Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm"

Transkript

1 Stockholm Offert BRF Halmstrået Nordeuropa Försäkring AB FASTIGHETSFÖRSÄKRING Omfattning Verksamhet: Fastighetsägare Försäkringen omfattar följande moment: Egendomsförsäkring Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, Stockholm Bostadsbyggnad inkl lokal Fullvärde Även annan egendom ingår i försäkringen med standardbelopp. -Byggnad (uthus, förråd, garage mm), högst 30 kvm Fullvärde -Merkostnad för myndighetskrav och byggnads särart 10% av fullvärdet -Trädgård, tomt och markanläggningar 25 basbelopp -Fastighetsinventarier inkl kontorsinventarier Fullvärde -Värmekulvert inom fastighet 10 basbelopp -Dator inkl datamedia/extrakostnadsförsäkring 3 basbelopp -Ritningar, arkivalier och datamedia 10 basbelopp -Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i godkänt värdeskåp 1 basbelopp förvarade på annat sätt 0,2 basbelopp vid rån 2 basbelopp -Arbetstagares egendom (per anställd) 0,2 basbelopp -Glasförsäkring oavsett storlek (självrisk 0,07 basbelopp) Ingår -Skylt/Markis 3 basbelopp -Låsändring 25 basbelopp -Transport av försäkrad egendom med egna transportmedel 2 basbelopp -Hyresgästs personliga lösegendom som är i f:ts vård kr -Hyresgästs självrisk på hemförsäkringen vid brand-, vatten eller inbrottsskada kr/lägenhet -Hyresförlust under återställandetid Ingår -Merkostnader (högsta ersättning) 10 basbelopp

2 -Extrakostnad för boende vid brand och vattenskada 0,1 basbelopp per dygn/lägenhet -Skadeståndsgaranti vid skada vållad av oförsäkrad bostadsrättshavare/hyresgäst 10 basbelopp -Byggherreansvar inkl ren förmögenhetsskada och markarbeten vid entreprenader där entreprenadsumman för markarbeten understiger kr kr -Miljöansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada kr -Krisförsäkring, gäller utan självrisk 10 behandlingstillfällen -ROT-försäkring för fastighetsägare kr -Tjänstereseförsäkring Ingår enligt villkor -Styrelseansvarsförsäkring för Brf kr -Allrisk Byggnad 30 basbelopp

3 Skadehändelser som omfattas av försäkringen Brand Eld som kommit lös, sotutströmmning, explosion, åsknedslag, elfenomen eller strömavbrott, frätande gas, storm, hagel, ras och översvämning (skyfall). Vatten Oförutsett läckage från ledningssystem. Här ingår också utströmning av vattenånga, olja eller annan vätska från installationen för uppvärmningen av bostaden eller andra lokaler. Vid vattenskada ersätts även kostnader för lokalisering, friläggning och återställande av läckagestället. Inbrott Stöld och skadegörelse i samband med inbrott. Dessutom ingår uppsåtlig skadegörelse på byggnaden samt skadegörelse inomhus som ej har samband med inbrott (vandalism). Rån Tillgrepp av egendom genom våld mot person. Glasskada Krossning, skadegörelse eller annan yttre påverkan på glas, dvs fönster och inredningsglas. Maskinförsäkring för byggnad Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på byggnadens installationer, som system för vatten, värme, avlopp, ventilation, el, hissanläggning mm. Värmekulvert ingår i försäkringen oavsett längd. Rättskyddsförsäkring Omfattar rättsskydd vid tvist, mål eller ärende. Försäkringen ersätter skäliga rättegångs-och ombudskostnader upp till 5 Bb per tvist och 25 bb per år.

4 Gäller även för skatte-och Hyrestvist. Cistern och oljeskadeförsäkring Oförutsedd utströmning av olja, försäkringsbelopp kr. Egna transporter Plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom som transporteras med eget fordon, Försäkringsbelopp 2 Bb. Investerings-och prisändringsskydd Värdesstegringsskyddet gäller för fullvärdesförsäkrad byggnad. Upp till 30% av det sammanlagda försäkringsbelopp som gäller vid försäkringsårets början ersätts för den försäkrade byggnaden. (Kalkylbelopp enligt tillämplig värderingsmetod.) Om ny-, till-eller ombyggnad sker under året, måste anmälan göras till Nordeuropa. Hyresförlustförsäkring Ersätter förlust av hyresinkomst om byggnaden helt eller delvis inte kan användas p g a skada som rör egendomsskada i försäkringen. Ersättning lämnas även för skäliga merkostnader, utöver räddningskostnader, för att upprätthålla verksamheten, dock max motsvarande 10 basbelopp. Ansvarsförsäkring Om du som fastighetsägare blir skadeståndsskyldig för person-eller sakskada som drabbar hyresgäster eller utomstående täcker försäkringen detta. Vi hjälper dig att utreda, förhandla och föra din talan i dessa ärenden. Vi kan också betala ett eventuellt skadestånd. Försäkringsbeloppet är 10 miljoner kronor. Olycksfallsförsäkring Ersätter personskada som drabbar boende, besökare till boende samt förtroendevalda inom byggnadens allmänna utrymmen. Gäller även om boende och förtroendevalda skadas vid uppdrag för försäkringstagarens räkning. För personer mantalsskrivna inom fastigheten gäller försäkringen även olycksfall inom bostadsrättsföreningens fastigheter. Försäkringen gäller utan självrisk och högsta ersättningsbelopp är 10 basbelopp.

5 Allriskförsäkring Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på försäkrad byggnad, fastighetsinventarier samt trädgård, tomt och markanläggning. Högsta sammanlagda ersättningsbelopp per skadetillfälle är motsvarande 30 basbelopp. Extrakostnad för boende vid brand och vattenskada Ersätter de extrakostnader som uppkommer vid ersättningsbara brand och vattenskador som drabbar bostadsrättsinnehavare eller annan hyresgäst under max fem dygn. Självrisk: Vald grundsjälvrisk. Styrelseansvarsförsäkring Skyddar styrelseledamot i bostadsrättsföreningen för personligt betalningsansvar vid skadeståndskrav för ren förmögenhetsskada. Det högsta sammanlagda ersättningsbeloppet är 5 miljoner kronor och gäller för samtliga skadeståndskrav under ett och samma försäkringsår. Skadeståndsgaranti -Hyresgäster Om en hyresgäst som privatperson saknar egen ansvarsförsäkring och blir skadeståndsskyldig gentemot fastighetsägaren för skada på försäkrad byggnad kan garantin utnyttjas. Ersättning lämnas med högst 10 basbelopp. Skadeståndsgaranti -Bostadsrättsinnehavare Gäller för skada som inträffar på försäkrad byggnad som bostadsrättshavaren är skadeståndsskyldig för enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Skadan måste vara ersättningsbar enligt vår Fastighetsförsäkringsvillkor för ansvarsförsäkring för privatperson. Försäkringen gäller endast om bostadsrättshavaren saknar ansvarsförsäkring. Högsta ersättningsbelopp är 10 basbelopp per skada.

6 Förmögenhetsbrott Ersätter föreningens förlust som arbetstagare, styrelseledamot eller funktionär förorsakat på grund av t ex förskingring, bedrägeri eller stöld. Högsta sammanlagda ersättningsbelopp för skada inkl rättegångskostnad under ett år är 2 miljon kronor. Merkostnad p g a myndighetskrav Täcker merkostnader orsakade av att skadad byggnad måste ges annan konstruktion eller annat utförande än före skadan p g a myndighetsbeslut eller gällande byggnorm (t ex energihushållnings-, handikapp-eller brandskyddsnormer). Merkostnad p g a byggnadssärart Täcker merkostnader föranledda av att byggnadens särart gör det svårt att återställa byggnaden efter skada på rationellt sätt, vad gäller metoder och material. Gäller t ex kulturhistorisk värdefull byggnad (byggnadsminne) eller jämförlig byggnad. Tjänstereseförsäkring Gäller för bostadsrättsföreningens styrelseledamöter, funktionärer, arbetstagare eller annan som reser i uppdrag för bostadsrättsföreningen. Försäkringen gäller utan självrisk. Sanering mot skadedjur Gäller för bostadslägenheter och tillhörande utrymmen. Saneringsavtalet gäller utan självrisk. Husbock Gäller för skada på försäkrad byggnad orsakad av virkesförstörande insekter, t ex husbock och som innebär sanering samt reparation av den angripna byggnaden. Bostadsrättshavares egendomsförsäkring (Valbar tilläggsförsäkring) Försäkringen utökas med en extra försäkring för bostadsrättshavarens egendom.

7 Föreningen tecknar, för medlemmarnas räkning, en försäkring för samtliga bostadsrättslägenheter. Den omfattar befintlig fast egendom som bekostats av bostadsrättshavaren samt egendom som tillhör föreningen. Försäkringen gäller med allriskomfattning och gäller för egendom som bostadsrättsinnehavaren är underhållsskyldig till enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. Försäkringsbelopp: 5 basbelopp Självrisk: Kronor per lägenhet Självrisker Grundsjälvrisken är 0,2 basbelopp. För rättsskyddsförsäkringen gäller självrisk 0,5 basbelopp + 20 % av överskjutande kostnader. För vissa skador gäller högre självrisk. Hyresförlustförsäkringen gäller med samma självrisk som avtalats för egendomsförsäkringen. Villkor: F01:2 Fastighetsförsäkring F02:1 Bostadsrätt Tilläggsförsäkring F03:1 Bostadsrättshavares egendom F04:1 Allrisk Byggnad F10:1 Rättsskyddsförsäkring F11:1 Maskinförsäkring för fastighet F12:1 Värmekulvertförsäkring F20:1 Husbockförsäkring N35:1 Krisförsäkring T20:1 Tjänstereseförsäkring 2.2 Premie och övrigt Årspremie inklusive bostadsrättshavares egendomsförsäkring Årspremie vid vald grundsjälvrisk 0,2 basbelopp: Kronor Årspremie vid vald grundsjälvrisk 0,5 basbelopp: Kronor Årspremie exklusive bostadsrättshavares egendomsförsäkring Årspremie vid vald grundsjälvrisk 0,2 basbelopp: Kronor

8 Årspremie vid vald grundsjälvrisk 0,5 basbelopp: Kronor I ovan angivna premier ingår förmedlarprovision Försäkringsgivare egendomsförsäkring: Allied World Assurance Company (15 %) Axis Speciality Europe SE (50 %) Torus Insurance (UK) Ltd (20 %) Lloyds Underwriters via Nordeuropa Försäkring AB (15 %) (F ) Försäkringsgivare övriga moment: Lloyds Underwriters via Nordeuropa Försäkring AB (F ) Skadestatistik de senaste fem åren: Förmedlare: Gunnar Sundvall, Osséen Försäkringsmäklare AB, Stockholm Offerten gäller i en månad från utskriftsdatum. Ansvarig underwriter: Ragnar Orsén Ej offererat: Självrisk rättsskyddsförsäkring 0,2 basbelopp + 20 % av överskjutande belopp.

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Fastighetsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Med Vardias Fastighetsförsäkring får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ditt fastighetsägande. Försäkringen

Läs mer

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Fastighetsförsäkring En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2012:1 (gäller från 2012-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare och Fastighetsägarna 1. Villkor Detta är en kortfattad redovisning av de försäkringsvillkor

Läs mer

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning ToppFAST.se En produkt från Osséen Agency AB Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) C M Y CM MY CY CMY K Tillgänglig Tydlig Trygg Kontaktcenter Kontaktinformation:

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012 2012-03-27 Bostadsrättsföreningen Skalsbyn c/o Lars Jäger Kullingsbergsvägen 22 441 43 Allingsås Allians Försäkringsmäklare Fredsgatan 12 111 52 Stockholm Telefon 08 700 51 70 Telefax 08 700 51 79 www.allians.com/bostadsratterna

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor VILLKOR F 1:5 Fastighetsförsäkring Allmänna villkor Fastighetens grundförsäkring Översiktlig beskrivning i korthet: Försäkrad egendom Byggnad Markanläggningar Fastighetsinventarier Kontorsinventarier

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB ALLMÄNNA VILLKOR KYRKOFÖRSÄKRING N90:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 A. Egendomsförsäkring 4 01. Vem försäkringen gäller för 4 02. När försäkringen gäller 4 03.

Läs mer

Allmänt Villkor ToppFAST

Allmänt Villkor ToppFAST Allmänt Villkor ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2013:1 Välkommen Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att anlita oss på Osséen Agency AB. Det är ett stort förtroende Du gett oss och vi kommer

Läs mer

Allmänt Villkor ToppFAST

Allmänt Villkor ToppFAST Allmänt Villkor ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2014:1 (gäller från 2014-01-01) Välkommen Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att anlita oss på Osséen Agency AB. Det är ett stort förtroende

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkringsvillkor avseende fastighetsförsäkring i SABO Försäkrings AB, nedan kallat SABOF

Försäkringsvillkor avseende fastighetsförsäkring i SABO Försäkrings AB, nedan kallat SABOF Försäkringsvillkor avseende fastighetsförsäkring i SABO Försäkrings AB, nedan kallat SABOF Kap Moment Kap Moment 1 Egendomsförsäkring 1.1 Vem försäkringen gäller för 1.1.1 Försäkringstagaren 1.1.2 Annan

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB ALLMÄNNA VILLKOR KYRKOFÖRSÄKRING N90:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 A. Egendomsförsäkring 4 01. Vem försäkringen gäller för 5 02. När försäkringen gäller 5 03.

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

Allmänna Villkor Fastighetsägarnas egna försäkring

Allmänna Villkor Fastighetsägarnas egna försäkring Allmänna Villkor Fastighetsägarnas egna försäkring Fastighet och Förvaltning 2010:1 (gäller från 2010-08-01) Välkommen som kund hos Fastighetsägarnas egna försäkring! Vi är naturligtvis mycket glada för

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB FÖRSÄKRINGAR 1 Definition Riskspridning tillräckligt stort antal individer Fysiska eller juridiska personer Hanterar de finansiella aspekterna avseende risk Större antal enheter Riskspridning avseende

Läs mer

Fastighet. Försäkringsinformation

Fastighet. Försäkringsinformation Fastighet Försäkringsinformation Fastighet Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Fastighet 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din fastighetsförsäkring. Vid skada

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN Medförsäkrad: Enköpings kommuns Moderbolag AB Enköpings kommunhus AB Räddningstjänsten Enköping-Håbo Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta

Läs mer

Försäkring 25-0489937-07 Datum 2012 12 13

Försäkring 25-0489937-07 Datum 2012 12 13 Försäkring Brf Älvsjö Centrum 1 Älvsjövägen 12 125 45 ÄLVSJÖ Välkommen! Trygg-Hansa önskar dig välkommen till ett nytt försäkringsår och översänder ditt nya försäkringsbrev. Du som kund är mycket viktig

Läs mer

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 All information i detta material är en sammanfattning av Era försäkringsbrev och villkor och ger därmed endast en översiktlig bild av Ert försäkringsskydd. För fullständig information

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer