Sveland Gårdsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveland Gårdsförsäkring"

Transkript

1 Sveland Gårdsförsäkring

2 Gårdsförsäkring Svelands Gårdsförsäkring är en försäkring anpassad för dig som bor på gård där du eventuellt bedriver en mindre verksamhet. För att du ska kunna försäkra din gård med Sveland Gårdsförsäkring ska följande vara uppfyllt: På den försäkrade fastigheten får finnas högst 30 hektar skog- och/eller åkermark. På den försäkrade gården får endast bedrivas verksamhet inom; växtodling, utarrendering av mark och-/eller byggnader, djurproduktion, hästverksamhet, bed & breakfast, gårdsbutik, skogsbruk, jordbruk och småentreprenad. Den årliga omsättningen på den verksamhet som bedrivs på fastigheten får ej överstiga kronor. Om förutsättningarna förändras under försäkringstiden och du till exempel köper till eller säljer en del av marken, ändrar inriktning på verksamheten etcetera så är det viktigt att du meddelar oss dessa förändrade omständigheter. Stämmer inte ovanstående förutsättningar in på din gård? Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en annan försäkringslösning. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för gårdsbyggnader samt markanläggningar på de fastigheter som anges i försäkringsbrevet. För gårdens lösa egendom gäller försäkringen inom Norden. För vem försäkringen gäller Försäkringen gäller för dig och de hushållsmedlemmar som har samma bostad och folkbokföringsadress som du. Kontrollera att samtliga personer som du vill ska omfattas av försäkringen är angivna i försäkringsbrevet. För vad försäkringen gäller Gårdsförsäkringen gäller för byggnaderna, markanläggningarna, din lösa egendom samt eventuell verksamhet som du bedriver på fastig heten. Även tillbehör till byggnaderna såsom ledningar och installationer ingår liksom sådant som finns i anslutning till dem, till exempel garage, uthus och stängsel. Samtliga byggnader på fastigheten som omfattas av försäkringen ska finnas med på försäkringsbrevet. Glöm till exempel inte att meddela oss om du börjar bygga en ny byggnad på fastigheten. För information samt villkor kring hur försäkringen gäller för ditt bostadshus med tillhörande installationer, tomtmark och lösa egendom hänvisar vi till Sveland VillaHemförsäkring. Försäkrad egendom Gårdsbyggnader Ekonomibyggnader och uthus samt den fasta inredning och utrustning som finns i dessa byggnader. Samtliga byggnader måste anges i försäkringsbrevet för att de ska omfattas av försäkringen. Gårdens markanläggningar Exempel på markanläggningar som omfattas av försäkringen är vägar, broar, pumpar, brunnar stängsel och paddockar. Gårdens lösegendom Med lös egendom avses; motorfordon som inte är trafik- och/eller registreringspliktiga. eldriven rullstol. trädgårdsredskap som inte är registreringspliktigt. maskiner. arbetsbodar. redskap. seldon, sadlar, remtyg, hästvagnar och sulkyer. bränsle, smörjmedel, verkstadsutrustning, reservdelar till gårdens maskiner och byggnadsmaterial. arbetskläder och personlig skyddsutrustning. datorer, kontorsinventarier och kontorsmaterial. nötkreatur, får, hästar, getter, grisar, höns, kalkoner, ankor och gäss. foder, strö, medicin och förbandsmaterial till djur. utsäde, gödselmedel, bekämpningsmedel och övriga förnödenheter. produkter. obärgad gröda ersätts endast vid brandskada och trafikolycka. Försäkrad verksamhet På fastigheten får bedrivas verksamhet med en omsättning på högst kr per år inom något av följande områden; växtodling, utarrendering av mark och-/eller byggnader, djurproduktion, hästverksamhet, bed & breakfast, gårdsbutik, skogsbruk, jordbruk och småentreprenad. Med årsomsättning avses försäljningsvärdet enligt senast avslutade räkenskapsår för såld och levererad vara och/eller utförda tjänster exklusive mervärdesskatt. 2 Kundtjänst

3 Försäkringsbelopp Lös egendom Försäkringsbeloppet anger den ersättning du maximalt kan få ut för förlorad eller skadad egendom. Det ska motsvara värdet på dina saker. För att underlätta ditt val av försäkringsbelopp har vi två alternativ kronor eller kronor. Vilket belopp du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. Behöver du ett högre försäkringsbelopp ber vi dig kontakta oss så hjälper vi dig hitta en annan försäkringslösning. Kort om Sveland Gårdsförsäkring Här kan du se vad som ingår i Sveland Gårdsförsäkring och vilka tilläggsförsäkringar du kan teckna för att anpassa ditt skydd. Egendomsskydd Merkostnadsskydd Ansvarsskydd Rättsskydd Medhjälparförsäkring Allriskförsäkring Gårdslösöre Gårdsbyggnad Special Ingår Tillägg Byggnaderna För skador på byggnad gäller försäkringen med fullvärde eller förstarisk belopp. Vid fullvärdesförsäkring får du ersättning med vad det kostar att återställa byggnaden, utan något beloppstak. Värderingsreglerna (till exempel åldersavdrag) kan dock innebära en viss begränsning. Har du istället ett förstarisk belopp på din byggnad så är den maximala ersättningen begränsad till det beloppet. Om byggnaderna är försäkrade till fullvärde eller förstarisk belopp framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringens giltighet Din försäkring gäller normalt under ett år och förnyas därefter genom att du betalar premien för den nya perioden. Du kan säga upp försäkringen vid försäkringstidens slut eller om du inte längre har behov av en Gårdsförsäkring. Premien Vilken premie du betalar beror bland annat på faktorer som var gården ligger, antal byggnader och dess storlek samt försäkringsbeloppet. Du kan själv påverka premien genom att välja en högre självrisk. Grundförsäkring Tilläggsförsäkring Grundskydd Vad försäkringen ersätter och inte Under rubrikerna Grundskydd och Tilläggsförsäkringar kan du se vad som ersätts. Vi har också listat några viktiga exempel på sådant som försäkringen inte ersätter och där ersättningen är begränsad till ett särskilt maxbelopp. Om du vill se exakt vad försäkringen ersätter och inte ersätter kan du läsa i det fullständiga villkoret, som du hittar på vår hemsida, www. Sveland.se, eller beställer på telefon EGENDOMSSKYDD Om du blir bestulen eller råkar ut för en skada på din egendom, på byggnaderna eller markanläggningarna, får du ersättning för den ekonomiska förlust du gör. Vid värdering tas hänsyn till vad den skadade egendomen kan ha förlorat i värde beroende på ålder, slitage med mera. Det betyder att äldre saker ersätts med vad motsvarande begagnade föremål kostar. Sveland avgör vilken form ersättning som lämnas och var inköp och reparation ska göras. stöld och skadegörelse på försäkrad egendom. stöld av egendom utanför fastigheten, till exempel på resa. läckageskador. brand- explosions- och nedsotningsskador. egendom som förstörs i natur- eller trafikolyckor. livsmedel som förstörs när kyl eller frys går sönder. skador på egendom orsakad av jordskalv, jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott. skada på glasruta. tjuvslakt av gårdens tamboskap eller kreatur. skador på hushållsmaskiner och installationer. sanering enligt miljölagstiftningen efter utströmning av vätska som orsakar miljöskada på mark, grundvatten, vattentäckt, vattendrag, sjö och annat vattenområde. sanering av råttor och möss. sanering och reparation vid angrepp av husbock och hästmyra. inte skada på byggnader, installationer och anläggningar samt tillhörande tomtmark som är försäkrade via villaförsäkring i sveland. skada på damm eller skada på egendom orsakad av dammbrott. stöld som begås av någon som har tillåtelse att vara i, eller har fått nyckel till, någon av de försäkrade gårdsbyggnaderna. vattenfarkoster och registreringspliktiga eller trafikförsäkringspliktiga motorfordon. kontanter. skador orsakade av djur och insekter. det läckande yt- och tätskiktet i utrymme försedd med våtrumsbeklädnad. tak, dräneringssystem, pool, brunn, kakelugn/ öppen spis med mera som brister eller går sönder. sättningsskador. skador på obärgad gröda (ersätts enbart vid brand- och eller trafikolycka). 4 Kundtjänst

4 Den högsta ersättningen du kan få är lika med försäkringsbeloppet som framgår av ditt för säk ringsbrev. I följande fall är ersättningen begränsad: gårdens byggnader fullvärde alternativt det förstarisk belopp som står på försäkringsbrevet. gårdens markanläggningar och markinventarier kr. gårdens lagrade information som verksamhetens originalritningar samt originalhandlingar som bokföring, dataprogram, cd-skivor, dvd-skivor och liknande kr. värdehandlingar som frimärken, aktier, obligationer, växlar, checkar samt identitetshandlingar kr. MERKOSTNADSSKYDD Drabbas du av en egendomskada på din försäkrade fastighet som gör att du får merkostnader för att återuppta och driva gårdens verksamhet vidare får du ersättning för dessa merkostnader. Merkostnadsskyddet gäller med en karens på 24 timmar vid varje skadetillfälle och betalas ut som längst under ett år från skadedagen. Merkostnad på grund av allriskskada på lös egendom omfattas endast om du har valt tillläggsförsäkringen Allriskförsäkring Gårdslösöre. merkostnader för att återuppta och driva den försäkrade verksamheten vidare vid ersättningsbar egendomsskada på gårdens byggnader eller lösa egendom kr PERSONLIGT SKYDD Ansvarsskydd Om du i gårdens verksamhet krävs på skadestånd för att du skadat någon eller någon annans egendom hjälper vi dig att utreda, förhandla och betalar eventuellt skadestånd. utredning för att ta reda på om du är skadeståndskyldig. förhandling med den som kräver skadestånd. rättegångskostnader. Vid rättegången för Sveland din talan. det skadestånd du kan vara skyldig att betala. inte skadeståndskrav som du får som ägare av det bostadshus du bor i med tillhörande tomtmark. skadeståndskrav som du får i arbete som inte omfattas av gårdens verksamhet. skadeståndskrav som du får som ägare, förare eller brukare av båt och motordrivet fordon. skador på egendom som du hyr, lånar eller har hand om. skador som du orsakar genom grov vårdslöshet. 5 miljoner kr Rättsskydd Om du som privatperson eller i din verksamhet på gården hamnar i rättstvist kan du få hjälp med ombudskostnaderna. ombudskostnader om du hamnar i tvist med någon. Om du förlorar tvisten betalar Sveland även motpartens kostnader. Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol. inte tvist för dig som ägare av det bostadshus du bor i med tillhörande tomtmark. tvist vid upplösning av äktenskap, partnerskap och samboförhållanden. småmål, det vill säga tvister som rör belopp under ett halvt prisbasbelopp. grupptalan kr Medhjälparförsäkring Medhjälparförsäkringen är en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för tillfällig arbetskraft som drabbas av olycksfall vid arbete inom den försäkrade verksamheten. Försäkringen gäller för maximalt 5 medhjälpare. nödvändiga och skäliga läke-, tandskadeoch resekostnader i samband med olycksfallsskada. merkostnader och hjälpmedelskostnader. krishjälp i form av 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog till följd av en ersättningsbar olycksfallsskada. invaliditetskapital vid medicinsk invaliditet. dödsfallsbelopp. inte olycksfallsskada som drabbar familjemedlemmar, delägare, fast anställda samt anlitade egna företagare. kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse eller förslitningsskada. smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne. privat sjukhusvård eller resekostnader till och från sådan. förlorad arbetsinkomst eller andra ekonomiska förluster. merkostnader avseende personliga tillhörigheter kr. hjälpmedelskostnader kr. invaliditetskapital vid 100 % medicinsk invaliditet före 46 års ålder kr (avtrappning sker från 46 års ålder med 5 % enheter per år, till lägst kr). dödsfallsbelopp kr. Villkor och Försäkrings givare för medhjälpar försäkring För Medhjälparförsäkringen gäller försäkringsvillkor P70 Allmänna villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Försäkringsgivare för Medhjälparförsäkringen är; Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) Organisationsnummer: Säte: Stockholm Telefon: Kundtjänst

5 Tilläggsförsäkringar Grunden i din Gårdsförsäkring ger dig ett tryggt och bra skydd för din gård och dess saker. Men vill du ytterligare anpassa och utöka skyddet kan du komplettera med någon eller några av tilläggsförsäkringarna. Självrisker Självrisken anger den del av skadekostnaden som du får stå för själv och framgår av försäkringsbrevet och villkoret. Nedan ser du de vanligaste självriskerna. Om du råkar ut för en skada där du får ersättning från flera försäkringar samtidigt betalar du bara en självrisk den högsta. Allriskförsäkring Gårdslösöre Med tilläggsförsäkringen Allrisk Gårdslösöre utökar du ditt skydd för vanliga vardagsolyckor som inte ingår i gårdens egendomsskyddet, till exempel om en färgburk ramlar ner och förstör din sadel. skador på eller förlust av gårdens lösa egendom genom en plötslig och oförutsedd händelse. inte Skada på eller förlust av: foder, strö och övriga förnödenheter till djur. utsäde. djur. obärgad gröda. värdehandlingar som förvaras i garage, uthus, förråd eller ekonomibyggnad. kontanter. stöldbegärlig egendom som förvaras i nattparkerad bil, husbil, husvagn eller liknande. Skada som orsakas av: djur eller ryggradslösa djur (exempelvis insekter). slitage, förbrukning eller självförstörelse, till exempel självsprickor eller vittring. felaktig bearbetning, reparation eller konstruktion kr om gårdens lösa egendom är försäkrad upp till kronor kr om gårdens lösa egendom är försäkrad upp till kronor. Gårdsbyggnad Special Med Gårdsbyggnad Special kan du försäkra dina byggnader, byggnadsdelar eller dess konstnärliga utsmyckningar för att, vid en skada, få möjlighet att återställa byggnaden eller utsmyckningen på samma sätt. En för utsättning är att du själv finner hantverkare och det material som behövs för återställandet. Innan återställandet påbörjas ska det godkännas av Sveland. Den byggnad/byggnadsdel eller konstnärliga utsmyckning som omfattas av Gårdsbyggnad Special ska vara angivet i försäkringsbrevet samt finnas utförligt dokumenterad av försäkringstagaren. skada på byggnad eller byggnadsdel som är ersättningsbar enligt egendomsskyddet. Det försäkringsbelopp som framgår av ditt försäkringsbrev. Grundskydd Egendomsskydd Om din valda grundsjälvrisk är högre än den särskilda självrisken som anges nedan, är det din valda grundsjälvrisk som du ska betala vid eventuell skada. Skada eller stöld vald grundsjälvrisk Läckage kr Läckage från våtrum kr Skada pga. frysning kr Utströmning av vätska miljöskada kr utöver vald grundsjälvrisk Jordrörelser skada på byggnad och gårdens mark kr Skada vid skyfall mm kr Trafikolycka eller haveri kr Husbock och Hästmyra Ingen självrisk Sanering av Råttor och Möss Ingen självrisk Merkostnadsskydd Ansvarsförsäkring Rättsskydd Medhjälparförsäkring Tilläggsförsäkringar Allrisk Gårdslösöre Gårdsbyggnad Special Ingen självrisk Vald grundsjälvrisk 20 % av kostnaden, dock lägst vald grundsjälvrisk Ingen självrisk Som egendomsskydd Som egendomsskydd 8 Kundtjänst

6 Vad du ska göra för att få rätt ersättning Kom ihåg att informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du kontrollerar dessa och informerar oss om eventuella förändringar. Fel uppgifter kan påverka din premie och din möjlighet att få ersättning om något skulle hända. Exempel sådana förändringar är ny adress, ändrat antal hektar mark eller skog, ny-, om- eller tillbyggnation på fastigheten, ändrad inriktning på den verksamhet som bedrivs på fastigheten eller om du fått ökad omsättning på densamma. Dina handlingar kan påverka ersättningen För att få ersättning från din försäkring måste du följa vissa aktsamhetskrav, annars kan den ersättningen minskas eller till och med helt falla bort. Hur mycket vi minskar ersättningen beror på hur din oaktsamhet påverkat skadans omfattning. Att vara aktsam innebär bland annat att låsa ytterdörrar och regla fönster. När det gäller stöldbegärlig egendom finns särskilda låskrav som du kan läsa om i det fullständiga villkoret. För försäkringen gäller ett allmänt aktsamhetskrav. Det innebär att du bland annat ska följa tillverkares anvisningar liksom bestämmelser i lagar och föreskrifter. Exempelvis inte elda i kakelugn om den har eldningsförbud. Du ska också se till att förhindra frysning genom att exempelvis tömma alla ledningar och behållare i ouppvärmda hus. Utöver ovan angivna aktsanhetskrav gäller för vissa moment särskilda säkerhetsföreskrifter. I de fall särskilda aktsamhetskrav gäller framgår det under respektive rubrik i villkoret. Där vi hänvisar till LBK (Lantbrukets brandskyddskommitté) och LBK-pärmen så kan fullständig information hämtas via länken LBK-pärmen på eller beställas hos Brandskyddsföreningen Sverige, tel Alkohol och droger påverkar ersättningen Om det finns ett samband mellan en skada och alkohol och droger får du minskad eller ingen ersättning. Bra att veta Ångerrätt När du tecknar försäkringen har du en ånger rätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du oss på telefon Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har gällt. Smidig betalning Du väljer själv det betalningssätt som passar dig bäst till exempel månad eller helårsvis. Väljer du att betala via pappersfaktura tillkommer en administrativ avgift. Om du inte är nöjd Kontakta oss så försöker vi klara upp saken. Lyckas vi inte med det, begär du prövning hos Svelands Försäkringsnämnd eller Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också vända dig till allmän domstol för att få tvisten prövad. Då kan du ha nytta av försäkringar som omfattar Rättsskydd. Dina rättsskyddsförsäkringar hos Sveland eller andra bolag i vår koncern kan ge dig rätt till ersättning för dina ombudskostnader i samband med tvisten, även om Sveland är motpart. Svensk lag tillämpas på avtalet. Fullständiga villkor Det här en kortfattad information om försäkringen. För fullständiga Försäkringsvillkor gå in på eller kontakta oss på telefonnummer Kundtjänst

7 Information enligt personuppgiftslagen Alla uppgifter som du lämnat till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kan kompletteras med information från offentliga register. Vi kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss. Ansvarig för personuppgifterna är Sveland Sakförsäkringar AB (org.nr ). Vi sparar på uppgifterna för att kunna bedöma försäkringsansökningar, administrera försäkringsavtal, utreda skadeärenden, upprätta försäkringsstatistik, bedriva produktutveckling samt genomföra marknadsföring. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag inom samma koncern eller samarbetspartner, andra företag, organisationer och föreningar som vi samarbetar med. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter. Sveland registrerar även anmälda skador i ett för försäkringsbranschens gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Vi sparar uppgifter om försäkringar som inte blivit beviljade och försäkringar som blivit avslutade under begränsad tid. Om du inte vill få ytterligare produkt- och tjänsteerbjudanden kan du anmäla detta till Svelands Kundservice på telefon Vill du få upplysning om vilka personuppgifter som vi har om dig eller begära rättelse av felaktiga uppgifter behöver vi en skriftlig begäran från dig. Ange försäkrings- eller personnummer och skriv under begäran med din namnteckning och skicka den till Sveland, Personuppgiftsansvarig, Stockholm Sveland Sakförsäkringar AB Box 82, VÄXJÖ Tel Säte: Växjö Org.nr P

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Fritidsbostadsförsäkring

Fritidsbostadsförsäkring Fritidsbostadsförsäkring 2 Fritidsbostadsförsäkring Men vad är det här, låset är ju uppbrutet. Lottie öppnar försiktigt dörren till familjens gula trätorp, dit hon åkt med sin man Stefan och deras dotter

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

Sveland Bilförsäkring

Sveland Bilförsäkring Sveland Bilförsäkring Bilförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag du blir

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

din bilförsäkring några ord på vägen

din bilförsäkring några ord på vägen din bilförsäkring några ord på vägen Information före och efter köp. Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständing information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så

Läs mer

Din bilförsäkring några ord på vägen

Din bilförsäkring några ord på vägen Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. Din bilförsäkring några

Läs mer

Försäkra villan och hemmet

Försäkra villan och hemmet Försäkra villan och hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet, som sträcker sig långt utanför hemmets väggar? Då ska du välja VillahemPLUS. Den innehåller

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Villahemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Villahemförsäkring Villkorssammanfattning Villahemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

VILLAHEMFÖRSÄKRING KORTFATTAD INFORMATION OM VILLAHEMFÖRSÄKRING

VILLAHEMFÖRSÄKRING KORTFATTAD INFORMATION OM VILLAHEMFÖRSÄKRING VILLAHEMFÖRSÄKRING KORTFATTAD INFORMATION OM VILLAHEMFÖRSÄKRING Dina ägodelar är försäkrade upp till 1 miljon kronor Hjälp dygnet runt vid skada Påverka priset själv genom att välja självrisknivå 10% rabatt

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Allmänt villkor. Villaförsäkring. Gäller från 2010-12-01

Allmänt villkor. Villaförsäkring. Gäller från 2010-12-01 Allmänt villkor Villaförsäkring Gäller från 2010-12-01 Villaförsäkring Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...5 1.2. Betalningsvillkoren...5 1.3 Administrativa avgifter...5 1.4. Upplysningsplikt...5

Läs mer

Försäkra hemmet. * Per 140402

Försäkra hemmet. * Per 140402 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäkring och ersätter

Läs mer

Villahemförsäkring. För boende i eget hus. Bättre reseskydd med kortet! Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid

Villahemförsäkring. För boende i eget hus. Bättre reseskydd med kortet! Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Villahemförsäkring För boende i eget hus Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller

Läs mer