Fastighetsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsförsäkring"

Transkript

1 Fastighetsförsäkring Med Fastighetsförsäkringen får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ett tryggt fastighetsägande. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring, Olycksfall för boende och besökare, Maskinförsäkring för byggnad, Oljeskadeförsäkring och Saneringsförsäkring. Skulle du behöva ytterligare skydd kan du enkelt komplettera med tilläggsförsäkringar.

2 I den här broschyren får du en översiktlig presentation av Fastighetsförsäkringen med ny tilläggsförsäkring: Avskrivningselimineringsskydd. För mer information, kontakta Försäkringsakademien på Översikt grundskydd: Egendom Allrisk, byggnad Hyresförlust Ansvar Rättsskydd TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR: ROT-arbeten Kollektivt bostadsrättstillägg NYHET! Avskrivningselimineringsskydd Olycksfall för boende Maskin byggnad Oljeskada Sanering skadedjur, inkl. husbocksförsäkring Förmögenhetsbrott Värmekulvert Skadeståndsgaranti Merkostnad avseende myndighetskrav Styrelseansvar 2

3 Grundskydd Egendomsskydd Egendomsskyddet skyddar mot värdeminskning vid exempelvis brand-, inbrotts- eller vattenskada och omfattar de byggnader som finns angivna i försäkringsbrevet. Byggnaderna försäkras oftast till fullvärde men kan också Första risk-försäkras, det vill säga upp till ett av försäkringstagaren valt försäkringsbelopp. Försäkringen gäller för skador som inträffar på fastighetens adress. Den omfattar också egendom upp till 10 basbelopp som du tillfälligt förvarar på annan plats. Brand Skada vid exempelvis brand- och nedsotning, åsknedslag och strömavbrott. Säkerhetsföreskrifter Lagstadgade säkerhetsföreskrifter avseende brandfarliga och explosiva varor. Särskilda säkerhetsföreskrifter vid så kallade heta arbeten (arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning vid till exempel svetsning eller takläggning). Särskild säkerhetsföreskrift vid utomhusförvaring av brännbart material. Vatten Skada genom exempelvis oförutsedd utströmning av vatten, vattenånga, olja eller vätska från ledningssystem. Inbrott skada vid stöld och skadegörelse genom inbrott. Säkerhetsföreskrifter För inbrottsförsäkring gäller säkerhetsföreskrifter för hur inbrottsskyddet ska vara utfört. Föreskrifterna är indelade i olika skyddsklasser. I det här fallet gäller Skyddsklass 1, som är den lägsta. Kraven för Skyddsklass 1 finns beskrivna i försäkringsvillkoret. Rån Skador vid rån och överfall. Med rån menas tillgrepp genom våld eller under hot om våld och som innebär trängande fara. Glas Bräckage, sönderslagning eller stöld av glasrutor upp till 5 kvm eller skyltar med tillhörande armatur och stativ. Glas i fönster och dörrar i hyrd lokal, enligt hyreskontrakt Glas i inredning. Skador på försäkrad egendom som uppkommit till följd av glasskadan. Egna transporter Oförutsedd skada på eller förlust av försäkrad egendom som transporteras med egna transportmedel (även hyrda eller leasade). Säkerhetsföreskrifter Lämna inte egendomen på öppet flak eller på flak täckt med kapell när transportmedlet lämnas utan uppsikt. Lämna inte kvar startnyckeln i fordonet. Lås förarhytt, takbox eller annan skåpanordning av trä, plåt, plast eller annat hårt material när egendomen förvaras i dessa. Egendom Byggnad (uthus, förråd, garage), högst 30 kvm Fullvärde. Merkostnad för myndighetskrav och byggnads särart 5 basbelopp*. Trädgård, tomt och markanläggningar 5 basbelopp*. Fastighetsinventarier 5 basbelopp*. Ritningar, arkivalier, datainformation och programlicenser 2 basbelopp. Pengar, värdehandlingar och värdebevis: i godkänt värdeskåp 1 basbelopp i försäkringslokalen 0,2 basbelopp vid rån 2 basbelopp. Arbetstagares egendom, dock ej stöldbegärlig egendom 0,2 basbelopp. Hyresgästs personliga lösegendom som är i försäkringstagarens vård 5 basbelopp. Hyresgästs grundsjälvrisk på hemförsäkringen vid brand- eller vattenskada kr/lägenhet. Skylt, inklusive armatur och stativ 2 basbelopp. Transport av försäkrad egendom med egna transportmedel 2 basbelopp*. *Försäkringsbeloppet kan höjas. 3

4 4

5 Hyresförlust Om byggnaden skulle skadas så pass att du tvingas till omfattande reparationer, kan du få hjälp från den här försäkringen. Hyresförlust om byggnaden blir helt eller delvis oanvändbar till följd av ersättningsbar skada på byggnaden. Merkostnader för att upprätthålla verksamheten. Hyresförlust ersätts under längst 2 år från skadedagen. Om någon hyresgäst skulle säga upp hyresavtalet i förtid på grund av skadan och lägenheten inte kan hyras ut efter reparation, ersätts även hyresförlust under återstående hyrestid i högst tre månader. Merkostnader för att upprätthålla verksamheten ersätts upp till högst 10 basbelopp. Säkerhetsföreskrifter Samma som för egendomsförsäkringen. Ansvarsförsäkring Försäkringen omfattar person- och sakskada som du som fastighetsägare kan bli skadeståndsskyldig för enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Försäkringen gäller inom Norden. Vid försäljnings- och inköpsresor samt om du deltar i konferens eller mässa, gäller dock ansvarsförsäkringen i hela världen. Utredning för att ta reda på om du är skadeståndsskyldig. Förhandling med den som kräver skadestånd. Eventuella rättegångskostnader. Vid rättegången för Trygg-Hansa din talan. Eventuellt skadestånd du kan vara skyldig att betala. 10 miljoner kr. För vissa skadehändelser gäller andra belopp. Dessa framgår av försäkringsvillkoret. Rättsskyddsförsäkring Om din verksamhet hamnar i en rättslig tvist kan du få hjälp från Rättsskyddsförsäkringen. Skyddet gäller för tvist som prövas som tvistemål i allmän domstol eller genom skiljeförfarande, samt för tvist i skattemål i allmän förvaltningsdomstol. Denna försäkring kan väljas bort. Nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader. Rättsskydd utom skattemål 5 basbelopp. Skattemål kr. Olycksfallsförsäkring för boende och besökare Om någon boende eller besökare i bostadsfastigheten skulle råka illa ut kan du få hjälp från den här olycksfallsförsäkringen. Personskada som drabbar boende, besökare till boende, eller förtroendevalda under uppdrag eller sammankomst för fastighetsägarens räkning, vid olycksfall eller överfall inom den försäkrade fastigheten. Trygg-Hansas åtagande är vid varje skada begränsat till 10 basbelopp. Denna begränsning gäller dessutom då flera personer skadas av samma orsak och vid samma tillfälle. Maskinförsäkring för byggnad Maskinförsäkringen gäller för byggnadens installationer, som system för vatten, värme, avlopp, ventilation, el, hissanläggning med mera. Avser försäkringen bostads- eller kontorsbyggnad, omfattas även värmekulvert upp till 20 meter. Denna försäkring kan väljas bort. Oförutsedd skada på byggnadens installationer. Oljeskadeförsäkring Oljeskadeförsäkringen skyddar egen försäkrad egendom, samt tredje mans. Skada genom oförutsedd utströmning av olja eller annan brandfarlig vätska, som kommer från egen tank inom fastigheten. Förmögenhetsförlust som drabbar tredje man till följd av en ersättningsbar oljeskada. Valbart, lägst 15 basbelopp. Saneringsförsäkring mot skadedjur Sanering gäller exempelvis följande skadedjur; vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, svartmyror, faraomyror, löss, loppor, mott, mal, brödbaggar, tvestjärtar, pälsängrar, silverfiskar, getingar och övriga insekter som enligt hyreslagen ska betraktas som ohyra, samt råttor och möss. Försäkringen gäller även i samband med sanering efter sent upptäckt dödsfall. Trygg-Hansa samarbetar med saneringsföretaget Nomor AB, som utför saneringarna för vår räkning. Denna försäkring kan väljas bort. Kostnader för invändig sanering av bostadslägenheter och tillhörande utrymmen. 5

6 Tilläggsförsäkringar Beroende på fastighetens övriga försäkringsbehov kan du komplettera grundskyddet med tilläggsförsäkringar. Här följer en kort beskrivning av de vanligaste. Bostadsrättstillägg Skada på: Egendom för vilken bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen och/eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för. Fast egendom som tillhör bostadsrättshavaren. Avskrivningselimineringsskydd Under förutsättning att bostadsrättsföreningen, i Trygg- Hansa, tecknat bostadsrättstillägget för samtliga boende, täcker försäkringen: Om bostadsrättsinnehavare drabbas av ersättningsbar egendomsskada enligt allmänna försäkringsvillkor från annan lägenhet/lokal än sin egen och bostadsrättsinnehavaren inte har någon del i orsaken till skadan värderas återställandet av innehavarens fasta installerade egendom utan tillämpning av åldersavdraget enligt ålderstabell i allmänna villkor. För lägenhet där skadan startar är åldersavdraget begränsat till kronor. Skadeexempel En vattenskada uppstår i lägenhet 1 och sprider sig vidare till lägenhet 2. Kaklet i lägenhet 1 är 15 år gammalt och i lägenhet 2 är det 13 år gammalt. Skadereglering En vanlig försäkring ersätter skadan med avdrag för åldersavdrag för såväl material som arbete. För lägenhet 1 är avdraget 25% och för lägenhet 2 är avdraget 15%. Avskrivningselimineringsskyddet gör att åldersavdraget för lägenhet 1 är max kronor samt att det för lägenhet 2 ej sker något åldersavdrag. Självrisker Självrisken är den del av skadekostnaden som du får stå för själv. Eventuella undantag framgår av försäkringsbrevet och villkoret. Har vi avtalat om högre självrisk än vad som anges i villkoren, är det alltid den avtalade självrisken som gäller. Grundskydd Egendom 0,2 basbelopp Hyresförlust 0,2 basbelopp Ansvar 0,2 basbelopp Rättsskydd 0,2 basbelopp per tvist plus 20 % av överskjutande kostnad Olycksfall Ingen självrisk Maskinförsäkring 0,2 basbelopp Oljeskada 0,2 basbelopp Sanering Ingen självrisk Tilläggsförsäkringar Allrisk byggnad 10 % av skadebeloppet, lägst 0,5 basbelopp Värmekulvert Se villkor Rot-arbeten 0,2 basbelopp Husbock Ingen självrisk Bostadsrättsförening Egendom/hyresförlust 10 % av skadebeloppet, lägst 0,5 basbelopp Styrelseansvar Ingen självrisk Rättsskydd 0,2 basbelopp per tvist plus 20 % av överskjutande kostnad Förmögenhetsbrott 0,5 basbelopp Skadestånd 0,07 basbelopp 6

7 Bra att veta Smidig betalning Du väljer själv om du vill betala per helår eller månad (endast autogiro). Väljer du att dela upp betalningen tillkommer en administrativ kostnad. Att tänka på för att få rätt ersättning Det är viktigt att du informerar oss om eventuella förändringar som kan påverka din premie och din möjlighet att få ersättning om något skulle hända. Exempel på sådana förändringar är om värdet på fastigheten ökar under året. Basbelopp Basbeloppet motsvarar prisbasbeloppet, det belopp som fastställs enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och som gäller för januari månad det år skadan inträffar. Om du råkar ut för en skada Vår skadehantering är snabb och effektiv. För enklare ärenden räcker det oftast med ett telefonsamtal. Ring så hjälper vi dig. Fullständiga villkor Det här är en kortfattad information om försäkringen. För fullständiga försäkringsvillkor kontakta Försäkringsakademien på

8 Sibyllegatan Stockholm Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) E-post:

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Fastighetsförsäkring En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Fastighetsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Med Vardias Fastighetsförsäkring får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ditt fastighetsägande. Försäkringen

Läs mer

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2012:1 (gäller från 2012-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare och Fastighetsägarna 1. Villkor Detta är en kortfattad redovisning av de försäkringsvillkor

Läs mer

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning ToppFAST.se En produkt från Osséen Agency AB Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) C M Y CM MY CY CMY K Tillgänglig Tydlig Trygg Kontaktcenter Kontaktinformation:

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Butiks- och Partihandelsförsäkring

Butiks- och Partihandelsförsäkring Butiks- och Partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel I samarbete med Sidan 2 Håll verksamheten igång med ett starkt försäkringsskydd Vad händer

Läs mer

En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel

En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel I samarbete med 2 Butiks- och Partihandelsförsäkring Butiks- och Partihandelsförsäkring 3

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0821093-05

Försäkringsbrev 25-0821093-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 12 01-15 11 30 Organisationsnr/Personnr 556868-0101 Betalningssätt Betalkonto 321145944 Kompakt Bygg Stockholm AB Box 4009 141 04 HUDDINGE Verksamhet Total årsomsättning

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Fastighet. Försäkringsinformation

Fastighet. Försäkringsinformation Fastighet Försäkringsinformation Fastighet Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Fastighet 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din fastighetsförsäkring. Vid skada

Läs mer

BUSS. Försäkring för både fordon och verksamhet. Ett tryggt skydd för ditt fordon och din verksamhet. Branschkännedom och anpassade försäkringar

BUSS. Försäkring för både fordon och verksamhet. Ett tryggt skydd för ditt fordon och din verksamhet. Branschkännedom och anpassade försäkringar BUSS Försäkring för både fordon och verksamhet Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Försäkring 25-0489937-07 Datum 2012 12 13

Försäkring 25-0489937-07 Datum 2012 12 13 Försäkring Brf Älvsjö Centrum 1 Älvsjövägen 12 125 45 ÄLVSJÖ Välkommen! Trygg-Hansa önskar dig välkommen till ett nytt försäkringsår och översänder ditt nya försäkringsbrev. Du som kund är mycket viktig

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Företag. Försäkringsinformation

Företag. Försäkringsinformation Företag Försäkringsinformation Företag Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Företag 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din företagsförsäkring. Vid skada är det

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Sveland VillaHemförsäkring

Sveland VillaHemförsäkring Sveland VillaHemförsäkring Sveland VillaHemförsäkring VillaHemförsäkring en trygghet i vardagen Villahemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även

Läs mer