Gårdsförsäkring För dig som bor på en mindre gård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gårdsförsäkring För dig som bor på en mindre gård"

Transkript

1 Sida 1/6 I Gårdsförsäkring Kontakta oss Kundservice: vardagar kl 8-17 Skadeservice: vardagar kl 8-17 Skadedjurssanering: Nomor AB Fullständiga villkor: Gårdsförsäkring Medhjälparförsäkring Kollektiv Olycksfallsförsäkring 70: För- och efterköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats eller ring vår kundservice så skickar vi dem. Läs igenom och spara denna information. Om något skydd är extra viktigt för dig, kontrollera att det ingår i försäkringen. Gårdsförsäkring För dig som bor på en mindre gård Vår Gårdsförsäkring är anpassad för dig som bor på en gård där du kanske också har en mindre verksamhet. Ett bra skydd om du till exempel har hästar, driver gårdsbutik eller erbjuder bed and breakfast. När behöver du en gårdsförsäkring? Vår Gårdsförsäkring är anpassad för dig som äger en mindre gård, där du kanske bedriver verksamhet. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringen kan tecknas av dig som har följande typ av gård: Till gården hör högst 30 hektar skog och/eller åkermark. Eventuell verksamhet på gården är inom växtodling, utarrendering av mark och/eller byggnader, djurproduktion, hästverksamhet, bed and breakfast, gårdsbutik, skogsbruk, jordbruk eller småentre prenad. Försäkringen kan endast tecknas för dessa typer av verksamhet. Verksamhetens omsättning är mindre än kr per år (d.v.s. försäljningsvärdet för sålda varor och tjänster, exklusive moms, under det senast avslutade räkenskapsåret). För vad gäller försäkringen? Försäkringen gäller för lös egendom, gårdsbyggnaderna, markanläggningarna och den verksamhet som du eventuellt bedriver på gården. Som lös egendom räknas till exempel: nötkreatur, hästar, får, getter, grisar, höns, kalkoner, ankor och gäss seldon, sadlar, remtyg, hästvagnar och sulkyer foder, strö, medicin och förbandsmaterial till djur arbetsbodar motorfordon som inte är trafik- och/eller registreringspliktiga, t.ex. jordfräs och snöslunga trädgårdsredskap som inte är registreringspliktiga, andra redskap och maskiner bränsle, smörjmedel, verkstadsutrustning, reservdelar till gårdens maskiner och byggnadsmaterial arbetskläder och personlig skyddsutrustning produkter som säljs eller tillverkas på gården datorer, kontorsinventarier och kontorsmaterial. utsäde, gödselmedel, bekämpningsmedel och övriga förnödenheter obärgad gröda (om grödan skadas i en brand eller till följd av en trafikolycka). Till gårdsbyggnader räknas ekonomibyggnader och uthus. För att alla byggnader ska omfattas av försäkringen är det viktigt att samtliga står med i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller även för följande: den fasta inredning och utrustning som finns i byggnaderna tillbehör till byggnaderna, som ledningar och installationer sådant som finns i anslutning till byggnaderna, till exempel garage, uthus och stängsel. Markanläggningar som omfattas av försäkringen är till exempel vägar, broar, pumpar, brunnar, stängsel och paddockar. I försäkringen ingår även en hemförsäkring för ditt bostadshus med tillhörande lös egendom, tomtmark och installationer, se separat för- och efterköpsinformation om Hemförsäkring Villa. Var och för vem gäller försäkringen? För byggnader och markanläggningar gäller försäkringen på den fastighet som anges i försäkringsbrevet. Den lösa egendomen är försäkrad inom Norden. Försäkringen omfattar alla som är bosatta på adressen och som står med i försäkringsbrevet. Barn under 18 år är försäkrade även om de inte står med i försäkringsbrevet.

2 Sida 2/6 I Gårdsförsäkring Hur mycket ersättning kan du få? För lös egendom Försäkringsbeloppet anger den ersättning du maximalt kan få för lös egendom som förloras eller skadas. Beloppet ska därför motsvara värdet på dina saker. Du kan välja mellan kr och kr. Det belopp du väljer anges i ditt försäkringsbrev. När någonting ska ersättas tar vi alltid hänsyn till hur mycket det har förlorat i värde. Äldre saker ersätts med vad motsvarande begagnade föremål kostar. Behöver du ett högre försäkringsbelopp? Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en annan försäkringslösning. För byggnaderna Om en försäkrad byggnad skadas får du ersättning antingen med fullvärde eller med ett s.k. förstariskbelopp. Fullvärde innebär att du får ersättning med vad det kostar att återställa byggnaden. Den ersättningen har ingen övre gräns, men vi gör ett avdrag för vissa byggnadsdelar utifrån hur gamla de är, s.k. åldersavdrag. Om byggnaden i stället är försäkrad med ett förstariskbelopp så är ersättningen begränsad till det beloppet. Det framgår av ditt försäkringsbrev om dina olika byggnader är försäkrade till fullvärde eller med ett förstariskbelopp. Premie och betalning Försäkringen gäller normalt ett år och förnyas genom att du betalar premien för den nya perioden. Du kan säga upp försäkringen vid försäkringsperiodens slut eller om du inte längre äger det du har försäkrat. Du väljer själv om du vill betala för hela året på en gång eller per månad. Vid månadsbetalning tillkommer en avgift på 6 procent av årspremien. Hur mycket du betalar beror bland annat på hur var gården ligger, hur stor den är, antalet byggnader och vilket försäkringsbelopp du har. Även självrisken påverkar. Du betalar en lägre premie om du väljer en högre självrisk. er Vilka självrisker som gäller för dig framgår av försäkringsbrevet. Du betalar bara en självrisk (den högsta), om du får en skada som ger ersättning från flera av dina försäkringar hos oss. Ett exempel är om du får inbrott i ditt hästsläp. Då får du ersättning från gårdsförsäkringen för de saker som blev stulna ur släpet, och för reparationen av själva släpet från släpförsäkringen. Kom ihåg att informera oss om förändringar Uppgifterna i ditt försäkringsbrev är de som gäller för försäkringen. De bestämmer din premie och vilken ersättning du får om något skulle hända. Det är därför viktigt att du informerar oss om du till exempel byter verksamhet, ökar omsättningen, köper eller säljer mark eller om du bygger en ny byggnad på gården. Om något händer Om något händer så får du snabb hjälp och vägledning av våra skadehandläggare, direkt över telefon. Du kan även anmäla skador på vår webbplats. Behöver du hjälp med skadedjurssanering ringer du direkt till vår samarbetspartner Nomor. Försäkringens olika delar Här kan du se försäkringens olika delar och vilka tilläggsförsäkringar som finns. Av försäkringsbrevet framgår vad som ingår i just din försäkring och om du har tecknat någon tilläggsförsäkring. Egendomsskydd för lös egendom, byggnader och markanläggningar Ansvarsskydd Medhjälparförsäkring Merkostnadsskydd Rättsskydd Allriskförsäkring Gårdslösöre Gårdsbyggnad Special Grundskydd Tilläggsförsäkringar

3 Sida 3/6 I Gårdsförsäkring Vad ersätter försäkringen - och inte? Här kan du läsa vad försäkringens olika delar ersätter. Detta är en kortfattad beskrivning och i vissa fall exempel på vad som ersätts och inte ersätts. Exakt vad som ingår kan du läsa i det fullständiga villkoret. Grundskydd Egendomsskydd för lös egendom, byggnader och markanläggningar Stöld, inbrott, skadegörelse och tjuvslakt Stöld och skadegörelse av den försäkrade egendomen. Stöld utanför fastigheten, till exempel under en resa. Tjuvslakt av gårdens tamboskap eller kreatur. Båt, windsurfingbräda, bastuflotte, vattenskoter och andra vattenfarkoster. Registreringspliktiga eller trafikförsäkringspliktiga motorfordon. Stöld eller skadegörelse som begås av någon som har lov att vara i, eller har fått nyckel till, någon av de försäkrade gårdsbyggnaderna. Kontanter. Brand Egendom som skadas av brand, explosion och nedsotning. Obärgad gröda som skadas av brand. Vatten, läckage och miljöskada Skador på grund av läcka från avlopp, vattenlednings- och värmesystem, kyl, frys, tvätt- och diskmaskin. Sanering enligt miljölagstiftningen om vätska strömmar ut från cistern, tank eller annan behållare och orsakar miljöskada på mark, grundvatten, vattentäkt, vattendrag, sjö och annat vattenområde. Skador på ytskikt (som kakel, våtrumstapet) och tätskikt i läckande bad- och duschrum. Skador på grund av att vatten strömmar ut från dräneringssystem eller från taket. Råttor, möss, husbock och hästmyra Sanering av råttor och möss. Sanering och reparation vid angrepp av husbock eller hästmyra. Jordskalv, jordskred m.m. Skador på egendom orsakade av jordskalv, jordskred, jordras och bergras. Vad ersätts inte? Ett exempel: Sättningsskador. Skyfall, snösmältning och storm Skador på egendom orsakade av skyfall, snösmältning eller stigande vatten från sjö eller annat vattendrag. Skador på egendom orsakade av storm, hagel, snötryck eller blixtnedslag. Sättningsskador. Skador på tomtmarken. orsakade av skyfall, snösmältning eller stigande vatten från sjö eller annat vattendrag. När något går sönder Skador på hushållsmaskiner och installationer. Livsmedel som förstörs när kylen eller frysen går sönder. Trasiga glasrutor. Tak, dräneringssystem, pool, brunn, kakelugn eller öppen spis som går sönder. Skada på glas i växthus. För din lösa egendom är försäkringsbeloppet den högsta ersättningen du kan få (se försäkringsbrevet). Byggnader ersätter vi antingen genom att vi återställer dem eller med det förstariskbelopp som står i försäkringsbrevet. I följande fall finns det andra maxbelopp: Markanläggningar: kr. Verksamhetens originalritningar, bokföring och andra originalhandlingar, även programvara, cd-skivor, dvd-skivor och liknande där information om gården lagras: kr. Värdehandlingar som frimärken, aktier och identitetshandlingar, t.ex. pass för hästar: kr. er Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. I vissa fall betalar du alltid en högre självrisk: Läckage: kr. Läckage från våtrum: kr. Skada på grund av frysning: kr. Miljöskada: kr utöver vald självrisk. Skador på byggnad eller mark p.g.a. jordskalv, jordskred m.m.: kr. Skyfall och snösmältning: kr. Skada på egendom p.g.a. trafikolycka: kr. Vid följande skador betalar du ingen självrisk: Angrepp av husbock eller hästmyra. Sanering av råttor och möss.

4 Sida 4/6 I Gårdsförsäkring Merkostnadsskydd Om din egendom skadas får du i ett år från skadedagen ersättning för de merkostnader som kan uppstå för att återuppta och driva gårdens verksamhet. Förutsättningen är att skadan kan ersättas från försäkringens egendomsskydd. Om du har valt tillägget Allriskförsäkring Gårdslösöre gäller merkostnadsskyddet även vid skador som omfattas av det tillägget. Merkostnader för att återuppta och driva verksamheten vidare efter en skada på gårdens byggnader eller lösa egendom kr. och karenstid Ingen självrisk. Vid varje skadetillfälle gäller försäkringen med en karenstid på 24 timmar. Ansvarsskydd Gäller om du i gårdens verksamhet krävs på skadestånd för att du skadat en person eller någon annans egendom. Utredning för att ta reda på om du är skadeståndsskyldig. Förhandling med den som kräver skadestånd. Rättegångskostnader, och vi för din talan vid rättegången. Skadeståndet du kan bli skyldig att betala. Skadeståndskrav som du får som ägare av ditt bostadshus och av den tillhörande tomtmarken. Skadeståndskrav som du får i annat arbete än verksamheten på gården. Skadeståndskrav som du får som ägare, förare eller brukare av en båt eller ett motordrivet fordon. Skadeståndskrav för skador på egendom som du hyr, lånar eller tar hand om. Skadeståndskrav för skador som du orsakat genom grov vårdslöshet. 5 miljoner kr. Samma självrisk som du har för egendomsskyddet. Rättsskydd Gäller om du som privatperson eller i din verksamhet på gården hamnar i en rättstvist som kan prövas av allmän domstol, till exempel om ett avtal. Tvist som du hamnar i som ägare av ditt bostadshus och av den tillhörande tomtmarken. Tvist vid upplösningen av ett äktenskap, partnerskap eller samboförhållande. Småmål, det vill säga tvister som rör belopp under ett halvt prisbasbelopp. Grupptalan kr. 20 procent av kostnaden, dock lägst den självrisk du har i egendomsskyddet. Medhjälparförsäkring Medhjälparförsäkringen är en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för tillfällig arbetskraft när de arbetar inom den försäkrade verksamheten. Försäkringen gäller för maximalt fem medhjälpare, för skador som orsakas av ett olycksfall. Vad ersätter försäkringen? Några exempel: Nödvändiga och skäliga läke-, tandskade- och resekostnader till följd av ett olycksfall. Merkostnader samt kostnader för hjälpmedel. Krishjälp i form av 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog. Vid medicinsk invaliditet, d.v.s. en bestående nedsättning av den fysiska funktionsförmågan, får den som drabbas ett engångsbelopp. Om någon av de försäkrade avlider får de efterlevande ett engångsbelopp. Olycksfallsskada som drabbar någon i ditt hushåll, delägare, fast anställda eller egna företagare som du anlitar. Kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse eller förslitning. Smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne. Privat sjukhusvård och kostnader för resorna till och från sådan vård. Förlorad arbetsinkomst och andra ekonomiska förluster. Merkostnader: kr. Kostnader för hjälpmedel: kr. Vid 100 procents medicinsk invaliditet före 46 års ålder: kr (trappas sedan ner med 5 procentenheter per år, till lägst kr). Vid dödsfall: kr. Ingen självrisk. Dina advokatkostnader. Motpartens kostnader om du förlorar tvisten.

5 Sida 5/6 I Gårdsförsäkring Tilläggsförsäkringar Du kan komplettera skyddet i Gårdsförsäkring med en eller två tilläggsförsäkringar. Allriskförsäkring Gårdslösöre Gäller för skador som inte omfattas av grundskyddet, till exempel att en färgburk ramlar ner och förstör en sadel. Skador på eller förlust av gårdens lösa egendom genom en plötslig och oförutsedd händelse. Skador på eller förlust av: foder, strö och övriga förnödenheter till djur utsäde djur obärgad gröda värdehandlingar som förvaras i garage, uthus, förråd eller ekonomibyggnad kontanter stöldbegärlig egendom som förvaras i nattparkerad bil, husbil, husvagn eller liknande. Skador som orsakas av: djur och insekter slitage eller självförstörelse, t.ex. självsprickor eller vittring felaktig bearbetning, reparation eller konstruktion kr om du har ett försäkringsbelopp på kr kr om du har ett försäkringsbelopp på kr. Samma självrisk som du har för egendomsskyddet. Gårdsbyggnad Special Med Gårdsbyggnad Special kan du försäkra dina byggnader, byggnadsdelar eller deras konstnärliga utsmyckningar, så att du kan återställa dem om de skulle skadas. Allt som du vill ska omfattas ska stå med i försäkringsbrevet och vara utförligt dokumenterat av dig, till exempel genom ritningar eller foton. För att få ersättning ska du själv hitta och anlita lämpliga hantverkare och köpa in det material som behövs för återställandet. Innan arbetet påbörjas ska alla åtgärder godkännas av oss. Skada på byggnad eller byggnadsdel, om skadan kan ersättas från egendomsskyddet. Särskilt försäkringsbelopp för detta tillägg, se försäkringsbrevet. Samma självrisk som för egendomsskyddet. Vad du gör kan påverka din ersättning För att få ersättning från försäkringen måste du vara aktsam. Om du inte har följt våra aktsamhetskrav kan du få mindre eller ingen ersättning alls, beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan. Förutom att du ska vara aktsam ska du följa lagar, föreskrifter och instruktioner från tillverkare. Exempel på detta är att tömma vattenledningar i hus som inte är uppvärmda under vintern och att inte elda i en kakelugn som har eldningsförbud. Om något händer som har samband med att du eller någon annan har druckit alkohol eller använt droger får du minskad eller ingen ersättning. Utöver de ovan angivna aktsamhetskraven gäller särskilda säkerhetsföreskrifter för vissa delar av försäkringen. Om särskilda aktsamhetskrav gäller så framgår det under respektive rubrik i villkoret. På vissa ställen hänvisar vi till Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer (LBK-pärmen) som du kan läsa och beställa på lantbruketsbrandskydd.nu. Rabatt när du samlar dina försäkringar hos oss Med flera försäkringar hos oss kan du få 5 till 20 procents samlingsrabatt, beroende på vilka försäkringar du har. Kontakta oss så berättar vi mer. Ångerrätt Du som tecknar din försäkring per telefon, på webben eller vid hembesök har ångerrätt i 14 dagar. Om du ångrar dig, kontakta oss senast 14 dagar efter att du har fått ditt försäkringsbrev. Har du redan betalat får du tillbaka premien med avdrag för de dagar som försäkringen har gällt. Hjälp att välja försäkring Om du behöver hjälp med ditt köp av försäkring, kontakta konsumentvägledaren i din kommun. Du kan också vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, se konsumenternas.se. Fullständiga villkor Den här informationen är inte ett fullständigt villkor, utan en kortfattad beskrivning av försäkringen. Villkoret finns på vår webbplats. Du kan också få det hemskickat från vår kundservice. De fullständiga villkoren tillsammans med försäkringsbrevet utgör avtalet mellan dig och oss.

6 Sida 6/6 I Gårdsförsäkring Om du inte är nöjd Om du inte är nöjd med ett beslut från oss kan du begära prövning hos Trygg-Hansas försäkringsnämnd eller Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också vända dig till allmän domstol. Då kan du ha nytta av en försäkring som innehåller rättsskydd. Du som har rättsskydd hos oss eller hos något annat bolag i vår koncern kan få ersättning för dina ombudskostnader i samband med tvisten, även om Trygg-Hansa är motpart. Försäkringsgivare, tillämplig lag och tillsynsmyndighet Försäkringsgivare för denna försäkring är Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa Försäkring filial. Svensk lag tillämpas på ditt avtal med oss. Danska Finanstilsynet är tillsynsmyndighet. Så hanterar vi dina personuppgifter Trygg-Hansa Försäkring filial ( Trygg-Hansa ), med organisationsnummer , är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). Varför behöver vi dina personuppgifter? Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill kunna teckna en försäkring. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dem för att fullgöra våra åtaganden med anledning av de försäkringar som du har tecknat. Du samtycker till att vi använder uppgifterna för följande ändamål: beräkna premier och bevilja försäkringar (t.ex. namn, adress, registreringsnummer på bil och hälsouppgifter) reglera skador (t.ex. namn, adress, registreringsnummer och hälsouppgifter) skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden (t.ex. namn, e-postadress, postadress och information om tidigare tecknade försäkringar) säkerställa att du får de förmåner du har rätt till som medlem i ett fackförbund eller annan organisation (t.ex. namn, medlemskap i fackförbund eller annan organisation) svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt (t.ex. namn och e-postadress) ge förebyggande råd via sms, t.ex. genom att ge information om kommande väderförändringar (t.ex. mobilnummer) ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto (Mina sidor) på Trygg-Hansas webbplats (t.ex. namn och e-postadress) registrera anmälda skador i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR). Trygg-Hansa kommer att lämna ut personuppgifter till andra bolag inom samma koncern eller till andra företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda förmåner till dig som försäkringstagare eller för något av de andra ändamålen som anges ovan. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter. Hur samlas uppgifterna in och lagras? Personuppgifterna samlas in genom till exempel webbformulär, chatt, ansökningar på papper och telefonsamtal som spelas in. Uppgifterna kan även kompletteras och uppdateras med information från offentliga register. Personuppgifterna lagras inom EES eller av leverantörer i USA som åtagit sig att följa de så kallade Safe Harbour-principerna. Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera försäkringarna och reglera skador, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har en försäkring eller ett pågående skadeärende hos oss. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och produktutveckling. Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna ge dig pris på en försäkring, sparas uppgifterna i 30 dagar. Därefter raderas de. Vad har du för rättigheter? Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Då behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt försäkrings- eller personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress: Trygg-Hansa Personuppgiftsansvarig Stockholm Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte vänder du dig till Trygg-Hansas kundservice på

Sveland Gårdsförsäkring

Sveland Gårdsförsäkring Sveland Gårdsförsäkring Gårdsförsäkring Svelands Gårdsförsäkring är en försäkring anpassad för dig som bor på gård där du eventuellt bedriver en mindre verksamhet. För att du ska kunna försäkra din gård

Läs mer

Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Sida 1/6 I Hemförsäkring Villa Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadedjurssanering: Nomor AB 0771-122 301 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor

Läs mer

Villahemförsäkring För dig som bor i eget hus

Villahemförsäkring För dig som bor i eget hus Sida 1/6 I Villahemförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Skadedjurssanering: Nomor AB 0771-122 301 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och

Läs mer

Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Sida 1/6 I Hemförsäkring Villa Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Skadedjurssanering: Nomor AB 0771-122 301

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

Hemförsäkring Hyresrätt och Bostadsrätt För dig som bor i lägenhet

Hemförsäkring Hyresrätt och Bostadsrätt För dig som bor i lägenhet Sida 1/6 I Hemförsäkring Hyresrätt Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor Boendeförsäkring 2014

Läs mer

Hemförsäkring Utlandsstudent

Hemförsäkring Utlandsstudent Sida 1/5 I Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Boendeförsäkring 2013

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Mopedförsäkring För dig som har moped eller EU-moped

Mopedförsäkring För dig som har moped eller EU-moped Sida 1/6 I Mopedförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Försäkring

Läs mer

Båtförsäkring För dig och din båt

Båtförsäkring För dig och din båt Sida 1/6 I Båtförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Sjöassistans: 0752-434 000 Fullständiga villkor:

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/6 I Personbil och lätt lastbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din bil

Bilförsäkring För dig och din bil Sida 1/6 I Personbil Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Motorfordonsförsäkring 2012 12 01 För- och efterköpsinformation Det här

Läs mer

TryggaMil Försäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

TryggaMil Försäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/8 I TryggaMil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 661 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se Skadeservice: 0771-111 661 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Trygg-Hansa TryggaMil

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/8 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 80 alla dagar kl 7-21 Skadeservice: 075-243 06 80 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: fpforsakring.se Fiat Professional Försäkring exklusivt

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på sveland.se Sveland Fritidshusförsäkring

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Fritidshusförsäkring. hämta på trygghansa.se.

Fritidshusförsäkring. hämta på trygghansa.se. Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Motorcykelförsäkring För dig som har en lätt eller tung mc

Motorcykelförsäkring För dig som har en lätt eller tung mc Sida 1/6 I Motorcykelförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: www.svelandsak.se/villkor Försäkring för motorcykel,

Läs mer

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil Sida 1/6 I Försäkring för budbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Budbil 2015-07-01 För-

Läs mer

Fritidsbostadsförsäkring

Fritidsbostadsförsäkring Fritidsbostadsförsäkring 2 Fritidsbostadsförsäkring Men vad är det här, låset är ju uppbrutet. Lottie öppnar försiktigt dörren till familjens gula trätorp, dit hon åkt med sin man Stefan och deras dotter

Läs mer

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten Sida 1/8 I Försäkring för taxi Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Taxi 2015-07-01 För- och

Läs mer

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Företagsägd bil 2015-07-01

Läs mer

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätt släp För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 0771-388 300 vardagar kl 08-17 Skadeservice: 0771-388 300 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: svelandsak.se Företagsägd bil 2015-07-01 För-

Läs mer

Sveland VillaHemförsäkring

Sveland VillaHemförsäkring Sveland VillaHemförsäkring Sveland VillaHemförsäkring VillaHemförsäkring en trygghet i vardagen Villahemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

villahemförsäkring För dig som bor i eget hus

villahemförsäkring För dig som bor i eget hus villahemförsäkring För dig som bor i eget hus 2 Villahemförsäkring Pelle, har du märkt vad mjukt och konstigt det känns här? Anna trampar med foten på köksgolvet framför diskbänken, medan hennes man och

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer