Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01"

Transkript

1 Jämför villaförsäkringar Alla villaförsäkringar täcker brand, läckage och översvämning, men det finns viktiga skillnader när det gäller till exempel ersättning vid läckage i badrum, åldersavdrag och självrisker vid översvämning, naturskador. Viktiga saker att jämföra: Ersättning för yt- och tätskikt i badrum Maximalt åldersavdrag Skydd för hussvamp Självrisk vid läckage, jordskred, och översvämning

2 Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsgivare är det bolag som försäkringstagaren ingår avtal med och som betalar försäkringsersättning vid inträffad skada. Finansinspektionen har tillsyn över försäkringsgivarnas verksamhet. Aktuellt villkor vid nyteckning Jämförelsen baseras på det villkor som anges nedan. Aktsam Försäkringsbolaget Aktsam Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Dina Försäkringar Lokala Dinabolaget och Dina Försäkring Villahem 2012, AB Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa Gjensidige Försäkring Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial Hem- & Villahemförsäkring ICABanken Moderna Försäkringar (Filial till Tryg Forsikring A/S Danmark) Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring If (Stor VillaHem) If Skadeförsäkring AB VillaHem Försäkringsvillkor 1 maj 2012 If If Skadeförsäkring AB VillaHem Försäkringsvillkor 1 maj 2012 LF Stockholm Länsförsäkringar Stockholm Villahemförsäkring Moderna (Large) Moderna Försäkringar (Filial till Tryg Hem, villa och fritidshus Forsikring A/S Danmark) Moderna Moderna Försäkringar (Filial till Tryg Hem, villa och fritidshus Forsikring A/S Danmark) SalusAnsvar Svenska Konsumentförsäkringar AB Hem, villahem, fritidshus Solid Försäkringar Solid Försäkringar Villahemförsäkring Sveland Sveland Sakförsäkring AB Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring Tre Kronor Plus (via Swedbank) Tre Kronor Försäkring AB Hem-, villahem- och fritidshusförsäkring Trygg-Hansa Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag Boendeförsäkring Vardia Scandinavian Insurance Group AS Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring WaterCircles If Skadeförsäkringsbolag Ab, med säte i Helsingfors Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring

3 Brand och läckage m m Alla villaförsäkringar ersätter läckage genom rör och anordningar, men skillnader finns vid läckage genom yt- och tätskikt i våtutrymme. Bolag Skador av brand, explosion, sot, frätande gas Normalt ersätts inte skada till följd av sprängningsarbete, skador genom sot från levande ljus och mindre omfattande glödskador, exempelvis från en cigarett. Skador på installationer, t ex rör Här avses installation för vatten, värme, avlopp, (spillvatten), ventilation, gas eller elektricitet. Försäkringsbolagen gör undantag för elvärmeslingor i våtutrymme som har golvbrunn. Läckage genom rör eller anordning Med anordning menas t ex värmepanna, expansionskärl, varmvattenberedare, tvättställ, tvätt- och diskmaskin. Ersättning för yt- och tätskikt som läckage skett genom Vanligen ersätts inte kostnaden för yt- och tätskikt när läckage går genom dem. Om det ersätts krävs att arbetet var utfört enligt gällande branschregler vid byggtillfället. Med ytskikt avses t ex kakel eller klinker. Tätskiktet ligger då under detta. En plastmatta kan utgöra både yt- och tätskikt. Aktsam Dina Försäkringar Folksam (Bas) Folksam (Stor) Gjensidige Försäkring ICABanken Ytskiktet kan försäkras genom tilläggsförsäkring Allrisk för. If (Stor VillaHem) Ersätter även skador på en av vatten som trängt in genom yttertak eller fasad (ovan mark). Både ytskikt och tätskikt. If Både ytskikt och tätskikt om arbetet är utfört av behörig installatör som utfärdat kvalitetsintyg. LF Stockholm Tillägg Allrisk Villa omfattar både yt- och tätskikt om arbetet utförts av behörig installatör som utfärdat kvalitetsdokument. Moderna (Large) Ersätter ytskikt som är installerat enligt gällande bygg- och branschregler vid installationstillfället. Tätskikt ersätts dock inte. Moderna SalusAnsvar Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank) Om skadan bedöms som plötslig och oförutsedd, kan även yt- och tätskikt ersättas. Trygg-Hansa Yt- och tätskikt kan däremot försäkras genom tilläggsförsäkringen HusPlus (för plötslig och oförutsedd skada). Vardia Yt- och tätskiktet kan däremot försäkras genom tilläggsförsäkring Allrisk Villa.

4 WaterCircles Ytskiktet kan däremot försäkras genom tilläggsförsäkring Allrisk.

5 Naturskador Villaförsäkring ersätter om en skadas genom extrema väderförhållanden. I vissa fall ersätts även tomtmarken dock inte om marken skadas till följd av t ex skyfall/snösmältning. Bolag Stormskador (över 21 m/s) Blixt- och hagelskador på Översvämning pga skyfall/snösmältning Du kan få ersättning för skador i samband med skyfall/snösmältning om en skadas genom att vatten rinner in från markytan, ventil, dörröppning, fönster eller tränger upp ur avloppsledning. Tomtmark ersätts inte. Med skyfall menas att det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn. Aktsam Dina Försäkringar Folksam (Bas) Folksam (Stor) Gjensidige Försäkring ICABanken If (Stor VillaHem) If LF Stockholm Moderna (Large) Moderna Bostadshus skadat pga snötryck Taket på bostadshuset måste bryta samman på grund av snötryck. Inget bolag ersätter när altantak, balkongtak, verandatak eller liknande tak bryter samman.

6 SalusAnsvar Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank) + Om händelsen kan anses som plötslig och oförutsedd ersätts även skador vid lägre vindstyrka. Max ersättning kr. Trygg-Hansa Vardia WaterCircles

7 Skador på glas, skadegörelse m.m. Dessa skador ersätts av de flesta bolag. Skador på växthus och drivbänk ersätts dock oftast inte. Försäkringen ersätter skador på som uppkommer till följd av trafikolycka, om du inte kan få ersättning från trafikförsäkringen. Bolag Skador på glasrutor Uppsåtlig skadegörelse på Skador på under uppförande Aktsam -Högsta ersättning för verktyg och maskiner kr. Dina Försäkringar Folksam (Bas) Folksam (Stor) Gjensidige Försäkring ICABanken If (Stor VillaHem) If LF Stockholm Moderna (Large) Moderna SalusAnsvar Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank) -Högsta ersättning för verktyg och maskiner kr. Trygg-Hansa För att få ersättning för verktyg och maskiner måste du ha tilläggsförsäkringen HusPlus. Högsta ersättning är kr. Vardia WaterCircles Byggnad skadad av fordon

8 Sanering, hyresbortfall m.m. Villaförsäkringen gäller för sanering vid angrepp av t ex pälsängrar, kackerlackor, råttor, getingar och andra skadedjur. Allt fler bolag ersätter numera även reparation efter angrepp av husbock, hästmyra och hussvamp. Bolag Sanering mot ohyra Husbock/hästmyror bekämpning och reparation Aktsam Avser endast levande skadedjur. Hussvamp Max ersättning kr eller ens marknadsvärde om detta är lägre. Dina Försäkringar, max 4 Mkr Börjar gälla efter godkänd besiktning eller efter sex månader. Folksam (Bas), max 4 Mkr, fullvärde Om villaförsäkringen har beloppsbegränsning gäller denna även för hussvampförsäkringen. Folksam (Stor), max 4 Mkr, fullvärde Om villaförsäkringen har beloppsbegränsning gäller denna även för hussvampsförsäkringen. Gjensidige Försäkring, max 4 Mkr ICABanken If (Stor VillaHem) Börjar gälla efter godkänd besiktning eller efter sex månader. If Börjar gälla efter godkänd besiktning eller efter sex månader. LF Stockholm Kan ingå Ingår bara om det särskilt anges i försäkringsbrevet. Moderna (Large) Sanering av lösöre vid angrepp av vägglöss ingår. Börjar gälla sex månader efter försäkringens begynnelsedag. Börjar gälla sex månader efter försäkringens begynnelsedag. Maxbelopp kr eller ens marknadsvärde om detta är lägre. Börjar gälla sex månader efter försäkringens begynnelsedag. Maxbelopp kr eller ens marknadsvärde om detta är lägre. Moderna Börjar gälla sex månader efter försäkringens begynnelsedag. SalusAnsvar, max 4 Mkr Om villaförsäkringen har beloppsbegränsning gäller denna även för hussvampförsäkringen. Solid Försäkringar Sveland Börjar gälla efter utförd besiktning eller sex månader från det att en försäkrades. Maxbelopp 1 miljon kr eller ens marknadsvärde om detta är lägre. Ersättning för hyresbortfall för uthyrd villa

9 Tre Kronor Plus (via Swedbank) Trygg-Hansa Ingen ersättning vid angrepp inom 6 månader från tecknande. Maxbelopp kr eller ens marknadsvärde om detta är lägre. Avser endast levande skadedjur. Börjar gälla efter godkänd besiktning eller senast efter 6 månader. Maxbelopp kr eller ens marknadsvärde om detta är lägre. Vardia Ingår inte i grundförsäkringen, men kan tecknas som tillägg. WaterCircles Avser endast levande skadedjur.

10 Maxbelopp ansvarsförsäkring, rättsskydd, tomtskada Ansvarsförsäkringen och rättsskyddet gäller för dig i egenskap av fastighetsägare. Ansvarsförsäkringen kan betala ersättning om du blir skadeståndskyldig och rättsskyddsförsäkringen kan betala kostnader för juridiskt ombud om du råkar i tvist med någon. Bolag Ansvarsförsäkring person/sakskada Om du i egenskap av fastighetsägare skulle skada en annan person eller orsaka skada på annans egendom kan ditt försäkringsbolag utreda om du är skadeståndskyldig och för din räkning betala skadestånd, upp till maxbeloppet. Rättsskydd Rättsskyddsförsäkringen kan betala dina kostnader för juridisk hjälp om du i egenskap av fastighetsägare eller innehavare av tomträtt hamnar i tvist med någon. Tomtmark naturskador I villaförsäkringen innebär begreppet naturskador vissa uppräknade händelser, t ex jordskalv, jordskred, bergras och laviner. Däremot ersätts inte tomtmark som skadas genom översvämning pga skyfall/snösmältning m m. Aktsam Alternativt tomtmarkens dubbla om detta värde är högre. Tomtmark ej naturskador Alternativt tomtmarkens dubbla om detta värde är högre. Dina Försäkringar Ersättning vid skada orsakad genom oberäknad utsrömning av olja från villa tank är 10 prisbasbelopp. Folksam (Bas) Tomtmarkens dubbla Alternativt kr om detta ger högre ersättning. Folksam (Stor) Tomtmarkens dubbla Alternativt kr om detta ger högre ersättning Gjensidige Försäkring Vid resa utanför Norden är högsta ersättningsbelopp kr Alternativt tomtmarkens dubbla om detta värde är högre. ICABanken Tomtmarkens dubbla If (Stor VillaHem) För varje tvist gäller; arvode till ombud max 100 tim, utredningskostnad max kr och vittnesersättning max kr. If För varje tvist gäller; arvode till ombud max 100 tim, utredningskostnad max kr och vittnesersättning max kr Tomtmarkens dubbla LF Stockholm Vid oljeskada på tomtmark är högsta ersättningsbelopp kr. Moderna (Large) Moderna SalusAnsvar Tomtmarkens dubbla Alternativt kr om detta ger högre ersättning. Solid Försäkringar Sveland Tomtmarkens dubbla Sanering av oljeskada på tomtmark ersätts med högst kr. Tomtmarkens dubbla

11 Tre Kronor Plus (via Swedbank) Tomtmarkens dubbla Vid plötsliga oförutsedda händelser max Trygg-Hansa kr Bevisning ersätts med högst kr. Tomtmarkens dubbla Vardia Tomtmarkens dubbla WaterCircles Tomtmarkens dubbla Tomtmarkens dubbla Vid plötsliga oförutsedda händelser max Tomtmarkens dubbla Tomtmarkens dubbla Alternativt tomtmarkens dubbla om detta värde är högre. Tomtmarkens dubbla

12 Självrisker Du får vanligen betala lägst den grundsjälvrisk som gäller för försäkringen. För vissa skadetyper är självrisken högre och ibland beräknas den som en andel av den totala kostnaden. Här tar vi endast upp självrisker för ett par vanliga skadetyper. Bolag Grundsjälvrisk Läckage Vid läckageskador finns olika självrisknivåer. Vid läckage genom våtisolering är självrisken ungefär dubbelt så hög som den i tabellen. Beror läckaget på rör som frusit sönder är självrisken oftast 10 % av kostnaden, lägst bolagets läckagesjälvrisk, vanligen max kr. Översvämning m.m. Översvämning i bostaden pga skyfall eller snösmältning innebär ofta högre självrisk. Rättsskydd Utnyttjar du rättsskyddet blir din självrisk en procentuell andel av kostnaderna. Du måste dock alltid betala minst försäkringens grundsjälvrisk. Aktsam % av kostnaden Dina Försäkringar % av kostn, min 20% av kostnaden Vid läckage pga frysning är självrisken 10% av skadebeloppet, dock lägst kr och högst kr Folksam (Bas) % av kostn, min 20% av kostnaden Folksam (Stor) % av kostn, min 20% av kostnaden Gjensidige Försäkring % av skadebeloppet, min % av kostnaden ICABanken % av kostnaden, lägst If (Stor VillaHem) Vid läckage pga frysning är självrisken alltid kr. If Vid läckage pga frysning är självrisken alltid kr. LF Stockholm Vid läckage pga frysning är självrisken 10% av skadebeloppet, lägst kr och högst kr. Moderna (Large) % av kostnaden, minst kr Moderna % av kostnaden, minst kr 10 % av kostnaden, lägst % av kostnaden % av kostnaden % av kostnaden 10 % av kostnaden, minst kr. Vid naturskadorna jordras och bergras m.m. är självrisken inte förhöjd utan grundsjälvrisken gäller. 10 % av kostnaden, minst kr. Vid översvämning betalas endast grundsjälvrisken. 10 % av kostnaden, minst kr. 20 % av kostnaden 20 % av kostnaden 20 % av kostnaden SalusAnsvar % av kostn, min 20% av kostnaden Vid översvämning genom golvbrunn inomhus (baktrycksskada) kr. Vid annan översvämning 10% av kostnaden men minst kr. Vid jordras, jordskred, bergras och lavin gäller grundsjälvrisk. Solid Försäkringar % av kostnaden, lägst 20% av kostnaden Sveland % av kostnaden Tre Kronor Plus (via Swedbank) Vid läckage som beror på rör som frusit sönder är självrisken kr % av kostnaden

13 Trygg-Hansa Vid läckage pga frysning är självrisken kr. Vardia % av kostn, min WaterCircles % av kostnaden, minst % av kostnaden 10 % av kostn, min % av kostnaden, minst % av kostnaden 25% av kostnaden

14 Åldersavdrag Åldersavdrag innebär att du måste betala en del av material- och arbetskostnaden själv när en äldre sdel eller installation byts ut mot en ny. Avdraget kan bli upp till 80 eller 100 procent av kostnaderna beroende på bolag och vad som skadats. Det finns också en övre gräns för hur stort det sammanlagda åldersavdraget per skada får vara. Bolag Maximalt åldersavdrag Aktsam Dina Försäkringar Folksam (Bas) Bättre regler för åldersavdrag om tecknar Folksam Stor Folksam (Stor) Gjensidige Försäkring Om allrisktillägg tecknats är maximalt åldersavdrag kr. ICABanken Om allrisktillägg tecknats är maximalt åldersavdrag kr vid totalbrand om en återuppförs. If (Stor VillaHem) kr för skadade sdelar. If Bättre regler för åldersavdrag om du tecknar Stor VillaHem. LF Stockholm kr Bättre regler för åldersavdrag om du tecknat tilläggsförsäkringen Allrisk Villa. Moderna (Large) kr för skadade sdelar. Moderna kr Bättre regler för åldersavdrag om du tecknar Moderna Large. SalusAnsvar Bättre regler för åldersavdag om du tecknat tilläggsförsäkringen HUSEXTRA. Solid Försäkringar Sveland Tre Kronor Plus (via Swedbank) Inget åldersavdrag vid totalskada. Trygg-Hansa Bättre regler för åldersavdrag om du tecknat tilläggsförsäkringen HusPlus. Vardia WaterCircles

15 Tilläggsförsäkring - allrisk Utöver villaförsäkringens grundskydd kan du hos de flesta bolag teckna en tilläggsförsäkring. Den gäller för plötsliga och oförutsedda skador på en och hos vissa bolag även skador på tomten. Bolag Namn Allriskskydd för och tomtmark Allrisktillägget kan ersätta om en/tomtmar k blir skadad genom en plötslig och oförutsedd händelse. Aktsam Allrisk villa för Dina Försäkringar Folksam (Bas) Folksam (Stor) Gjensidige Försäkring ICABanken If (Stor VillaHem) If Allrisk för Tillägg kan inte tecknas, men ingår i Villaförsäkring Stor Husextra Husextra ingår i villaförsäkring Stor Allriskförsäkring Allriskförsäkring för Otur (ingår automatiskt i StorVillahem) Tillägg kan inte tecknas, men ingår i StorVillahem för Lägre självrisk vid vissa skador Tilläggsförsäkringen kan göra att du betalar en lägre självrisk vid vissa skador., max naturskador t.ex. översvämning, jordrörelser och skyfall., max naturskador Jordrörelse, översvämning, dammbrott samt hus under uppförande, om- eller till Lägre åldersavdrag vid vissa skador Med åldersavdrag menas avskrivning/värdemi nskning på grund av ålder. Tilläggsförsäkringen kan göra att åldersavdraget blir lägre än annars., max vid skador på Gäller inte för skada på installation och hushållsmaskin för för, varav för tomtmark endast för för villaen och för annan och tomtmark. LF Stockholm Allrisk Villa kr för villa, kr för annan och för tomtmark. Moderna (Large) Moderna "Allriskförsäkring för " och "Huskombi" ingår i Moderna Large. Allriskförsäkring för, max kr vid översvämning, max översvämning, max kr vid skador på sdelar, max vid skador på sdelar., max vid totalbrand, max kr för skadade sdelar kr för kr för SalusAnsvar HusExtra för, grundsjälvrisk vid läckage (ej pga frysning) och översvämning., max översvämning (Allriskförsäkring för )., max översvämning., max översvämning, max kr vid skador på ej helt avskrivna sdelar., max kr vid skada på sdel (Huskombi)., max kr vid totalbrand., max för skador på sdelar Extra skadehändelser som ersätts Dessa händelser ersätts inte av det vanliga allriskskyddet för villa (se kolumn till vänster). Skada på av vätska som strömmat från ventilationssystem och rökkanal, samt skador på som orsakats av vilda djur. Ersätter merkostnad p.g.a. nya branchregler. Vid läckage i våtrum ersätts även yt- och tätskiktet om skadan orsakats av plötslig oförutsedd händelse. Vid läckage kan ytskikt i badrum ersättas. Utökat skydd vid läckage genom tak eller väggar. Hus som är skadat till 75% räknas som totalskadat. Utökat skydd vid läckage genom yttertak samt för läckande yt- och tätskikt i våtrum. Angrepp av äkta hussvamp omfattas. Utökat skydd för läckande ytskikt i våtrum. Kostnad för låsbyte ersätts om den förlorade nyckeln kan spåras till bostaden. Ersätter merkostnad pga nya branschregler upp till kr.

16 Solid Försäkringar Allriskförsäkring endast för Sveland HusPlus endast för Tre Kronor Plus (via Swedbank) Trygg-Hansa Allrisk (ingår automatiskt i Plusförsäkring) Utökad Byggnadsförsäkring för för Vardia Allrisk villa för, max naturskador markrörelser, jordskalv och översvämning., max naturskador markrörelser, jordskalv och översvämning., max naturskador t.ex. jordrörelser, skyfall, snösmältning och frysning Delar av den förhöjda självrisken ersätts vid naturskador t.ex. översvämning, jordrörelser och skyfall., max kr vid skada på fullvärdeförsäkrad., 0 vid totalskada, max vid delskada, max kr för skadade sdelar, max vid totalbrand WaterCircles Allrisk för, vid totalbrand Följdskador på grund av läckage genom yttertak. Läckande yt- och tätskikt i våtrum. Merkostnader pga nya branschregler. Utökat skydd vid läckage genom yttertak samt för läckande tät- och ytskikt i våtrum. Även viss merkostnad pga nya branschregler. Vid läckage i våtrum kan även yt- och tätskiktet ersättas Vid läckage kan ytskikt i badrum ersättas

Villa 2012. Gäller från 2012-01-01

Villa 2012. Gäller från 2012-01-01 Villaförsäkring Villa 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren är indelade

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler

Läs mer

Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-04-01

Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-04-01 Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor 2015-04-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet...5 Vilka avtal du kan välja....5 Vem försäkringen gäller för...6 Var försäkringen gäller....6

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, fi lial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor 2012-04-01

Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor 2012-04-01 Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor 2012-04-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet.................. 5 Vilka avtal du kan välja......................... 5 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 1 Innehåll A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för... 4 A2 Var försäkringen gäller... 4 A3

Läs mer

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

VillaHem. försäkringsvillkor 1 maj 2010

VillaHem. försäkringsvillkor 1 maj 2010 VillaHem försäkringsvillkor 1 maj 2010 Home Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. Hem 2012. Gäller från 2012-01-01

HEMFÖRSÄKRING. Hem 2012. Gäller från 2012-01-01 HEMFÖRSÄKRING Hem 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning Detta villkor ingår i en serie av villkor för boendeförsäkring (hem-, villahem-, villa- och fritidhusförsäkring). Villkoren är indelade

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt)

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Villaförsäkring Med din Villaförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som dessutom är miljömärkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det innebär att försäkringen

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

HEM-, VILLAHEM- OCH FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01

HEM-, VILLAHEM- OCH FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 HEM-, VILLAHEM- OCH FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 Villkor Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Vilka avtal du kan välja 5 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Fritidsbostadsförsäkring

Fritidsbostadsförsäkring Fritidsbostadsförsäkring 2 Fritidsbostadsförsäkring Men vad är det här, låset är ju uppbrutet. Lottie öppnar försiktigt dörren till familjens gula trätorp, dit hon åkt med sin man Stefan och deras dotter

Läs mer

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning.

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor för Hem- Villahem- och Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-05-01.

Mekonomen BilLivetförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor för Hem- Villahem- och Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-05-01. Fullständiga villkor Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Fullständiga försäkringsvillkor för Hem- Villahem- och Fritidshusförsäkring Gäller från 2014-05-01. 1 Försäkringsvillkor

Läs mer

Hem-, Villahemoch Fritidshusförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01

Hem-, Villahemoch Fritidshusförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Villkor Hem-, Villahem- och Hem-, Villahemoch Fritidshusförsäkring Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Försäkringsvillkor 2011-01-01 Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring Försäkringsgivare

Läs mer

Hem-, Villahemoch Fritidshusförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01

Hem-, Villahemoch Fritidshusförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Hem-, Villahemoch Fritidshusförsäkring Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Försäkringsvillkor 2011-01-01 Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring Försäkringsgivare är Vardia Insurance

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

Villkor Hemförsäkring

Villkor Hemförsäkring HEMFÖRSÄKRING H14 Villkor Hemförsäkring Gäller från 14-01-01 Villkor Hemförsäkring Gäller från 14-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller B Aktsamhetskrav

Läs mer

Villkor Hemförsäkring

Villkor Hemförsäkring HEMFÖRSÄKRING H15 VILLKOR Villkor Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad egendom och

Läs mer

Stor villahemförsäkring

Stor villahemförsäkring Stor villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer