FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan: * Kommunförsäkring * Motorfordonsförsäkring * Olycksfallsförsäkring 1/16

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNFÖRSÄKRING: A Egendomsförsäkring B Entreprenadförsäkring C Transportförsäkring D Oljeskade- och Cisternförsäkring E Maskinförsäkring fastighet F Följdskadeförsäkring G Ansvarsförsäkring H Skogsförsäkring I Båtförsäkring J Rättsskyddsförsäkring K Utställningsförsäkring L Hemförsäkring för vårdtagare M Krisförsäkring N LOU-försäkring O Förmögenhetsbrottsförsäkring P Tjänstereseförsäkring Q VD/Styrelseansvarsförsäkring R Skadedjurs- och saneringsavtal S Olycksfallsförsäkring T Motorfordonsförsäkring - Gjensidige - AIG - AIG - ERV - Hiscox - Anticimex - Folksam - Dalarnas U Kontaktpersoner SÖDERBERG & PARTNERS V Information om skadeanmälan 2/16

3 KOMMUNFÖRSÄKRING Försäkringsgivare: Gjensidige Avtalstid: Medförsäkrade: Orsa Vatten och Avfall AB, Nodava AB, Orsa Lokaler AB, såsom ägare av fd kommunala fastigheter (från 1 jan 2011) A. Egendomsförsäkring All egendom som kommunen äger eller ansvarar för omfattas och gäller inom Norden. För byggnader och lösöre gäller som regel fullvärdesklausul. Flytande klausul gäller med 10 Mkr F för byggnader och lösöre. Allriskförsäkring Skyddskrav: Efter inträffad skada får krav på skyddsklass 1 alternativt annan teknisk lösning ställas. Efter inträffad skada bör försäkringsgivaren tillsammans med kommunen diskutera vilka åtgärder som ska sättas in. Kommunen bör ha rätt att bestämma om man önskar uppfylla skyddsklass 1 eller använda sig av annan, av försäkringsgivaren godkänd, teknisk lösning.. Anmälda byggnadsklasser gäller. Premietillägg kan ske vid skada som visar felaktig byggnadsklass. Utbrottsförsäkring ingår. Forceringskostnader inkluderas till 25 prisbasbelopp /skada. Låsändring då nyckel förkommit genom inbrott eller rån ingår med 5 basbelopp och egendomssjälvrisk. Små byggnader ingår utan redovisning med 10 prisbasbelopp F. Investeringsskydd ingår med 40 Mkr. Kommunen bör dock alltid ha som rutin att anmäla till Söderberg & Partners samtliga avgående och tillkommande objekt. Ändrad verksamhet omfattas automatiskt men bör anmälas vid årsförnyelsen. Rätt till återuppförande på annan plats och för annan verksamhet ingår. Återställandetid 5 år. Merkostnader p g a ökade myndighetskrav ingår med 10 Mkr/byggnad. 3/16

4 Försäkringen gäller för merkostnad som föranleds av att skadad byggnad enligt myndighetsbeslut eller för byggnader gällande normer i något hänseende måste ges annan konstruktion eller utförande än före skadan. Avser myndighetskrav om anpassning till gällande: * energihushållningsnormer * handikappnormer * brandskyddsnormer * krav på sophantering, skyddsrum eller arbetsmiljö. Fast egendom ej hänförlig till byggnad ingår med allriskskydd och 2 Mkr F och självrisk 2 prisbasbelopp. Särskilda skadevärderingsregler för kulturhistoriska byggnader inkluderas till 10 Mkr/skada. Skada till följd av dammgenombrott inkluderas med 1 Mkr. Dock ej avseende kraftverksdamm eller regleringsdamm för elkraftproduktion. Skada på egendom vid översvämning pga skyfall ingår med 5 Mkr per skada och år. Allriskskydd för ritningar arkivalier och datamedia ingår med 400 kkr Skydd för snötrycksskador ingår med 5 Mkr per skada och år. Grundsjälvrisk för egendomsförsäkringen enligt A är 5 prisbasbelopp per skada. B. Entreprenadförsäkring (inklusive i egen regi) Allrisk - arbeten 5 Mkr F - hjälpmedel 500 kkr F - befintlig egendom 5 Mkr F 1 prisbasbelopp Samt: Subsidiär entreprenadförsäkring (i förhållande till anlitade entreprenörer) Allrisk - arbeten 2 Mkr F - befintlig egendom 5 Mkr F 1 prisbasbelopp 4/16

5 C. Transportförsäkring Försäkringsbelopp: 10 prisbasbelopp 0,5 prisbasbelopp D. Oljeskade- och cisternförsäkring Försäkringsbelopp: 25 prisbasbelopp 1 prisbasbelopp E. Maskinförsäkring Maskinförsäkring för fastighet ingår för samtliga byggnader. Den omfattar egendom inom fastigheten som är avsedd för byggnadens och fastighetens bruk och består av: * System för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas och elektricitet * Hissanläggning, rulltrappa eller annan anordning för personbefordran * Maskinellt manövrerad fordonsport * Tvätt, kyl- och frysanläggning för gemensamt bruk i fastigheten. 2 prisbasbelopp F. Följdskadeförsäkring Försäkringen omfattar extrakostnader för att upprätthålla verksamheten om skada inträffar. Även hyresförluster (beloppslöst) på grund av skada ersätts. Ansvarstid: All kommunens verksamhet, till följd av ersättningsbar tecknad egendomsskada. Skada vid ej övertagen entreprenad inkluderas. 36 månader Försäkringsbelopp extrakostnader: 400 prisbasbelopp Extrakostnadsförsäkring avseende epidemiavbrott inkluderas till 50 prisbasbelopp. 5/16

6 Extrakostnadsförsäkring avseende ersättningsbar egendomsskada på vattentäkt med tillhörande anläggningar ingår för alternativ vattenleverans. Försäkringsbelopp: 400 prisbasbelopp 2 prisbasbelopp Gemensam med Egendomsförsäkring, A. Avbrottsförsäkring: Ingår till följd av ersättningsbar egendomsskada Ansvarstid: 12 månader Försäkringsbelopp: 2 Mkr F 2 prisbasbelopp Avbrottsskadan beräknas till skillnaden mellan uteblivna intäkter och inbesparade kostnader under ansvarstiden. G. Ansvarsförsäkring Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda. Försäkringen gäller för det ansvar som kommunen har för personer som inte är anställda hos kommunen, men befinner sig i verksamhet anordnad av kommunen. Försäkringen gäller, i enlighet med praoklausulen, för samtliga elever m fl vid alla typer av praktikantplatser/arbetsträning där kommunen helt eller delvis anordnar, anvisar eller svarar för placeringen. Självrisk 0,1 prisbasbelopp Försäkringen omfattar kommunens särskilda åtaganden för personer i kommunens försorg enligt LSS, SoL, LVU och LVM eller annan vårdlag (inklusive personer i familjevård). Inga krav på att vårdtagaren varit under tillsyn då skadan inträffar. Självrisk 0,1 prisbasbelopp Försäkringen omfattar all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i och gäller i hela världen exkl USA och Kanada. Vid tjänsteresor hela världen. Försäkringsbolaget åtager sig att: - utreda om skadeståndsskyldighet föreligger - förhandla med den som kräver skadestånd - föra den försäkrades talan vid rättegång - betala skadestånd. Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada. Försäkringen gäller för byggherreansvar. Härmed avses det strikta ansvar som 6/16

7 enligt miljöbalken eller andra grannelagsrättsliga regler åvilar fastighetsägaren för skador på grannfastighet. Försäkringen omfattar utökat skydd för omhändertagen egendom (1 Mkr) inklusive nyckelförlust (500 kkr). Försäkringen omfattar utökat skydd för entreprenör (miljöskada). Försäkringen inkluderar subsidiärt skydd för föreningar / klubbar som enligt avtal svarar för skötsel av kommunala anläggningar. Försäkringen inkluderar skydd för skada på förhyrd lokal, bostad och bostadsrätt till 1 Mkr. Försäkringen omfattar ersättning respektive skadestånd enligt diskrimineringslagen (2008:567) 5 kap 1, max 200 kkr/skada och max 500 kkr/år. Försäkringen inkluderar skydd för person- sak- och ren förmögenhetsskada för gode män och lekmannarevisorer. Följande moment ingår: * Allmänt ansvar * Produktansvar * Ren förmögenhetsskada (generellt) * Dataregisteransvar * Patientansvar * Byggherreansvar * Konsultansvar (enligt ABK och för kvalitetsansvariga enligt PBL) * Lyftansvar Försäkringsbelopp: Allmänt ansvar 50 Mkr 0,5 pbb Produktansvar 50 Mkr 0,5 pbb Byggherreansvar 5 Mkr 0,5 pbb Ren förmögenhetsskada (Lou, pbl, mynd.utövn. upplysn.och råd 5 Mkr 0,5 pbb Övriga rena förmögenhetsskador 1 Mkr 0,5 pbb Konsultansvar 120 basbelopp 1 pbb Lyftansvar 2 Mkr 0,5 pbb Skadereglering för personskador understigande självrisk ingår. 7/16

8 H. Skogsförsäkring Antal hektar: 900 Helförsäkring 1 prisbasbelopp Subsidiär skogsbrandförsäkring ingår för Siljansleden, 106 km, 500 m vardera sida. I. Båtförsäkring Försäkrad egendom: Nynäs (aluminium) 5,30 m -98, motor Johnson -98, 70 hk. Värde: Helförsäkring inklusive ansvar 140 kkr kr J. Rättsskyddsförsäkring Försäkringsbelopp: Vid miljöbrott avseende inre och yttre miljö. 10 prisbasbelopp 0,2 prisbasbelopp + 20% av överskjutande kostnader. K. Utställningsförsäkring Försäkrad egendom: Utställningsföremål tillhöriga kommunen eller extern utställare. Försäkringsbelopp: Allrisk inklusive transport. Även konst som lånas ut omfattas Även konst utomhus, samt statyer omfattas 500 kkr F 0 kr (även för konst utomhus) 8/16

9 L. Hemförsäkring för vårdtagare Antal vårdtagare: Försäkringsbelopp: 128 st 1 pbb kr M. Krisförsäkring Försäkringen gäller för samtliga anställda och förtroendevalda och omfattar kristerapi om den försäkrade råkat ut för akut psykisk kris p.g.a. - rån, hot eller överfall - allvarlig olycksfallsskada - annan traumatisk händelse 10 behandlingar inkl nödvändiga och skäliga resekostnader. Ingen. N. LOU-tilläggsförsäkring Försäkringsgivare: Avtalstid: MMA AIG årsvis (1 dec års ffd) Försäkringsbeloppet om 10 Mkr träder in efter det grundskydd som kommunen har om 5 Mkr i sin kommunförsäkring tecknad med Gjensidige. Upphandlingsskadeavgift: 10 % av kontraktssumman dock maximalt 10 Mkr Ingen självrisk; dock för upphandlingsskadeavgiften: 400 kkr. O. Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsgivare: AIG Avtalstid: Medförsäkrade: Orsa Vatten och Avfall AB, Nodava AB, Orsa Lokaler AB, /16

10 Orsabostäder AB, (samtliga från ) Alla anställda och förtroendevalda omfattas. Försäkringen omfattar samtliga i brottsbalken angivna förmögenhetsbrott samt dataintrång exempelvis: * undandräkt, förskingring eller grov förskingring * bedrägligt beteende, bedrägeri eller grovt bedrägeri * snatteri, stöld eller grov stöld * trolöshet mot huvudman eller grov trolöshet mot huvudman Upptäcktstid: som upptäcks inom försäkringsperioden, samt senast 6 månader efter förlusten uppstått Förövare: Återskapande: Försäkringen gäller även för oidentifierade anställda Kostnader för återskapande- och rekonstruktioner vid datasabotage och datavirus, ingår med 500 kkr Utredningskostnader: Utrednings- och revisionskostnader ingår med 500 kkr Försäkringen gäller i hela världen. Försäkringsbelopp: 10 Mkr 2 prisbasbelopp P. Tjänstereseförsäkring Försäkringsgivare: ERV Avtalstid: Medförsäkrade: Orsa Vatten och Avfall AB, Nodava AB, Orsabostäder AB, (från ) Orsa Lokaler AB, (från ) Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda samt särskilt utsedda personer. Den gäller för samtliga resor i tjänsten, i hela världen. Försäkringen gäller även för dagliga resor i tjänsten. Undantaget är dock dagliga resor för räddningstjänsten under utryckning. Försäkringsskydd erbjuds också elever och praktikanter då dessa företar resor, ex arrangerad resa eller praktik, sanktionerad av kommunen som varar högst 45 dagar. Upplysningsplikt gäller vid resor där det sammanlagda beloppet för dödsfall överstiger 100 Mkr. 10/16

11 Försäkringen innehåller skydd vid semester i samband med tjänsteresa, max 3 dagar. Sambo likställs med make/ maka. Försäkringen omfattar följande moment: Läke- och resekostnader m m Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. Reseavbrott Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. Ersättares resa Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts Kristerapi vid akut psykisk kris kr Resgodsförsäkring Personlig egendom kr - varav stöldbegärlig egendom kr kommunens egendom kr - kontanter 5000 kr - resehandlingar 3 Försenat resgods -efter ytterligare 48 timmar Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Överfallsförsäkring Självriskskydd (hem- och egen fordonsförsäkring) Kapitalbelopp vid dödsfall Kapitalbelopp vid invaliditet 6000kr 6000 kr kkr kr kr kr kr kr Kapitalbelopp vid dödsfall pga sjukdom och smitta kr (se särskilt villkor, Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt) Försäkringen gäller utan självrisk. Q. VD/Styrelseansvarsförsäkring Försäkringsgivare: Hiscox (Nordeuropa) 11/16

12 Avtalstid: Försäkrade bolag: Nodava AB, Orsa Vatten och Avfall AB, Älvdalen Vatten och Avfall AB, Försäkringsbelopp: Försäkrade: kkr gemensamt mellan bolagen Skadeståndsanspråk mot tidigare, nuvarande och framtida VD och styrelseledamöter inklusive styrelseordförande samt ledande befattningshavare hos de försäkrade skall omfattas. Försäkringen omfattar anspråk från samtliga aktieägare. All verksamhet omfattas, geografisk omfattning hela världen, det personliga betalningsansvar som följer av bl a ABL och Skattebetalningslagen omfattas, krav mellan försäkrade ingår, böter och viten ingår mm Ingen R. Sanerings och skadedjursavtal Försäkringsgivare: Anticimex Falun Avtalstid: Sanering och reparation efter sent upptäckt dödsfall. Husbocks och hästmyreförsäkring ingår. S. Olycksfallsförsäkring Försäkringsgivare: Folksam Avtalstid: Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Hälseneruptur, vridvåld mot knä, förfrysning, värmeslag, solsting anses som olycksfallsskada. Försäkringen omfattar smitta av HIV-virus och hepatit som drabbar försäkrad under utbildning och praktik mm med 5 prisbasbelopp. Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i längst 12 månader. Förstörda kläder m m 12/16

13 Ersättning lämnas för personliga tillhörigheter såsom kläder och glasögon i samband med olycksfallsskada som kräver läkarbehandling, dock högst med 0,25 prisbasbelopp. Ersättning lämnas inte för utrustning som t ex hjälm, skinnställ och skydd. Läke-, tandskade- och resekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga utgifter för läkarvård, sjukhusvård och läkemedel, samt för behandling och för de hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. Ersättning kan lämnas för resor till och från läkare och sjukhus och merkostnader för resor till och från skol/ arbetsmarknadsutbildning. Ersättning kan lämnas för sveda och värk samt för lyte och men. Invaliditetsersättning (medicinsk eller ekonomisk invaliditet) Vid invaliditetsgrad under 50% beräknas på 15 prisbasbelopp Vid invaliditetsgrad om minst 50% beräknas på 30 prisbasbelopp Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Dödsfallsersättning Vid dödsfall pga olycksfall betalas en engångsersättning om 1 prisbasbelopp. För person <25 år gäller dödsfallsbeloppet oavsett orsak. Ingen reducering av försäkringsbeloppet för person <65 år. Försäkringen gäller utan självrisk. T. Motorfordonsförsäkring Försäkringsgivare: Avtalstid: Dalarnas med möjlighet för kommunen till förlängning till Medförsäkrade: Orsa Vatten och Avfall AB, Nodava AB, Orsabostäder AB, (från ) Försäkringen omfattar: - trafikförsäkring - delkaskoförsäkring - vagnskadeförsäkring (ej vagnskadegaranterade fordon) och är således helförsäkring. Garageförsäkring ingår med automatik för avställda fordon. Hyrbil ingår i försäkringen. 13/16

14 Generellt trafikförsäkringsbevis utfärdas. Genomsnittskörsträcka utan separat redovisning tillämpas. För bonusberättigade fordon tillämpas genomsnittsbonus. Vagnskadegaranterade fordon omfattas med automatik med helförsäkring när garantin går ut. Oregistrerade fordon försäkras så snart kommunen tar dem i bruk. Anmäls vid årsförnyelsen. Avställda/avregistrerade fordon som körs inom inhängnat område omfattas av trafikförsäkring om desa fordon är upptagna på listan över oregistrerade fordon. U. Kontaktpersoner Söderberg & Partners Frågor beträffande kommunens försäkringar kan ställas till: Ansvarig kontaktperson: Helena Weidenbladh Biträdande: Marie Hedingby Säkerhetsfrågor, lås /larm mm Ingvar Wernvik VA-skador, regresser, komplicerade ansvarsskador: Veronica Nybacka Chef offentlig verksamhet Matilda Lundh V. Skadekontakter Egendoms- och ansvarsförsäkring: Gjensidige: tel: Box Stockholm fax: Utanför kontorstid: /16

15 Förmögenhetsbrottsförsäkring: AIG: Skadeanmälan skickas till: Telefon: Tjänstereseförsäkring, reseförsäkring elever: ERV: Telefon: Skadeanmälan skickas till: ERV Box Sundbyberg Vid utlandsresa som kräver assistans: (Euro Alarm) E-post: VD/Styrelseansvarsförsäkring: Hiscox Kontakta Söderberg & Partners Olycksfallsförsäkring: Folksam: Åtgärder vid skada Anmäl skadan till Folksam, telefon eller på Kom ihåg att spara alla originalkvitton. Kontakta Folksam vid behov av taxiresa till/från skolan! Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Folksam innan resan påbörjas. Motorfordonsförsäkring: Dalarnas: Skadeanmälan skickas till: Dalarnas Försäkringsbolag Motorskador Box FALUN Lätt trafik: /16

16 Tung trafik: (lastbil, buss, traktor, motorredskap mm Besiktning: Samt även jourtelefon på icke kontorstid: fax Ange alltid: registreringsnummer, namn på förare och dennes personnummer, skadedatum, skadeplats samt beskrivning vad som hänt. Saneringsavtal: Anticimex Falun Telefon: Ansvarig kontaktperson: Anders Brandin Telefon: /16

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera...

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Meny Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Oavsett vilken försäkringsgivare ni har, kan ni ta

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G101:1

Tjänstereseförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G101:1 Tjänstereseförsäkring Företag Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G101:1 2/24 Innehåll Översiktlig information Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3 Åtgärder i samband

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringens giltighet

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sid 7 Speciella försäkringar - Övrigt 1 7.1 Tjänstereseförsäkring 1 7.1.1 Försäkringens giltighet och omfattning 1 7.1.2 Vård- och resekostnader, invaliditetsoch 4 dödsfallsersättning,

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring Version 2 Beteckning P 7 2010-01-01 Innehållsförteckning 1 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 För vilka försäkringen gäller... 3 1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...

Läs mer

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för hotell och restaurangverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda

Läs mer

Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för tjänsteföretag Försäkring för tjänsteföretag Det här är en branschanpassad försäkring för tjänsteföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK

Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK Ansvarsfrågor Huvudregeln något förenklat är att styrelsen i ett distrikt eller i en golfklubb beviljas ansvarsfrihet och riskerar inte

Läs mer

PRO 207 ro FÖRSÄKRINGAR nr P Art 2011 Sthlm MG t : yck r t sson Håkan Elof : Anna Gullmark och Foto ilda idé : B uktion Prod

PRO 207 ro FÖRSÄKRINGAR nr P Art 2011 Sthlm MG t : yck r t sson Håkan Elof : Anna Gullmark och Foto ilda idé : B uktion Prod PRO FÖRSÄKRINGAR PRO Försäkringar Genom PRO Försäkringar, som erbjuds alla medlemmar i PRO, kan du teckna tre olika försäkringar. Medlemsförsäkringarna ges av olika bolag, men går under den gemensamma

Läs mer

Tjänstereseförsäkring K 69:7

Tjänstereseförsäkring K 69:7 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Allmänt villkor - Gäller från 2007-01-01 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012 2012-03-27 Bostadsrättsföreningen Skalsbyn c/o Lars Jäger Kullingsbergsvägen 22 441 43 Allingsås Allians Försäkringsmäklare Fredsgatan 12 111 52 Stockholm Telefon 08 700 51 70 Telefax 08 700 51 79 www.allians.com/bostadsratterna

Läs mer

Försäkringsvillkor för Olycksfall

Försäkringsvillkor för Olycksfall 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

Allmänt Villkor ToppFAST

Allmänt Villkor ToppFAST Allmänt Villkor ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2013:1 Välkommen Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att anlita oss på Osséen Agency AB. Det är ett stort förtroende Du gett oss och vi kommer

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2

FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2 2007-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD VERKSAMHET 4 1.1 Försäkringstagaren... 4 1.2 Fastighetsägaransvar... 4 1.3 Annan

Läs mer