Fastighetsförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsförvaltning"

Transkript

1 Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet, Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, Rättsskyddsförsäkring och Förmögenhetsbrottsförsäkring. För försäkringen gäller Brandkontorets allmänna villkor för Fastighetsförsäkring med nedan angivna tillägg och kompletteringar. De säkerhetsföreskrifter som anges i F 1 i allmänna villkoren gäller även för denna försäkring. Med ändring av vad som sägs i allmänna villkoren samt, i förekommande fall, andra särskilda villkor avser denna försäkring verksamheten fastighetsförvaltning. A. Egendomsförsäkring 3. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet samt vid tillfällig förvaring (längst 6 mån) även på annan plats inom Norden. Under transport utanför försäkringsstället gäller försäkringen, utöver vad som anges i A 13 Transportförsäkring i allmänna villkoren, även under transport till och från förvaltade fastigheter. 5. Försäkrad egendom Har i försäkringsbrevet angivits andra försäkringsbelopp än nedan angivna, gäller dessa. 5.1 Kontorsinventarier Försäkringen omfattar Kontorsinventarier intill 25 basbelopp. Med Kontorsinventarier avses egendom som används i den försäkrade kontorsverksamheten. Dessutom hänförs till Kontorsinventarier av försäkringstagaren bekostad fast inredning i förhyrd lokal. 5.2 Varor Försäkringen omfattar Varor intill 2 basbelopp. Med Varor avses egendom anskaffad för försäljning eller ingående i service- eller reparationsåtgärd.

2 5.3 Hjälpmedel Försäkringen omfattar Hjälpmedel intill 2 basbelopp. Med Hjälpmedel avses verktyg, redskap och liknande som används vid service- och reparationsarbeten i förvaltade fastigheter. 5.4 Arkivalier Försäkringen omfattar Arkivalier intill 4 basbelopp. Med Arkivalier avses: originalhandlingar t ex manuskript, bokföringsböcker, korrespondens, kartotek, ritningar och exponerad originalfilm, maskinellt avläsbar information lagrad på datamedia. 5.5 Pengar och värdehandlingar Försäkringen omfattar Pengar och värdehandlingar intill 2 basbelopp vid förvaring i låst värdeskåp SS 3000/3150 eller LPS 1183 eller vid rån och överfall intill 0, 2 basbelopp vid annat förvaringssätt. Med Pengar avses även gällande frimärken. Med Värdehandlingar avses obligationer, kuponger, lottsedlar, växlar, checkar, försäljningsnotor och andra fordrings- eller värdebevis. 5.6 Kunders egendom Försäkringen omfattar Kunders egendom intill 2 basbelopp. Med Kunders egendom avses egendom som tillhör uppdragsgivare till försäkringstagaren och som är i försäkringstagarens vård för t ex service, reparation eller förvaring. 5.7 Arbetstagares egendom Försäkringen omfattar Arbetstagares egendom intill 0,2 basbelopp per arbetstagare. Med Arbetstagares egendom avses personlig lösegendom tillhörig arbetstagare hos försäkringstagaren samt egendom som enligt kollektivavtal vid skada skall ersättas av arbetsgivaren. 5.8 Förhyrd lokal Försäkringen omfattar skada på förhyrd lokal intill 1 basbelopp under förutsättning att försäkringstagaren enligt hyreskontrakt är skyldig att svara för skadan. 5.9 Undantagen egendom Trafikförsäkringspliktiga motordrivna fordon, registreringspliktiga släpfordon samt luftfartyg, skepp och båtar omfattas inte av försäkringen såvida inte detta särskilt anges i försäkringsbrevet.

3 6. Försäkringsform och försäkringsbelopp 6.1 Förstarisk- respektive helvärdeförsäkring Förstariskförsäkring gäller för egendom som är försäkrad till de belopp som anges i detta villkor. Har andra försäkringsbelopp angivits i försäkringsbrevet gäller för denna egendom helvärdeförsäkring. För helvärdeförsäkrad egendom gäller att de vid försäkringsårets början i försäkringsbrevet angivna beloppen därefter anses vara höjda med de belopp varmed egendomens värde ökat genom dels investering dels prisändring intill sammanlagt 30%. 10. Inbrottsförsäkring 10.1 Stöld och skadegörelse vid inbrott Försäkringen gäller på i försäkringsbrevet angivet försäkringsställe i de lokaler som disponeras för den försäkrade verksamheten Stöld av nycklar Med tillägg till allmänna villkoren gäller att kostnad för låsändringar även ersätts i byggnader som försäkringstagaren förvaltar. 12. Glasförsäkring Med tillägg till allmänna villkoren omfattar Glasförsäkringen även glas i förhyrd lokal/byggnad i den mån försäkringstagaren enligt hyreskontrakt är skyldig att svara för skada. 19. Allriskförsäkring Allriskförsäkringen omfattar Kontorsinventarier, Hjälpmedel och Arkivalier Försäkringen gäller inte för stöld i de lokaler på i försäkringsbrevet angivet försäkringsställe som disponeras för den försäkrade verksamheten. 20. Skadevärderingsregler Skada värderas enligt allmänna villkoren med följande tillägg: 20.1 Varor och Hjälpmedel Skada värderas enligt de regler som gäller för fastighets- och kontorsinventarier enligt A i allmänna villkoren Förhyrd lokal Skada värderas enligt de regler som gäller för byggnad enligt A i allmänna villkoren.

4 B2. Extrakostnadsförsäkring 1. Vad försäkringen gäller för Försäkringen avser ofrånkomliga extrakostnader för rimliga åtgärder för att efter skada som Egendomsförsäkringen gäller för upprätthålla den försäkrade verksamheten i den omfattning den skulle haft om skadan inte inträffat. 3. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för extrakostnader till följd av egendomsskada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. Ersättning lämnas för extrakostnader som hänför sig till de första 12 månaderna räknat från den dag egendomsskadan inträffade. 4. Försäkringsbelopp Brandkontorets ersättningsskyldighet är vid varje skada begränsad till 20 basbelopp. 5. Skadevärderingsregler Skada värderas till verifierade ofrånkomliga kostnader, hänförliga till de första 12 månaderna efter egendomsskadan, för rimliga åtgärder för att upprätthålla den försäkrade verksamheten i den omfattning den skulle haft om skada inte inträffat. 6. Självrisk Vid varje skada är självrisken 20 % av basbeloppet. C2. Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada Om i försäkringsbrevet anges att Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada ingår, gäller för denna försäkring vad som sägs i C. Ansvarsförsäkring i allmänna villkoren med följande ändringar och kompletteringar: 2. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som orsakats av handling under den tid försäkringen är i kraft. 3. Vad försäkringen gäller för Försäkringen omfattar den försäkrades skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada enligt gällande skadeståndsrätt och som tillfogas annan person (dock inte ägare, delägare eller arbetstagare i den försäkrade verksamheten) på grund av fel eller försummelse vid utövandet av den försäkrade verksamheten. Försäkringen gäller endast för skada som inträffar inom Norden. Anm. Med ren förmögenhetsskada förstås ekonomisk skada utan samband med person- eller sakskada.

5 6. Självrisk Självrisken är ett halvt basbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet. 7. Skadeersättningsregler 7.1 Högsta ersättning Vid varje skada är Brandkontorets sammanlagda ersättningsskyldighet begränsad till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor VILLKOR F 1:5 Fastighetsförsäkring Allmänna villkor Fastighetens grundförsäkring Översiktlig beskrivning i korthet: Försäkrad egendom Byggnad Markanläggningar Fastighetsinventarier Kontorsinventarier

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0821093-05

Försäkringsbrev 25-0821093-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 12 01-15 11 30 Organisationsnr/Personnr 556868-0101 Betalningssätt Betalkonto 321145944 Kompakt Bygg Stockholm AB Box 4009 141 04 HUDDINGE Verksamhet Total årsomsättning

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Allmänt Villkor ToppFAST

Allmänt Villkor ToppFAST Allmänt Villkor ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2013:1 Välkommen Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att anlita oss på Osséen Agency AB. Det är ett stort förtroende Du gett oss och vi kommer

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

G 13005 2012-05-01 Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening G 13005:4-1

G 13005 2012-05-01 Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening G 13005:4-1 G 13005 2012-05-01 Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening G 13005:4-1 Allriskförsäkring för Bostadsrätterna Bostadsrättsförening G 13005:4 Bostadsrätterna Fastighetsförsäkring handläggs

Läs mer

Allriskförsäkring för Företag och Fastighet E 10:5

Allriskförsäkring för Företag och Fastighet E 10:5 Allriskförsäkring för Företag och Fastighet E 10:5 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 844d040e-e9ad-44dd-a70b-4b322d348a1e Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 200o:3

Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 200o:3 Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 200o:3 Allmänt villkor - Gäller från 2006-06-01 Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 2000:3 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR FÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING F02:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sid 7.9 Försäkring för bostadsrättsförening

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring

Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring TRYGG HANSA Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring Version 1 Beteckning P 1 2009-01-01 !""#$%&&'()*+#,-"."/0 1 BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING... 3 1.1.1 Egendomsförsäkring...

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012 2012-03-27 Bostadsrättsföreningen Skalsbyn c/o Lars Jäger Kullingsbergsvägen 22 441 43 Allingsås Allians Försäkringsmäklare Fredsgatan 12 111 52 Stockholm Telefon 08 700 51 70 Telefax 08 700 51 79 www.allians.com/bostadsratterna

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 844d040e-e9ad-44dd-a70b-4b322d348a1e Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för tjänsteföretag Försäkring för tjänsteföretag Det här är en branschanpassad försäkring för tjänsteföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Företagsförsäkring ur kundens perspektiv

Företagsförsäkring ur kundens perspektiv NFT 4/1995 Företagsförsäkring ur kundens perspektiv av civilekonom Mikael Möller, Lagerström & Möller AB, International Adjusters Mikael Möller Denna artikel belyser översiktligt hur företagens ekonomi

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

Försäkringsvillkor, Peggat & Klart 2013-01-01:01

Försäkringsvillkor, Peggat & Klart 2013-01-01:01 Egendomsförsäkring (Sidan 4) 1. Vem försäkringen gäller för 2. När försäkringen gäller 3. Var försäkringen gäller 4. Vad som är försäkrat respektive inte försäkrat 5. Vad försäkringen gäller för 5.A Brand

Läs mer

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för hotell och restaurangverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING

KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING GJK 708:2 KOMBINERAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING allmänna försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Här har vi samlat allt som vår kombinerade företagsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret

Läs mer

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift Om någon vet vad din försäkring ska täcka, är det vi Att driva ett lantbruks- eller skogsföretag handlar om engagemang och hårt

Läs mer