Företagets egendom och ansvar m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagets egendom och ansvar m.m."

Transkript

1 Företagets egendom och ansvar m.m. företagsmotor åkarförsäkring, rörelseförsäkring, transportöransvarsförsäkring, bulkansvarsförsäkring och entreprenöransvarsförsäkring. Åkerier och maskinentreprenörer budbil taxi buss lastbil motorredskap. Fordonsförsäkringen täcker inte alla typer av skador som företaget kan drabbas av. Därför bör du komplettera skyddet med en eller flera av Ifs andra försäkringar, så att det gäller t.ex. stöld och skadegörelse vid inbrott i ert garage eller ansvar för skador som en kund drabbas av vid besök i era lokaler.

2 Viktiga begränsningar De försäkringar som beskrivs i det här produktbladet är avsedda för företag som har alla sina fordon försäkrade i If och som bedriver åkeriverksamhet med taxi, buss, lastbil och budbil eller entreprenörverksamhet med lastbil och motorredskap. Produktbladet beskriver kortfattat vad försäkringarna gäller. Men det finns en del begränsningar som det är viktigt att känna till. händelser Vissa verksamheter är undantagna i Åkar- och Rörelseförsäkringens ansvarsförsäkring, exempelvis mobilkrans-, gräv- och schaktningsarbete med motorredskap. säkerhetsföreskrifter För att förebygga och minska risken för skador måste alla som använder fordonet följa vissa säkerhetsföreskrifter. Några exempel: Följ försäkringsvillkorens föreskrifter om t.ex. låskrav, brandskydd och förvaring av föremål. Förvara ritningar, avtal, garantier och liknande handlingar säkert så att de kan visas upp efter en inträffad skada. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan ersättningen vid en skada minskas eller helt utebli. var försäkringen gäller Vid respektive försäkringsform längre fram i broschyren kan du läsa inom vilket geografiskt område försäkringen gäller. när försäkringen gäller I offerten och försäkringsbrevet står det när och hur länge försäkringen gäller. Den gäller vanligen i ett år och kan förlängas. beloppsbegränsningar Det kan finnas beloppsbegränsningar. De framgår i så fall av försäkringsvillkoren eller försäkringsbrevet. 2 Företagets egendom och ansvar

3 Åkarförsäkring Ifs Åkarförsäkring är en paketlösning för små åkerier och entreprenörer med högst två taxibilar, bussar, lastbilar och motorredskap sammanlagt. Försäkringsbeloppet i egendomsförsäkringen är 1 basbelopp per fordon och alltid högst 2 basbelopp per försäkringstagare. Försäkringen passar inte de som har någon byggnad, manskaps- eller redskapsvagn som ska försäkras och inte de som vill ha avbrottsförsäkring vid egendomsskador. Försäkringen innehåller följande delar: Ansvar Rättsskydd Egendom Oljeskada ansvar Gäller om företaget blir skadeståndsskyldigt för en person- eller sakskada enligt gällande skadeståndsrättsliga regler. Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt allmänna bestämmelser som är utfärdade av branschorganisationer inom den försäkrades verksamhetsområde. Högsta försäkringsbelopp, även om flera åkarförsäkringar finns i If, är 10 Mkr per skada, dock högst 20 Mkr per försäkringsår. Försäkringen gäller i Gröna kort-området. Försäkringen ersätter även skador som uppstår på gods som transporteras eller lyfts tillfälligt, om händelsen inte omfattas av Lag om inrikes transport, CMR eller Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser. Den gäller också om en anställd vid det försäkrade företaget lånar en truck eller lastmaskin för lossning av sitt fordon och under arbetet skadar utlånarens egendom, eventuella skador på det transporterade godset ersätts inte. Försäkringen gäller inte för skador som orsakas av andra än anställda vid det försäkrade företaget. Försäkringen gäller inte för skador på annans egendom, om den t.ex. är omhändertagen eller hyrd av det försäkrade företaget. Försäkringen gäller inte för skador som omfattas av Trafikförsäkring, Transportöransvarsförsäkring, Bulkansvarsförsäkring, Entreprenöransvarsförsäkring m.fl. rättsskydd Gäller bl.a. rättegångskostnader vid tvister med motparter inom Sverige, Danmark, Finland och Norge. Försäkringen innebär att vi ersätter vissa kostnader i samband med vissa tvister, inte att vi på något annat sätt engagerar oss i tvisten. Kontakta alltid oss innan ni gör några åtgärder och åtaganden som rör tvisten! Försäkringsbeloppet är vid varje tvist, mål eller ärende begränsat till kr. egendom Gäller för brand, inbrott, vatten och skadegörelse av egendom som omfattas av försäkringen. Försäkringsbeloppet i egendomsförsäkringen är 1 basbelopp per fordon och alltid högst 2 basbelopp per försäkringstagare. Stöld av farmartank ersätts även om stölden inte skett genom inbrott. Egendom för högst två basbelopp får förvaras på arbetsområde. Gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge Försäkringen omfattar endast de typer av egendom som anges i villkoren, därför omfattas inte t.ex. byggnader, manskaps- eller redskapsvagnar av försäkringen. Stöld av drivmedel i tank ersätts inte om inte hela tanken stulits. Tänk på att t.ex. lös egendom ska vara inlåst, se säkerhetsföreskrifterna. oljeskada Ersätter oberäknat läckage från försäkringstagarens cistern/farmartank som drabbar försäkringstagarens egendom. Som egendom räknas även mark, vattentäkt, sjö eller annat vattenområde. Högsta ersättningsbelopp är 6 basbelopp per skada. Gäller i Sverige. Försäkringen ersätter inte skador på farmartanken eller rörsystemet och lämnar inte ersättning för utrunnen olja. Skador som beror på att myndighets föreskrift inte följts ersätts inte. Företagets egendom och ansvar 3

4 Rörelseförsäkring Ifs Rörelseförsäkring är avsedd för mindre åkerier och maskinentreprenörer vars egendom behöver försäkras för över 2 basbelopp, de som har någon byggnad eller manskapsvagn som ska försäkras eller de som vill ha avbrottsförsäkring vid egendomsskador. Försäkringsbeloppet i egendomsförsäkringen är högst 30 basbelopp. Försäkringen består av flera delar och du kan själv sätta samman ett försäkringsskydd som passar ditt företag: Ansvarsförsäkring inkl. Rättsskyddsförsäkring. Kan kompletteras med Oljeskadeförsäkring. Egendomsförsäkring. Kan kompletteras med Avbrottsförsäkring. Försäkring för manskaps- och redskapsvagn. Ansvar inkl. rättsskydd Egendom Manskaps- och redskapsvagn Oljeskada tecknas i kombination med Ansvar Avbrott tecknas i kombination med Egendom ansvar Gäller om företaget blir skadeståndsskyldigt för en person- eller sakskada enligt gällande skadeståndsrättsliga regler. Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt allmänna bestämmelser som är utfärdade av branschorganisationer inom den försäkrades verksamhetsområde. Högsta försäkringsbelopp är alltid 10 Mkr per skada, dock högst 20 Mkr per försäkringsår. Försäkringen gäller i Gröna kort-området. Försäkringen ersätter även skador som uppstår på gods som transporteras eller lyfts tillfälligt, om händelsen inte omfattas av Lag om inrikes transport, CMR eller Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser. Den gäller också om en anställd vid det försäkrade företaget lånar en truck eller lastmaskin för lossning av sitt fordon och under arbetet skadar utlånarens egendom, eventuella skador på det transporterade godset ersätts inte. Försäkringen gäller inte för skador som orsakas av andra än anställda vid det försäkrade företaget. Försäkringen gäller inte för skador på annans egendom, om den t.ex. är omhändertagen eller hyrd av det försäkrade företaget. Försäkringen gäller inte för skador som omfattas av Trafikförsäkring, Transportöransvarsförsäkring, Bulkansvarsförsäkring, Entreprenöransvarsförsäkring m.fl. rättsskydd Rättsskyddsförsäkringen ingår i Ansvarsförsäkringen. Den ersätter bl.a. rättegångskostnader vid tvister med motparter inom EES-området. Försäkringen innebär att vi ersätter vissa kostnader i samband med vissa tvister, inte att vi på något annat sätt engagerar oss i tvisten. Kontakta alltid oss innan ni gör några åtgärder och åtaganden som rör tvisten! Försäkringsbeloppet är vid varje tvist, mål eller ärende begränsat till kr. egendom Gäller för brand, inbrott, vatten och skadegörelse av egendom som omfattas av försäkringen. Stöld av farmartank ersätts även om stölden inte skett genom inbrott. Egendom för högst 2 basbelopp får förvaras på arbetsområde. Gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge Försäkringen omfattar endast de typer av egendom som anges i villkoren. Stöld av drivmedel i tank ersätts inte om inte hela tanken stulits. Tänk på att till exempel lös egendom ska vara inlåst. oljeskada Oljeskadeförsäkringen kan tecknas i kombination med Ansvarsförsäkringen. Den ersätter oberäknat läckage från försäkringstagarens cistern/farmartank 4 Företagets egendom och ansvar

5 som drabbar försäkringstagarens egendom. Som egendom räknas även mark, vattentäkt, sjö eller annat vattenområde. Högsta ersättningsbelopp är 6 basbelopp per skada. Gäller i Sverige. Försäkringen ersätter inte skador på farmartanken eller rörsystemet och lämnar inte ersättning för utrunnen olja. Skador som beror på att myndighets föreskrift inte följts ersätts inte. är ersättningsbar enligt villkoren för Egendomsförsäkringen eller försäkringen för manskapsvagn. De minskade intäkterna värderas enligt ett särskilt s.k. försäkringsmässigt täckningsbidrag. Gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge manskapsvagn Försäkringen gäller vid brand, stöld och skadegörelse på manskaps- och redskapvagn samt utrustning i och på vagnen som hör till den. Gäller även redskapsvagn. Kan även gälla annan lös egendom på arbetsområde. Gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge Lös egendom bör förvaras på ett betryggande sätt, se säkerhetsföreskrifterna. Försäkringen ersätter bara lös egendom som används huvudsakligen i den försäkrade verksamheten. Fönster och dörrar ska ha godkända lås. avbrott Avbrottsförsäkringen kan tecknas i kombination med Egendomsförsäkringen. Den ger ersättning om företagets intäkter minskar pga. en skada som Företagets egendom och ansvar 5

6 Tilläggsförsäkringar via Företagsmotor I den allmänna ansvarsförsäkringen är några typer av verksamheter undantagna, eftersom risken för vissa typer av skador är vanliga för dessa. För sådana verksamheter kan någon av våra tilläggsförsäkringar passa. Transportöransvar Bulkansvar Entreprenöransvar Allmän ansvarsförsäkring i åkar-, rörelse-, eller företagsförsäkring Transportöransvar Gäller bara för budbil och lastbil. För taxi och buss ingår Transportöransvar i delkaskoförsäkringen. Försäkringen täcker den ersättningsskyldighet som enligt Lag om inrikes vägtransport och CMRtransport kan åläggas den som åtagit sig transportuppdrag. För inrikes transporter är försäkringen utökad till att gälla också skador vid bränder, stölder och trafikolyckor (även om åkeriet inte varit vållande). Försäkringen gäller för skador på gods som transporteras mot betalning med bilar och tillkopplade släp som är försäkrade hos If. Behöver olycksplatsen rengöras och eventuellt skadat gods forslas bort betalar försäkringen detta. I vissa fall även merkostnad för vidaretransport av oskadat gods. Gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Har CMR-försäkring tecknats gäller försäkringen inom Gröna kort-området. Försäkringen gäller inte gods som avlämnas utan kvittens och heller inte s.k. speditionsansvar. Vid transport av bl.a. sprit, tobak och mobiltelefoner gäller särskilda föreskrifter, bl.a. får godset inte lämnas obevakat ens under korta uppehåll. Bulkansvar för åkerier Tillägg för bulkfordon som utökar den allmänna ansvarsförsäkringen i t.ex. Åkarförsäkringen. Gäller för skadeståndsskyldighet som uppkommer vid bulktransport, inkl lastning och lossning, med försäkrat fordon och tillkopplat släp. För skada som drabbar mottagaren genom kontamination gäller försäkringen enligt Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser för kontaminationsskada vid bulktransport. Försäkringen gäller inte skador som orsakas av andra än anställda vid ditt företag. Branschens anvisningar för bl.a. rengöring av bulkfordon måste följas. Försäkringsbeloppet är kraftigt begränsat vid skada som drabbar mottagaren genom kontamination. Entreprenöransvar för maskinentreprenörer Tillägg för den med högst 10 motorredskap, som utökar den allmänna ansvarsförsäkringen i t.ex. Åkarförsäkringen. Den gäller för skadeståndsskyldighet vid entreprenadarbete med motorredskap. Försäkringen ger ersättning med upp till 50 Mkr per skada, men högst 100 Mkr under ett år. Försäkringen gäller också för skada på entreprenaden samt befintlig egendom (Allrisk). Försäkringen gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 6 Företagets egendom och ansvar

7 Försäkringsbeloppen är kraftigt begränsade för skada på det som lyfts eller transporterats, vid ren förmögenhetsskada och Allrisk. För vissa typer av arbeten gäller försäkringen med särskilda begränsningar: Vid rivningsverksamhet gäller försäkringen bara om verksamheten svarar för högst 25 % av företagets årsomsättning, och endast vid uppdrag där entreprenadsumman understiger 5 basbelopp. Vid byggnads- och rörläggningsverksamhet gäller försäkringen bara om verksamheten svarar för högst 10 % av företagets årsomsättning, och endast vid uppdrag där entreprenadsumman understiger 2 basbelopp. Vid sprängningsarbete gäller försäkringen endast vid uppdrag där entreprenadsumman understiger 5 basbelopp. Vid sprängningsarbete och vid skada på ledningar och kablar i marken genom markarbete är självrisken förhöjd till 10 % av skadebeloppet, dock lägst 50 % av basbeloppet och högst 5 basbelopp. Försäkringen gäller inte för skador på hyrd, leasad eller lånad egendom och inte vid konsultuppdrag. Arbetet ska anpassas till förhållandena på arbetsplatsen. Ersättningsregler Var och en av de tilläggsförsäkringar som beskrivits i detta produktblad har särskilda ersättningsregler som framgår av respektive försäkrings villkor. Nedan ges exempel på ersättningsregler. Ersättningen vid en skada kan aldrig bli högre än marknadsvärdet som det skadade eller förlorade hade omedelbart före skadan. If avgör om en skada ska repareras eller kontantersättas. I det senare fallet övertar If äganderätten till det skadade föremålet. Självrisk Den självrisk som gäller vid de flesta skador för försäkringsformen står i vår offert. I några fall kan dock annan självrisk gälla, både högre och lägre, pga. reglerna i villkoret. Fler försäkringar för företaget If har många andra försäkringar som är viktiga för dig som företagare. Det här är exempel på några av dem som vi tror att du har nytta av i din bransch. avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Är ditt företag beroende av en eller ett par nyckelpersoner? Då kan Ifs Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga behövas. Om någon av dina nyckelpersoner drabbas av sjukdom, olycksfall eller till och med avlider kan den här försäkringen betala företagets fasta kostnader. olycksfallsförsäkring En försäkring för både dig och dina anställda som kan gälla både under arbetstid och fritid. Den ger kostnadsersättning för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resekostnader. Du får dessutom ersättning vid invaliditet. privatsjukvård Med vår Privatsjukvårdsförsäkring kan du minska företagets sjukfrånvaro genom att ge dina anställda snabb tillgång till högkvalitativ vård. Vården planeras efter den sjukes behov och de tider som passar er allt för att konsekvenserna ska bli så små som möjligt för den sjuke och företaget. Företagets egendom och ansvar 7

8 Vill du veta mer? Beställ de fullständiga villkoren via din försäkringsrådgivare eller från vårt kundcenter på telefon Skador ersätts enligt de fullständiga villkoren, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev. If Skadeförsäkring AB (publ), Huvudkontor: Barks väg 15, Solna Postadress: Stockholm Säte: Stockholm Org.nr: våra broschyrer om motorförsäkring för företag. Personbil och lätt lastbil (If-7180) Personbil och lätt lastbil för uthyrning (If-30261) Lastbil och tungt släp (If-9083) Lastbil och tungt släp Max-2-rabatt (If-6975) Taxi (If-6144) Taxi Max-2-rabatt (If-6010) Buss (If-6766) Motorredskap (If-6621) Motorredskap Max-2-rabatt (If-7362) Lätt släp, husvagn, husbil (If-30212) MC, moped, terräng- och specialfordon (If-30211) Flytande försäkring för bilhandel mm (If-7337) Företagets egendom och ansvar via motorförsäkringen för små åkerier och maskinentreprenörer (If-30087) Alla våra omfattnings- och självriskalternativ (If-3493) If-30087:1 Inhouse SE Elanders 2009, xxxx If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med 3,6 miljoner kunder och medarbetare. Vi erbjuder våra kunder både privatpersoner och företag försäkringar och service av hög kvalitet. Som specialister på skadeförsäkringar hjälper vi även till att förebygga skador och olyckor.

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance transport tung lastbil och släp Försäkringen för tung lastbil och släp är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för hotell och restaurangverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda

Läs mer

Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för tjänsteföretag Försäkring för tjänsteföretag Det här är en branschanpassad försäkring för tjänsteföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Försäkring för revisorer

Försäkring för revisorer Försäkring för revisorer Det här är en branschanpassad försäkring för revisionsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR Särskilt villkor 1 maj 2015 FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR FORDONSHANDEL, VERKSTADS- OCH GARAGEFÖRETAG M.FL. För Försäkringen gäller också våra allmänna villkor företagsmotor, se baksidan. Skador ersätts alltid

Läs mer

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Tung lastbil och tungt släp För medlemmar i SÅ och ME

Tung lastbil och tungt släp För medlemmar i SÅ och ME Sida 1/9 I Tung lastbil och tungt släp Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Lastbil och släpfordon

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Lastbil och släp Försäkringsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Lastbil och släp 2012 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Företagsbil - För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Företagsbil och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring.

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring Motorfordonsförsäkring motorfordon, släpfordon och motorredskap allmänna villkor företagsmotor 1 mars 2009 Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. I vissa fall finns det kompletterande

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Traktor och Motorredskap Försäkringsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Traktor och Motorredskap 2012 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Taxi. Försäkring för både fordon och verksamhet

Taxi. Försäkring för både fordon och verksamhet Taxi Försäkring för både fordon och verksamhet 2 Taxi Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa

Läs mer

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring P 600 FÖR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP Sida 2 av 62 De viktigaste delarna Försäkringsvillkoret innehåller en rad bestämmelser. Vi har valt ut några viktiga som du bör läsa på en gång. Observera

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp

Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Försäkring för både fordon och verksamhet -gäller för Personbil, Lätt lastbil och Lätt släp Sveland Företagsägd bil Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING GJ 1:9 MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING FÖR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP allmänna villkor Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. Notera att det i vissa fall finns kompletterande

Läs mer

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och

Läs mer

VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl

VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda.

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0821093-05

Försäkringsbrev 25-0821093-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 12 01-15 11 30 Organisationsnr/Personnr 556868-0101 Betalningssätt Betalkonto 321145944 Kompakt Bygg Stockholm AB Box 4009 141 04 HUDDINGE Verksamhet Total årsomsättning

Läs mer

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING GJ 1:6 MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING FÖR MOTORFORDON, SL ÄPFORDON OCH MOTORREDSK AP allmänna villkor Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. Notera att det i vissa fall finns kompletterande

Läs mer