Försäkring för bostadsrättsföreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkring för bostadsrättsföreningar"

Transkript

1 Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika tilläggsförsäkringar.

2 Fördelar med Ifs försäkring för bostadsrättsföreningar Få och enkla uppgifter för att teckna försäkring Valbara självrisker efter föreningens behov Unik stöldförsäkring för fastighetsinventarier Styrelseansvarsförsäkring ingår och gäller utan självrisk Kollektivt bostadsrättstillägg samt Anticimex trygghetspaket kan tilläggsförsäkras En försäkring speciellt anpassad för bostadsrättsföreningar Det kan vara svårt att förutse allt som kan drabba fastigheten, bostadsrättsföreningen och de boende i form av skador, olyckor och skadeståndskrav. Vi har ett stort antal bostadsrättsföreningar försäkrade och vi har lång erfarenhet av de risker som fastigheter och föreningar är utsatta för. De vanligaste skadorna som anmäls är vattenskador. Den här broschyren ger en översikt vad försäkringen innehåller. En helhetslösning som ger ett bra grundskydd för föreningen Försäkringen för bostadsrättsföreningar innehåller det grundskydd föreningen behöver för sin verksamhet. Den ger ett mycket bra skydd för byggnader och fastighetsinventarier och fastighetsförvaltning. Den innehåller även ett skydd om föreningen råkar ut för ett skadeståndskrav. I vår bostadsrättsförsäkring ingår också styrelseansvar som omfattar skadeståndskrav som framställs mot föreningens styrelseledamöter. Ifs kollektiva bostadsrättstillägg samt Anticimex trygghetspaket kan också tilläggsförsäkras. 2

3 Välj försäkringsnivå efter föreningens behov Nedan ser du vad som ingår i en rekommenderad grundförsäkring och vilka tilläggsförsäkringar som kan väljas. rekommenderad grundförsäkring Byggnader inkl. övrig egendom Hyresförlust Anticimex fullserviceavtal inklusive husbocksförsäkring Ansvar Begränsat byggherreansvar Rättsskydd Förmögenhetsbrott Styrelseansvar Olycksfall inkl. kristerapi tilläggsförsäkringar Kollektivt bostadsrättstillägg Anticimex trygghetspaket för flerfamiljshus Extrakostnadsförsäkring Merkostnad p.g.a. byggnads/byggnadsdels kulturhistoriska eller konstnärliga värde 3

4 Rekommenderad Grundförsäkring Byggnader inkl. övrig egendom Försäkringen omfattar byggnader med tillhörande anläggningar och system för vatten, värme, avlopp, ventilation m.m. Dessutom ingår fastighetsinventarier, d.v.s. egendom avsedd för fastighetens skötsel. Den kan också gälla för föremål som föreningen har hyrt eller lånat. Byggnaden kan antingen fullvärdes- eller första riskförsäkras. Det bästa skyddet ges vid fullvärdesförsäkring. Det innebär att du vid skada får ersättning för vad skadan faktiskt kostar, dock med hänsyn till ålder och slitage. Försäkringen skyddar mot skador som kan uppstå vid bl.a. brand, storm, översvämning, vattenläckor, stöld, rån och skadegörelse. I försäkringen ingår även en maskinförsäkring som bl.a. ersätter inre skador på fastighetens system för vatten, värme, avlopp, ventilation, data-, tele- och TV-kommunikation (både inom och utanför byggnaden). Dessutom ingår ett skydd för vissa oförutsedda skador. Försäkringen har en unik omfattning och gäller för stöldskador utan samband med inbrott av byggnadsdelar utan beloppsbegränsning och fastighetsinventarier upp till kronor, dock inte för egendom som förvaras utomhus. på annan plats Försäkringen omfattar fastighetsinventarier upp till kronor som tillhör föreningen. Egendomen kan, tillfälligt eller permanent, förvaras var som helst inom Norden. självrisk Självrisken är normalt kronor, men kan höjas eller sänkas efter önskemål. tänk på att vid vattenskador i våtutrymmen betalas inte byte av bristfällig golv- eller väggbeklädnad med tillhörande tätskikt vid stormskador betalas ingen ersättning för egendom som förvaras utomhus, inte heller för skador på en byggnad och egendom som förvaras däri om inte byggnaden omsluts av hela och täta golv, väggar och tak. vad ingår i grundförsäkringen? Byggnader Anläggningar och system för vatten, värme och avlopp, ventilation, luftkonditionering, gas och el, data-, tele- och TV-kommunikation utanför byggnad och inom fastigheten Byggnader, högst 30 kvm Glas och skyltar Inredningsglas och skyltar Glas i dörrar, fönster och fasader Arbetstagares lösöre Kunders/bostadsrättshavares egendom Totalt belopp för samtliga kunder/bostadsrättshavare Fastighetsinventarier Lagrad information Datainformation, ritningar och arkivalier Pengar, värdehandlingar och värdebevis I värde-, kassa- eller säkerhetsskåp Förvarade på annat sätt Vid brand och rån Tomt och markanläggning Merkostnader vid myndighetskrav Röjningskostnad försäkringsbelopp Fullvärde/första risk Ingår utan beloppsbegränsning Ingår utan beloppsbegränsning Ingår utan beloppsbegränsning Ingår utan beloppsbegränsning kr för varje arbetstagare kr* kr* kr* kr* kr kr* kr* kr* kr* * Högre försäkringsbelopp kan väljas 4

5 Hyresförlust Försäkringen ersätter den hyresförlust som uppstår om byggnaden helt eller delvis blir oanvändbar på grund av: en genom försäkringen ersättningsbar egendomsskada på försäkringsstället och då bostadsrättsinnehavaren enligt lag eller bostadsrättsföreningens stadgar är berättigad till nedsättning av avgiften. För hyresförluster lämnas ersättning under den valda ersättningstiden, vanligen 24 månader. karens Ersättning lämnas inte för de första 24 timmarna. Vid vissa typer av skador kan karensen vara längre. Anticimex fullserviceavtal inklusive husbocksförsäkring Avtalet omfattar skadedjursbekämpning efter angrepp av flertalet skadedjur som exempelvis pälsänger, fläskänger, mjölbagge, plattbagge, kackerlacka, vägglus, silver fisk och brödbagge. Dessutom ingår sanering efter skador som uppkommer på grund av dödsfall. Vid sanering av skadedjur betalas saneringskostnaden. Vid sanering efter skador på grund av dödsfall omfattar avtalet sanerings- och reparationskostnader upp till 4 miljoner kronor vid varje skadetillfälle. Avtalet gäller utan självrisk. Husbocksförsäkringen gäller för sanering och reparation om husbock, hästmyror eller andra träskadeinsekter angriper byggnaden. Skador handläggs av Anticimex Försäkringar AB och försäkringen gäller utan självrisk. Ersättning kan lämnas upp till 4 miljoner kronor vid varje skada, dock högst byggnadens marknadsvärde innan den angreps av skadedjur. Ansvar När någon kräver föreningen på skadestånd åtar sig If att: utreda om föreningen är skadeståndsskyldig förhandla med den som kräver skadestånd föra föreningens talan vid rättegång eller skiljemanna förfarande betala rättegångs- eller skiljemannakostnaderna och betala eventuellt skadestånd. försäkringsbelopp och självrisk Den högsta summan som kan betalas är 10 miljoner kronor per skada och 20 miljoner kronor per försäkringsår. Självrisken är normalt kronor per skada. Samtliga belopp kan höjas eller sänkas. 5 tänk på att Ansvarsförsäkringen inte gäller för skada på omhändertagen egendom som föreningen hyrt eller leasat. Begränsat byggherreansvar Byggherreansvarsförsäkringen omfattar de skadeståndskrav för miljöskador enligt miljöbalken som kan ställas mot föreningen i egenskap av bygg herre. Försäkringen gäller om föreningen låter utföra byggnadsarbeten upp till sammanlagt högst 2 miljoner kronor under försäkringsåret. Försäkringen gäller dock inte om föreningen är byggentreprenör. Den högsta summan som kan betalas är 5 miljoner kronor och självrisken kronor. Rättsskydd rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål Om föreningen hamnar i en tvist kan det krävas hjälp av ett juridiskt ombud, t.ex. en advokat. I värsta fall kan en rättegång vara enda utvägen. Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnaderna för ett ombud och även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om föreningen förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader omfattas även dessa av försäkringen. försäkringsbelopp och självrisk Vid tvistemål är försäkringsbeloppet normalt kronor per tvist, max 10 tvister per försäkringsår. Beloppet kan höjas till kronor. Vid skattemål är försäkringsbeloppet kronor per försäkringsår, oavsett antal mål. Självrisken är per tvist eller skattemål 20 % av kostnaderna, dock lägst kronor, men kan höjas eller sänkas. Förmögenhetsbrott Förmögenhetsbrottsförsäkringen täcker förluster som föreningen drabbas av om en anställd eller förtroendevald begår ett brott för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Den gäller även för skada till följd av dataintrång. Försäkringsbeloppet är normalt 1 miljon kronor och självrisken kronor, men kan höjas eller sänkas. Styrelseansvar Styrelseansvarsförsäkringen gäller för eventuella skadeståndsansvar som kan ställas mot styrelseledamot. Försäkringen täcker s.k. ren förmögenhetsskada som styrelseledamot orsakar p.g.a. fel eller försummelse vid fullgörande av sitt uppdrag som styrelseledamot i föreningen. Högsta ersättning som kan betalas är 2 miljoner kronor och försäkringen gäller utan självrisk.

6 Olycksfall inkl. kristerapi Försäkringen ersätter kostnader på grund av olycksfall för boende och styrelseledamöter under den tid de utför arbete för föreningen. Försäkringen täcker kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor samt ger ersättning vid invaliditet. Dessutom ersätts kostnader för krisbehandling om boende och styrelseledamöter vid uppdrag för föreningen drabbas av en allvarlig traumatisk händelse. Tilläggsförsäkringar Grundförsäkringen kan kompletteras med tilläggsförsäkringar för att få ett ännu bättre skydd för föreningen och medlemmarna. Kollektivt bostadsrättstillägg En fullvärdesförsäkring som omfattar skada på egendom i bostadsrättslägenhet som: bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för är fast inredning som bostadsrättshavaren bekostat är inglasad balkong eller altan samt tomtmark och växtlighet som bostadsrättshavaren har bekostat. Självrisken är kronor men om byggnaden samtidigt drabbas av skada och som ersätts genom fastighetens försäkring gäller försäkringen utan självrisk. Anticimex trygghetspaket för flerfamiljshus I trygghetspaketet ingår fyra olika delar. 1. regelbundna besiktningar I samband med att föreningen tecknar försäkringen besiktigar Anticimex kostnadsfritt samtliga lägenheter och byggnadens allmänna utrymmen för en kontroll av synliga tecken på läckage- och fuktskador. Därefter gör Anticimex en motsvarande besiktning vart tredje år. Föreningen får vid besiktningen ett protokoll över de fel och brister som upptäcks. 2. vid skada eller befarad vattenskada Anticimex gör en kostnadsfri besiktning vid skada eller misstänkt skada på byggnad till följd av att vatten läckt ut från ledningssystem eller liknande eller utifrån trängt genom tak eller grund. 3. försäkring Försäkringen betalar skada på grund av hussvamp upp till 1 miljon kronor. 4. självriskersättning för bostadsrättshavare Försäkringen betalar också, om bostadsrättshavaren har hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt eller föreningen tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring, bostadsrättshavarens självrisk vid: läckageskada på fast egendom för vilken bostadsrättshavaren enligt lag eller föreningens stadgar är reparationsskyldig skada på bostadsrättshavarens vitvaror. 6

7 Försäkringen betalar inte kostnad som är lägre än bostadsrättshavarens självriskbelopp. självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. Extrakostnadsförsäkring Vid en större skada i t.ex. ett förvaltningskontor eller i föreningens gemensamma tvättstuga/servicehus, kan det bli aktuellt att vidta provisoriska åtgärder för att föreningens medlemmar ska få samma service som vanligt. Extrakostnadsförsäkringen betalar sådana merkostnader. Merkostnad på grund av byggnads/byggnadsdels kulturhistoriska eller konstnärliga värde En försäkring som kan vara aktuell för äldre föreningar. Försäkringen omfattar de merkostnader som uppkommer på grund av att en skadad byggnad/byggnadsdel med kulturhistoriskt eller konstnärligt värde inte kan återställas på ett rationellt sätt när det gäller metoder och material. Föreningen bestämmer själv försäkringsbeloppet. Viktigt att veta om försäkringen ifs ansvar Ifs ansvar gäller från begynnelsedagen under förutsättning att premien betalas i tid. Om försäkringen inte sägs upp förnyas den därefter automatiskt med ett år i taget. föreningens ansvar Du måste informera oss om föreningen utökar lägenheternas sammanlagda bostadsyta eller uppför nya byggnader, t.ex. garage eller förråd, som överstiger 30 kvm. I annat fall kan ersättningen vid skada minska. Föreningen har ansvaret för att våra säkerhetsföreskrifter följs även av företag som föreningen anlitar, t.ex. vid svetsningsarbeten. Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada minska eller utebli. tänk på att I våra försäkringsvillkor finns vissa undantag och begränsningar som du bör ta del av. 7

8 Vill du veta mer? Mer information om vår försäkring för bostadsrättsföreningar kan du få från din försäkringsrådgivare, vårt kundcenter på telefon eller på If Skadejour if skadejour och service Om en skada inträffar får du den hjälp du behöver snabbt. Ifs skadejour står beredd dygnet runt, alla dagar på året, ring telefonnummer Du kan också göra anmälan på Ifs skadejour: ger snabbt och professionellt stöd är snabbt på plats vid en stor skada tar snabba beslut och vidtar åtgärder räddar värden och begränsar skada delar med sig av sin omfattande skadeerfarenhet ställer Ifs kontaktnät till förfogande. If Login allt om dina försäkringar på if login Med vår internettjänst If Login får du en enklare och smidigare hantering av din bostadsrättsförenings försäkringar. Här kan du se alla försäkringar, skador och villkor. På If Login kan du även anmäla skador, se skadehistorik, skicka in ändringsönskemål eller ansöka om nya försäkringar. Här kan du också anmäla dig för Ebrev, så får du dina försäkringsbrev via If Login istället för som vanlig post. lär känna din bostadsrättsförenings risker på 15 minuter Vi har tagit fram ett branschanpassat säkerhetstest som tar upp de vanligaste riskerna för bostadsrättsföreningar. Testet tar ca 15 minuter och ger direkt besked om din fastighet och förening uppfyller aktuella säkerhetskrav och hur du kan minska risken för skador. If-31837:1 Inhouse SE If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med 3,6 miljoner kunder och medarbetare. Vi erbjuder våra kunder både privatpersoner och företag försäkringar och service av hög kvalitet. Som specialister på skadeförsäkringar hjälper vi även till att förebygga skador och olyckor. Med vår kunskap och vårt engagemang bidrar vi till att skapa en tryggare vardag för våra kunder och ett säkrare samhälle i stort.

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl

VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda.

Läs mer

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt)

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Villaförsäkring Med din Villaförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som dessutom är miljömärkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det innebär att försäkringen

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler

Läs mer

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 1 Innehåll A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för... 4 A2 Var försäkringen gäller... 4 A3

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. Hem 2012. Gäller från 2012-01-01

HEMFÖRSÄKRING. Hem 2012. Gäller från 2012-01-01 HEMFÖRSÄKRING Hem 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren är indelade

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation

Hemförsäkring. för medlemmar och grupper. För- och efterköpsinformation Hemförsäkring för medlemmar och grupper 2012 För- och efterköpsinformation Hem ljuva hem En hemtrevlig bostad med skön atmosfär är något som de flesta av oss vill ha. En varm plats för återhämtning, samvaro

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Stor villahemförsäkring

Stor villahemförsäkring Stor villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-04-01

Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-04-01 Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor 2015-04-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet...5 Vilka avtal du kan välja....5 Vem försäkringen gäller för...6 Var försäkringen gäller....6

Läs mer

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? Avbrudd Ansatt Prosjet Reise Hemförsäkring Verdi Innbo Traktor Veteranbil Snøscooter Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer