10 % Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. Bara för medlemmar i Villaägarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 % Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. Bara för medlemmar i Villaägarna"

Transkript

1 Bara för medlemmar i Villaägarna Kombinationsrabatt Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. I försäkringen ingår bl a Rättsskydd upp till kr ID-skydd LagfartsXtra Ersättning vid skada orsakad av Äkta Hussvamp upp till kr Anticimex Skadedjursförsäkring Så här fungerar din försäkring Villa Flex innehåller ett mycket bra grundskydd som dessutom går att anpassa både vad gäller ersättningsbelopp och tilläggsförsäkringar, allt utifrån dina egna behov. Den är precis som namnet låter, en flexibel försäkring. Så tecknar du din försäkring Kontakta Villaägarnas FörsäkringsService på telefon eller via e-post Du kan även räkna ut pris och teckna din försäkring direkt på 10 %

2 Bara för medlemmar i Villaägarna Villaägarnas Villahemförsäkring Max - bra om det händer något. Kombinationsrabatt 10 % I försäkringen ingår bl a HemXtra, ByggnadsXtra, ResXtra, GolfXtra och LagfartsXtra ID-skydd 0 kr i åldersavdrag vid totalskada Underförsäkringsgaranti för byggnad och lösöre Ersättning upp till det dubbla taxeringsvärdet vid skada på tomtmark Ersättning vid skada orsakad av Äkta Hussvamp upp till 50 pbb Så här fungerar din försäkring Villa Max omfattar det mesta som brukar vara tillägg i ordinarie villahemförsäkringar och har endast ett fåtal valbara tilläggsförsäkringar. Så tecknar du din försäkring Kontakta Villaägarnas FörsäkringsService på telefon eller via e-post Du kan även räkna ut pris och teckna din försäkring direkt på

3 Villkor i korthet Försäkringsgivare Försäkringsgivaren Gjensidige är en filial till Gjensidige Forsikring ASA med huvudkontor och säte i Oslo, Norge. Den svenska filialen har sitt huvudkontor i Stockholm. Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Om du valt att försäkringen ska gälla för fler än dig själv gäller försäkringen även för familjemedlemmar som är folkbokförda och bosatta på försäkringsstället. Om du har barn under 18 år som inte är folkbokförda på din adress omfattas de av försäkringen under den tid de vistas hos dig, om ersättning inte kan fås från annan försäkring. Var gäller försäkringen? Försäkringen gäller inom Norden och vid resa i hela världen under resans första 60 dagar. Villa Flex Villa Max Lösöre Byggnad Anticimex Skadedjurförsäkring Krisförsäkring Privatansvar Rättsskydd ID-skydd LagfartsXtra Underförsäkringsgaranti 0 kr i åldersavdrag vid totalskada (brand) Läckage genom tak & fasad ByggnadsXtra Tillägg HemXtra Tillägg ResXtra Tillägg SmåbåtsXtra Tillägg Tillägg Fritidsolycksfall Tillägg Tillägg UthusXtra Tillägg är ansluten till Villaägarnas gruppskadeförsäkringar. Se vårt fullständiga försäkringsvillkor och förköpsinformation

4 Villkor i korthet Egendomsskydd Grundskydd Försäkringen gäller för de byggnader som anges i försäkringsbrevet och för det som enligt lag är tillbehör till dessa. Dessutom gäller försäkringen för annan fast inredning som normalt ingår i byggnad för bostadsändamål ledningar, kulvertar och andra installationer som du äger och som är avsedda för de byggnader som anges i försäkringsbrevet bränsle på tomten för uppvärmning av de byggnader som anges i försäkringsbrevet tomtmark och föremål som är fast placerade fast monterad radio- och TV-antenn (inklusive parabol). Försäkringen gäller fram till förbindelsepunkt till kommunal eller samägd anläggning Till villa räknas vind, källare, förråd och garage om dessa har direkt dörrförbindelse med bostaden. Försäkringen gäller för lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett att användas för ditt privata bruk som du äger och använder i förvärvsverksamhet och som inte omfattas av annan försäkring såsom kontanter och värdehandlingar samt samlingar av frimärken, mynt och sedlar Anticimex Skadedjursförsäkring Ersätter sanering av bostadsbyggnad vid angrepp av myror, getingar, möss, råttor och insekter. Gäller utan självrisk. Vid skada orsakad av Äkta Hussvamp ersätter vi nödvändig sanering och reparation av bostadsbyggnad. LagfartsXtra LagfartsXtra ersätter Inkomstbortfall med 200 kr/dag i max 3 månader Rättsskydd upp till kr Krishjälp upp till 15 besök Merkostnader t ex omstyrning av post En låsbar brevlåda Personskydd Grundskydd Reseskydd 60 dagar Du kan få ersättning om du blir bestulen under resan om ditt polletterade bagage skadas för vårdkostnader och vissa andra utgifter om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall under din resa om resan blir försenad eller om du missar resans avgång för att du hindrats på grund av trafikolycka, väderlekshinder eller tekniskt fel Rättsskydd Vid vissa tvister kan du få ersättning för ombudsoch rättegångskostnader som inte betalas av samhällets rättshjälp. Rättsskyddet avser händelser i privatlivet. Ansvarsförsäkring Om du krävs på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig enligt gällande skadeståndsrätt. Vi förhandlar för dig och betalar eventuella rättegångsoch skadeståndskostnader. Överfallsskydd Ersättning kan lämnas för personskada om du blivit utsatt för misshandel genom uppsåtligt fysiskt våld. Krisförsäkring Ersätter kostnader för samtalsterapi om du råkar ut för en traumatisk händelse, som brand eller inbrott. Mobbing Ersätter kostnader för samtalsterapi om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan. Momentet lämnar även en schablonersättning om en anmälan till Barn- och Elevombudsmannen utmynnar till kritik av skolan eller vid de tillfällen som Barn- och Elevombudsmannen väcker skadeståndstalan mot skolan. ID-skydd Du får dygnet runt-hjälp med att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en ID-stöld. Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och att radera oriktiga betalningsanmärkningar. är ansluten till Villaägarnas gruppskadeförsäkringar. Se vårt fullständiga försäkringsvillkor och förköpsinformation

5 Villkor i korthet Underförsäkringsgaranti Underförsäkringsgaranti ingår endast i Villa Max och omfattar nedanstående Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt höja ditt försäkringsbelopp för din lösegendom i samband med ett större inköp. Du är fullt försäkrad under försäkringsåret även om du glömt meddela oss om du gjort om eller tillbyggnad av din fastighet. ByggnadsXtra ByggnadsXtra ingår som standard i Villa Max och kan tecknas som tillägg till Villa Flex, försäkringen omfattar Begränsat åldersavdrag upp till kr Vitvaruskydd: självriskreducering kr vid skada på tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, torkskåp, kylskåp, frys, köksfläkt och spis samt inget åldersavdrag de första tre åren Våtrumsskador tätskikt: ersättning för tätskikt vid läckageskada genom tät- och ytskikt Allriskförsäkring för byggnad och gäller för förlust eller skada på försäkrad egendom. Förlusten eller skadan ska ha uppkommit genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsedd) Ersättning för den del av den förhöjda självrisken som överstiger grundsjälvrisken vid översvämning HemXtra HemXtra ingår som standard i Villa Max och kan tecknas som tillägg till Villa Flex, försäkringen omfattar Allriskförsäkring för lösöre, högsta ersättningsbelopp kr Självriskreducering vid brand och inbrott i bostad med kr Elektronikskydd med självriskreducering kr och inget åldersavdrag de första tre åren för stationär elektronik Utökat bortaskydd, förhöjt ersättningsbelopp med kr för stöldbegärlig egendom utöver grundskyddet GolfXtra, ersätter förlust eller skada på golfutrustning, stöldbegärlig egendom, värdehandlingar och kontanter. ResXtra ResXtra ingår som standard i Villa Max och kan tecknas som tillägg till Villa Flex, försäkringen omfattar Avbokningskostnader och ersättningsresa upp till kr/person eller upp till kr/familj Ersättning vid anslutningsförsening och sjukhusvistelse Utökat egendomsskydd, nödkontanter och krisförsäkring Självriskeliminering vid skador på resa SmåbåtsXtra Kan tecknas som tillägg för Villa Flex och Villa Max, SmåbåtsXtra gäller för båt som är högst 6 m lång, har högst 15 hk motor och/eller 10 kvm segelyta. Högsta ersättningsbelopp är kr. UthusXtra UthusXtra kan tecknas som tillägg för Villa Max och ersätter lösegendom som förvaras i låst uthus/garage upp till kr. Högsta ersättningsbeloppet för stöldbegärlig är kr. Fritidsolycksfall Fritidsolycksfall kan tecknas som tillägg för Villa Flex och Villa Max. Du får ekonomisk kompensation om du råkar ut för en olycka på din fritid. Försäkringen omfattar bland annat invaliditetsersättning och ersättning vid sjukhusvistelse som överstiger 72 timmar. Hela familjen kan medförsäkras. Gäller utan självrisk. Första risk på uthus Ditt uthus eller garage kan försäkras antingen som fullvärde eller förstarisk. Fullvärde innebär att byggnaden är försäkrad till sitt fulla värde enligt skadevärderingsreglerna. Förstarisk innebär att du vid skada kan få högst det belopp som är angivet i försäkringsbrevet. Flyttskydd Flyttskydd ingår endast i Villa Max och ersätter lösöre på dubbla adresser och vid transport mellan dessa adresser upp till 90 dagar. Läckage genom tak och fasad Läckage genom tak och fasad ingår endast i Villa Max. Försäkringen kan jämföras med en allriskförsäkring för din byggnad och gäller för läckage om vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak eller fasad. är ansluten till Villaägarnas gruppskadeförsäkringar. Se vårt fullständiga försäkringsvillkor och förköpsinformation

6 Ersättningsbelopp Högsta ersättningsbelopp Lös egendom i den bostad som anges i försäkringsbrevet Lösegendom på annan plats Villa Flex Lösegendom på annan plats Villa Max Angivet försäkringsbelopp kr varav stöldbegärlig egendom högst kr kr och inkluderar stöldbegärlig egendom För följande slag av egendom är det sammanlagda ersättningsbeloppet begränsat oavsett var skadan inträffar om inte annat framgår av villkoret Kontanter kr. Vid resa utanför Norden gäller beloppet per försäkrad som uppnått myndig ålder. Persondator med kringutrustning och tillbehör kr Radio, TV och apparater för bild- och ljudåtergivning kr Cykel med tillbehör och barnvagn med tillbehör kr per cykel och barnvagn med tillbehör Matvaror i kyl och frys Sammanlagt kr Tvätt i tvättstuga och maskin Sammanlagt kr Roddbåt, kanot och segelbräda kr Värdehandlingar, manuskript och ritningar Sammanlagt kr Mynt-, sedel- och frimärkssamling Sammanlagt kr Egendom hyrd eller lånad från skola eller landsting kr Lösöre som du äger och använder i din förvärvsverksamhet kr Av- eller omonterade delar till fordon/farkost som inte kr kan försäkras genom annan försäkring Motordrivet trädgårdsredskap kr Skada på djur kr Golfutrustning kr Garage, brygga eller uthus som du äger på annans mark kr Trädgårdsmöbler kr Byggnad och tomtmark Byggnad Radio, TV-antenn och parabol, fast monterad utomhus Tomtmark Villa Flex Tomtmark Villa Max Föremål som finns fast monterade på tomtmarken Rättsskydd Äkta Hussvamp Villa Flex Äkta Hussvamp Villa Max Fullvärde kr kr Tomtens dubbla taxeringsvärde kr kr kr 50 pbb (ca kr)

7 Självrisker Självrisker Grundsjälvrisk (annan självrisk kan avtalas och anges i försäkringsbrevet) Särskild självrisk kan förekomma vid vissa skadehändelser. Se ditt försäkringsbrev för mer information. Lösöre kr Byggnad kr Särskilda självrisker Frysning Läckage Naturskada Skadedjur Tomtmark Rättsskydd (byggnad) Rättsskydd (lösöre) Privatansvar (byggnad) Privatansvar (lösöre) Överfallsskydd Krisförsäkring Reseskydd Äkta Hussvamp Villa Flex Äkta Hussvamp Villa Max 10 % lägst kr, högst kr 10 % lägst kr 10 % lägst kr 0 kr kr 20 % lägst kr 20 % lägst kr kr kr 0 kr 0 kr kr kr kr är till Villaägarnas gruppskadeförsäkringar. Se vårt fullständiga försäkringsvillkor och förköpsinformation

8 Jämförelse innehåll Jämförelse innehåll Flex Max Fullvärde Byggnad Ingår Ingår ID-skydd Ingår Ingår LagfartsXtra Ingår Ingår Anticimex Skadedjursförsäkring Ingår Ingår Rättsskydd kr kr Åldersavdrag vid totalskada (brand) kr 0 kr Åldersavdrag vid skada kr kr Ersättningsbelopp för skada på tomtmark kr Tomtens dubbla taxeringsvärde Äkta Hussvamp kr 50 pbb (ca kr) Underförsäkringsgaranti byggnad Ej valbar Ingår Underförsäkringsgaranti lösöre Ej valbar Ingår Flyttskydd Ej valbar Ingår Läckage genom tak och fasad Ej valbar Ingår ByggnadsXtra Tillägg Ingår HemXtra Tillägg Ingår ResXtra Tillägg Ingår UthusXtra Ej valbar Tillägg SmåbåtsXtra Tillägg Tillägg Fritidsolycksfall Tillägg Tillägg är ansluten till Villaägarnas gruppskadeförsäkringar. Se vårt fullständiga försäkringsvillkor och förköpsinformation

VILLAHEMFÖRSÄKRING KORTFATTAD INFORMATION OM VILLAHEMFÖRSÄKRING

VILLAHEMFÖRSÄKRING KORTFATTAD INFORMATION OM VILLAHEMFÖRSÄKRING VILLAHEMFÖRSÄKRING KORTFATTAD INFORMATION OM VILLAHEMFÖRSÄKRING Dina ägodelar är försäkrade upp till 1 miljon kronor Hjälp dygnet runt vid skada Påverka priset själv genom att välja självrisknivå 10% rabatt

Läs mer

Stor villahemförsäkring

Stor villahemförsäkring Stor villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

Villahemförsäkring. För boende i eget hus. Bättre reseskydd med kortet! Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid

Villahemförsäkring. För boende i eget hus. Bättre reseskydd med kortet! Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Villahemförsäkring För boende i eget hus Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller

Läs mer

Villahemförsäkring. Kortfattad information om Villahemförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för?

Villahemförsäkring. Kortfattad information om Villahemförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Villahemförsäkring Kortfattad information om Villahemförsäkring Dina ägodelar är försäkrade upp till 1 miljon kronor Hjälp dygnet runt vid skada Påverka priset själv genom att välja självrisknivå

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Villahemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Villahemförsäkring Villkorssammanfattning Villahemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även

Läs mer

Villahemförsäkring. Kortfattad information om Villahemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid

Villahemförsäkring. Kortfattad information om Villahemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Villahemförsäkring Kortfattad information om Villahemförsäkring Dina ägodelar är försäkrade upp till 1 miljon kronor Hjälp dygnet runt vid skada Påverka priset själv genom att välja självrisknivå 10% rabatt

Läs mer

Villahemförsäkring. Kortfattad information om Villahemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid

Villahemförsäkring. Kortfattad information om Villahemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Villahemförsäkring Kortfattad information om Villahemförsäkring Dina ägodelar är försäkrade upp till 1 miljon kronor Hjälp dygnet runt vid skada Påverka priset själv genom att välja självrisknivå 10% rabatt

Läs mer

Villahemförsäkring. Kortfattad information om Villahemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid

Villahemförsäkring. Kortfattad information om Villahemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Kortfattad information om Villahemförsäkring Dina ägodelar är försäkrade upp till 1 miljon kronor Hjälp dygnet runt vid skada Påverka priset själv genom att välja självrisknivå 10% rabatt om du har larm

Läs mer

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Hemförsäkring. Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller

Läs mer

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? STOR HEMFÖRSÄKRING Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett

Läs mer

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? Avbrudd Ansatt Prosjet Reise Hemförsäkring Verdi Innbo Traktor Veteranbil Snøscooter Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Polisförbundets Studenthemförsäkring

Polisförbundets Studenthemförsäkring Polisförbundets Studenthemförsäkring Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt

Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyr din bostad är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför har vi tagit fram en hemförsäkring

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt)

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Villaförsäkring Med din Villaförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som dessutom är miljömärkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det innebär att försäkringen

Läs mer

Förköpsinformation Hem - Large

Förköpsinformation Hem - Large Hem - Large Sida 4 (8) Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd Detta är de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning

Läs mer

Försäkra villan och hemmet

Försäkra villan och hemmet Försäkra villan och hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet, som sträcker sig långt utanför hemmets väggar? Då ska du välja VillahemPLUS. Den innehåller

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.)

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.) Hemförsäkring Med din Hemförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som ger dig ett skydd både för dina saker och för dig och dina familjemedlemmar. I Hemförsäkringen kan du få ersättning

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.)

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.) Hemförsäkring WaterCircles Försäkringar är till för dig som vill välja ett miljösmart försäkringsalternativ. För oss är det viktigt att påverka framtidens miljö och styra utvecklingen mot ett hållbart

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment?

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Hemförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder dig som medlem i Skattebetalarnas Förening trygga försäkringar till förmånliga priser och en bra service. I Hemförsäkringen får du ersättning om

Läs mer