Försäkringsbrev 25-*

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbrev 25-*0746880-04"

Transkript

1 25-* sid I Försälrringsaumro 2s A4 Orguisatiolsnr,9monnr Betalningssölt Fakfura Fönåkrirgsid 1205 t r z$n Brf Måttbandet i Stockholm Magnus Ladulåsgatan 25 4tr I STOCKHOLM Verksamhet Bostadshus, BRF Fastighetsägare Årspremie SEK Försäkringsställen Villkor Basbelopp for är 2012 I kr. Försäkringen är nettoprissatt. Det innebär att premie och mäklararvode särredovisas. Vid evenfuellt återkallande av mäklarfullmakten tillkommer Trygg-Hansas distributionskostnad. 1. Måttbandet l, Stockholm kommun 2. Måttbandet 2. Stockholm kommun 3. Måttbandet 3. Stockholm kommun Se Villkorsöversikt kr Försäkringskontakt Mäklare, Ossedn Försäkringsmiiklare AB : Skadeanmälan Om olyckan är framme skall du anmäla detia snarast till Trygg Hansa under kontorstid Akut skada kan även anmälas efter kontorstid till vår skadeiour. Inbrott och rån skall dessutorn alltid anmälas till polisen. Skadeanmälan görs till tel: l1 500 alt webbplats: wiä/w.trygghansa.se/foretag Ev. anmörkningar skall göras inom 8 dagar. Trygg-Hansa Försåkrings AB Postadress STOCKHOLM Besöksadress Fleminggatan 18 Publikt bolag (publ) Säte:Stockholm Org.nr:

2 sid 2 z}na5 04 l. Brf Måttbandet I (Magnus Ladulåsgatan & Timmermansgrönd 1-3 ) Brandfiirsäkring - Försäkringstagaren är inte momspliktig. - Kommunalt vatten finns framdraget fill tomagränsen Vatten skadefiirsäkrin g Försiikringen kan i vissa fall gälla med förhöjd självrisk. Självriskens storlek åter{inns i villkoren och varierar på grund av skadeorsak. I basbeiopp lnbroffsfiirsäkring, fastighet lnbrottsforsiikringen gäller för forsåkrad egendom. För pengar, värdehandlingar och värdebevis samt stöldbegårlig egendom gåller särskilda beloppsbegrånsningar. För fastighetsrirsåkringen gäller krav på inbrortsskydd enligt villkolens punkt För kontorslokaler och vissa andra utrymmen gäller inbrottsskyddsklass i. Hyresfiirlustfiirsäkrin g Fastighetsägaransyar kr 0,2 basbelopp Fastighetsmaskinfiirsåkrin g Rättsskydds{iirsäkring, fastighet - Försåkringsbeloppet är. ; - Sjålvrisken är 0,2 basbelopp vid varje tvist jämte 20ya av överskjutande kostnad. F p Olyeksfallsfiirsäkring ftir boende cch besökare till boende Försäkringen omfattar även fiirtroendvalda under uppdrag för försåkringstågarens råkning i den forsäkrade byggnadens allmänna utrymm en. Försäkrings givarens *) särskilda sjäivrisker kan förekomma och som då framgår av Rirsäkringsvillkoren. -Hansa Försåkrinqs åg Postadress!06 26 STOCKITOI,U Besökaadress FleEinggatil 18?ubiiki bciag rpub_, Såte:Sfockho-Lm Org.nr! 5L640L-7'799

3 Datuil sid 3 åtagande är vid varje skada begränsat till 10 basbeiopp. Denna begriinsning gäller dessutom då flera personer skadas av samma orsak och vid samma tillf;llle. Försiikringen gäller utan självrisk. Försäkringsbelopp Gmndsjälvrisk*) Sanering mot skadedjur och bostadsohyra Försäkringen omfattar sanering i bostadslågenheter' Försäkringen gåller utan självrisk. Hustrocksfiirsåkring, fastighet Försäkrad egendom - Byggnad - Byggnadsår: 1987 Fullvärde Gemensamt jii r fiirs tikrings ståilet Clasförsåkring byggnad Grundskyddet omfattar skada på glasrutor upp till 5 kvm på glas som tillhör byggnad samt skylt intill 2 basbelopp. Även skada på forsiikrad egendom ersåtts om derxra är en fiiljd av glasskadan. Olj eskadefiirsäkringo fastighet Självrisken for oljeskadeförsäkringen är lika som för brandfrirsåikringen ovan på detta fiirsäkringsställe' - Högsta ersättning vid oljeskada: i Övrigt I enlighet med viilkorens punkt I omfattar försäkringen alltid följande egendom intill nedan angivna belopp. - Byggnad (uthus, fiinåd, garage och liknande) högst 3Okvm - Merkostnad for myndighetskrav och byggnads sårart - Trädgård, tomt o markanläggning - Fastighetsinventarier - Ritningar, arkivalier, datainformation samt Beloppslöst 2 basbelopp 1 basbelopp *) Såirskilda självrisker kan forekomma och som dä ftamgär av ftirsäkringsvillkoren' -Hansa FörEåkr Posiadress STOCKIIOI,M ts söksadress Flsinggat4 Publikl Org.nr r bolaq {pub1) 5].64n

4 sid programlicenser, fastighet Försåkringsbelopp Crundsjälvrisk*) - Pengar och vårdehandlingar samt viirdebevis i godkiint värdeskåp, fastighet - gäller ej vid ran - Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i lokal, 0,2 basbelopp fastighet - gäller ej vid ran - Pengar och värdehandlingar samt värdebevis vid rån, 2 basbelopp fastighet - Arbetstagares egendom. dock ej stöldbegärlig egendom, 0,2 basbelopp fastighet ; *) Särskilda självrisker kan förekomma och som då framgår av ftirsäkringsvillkoren. Trygg*Hansa Försåkrings ÄB % Foötadress BesöLsadress srocxsor* rreminssa.ä ls ffi:;*: B?åi;rlg*å) såee:srockhorn

5 Datud 2A1.2 A5 04 sid 5 *"*,Hfi#,,,,i$ji#iiii'i**i*i*iifi*,,iiitjlriiiiiiilli,li,,iiliiii,t:i?:xlii.:iiÅitliiriiitili1ji;i Försäkringsbelopp Grundsjälvrisk*) 1. Måttbandet 2 (Magnus Ladulåsgatan 15-21) Brandfiirsäkring - Försäkringstagaren lir inte momspiiktig. - Kommunalt vatten finns framdraget till tomtgrånsen Vattenskadeliirsäkring Försäkringen kan i vissa fall gälla med förhöjd sjålr,risk. Självriskens stor{ek återfinns i villkoren och varierar på grund av skadecrsak" Inbrottsfiirsäkring, fastighet inbrottsibrsäkringen gäl1er fijr försäkrad egendom. För p ngar, värdehandiingar och värdebevis samt stöldbegärlig egendom gäller sär:skilda beloppsbegränsningar. För fasti ghetsförsåkringen gälier krav på inbrottsskydd enl i gt villkorens punkt För kontorslokaler och vissa andra utymrnen gäller I. Hyresförlustlii rs äkrin g Fastighetsägflransvar k 0,2 basbelopp Fas tighetsmaskinfiirsäkrin g 1 basbelopp : 2 Råttsskyddsfiirsäkringo fastighet - Försäkringsbeloppet är. - Självrisken år 0,2 basbelopp vid varje tvist jämte 209/o av överskjutande kostnad. Olycksfallsfiirsäkring fiir boende och besökare till boende Försäkringen omfattar även fiirtroendvalda under uppdrag fbr ftlrsäkringstagarens räkning i den forsäkrade byggnadens allmänna utrymmen. Försåkringsgivarens åtagande är vid varje skada begränsat till l0 basbelopp. *) Särskilda sjålvrisker kan för'ekomma och som då iiamgår av forsäkringsvillkolen' -Hansa Försåkrings ÄB Fos-!adress STOC(sOtr.{ Besöksadress Fl"einggate!ura9 i I P(!r s

6 sid As 04 Derna begränsning gäller dessutom då flera personer skadas av sammå orsak och vid samma tilli?ille. Försåkringen gälier utan sjäivrisk. Försäkringsbelopp Grundsjälvrisk*) Sanering mot skadedjur och trostadsohyra Försäkringen omfattar sanering i bostadslägenheter. Försiikringen gåller utan självrisk. [Iusbocksfiirsäkring, fastighet Försäkrad egendom - Byggnad - Byggnadsår: 1987 Fullvärde Ge mensamt fii r fii rstikringsstöllet Glasfiirsäkring byggnad Grundskyddet omfattar skada på glasrutor upp till 5 kvm på gias som tillhör byggnad samt skylt intill 2 basbelopp. Även skada på ftirsåkrad egendom ersätts om denna är en fbljd av glasskadan. Olj eskadeliirsäkrin g, fastighet Självrisken för oljeskadeförsåkringen är lika som ftir brand{brsäkrin gen ovan på detta fiirsäkringsställe. - Högsta ersäftning vid oljeskada: 1 6 Övrigt i enlighet med villkorens punkt omfafrar örsäkringen alltid fbljande egendcm intill nedan angivna belopp. - Byggnad (uthus, öråd, garage och liknande) högst 30k""m - Merkostnad fiir myndighetskrav och byggnads särart - Trädgård, tomt o rnarkanläggning - Fastighetsinvenlarier - Ritningar, arkivaliel datainformation samt prograrnlicenser, fasti ghet Beloppslöst 2 basbelopp *) Särskilda självrisker kan förekarnma och som da framgår av fiirsäkringsvillkoren. Trygg-Hansa FörsäkringE Posiadress SrOC!C{OL!{ Besöksadress FLemiaggatu 18 boiag rpubl ) Så:e: SLockboj m 5L640L-71 99

7 2s Datudl 20t sid 7 - Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i godktint värdeskåp, fastighet - gåller ej vid rån - Pengar och viirdehandlingar samt viirdebevis i lokal, fastighet - gäller ej vid rån - Pengar och värdehandlingar samt värdebevis vid rån, fastighet - Arbetstågares egendom, dock ej stöldbegärlig egendom, fastighet Försäkringsbelopp Grundsjälvrisk*) 0,2 basbelopp 2 basbelopp 0,2 basbelopp F *) Siirskilda självrisker kan forekomma och som då framgår av fi)rsiikringsvillkoren, Yrygg-Hansa Förs PogiadreBs STOCXfiO!!{ Besök6adress F1siBggata 18 Publikt Org,nr: boiag (pubi) såte:slockhclm 5L54AL-71 99

8 25-0',t D5tom sid 8 # rc:*tt*t flj"*,,f,#ffi.ffi:l*ffiffi ggg#ifilili*tii*riii*i*i:#$i*iilii*itilr.+. #Eiä*äiiriiåtr,i*t Försäkringsbelopp Grundsjälvrisk*) 1. Måttbandet 3 (Lehusens Griind 2-4, Magnus Ladulåsgatan 7-13) Brandfiirsäkring - Försäkringstagaren är inte momspliktig. - Kommunalt vatten finns fi'amdraget till tomtgfänsen Vatten skadeförsäkrin g Försäkringen kan i vissa fall gälla med förhöjd självrisk. Självriskens storlek återfinns i villkoren och varierar på grund av skadeorsak. In brottsfiirsäkringo fastighet Inbrottsfrlrsäkringen gäller for forsiikrad egendom. För pengar, värdehandlingar och viirdebevis samt stöldbegärlig egendom gäller särskilda beloppsbegränsningar. För fastighetsftirsiikringen gäller krav på inbrottsskydd enligt villkorens punkt För kontorslokaler och vissa andra utrymmen gäller inbrottsskyddsklass 1. Hyresfiirlustförsäkrin g Fastighetsägaransvår l kr 0,2 basbelopp Fastighetsmaskin liirsäkring Rättsskyddsförsäkrin g, fastighet - Försäkringsbeloppet är 5 basbeiopp. - Självrisken är 0,2 basbelopp vid varje tvist jämb 2AoÄ av överskj utande kostnad. al Olycksfallsförsäkring fiir boende och besökare till boende Försäkringen omfattar är'en ftirtroendvalda under uppdrag för försäkringstagarens räkning i den forsiikrade byggnadens allmänna utrymmen. Försäkringsgivarens *) Särskilda sjåivrisker kan förekomma och som då framgår av försåikringsvillkoren. lrygg-hansa Försåkringe åb S?OCKIIOLU Besöksadress flsinggat'a 18 Publikt boiag iprllcl) Såte;Stockholm Org.nrr 5L6401-7?99

9 Daod 2412 A5 04 sid 9 åtagande är vid varje skadabegränsat till l0 basbelopp. Denna begråinsning gäller dessutom då flera personer skadas av sarrrla orsak och vid samma tillf?ille. Försäkringen gäl1er utan sjåivrisk. Försäkringsbelopp Grundsjälvrisk*) Sanering mot skadedjur och bostadsohyra Försäkringen omfattar sanering i bostadslägenheter. Försiikringen gä1ler utan själwisk, Husbocksfiirsåkring, fastighet Försäkrad egendom - Byggnad - Byggnadsår: 1987 Fullvärde G e me n s amt Jö r tö r s ä krin g s s t äii et Glasförsäkring byggnad Grundskyddet omfattar skada på glasrutor upp till 5 kvm på glas som tillhör byggnad samt skylt intill 2 basbelopp. Även skada på ftirsäkrad egendom ersåtts om denna är en fbljd av glasskadan. Olj eskadefiirsäkring, fastighet Sjålvrisken for oljeskadeförsäkringen är iika som för brandfdrsåikringen ovan på detta fiirsäkringsstålle. - Högsta ersåttning vid oljeskada: 1 0vrigt :- E I enlighet med villkorens punkt l.5.2,l omfattar 's ^.. 5 forsäknngen alltid följande egendom intill nedan angivna u.topp. J : i Byggnad (uthus, forråd, garage och liknande) högst 30kvm 3 Merkostnad ör myndighetskrav och byggnads särart - Trädgård, tomt o markanläggning - Fasti ghetsin ventaricr - Ritningar, arkivalier, datainfonnation samt Beloppslöst 2 basbelopp *) Sårskilda sjålwisker kan förekomma och som då framgår av forsäkringsvillkoren. Trygg-Hansa Försäkrings AB Postadress STOCK:iOI,M Eegöksadress 18 Puoiikr bolaq {publ) SåLe:S1-oclchcln orc.nr:5164ö1-7?99

10 sid io Försäkringsbelopp Grundsjälvrisk*) programlicenser, fastighet - Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i godkänt 1 basbelopp värdeskåp, fastighet - gäller ej vid rån - Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i lokal, 0,2 basbelopp fastighet - gälier ej vid ran - Pengar och värdehandlingar samt värdebevis vid rån, 2 basbelopp fastighet - Arbetstagares egendom. dock ej stöldbegårlig egendom, 0,2 basbelopp fastighet Gemensamt fi)r hel* fiirsiikringen Utökad skydd fiir bostadsrättsförening Försäkringen ornåttar allrisk-fiirsäkring. styrelseanvars{örsäkring, skadeståndsgaranti och förmö genhetsbrottsförsäkring. Bostadsrättsfiirsäkrin g Försäkringen gäller frir bostadsråttshavare i bostadsiägenhet. Villkor: Avsnittet Bostadsrättsforsäkring i Trygg-Hansas villkor fiir hemförsäkring. Grundsj älvrisken är i 500 kr. För ar.tal med förfallodag tom är grundsjälvrisken kr. Särskild självrisk kan finnas. t ex vid vattenläckage är själwisken *r. - Totalt antal lägenheter som omfattas av fbrsäkringen:231 3 q *) Siirskilda självrisker kan fbrekomma och som då framgår av lilrsäkringsvillkoren"?rygg-hansa Försåkrings å3 Posiadress STOCXBOITT' Besöksadress Flef,inggat* L8 Publ i ki bolag {pubj I SåLe:Stockholm Org.nr:51640L-7799

11 2s Ddturn sid 1l Villkorsöversikt. I{är nedanfor anges de viilkor som gäller for försäkringsavtalet sarnt en läshänvisning ftr dessa. Fullständiga villkor hitfar du när du loggar in på lnstruktioner för hur du loggar in finns på hemsidan" När du loggat in har du dessutom tillgång till en mängd skadeförebyggande information och du kan r:ckså ftilja en evenfuell skadas status. Saknar du möjlighet att hämta viilkoren via vår hemsida får du gäma höra av dig, så hjälper vi dig. - r'ing 0?71-l l skriv till Trygg-lJansa, Stockhoim - skicka e-post tili A 7:2 B l:4 P l:2 P 3:3 P 28:1 P 51:1 P 92:.3 SA 12:1 SM I 2:1 SÖ t g: I SÖ 36: I A 2:2 Yillkorsinstruktion Basvillkor - Fastighetsforsäkring Produktv'illkor - Bostadsrättsförsäkring Produktvillkor - Rättsskyddslbrsäkring Produktvillkor - I'Iusbocksfbrsäkring Produktvillkor - Sanering mot skadedjur. Bostadsohyra Produktvillkor - Maskinförsäkring fiir byggnad Särskilt villkor - Skadeståndsgaranti, fastighet Särskilt villkor - Vårmekulvert vid fastighetsforsäkring Särskilt villkor - Extrakostnadsskydd vid, brand, fastighet Särskilt villkor - Antal glasrutor större än 5 kvm Allmånna avtalsbestämmelser c Trygg-Hansa Försåkrings ÄB Postadress STOCKSOT,!{ Flsinggate 18 pubiikl bclaq (p'ubl) SåLe:S'-ockholsr org,nrr 5164öL-7799

12

Försäkring 25-0489937-07 Datum 2012 12 13

Försäkring 25-0489937-07 Datum 2012 12 13 Försäkring Brf Älvsjö Centrum 1 Älvsjövägen 12 125 45 ÄLVSJÖ Välkommen! Trygg-Hansa önskar dig välkommen till ett nytt försäkringsår och översänder ditt nya försäkringsbrev. Du som kund är mycket viktig

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0821093-05

Försäkringsbrev 25-0821093-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 12 01-15 11 30 Organisationsnr/Personnr 556868-0101 Betalningssätt Betalkonto 321145944 Kompakt Bygg Stockholm AB Box 4009 141 04 HUDDINGE Verksamhet Total årsomsättning

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0724013-05

Försäkringsbrev 25-0724013-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 02 11-14 12 31 Organisationsnr/Personnr 556846-9919 Betalningssätt Faktura Trädexperterna Tpt AB Verkstadsgatan 9 434 42 KUNGSBACKA Verksamhet Trädfällning Total årsomsättning

Läs mer

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Fastighetsförsäkring En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012 2012-03-27 Bostadsrättsföreningen Skalsbyn c/o Lars Jäger Kullingsbergsvägen 22 441 43 Allingsås Allians Försäkringsmäklare Fredsgatan 12 111 52 Stockholm Telefon 08 700 51 70 Telefax 08 700 51 79 www.allians.com/bostadsratterna

Läs mer

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning ToppFAST.se En produkt från Osséen Agency AB Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) C M Y CM MY CY CMY K Tillgänglig Tydlig Trygg Kontaktcenter Kontaktinformation:

Läs mer

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Fastighetsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Med Vardias Fastighetsförsäkring får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ditt fastighetsägande. Försäkringen

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2012:1 (gäller från 2012-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare och Fastighetsägarna 1. Villkor Detta är en kortfattad redovisning av de försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera...

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Meny Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Oavsett vilken försäkringsgivare ni har, kan ni ta

Läs mer

Fritidshusförsäkring. hämta på trygghansa.se.

Fritidshusförsäkring. hämta på trygghansa.se. Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

Sveland VillaHemförsäkring

Sveland VillaHemförsäkring Sveland VillaHemförsäkring Sveland VillaHemförsäkring VillaHemförsäkring en trygghet i vardagen Villahemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på sveland.se Sveland Fritidshusförsäkring

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer