FÖRSÄKRINGSINFORMATION BURLÖVS KOMMUN. Övergripande information om kommunens försäkringsavtal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSINFORMATION BURLÖVS KOMMUN. Övergripande information om kommunens försäkringsavtal."

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSINFORMATION BURLÖVS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. 1

2 Innehållsförteckning A. Egendomsförsäkring... 5 B. Entreprenadförsäkring... 7 C. Maskinförsäkring... 7 D. Oljeskade- och cisternförsäkring... 7 E. Transportförsäkring... 8 F. Följdskadeförsäkring... 8 G. Ansvarsförsäkring... 9 H. Förmögenhetsbrottsförsäkring I. Rättsskyddsförsäkring J. Tjänstereseförsäkring K. Olycksfallsförsäkring L. Motorfordonsförsäkring

3 1. Kontaktpersoner kommunen Namn Telefonnummer e-post Kjell Andersson Kontaktpersoner Marsh Kommunen samarbetar med Marsh AB. Frågor beträffande kommunens försäkringar kan ställas till: Namn Telefonnummer e-post Stefan Nybacka Oscar Sohl Marie Hedingby Kontaktpersoner vid skada a) Kommunförsäkring (med kommunförsäkring avses momenten A G nedan): TryggHansa Namn Telefonnummer e-post Akuta skador Jan Åström Skadeanmälan skickas till: Trygg Hansa Box Sundsvall b) Förmögenhetsbrottsförsäkring: TryggHansa Namn Telefonnummer e-post Jan Åström c) Rättsskyddsförsäkring: TryggHansa Namn Telefonnummer e-post Jan Åström

4 d) Tjänstereseförsäkring: Chartis Namn Telefonnummer e-post Tel: Fax: timmars assistans Tel: Skadeanmälan skickas till: Sverigeskador Box Stockholm e) Olycksfallsförsäkring: If Namn Telefonnummer e-post Skadeavdelningen Skadeanmälan skickas till: If F Stockholm f) Motorfordonsförsäkring: TryggHansa Namn Telefonnummer e-post Skadeavdelningen Tel: Fax:

5 A. Egendomsförsäkring Avtalstid: Försäkringsgivare: Omfattning: med rätt för kommunen till förlängning t o m TryggHansa Allriskförsäkring All egendom som kommunen äger eller ansvarar för omfattas och försäkringen gäller inom Norden. För byggnader och lösöre gäller som regel fullvärdesklausul. Flytande klausul ingår med 10 Mkr F för byggnader och lösöre. För maskinerier och inventarier måste det framgå i respektive fastighetslista/lista hyrda lokaler om det är yrkesskola, museum eller bibliotek. Anmälda byggnadsklasser gäller. Premietillägg kan ske vid skada som visar felaktig byggnadsklass. Utbrottsförsäkring ingår. Forceringskostnader inkluderas till 25 basbelopp per skada. Låsändring då nyckel förkommit genom inbrott eller rån ingår med 5 basbelopp och självrisk 1 basbelopp. Små byggnader ingår utan redovisning med 10 basbelopp F. Investeringsskydd ingår med 40 Mkr. Kommunen bör dock alltid ha som rutin att anmäla till Marsh samtliga avgående och tillkommande objekt. Ändrad verksamhet omfattas automatiskt men skall anmälas vid årsförnyelsen. Rätt till återuppförande på annan plats (om det vid skadetillfället bedrevs verksamhet i byggnaden) och för annan verksamhet ingår. Återställandetid 5 år. Merkostnader p g a ökade myndighetskrav ingår med 10 Mkr per byggnad. Försäkringen gäller för merkostnad som föranleds av att skadad byggnad enligt myndighetsbeslut eller för byggnader gällande normer i något hänseende måste ges annan konstruktion eller utförande än före skadan. Fast egendom ej hänförlig till byggnad ingår med allriskskydd och 2 Mkr F och självrisk 2 basbelopp. 5

6 Särskilda skadevärderingsregler för kulturhistoriska byggnader inkluderas med 10 Mkr per skada. Skada till följd av dammgenombrott inkluderas, dock ej regleringsdammar och damm för el- eller energiproduktion. Skada på byggnad vid översvämning p g a skyfall, snösmältning, stigande hav, sjö eller vattendrag ingår med 5 Mkr per skada. Allriskskydd för ritningar, arkivalier och datamedia ingår med 400 basbelopp. Skydd för snötrycksskada ingår med 5 Mkr per skada. Ersättning lämnas med högst 300 Mkr vid skada som har orsakats av terrorism. Beloppet begränsas dock till 600 Mkr för samtliga berörda försäkringar och försäkringstagare. Försäkringen omfattar inte skada som orsakas av terrorism och vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt har samband med spridning eller användning av biologiska eller kemiska ämnen. Om uppenbar risk för ras föreligger skall försäkringsgivaren underrättas. När det föreligger uppenbar risk för ras skall geoteknisk expertis anlitas för utredning av nödvändiga säkerhetsåtgärder. Om dessa föreskrifter inte följs, görs ett avdrag med 30 % av skadan, dock lägst 1 bb och högst 1 Mkr. Skyddskrav och skyddsklass: Efter inträffad skada kan krav på skyddsklass 1 eller annan teknisk lösning komma att ställas. TryggHansa kommer att tillsammans med kommunen diskutera vilka åtgärder som skall sättas in. Kommunen har rätt att bestämma om man önskar uppfylla aktuell skyddsklass eller använda sig av annan av TryggHansa godkänd teknisk lösning. Larm: Befintliga larm skall uppfylla larmvillkoren. I övrigt önskar TryggHansa få diskutera med kommunen vad som bör kompletteras. Skadeförebyggande arbete: Två mycket prioriterade områden för TryggHansa är att kommunen bedriver ett kvalificerat riskhanteringsarbete samt har en hög teknisk nivå på sina larminstallationer. Riskhanteringsarbetet bör vara tydligt organiserat, budgeterat samt dokumenterat. Arbetet skall vara väl förankrat och organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Arbetet med larminstallationer bör vara dokumenterat och beslutat i en larmpolicy. Finns detta inte skall en åtgärdsplan upprättas. På annan tid än under normal arbetstid eller öppethållande får inte emballage, avfall eller annat brännbart material förvaras på öppen, olåst lastkaj eller på plats utomhus, t ex öppen, olåst container, inom 6 meter från byggnad eller skärmtak. 6

7 Elektriska apparater som kan orsaka överhettning t ex bastuaggregat, kokplattor, kaffebryggare etc skall vara försedda med korttidstimer. Grundsjälvrisk för egendomsförsäkringen enligt A är 2 basbelopp per skada. B. Entreprenadförsäkring (inklusive i egen regi) Omfattning: Allrisk - arbeten 5 Mkr F - hjälpmedel 500 kkr F - befintlig egendom 5 Mkr F Självrisk: 1 basbelopp Subsidiär entreprenadförsäkring (i förhållande till anlitade entreprenörer) Omfattning: Allrisk - arbeten 2 Mkr F - befintlig egendom 5 Mkr F Självrisk: 1 basbelopp Anlitade entreprenörer skall vara kontrakterade enligt AB/ABT. C. Maskinförsäkring Maskinförsäkring för fastighet ingår för samtliga byggnader. Den omfattar egendom inom fastigheten som är avsedd för byggnadens och fastighetens bruk och består av: * system för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas och elektricitet * hissanläggning, rulltrappa eller annan anordning för personbefordran * maskinellt manövrerad fordonsport * tvätt, kyl- och frysanläggning för gemensamt bruk i fastigheten. Självrisk: 2 basbelopp D. Oljeskade- och cisternförsäkring Försäkringsbelopp: Självrisk: 25 basbelopp 1 basbelopp 7

8 E. Transportförsäkring Försäkringsbelopp: Självrisk: 10 basbelopp 0,5 basbelopp F. Följdskadeförsäkring Försäkringen omfattar extrakostnader för att upprätthålla verksamheten om skada inträffar. Även hyresförluster på grund av skada ersätts. Omfattning: Ansvarstid: Försäkringsbelopp extrakostnader: All kommunens verksamhet, till följd av ersättningsbar egendomsskada. Skada vid ej övertagen entreprenad inkluderas. 36 månader 400 basbelopp Extrakostnadsförsäkring avseende epidemiavbrott inkluderas med 50 basbelopp. Ansvarstid 12 månader. Extrakostnadsförsäkring avseende ersättningsbar egendomsskada på vattentäkt med tillhörande anläggningar ingår för alternativ vattenleverans. Försäkringsbelopp: 10 Mkr Ansvarstid: 12 månader Självrisk: Gemensam med Egendomsförsäkring, A. Avbrottsförsäkring: Ingår till följd av ersättningsbar egendomsskada. Avbrottsskadan beräknas till skillnaden mellan uteblivna intäkter och inbesparade kostnader under ansvarstiden. Ansvarstid: Försäkringsbelopp: Självrisk: 12 månader 2 Mkr F 2 basbelopp 8

9 G. Ansvarsförsäkring Försäkringen omfattar all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i och gäller i hela världen. Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda. Försäkringen gäller för det ansvar som kommunen har för personer som inte är anställda hos kommunen. Detta inkluderar jakttillsyningsmän och tolkar. Försäkringen gäller även för Burlövs Mölleförening, i samband med visning av Kronetorps Mölla. Försäkringen gäller, i enlighet med praoklausulen, för samtliga personer vid alla typer av praktik/arbetsträning/arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m där kommunen helt eller delvis anordnar, anvisar eller svarar för placeringen. Kommunen måste rapportera när resor utanför Europa skall göras. Försäkringen omfattar även skador som praktikanten orsakar som förare av motordrivet fordon i det fall skadan inte kan ersättas genom trafikskadelagen. Försäkringen omfattar kommunens särskilda åtaganden för personer i kommunens försorg enligt LSS, SoL, LVU och LVM eller annan vårdlag (inklusive personer i familjevård). Kommunen måste rapportera innan avresa utomlands görs. Försäkringen inkluderar subsidiärt skydd för föreningar / klubbar som enligt avtal svarar för drift / skötsel av kommunala anläggningar / verksamheter. Försäkringen inkluderar skydd för person-, sak- och ren förmögenhetsskada för gode män och lekmannarevisorer. Försäkringsbolaget åtager sig att: - utreda om skadeståndsskyldighet föreligger - förhandla med den som kräver skadestånd - föra den försäkrades talan vid rättegång - betala skadestånd. Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada (vad avser myndighetsutövning, SkL 3:3, PBL och LOU). Försäkringen omfattar utökat skydd för omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust. Försäkringen gäller för byggherreansvar. Härmed avses det strikta ansvar som enligt miljöbalken eller andra grannelagsrättsliga regler åvilar fastighetsägaren för skador på grannfastighet. Försäkringen omfattar utökat skydd för entreprenör (miljöskada). 9

10 Försäkringen inkluderar skydd för skada på förhyrd lokal och bostad inklusive bostadsrätter. Försäkringen omfattar ersättning respektive skadestånd enligt diskrimineringslagen (2008:567) 5 kap 1 om kommunen vidtagit aktiva åtgärder enligt 3 kap diskrimineringslagen och enligt skollagen 14 a kap. Försäkringsmoment: Försäkringsbelopp Självrisk Allmänt ansvar 50 Mkr per skada och 100 Mkr per år 0,5 basbelopp Produktansvar 50 Mkr per skada och 100 Mkr per år 0,5 basbelopp Ren förmögenhetsskada 5 Mkr per skada och år 1 basbelopp Praoklausulen 10 Mkr för personskada, 2 Mkr för 0,5 basbelopp sakskada och 0,5 Mkr för ren förmögenhetsskada Särskilt åtagande för personer enligt vårdlag 10 Mkr för personskada, 2 Mkr för sakskada (varav 5 kkr för pengar och värdehandlingar) och 100 kkr för ren 0,1 basbelopp Patientansvar, enligt patientskadelagen Omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust Byggherreansvar förmögenhetsskada 200 basbelopp per patient och skadehändelse, högst basbelopp per skadehändelse 2 Mkr samt 15 basbelopp för nyckelförlust 0,05 basbelopp 0,5 basbelopp 5 Mkr, ren förmögenhetsskada 2 basbelopp 1 Mkr, per skada och år Utökat skydd 10 Mkr, ren förmögenhetsskada 0,5 basbelopp entreprenör 1 Mkr, per skada och år Hyrd lokal 10 Mkr 0,5 basbelopp Diskrimineringslagen 10 basbelopp per skada och år 0,5 basbelopp Dataregisteransvar 2 Mkr per skada och år 0,5 basbelopp enligt PUL m m Konsultansvar (enligt 120 basbelopp per skada och basbelopp ABK) basbelopp per år Lyftansvar 2 Mkr per skada och 4 Mkr per år 0,5 basbelopp Skadereglering för personskador understigande självrisk ingår. Preskriptionstid för skadeanmälan är 12 månader från erhållet skriftligt skadeståndskrav. Undantag görs för dammbrott vad avser regleringsdammar och dammar för el- och energiproduktion. 10

11 Försäkringen gäller inte för person- eller sakskada helt eller delvis orsakad av terrorhandling; - som innebär spridning av biologiska eller kemiska ämnen - som riktas mot eller drabbar evenemang som samlar eller är avsett att samla fler än deltagare - som riktas mot eller drabbar vattenverk som försörjer mer än abonnenter eller fördämning högre än 7,5 meter - som riktas mot eller drabbar säkerhetsföretag som tillhandahåller bemannade bevaknings- och andra säkerhetstjänster. H. Förmögenhetsbrottsförsäkring Avtalstid: Försäkringsgivare: Försäkrade: Försäkrad verksamhet: Geografisk omfattning: med rätt för kommunen till förlängning t o m TryggHansa Samtliga personer för vilka kommunen har ett principalansvar All verksamhet Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Sverige genom brott som förövas i Sverige, med undantag för databrott, i vilket fall försäkringen gäller för skada orsakad av brottslig gärning begången i hela världen. Försäkringen omfattar försäkrads skadeståndsansvar för brott. Försäkringen omfattar samtliga i brottsbalken angivna förmögenhetsbrott samt dataintrång. Upptäcktstid: Förövare: Återskapande: Försäkringen gäller för skada till följd av brott som upptäcks under den tid försäkringen är i kraft eller senast 36 månader därefter. Försäkringen gäller även för oidentifierade anställda samt vid brott av anställd i maskopi med icke anställd. Kostnader för återskapande- och rekonstruktioner vid datasabotage, dock ej datavirus, ingår med 500 kkr. Utredningskostnader: Utrednings- och revisionskostnader ingår med 500 kkr. Försäkringsbelopp: 10 Mkr per skada och år 11

12 Självrisk: 2 basbelopp I. Rättsskyddsförsäkring Avtalstid: Försäkringsgivare: Omfattning: Försäkringsbelopp: Självrisk: med rätt för kommunen till förlängning t o m TryggHansa Vid miljöbrott avseende inre och yttre miljö. 10 basbelopp 0,1 basbelopp J. Tjänstereseförsäkring Avtalstid: Försäkringsgivare: med rätt till förlängning t o m Chartis Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda samt personer särskilt utsedda av kommunen. Även elever och praktikanter m fl under resor och praktik m m omfattas. Försäkringen gäller för samtliga resor i tjänsten, i hela världen. Resor till vissa länder kräver anmälan och tilläggspremie. Även resor där arbetsgivaren betalar lön eller motsvarande, men arbetstagaren eller annan bekostar resan omfattas. Försäkringen gäller under tjänsteresa samt under 45 dagars semester utomlands i samband med tjänsteresa utomlands. Försäkringen omfattar följande moment: Läke- och resekostnader Läkar och sjukhusvård samt behandling Sjukgymnast, naprapat, kiropraktor Medicin och hjälpmedel Tandbehandling (olycksfall/akut värk) Resekostnader Kostnader för läkarintyg Hemtransport Begravning på plats Nödvändiga och skäliga 5 behandlingar Nödvändiga och skäliga Nödvändiga och skäliga Nödvändiga och skäliga Nödvändiga och skäliga Nödvändiga och skäliga kr Merkostnader 12

13 Kost och logi samt hemresa vid förlängd vistelse Resa, kost och logi för närstående personer vid sjukdom eller olycksfall Sjukhusvistelse utomlands Övrig ersättning Återhämtning efter sjukdom eller olycksfall Invaliditet och dödsfallsersättning efter olycksfall Medicinsk och ekonomisk invaliditet Dödsfallsbelopp Överfallsskydd Vid personskada Kristerapiersättning längst under 60 dagar längst under 60 dagar 500 kr/dag, längst 1 år 100 kr/dag, 200 kr vid intensivvård, max 1 år kr kr under 18 år kr fr o m 75 år kr kr 10 behandlingar, max kr Resgodsskydd Lös egendom kr - arbetsgivarens egendom kr Pengar kr Rese- och värdehandlingar kr Förseningsersättning Försening av bagage kr - efter ytterligare 36 timmar kr Försening av allmänt färdmedel mer än 4 timmar kr Missad avresa kr Förlängd vistelse pga terrorism eller naturkatastrof kr Självriskskydd Skada på privat personbil eller hem/villa Skada på korttidshyrd bil Ansvarsskydd (privatansvar) Vid person- eller egendomsskada Rättsskydd För den försäkrade som privatperson Reseavbrottsersättning Merkostnader för hemresa i förtid Ersättares resa eller outnyttjade resekostnader kr kr kr kr kr 13

14 samt återresa kr Kidnappning Fysiskt och psykiskt lidande kr /dag, max 90 dagar Resa, kost och logi för närstående kr Konsultkostnader vid kidnappning för lösensumma kr Försäkringen gäller utan undantag för vare sig sport- eller riskfyllda aktiviteter, strejk, terror-, atom- eller alkoholrelaterade skador. Försäkringen gäller utan åldersbegränsning (dock nedtrappning av kapitalersättning enligt villkor). Ingen avskrivning görs p g a ålder för personlig lös egendom som återanskaffas. Kumulationsrisk: Höga maxbelopp: 250 Mkr (per färdmedel) respektive 500 Mkr (övrigt). Inom dessa gränser föreligger ingen upplysningsplikt. Försäkringen gäller utan självrisk. K. Olycksfallsförsäkring Avtalstid: med rätt för kommunen till förlängning t o m Försäkringsgivare: If. Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Förfrysning, värmeslag och solsting anses som olycksfallsskada. Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i längst 12 månader. Läke-, tandskade- och resekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga utgifter för läkarvård, sjukhusvård och läkemedel, samt för behandling och för de hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. Ersättning kan lämnas för resor till och från läkare och sjukhus och merkostnader för resor till och från skol/arbetsmarknadsutbildning. Ersättning kan lämnas för sveda och värk samt för lyte och men. Försäkringen omfattar smitta av HIV-virus och kronisk Hepatit som drabbar försäkrad under utbildning och praktik m m med 5 basbelopp om smittan kan härledas till ett olycksfall som varit opåverkbart av den försäkrade. 14

15 Förstörda kläder m m Ersättning lämnas för normalt burna kläder och tillhörigheter om olycksfallet krävt vård av läkare eller tandläkare, dock högst med 0,25 basbelopp. Exempel på saker som inte räknas som normalt burna personliga tillhörigheter är verktyg, kamera eller PC/Laptop. Invaliditetsersättning (medicinsk eller ekonomisk invaliditet) Vid invaliditetsgrad under 50% beräknas på 15 basbelopp Vid invaliditetsgrad om minst 50% beräknas på 30 basbelopp Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Dödsfallsersättning Vid dödsfall p g a olycksfall betalas en engångsersättning om 1 basbelopp. För person < 18 år gäller dödsfallsbeloppet oavsett orsak. Krisförsäkring Försäkringen ersätter 10 behandlingstillfällen per person och skada. Ingen reducering av försäkringsbeloppet sker för person < 65 år. Försäkringen gäller inte för personer som har fyllt 67 år. Försäkringen har inte något generellt undantag för vissa sporter eller farliga aktiviteter. Försäkringen gäller dock inte för deltagande i idrott på elitnivå. Försäkringen är giltig t o m 1/9 det år försäkrad går ut grund- eller gymnasieskolan. Försäkringen gäller utan självrisk. L. Motorfordonsförsäkring Avtalstid: Försäkringsgivare: , med rätt för kommunen till förlängning t o m TryggHansa Försäkringen omfattar: - trafikförsäkring - delkaskoförsäkring - vagnskadeförsäkring (ej vagnskadegaranterade fordon) och är således helförsäkring. Kommunens samtliga motorfordon omfattas. Oregistrerade fordon omfattas automatiskt av försäkringsskydd så snart kommunen tar dem i bruk. Premiereglering 15

16 sker i efterhand. (Rapportering av oregistrerade fordon sker 1 gång per år). Leasade fordon omfattas automatiskt av försäkringsskydd så snart kommunen tar dem i bruk. Trafikförsäkringen omfattar fordon som är avställda/avregistrerade och används i utbildningssyfte (t ex fordonsteknisk linje). Försäkringen omfattar samtliga under året inlånade fordon. All försäkringskontakt med Centrala Bilregistret sköts av TryggHansa. Generellt trafikförsäkringsbevis utfärdas. Samlingsbrev utfärdas. Genomsnittskörsträcka utan separat redovisning tillämpas. För bonusberättigade fordon tillämpas genomsnittsbonus. Trafiksjälvrisken är 0 kr. Vagnskadesjälvrisken för person- och lastbil är högst 0,1 bb. Krisförsäkring inkluderas. 16

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN Medförsäkrad: Enköpings kommuns Moderbolag AB Enköpings kommunhus AB Räddningstjänsten Enköping-Håbo Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer NOE1009-07 Försäkringstagare Norrtälje kommun Orgnr 212000-0217 Adress Box 800 761 28 Norrtälje Kontaktperson Ola Andersson Utfärdat 2014-12-19

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg UPY1016-02 Utfärdat

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer Försäkringstagare UPY1016-05 Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg Utfärdat

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SOL1012-04 Försäkringstagare Solna stad Orgnr 212000-0183 Adress Kontaktperson Stadshusgången 2, Solna centrum 171 86 SOLNA Tommy Söderström,

Läs mer

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg SÖE1013-02

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer LIÖ1007-03 Försäkringstagare Lidingö stad Orgnr 212000-0191 Adress Stockholmsvägen 50 181 82 Lidingö Kontaktperson Jesper Arkinger Medförsäkrade

Läs mer

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN HEBY KÖMMUN

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN HEBY KÖMMUN FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN HEBY KÖMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. Exakta bestämmelser, undantag, försäkringsbelopp och säkerhetsföreskrifter framgår av försäkringsbrevet och

Läs mer

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Org.nr: 516401-8060 Tel : + 46 8 506 920 00 Svensk filial av Chartis Europe

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 All information i detta material är en sammanfattning av Era försäkringsbrev och villkor och ger därmed endast en översiktlig bild av Ert försäkringsskydd. För fullständig information

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SÖE1013-06 Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK per 1 januari 2012 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK per 1 januari 2012 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommunförsäkring Försäkringstagare Nacka kommun Orgnr 212000-0167 Adress Granitvägen 15 131 81 NACKA Kontaktperson Försäkringsnummer Hans-Iwar Svärd NAA1008-01 Utfärdat 2012-03-16 Försäkringsperiod

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SBFF1028-03 Försäkringstagare Södertörns Brandförsvarsförbund, SBFF Orgnr 222000-0737 Adress Mogårdsvägen 2, 143 43 VÅRBY Kontaktperson

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Täby kommun Orgnr 212000-0118 Medförsäkrade bolag: Täby Holding AB inkl dotterbolag (avser endast Vd/styr.ansvarsförs.) Org.nr 556671-1569

Läs mer

FORSAKRINGSINFORMATION ENKOPINGS KOMMUN

FORSAKRINGSINFORMATION ENKOPINGS KOMMUN FORSAKRINGSINFORMATION ENKOPINGS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. Exakta bestämmelser, undantag, försäkringsbelopp och säkerhetsföreskrifter framgår av försäkringsbrevet och

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30

Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30 Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30 Försäkringsgivare : AIG Europe Limited Org.nr: 516408-1027 Tel : + 46 8 506 920 00 Sverige filial av Försäkringsbolaget

Läs mer

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr Sid 1 (7) Vid förfrågan kontakta Christian Jungefeldt, Sörman & Partners AB Telefon 08-54443597 Mobil 070-4525602 Assistent Marie Karlsson & Carl Kylengren 08-54443080 Epost:förnamn.efternamn@lansforsakringar.se

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

(självrisker per bolag se nästa sida) Telge (i Södertälje AB)

(självrisker per bolag se nästa sida) Telge (i Södertälje AB) Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring 2017 Försäkringsnummer Kommun Egendomsförsäkring 1053 Ansvarsförsäkring 1054 Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Utfärdat 2017-01-01 Medförsäkrade

Läs mer

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN STÖCKHÖLMS LÄ NS LÄNDSTING

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN STÖCKHÖLMS LÄ NS LÄNDSTING FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN STÖCKHÖLMS LÄ NS LÄNDSTING Övergripande information om landstingets försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Innehållsförteckning

Läs mer

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Försäkringsnummer LIÖ1007-06 Försäkringstagare Lidingö stad Orgnr 212000-0191 Adress Stockholmsvägen 50 181 82 Lidingö Kontaktperson Jesper Arkinger

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall Försäkringsavtal 1 (9) BRF Lund Väster 3 Organisationsnummer 769623-4579 Verksamhet: Bostadsrättsförening Avtalstid fr.o.m. 1 oktober 2016 t.o.m. 30 september 2017 Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT 2011 Sveriges Civilförsvarsförbund Allmänt 1(9) Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Företagsförsäkring Europ Assistance Folksam Tjänstereseförsäkring Olycksfallsförsäkring Avtalstid:

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN SVEDÄLÄ KÖMMUN

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN SVEDÄLÄ KÖMMUN FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN SVEDÄLÄ KÖMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. Exakta bestämmelser, undantag, försäkringsbelopp och säkerhetsföreskrifter framgår av försäkringsbrevet och

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT 2014 Sveriges Civilförsvarsförbund 1(8) Nedan följer övergripande information om Svenska Civilförsvarsförbundets försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc.

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc. - Kontorsförsäkring en för Nordics försäkringsprogram Fastighetsmäklaren Kontorsförsäkring är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN Innehållsförteckning INLEDANDE INFORMATION... 2 KOMMUNENS FÖRSÄKRINGSAVTAL ÖVERSIKT... 3 FÖRSÄKRINGSOMFATTNING OCH SJÄLVRISKNIVÅER... 4 Kommunförsäkring... 4 Rättsskyddsförsäkring

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

TRYGG (J HANSA ... KOMMUNFÖRSÄKRING. Försäkringsbrev 59881 VIMMERBY

TRYGG (J HANSA ... KOMMUNFÖRSÄKRING. Försäkringsbrev 59881 VIMMERBY TRYGG (J HANSA KOMMUNFÖRSÄKRING 20Lld.h23 FOrsAkringsnummer ~25-0424124: Il Försäkringstid Organisationsnummer Forsakringstagare 2012-01-01 -- 2012-12-31 212000-0787 Vimmerby kommun Älspremie kr Premie

Läs mer

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING Leksaksbranschens medlemmar erbjuds denna skräddarsydda försäkring som ger dig som handlare inom vår bransch ett heltäckande försäkringsskydd. Vid

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag Teknikföretagens Företagsförsäkring En försäkring för produktfokuserade teknikföretag En stadig grund att stå på En bra företagsförsäkring ger din verksamhet en stadig grund att stå på. Teknikföretagen

Läs mer

SEF Småföretagarförsäkring

SEF Småföretagarförsäkring SEF Småföretagarförsäkring Varför? En företagsförsäkring genom SEF! Vi har sedan många år tillbaka tecknat så kallad hängavtal eller som vi brukar kalla dem separatavtal, med företag som av olika skäl

Läs mer

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm Stockholm 2012-12-10 Offert BRF Halmstrået Nordeuropa Försäkring AB FASTIGHETSFÖRSÄKRING Omfattning Verksamhet: Fastighetsägare Försäkringen omfattar följande moment: Egendomsförsäkring Försäkringsställe:

Läs mer

Landstingsförsäkring Region Skåne - 2015

Landstingsförsäkring Region Skåne - 2015 Gjensidige Försäkring P.O. Box 3031 Försäkringsbrev: Landstingsförsäkring Region Skåne - 2015 SE-103 61 Stockholm Telefon +46 (0)771 326 326 Telefax +46 (0)8 753 61 71 Org.nr. 516407-0384 info@gjensidige.se

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Välkommen till en ny försäkringsperiod!

Välkommen till en ny försäkringsperiod! Välkommen till en ny försäkringsperiod! Vi tackar för förtroendet att försäkra er bostadsrättsförening och hoppas att ni är nöjda med den service som vi erbjuder. Härmed översänder vi nytt försäkringsbrev

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i BraByggare

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i BraByggare ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i BraByggare Genom samarbete med BraByggare erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag

Läs mer

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB FÖRSÄKRINGAR 1 Definition Riskspridning tillräckligt stort antal individer Fysiska eller juridiska personer Hanterar de finansiella aspekterna avseende risk Större antal enheter Riskspridning avseende

Läs mer

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT 2013 Sveriges Civilförsvarsförbund 1(9) Nedan följer övergripande information om Svenska Civilförsvarsförbundets försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga

Läs mer

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD för privatpraktiserande tandläkare Det här är en branchanpassad försäkring för privatpraktiserande tandläkare. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk

Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk 1 (5) Immunit Group AB Organisationsnummer 556473-5313 120 40 Årsta Försäkringstagare Immunit Group AB 120 40 Årsta Försäkringstid 2014-11-01 t.o.m. 2015-10-31 Ni har valt att betala Er försäkring via

Läs mer

Nu är ändringarna genomförda

Nu är ändringarna genomförda TIBRO KOMMUN 543 80 TIBRO Nu är ändringarna genomförda På följande sidor ser ni de ändringar som ni har kommit överens om med er försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren har genom er fullmakt åtagit

Läs mer

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer TÄY1015-04 Försäkringstagare Täby kommun Orgnr 212000-0118 Adress Kontaktperson Stationsvägen 13, Roslags Näsby, 183 80 TÄBY Sören Åhlén

Läs mer

Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs

Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs Skräddarsydda försäkringar för dig som är kund hos Ahlsell Enkelt, tryggt och skräddarsytt till ett riktigt bra pris Du

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2290111 Organisationsnr: 212000-0522 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Vaggeryds

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

Försäkringsförmedlare Söderberg & Partners Insurance Consulting KB Maskinerier/inventarier Vidare specifikation, se värdefördelningsbilaga

Försäkringsförmedlare Söderberg & Partners Insurance Consulting KB Maskinerier/inventarier Vidare specifikation, se värdefördelningsbilaga Försäkringsbrev Försäkringstagare Region Skåne J A Hedlunds Väg 2013-04-05 291 89 Kristianstad Org nr Försäkring nr 2321000255 30340 Försäkrad Region Skåne Försäkringstid J A Hedlunds Väg Fr.o.m. 2013-01-01

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD för privatpraktiserande tandläkare Det här är en branchanpassad försäkring för privatpraktiserande tandläkare. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och

Läs mer

SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE.

SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE. SKRÄDDARSYDD FÖRSÄKRING TILLSAMMANS MED NORDIC FÖRSÄKRING. UNG FÖRETAGSAMHET SVERIGE UF-försäkringen

Läs mer

Söderberg & Partners

Söderberg & Partners Söderberg & Partners Behåll ditt fokus vi gör resten Tjänstepension Skräddarsydda pensionslösningar med låga avgifter och förenklad administration, för dig och dina medarbetare Företagsförsäkring Utifrån

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION VÅRGÅRDA KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION VÅRGÅRDA KOMMUN Innehållsförteckning INLEDANDE INFORMATION... 2 KOMMUNENS FÖRSÄKRINGSAVTAL ÖVERSIKT... 3 FÖRSÄKRINGSOMFATTNING OCH SJÄLVRISKNIVÅER... 4 Kommunförsäkring... 4 Förmögenhetsbrottsförsäkring...

Läs mer

oihsaill 11 Försäkringsbrev Brf Hagen Försäkringstagare Brf Hagen Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal

oihsaill 11 Försäkringsbrev Brf Hagen Försäkringstagare Brf Hagen Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal oihsaill 2 Förmedlare: Norrflnans Brf Hagen Inträffad skada: 0771-960 960 1 7 7 23 Järfälla 20 2 2014-11-25 06.01.43 261 o 1944 7 1 Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal Försäkringstagare

Läs mer

Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet. Gäller från och med 1 januari 2008

Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet. Gäller från och med 1 januari 2008 Försäkringsinformation för Svenska Bilsportförbundet Gäller från och med 1 januari 2008 2 Omslagsfoto Tomas Gustafsson gesonsfoto Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer K 64970 Detta är en kortfattad

Läs mer

Försäkringsbelopp. Utskriftsdatum 2014-10-23 Sid 1 (5) Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr 9020763*24

Försäkringsbelopp. Utskriftsdatum 2014-10-23 Sid 1 (5) Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr 9020763*24 Sid 1 (5) d26a222e-e960-4810-8688-eade2cf06d3d Vid förfrågan kontakta Willy Svidén eller säljassistent Christina Wilhelmsson Telefon 08-528 077 41 Magetaki AB/ Restaurang Samuraj Kommendörsgatan 40 114

Läs mer

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få Försäkra er idrottsförening Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet Den bästa lagkamrat du kan få 2 Idrottens försäkringsbolag Folksam är idrottens försäkringsbolag. Genom oss är 1,6 miljoner aktiva

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 431249 Organisationsnr: 212000-0985 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Hässleholms

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER

Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER Ett ovanligt bra GRUNDSKYDD med tillvalsmöjligheter Alla branscher har sina utmaningar och risker, men det som förenar alla företagare är vikten av att

Läs mer

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 01.01.2010 FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Läs mer

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08 Försäkring JSC Trädvård AB Vårbäcksvägen 1 A 14640 TULLINGE Ändringar i rättsskyddsförsäkringen från 2011-01-01 Försäkringsbelopp Skattemål Det särskilda försäkringsbeloppet om högst 100 000 kr för tvist

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala Se spec Se spec Försäkringsnummer: 59414 Organisationsnr: 212000-0340 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-01 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Katrineholms

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Vaxholms stad Orgnr 212000-2908 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 185 83 Vaxholm (Eriksövägen 27) Marie Wiklund VAM1018-03 Utfärdat

Läs mer

MARK OCH VA- BRANSCHEN

MARK OCH VA- BRANSCHEN Försäkring för MARK OCH VA- BRANSCHEN för medlemmar i Dig IT Genom samarbete med Dig IT erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad företagsförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

KOMMUNFÖRSÄKRING. Försäkringsomfattning Självrisk Försäkringsbelopp

KOMMUNFÖRSÄKRING. Försäkringsomfattning Självrisk Försäkringsbelopp Koncern: Upplands-Bro Kommun Försäkrad: UPPLANDS-BRO KOMMUN 212000-0100 Försäkringsförmedlare: Marsh AB Försäkringsperiod: 2017-01-01-2017-12-31 Utskriftsdatum: 2016-11-14 KOMMUNFÖRSÄKRING Försäkringsgrupp:

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring 2017

Kommun- och företagsförsäkring 2017 Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring 2017 Försäkringsnummer Kommun Egendomsförsäkring 1045 Ansvarsförsäkring 1046 Försäkringstagare Sollentuna kommun Orgnr 212000-0134 Försäkringen gäller för

Läs mer

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet den bästa. lagkamrat du kan få

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet den bästa. lagkamrat du kan få Försäkra er idrottsförening Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet den bästa lagkamrat du kan få 2 Idrottens försäkringsbolag Folksam är idrottens försäkringsbolag. Genom oss är 1,6 miljoner aktiva

Läs mer

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009 Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2009 2 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren finns en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV EGENDOM (brand/inbrott/vatten) - maskinerier/varor* 50 000 kr - ritningar/arkivalier/datainformation 2,0 basbelopp - skada på

Läs mer