Försäkring för bostadsrättsföreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkring för bostadsrättsföreningar"

Transkript

1 Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika tilläggsförsäkringar.

2 Det allra viktigaste med en försäkring är vad som händer när en skada väl har skett. Hur du blir bemött av försäkringsbolaget, hur smidigt allt fungerar och hur snabbt du kan få igång verksamheten igen. Det är vad vi kallar skade hantering som den borde vara. En försäkring speciellt anpassad för bostadsrättsföreningar Det kan vara svårt att förutse allt som kan drabba fastigheten, bostadsrättsföreningen och de boende i form av skador, olyckor, skadeståndskrav. Vi har idag bostadsrättsföreningar försäkrade och vi har lång erfarenhet av de risker som fastigheter och föreningar är utsatt för. De vanligaste skadorna som anmäls är vattenskador. Den här broschyren ger en översikt vad försäkringen innehåller. Fördelar med Ifs försäkring för bostadsrättsföreningar Få och enkla uppgifter för att teckna försäkring Valbara självrisker efter föreningens behov Unik stöldförsäkring för fastighetsinventarier Styrelseansvarsförsäkring ingår och gäller utan självrisk Kollektivt bostadsrättstillägg samt Anticimex trygghetspaket kan tilläggsförsäkras Skadehantering som den borde vara En helhetslösning som ger ett bra grundskydd för föreningen Försäkringen för bostadsrättsföreningar innehåller det grundskydd föreningen behöver för sin verksamhet. Den ger ett mycket bra skydd för byggnader och fastighetsinventarier och fastighetsförvaltning. Försäkringen innehåller även ett skydd om föreningen råkar ut för ett skadeståndskrav. I vår bostadsrättsförsäkring ingår också styrelseansvar som omfattar skadeståndskrav som framställs mot föreningens styrelseledamöter. Ifs kollektiva bostadsrättstillägg samt Anticimex trygghetspaket kan också tilläggsförsäkras. Välj försäkringsnivå efter föreningens behov Nedan ser du vad som ingår i en rekommenderad grundförsäkring och vilka tilläggsförsäkringar du kan välja.

3 rekommenderad grundförsäkring Byggnader inkl. övrig egendom Hyresförlust Anticimex fullserviceavtal inklusive husbocksförsäkring Ansvar Ansvar, hyrd lokal Styrelseansvar Förmögenhetsbrott Rättsskydd Rättsskydd miljöbrott och arbetsmiljöbrott Olycksfall i obetalt arbete tilläggsförsäkringar Kollektivt bostadsrättstillägg Anticimex trygghetspaket för flerfamiljshus Extrakostnadsförsäkring Merkostnad p.g.a. byggnads/byggnadsdels kulturhistoriska eller konstnärliga värde Kristerapi Olycksfall för anställda Överfallsskydd Sveda och värk Privatsjukvård 3

4 Rekommenderad Grundförsäkring Byggnader inkl. övrig egendom Försäkringen omfattar byggnader med tillhörande anläggningar och system för vatten, värme, avlopp, ventilation m.m. Dessutom ingår fastighetsinventarier, dvs. egendom avsedd för fastighetens skötsel. Den kan också gälla för föremål som föreningen har hyrt eller lånat. Byggnaden kan antingen fullvärdes- eller första riskförsäkras. Det bästa skyddet ges vid fullvärdesförsäkring. Det innebär att du vid skada får ersättning för vad skadan faktiskt kostar, dock med hänsyn till ålder och slitage. Försäkringen skyddar mot skador som kan uppstå vid bl.a. brand, storm, översvämning, vattenläckor, stöld och skadegörelse samt rån. I försäkringen ingår även en maskinförsäkring som bl.a. ersätter inre skador på fastighetens system för vatten, värme, avlopp, ventilation, data-, tele- och TV-kommunikation (både inom och utanför byggnaden). Dessutom ingår ett skydd för vissa oförutsedda skador. Försäkringen har en unik omfattning och gäller för stöldskador utan samband med inbrott. Fastighetsinventarier ersätts i byggnad på försäkringsställe upp till kronor och stöld av byggnadsdelar omfattas utan beloppsbegränsning. på annan plats Försäkringen omfattar fastighetsinventarier upp till kronor som tillhör föreningen. Egendomen kan, tillfälligt eller permanent, förvaras var som helst inom Norden. självrisk Självrisken är normalt kronor, men kan höjas eller sänkas efter önskemål. Vid skada genom översvämning, markrörelser och vissa typer av vattenskador tillkommer dessutom en tilläggssjälvrisk på kronor. tänk på att vid vattenskada i badrum, duschrum eller annat våtutrymme gäller försäkringen endast om utrymmet har golvbrunn och om utförandet skett enligt de myndighetsföreskrifter och branschregler som gällde vid byggnads- eller installationstillfället. Detsamma gäller för andra utrymmen, t.ex. fläktrum med krav på tätskikt försäkringen inte gäller för kostnad för utbytet av golv- och väggbeklädnad med tillhörande tätskikt som läckt och orsakat vattenskadan (golv- och väggbeklädnad inkl. tätskikt anses som en enhet). Om det läckande tätskiktet är äldre än 35 år när skadan upptäcks omfattas vattenskadan inte till någon del av försäkringen försäkringen inte omfattar skada på egendom som bostadsrättshavare enligt bostadsrättsföreningens stadgar eller bostadsrättslagen har underhållsansvar för, om inte skadan orsakas av sådan brand- eller vattenledningsskada som föreningen ansvarar för. vad ingår i grundförsäkringen? Byggnader Anläggningar och system för vatten, värme och avlopp, ventilation, luftkonditionering, gas och el, data-, teleoch TV-kommunikation utanför byggnad och inom fastigheten. Byggnader, högst 30 kvm Glas och skyltar Glas i dörrar, fönster och fasader. Skyltar monterade på byggnad. Fristående skyltar Arbetstagares lösöre Kunders/bostadsrättshavares egendom Totalt belopp för samtliga kunder/bostadsrättshavare Fastighetsinventarier Lagrad information Datainformation, ritningar och arkivalier Pengar, värdehandlingar och värdebevis I värde-, kassa- eller säkerhetsskåp Förvarade på annat sätt Vid brand och rån Tomt och markanläggning Merkostnader vid myndighetskrav Röjningskostnad för fullvärdes- eller helvärdesförsäkrad byggnad försäkringsbelopp Fullvärde/första risk Ingår utan beloppsbegränsning Ingår utan beloppsbegränsning Ingår utan beloppsbegränsning kr kr för varje arbetstagare kr* kr* kr* kr* kr kr* kr* kr* kr* 4 * Högre försäkringsbelopp kan väljas

5 5

6 Hyresförlust Försäkringen ersätter hyresförlust upp till 24 månader som uppstår om byggnaden helt eller delvis blir oanvändbar på grund av: en genom försäkringen ersättningsbar egendomsskada om bostadsrättsinnehavaren enligt lag eller bostadsrättsföreningens stadgar är berättigad till nedsättning av avgiften. karens Ersättning lämnas inte för de första 24 timmarna. Vid vissa typer av skador kan karensen vara längre. Anticimex fullserviceavtal inklusive husbocksförsäkring Avtalet omfattar skadedjursbekämpning efter angrepp av flertalet skadedjur som exempelvis pälsänger, fläskänger, mjölbagge, plattbagge, kackerlacka, vägglus, silverfisk och brödbagge. Dessutom ingår sanering efter skador som uppkommer på grund av dödsfall. Vid sanering av skadedjur betalas saneringskostnaden. Vid sanering efter skador på grund av dödsfall omfattar avtalet sanerings och reparationskostnader upp till 4 miljoner kronor vid varje skadetillfälle. Avtalet gäller utan självrisk. Husbocksförsäkringen gäller för sanering och reparation om husbock, hästmyror eller andra träskadeinsekter angriper byggnaden. Skador handläggs av Anticimex Försäkringar AB och försäkringen gäller utan självrisk. Ersättning kan lämnas upp till 4 miljoner kronor vid varje skada, dock högst byggnadens marknadsvärde innan den angreps av skadedjur. Ansvar När någon kräver föreningen på skadestånd åtar sig If att: utreda om föreningen är skadeståndsskyldig förhandla med den som kräver skadestånd föra föreningens talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna och betala eventuellt skadestånd. tänk på att Ansvarsförsäkringen inte gäller för skada på omhändertagen egendom som föreningen hyrt eller leasat Begränsat byggherreansvar Byggherreansvarsförsäkringen omfattar de skadeståndskrav för miljöskador enligt miljöbalken som kan ställas mot föreningen i egenskap av byggherre. Försäkringen gäller om föreningen låter utföra byggnadsarbeten upp till sammanlagt högst 2 miljoner kronor under försäkringsåret. Försäkringen gäller dock inte om föreningen är byggentreprenör. Den högsta summan som kan betalas är 5 miljoner kronor och gäller med grundsjälvrisk. Ansvar, hyrd lokal Skydd för hyrd lokal kompletterar ansvarsförsäkringen om föreningen krävs på skadestånd för skada på lokal som orsakats genom brand eller vatten. Högsta ersättning som kan betalas är 10 miljoner kronor och självrisken är kronor. Styrelseansvarsförsäkring Styrelseansvarsförsäkringen gäller för skadeståndsanspråk som kan ställas mot styrelseledamot. Försäkringen täcker s.k. ren förmögenhetsskada som styrelseledamot orsakar p.g.a. fel eller försummelse vid fullgörande av sitt uppdrag som styrelseledamot i föreningen. Högsta ersättning som kan betalas är 2 miljoner kronor och försäkringen gäller utan självrisk. Förmögenhetsbrott Förmögenhetsbrottsförsäkringen täcker förluster som föreningen drabbas av om en medlem begår ett brott för att komma åt pengar till sig själv eller någon annan. Den gäller även för skada till följd av dataintrång. Försäkringsbeloppet är normalt 1 miljon kronor och självrisken är kronor, men kan höjas eller sänkas. Rättsskydd rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål Om föreningen hamnar i en tvist kan det krävas hjälp av ett juridiskt ombud, t.ex. en advokat. I värsta fall kan en rättegång vara enda utvägen. Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnaderna för ett ombud och även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om föreningen förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen. 6

7 Rättsskydd miljöbrott och arbetsmiljöbrott Vid olyckor där anställda eller den yttre miljön kommer till skada, kan det ibland bli fråga om att åklagare/polis utreder huruvida det begåtts ett brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön. Beroende på omständigheterna i det aktuella fallet kan t.ex. ägare, VD, platschef, arbetsledare eller liknande bli åtalade och avkrävda ett personligt straff (böter, villkorlig dom eller fängelsestraff). Rättsskyddsförsäkringen för arbetsmiljöbrott och miljöbrott används för att betala den försäkrades försvar, när en offentlig försvarare inte bekostas. vad ingår i grundförsäkringen? försäkringsbelopp självrisk Allmän ansvarsförsäkring Inkl. produktansvar kr/skada kr/år kr Lånad eller annars nyttjad egendom kr/skada kr/år Nyckelförlust kr/skada kr/år kr kr Hyrd lokal kr/skada och år kr Utökat skydd för tillfälligt lån av truck eller annat motorredskap vid lastning och lossning kr/skada kr Utökat skydd för omhändertagen egendom kr/skada kr/år kr Rättsskyddsförsäkring Tvistemål kr/tvistemål kr/år Skattemål kr/skattemål kr/år Arbetsmiljöbrott, miljöbrott kr/brottmål kr/år 20 %/9 000 kr* 20 %/9 000 kr* 20 %/9 000 kr* Förmögenhetsbrottsförsäkring kr per skada och år kr Dataintrång Ingår i förmögenhetsbrottsförsäkringen kr Ansvar för anställds förmögenhetsbrott Ingår i förmögenhetsbrottsförsäkringen kr Styrelseansvarsförsäkring kr per skada och år 0 kr * 20 % av kostnaderna, dock lägst kr. Försäkringsbeloppen och självrisk kan vid behov höjas eller sänkas. Olycksfall för styrelse och medlemmar i obetalt arbete Försäkringen ersätter kostnader på grund av olycksfall för boende och styrelseledamöter under den tid de utför obetalt arbete för föreningen. Försäkringen täcker kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor samt ger ersättning vid invaliditet. Dessutom ersätts kostnader för krisbehandling om boende och styrelseledamöter vid uppdrag för föreningen drabbas av en allvarlig traumatisk händelse. 7

8 Tilläggsförsäkringar Grundförsäkringen kan kompletteras med tilläggsförsäkringar för att få ett ännu bättre skydd för föreningen och medlemmarna. Kollektivt bostadsrättstillägg Bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring gäller för skada på byggnaden men inte för sådan skada som bostadsrättsinnehavare enligt bostadsrättslagen eller bostadsrättsföreningen stadgar har underhållsansvar för om inte skadan orsakas av sådan brand- eller vattenledningsskada som föreningen ansvarar för. För att få skydd för skador som bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvar för bör tilläggsförsäkringen Kollektivt bostadsrättstillägg tecknas. Bostadsrättstillägget omfattar skada på egendom i bostadsrättslägenhet som bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för är fast inredning som bostadsrättshavaren bekostat är inglasad balkong eller altan samt tomtmark och växtlighet som bostadsrättshavaren har bekostat. Försäkringen är beloppslös exkl. ett allriskskydd för vilket högsta ersättning är kr. Självrisken är kronor men om byggnaden samtidigt drabbas av skada och som ersätts genom fastighetens försäkring gäller försäkringen utan självrisk, såvida inte innehavaren av bostadsrätten vållat skadan genom vårdslöshet. Anticimex trygghetspaket för flerfamiljshus I trygghetspaketet ingår fyra olika delar. 1. regelbundna besiktningar I samband med att föreningen tecknar försäkringen besiktigar Anticimex kostnadsfritt samtliga lägenheter och byggnadens allmänna utrymmen för en kontroll av synliga tecken på läckage och fuktskador. Därefter gör Anticimex en motsvarande besiktning vart tredje år. Föreningen får vid besiktningen ett protokoll över de fel och brister som upptäcks. 2. vid skada eller befarad vattenskada Anticimex gör en kostnadsfri besiktning vid skada eller misstänkt skada på byggnad till följd av att vatten läckt ut från ledningssystem eller liknande eller utifrån trängt genom tak eller grund. 3. försäkring Försäkringen betalar skada på grund av hussvamp upp till 2,1 miljon kronor. 4. självriskersättning för bostadsrättshavare Försäkringen betalar också, om bostadsrättshavaren har hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt eller föreningen tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring, bostadsrättshavarens självrisk upp till kronor vid: läckageskada på fast egendom för vilken bostads- 8

9 rättshavaren enligt lag eller föreningens stadgar är reparationsskyldig skada på bostadsrättshavarens vitvaror. Försäkringen betalar inte kostnad som är lägre än bostadsrättshavarens självriskbelopp. självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. Extrakostnadsförsäkring Vid en större skada i t.ex. ett förvaltningskontor eller i föreningens gemensamma tvättstuga/servicehus, kan det bli aktuellt att vidta provisoriska åtgärder för att föreningens medlemmar ska få samma service som vanligt. Extrakostnadsförsäkringen betalar sådana merkostnader. Merkostnad på grund av byggnads/byggnadsdels kulturhistoriska eller konstnärliga värde En försäkring som kan vara aktuell för äldre föreningar. Försäkringen omfattar de merkostnader som uppkommer på grund av att en skadad byggnad/ byggnadsdel med kulturhistoriskt eller konstnärligt värde inte kan återställas på ett rationellt sätt när det gäller metoder och material. Föreningen bestämmer själv försäkringsbeloppet. Kristerapi Försäkringen ersätter kostnader för krisbehandling om en, av föreningen anställd person drabbas av en allvarlig traumatisk händelse vid uppdrag för föreningen. Försäkringen kan utökas till en komplett olycksfallsförsäkring, se tilläggsförsäkring olycksfall, nedan. Försäkringen gäller utan självrisk. Olycksfall för anställda Försäkringen täcker kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor vid en olycksfallskada samt ger ersättning vid invaliditet om en, av föreningen anställd person skadas vid ett olycksfall. Överfallsskydd Försäkringen är ett komplement till olycksfall för styrelse och medlemmar vid obetalt arbete. Den kan även väljas som ett komplement till Olycksfall för föreningens anställda. Om någon använder våld eller hot om våld och skadar en av föreningens försäkrade styrelseledamöter, medlemmar eller anställda, kan försäkringen betala skadestånd för personskada om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala. Självrisken är kronor. Sveda och värk Försäkringen är ett komplement till Olycksfall för föreningens anställda och lämnar ersättning om olycksfallet har medfört sjukskrivning till minst 25% under mer än 30 dagar. Privatsjukvård Att vara långvarigt sjuk är påfrestande för den som drabbas. Särskilt om vården för den som är sjuk inte fungerar så snabbt och bra som man önskar. Även föreningen får kostnader för sjuklön och avgifter för vikarie. Med Ifs privatsjukvårdsförsäkring kan föreningens sjukfrånvaro minskas genom att de anställda får tillgång till privat vård av hög kvalitet. tänk på att För medlemmarnas försäkringar finns vissa begränsningar, bl.a. för skada som inträffar när man deltar i elitidrott eller i vissa farliga aktiviteter samt för skada som har samband med krig och politiska oroligheter. För privatsjukvård finns också begränsningar för exempelvis akutsjukvård, tandbehandling, medfödda sjukdomar, organtransplantation samt kosmetiska behandlingar och operationer. För en komplett information över undantag och begränsningar hänvisar vi till villkor och specifik försäkringsinformation om sjukvårdsförsäkring. Försäkringen erbjuds i två varianter, en där remiss krävs från den offentliga vården och en utan remisskrav. Självrisken är valbar men är 500 kronor som förval. Motorfordonsförsäkring I den här broschyren presenterar vi ingen försäkringslösning för fordon då flertalet bostadsrättsföreningar inte har några sådana. Om ni har fordon, tar vi förstås fram en lösning för de fordon ni har och anpassar den efter era behov. 9

10 Viktigt att veta om försäkringen ifs ansvar Ifs ansvar gäller från begynnelsedagen under förutsättning att premien betalas i tid. Om försäkringen inte sägs upp förnyas den därefter automatiskt med ett år i taget. ditt ansvar Du måste informera oss om ändringar i din verksamhet som kan påverka premien eller ersättningen vid en eventuell skada, t.ex. att dina försäkringsbelopp behöver höjas. För låga försäkringsbelopp kan innebära att ersättningen vid en skada minskas. Du har ansvaret för att ditt och andra företag, som du anlitar, följer våra säkerhetsföreskrifter. Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada minska eller helt utebli. tänk på att I våra försäkringsvillkor finns undantag och begränsningar som du bör ta del av. 10

11

12 Vill du veta mer? Mer information om vår försäkring för bostadsrättsföreningar kan du få från din försäkrings rådgivare, vårt kundcenter på telefon eller på If försäkrar det som är värdefullt i livet: människor, djur, hem, bilar och andra saker. Vi hjälper också företag att försäkra sina verksamheter så att de kan fungera som vanligt om de drabbas av en skada. Tack vare kompetenta medarbetare är våra 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum rätt försäkrade och kan känna sig trygga med att de får den hjälp de behöver om något skulle hända. Vår skadeservice snabb hjälp vid skada dygnet runt, året om Om en skada inträffar får du och ditt företag snabbt den hjälp du behöver. Vår skadeservice står beredd dygnet runt, året om. Anmäl din skada på telefon eller på Vår skadeservice: ger ett snabbt och professionellt stöd ser till att skadereglerare snabbt är på plats vid en stor skada tar snabba beslut och vidtar åtgärder räddar värden och begränsar skada delar med sig av sin omfattande skadeerfarenhet ställer Ifs kontaktnät till förfogande. If Login allt om dina försäkringar på if login Med vår internettjänst If Login får du en enklare och smidigare hantering av ditt företags försäkringar. Här kan du se alla försäkringar, skador och villkor. På If Login kan du även anmäla skador, se skadehistorik, skicka in ändringsönskemål eller ansöka om nya försäkringar. Här kan du också anmäla dig för Ebrev, så får du dina försäkringsbrev via If Login istället för som vanlig post. lär känna ditt företags risker på 15 minuter Vi har tagit fram ett branschanpassat säkerhetstest som tar upp de vanligaste riskerna i din bransch. Testet tar ca 15 minuter och ger direkt besked om ditt företag uppfyller aktuella säkerhetskrav och hur du kan minska risken för skador. If-31837:3 Inhouse SE 12.12

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för tjänsteföretag Försäkring för tjänsteföretag Det här är en branschanpassad försäkring för tjänsteföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för revisorer

Försäkring för revisorer Försäkring för revisorer Det här är en branschanpassad försäkring för revisionsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för hotell och restaurangverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB FÖRSÄKRINGAR 1 Definition Riskspridning tillräckligt stort antal individer Fysiska eller juridiska personer Hanterar de finansiella aspekterna avseende risk Större antal enheter Riskspridning avseende

Läs mer

Försäkringar. Disposition. Försäkringsteori 2015-05-21. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Försäkringar. Disposition. Försäkringsteori 2015-05-21. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Försäkringar Disposition Försäkringsteori Skadeförebyggande Företagsförsäkringar Fastighetsförsäkringar Entreprenadförsäkringar Byggprojekt Förvaltning Försäkringsjuridik Skadereglering 2 Försäkringsteori

Läs mer

VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl

VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda.

Läs mer

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP270241 18 januari 2013 1 (1) Brf Dockterrassen Brf Dockterassen PH Wiberg redovisningsbyrå AB Box 5214 200 72 MALMÖ Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel

En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel I samarbete med 2 Butiks- och Partihandelsförsäkring Butiks- och Partihandelsförsäkring 3

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Allmänt Villkor ToppFAST

Allmänt Villkor ToppFAST Allmänt Villkor ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2013:1 Välkommen Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att anlita oss på Osséen Agency AB. Det är ett stort förtroende Du gett oss och vi kommer

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012 2012-03-27 Bostadsrättsföreningen Skalsbyn c/o Lars Jäger Kullingsbergsvägen 22 441 43 Allingsås Allians Försäkringsmäklare Fredsgatan 12 111 52 Stockholm Telefon 08 700 51 70 Telefax 08 700 51 79 www.allians.com/bostadsratterna

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Sveland Villa VILLKOR. Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01

Sveland Villa VILLKOR. Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 VILLKOR Sveland Villa Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...4 1.2. Betalningsvillkoren...4 1.3. Upplysningsplikt...4 1.4. Registrering

Läs mer

Villa 2012. Gäller från 2012-01-01

Villa 2012. Gäller från 2012-01-01 Villaförsäkring Villa 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren är indelade

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

Fritidsbostadsförsäkring

Fritidsbostadsförsäkring Fritidsbostadsförsäkring 2 Fritidsbostadsförsäkring Men vad är det här, låset är ju uppbrutet. Lottie öppnar försiktigt dörren till familjens gula trätorp, dit hon åkt med sin man Stefan och deras dotter

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer