Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring"

Transkript

1 Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren, där undantag och begränsningar framgår mer i detalj. Det är villkoren som gäller vid skada. Vem gäller försäkringen för? Försäkringen kan endast tecknas av dig som medlem i Biodlingsföretagarna och gäller för verksamheten Biodlingsverksamhet. Vad kostar försäkringen? Försäkringens pris bestäms av antalet biodlingssamhällen premie framgår av anmälan. Vem kontaktar jag för att teckna försäkring? Försäkringen tecknas genom försäkringsförmedlare Lennart Berg hos Advise Risk & Försäkring AB. Ring eller Du kan också skicka ett mejl: Vad gäller försäkringen för? Det försäkringsskydd vi erbjuder dig som biodlingsföretagare är särskilt anpassad till dina behov och den omfattar: Egendom Allrisk, försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av försäkrade maskinerier och varor. Med ändring av villkor GRK10 omfattar försäkringen öppen stöld av bikupor med tillbehör under förutsättning att dessa inte kan förvaras inomhus. Försäkringen omfattar även skadegörelse orsakad av vilda djur samt skada till följd av besprutning. Försäkringsbeloppet är FULLVÄRDE, högst SEK vid omsättning upptill 1 MSEK, högst SEK vid omsättning upptill 2 MSEK. Försäkringsbelopp därutöver kan tilläggsförsäkras mot tilläggspremie. Vid försäkring av maskinerier, varor och lös egendom ingår med automatik följande: Varor och kunders egendom bestående av stöldbegärlig 1 prisbasbelopp egendom vid förvaring i försäkringslokal Ritningar, arkivalier och datainformation 10 prisbasbelopp Licens för nyttjanderätt till standardprogram 1 prisbasbelopp Pengar och värdehandlingar - förvarade på försäkringsstället i låst, för beloppet godkänt, värdeskåp - förvarade på annat sätt på försäkringsstället 0, - vid rån och överfall Kunders egendom, dock inte pengar och värdehandlingar Arbetstagares egendom Skylt och markis Hyrd lokal som försäkringstagaren enligt hyreskontrakt är skyldig att svara för Egen fast bekostad inredning Egendom under bar himmel inom inhägnat område Egendom i låst container 0, per arbetstagare eller enligt kollektivavtal

2 Vid försäkringen av byggnad ingår med automatik följande: Trädgård, tomt och markanläggning Fastighetsinventarier Merkostnad till följd av myndighetsbeslut Merkostnad till följd av byggnads särart I egendomsförsäkringen ingår även ett index- och investeringsskydd. Skyddet minskar risken för att du inte ska få full ersättning vid en skada i de fall egendomens värde skulle öka under försäkringsåret. Maskin Maskinförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på egendom. Husbock (ingår om byggnad försäkras) Försäkringen gäller för sanering och nödvändiga reparationer vid angrepp av husbock, hästmyra eller andra träskadeinsekter. Transportförsäkring Försäkringen gäller för skada under transport inom Norden, till och från angivet försäkringsställe, med försäkringstagarens egna, hyrda eller leasade fordon samt under lastning och lossning i samband med sådan transport. Försäkringsbeloppet är SEK. Avbrottsförsäkring Försäkringen gäller för avbrott i verksamheten som uppkommit genom ersättningsbar egendomsskada på försäkringsstället. Försäkringsbelopp är 1 x årsomsättningen med en ansvarstid om 12 månader. Ansvar Skulle någon kräva dig på skadestånd är det viktigt att ha en ansvarsförsäkring. Försäkringen ersätter skadestånd för person- och sakskador som inträffar i hela världen dock ej USA och Kanada och som uppstår i samband med verksamheten. Vi utreder skadeståndsskyldigheten, förhandlar med den som kräver skadestånd, svarar för eventuella rättegångskostnader och betalar skadeståndet. Försäkringsbeloppet är kr per skada, max kr per år. Rättsskydd Rättsskyddsförsäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader i tvist som har samband med verksamheten där motparten finns inom Norden samt EU/EES. För skattemål gäller försäkringen inom Sverige. Försäkringsbeloppet är per tvist, totalt 10 prisbasbelopp per försäkringsår. Kundolycksfallsförsäkring Försäkringen gäller för kund och besökare i försäkringstagarens lokaler och omfattar kostnader till följd av personskada som uppkommit genom olycksfall. Ersättningsbelopp är 10 basbelopp vid varje skadetillfälle, även då flera personer skadas av samma orsak vid samma tillfälle. Gäller utan självrisk. Krisförsäkring Försäkringen omfattar extrakostnader för krishantering som är en direkt följd av ersättningsbar rån- eller överfallsskada. Ersätter 10 behandlingar per drabbad, dock max 400 KSEK per skada. Gäller utan självrisk. Utställningsförsäkring Försäkringen omfattas skada på maskinerier och varor under utställning samt under transport till och från utställning. Försäkringsbeloppet är 1 Pbb Tjänstereseförsäkring Försäkringen innehåller nedan angivna moment; Sjuk- och olycksfallsförsäkring, Överfallsskydd, Kidnappning, Krisförsäkring, Resgodsskydd, Försening, Reseavbrott, Självriskskydd, Ansvar gällande för privatperson, Rättsskydd gällande för privatperson. 2

3 Förmögenhetsbrott Förmögenhetsbrottsförsäkringen gäller för skada arbetstagare förorsakar företaget genom dataintrång eller förskingring, bedrägeri, stöld eller annat förmögenhetsbrott. Ersättning lämnas för den förlust, det skadestånd och de eventuella rättegångskostnader som följer på skadan. Försäkringsbeloppet är 10 prisbasbelopp och gäller inom Norden. Biltransportförsäkring Försäkringen gäller för skada under transport inom Sverige, Danmark, Finland och Norge med försäkringstagarens egna, hyrda eller leasade fordon samt under lastning och lossning i samband med sådan transport. Försäkring gäller även vid stöld/brand/trafikolycka på levande djur. Försäkringsbeloppet är SEK/skada. Krav på låsanordning, se särskilt villkor. Viktiga begränsningar En försäkring kan inte omfatta varje tänkbar skada, därför finns det undantag och begränsningar i villkoret. Här följer några exempel på vissa typer av skador som försäkringen inte gäller för. Försäkringen ersätter inte skada genom sjukdom, parasiter eller andra insekter som drabbar bin, ägg eller larver. Skada genom besprutning avseende långtidspåverkan ersätts inte. Försäkringen ersätter inte skador som orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåt. Skador som har samband med krig, terrorism och atomkärnprocess. Endast medlemmar stationerade inom Sverige kan teckna försäkringen. Försäkra rätt Om de uppgifter du uppgett när du tecknat försäkringen är fel, om du uppgett för lågt antal bisamhällen, för låga försäkringsbelopp eller om de förhållanden som ligger till grund för din försäkring ändras, måste du omgående anmäla det. Gör du inte det kan du riskera att inte få full ersättning vid skada. Viktiga säkerhetsföreskrifter En säkerhetsföreskrift är en bestämmelse som är till för att förebygga eller begränsa skada. Har du inte följt en säkerhetsföreskrift kan ersättningen minskas eller i vissa fall helt utebli. Här följer några exempel på områden där det förekommer föreskrifter. De förekommer vid heta arbeten (svetsning med mera) risk för skada genom frysning, snötryck och naturskador utformning av inbrottsskydd förvaring och hantering av nycklar förvaring och hantering av datainformation Självrisker Vid varje skadetillfälle dras en självrisk som är den del av skadekostnaden som du själv får stå för. Vanligen gäller följande självrisker: Egendom 10% av Pbb vid omsättning upptill KSEK 20 % av Pbb för övriga Rättsskydd 20 % av basbeloppet plus 20 % av överskjutande kostnad Maskin se egendom Kundolycksfall ingen självrisk Husbock se egendom Krisförsäkring ingen självrisk Transport se egendom Utställningsförsäkring se egendom Avbrott 24 timmars karens Tjänstereseförsäkring Ingen självrisk utom på momentet rättskydd, 20% av skadekostnaden lägst SEK. Ansvar 10% av Pbb vid omsättning upptill KSEK 20 % av Pbb för övriga Förmögenhetsbrott 50 % av Pbb För viss egendom och vissa skadehändelser kan självrisken vara högre. De försäkringar som inte anges ovan gäller utan avdrag för självrisk. Pbb = Prisbasbelopp, 2011 är prisbasbeloppet SEK. 3

4 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen Försäkringstiden är normalt ett år och därefter förnyas försäkringen automatiskt genom att du betalar aviserad premie. Du måste betala försäkringen i tid för att skyddet ska gälla utan avbrott. Gör du förändringar av din verksamhet, ny-, till- eller ombyggnad under försäkringsåret får du inte glömma anmäla denna förändring. Försäkringsgivare Svedea Specialförsäkringar. För Husbocksförsäkring svarar Anticimex. Försäkringsförmedlare Administration och försäkringsservice sköts av Advise Risk & Försäkring. Kompletterande försäkringsskydd för företaget: Försäkringsskyddet kan utökas genom särskilda villkor, vilket då framgår av försäkringsbeviset. Vid behov av kompletterande skydd ber vi dig kontakta oss Byggnad separat offert lämnas och tecknas endast i kombination med grundförsäkring. Utökade grundbelopp, tex högre egendomsbelopp. Premie: 100 SEK per SEK i försäkringsbelopp. Sjukavbrottsförsäkring (tecknas endast i kombination med grundförsäkring), separat offert. Försäkring BAS - Försäkringar för dig och dina anställda: Sjukvård DIREKT Plus med tillägg, premie SEK person och år Frivillig tjänstegrupplivförsäkring (TGL), 504 SEK person och år Gruppolycksfallsförsäkring Arbetstid (GOA) Arbetare: 504 SEK person och år, Tjänsteman: 384 SEK person och år. Ovanstående försäkringar tecknas genom SalusAnsvar Gruppförsäkringar Aktiebolag. Försäkringslösningarna är framtagna genom ett samarbete mellan 4

5 Anmälan Ja tack, jag önskar teckna BIODLINGSFÖRETAGARNAS medlemsförsäkring Försäkringstagare: Org.nr Adress Postnr/Ort Kontaktperson Telefon/Mobil E-post Webb Antal bisamhällen Årsomsättning SEK Försäkringsställe 1 Försäkringsställe 2 Försäkringsställe 3 Övrig information Begynnelsedatum Nuvarande försäkringsbolag Premier Antal samhällen Årspremie Antal samhällen Årspremie Anmälan kan skickas, e-postas eller faxas: Post: Advise Risk & Försäkring, Kanalgatan 3, 2 tr, Malmö E-post: Fax: Ort/Datum Underskrift/namnförtydligande 5

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för hotell och restaurangverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Försäkra villan och hemmet

Försäkra villan och hemmet Försäkra villan och hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet, som sträcker sig långt utanför hemmets väggar? Då ska du välja VillahemPLUS. Den innehåller

Läs mer

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift Om någon vet vad din försäkring ska täcka, är det vi Att driva ett lantbruks- eller skogsföretag handlar om engagemang och hårt

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Villahemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Villahemförsäkring Villkorssammanfattning Villahemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Försäkra hemmet. * Per 140402

Försäkra hemmet. * Per 140402 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäkring och ersätter

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så

Läs mer

VILLAHEMFÖRSÄKRING KORTFATTAD INFORMATION OM VILLAHEMFÖRSÄKRING

VILLAHEMFÖRSÄKRING KORTFATTAD INFORMATION OM VILLAHEMFÖRSÄKRING VILLAHEMFÖRSÄKRING KORTFATTAD INFORMATION OM VILLAHEMFÖRSÄKRING Dina ägodelar är försäkrade upp till 1 miljon kronor Hjälp dygnet runt vid skada Påverka priset själv genom att välja självrisknivå 10% rabatt

Läs mer

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Polisförbundets Studenthemförsäkring

Polisförbundets Studenthemförsäkring Polisförbundets Studenthemförsäkring Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Stor villahemförsäkring

Stor villahemförsäkring Stor villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

Villahemförsäkring. För boende i eget hus. Bättre reseskydd med kortet! Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid

Villahemförsäkring. För boende i eget hus. Bättre reseskydd med kortet! Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Villahemförsäkring För boende i eget hus Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller

Läs mer

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012 2012-03-27 Bostadsrättsföreningen Skalsbyn c/o Lars Jäger Kullingsbergsvägen 22 441 43 Allingsås Allians Försäkringsmäklare Fredsgatan 12 111 52 Stockholm Telefon 08 700 51 70 Telefax 08 700 51 79 www.allians.com/bostadsratterna

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? Avbrudd Ansatt Prosjet Reise Hemförsäkring Verdi Innbo Traktor Veteranbil Snøscooter Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB FÖRSÄKRINGAR 1 Definition Riskspridning tillräckligt stort antal individer Fysiska eller juridiska personer Hanterar de finansiella aspekterna avseende risk Större antal enheter Riskspridning avseende

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? STOR HEMFÖRSÄKRING Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett

Läs mer