FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar"

Transkript

1 FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar

2 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag när vi utformar innehållet i våra försäkringar.

3 Det går självklart inte att förutse när en skada kommer att inträffa men genom våra försäkringar vill vi ge dig trygghet i din ekonomiska vardag. Våra försäkringar ger ett bra grundskydd för verksamheten. De kan också enkelt kompletteras med olika tilläggsförsäkringar beroende på bransch och verksamhetens art. Försäkringarna kan tecknas för till exempel inventarier, maskiner, varulager och byggnader. Grunden i den Kombinerade Företagsförsäkringen är Egendom Ansvar Avbrott Rättsskydd 3

4 Grundskyddet för egendom Egendomsskyddet ger ersättning vid skadehändelser som till exempel brand, naturskada, inbrott och rån. Skyddet gäller i första hand på den adress där du bedriver din verksamhet men omfattar också egendom upp till i villkoren angivet belopp som du tillfälligt förvarar på annan plats. Om ditt företag äger en fastighet kan vi erbjuda en försäkring för fastigheten. Fastighetsförsäkringen är en heltäckande försäkringslösning som ger skydd vid egendomsskador men också vid hyresförlust. En ansvars- och rättsskyddsförsäkring för dig som fastighetsägare ingår också. Avbrottsförsäkring Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av en ersättningsbar egendomsskada, till exempel en brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget råkar ut för. Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller. Samma säkerhetsföreskrifter som finns angivna vid skadehändelse för egendomsförsäkringen gäller också för avbrottsförsäkringen. Ansvarsförsäkring Försäkringen gäller för den försäkrade och dennes arbetstagare vid person- och sakskada orsakad i tjänsten. För att försäkringen ska ersätta skadan krävs ersättningsskyldighet enligt gällande rätt. Försäkringen gäller i hela världen utom i USA och Kanada. Rättsskyddsförsäkring Om din verksamhet hamnar i en rättslig tvist kan du få ersättning från rättsskyddsförsäkringen. Försäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål, ansökningsärenden och brottmål där försäkringstagaren är målsägande. Försäkringen gäller endast i tvister med motpart som har sin hemvist i Europa. 4

5 FÖRETAGSFÖRSÄKRING I basskyddet ingår ett omfattande skydd för egendom, avbrott, ansvar och rättsskydd. Basskydd Egendom brand naturskador inbrott vatten allrisk Avbrott Ansvar Rättsskydd 5

6 Tilläggsförsäkringar Beroende på vilken verksamhetsinriktning ditt företag har, kan du behöva komplettera grundskyddet med tilläggsförsäkringar. Här omnämns några av de vanligaste tilläggsförsäkringarna. Förmögenhetsansvar Täcker skadeståndskrav avseende person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada till följd av rådgivande verksamhet. Konsultansvar En speciell ansvarförsäkring inom konsultbranschen, för till exempel arkitekter och ingenjörer, som täcker både person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada till följd av fel i beräkningar, ritningar, råd eller anvisningar. Datakonsultansvar Försäkringen omfattar ren förmögenhetsskada som den försäkrade orsakar kontraktspart genom fel eller försummelse vid utförande av sådana uppdrag som nämns i försäkringsbrevet. VD/Styrelseansvar Täcker skadeståndskrav avseende ren förmögenhetsskada som riktas mot ledande befattningshavare hos försäkringstagaren, koncern- elelr intressebolag, om ansvar föreligger enligt ABL eller bolagsordningen. Täcker också juridisk rådgivning vid myndighetsutredning som kan leda till ersättningsbar ansvarsskada. Extrakostnadsförsäkring Täcker extrakostnader till följd av ersättningsgill sakskada eller tillträdesförbud till den försäkrade verksamheten p.g.a avspärrning av polis eller räddningstjänst, eller avbrott i tillförseln av el mm. Epidemiavbrott Täcker avbrottsskada då myndighet med stöd av lag stänger rörelsen för att förhindra spridning av smittosam sjukdom. Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller. 6

7 Beroendeskapsavbrott kund/leverantör Täcker avbrottsskada till följd av ersättningsgill egendomsskada hos i försäkringsbrevet nämnd kund/leverantör. Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller. Krisförsäkring Täcker kristerapi för försäkringstagaren och anställda som råkat ut för, eller varit närvarande vid, exempelvis rån, överfall, olycka eller brandskada. Kundolycksfall Kundolycksfallsförsäkringen är avsedd för företag med stor tillströmning av kunder i lokalerna, till exempel resteuranger och butiker. Försäkringen täcker kostnader till följd av olycksfall som drabbar kund på försäkringsstället. Förmögenhetsbrott Försäkringen gäller för direkt ekonomisk förlust, även skadestånd, som åsamkas den försäkrade genom att anställd hos denne, i syfte att uppnå ekonomisk vinning för sig själv eller någon annan, gjort sig skyldig till brottslig handling som riktar sig mot försäkringstagaren eller dennes kunder. Oljeskada Täcker skada på olja och egen eller annans egendom vid oförutsedd utströmning av olja ur cistern eller ledningsnät. Ansvar för fastighetsägare Täcker skadeståndskrav avseende person- eller sakskada som riktas mot fastighetsägare. Rättsskydd för fastighetsägare Täcker ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål och skattemål för den försäkrade såsom ägare och nyttjare av fastighet. Avbrott hyresförlust Täcker minskning i hyresintäkt till följd av att försäkrad byggnad blir helt eller delvis oanvändbar, till följd av egendomsskada som omfattas av försäkringen. 7

8 Högsta ersättning Din egendom kan antingen fullvärdesförsäkras eller förstariskförsäkras. Fullvärdesförsäkring, som endast gäller byggnad, innebär att det inte finns något försäkringsbelopp som utgör gräns för skadeersättningens storlek. Vi betalar vad skadan värderas till vid skadetillfället enligt de värderingsregler som finns i försäkringsvillkoren. Vid förstariskförsäkring begränsas ersättningen till högst det valda belopp som framgår av försäkringsbrevet. För att undvika underförsäkring och eventuell reducering av skadeersättning är det viktigt att du lämnar riktiga uppgifter då du tecknar försäkringen och att du anmäler ändrade förhållanden till oss. För viss egendom eller vissa skadehändelser kan det även finnas ett tak för högsta skadeersättning angivet i villkoren. Självrisk Självrisk är den del av skadekostnaden som du som försäkringstagare står för själv. För vissa skadehändelser kan särskild självrisk gälla. Självrisken avdras efter att skadan värderats och eventuella avdrag beaktats enligt de skadevärderins- och skadeersättningsregler som finns i villkoren. Säkerhetsföreskrifter Det finns säkerhetsföreskrifter och myndighetskrav som syftar till att förhindra eller begränsa skada. Det kan vara lagstadgade åtgärder för att förebygga brand, explosion med mera. Andra föreskrifter är avsedda att skydda mot inbrott och gäller vid inbrottsskada. Tänk därför på att: dagligen göra en säkerhetskopia av företagets datainformation och förvara den skild från orginalet (datorns hårddisk). orginalexemplar av programvaror och installerade program ska förvaras på sådant sätt att orginal och kopia inte kan skadas vid samma tillfälle. uppfylla säkerhetsföreskrifterna för inbrott och se till att företaget är rätt skyddat. pengar, värdehandlingar och värdebevis ska förvaras i brandsäkert och dyrkfritt kassa- eller säkerhetsskåp. i övrigt noggrannt följa försäkringsvillkorens föreskrifter om t.ex. låskrav, brandskydd och förvaring av föremål. 8 Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna och installationsanvisningarna kommer ersättningen vid en eventuell skada att sättas ner. Full ersättning kan utbetalas om det inte finns ett direkt samband mellan skadans uppkomst eller omfattning och den omständighet att de angivna säkerhetsföreskrifterna åsidosatts.

9 9

10 10

11 Olycksfallsförsäkringar Lagstadgad Olycksfallsförsäkring Enligt lagen om olycksfallsförsäkring ska arbetsgivaren teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för sina anställda i händelse av olycksfall och yrkessjukdom. Försäkringen ersätter Olycksfall som inträffat i arbetet, på arbetsplatsen och på väg till eller från arbetet. Yrkessjukdomar som orsaktas av arbetet. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är obligatorisk för alla arbetsgivare som har avlönad arbetskraft. Lagstadgad olycksfallsförsäkring ska också tecknas för sådana ägare, bolagsmän och delägare i företaget som arbetar i, och äger, högst hälften av företaget. Arbetsgivaren kan också utvidga försäkringen att gälla på den anställdas fritid. Arbetsgivaravgifter Av praktiska skäl uppbärs i samband med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen även två andra lagstadgade arbetsgivaravgifter. Arbetslöshetsförsäkring Grupplivförsäkring för arbetstagare Företagarens olycksfallsförsäkring Utanför det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet står självständiga företagare, yrkesutövare och deras familjemedlemmar som deltar i arbetet. Dessutom gäller detta också delägare i aktiebolag i ledande ställning samt bolagsmän i öppet bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag som äger över 50 %. Eftersom företagarens arbetstid sällan är regelbunden är försäkringen utformad så att den gäller såväl i arbetet som på fritiden. På så sätt behöver man inte dra några gränser mellan arbetstid och fritid. 11

12 Om du råkar ut för en skada Om du råkat ut för en skada är det viktigt att du tar kontakt så fort som möjligt så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Fullständiga villkor Det här är en kortfattad information om försäkringarna. Det är viktigt att du bekantar dig med dom fullständiga försäkringsvillkoren och säkerhetsbestämmelserna. På hittar du också information om företagsförsäkringar. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Köpmansgatan 6, AX Mariehamn Åland. Telefon l

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Butiks- och Partihandelsförsäkring

Butiks- och Partihandelsförsäkring Butiks- och Partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel I samarbete med Sidan 2 Håll verksamheten igång med ett starkt försäkringsskydd Vad händer

Läs mer

En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel

En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel I samarbete med 2 Butiks- och Partihandelsförsäkring Butiks- och Partihandelsförsäkring 3

Läs mer

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Fastighetsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Med Vardias Fastighetsförsäkring får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ditt fastighetsägande. Försäkringen

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring Fastighetsförsäkring Med Fastighetsförsäkringen får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ett tryggt fastighetsägande. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Fastighetsförsäkring En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Försäkring för revisorer

Försäkring för revisorer Försäkring för revisorer Det här är en branschanpassad försäkring för revisionsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Försäkring för IT- och telekomföretag

Försäkring för IT- och telekomföretag Försäkring för IT- och telekomföretag Det här är en branschanpassad försäkring för IT- och telekomföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan

Läs mer

BUSS. Försäkring för både fordon och verksamhet. Ett tryggt skydd för ditt fordon och din verksamhet. Branschkännedom och anpassade försäkringar

BUSS. Försäkring för både fordon och verksamhet. Ett tryggt skydd för ditt fordon och din verksamhet. Branschkännedom och anpassade försäkringar BUSS Försäkring för både fordon och verksamhet Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Företag. Försäkringsinformation

Företag. Försäkringsinformation Företag Försäkringsinformation Företag Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Företag 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din företagsförsäkring. Vid skada är det

Läs mer

Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för tjänsteföretag Försäkring för tjänsteföretag Det här är en branschanpassad försäkring för tjänsteföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Taxi. Försäkring för både fordon och verksamhet

Taxi. Försäkring för både fordon och verksamhet Taxi Försäkring för både fordon och verksamhet 2 Taxi Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa

Läs mer

Försäkring för tillverkande företag

Försäkring för tillverkande företag Försäkring för tillverkande företag Det här är en branschanpassad försäkring för tillverkande företag. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet

Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för hotell och restaurangverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda

Läs mer

Företagets egendom och ansvar m.m.

Företagets egendom och ansvar m.m. Företagets egendom och ansvar m.m. företagsmotor åkarförsäkring, rörelseförsäkring, transportöransvarsförsäkring, bulkansvarsförsäkring och entreprenöransvarsförsäkring. Åkerier och maskinentreprenörer

Läs mer