försäkringstagaren, till följd av en ersättningsbar egendomsskada enligt Fastighetsförsäkringsvillkoren Hyresavbrottsförsäkringens omfattning Försäkringen ersätter den hyresförlust som uppstår när den försäkrade byggnaden skadas till följd av en ersättningsbar egendomsskada enligt Folksam Skadeförsäkrings Fastighetsförsäkringsvillkor Hyresförlust ersätts enligt dessa villkor endast ifall egendomsskadan ersätts eller skulle ha ersatts ur egendomsförsäkringen och skadan sker under försäkringsperioden Försäkringstagaren skall meddela om sådana anskaffningar eller ändringar i verksamheten som väsentligt påverkar den försäkrade verksamheten eller försäkringsvärdet Försäkringen ersätter inte skada, som direkt eller indirekt beror på terrordåd. Detta gäller likväl inte konsumenter Hyresavbrottsförsäkringens försäkringsvärde Försäkringsvärdet är den hyresförlust som kan uppstå under 12 månader (om inget annat har överenskommits och anteckning gjorts i försäkringsbrevet) för den försäkrade byggnaden eller del av byggnaden som försäkringen avser Hyresförlusten beräknas som den nedsättning av hyran som hyresgästen kan kräva enligt lag, minskat med kostnaderna för uppvärmning, belysning och andra kostnader som inbesparas under avbrottstiden (bolagsvederlaget) Om skadan och ansvarstiden fortgår utöver försäkringsperioden, beräknas försäkringsvärdet för det år som upphör vid avbrottsskadans utgång, dock senast vid ansvarstidens utgång Hyresavbrottsförsäkringens försäkringsbelopp Hyresavbrottsförsäkringens försäkringsbelopp uträknas på motsvarande sätt som avbrottsförsäkringens försäkringsvärde och är det penningbelopp som antecknats i försäkringsbrevet Den byggnad eller byggnadsdel som försäkringen avser skall klart anges i försäkringsbrevet Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet utgör övre gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet Hyresavbrottsförsäkringens ansvarstid och självrisk Hyresavbrottsförsäkringens ansvarstid är högst 12 månader (om inget annat har överenskommits och anteckning gjorts i försäkringsbrevet) och börjar från den tidpunkt när egendomsskadan har inträffat under försäkringsperioden Från ersättningen för en avbrottsskada avdras den i försäkringsbrevet antecknade självrisken Hyresavbrottsskada och skadeersättning Skadebeloppet utgörs av den hyresinkomst som gått förlorat för den tid som skadefallet orsakat, minskat med de kostnader som inbesparats under motsvarande tid. Försäkringen skall inte ge den försäkrade någon vinst utan endast ge ersättning för den verkliga hyresförlust som en ersättningsbar egendomsskada förorsakat Ersättningsbeloppet är högst det i försäkringsbrevet nämnda försäkringsbeloppet för en hyresförlust under en ansvarstid av högst 12 månader (om inget annat har överenskommits och anteckning gjorts i försäkringsbrevet), minskat med självrisken.

12 Vid beräkningen av en avbrottsskada beaktas inte sådan skadeökning som är en följd av att en del av ansvarstiden har använts till förbättring, utvidgning eller annan ändring av byggnaden eller utrymmena, oberoende av vem som förutsatt att ändringarna skall göras Ersättningen minskas med de kostnader som inbesparats under ansvarstiden (bolagsvederlaget) och som undgåtts eller reducerats genom skadan eller sådana kostnader som ersatts ur annan försäkring eller har inbesparats på annat sätt Under- och överförsäkring Om försäkringsbeloppet är lägre eller högre än försäkringsvärdet tillämpas egendomsvillkorens bestämmelser om under- och överförsäkring på ersättningsbeloppet Övriga bestämmelser Vid en skada skall försäkringstagaren omedelbart meddela försäkringsbolaget om skadan och vidtaga sådana åtgärder som minskar eller begränsar avbrottsskadan Försäkringstagaren bör bistå försäkringsbolaget vid utredning av hyresförlusten och förete alla handlingar och ge alla uppgifter som behövs för att försäkringsbolaget skall kunna reglera skadan Ersättning för hyresförlust utbetalas inte om den beror på försäkringstagarens ekonomiska förhållanden, kapitalbrist eller bristande försäkringsskydd Då en hyresavbrottsskada inträffar nedgår försäkringsbolagets ansvarsskyldighet med de ersättningsbelopp som erläggs för dessa skador. Ifall försäkringsperioden fortgår efter en sådan skada så kan försäkringstagaren återställa försäkringsbeloppet till samma nivå som före skadan, genom att betala en tilläggspremie som utgör en lika stor procentuell andel av försäkringspremien som ersättningsbeloppet utgör av det ursprungliga försäkringsbeloppet Försäkringsbolaget har rätt att nedsätta eller avböja ersättningsbeloppet för en avbrottsskada om t.ex. säkerhetsföreskrifterna eller myndigheternas bestämmelser inte har följts och ersättning för egendomsskadan skulle ha nedsatts eller avböjts på motsvarande sätt Godstransportförsäkring Försäkringens föremål Föremål för försäkringen är den egendom som avses i punkt 22.1 i försäkringsvillkoren för Företagsförsäkring upp till ett i försäkringsbrevet nämnt värde per transport och sammanlagt per försäkringsperiod, även under transporter vilka sker i Finland vid vilka risken för godset åligger försäkringstagaren enligt leveransklausul eller vilka försäkringstagaren åtagit sig att försäkra enligt köpebrev eller annat före transporten ingånget avtal. Varan försäkras till sitt verkliga värde. Det verkliga värdet på en ny vara är dess fakturavärde med tillägg för transportkostnaden. Värdet på begagnad vara är dess gängse värde med tillägg för transportkostnaden. Gängse värde är det pris som skulle erhållas om varan såldes på avgångsorten då transporten börjar Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter direkta sakskador som åsamkats den försäkrade varan, under följande förutsättningar: skadan har förorsakats av yttre påverkan skadan är plötslig och oförutsedd Begränsningar Skada som förorsakas gods under transport och som beror på följande orsaker ersätts inte normalt svinn ifråga om vikt eller volym; varans egna egenskaper; för hög eller för låg temperatur, växlingar i luftens temperatur eller fuktighet; bristfällig förpackning; för varan olämpligt transportmedel; krig, uppror, revolution, terrorism eller annan liknande orsak. Försäkringen täcker inte skadeståndsskyldighet gentemot tredje man. Försäkringen ersätter inte kostnader för undanröjning eller destruktion av skadat gods. Angående rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal, se Allmänna avtalsvillkor B för Folksam Skadeförsäkringsbolag Fortsätter inte verksamheten efter en avbrottsskada, anses skadan bestå av förlorad hyresinkomst samt betalda, i försäkringsbeloppet ingående kostnader med avdrag för inbesparade kostnader för den tid som skulle ha förflutit till återupptagandet av hyresverksamheten (bolagsvederlaget).

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 Ö 36A BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 10 BRANDFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 2 Försäkringens ändamål 2 3 Försäkringens föremål 2 4 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

Fastighetsförsäkring Försäkringsvillkor 90E

Fastighetsförsäkring Försäkringsvillkor 90E Fastighetsförsäkring Försäkringsvillkor 90E Gäller från 1.1.2014 Innehåll 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 Försäkringens föremål 23 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88H

Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88H Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88H Gäller från. 1.3.2013 Innehållsförteckning 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 De försäkrade 23 Försäkringens föremål 24 Försäkringens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Särskilt försäkringsvillkor Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG YH 05 BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 958 1 11.05 100 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Försäkringens struktur... 4 ES SAKFÖRSÄKRING... 4 ES 1 Syfte... 4 ES 2 Objekt...

Läs mer

Lantbruksförsäkring Försäkringsvillkor 67D

Lantbruksförsäkring Försäkringsvillkor 67D Lantbruksförsäkring Försäkringsvillkor 67D Gäller fr.o.m. 01.01.2015 Innehåll 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 De försäkrade 23 Försäkringens föremål 24 Försäkringens

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88J

Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88J Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88J Gäller från. 1.1.2014 Innehållsförteckning 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 De försäkrade 23 Försäkringens föremål 24 Försäkringens

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Bostadsrättstillägg HSB745

Bostadsrättstillägg HSB745 Bostadsrättstillägg HSB745 I tillägg till Försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning PS900 Gäller från och med 2016-01-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG YH 09 BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006 103 969 1 10.05 400 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING... 3 ES 1 SYFTE... 3 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...

Läs mer

Försäkringsvillkor extrakostnadsförsäkring

Försäkringsvillkor extrakostnadsförsäkring Försäkringsvillkor extrakostnadsförsäkring GL 110:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6)

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår I en serie av försäkringsvillkor för företagsförsäkring. Indelningen och numrering

Läs mer

Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88K

Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88K Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88K Gäller från. 1.1.2015 Innehållsförteckning 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 De försäkrade 23 Försäkringens föremål 24 Försäkringens

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. Var försäkringen gäller 3 3. Försäkrad egendom 3 3.1 Försäkringen omfattar 3 4. Försäkringsform

Läs mer

Företagsförsäkring Produktfakta

Företagsförsäkring Produktfakta Företagsförsäkring Produktfakta Egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring Gäller fr.o.m. 1.4.2012 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc.

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc. - Kontorsförsäkring en för Nordics försäkringsprogram Fastighetsmäklaren Kontorsförsäkring är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Pohjolas fastighetsförsäkringar

Pohjolas fastighetsförsäkringar Pohjolas fastighetsförsäkringar Fastighetsförsäkring, Omfattande fastighetsförsäkring, Fullvärdesförsäkring för fastighet Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 KI 01 Fastighetsförsäkring...3

Läs mer

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING Leksaksbranschens medlemmar erbjuds denna skräddarsydda försäkring som ger dig som handlare inom vår bransch ett heltäckande försäkringsskydd. Vid

Läs mer

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 05 BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...3 ES1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE...3 ES2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...3

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 03 BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2005 Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer 1458359-3 Adress: Labbackavägen 1, 00013 Pohjola, hemort: Helsingfors

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 01.01.2010 FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov

Läs mer

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under 01.02.2016 LANTÖMS Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under många år kan förstöras på ett ögonblick.

Läs mer

FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING YH 04 AY 04 FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.3.2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ES SAKFÖRSÄKRING... 2 ES 1 SYFTE... 2 ES 2 OBJEKT... 2 2.1 Försäkringsobjekt... 2 2.2 Utvidgningar och begränsningar

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VPK2012:1 Giltigt från

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VPK2012:1 Giltigt från PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV EGENDOM (brand/inbrott/vatten) - maskinerier/varor* 50 000 kr - ritningar/arkivalier/datainformation 2,0 basbelopp - skada på

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN VILLKOR Sveland Hjort Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-05-01 Välkommen till Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Ditt djur i Sveland. Det är ett stort

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk

Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk Försäkringsvillkor maskinförsäkring allrisk GL 105:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Asterisk (*) anger att begreppet finns definierat i avsnitt 17, Definitioner. Villkoren

Läs mer

FÖRETAGSETTAN. Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...

FÖRETAGSETTAN. Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING... FÖRETAGSETTAN Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...3 ES 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...3 2.1 Försäkringsobjekt...3

Läs mer

Skydda Företaget Villkorssammanfattning

Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget är ett försäkringspaket som ger ditt företag ett riktigt bra skydd. Det innehåller Egendoms-, Avbrotts-,

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall VILLKOR Av 2004:1 Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall Fastställt april 1999 Nytt villkor Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Butik & handel Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Varje bransch har sina speciella förutsättningar och utmaningar, vilket självklart ska återspeglas i ett skräddarsytt försäkringsupplägg.

Läs mer

Oljeskadeförsäkring. - Kombinerad. Särskilt försäkringsvillkor

Oljeskadeförsäkring. - Kombinerad. Särskilt försäkringsvillkor GK 9031 Oljeskadeförsäkring - Kombinerad Särskilt försäkringsvillkor Gäller från 2015-01-01 I detta villkor finns 2 villkor samlade, Oljeskada egen egendom och Oljeskada tredje mans egendom 1 (6) GJK 901:3

Läs mer

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall Försäkringsavtal 1 (9) BRF Lund Väster 3 Organisationsnummer 769623-4579 Verksamhet: Bostadsrättsförening Avtalstid fr.o.m. 1 oktober 2016 t.o.m. 30 september 2017 Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider

Läs mer

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor Flyttgodsförsäkring Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-10299-14 Sid 2 (10) Innehåll 1. Försäkringsskydd... 3 1.1 Begränsningar 1.2 Föreskrift 1.3 Undantag 2. Flyttgodsförsening... 5 3. Självrisk... 6 4.

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION

FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 11 FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION...4 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...4 ES SAKFÖRSÄKRING...4 ES 1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE...4

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR..4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 4 FÖRSÄKRAT INTRESSE...4 4.1 Extrakostnad... 4 4.2 Hyresförlust... 4 5 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER...4

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution

Allmänna villkor för transporttjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution 1 1. POSTENS ERSÄTTNINGSANSVAR Posten Åland Ab:s ( Posten ) skadeståndsskyldighet för skada som vållats genom att en försändelse försenas, försvinner eller skadas eller

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 02 EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 953 1 10.05 100 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING...

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08 Försäkring JSC Trädvård AB Vårbäcksvägen 1 A 14640 TULLINGE Ändringar i rättsskyddsförsäkringen från 2011-01-01 Försäkringsbelopp Skattemål Det särskilda försäkringsbeloppet om högst 100 000 kr för tvist

Läs mer

Småföretagarförsäkring

Småföretagarförsäkring Småföretagarförsäkring Nu kan du som medlem i Sveriges Ingenjörer teckna försäkring individuellt anpassat för ditt företag som har omsättning upp till 12 miljoner kr och högst 10 anställda. Försäkringen

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg UPY1016-02 Utfärdat

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg SÖE1013-02

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MASKINAVBROTTSFÖRSÄKRING N10:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 2.1 Avbrottsförsäkring 3 2.1.1 Vem försäkringen gäller för 3 2.1.2 När

Läs mer

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Hemöms U25. villkor 01.08.2012. www.omsen.ax

Hemöms U25. villkor 01.08.2012. www.omsen.ax Hemöms U25 villkor 01.08.2012 www.omsen.ax HEMÖMS U25 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 01.08.2012 Ö 28C INNEHÅLL 10 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 2 20 SAKFÖRSÄKRING 2 1 Försäkringens ändamål 2 2 Giltighetstid 2

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Utökat skydd Entreprenadansvar

Utökat skydd Entreprenadansvar GJA 170:5 Utökat skydd Entreprenadansvar Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 För Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar gäller följande ändringar och tillägg vid skada som den försäkrade

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer NOE1009-07 Försäkringstagare Norrtälje kommun Orgnr 212000-0217 Adress Box 800 761 28 Norrtälje Kontaktperson Ola Andersson Utfärdat 2014-12-19

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer