Försäkringsnummer Villkor V MS2.1. Årspremie kr/mäklare. Tvist med skiljemannaförfarande. Skadeanmälan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsnummer 4028060. Villkor V MS2.1. Årspremie 2015 3 654 kr/mäklare. Tvist med skiljemannaförfarande. Skadeanmälan."

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSPROGRAM

2 GRUNDFÖRSÄKRING I GRUNDFÖRSÄKRINGEN INGÅR > Ansvar för ren förmögenhetsskada > Rättsskydd > Fristående värdering > Rådgivning som är en naturlig följd av verksamheten > Temporär försäkring > Stand-by försäkring Försäkringsgivare Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) V MS2.1 Årspremie kr/mäklare Ansvarsförsäkring Som fastighetsmäklare är du enligt gällande fastighetsmäklarlag skyldig att ha en ansvarsförsäkring på en viss angiven nivå som täcker den skadeståndsskyldighet du kan drabbas av om du åsidosätter dina skyldigheter enligt denna. Ansvaret avser s.k. ren förmögenhetsskada. Mäklarsamfundets kollektiva ansvarsförsäkring uppfyller lagens krav och har ett högre försäkringsbelopp än vad lagen kräver. Dessutom ingår förmedling av köp och försäljning av lös egendom enligt Konsumentköplagen i samband med köp och försäljning av fastighet, med undantag för konst och antikviteter. Även förmedling i samband med exekutiv underhandsförsäljning av objekt som avses i fastighetsmäklarlagen samt godmansförordnande vid försäljning enligt lag om samäganderätt ingår. 2,5 Mkr per skada När krav framställs mot dig skall Mäklarsamfundets jurister anlitas som ombud. Skriftlig skadeanmälan skall snarast sändas till: Mäklarsamfundet Service i Sverige AB Box 1487, Solna Rättsskyddsförsäkring Försäkringen gäller för tvister som inte omfattas av ansvarsförsäkringen och som avser verksamhet i enlighet med gällande fastighetsmäklarlag och omfattar skäliga ombuds- och rättegångskostnader som inte ersätts av staten eller av motpart om tvisten kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol, statens VA-nämnd eller miljödomstol i Sverige och eventuella överdomstolar till dessa eller av motsvarande domstolar i EU, Norge och Schweiz. Även tillsynstvister omfattas, såväl vid prövning hos Fastighetsmäklarinspektionen som till de domstolar dit nämndens beslut kan överklagas. I de fall tillägg till grundförsäkringen tecknats (se sid 4) gäller även denna rättsskyddsförsäkring, trots att dessa tillägg avser verksamhet som ej omfattas av gällande fastighetsmäklarlag. Tvist utan rättegång Försäkringen gäller för försäkrads egna ombudskostnader. Tvist med rättegång Försäkringen gäller för: försäkrads egna rättegångskostnader,. Vid förmedling av objekt utomlands 10% av skadebeloppet, dock minst 1 prisbasbelopp och maximalt 5 prisbasbelopp. motparts rättegångskostnader som försäkrad av domstol förpliktats utge, de kostnader som försäkrad vid förlikning under rättegång har åtagit sig att betala motpart under förutsättning att den försäkrade gör sannolikt att domstolen skulle ålagt försäkrad att betala ett högre belopp om tvisten hade prövats. Tvist med skiljemannaförfarande Försäkringen gäller för: försäkrads egna ombudskostnader, motparts ombudskostnader som försäkrad förpliktas utge efter skiljemännens prövning. Försäkringen omfattar inte ersättning till skiljemännen samt inte heller kostnader som avser eget arbete m.m. Nedan anges exempel på undantag, för mer utförlig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringen gäller inte för; ombudskostnader som kan ersättas ur annan försäkring, t ex ansvarsförsäkring. 5 prisbasbelopp per tvist och 150 prisbasbelopp per år för kollektivet. För att försäkringen skall gälla skall ombud väljas enligt rättsskyddsvillkor. Mäklarsamfundets jurister kan anlitas i det fall Mäklarsamfundet finner det lämpligt. Skriftlig skadeanmälan skall snarast sändas till: Mäklarsamfundet Service i Sverige AB Box 1487, Solna Ansvarsförsäkring - Fristående värdering Försäkringen gäller för fristående värdering av privata och kommersiella fastigheter och övriga objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen utan koppling till förmedlingsuppdrag. Värderingens utförande är gängse i branschen och försäkringen omfattar inte tekniska utlåtanden utan enbart värdering baserat på en allmän uppskattning grundat på läge, allmänt skick och aktuella försäljningar i området. 2,5 Mkr per skada, maximalt 10 Mkr per försäkringsår och försäkrad fastighetsmäklare När krav framställs mot dig skall Mäklarsamfundets jurister anlitas som ombud. Skriftlig skadeanmälan skall snarast sändas till: Mäklarsamfundet Service i Sverige AB Box 1487, Solna 20% av skadebeloppet, dock lägst 20% av prisbasbeloppet. Vid förmedling av objekt utomlands 10% av skadebeloppet, dock minst 1 prisbasbelopp och maximalt 5 prisbasbelopp. Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. För information om begränsningar i försäkringarna, kontakta Willis mäklarservice. 2

3 GRUNDFÖRSÄKRING forts. I GRUNDFÖRSÄKRINGEN INGÅR > Ansvar för ren förmögenhetsskada > Rättsskydd > Fristående värdering > Rådgivning som är en naturlig följd av verksamheten > Temporär försäkring > Stand-by försäkring Ansvarsförsäkring - Rådgivning Försäkringen gäller för: rådgivning som är en naturlig följd av verksamheten > skatterådgivning i samband med en förmedling som omfattas av grundförsäkringen. Skatterådgivningen kan bestå av beräkning av skatt vid realisationsvinst vid försäljning av objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen, > skatterådgivning som har ett samband med fastighetsmäklarens verksamhet. Skatterådgivningen kan bestå av beräkning av skatt vid realisationsvinst inför en försäljning i syfte att erhålla ett förmedlingsuppdrag av objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen. 2,5 Mkr per skada, maximalt 10 Mkr per försäkringsår och försäkrad fastighetsmäklare När krav framställs mot dig skall Mäklarsamfundets jurister anlitas som ombud. Skriftlig skadeanmälan skall snarast sändas till: Mäklarsamfundet Service i Sverige AB Box 1487, Solna Vid förmedling av objekt utomlands 10% av skadebeloppet, dock minst 1 prisbasbelopp och maximalt 5 prisbasbelopp. Försäkringsgivare Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) V MS2.1 Årspremie kr/mäklare Temporär försäkring Försäkringen gäller för blivande fastighetsmäklare från dagen för Fastighetsmäklarinspektionens beslut om registrering som fastighetsmäklare, till dagen för bekräftat medlemskap i Mäklarsamfundet, dock längst i 6 månader, med samma omfattning som grundförsäkringen. Stand-by försäkring Om du vet att du för en period inte kommer att vara verksam som fastighetsmäklare, men ämnar komma tillbaka till yrket, och du under den tiden vill slippa avregistrera dig hos Fastighetsmäklarinspektionen kan du teckna Stand-by. Stand-by erbjuds dig i följande fall: föräldraledighet, sjukdom längre än 3 månader, tjänstledighet för studier, arbetslöshet, tillfällig utlandsvistelse samt tillfällig annan yrkesverksamhet. Mäklarsamfundets medlemmar erbjuds detta kostnadsfritt. För att få stand-by försäkring är du skyldig att intyga att du inte ämnar vara verksam. Kontakta Mäklarsamfundet för stand-by anmälan. När du återupptar din fastighetsmäklarverksamhet ska du i förväg anmäla detta till Mäklarsamfundet för att din grundförsäkring ska gälla. VIKTIGA UNDANTAG Nedan anges viktiga undantag i försäkringsvillkoren V MS2.1. För komplett information, se fullständiga försäkringsvillkor. Försäkringen gäller inte för; skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och dennes uppdragsgivare hävs, skadeståndskrav i de fall den försäkrade kan åberopa ansvarsbegränsning enligt avtal eller författning, skada som orsakas vid tillståndspliktig verksamhet enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, lag (2004:46) om investeringsfonder, lag (2005:405) om försäkringsförmedling, indirekta skador, t ex utebliven vinst. Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. För information om begränsningar i försäkringarna, kontakta Willis mäklarservice. 3

4 TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR TILL GRUNDFÖRSÄKRINGEN FÖLJANDE TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR FINNS ATT TECKNA MOT ANGIVNA TILLÄGGSPREMIER > Förhöjt försäkringbeslopp > Förmedling och värdering av rörelse, bolag och entreprenad > Ombildning av hyresrätt/er till bostadsrätt/er och nybildning av bostadsrätt/er > Sysslomannauppdrag > Förmedling av sidotjänst > Allmän juridisk rådgivning > Mäklarassistentförsäkring Försäkringsgivare Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) Rättsskyddsmomentet i er kollektiva ansvarsförsäkring omfattar även nedan tilläggsförsäkringar under förutsättning att tvisten ej omfattas av ansvarsförsäkringen. V MS2.1 Förhöjt försäkringsbelopp Detta tillägg har samma omfattning som grundförsäkringen. Välj mellan: dock kr/mäklare, dock utgår endast självrisk på den underliggande försäkringen. dock dock kr/mäklare, dock utgår endast självrisk på den underliggande försäkringen kr/mäklare, dock utgår endast självrisk på den underliggande försäkringen. Förmedling och värdering av rörelse, bolag, entreprenad/entreprenadkontrakt, jordbruks- och skogsbruksfastighetsrörelse samt därmed förenlig verksamhet. Försäkringen omfattar även fristående värdering av jordbruk och tomtmark för exploatering Detta tillägg inkluderar även värdering i samband med förmedling. Välj mellan: 2, kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare Ombildning av hyresrätt/er till bostadsrätt/er och nybildning av bostadsrätt/er och därmed förenlig verksamhet Välj mellan: 2, Sysslomannauppdrag kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare Förordnande att såsom syssloman omhänderta och förvalta fastighet i samband med uppdrag att medverka vid den exekutiva försäljningen av objektet. Den exekutiva omfattas i grundförsäkringen. Välj mellan: 2. Förmedling av sidotjänst 412 kr/mäklare 577 kr/mäklare 808 kr/mäklare 970 kr/mäklare Omfattar den sidotjänst som fastighetsmäklaren kan åtaga sig att förmedla i enlighet med fastighetsmäklarlagen. Välj mellan: 2. Allmän juridisk rådgivning 687 kr/mäklare 962 kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare Omfattar juridisk rådgivning såsom hyresavtal, arv, gåva och bodelningsfrågor, generationsväxling, arrendefrågor och rådgivning inom jord- och skogsbruk. 2. Mäklarassistentförsäkring kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare Omfattar inte tillståndspliktig verksamhet som kan omfattas av fastightsmäklarens grundförsäkring. 1 Mkr/skada & mäklarassistent 687 kr/assistent Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. För information om begränsningar i försäkringarna, kontakta Willis mäklarservice. 4

5 KONTORSFÖRSÄKRING FÖLJANDE INGÅR I KONTORSFÖRSÄKRINGEN > > Egendomsförsäkring Försäkringsgivare > > Avbrottsförsäkring International Insurance Company of Hannover SE genom Svedea AB > > Extrakostnadsförsäkring > > Ansvarsförsäkring > > Kundolycksfallsförsäkring > > Olycksfall extra Grundvillkor för konceptförsäkring GRK10:3 > > Krisförsäkring Grundvillkor för kollektiv olycksfallsförsäkring GRK90:2 > > Rättsskyddsförsäkring Grundvillkor för utställningsförsäkring T184:3 > > Utställningsförsäkring Grundvillkor förmögenhetsbrottsförsäkring GRF80:2 > > Förmögenhetsbrottsförsäkring Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:2 > > Tjänstereseförsäkring Grundvillkor för VD- och styrelseansvarsförsäkring T163:3 > > VD- och Styrelseansvarsförsäkring Försäkrade skadehändelser Försäkringen gäller med allriskomfattning. Försäkrade skadehändelser är brand, vatten, inbrott, stöld, naturskada, rån och överfall, elfenomen, glas- och skyltskada, skadegörelse samt annan skadehändelse. Notera också att försäkringen täcker förlust av kundnycklar samt skada vid visning på uppdragsgivarens egendom under eller till följd av visning som ingått i uppdraget. Egendomsskyddet gäller på alla i förväg angivna platser där du bedriver verksamhet. Du kan med andra ord ha filialkontor på olika platser. Skyddsklass För försäkringen gäller skyddsklass 1. Säkerhetskopior (backuper) skall framställas dagligen och förvaras åtskilda från orginalen, dvs i skilda byggnader. Årspremie 2015 Premien är kr för företag med en verksam mäklare och 823 kr per mäklare utöver en. Exempelvis är premien för ett företag med två verksamma mäklare kr. Kontorsförsäkringen omfattar alla anställda på kontoret. Antal fastighetsmäklare på varje kontor ger beräkningsunderlag för premiens storlek. Ersättning Försäkringen gäller med fullvärde. Det betyder att du slipper värdera dina maskinerier och inventarier. Datorer ersätts med kostnaden för att köpa en likvärdig dator efter avdrag för värdeminskning genom bland annat ålder och bruk. För en del av egendomen gäller begränsade ersättningsbelopp, se tabell kr per skada. *För allrisk bärbar dator (inklusive surfplattor) 4000 kr. Vid skada Vid egendomsskada ring brandkåren respektive polisen. Anmäl skadan snarast möjligt till Skadeservice: Telefon: E-post: Skadeservice är bemannad vardagar Övrig tid kan du komma i kontakt med skadejour via skadeservice telefonnummer Försäkringsobjekt Varor, maskinerier/inventarier, inkl. datorer och egen bekostad fast inredning. Inkluderar även hyrd och leasad egendom som försäkringstagaren är ersättningsskyldig för eller i avtal åtagit sig att försäkra. Pengar och värdehandlingar: förvarade i värdeförvaringsenhet, värdeskåp grade II eller motsvarande äldre standard > förvarade i annan förvaringsenhet > förvarade på annat sätt > vid rån och brand Kunders/uppdragsgivares egendom (inkl kunders nycklar) Arbetstagares lösöre Lagrad information Skadegörelse på hyrd lokal Glas, skylt Allriskförsäkring för lös egendom inklusive egendom på plats där visning hålls. Maskinerier eller fast egendom, dock ej pengar eller värdehandlingar. Stöld- eller sakskada som inträffar på uppdragsgivarens egendom under eller till följd av visning som ingått i uppdraget. På annan plats: Gäller för skada på maskinerier, inventarier, fastighetsinventarier, varor, uppdragsgivarens egendom och lagrad information som tillfälligt förvaras på annan plats än egna eller hyrda lokaler under maximalt 12 månader *Allrisk bärbar dator (inklusive surfplattor) Fullvärde, dock max 10 Mkr per skada och försäkringsställe kr kr kr kr kr kr kr kr Ingår kr kr kr Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. Kontakta Willis för kompletta villkor inklusive undantag och begränsningar. Grundvillkor finns att ladda ner på svedea.se. 5

6 Avbrottsförsäkring Omfattning Försäkringen gäller för avbrott till följd av: > en genom denna försäkring ersättningsbar egendomsskada > oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme till den försäkrade verksamheten > leverantörs- och kundavbrott inom Norden ( kr). 1 x årsomsättning, dock max 10 Mkr per skada och försäkringsår. Ansvarstid 12 månader Karens 48 timmar. Maskinavbrott 5 dygns karens. Grundvillkor konceptförsäkring GRK10:3 Extrakostnadsförsäkring Omfattning Försäkringen omfattar skäliga och nödvändiga extrakostnader som uppkommit i samband med ersättningsbar egendomsskada på försäkringsstället kr per skada och försäkringsår Gemensam med egendomsförsäkringen Grundvillkor för konceptförsäkring GRK10:3 Ansvarsförsäkring Omfattning Skadestånd för person- eller sakskador som uppstår i verksamheten (omfattar ej er grundförsäkring, se sid. 2). Omfattar även om fastighetsmäklare p g a vårdslöshet orsakar skada vid eller till följd av visning, t ex sönderfrysning. Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada. Högsta ersättning är 10 Mkr per skada, dock max 20 Mkr per försäkringsår kronor per skada Grundvillkor för konceptförsäkring GRK10:3 Kundolycksfallsförsäkring Omfattning För kunder till den försäkrade verksamheten och omfattar personskada som uppkommit genom olycksfall i försäkringstagarens lokaler och under visning under förutsättning att normal aktsamhet har iakttagits. Kostnader för behandling och läkarbesök enligt nedan: Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader Kristerapi Merkostnader Rehabilitering Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall Dödsfall orsakat av olycksfall kr Högst 10 behandlingstillfällen kr kr kr kr Försäkringen gäller utan självrisk Grundvillkor för konceptförsäkring GRK10:3 Olycksfall Extra Omfattning För anställda i den försäkrade verksamheten. Försäkringen gäller under arbetstid samt direkt resa till och från arbetet. Medicinsk invaliditet Ekonomisk invaliditet Dödsfallskapital Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader Merkostnader Rehabilitering och hjälpmedel Kris kr kr kr Nödvändiga och skäliga tandbehandlingskostnader kr kr 10 behandlingar Försäkringen gäller utan självrisk Grundvillkor för kollektiv olycksfallsförsäkring GRK90:2 Krisförsäkring Omfattning Försäkringen tillhandahåller kristerapi hos legitimerad psykolog för försäkrad som får en akut psykisk kris som förorsakats av allvarlig traumatisk händelse. Svedeas skadeservice avgör vad som bedöms vara en akut psykisk kris. 10 behandlingar Försäkringen gäller utan självrisk Grundvillkor för konceptförsäkring - GRK10:3 Rättsskyddsförsäkring Omfattning Skäliga ombuds- och rättegångskostnader för tvist som uppkommit i den försäkrade verksamheten (inkl. skattemål i Sverige). Tvister rörande förmedlingsverksamhet enligt fastighetsmäklarlagen, utförd av registrerad fastighetsmäklare omfattas ej. Vissa tvister undantas, se försäkringsvillkoren kr per skada och försäkringsår kr + 20% av överskjutande kostnader per skada. Grundvillkor för konceptförsäkring GRK10:3 Utställningsförsäkring Omfattning Laptop, projektor, LCD-skärm, roll-ups, monterutrustning som medtas för utställning- och mässammanhang. Vid arbetstidens slut eller då den försäkrade mer varaktigt lämnar arbetsområdet skall egendomen förvaras i låst lokal, byggnad, container eller arbetsbod kr per skada och försäkringsår kr per skada Grundvillkor utställningsförsäkring T184:3 Förmögenhetsbrottsförsäkring Omfattning Kan ersätta ekonomisk skada som uppkommer till följd av brottsliga handlingar. Det kan vara brottsliga handlingar som riktar sig mot såväl försäkringstagaren som dennes kunder. Gäller inom Norden. Vid händelse som omfattas av försäkringen åligger det den försäkrade att begära polisutredning. 1 Mkr per skada och försäkringsår och per kontor per skada Grundvillkor för förmögenhetsbrottsförsäkring GRF80:2 Tjänstereseförsäkring Omfattning Försäkringen gäller för anställda, ägare och styrelseledamöter. Gäller även vid semester under maximalt 14 dagar som tas ut i direkt anslutning till tjänsteresa utomlands. Tjänsteresan är påbörjad då den försäkrade lämnar bostaden eller den stationära plats där det dagliga arbetet utförs eller påbörjas och upphör i och med att denne återkommer till någon av dessa platser. Avbeställningsskydd omfattar försäkringstagaren som anställd (ej familjemedlem). Ingen självrisk med undantag vid avbeställningsskydd då självrisken är 20 % av skadekostnaden, dock lägst 500 kr/skadetillfälle. Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:2 VD- och styrelseansvarsförsäkring Omfattning Försäkringen gäller för varje person som varit, är eller kommer att bli VD, medlem av styrelse eller av styrelsen vederbörligen utsedd ledande befattningshavare. 3 Mkr Ingen självrisk Grundvillkor för VD- och Styrelseansvarsförsäkring T163:3 VIKTIG INFORMATION Notera att försäkringsgivarens ersättningsskyldighet bortfaller 6 månader efter skadan uppstod om den inte anmälts inom denna tid. 6 Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. Kontakta Willis för kompletta villkor inklusive undantag och begränsningar. Grundvillkor finns att ladda ner på svedea.se.

7 TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR TILL KONTORSFÖRSÄKRINGEN FÖLJANDE TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR FINNS ATT TECKNA MOT ANGIVNA TILLÄGGSPREMIER > Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Försäkringsgivare International Insurance Company of Hannover SE genom Svedea AB Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Om du blir arbetsoförmögen en längre tid kan det innebära stora ekonomiska påfrestningar för din rörelse, då det kan innebära att intäkterna minskar medan kostnaderna till stor del kvarstår. Denna försäkring ersätter fasta kostnader i din rörelse. Som fast kostnad avses följande: > > avtalade löner och sociala avgifter till fast verksamma* > > lokalhyror och övriga fasta lokalkostnader > > fasta el- och telekostnader > > fasta kostnader för bokföring och revision > > fasta medlemsavgifter till bransch- och arbetsgivarorganisationer > > premier för företagsförsäkringar (skadeförsäkringar). Med detta avses inte liv- och pensionsförsäkringar > > räntor i rörelsen > > fast kontrakterad hyreskostnad i leasingavtal > > skatt och försäkringspermier för transportmedel i rörelsen > > övriga i försäkringsbrevet angivna fasta kostnader (ej amorteringar). Försäkringen gäller vid avbrott (omsättningsminskning) i rörelsen till följd av att verksam nyckelperson drabbas av arbetsoförmåga eller dödsfall. Denna avbrottsförsäkring är en så kallad sakförsäkring och premien är därför en avdragsgill rörelsekostnad. Ersättning skall tas upp som en rörelseintäkt. * I detta ingår inte den försäkrades lön i och med att företaget inte har någon lönekostnad när den försäkrade är sjukskriven. Karens 30 dagar Ansvarstid 12 månader Sjukavbrottsförsäkring T107:3 Anmäl skadan till Skadeservice: Telefon: E-post: Skadeservice är bemannad vardagar Övrig tid kan du komma i kontakt med skadejour via skadeservice telefonnummer Årspremie 2015 Premien för denna försäkring baseras på valt försäkringsbelopp och ålder Ålder > FÖR ATT MINSKA SKADERISKEN, TÄNK PÅ ATT: > > Alltid låsa in bärbara datorer och kameror under icke kontorstid i låda, skåp eller liknande. > > Kontrollera att fönster är stängda och ytterdörrar är låsta när kontoret stängs för dagen. > > Sätt fönsterlås på fönster som är lättåtkomliga från markplan. > > Om du drabbas av inbrott, tänk på att tjuven ofta kommer tillbaka inom kort. > > Tänk på hur ni hanterar era kundnycklar. Märk inte kundnycklar med namn eller adress. > > Lämna aldrig stöldbegärlig egendom som kundnycklar, dator, surfplatta, mobil etc. utan uppsikt. > > Tänk på att om aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter inte har följts kan ersättning vid skada komma att sättas ner eller helt utebli. Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. Kontakta Willis för kompletta villkor inklusive undantag och begränsningar. Grundvillkor finns att ladda ner på svedea.se. 7

8 Willis AB, Box 7273, Stockholm besöksadress: Sergelgatan 1 tel Observera att denna broschyr är en informationsbroschyr som ger en sammanfattning av försäkringarnas omfattning. Vid skada tillämpas försäkringsavtalet jämte fullständiga villkor. Med reservation för eventuella tryckfel. 8

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012 FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012 1 Observera att denna broschyr är en informationsbroschyr som ger en sammanfattning av försäkringarnas omfattning. Vid skada tillämpas försäkringsavtalet jämte fullständiga villkor.

Läs mer

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2013

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2013 FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2013 1 GRUNDFÖRSÄKRING I GRUNDFÖRSÄKRINGEN INGÅR > Ansvar för ren förmögenhetsskada > Rättsskydd > Fristående värdering > Rådgivning som är en naturlig följd av verksamheten > Temporär

Läs mer

FÖRSÄKRINGSPROGRAM 2016

FÖRSÄKRINGSPROGRAM 2016 FÖRSÄKRINGSPROGRAM 2016 GRUNDPAKETET I GRUNDPAKETET INGÅR > Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada > Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för angiven verksamhet > Rättsskyddsförsäkring > Temporär

Läs mer

FÖRSÄKRINGSPROGRAM 2017

FÖRSÄKRINGSPROGRAM 2017 FÖRSÄKRINGSPROGRAM 2017 GRUNDPAKETET I GRUNDPAKETET INGÅR Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för angiven verksamhet Rättsskyddsförsäkring Temporär försäkring

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag Teknikföretagens Företagsförsäkring En försäkring för produktfokuserade teknikföretag En stadig grund att stå på En bra företagsförsäkring ger din verksamhet en stadig grund att stå på. Teknikföretagen

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING Leksaksbranschens medlemmar erbjuds denna skräddarsydda försäkring som ger dig som handlare inom vår bransch ett heltäckande försäkringsskydd. Vid

Läs mer

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc.

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc. - Kontorsförsäkring en för Nordics försäkringsprogram Fastighetsmäklaren Kontorsförsäkring är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att

Läs mer

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr Sid 1 (7) Vid förfrågan kontakta Christian Jungefeldt, Sörman & Partners AB Telefon 08-54443597 Mobil 070-4525602 Assistent Marie Karlsson & Carl Kylengren 08-54443080 Epost:förnamn.efternamn@lansforsakringar.se

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer NOE1009-07 Försäkringstagare Norrtälje kommun Orgnr 212000-0217 Adress Box 800 761 28 Norrtälje Kontaktperson Ola Andersson Utfärdat 2014-12-19

Läs mer

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD för privatpraktiserande tandläkare Det här är en branchanpassad försäkring för privatpraktiserande tandläkare. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg UPY1016-02 Utfärdat

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SÖE1013-06 Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg SÖE1013-02

Läs mer

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall Försäkringsavtal 1 (9) BRF Lund Väster 3 Organisationsnummer 769623-4579 Verksamhet: Bostadsrättsförening Avtalstid fr.o.m. 1 oktober 2016 t.o.m. 30 september 2017 Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider

Läs mer

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer Försäkringstagare UPY1016-05 Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg Utfärdat

Läs mer

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD för privatpraktiserande tandläkare Det här är en branchanpassad försäkring för privatpraktiserande tandläkare. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och

Läs mer

Försäkringsbelopp. Utskriftsdatum 2014-10-23 Sid 1 (5) Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr 9020763*24

Försäkringsbelopp. Utskriftsdatum 2014-10-23 Sid 1 (5) Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr 9020763*24 Sid 1 (5) d26a222e-e960-4810-8688-eade2cf06d3d Vid förfrågan kontakta Willy Svidén eller säljassistent Christina Wilhelmsson Telefon 08-528 077 41 Magetaki AB/ Restaurang Samuraj Kommendörsgatan 40 114

Läs mer

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 01.01.2010 FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SOL1012-04 Försäkringstagare Solna stad Orgnr 212000-0183 Adress Kontaktperson Stadshusgången 2, Solna centrum 171 86 SOLNA Tommy Söderström,

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV EGENDOM (brand/inbrott/vatten) - maskinerier/varor* 50 000 kr - ritningar/arkivalier/datainformation 2,0 basbelopp - skada på

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Täby kommun Orgnr 212000-0118 Medförsäkrade bolag: Täby Holding AB inkl dotterbolag (avser endast Vd/styr.ansvarsförs.) Org.nr 556671-1569

Läs mer

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Trygghet för dig och företaget Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Har du många järn i elden? Som företagare har du säkert mycket att tänka på. Inköp, leveranser, bokföring och

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer LIÖ1007-03 Försäkringstagare Lidingö stad Orgnr 212000-0191 Adress Stockholmsvägen 50 181 82 Lidingö Kontaktperson Jesper Arkinger Medförsäkrade

Läs mer

Skydda Företaget Villkorssammanfattning

Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget är ett försäkringspaket som ger ditt företag ett riktigt bra skydd. Det innehåller Egendoms-, Avbrotts-,

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

(självrisker per bolag se nästa sida) Telge (i Södertälje AB)

(självrisker per bolag se nästa sida) Telge (i Södertälje AB) Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring 2017 Försäkringsnummer Kommun Egendomsförsäkring 1053 Ansvarsförsäkring 1054 Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Utfärdat 2017-01-01 Medförsäkrade

Läs mer

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

Småföretagarförsäkring

Småföretagarförsäkring Småföretagarförsäkring Nu kan du som medlem i Sveriges Ingenjörer teckna försäkring individuellt anpassat för ditt företag som har omsättning upp till 12 miljoner kr och högst 10 anställda. Försäkringen

Läs mer

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08 Försäkring JSC Trädvård AB Vårbäcksvägen 1 A 14640 TULLINGE Ändringar i rättsskyddsförsäkringen från 2011-01-01 Försäkringsbelopp Skattemål Det särskilda försäkringsbeloppet om högst 100 000 kr för tvist

Läs mer

SEF Småföretagarförsäkring

SEF Småföretagarförsäkring SEF Småföretagarförsäkring Varför? En företagsförsäkring genom SEF! Vi har sedan många år tillbaka tecknat så kallad hängavtal eller som vi brukar kalla dem separatavtal, med företag som av olika skäl

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk

Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk 1 (5) Immunit Group AB Organisationsnummer 556473-5313 120 40 Årsta Försäkringstagare Immunit Group AB 120 40 Årsta Försäkringstid 2014-11-01 t.o.m. 2015-10-31 Ni har valt att betala Er försäkring via

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall VILLKOR Av 2004:1 Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall Fastställt april 1999 Nytt villkor Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera...

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Meny Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Oavsett vilken försäkringsgivare ni har, kan ni ta

Läs mer

Tjänsteföretag. Kort om din företagsförsäkring

Tjänsteföretag. Kort om din företagsförsäkring Tjänsteföretag Kort om din företagsförsäkring Alla branscher och företag har sina unika risker. Tjänstesektorn är självklart inget undantag. Ett exempel är skyddet för skadeståndsskyldighet som behöver

Läs mer

Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER

Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER Ett ovanligt bra GRUNDSKYDD med tillvalsmöjligheter Alla branscher har sina utmaningar och risker, men det som förenar alla företagare är vikten av att

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0724013-05

Försäkringsbrev 25-0724013-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 02 11-14 12 31 Organisationsnr/Personnr 556846-9919 Betalningssätt Faktura Trädexperterna Tpt AB Verkstadsgatan 9 434 42 KUNGSBACKA Verksamhet Trädfällning Total årsomsättning

Läs mer

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Försäkringsnummer LIÖ1007-06 Försäkringstagare Lidingö stad Orgnr 212000-0191 Adress Stockholmsvägen 50 181 82 Lidingö Kontaktperson Jesper Arkinger

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

Arkitektförsäkring. Företagarservice

Arkitektförsäkring. Företagarservice Arkitektförsäkring Företagarservice Försäkringsplan gällande fr o m 2016-10-01 Arkitektförsäkring kan tecknas av: 1. Medlem i Sveriges Arkitekter som är verksam som företagare och med sitt företag ansluten

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK per 1 januari 2012 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK per 1 januari 2012 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommunförsäkring Försäkringstagare Nacka kommun Orgnr 212000-0167 Adress Granitvägen 15 131 81 NACKA Kontaktperson Försäkringsnummer Hans-Iwar Svärd NAA1008-01 Utfärdat 2012-03-16 Försäkringsperiod

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Sveriges Arkitekter ArkitektService. Arkitektförsäkring

Sveriges Arkitekter ArkitektService. Arkitektförsäkring Sveriges Arkitekter ArkitektService Arkitektförsäkring Försäkringsplan gällande fr o m 2013-10-01 Arkitektförsäkring kan tecknas av: 1. Medlem i Sveriges Arkitekter som är verksam som företagare och med

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Välkommen till en ny försäkringsperiod!

Välkommen till en ny försäkringsperiod! Välkommen till en ny försäkringsperiod! Vi tackar för förtroendet att försäkra er bostadsrättsförening och hoppas att ni är nöjda med den service som vi erbjuder. Härmed översänder vi nytt försäkringsbrev

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD

ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD Reklamförbundets företagsförsäkring Exklusivt för medlemmar i Sveriges Reklamförbund Försäkringscase En reklambyrå och en kund inom klädesindustrin inledde för några år sedan ett samarbete

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING SKAP 2009 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Entreprenad & Service

Entreprenad & Service Entreprenad & Service Kortfattat om din företagsförsäkring Varje bransch och företag har unika utmaningar som ett försäkringsskydd naturligtvis bör ta hänsyn till. Inom entreprenadsektorn kan en stor del

Läs mer

SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE.

SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE. SKRÄDDARSYDD FÖRSÄKRING TILLSAMMANS MED NORDIC FÖRSÄKRING. UNG FÖRETAGSAMHET SVERIGE UF-försäkringen

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SBFF1028-03 Försäkringstagare Södertörns Brandförsvarsförbund, SBFF Orgnr 222000-0737 Adress Mogårdsvägen 2, 143 43 VÅRBY Kontaktperson

Läs mer

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm Stockholm 2012-12-10 Offert BRF Halmstrået Nordeuropa Försäkring AB FASTIGHETSFÖRSÄKRING Omfattning Verksamhet: Fastighetsägare Försäkringen omfattar följande moment: Egendomsförsäkring Försäkringsställe:

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Företags- och flytande försäkring

Företags- och flytande försäkring Företags- och flytande försäkring Företags- och flytande försäkring för medlemsföretag i MRF Bred och prisvärd oavsett verksamhet MRF:s medlemsförsäkring är mycket prisvärd, med en bred omfattning som

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i BraByggare

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i BraByggare ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i BraByggare Genom samarbete med BraByggare erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag

Läs mer

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE.

SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE. SKRÄDDARSYDD FÖRSÄKRING TILLSAMMANS MED NORDIC FÖRSÄKRING. UNG FÖRETAGSAMHET SVERIGE UF-försäkringen

Läs mer

Ansökan Tilläggsförsäkringar 2014

Ansökan Tilläggsförsäkringar 2014 Ansökan Tilläggsförsäingar 2014 Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer & ort Kontaktperson Verksamhet Telefon E-post Medlem i TOMER Ja, medlemsnummer Nej, se nedan. För dig som inte är medlem

Läs mer

Butiks- och Partihandelsförsäkring

Butiks- och Partihandelsförsäkring Butiks- och Partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel I samarbete med Sidan 2 Håll verksamheten igång med ett starkt försäkringsskydd Vad händer

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB FÖRSÄKRINGAR 1 Definition Riskspridning tillräckligt stort antal individer Fysiska eller juridiska personer Hanterar de finansiella aspekterna avseende risk Större antal enheter Riskspridning avseende

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Arkitektförsäkring. Företagarservice

Arkitektförsäkring. Företagarservice Arkitektförsäkring Företagarservice Försäkringsplan gällande fr o m 2017-10-01 Arkitektförsäkring kan tecknas av: 1. Medlem i Sveriges Arkitekter som är verksam som företagare och med sitt företag ansluten

Läs mer

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring Fastighetsförsäkring Med Fastighetsförsäkringen får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ett tryggt fastighetsägande. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och

Läs mer

Offert Verksamhetsansvar

Offert Verksamhetsansvar Offert Verksamhetsansvar 2 (8) Verksamhetsansvar Självrisk Var försäkringen gäller När försäkringen gäller 10 000 000 kr 20 000 000 kr Norden Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Distribueras till : Kundansvarig TH: Louise Olsson: , Jobbnamn: Försbrev[PROSIT] a84603

Distribueras till : Kundansvarig TH: Louise Olsson: , Jobbnamn: Försbrev[PROSIT] a84603 Distribueras till : Söderberg & Partners (örnsköldsvik), Ulrika Björklund Stora Torget 2 B MÄ430 89133 ÖRNSKÖLDSVIK Kundansvarig TH: Louise Olsson: 075-2433074, EADI1V06 20160413130838721474042 Jobbnamn:

Läs mer

Försäkring

Försäkring Försäkring Häggviks Transport AB Box 541 175 26 JÄRFÄLLA Välkommen till ett nytt försäkringsår! Läs igenom försäkringsbrevet Nu förnyas din försäkring. Vi hoppas att du är nöjd med ditt val och att vi

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Försäkring för privat- praktiserande tandläkare

Försäkring för privat- praktiserande tandläkare Försäing för privat- praktiserande tandläkare Det här är en branschanpassad försäing för privatpraktiserande tandläkare. Försäingen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och din verksamhet. Läs mer

Läs mer

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Butik & handel Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Varje bransch har sina speciella förutsättningar och utmaningar, vilket självklart ska återspeglas i ett skräddarsytt försäkringsupplägg.

Läs mer

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel

En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel I samarbete med 2 Butiks- och Partihandelsförsäkring Butiks- och Partihandelsförsäkring 3

Läs mer

Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs

Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs Skräddarsydda försäkringar för dig som är kund hos Ahlsell Enkelt, tryggt och skräddarsytt till ett riktigt bra pris Du

Läs mer

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer