TRYGG (J HANSA ... KOMMUNFÖRSÄKRING. Försäkringsbrev VIMMERBY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRYGG (J HANSA ... KOMMUNFÖRSÄKRING. Försäkringsbrev 59881 VIMMERBY"

Transkript

1 TRYGG (J HANSA KOMMUNFÖRSÄKRING 20Lld.h23 FOrsAkringsnummer ~ : Il Försäkringstid Organisationsnummer Forsakringstagare Vimmerby kommun Älspremie kr Premie att betala SEK KundansvarIg Trygg-Hansa: Anne Bucht, tfn VIMMERBY Mäklare: Marsh AB, tfn Forsäkrmgen ar nettopnssatt. Det Innebar att premie och mäklararvode sarredovlsas. Vid eventuellt återkallande av mäklarfullmakten tillkommer Trygg-Hansas distributionskostnad. Medförsäkrade bolag: Vimmerby Halkbana AB Vimmerby Kommuns Förvaltnings AB Vimmerby Industrifastigheter AB Antal kommuninnevånare Antal anställda Årslönesumma Hyrda lokaler Basbelopp för st st kkr 8550 kvm kr Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) Besöksad ress SE 10S 26 STOCKHOLM Fleminggatan {O) Säte: Stockholm Org nr.: WrNW.trygghansa.te

2 TRYGG t) HANSA KOMMUNFÖRSÄKRING FOrs3kringsnummer : II EgendomsfOrsäkring Allriskförsäkring Försäkringens omfattning Byggnader Enligt forteckning i förfrågnings underlaget Små byggnader (uthus, förråd, garage och liknande) MaskinerIInventarier För yrkesskolor, bibliotek och museer är högsta ersättning för Maskinerier/inventarier kkr per försäkringsställe Trädgård, park och tomt Varor Ritningar, arkivalier och datamedia Pengar och värdehandlingar, se villkoret punkt Kunders egendom, se villkoret punkt Försäkringsbelol!I! Fullvärde F 10 basbelopp Fullvärde 10 basbelopp ID basbelopp 400 basbelopp enl igt villkor enligt villkor Arbetstagares egendom per arbetstagare ElevfOrenings egendom, se villkoret punkt Skada på forhyrd lokal, se villkoret basbelopp 3 basbelopp Låsändring, stöld i samband med inbrott i lokal, se villkoret punkt Skadegörelse utan samband med inbrott i lokal, se villkor Glömda eller felmätta byggnader intill Merkostnader myndighets krav, högsta ersättning per byggnad Merkostnader byggnads särart, högsta ersättning per byggnad Fast egendom ej hänförlig till byggnad I basbelopp I basbelopp 5 basbelopp 5 basbelopp kkr /forsäkringsår kkr kkr F 2000 kkr/ skada och år Trygg-Hansa Försäkrings AB (publl SE i0s 26 STOCKHOLM Fleminggatan (0) Säte: Stockholm Org nr.:

3 TRYGG g HANSA KOMMUNFÖRSÄKRING Forsakringsnummer :11 Grundsjälvrisken är för egendomsförsäkringen Fast egendom ej byggnad I (enligt allriskvillkoret för byggnad) Försäkrade objekt Fast egendom ej byggnad inom Vimmerby kommun Musikestrad Källängen Tornsilo 670 kvm Sittplatsläktare Vimarvallen Ståltrådsstängsel kring Vimmerby Halkbana Försäkringsbelol!ll F kr Iskada och år F kr F kr F kr F kr EgendomsfOrsäkring Maskinförsäkring Försäkringens omfattning Maskiner fcir byggnad Försäkringsbelol!ll Fullvärde AvbrottsfOrsäkring Hyresförlust- och extrakostnadsförsäkring Försäkringens omfattning Hyresförlustförsäkring, se villkor 2.2 Extrakostnadsrorsäkring Ansvarstid 36 månader Gemensam med egendom Gemensam med egendom Försäkringsbelollll 400 basbelopp Extrakostnadsfcirsäkring vid livsmedelshantering 50 basbelopp Extrakostnader ror alternativ vattenleverans Vid ersättningsbar egendomsskada på vattentäkt med Tillhörande anläggning. Ansvarstid 12 månader Gemensam med egendom kkrl Skada och år Forceringsåtgärder 15 basbelopp Avbrott i verksamheten Avbrottsskadan beräknas till skillnaden mellan uteblivna Intäkter och inbesparade kostnader under ansvarstiden. Ansvarstid 12 månader F kkr Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) SE STOCKHOLM Fleminggatan (0) sate: Stockholm

4 TRYGG tj HANSA FOrS<1kringsnummer KOMMUNFÖRSÄKRING ~ 2 QJ $ <411 Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkring - person och sakskada Medrörsäkradc Föreningar/klubbar Försäkringen gäller - inom ramen för övriga villkor - för det skadeståndsansvar som försäkringstagaren kan ha, oavsett vem som faktiskt har orsakat skadan. Föreningar/klubbar som enligt avtal med kommunen svarar för drift/skötsel mm av kommunala anläggningar/verksamheter är medförsäkrade vad avser sådant ansvar som kommunen i annat fall har för den verksamheten. Försäkrad verksamhet Cross liability Omhändertagen egendom Nyckelforlust Förhyrd lokal Patientforsäkring Entreprenadarbete (miljöskada) Skada orsakad av elever Skada orsakad av vårdtagare Lyjiansvar All verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i kr per skada kr per försäkringsår Ingår mellan de försäkrade bolagen Ingår enligt villkor Ingår enligt villkor Ingår enligt villkor, högsta ersättning 10 kkr Bostadsrätter omfattas på samma sätt som hyrd lokal Ingår enligt särskilt villkor Ingår enligt villkor, högsta ersättning kkr Högsta ersättning för byggherreansvar: Sak- och personskada: kkr per skada och år. Ren förrnögenhetsskada: kkr per skada och år. Högsta ersättning för övrig verksamhet enligt villkorär kkr per skada och år. en är Ingår enligt villkor Vid skada utanför och EU/EES är försäkringsbeloppet vid personskada begränsat till kkr. Ingår enligt villkor kkr per skada dock högst kkr per försäkringsår Vid tjänsteresor - hela världen V id praoverksamhet gäller försäkringen i hela världen Trygg Hansa Försäkrings AB (publ) SE STOCKHOLM Fleminggatan (0) Sate: StQCk.holm Org nr.:

5 TRYGGt) HANSA KOMMUNFÖRSÄKRING 20lld S-() Försakringsnummer 5 (Il) 0.50 basbelopp. Skadereglering vid personskador under självrisk ingår. Ansvarsförsäkring Ren t'örrnögenhetsskada Medf6rsäkrade God man Lekmannarevisorer Högsta ersättning per skada är kkr Högsta ersättning som kan utgå for samtliga nedan angivna moment är kkr per år. l basbelopp Konsultansvarsförsäkring För uppdrag reglerade enligt ABK 120 basbelopp per uppdrag och totalt 360 basbelopp per forsäkringsår l basbelopp per skada Entreprenaförsäkring - Allriskiörsäkring arbetsområde kkr F, Arbeten 500 kkr F, Hjälpmedel kkr F, ROT (befintlig egendom) I basbelopp Subsidiär entreprenadförsäkring i förhållande till entreprenör kkr F, Arbeten 5000 kkr F, ROT (befintlig egendom) l basbelopp Anlitade entreprenörer ska vara kontrakterade enligt AB/ ABT Trygg-Hansa Försäkrings AB (pub!) SE STOCKHOLM Fleminggatan (0) Säte: Stockholm

6 TRYGGt) HANSA KO~UNFÖRSÄKB1NG =23 Försäkringsnummer :11 Transport egna fordon 10 basbelopp 0.50 basbelopp Oljeskadefdrsäkring Ellen och annans egendom Geografisk omfattninll 25 basbelopp 1 basbelopp Cisternfdrsäkring Avser både cistern och innehåll 25 basbelopp l basbelopp Skogsfdrsäkring Omfattning Antal hektar produktiv skogsmark Skada genom brand, åskslag, luftfartyg, explosion, storm- och snöbrottsskada samt skada genom torka, frost, svamp-, sork- eller insektsangrepp på plantskog. l 538 ha 1 basbelopp Krisförsäkring/behandlingskostnad 25 basbelopp 1 basbelopp Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) SE 10S 26 STOCKHOLM Fleminggatan (0) Sate: Stockholm Org nr.: tntemet

7 TRYGGt} HANSA : Il 7 (Il) BåtiOrsäkring Omfattning Försäkrat objekt För försäkringen gäller Trygg-Hansas villkor för Båtförsäkring, avsnitt A B samt E-F. Med ändring av tillämpliga delar i båt försäkringsvillkoret gäller försäkringen för angivna båtar nedan som används av kommunen. l avsnittb omfattar försäkringen sjöskada, uppläggnings- och transport skada, brandskada, stöldskada och skadegörelse samt ansvar. Ömvik Antal hk: Under kr 0.20 basbelopp Hemf6rsäkring ior vårdtagare Omfattning Försäkringen gäller subsidiärt för vårdtagare i kommunens försorg. För försäkringen gäller Trygg-Hansas ordinarie hemförsäkringsvillkor och omfattar avsnitten A-B samt D-E Antal vårdtagare i kommunen: 153 l basbelopp l 500 kr Betalningsvillkor Preskription Egendomsförsäkring Skyddskrav 3 O dagar efter fakturans ankomst till Marsh. Med ändring av villkorets punkt första stycket gäller att: Den som har fordran på grund av försäkringen förlorar sin rätt om han inte framställer sitt anspråk till Trygg-Hansa inom tolv månader från det han fått kännedom om sin fordran. Vid försäkringens begynnelsedag betraktas samtliga befintliga lås som godkända enligt skyddsklass l. Vid ev skada kan skyddskraven komma att ändras. För Vimmerby 3:153, Miljögården Trekanten gäller inbrottsskyddsklass 2 enligt bifogat villkor. Besiktningsprotokoll över inbrotts skydd daterad gäller. För Strutsen 5, Inhyrda baracker gäller inbrottsskyddsklass l samt larmkrav enligt bifogat villkor. Besiktningsprotokoll över inbrottsskydd daterad gäller. Trygg-Hansa Försäkrings AB (pubh SE-iOS 26 STOCKHOLM Fleminggatan (0) sale: StOCkholm Oro nr.: Inlernel

8 TRYGG tj HANSA ~==I<.:()'MM-tJNFÖRSÄKRING - 20Tl--=-n-"21 FOrsäkringsnummer : Il 8 Il GlömdaJfelmätta byggnader Fel byggnadsklass Ändrad verksamhet Återställande - Annan plats - Annan verksamhet - Återställandetid Översvämning Försäkringen gäller för byggnad eller tillbyggnad ( dock ej byggnad för industriell verksamhet) som p g a en försummelse hos försäkringstagaren ej blivit anmäld till Trygg-Hansa. I de fall försäkringstagaren lämnat uppgift på en för låg bruttoarea gäller försäkringen för skillnaden mellan den korrekta bruttoarean och den felaktigt anmälda bruttoarean. Eventuella felaktigheter av angi ven byggnadsklass föranleder endast tilläggspremie vid ev skada. Automatiskt skydd för ändring av i byggnad angiven verksamhet ingår fram till försäkringens årsförfallodag. Med tillämpning av villkor i övrigt gäller följande ändring. Kravet på att verksamhet måste bedrivas i lokalen enligt stycke två utgår Med ändring av villkorets punkt får annan byggnad, oavsett verksamhet, anskaffas. Återställandetid 5 år. Villkorets punkt andra stycket, ändras att gälla enligt följande: "Vid skadevärdering beaktas inte ändrade kostnader på grund av prisändring under återställandetiden. " Med ändring av villkorets punkt är högsta ersättning begränsad till kkr. Försäkringen gäller även för förstariskförsäkrade byggnader. Antikviteter mm Med ändring av villkorets punkt utgår ersättningsbegränsningen vid inbrott för antikviteter, konstverk och äkta mattor. AnsvarsfOrsäkring Hyrd lokal Med tillämpning av villkor i övrigt gäller följande ändring. Krav på sammanhängande hyrestid av minst 60 dagar utgår. Trygg-Hansa Försäkrings AB (pub)) SE 10B 26 STOCKHOLM Flemrnggatan (0) Säte: Stockholm

9 TRYGGt} HANSA KOMMtJNFÖRSÄKRING VILLKORS SPECIFIKA TlON -. FOt$åktingsnummer : Konceptvillkor Kommtm ansvarsforsäkring KommunlEgendom KommunJHyresförlust-Extrakostnad Vers lo 15 5 Produktvillkor Kommun - Allrisk övr egendom 3 Kommun - AllriskfOrsäkring för arbetsområde 3 Kommun - Allriskförsäkring för byggnad 3 Kommun - Konsultansvarsförsäkring 3 Kommun - Skogsförsäkring I Krisförsäkring 3 ROTförsäkring för beställare 3 Särskilda villkor Ansvarsförsäkring - Nyckelförlust 5 Brandlarmanläggning 5 Elektrisk nämnden, besiktningsplikt 5 Inbrottslarmanläggning 5 Inbrottsskyddsklass 2 6 Inbrottsskyddsklass 3 10 Kommun - Ansvarsförsäkring för revisorer 3 Kommun - Ansvarsförsäkring - Patientansvar 2 Skog - fullständig omfattning 10 Vattensprinkleranläggning 6 Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) SE i06 26 STOCKHOLM Fleminggatan (0) sate: Stockholm

10 TRYGGtJHANSA ~==".KK""OI±'MMBNFÖRSÄKRING FOr&akringsnummer :11 lo Il AVTAL OM FÖRNYELSE AV FÖRSÄKRING Under avtalstiden: I-O I med rätt till ett års forlängning. l. Avtalet Detta avtal gäller ovan angivna försäkringar och innefattar ändring av vad som föreskrivs beträffande förnyelse av försäkring i försäkringsvillkoren 2. Försäkringstid Försäkringstiden för varje försäkring under detta avtal är tolv (12) månader och räknas från klockan på begynnelsedagen. 3. Premiebetalning Premiebetalning sker årsvis på respektive försäkrings huvudförfallodag. 4. Förnyelse under avtals tiden Försäkring förnyas automatiskt vid försäkringstidens utgång under avtalstiden för en ny försäkringstid om ett år i sänder varvid premier och villkor bestäms utifrån vid förnyelsetidpunkten anmäld omfattning och generell ändring i villkor och tariff för försäkringen. Trygg-Hansa skall meddela villkor och premier för förnyelsen senast 6 månader före förfallodagen. Om försäkringstagaren inte accepterar villkors- och premieförändringarna skall försäkringstagaren meddela Trygg-Hansa detta inom 90 dagar från det att han givits meddelande om dessa. 5. Rätt att avböja förnyelse under avtalstiden Trygg-Hansa har rätt att genom meddelande till försäkringstagaren avböja förnyelse av försäkring om a) Trygg-Hansa inte har återförsäkringsskydd för försäkringen på samma villkor som gällde for försäkringen vid avtalstidens början, eller b) dittills försäkrad verksamhet, försäkrade objekt eller försäkrat intresse i övrigt förändrats så att försäkringsrisken för den nya försäkringen ökar väsentligt. Meddelande enligt a) skall ges till försäkringstagaren med 30 dagars varsel. Meddelande enligt b) skall ges senast 2 veckor efter försäkringstagarens meddelande till Trygg-Hansa av dessa omständigheter. Trygg Hansa Försäkrings AB (publ! Posladress SE i06 26 STOCKHOLM Fleminggatan (0) sate: Stockholm

11 TRYGGt) HANSA l _-==--KOMM-lJNF.QRSÄKRING Forsakringsnummer : 11 Il (I l Trygg-Hansa Försäkrings AB (pub!) SE STOCKHOLM Fleminggatan (0) Sate: Stockholm o

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN Medförsäkrad: Enköpings kommuns Moderbolag AB Enköpings kommunhus AB Räddningstjänsten Enköping-Håbo Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer Försäkringstagare UPY1016-05 Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg Utfärdat

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 All information i detta material är en sammanfattning av Era försäkringsbrev och villkor och ger därmed endast en översiktlig bild av Ert försäkringsskydd. För fullständig information

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0821093-05

Försäkringsbrev 25-0821093-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 12 01-15 11 30 Organisationsnr/Personnr 556868-0101 Betalningssätt Betalkonto 321145944 Kompakt Bygg Stockholm AB Box 4009 141 04 HUDDINGE Verksamhet Total årsomsättning

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare Syd AB, Riksbyggen och Riksbyggens Intresseförening Produktbeskrivning 2015 Detta

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare Syd AB, Riksbyggen och Riksbyggens Intresseförening Produktbeskrivning 2015 Detta

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning för Riksbyggen marknadsområde Halland, Skaraborg och Jönköping 2015:1 (gäller från 2015-07-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare Syd AB, Riksbyggen

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Företag. Försäkringsinformation

Företag. Försäkringsinformation Företag Försäkringsinformation Företag Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Företag 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din företagsförsäkring. Vid skada är det

Läs mer

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning ToppFAST.se En produkt från Osséen Agency AB Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) C M Y CM MY CY CMY K Tillgänglig Tydlig Trygg Kontaktcenter Kontaktinformation:

Läs mer

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm Stockholm 2012-12-10 Offert BRF Halmstrået Nordeuropa Försäkring AB FASTIGHETSFÖRSÄKRING Omfattning Verksamhet: Fastighetsägare Försäkringen omfattar följande moment: Egendomsförsäkring Försäkringsställe:

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Agency AB och Fastighetsägarna Kontaktcenter Kontaktinformation: Vid frågor Kontaktas Fastighetsägarnas

Läs mer

Kombinerad företagsförsäkring

Kombinerad företagsförsäkring Box 400 581 04 Linköping Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför att numreringen inte alltid

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2012:1 (gäller från 2012-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare och Fastighetsägarna 1. Villkor Detta är en kortfattad redovisning av de försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0724013-05

Försäkringsbrev 25-0724013-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 02 11-14 12 31 Organisationsnr/Personnr 556846-9919 Betalningssätt Faktura Trädexperterna Tpt AB Verkstadsgatan 9 434 42 KUNGSBACKA Verksamhet Trädfällning Total årsomsättning

Läs mer

Fastighet. Försäkringsinformation

Fastighet. Försäkringsinformation Fastighet Försäkringsinformation Fastighet Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Fastighet 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din fastighetsförsäkring. Vid skada

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighetsägarnas egna försäkring Rev 2008-03-06

Produktbeskrivning Fastighetsägarnas egna försäkring Rev 2008-03-06 Fastighetsägarnas egna försäkring Sveriges mest fördelaktiga fastighetsförsäkring Produktbeskrivning Fastighetsägarnas egna försäkring Rev 2008-03-06 Detta är en kortfattad redovisning av de försäkringsvillkor

Läs mer

Allmänt Villkor ToppFAST

Allmänt Villkor ToppFAST Allmänt Villkor ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2013:1 Välkommen Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att anlita oss på Osséen Agency AB. Det är ett stort förtroende Du gett oss och vi kommer

Läs mer

GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:2 2015-01-01 Grundvillkor för BIV försäkring GRT30:2 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Försäkring 25-0489937-07 Datum 2012 12 13

Försäkring 25-0489937-07 Datum 2012 12 13 Försäkring Brf Älvsjö Centrum 1 Älvsjövägen 12 125 45 ÄLVSJÖ Välkommen! Trygg-Hansa önskar dig välkommen till ett nytt försäkringsår och översänder ditt nya försäkringsbrev. Du som kund är mycket viktig

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

Allmänt Villkor ToppFAST

Allmänt Villkor ToppFAST Allmänt Villkor ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2014:1 (gäller från 2014-01-01) Välkommen Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att anlita oss på Osséen Agency AB. Det är ett stort förtroende

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN Innehållsförteckning INLEDANDE INFORMATION... 2 KOMMUNENS FÖRSÄKRINGSAVTAL ÖVERSIKT... 3 FÖRSÄKRINGSOMFATTNING OCH SJÄLVRISKNIVÅER... 4 Kommunförsäkring... 4 Rättsskyddsförsäkring

Läs mer