För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift"

Transkript

1 För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift

2 Om någon vet vad din försäkring ska täcka, är det vi

3 Att driva ett lantbruks- eller skogsföretag handlar om engagemang och hårt arbete. Det är din tid och ditt arbete som påverkar hur verksamheten utvecklas. Därför är det viktigt att din gård har ett bra skydd om något skulle hända som du inte kan påverka. En försäkring som kan ge ersättning och hjälpa dig komma igång igen, om byggnader, maskiner eller djur drabbas av en oförutsedd olycka Gjensidige är en av Nordens största aktörer inom sakförsäkringar. Vi är ett av de äldre försäkringsbolagen i branschen med anor från tidigt 1800-tal och erbjuder försäkringar i Sverige, Norge, Danmark samt Estland, Lettland och Litauen. Vårt huvudkontor ligger i Norge, strax utanför Oslo. I samarbete med Landshypotek Bank erbjuder vi i dag noga utvalda försäkringar för din gård och din verksamhet. Som alltid är vårt mål att erbjuda dig de bästa försäkringsvillkoren till en konkurrenskraftig premie. Gjensidiges långa erfarenhet och kompetens av jord och skog, gör att vi vet hur din verklighet ser ut. Vår Gårdsförsäkring har ett omfattande gårdsskydd samt en förmånlig Hem och Villaförsäkring. Utöver detta finns flera tilläggsförsäkringar som du kan komplettera med, för att passa just dina behov och din trygghetsnivå.

4 Grundförsäkring Vår Grundförsäkring ger ett heltäckande skydd för din egendom och verksamhet. Den skyddar dig vid stormar och blixtnedslag. Den hjälper dig om du hamnar i tvister och kriser. Vår Gårdsförsäkring gör att du kan känna dig trygg vad som än händer Jord- och skogsfastighet Försäkringen gäller för egendom som ägs av försäkringstagaren. Den kan även gälla för någon annans egendom som du ansvarar för, eller i avtal har åtagit dig att försäkra. Försäkringsbeloppen framgår i försäkringsbrevet. Vill du ha en mer utförlig beskrivning läs gärna mer i våra försäkringsvillkor. Egendomsförsäkring Byggnad Plötslig och oförutsedd skada*. Med skada avses även förlust av egendom. Byggnads-, mark- och verksamhetsinventarier Brand, explosion, åskslag, elfenomen, stöld eller uppsåtlig skadegörelse, trafikolycka och annan yttre olyckshändelse. Djur Brand, explosion, åskslag, elfenomen; oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme; storm, hagel eller snötryck, stöld, uppsåtlig skadegörelse eller tjuvslakt, trafikolycka, vätskeutströmning, jordskred, jordras, bergras, lavin, jordskalv, översvämning eller dammbrott. Produkter/varor (dock inte skogsprodukter) Plötslig och oförutsedd skada*. Med skada avses även förlust av egendom. Obärgad gröda Brand på växande gröda eller transport av gröda som skördats men inte placerats på slutligt förvaringsställe. Övrig egendom som innefattas av försäkringen Markanläggningar Ritningar och arkivalier samt datamedia Pengar och värdehandlingar Arbetstagares egendom Egendom * Plötslig innebär bl a att uppkomsten av skadan ska ha haft ett hastigt förlopp så att det inte funnits möjligheter att förhindra skada. Oförutsedd innebär bl a att skadan ska ha kommit överraskande och att det inte gått att förutse att skadan i den givna situationen skulle ha inträffat.

5 I vår Gårdsförsäkring ingår Egendomsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Ansvarsförsäkring Driftsavbrottsförsäkring Krisförsäkring Tilläggsförsäkringar Skogsförsäkring Ersättarförsäkring Allriskförsäkring Grödaförsäkring Husbocksförsäkring Driftsavbrottsförsäkring Försäkringen ersätter förlust i verksamheten som är en följd av en ersättningsbar egendomsskada. Vid djurproduktion Bortfall av täckningsbidrag, förlust vid nödförsäljning av djur och eller extrakostnader för fördyrad skötsel. Vid växtodling Skäliga extrakostnader för särskilda åtgärder vid skördearbete. Vid spannmålstorkning Bortfall av täckningsbidrag. Vid uthyrning Bortfall av hyres- och eller arrendeintäkt. Ansvarsförsäkring Försäkringen gäller för dig och din verksamhet om du blir krävd på skadestånd. Försäkringsbolaget utreder skadeståndsskyldighet, förhandlar med din motpart, svarar för eventuella rättegångskostnader och betalar skadestånd. Försäkringsbeloppet är 10 miljoner kronor och gäller för personoch sakskada. Rättsskyddsförsäkring Försäkringen gäller om du hamnar i tvist inom den verksamhet som finns angiven i försäkringsbrevet. Försäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader upp till fem basbelopp per tvist. Rättsskyddsförsäkringen skyddar dig även vid skattemål. Krisförsäkring Genom försäkringen får du möjlighet att tala med en psykolog om du eller din familj råkar ut för en traumatisk händelse. Högst tio krissamtal ingår i försäkringen.

6 Hem- och villaförsäkring med allrisk För dig som har bostaden på den försäkrade egendomen ingår även en välutrustad Hem och Villaförsäkring. Försäkringen gäller för dig och de som bor och är skrivna på din adress och tillhör samma hushåll. I villaförsäkringen ingår skydd för såväl byggnader som tomtmark. Hem och Villaförsäkringen ersätter dig för stöld, inbrott och skade görelse. Du får också ersättning om du råkar ut för brand, vattenskada eller en naturskada. Här innefattas även försäkring mot skadedjur, husbock och äkta hussvamp. Hemförsäkringen omfattar både de försäkrades egna saker och saker som lånats eller hyrts. I hemförsäkringen ingår reseförsäkring i 45 dagar som ersätter vårdkostnader mm. om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall på resan. Ansvars delen i försäkringen ger även skydd om någon av de försäkrade blir skadeståndsskyldig. Om du skulle hamna i en juridisk tvist, lämnar Hem och Villaförsäkringen ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Allriskförsäkring, också kallad otursförsäkring, ingår för villan och lösöret. Den ger dig ersättning för plötsliga och oförutsedda händelser som inte täcks av grundmomenten i din Hem och Villa försäkring, till exempel om du råkar tappa din dator i golvet. Den ger då ersättning vid skador på ditt lösöre upp till kronor och på din villa upp till kronor.

7 I vår Hem- och villaförsäkring ingår Villaförsäkring med allrisk, skadedjurs och husbocks försäkring Hemförsäkring med allrisk Tilläggsförsäkringar Bland annat utökat reseskydd, småbåts försäkring och Anticimex Trygghetsavtal.

8 Verksamhetens tilläggsförsäkringar För att du ska få ett försäkringsskydd som passar just din verksamhet, kan vi erbjuda dig ett bra urval av kompletterande Tilläggsförsäkringar. De täcker sådant som inte täcks fullt ut av Grundförsäkringen. Till exempel om din skog drabbas av insektsangrepp eller skörden förstörts på grund av torka. Kanske startar du en Gårdsbutik, som också behöver försäkras. Så se till att din verksamhet har det mest kompletta försäkringsskyddet. Våra kundrådgivare hjälper dig gärna om du har frågor.

9 Skogsförsäkring Välj mellan Skogsbrand eller Fullständig skogsförsäkring. Skogsbrandförsäkring ersätter skada genom: brand, explosion, åskslag och luftfartyg. Fullständig skogsförsäkring ger ett betydligt bättre skydd och ersätter även skada genom: storm, efter snöbrott, samt skada på föryngring vid torka, frost, svamp-, sork- eller insektsangrepp. Försäkringen gäller för: växande skog på skogsmark, skogsmark enligt fastighetstaxeringslagen och skogsprodukter. Allriskförsäkring (Maskinskadeförsäkring) Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd skada inklusive förlust av egendom. Vid ersättningsbar skada lämnas även ersättning enligt Driftsavbrottsförsäkring. Försäkringen kan tecknas för byggnads-, mark- och verksamhetsinventarier. Husbocksförsäkring Ekonomibyggnad Försäkringen ersätter sanering och reparation av byggnad om den angripits av husbock eller hästmyror. Försäkringen gäller utan självrisk. Försäkringsgivare är Anticimex AB. Ersättarförsäkring Försäkringen täcker kostnader för ersättare, under längst 365 dagar, som anlitas om du blir arbetsoförmögen pga. sjukdom eller olycksfall. Ersättning kan även betalas ut vid dödsfall. Du väljer själv vilka personer på gården som försäkringen gäller för, samt vilket belopp som ska utbetalas. Försäkringsbelopp kan väljas mellan kronor per dag. Karenstid, ersättning betalas inte ut för kostnader under de första tio dagarna av varje period av arbetsoförmåga. Grödaförsäkring Försäkringen ersätter växande gröda som skadas på grund av hagel. Försäkringen gäller även för omsådd av vissa vårgrödor som t ex spannmål och oljeväxter, om grödan skadas av torka, skorpbildning, frost eller jord- och sanddrift orsakad av vind. Annan verksamhet Försäkringen omfattar endast sådan egendom som ingår i jord- och skogsbruksverksamhet. För att försäkringen ska omfatta annan näringsverksamhet ska detta framgå av försäkringsbrevet. Om omsättningen är max en miljon kronor för annan näringsverksamhet kan den tilläggsförsäkras i gårdsförsäkringen. Exempel på annan näringsverksamhet kan vara: Café Maskinentreprenad Turism Gårdsbutik

10 Övrigt Hög säkerhet Om du aktivt jobbar med att förebygga skaderisker och kan visa en hög grundsäkerhet, kan du få din premie reducerad. Det kan t ex vara att du har installerat jordfelsbrytare, brandsläckningsutrustning etc. Försäkringsbrev Försäkringsbrevet är den värdehandling som bekräftar att giltig försäkring finns. Av försäkringsbrevet framgår vad som är försäkrat, försäkringsbelopp, grundsjälvrisk mm. Säkerhetsföreskrifter/ aktsamhetskrav I försäkringen finns föreskrifter som syftar till att förhindra eller begränsa skada. Utöver dessa gäller även föreskrift meddelad av kommun, myndighet eller genom lag eller förordning. Om aktsamhetskraven inte följs, kan ersättningen minska eller i vissa fall bortfalla helt. Full ersättning utbetalas dock om det saknas samband mellan skadans uppkomst eller omfattning och åsidosättandet av angivna aktsamhetskrav/säkerhetsföreskrifter. Exempel på föreskrifter som du hittar i försäkringsvillkoret är att: Tillfälliga heta arbeten, såsom svetsning, skärning, lödning etc, ska följa angivna regler Minst en brandsläckare ska finnas i djurstall Krav finns på lokal för uppställning av traktorer, skördetröskor och andra motorredskap. Råd och anvisningar om hur skada genom brand, explosion, elfenomen och åska mm. förebyggs och begränsas har utarbetats av Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK). Dessa råd och anvisningar hittar du på Begränsningar i försäkringen Viss egendom, såsom växthus och egendom däri, trafikförsäkringspliktiga fordon såsom traktor och lastmaskin eller registreringspliktiga släpfordon etc. ingår inte i försäkringen. Undantaget gäller dock inte tröska. Försäkringsnämnd Nämnden arbetar med utvecklingen av försäkring och skadeförebyggande skydd. Gruppen består av representanter från Landshypotek och försäkringsbolaget Gjensidige. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial, orgnr Skadeanmälan Anmälan av skada görs till Gjensidiges skadeavdelning på telefon Skadeanmälan kan även göras via e-post till Anmälan ska göras snarast möjligt.

11

12 Gjensidige Telefon gjensidige.se

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkra villan och hemmet

Försäkra villan och hemmet Försäkra villan och hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet, som sträcker sig långt utanför hemmets väggar? Då ska du välja VillahemPLUS. Den innehåller

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Försäkra hemmet. * Per 140402

Försäkra hemmet. * Per 140402 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäkring och ersätter

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING 01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING Hemöms din trygghet i vardagen Hemförsäkringen för mer än bara hem Ekonomisk trygghet är en viktig del av vår grundtrygghet. Oväntade händelser kan lätt rubba balansen. Vår

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Stor villahemförsäkring

Stor villahemförsäkring Stor villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Fritidsbostadsförsäkring

Fritidsbostadsförsäkring Fritidsbostadsförsäkring 2 Fritidsbostadsförsäkring Men vad är det här, låset är ju uppbrutet. Lottie öppnar försiktigt dörren till familjens gula trätorp, dit hon åkt med sin man Stefan och deras dotter

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. Hem 2012. Gäller från 2012-01-01

HEMFÖRSÄKRING. Hem 2012. Gäller från 2012-01-01 HEMFÖRSÄKRING Hem 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren är indelade

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring genom Cymko Förvaltning Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett

Läs mer

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? Avbrudd Ansatt Prosjet Reise Hemförsäkring Verdi Innbo Traktor Veteranbil Snøscooter Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer