FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGAR 1 Definition Riskspridning tillräckligt stort antal individer Fysiska eller juridiska personer Hanterar de finansiella aspekterna avseende risk Större antal enheter Riskspridning avseende Egendom Liv Hälsa Ansvar Kan organiseras av individer, bolag, samhälle 2 Historia Kooperativa brandstoder Reglerades i landskapslagarna Gillenas förpliktelser om ömesesidig understöd Skeppsförsäkringar, tidig modern form 3 1

2 Parter Tre parter: Försäkringsgivaren, som utfärdar försäkringen via ett försäkringsbrev Försäkringstagaren Det försäkrade objektet 4 Riskbedömning Grund för att sätta premie Risk = sannolikhet för skada Baseras på Vetenskapliga beräkningsmetoder Fördelning av risker Kunderna delas in i olika grupper utifrån risknivå Ålder Verksamhetens art Skadehistorik Förebyggandearbetet Risken är försäkringsbolagets grund för att sätta premie 5 6 2

3 Försäkringspaket, grund 7 3

4 Skydd mot skador Försäkringen skyddar mot skador som kan uppstå vid bl.a. Brand Storm Översvämning Vattenläckor Stöld Skadegörelse Rån. 10 Vad ingår I försäkringen ingår även en maskinförsäkring som bl.a. ersätter Inre skador på fastighetens system för vatten, värme, avlopp, ventilation, data-, tele- och TV-kommunikation Stöldskador utan samband med inbrott Byggnadsdelar utan beloppsbegränsning Fastighetsinventarier 11 Tänk på att Vid vattenskador i våtutrymmen betalas inte byte av bristfällig golv-eller väggbeklädnad med tillhörande tätskikt Vid stormskador betalas ingen ersättning för Egendom som förvaras utomhus Skador på en byggnad och egendom som förvaras däri om inte byggnaden omsluts av hela och täta golv, väggar och tak. 12 4

5 Hyresförlust Avser hyresförlust som uppstår om byggnaden helt eller delvis blir oanvändbar på grund av: Försäkringsskada Boende är berättigad till nedsättning av hyra/avgift För hyresförluster lämnas ersättning under den valda ersättningstiden, vanligen 24 månader. 13 Ansvar När någon kräver skadestånd åtar sig försäkringsbolaget att: Utreda om fastighetsägaren är skadeståndsskyldig Förhandla med den som kräver skadestånd Föra talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande Betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna Betala eventuellt skadestånd. 14 Ansvar, hyrd lokal Skydd för hyrd lokal kompletterar ansvarsförsäkringen Vid krav på skadestånd för skada på lokal som orsakats genom brand eller vatten. 15 5

6 Styrelseansvarsförsäkring Styrelseansvarsförsäkringen gäller för skadeståndsanspråk som kan ställas mot styrelseledamot. Försäkringen täcker s.k. ren förmögenhetsskada som styrelseledamot orsakar p.g.a. fel eller försummelse vid fullgörande av sitt uppdrag som styrelseledamot i föreningen. 16 Förmögenhetsbrott Förmögenhetsbrottsförsäkringen täcker förluster som föreningen drabbas av om en medlem begår ett brott för att komma åt pengar till sig själv eller någon annan. Den gäller även för skada till följd av dataintrång. Försäkringsbeloppet är normalt 1 miljon kronor och självrisken är kronor, men kan höjas eller sänkas. 17 Rättsskydd Rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål om fastighetsägaren hamnar i en tvist kan det krävas Hjälp av ett juridiskt ombud, t.ex. en advokat. I vissa fall kan en rättegång vara enda utvägen. Rättsskyddsförsäkringen ersätter Kostnaderna för ett ombud och även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Vid förlorat mål kan även motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen. 18 6

7 Olycksfall för styrelse Avser olycksfall för styrelse och medlemmar i obetalt arbete Försäkringen ersätter kostnader på grund av olycksfall för boende och styrelseledamöter Täcker kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor samt ger ersättning vid invaliditet. 19 Rättsskydd Rättsskydd miljöbrott och arbetsmiljöbrott Vid olyckor där anställda eller den yttre miljön kommer till skada Ägare, VD, platschef, arbetsledare eller liknande bli åtalade och avkrävda ett personligt straff (böter, villkorlig dom eller fängelsestraff). Rättsskyddsförsäkringen används för att betala den försäkrades försvar, när en offentlig försvarare inte bekostas. 20 Självrisk Den del av skadekostnaden du får stå för själv Framgår av försäkringsbrevet och villkoret Flera skador samtidigt du betalar du bara en självrisk -den högsta. 21 7

8 Skadebelopp (PPB) Självrisker m m 10 F F Självrisk = Försäkrings kostnad 22 1 F Självrisk = Försäkrings kostnad Felavhjälpande uh 1 BB 2 BB 10 BB 22 Försäkringar, premie Påverkande faktorer Sänker Höjer - Byggnadsklass1 och 2 (stenhus) - Byggnadsklass 3 och 4 (trähus) - Byggnadsår 1987 och senare - Byggnadsår 1946 eller tidigare - Självrisk - Självrisk 20 % av basbeloppet - Värdeår - Värdeår 23 Felavhjälpande underhåll Enligt definition Försäkringsbara reparationer som ej täcks av försäkringen Enligt definition Fastighetsförsäkring Självrisker över 1 Basbelopp Felavhjälpande underhåll 0,5-1 timme "enkla reparationer" Fastighetsskötsel 24 8

9 Tilläggsförsäkringar 25 Tilläggsförsäkringar Grundförsäkringen kan kompletteras med tilläggsförsäkringar Kollektivt bostadsrättstillägg Anticimex trygghetspaket Extrakostnadsförsäkring Merkostnadsförsäkring Kristerapi Olycksfall för anställda Överfallsskydd Sveda och värk Privatsjukvård 26 Bostadsrättstillägg Bostadsrättstillägget omfattar skada på Det som bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för Fast inredning som bostadsrättshavaren bekostat Inglasad balkong eller altan samt tomtmark och Växtlighet som bostadsrättshavaren har bekostat. Försäkringen är beloppslös exkl. ett allriskskydd för vilket högsta ersättning är kr. Vårdslöshet innebär inskränkningar. 27 9

10 Trygghetspaket Regelbundna besiktningar 2. Besiktning vid skada eller befarad vattenskada Anticimex gör en kostnadsfri besiktning vid skada eller misstänkt skada på byggnad till följd av att vatten läckt in 3. Försäkring Försäkringen betalar skada på grund av hussvamp 4. Självriskersättning för bostadsrättshavare Försäkringen betalar också, om bostadsrättshavaren har hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt eller Föreningen tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring, 28 Extrakostnadsförsäkring Täckerkostnaden för att vidta provisoriska åtgärder för att kunnage samma service som vanligt. 29 Merkostnadsförsäkring Täcker merkostnad på grund av byggnads/byggnadsdels kulturhistoriska eller konstnärliga värde Kostnadför byggnadsdel med kulturhistoriskt eller konstnärligt värde inte kan återställas på ett rationellt sätt när det gäller metoder och material

11 Kristerapi Försäkringen ersätter kostnader för krisbehandling Om en av företaget anställd person drabbas av en allvarlig traumatisk händelse i tjänsten. Försäkringen kan utökas till en komplett olycksfallsförsäkring 31 Olycksfall för anställda Försäkringen täcker kostnader för Läkarvård, sjukhusvård, Tandvård och resor vid en olycksfallskada Ersättning vid invaliditet om en, av förtaget anställd person skadas vid ett olycksfall. 32 Överfallsskydd Försäkringen är ett komplement till olycksfall för styrelse och medlemmar vid obetalt arbete. Komplement till Olycksfall för företagets anställda. Om någon använder Försäkringen betala skadestånd för personskada om gärningsmannen är okänd eller inte kan betala. Självrisken är kronor

12 Sveda och värk Försäkringen är ett komplement till Olycksfall för företagets anställda och lämnar ersättning om Olycksfallet har medfört sjukskrivning till minst 25% Under mer än 30 dagar. 34 Privatsjukvård Ger tillgång till privat vård Många begränsningar för till exempel Akutsjukvård Tandbehandling Medfödda sjukdomar Organtransplantation Kosmetiska behandlingar och operationer Extremidrott 35 Informationsplikt Försäkringstagaren måste informera om ändringar verksamheten som kan påverka premie eller ersättning vid skada Behöver försäkringsbeloppen höjas? För låga försäkringsbelopp kan innebära att ersättningen vid en skada minskas. Försäkringstagarenhar ansvaret för att det egna och anlitade företag följer säkerhetsföreskrifterna 36 12

Försäkringar. Disposition. Försäkringsteori 2015-05-21. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Försäkringar. Disposition. Försäkringsteori 2015-05-21. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Försäkringar Disposition Försäkringsteori Skadeförebyggande Företagsförsäkringar Fastighetsförsäkringar Entreprenadförsäkringar Byggprojekt Förvaltning Försäkringsjuridik Skadereglering 2 Försäkringsteori

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012 2012-03-27 Bostadsrättsföreningen Skalsbyn c/o Lars Jäger Kullingsbergsvägen 22 441 43 Allingsås Allians Försäkringsmäklare Fredsgatan 12 111 52 Stockholm Telefon 08 700 51 70 Telefax 08 700 51 79 www.allians.com/bostadsratterna

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer

VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl

VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda.

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring

Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring TRYGG HANSA Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring Version 1 Beteckning P 1 2009-01-01 !""#$%&&'()*+#,-"."/0 1 BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING... 3 1.1.1 Egendomsförsäkring...

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 september 2014

Hem. försäkringsvillkor 1 september 2014 Hem försäkringsvillkor 1 september 2014 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

Villa 2012. Gäller från 2012-01-01

Villa 2012. Gäller från 2012-01-01 Villaförsäkring Villa 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren är indelade

Läs mer

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift Om någon vet vad din försäkring ska täcka, är det vi Att driva ett lantbruks- eller skogsföretag handlar om engagemang och hårt

Läs mer