FÖRSÄKRINGSMANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSMANUAL All information i detta material är en sammanfattning av Era försäkringsbrev och villkor och ger därmed endast en översiktlig bild av Ert försäkringsskydd. För fullständig information hänvisas till gällande avtal och villkor. Willis AB Stockholm, september 2007

2 INNEHÅLL SIDA NR Inledning Kontaktpersoner - försäkring Kontaktpersoner - skador Försäkrade kategorier/omfattning Skador - rutiner Skadeanmälan tidsfrister Kommunförsäkring Egendomsförsäkring Arbetsområdesförsäkring Hemförsäkring för vårdtagare Maskinförsäkring Utställningsförsäkring Följdskadeförsäkring Ansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Miljöansvarsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Tjänstereseförsäkring Olycksfallsförsäkring Motorfordonsförsäkring Sanering Båtförsäkring Sickla Samfällighetsförsäkring

3 INLEDNING De försäkringar som behandlas i denna information kan delas upp i följande huvudmoment: Kommunförsäkring Tjänstereseförsäkring Olycksfallsförsäkring Motorfordonsförsäkring Båtförsäkring Sanering Sickla Sluss samfällighetsförsäkring Respektive försäkringsmoment kommenteras nedan. Observera att arbetsskadeförsäkring etc inte omfattas av denna information. Vid arbetsrelaterade skador hänvisas till respektive personalavdelning. 1. KONTAKTPERSONER Nacka kommun Hans-Ivar Swärd Direkt tel: Fax: E-post: Willis AB Sergelgatan STOCKHOLM Karin Jakobsson Ansvarig mäklare Heléne Jakobsson Stf mäklare Philip Kassmyr Mäklarassistent Direkt tel: Mobil: E-post: Direkt tel: Mobil: E-post: Direkt tel: Mobil: E-post: Matti Seiman Ansvarig ingenjör Magnus Westerlund Stf ingenjör Direkt tel: Mobil: E-post: Direkt tel: Mobil: E-post: 3

4 2. SKADEANMÄLAN KOMMUNFÖRSÄKRING / BÅTFÖRSÄKRING / SICKLA SLUSS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Länsförsäkringar Stockholm Ansvars- eller Rättskyddsskador: STOCKHOLM Tel: Byggnadsskador: Tel: Övriga skador: Tel: Akuta skador: Tel: TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING Europeiska Försäkrings AB Akuta ärenden exkl USA (EURO ALARM): Box Tel: STOCKHOLM Fax: Akuta ärenden från USA: Tel: Alt: Skadeanmälningsblanketter kan laddas ned från: OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Trygg Hansa Skadeservice: Box 340 Tel: UMEÅ MOTORFORDONSFÖRSÄKRING If Skadeförsäkring Företagsservice: Skadecenter Företag Tel: Box SUNDSVALL Skadeanmälan kan även göras på hemsidan: 4

5 SANERING Anticimex AB Kundservice: Box Tel: STOCKHOLM E-post: FÖRSÄKRINGSMÄKLARE Willis AB Karin Jakobsson Sergelgatan 1 Direkt: STOCKHOLM Mobil: E-post: 5

6 3. FÖRSÄKRADE KATEGORIER / FÖRSÄKRINGSOMFATTNING De kategorier som omfattas av kommunens försäkring är framförallt: kommunens verksamheter anställda/ förtroendevalda elever i kommunens skolor samt praktikanter tredje man För respektive kategori är följande försäkringsmoment av störst intresse: kommunens verksamheter - egendomsförsäkring - följdskadeförsäkring (extrakostnads- och hyresförlustförsäkring) - ansvarsförsäkring - förmögenhetsbrottsförsäkring - motorfordonsförsäkring - båtförsäkring - sanering anställda/förtroendevalda: - ansvarsförsäkring - tjänstereseförsäkring elever i kommunens skolor/praktikanter: - olycksfallsförsäkring - tjänstereseförsäkring - ansvarsförsäkring tredje man: - ansvarsförsäkring I följande avsnitt beskrivs de olika försäkringsmomenten mer utförligt. 6

7 4. SKADOR - RUTINER Beträffande kommunförsäkringen gäller följande: samtliga skador (egendoms-, följdskade-, ansvars-, förmögenhetsbrotts-, entreprenadförsäkring) anmäls av resp verksamhetschef efter samråd med Hans-Ivar Swärd, stadsledningskontoret, tel , e-post (Länsförsäkringar) Tjänstereseförsäkringsskador anmäls av den anställde/förtroendevalda direkt till försäkringsbolaget (Europeiska) Olycksfallsförsäkringsskador anmäls av den försäkrade (elever m fl) per telefon till försäkringsbolaget (Trygg-Hansa). Motorfordonsförsäkringsskador anmäls av verksamheten till försäkringsbolaget (If Skadeförsäkring). Sanering Båtförsäkring Sickla Sluss Samfällighetsförening För information beträffande adresser med mera, se punkt 2 ovan. 4.1 SKADEANMÄLAN - TIDSFRISTER Om nedanstående tidsfrister inte hålls, medför det att ersättningskravet mot försäkringsbolaget preskriberas. Kommunförsäkring Skadeanmälan måste göras inom sex månader från det skadan inträffade, eller beträffande ansvarsförsäkring inom sex månader från det skadeståndsanspråk riktades mot Borås Stad. Vid skada i byggentreprenadförhållande (enligt AB 04, ABT 94 etc) skall anspråk skriftligt framställas mot entreprenören inom tre månader. Tjänstereseförsäkring Skadeanmälan måste göras inom sex månader från det skadan inträffade. Olycksfallsförsäkring Skadeanmälan måste göras så snart som möjligt, dock senast tio år efter det skadan inträffade Motorfordonsförsäkring Skadeanmälan måste göras inom sex månader från det skadan inträffade. Båtförsäkring Sanering 7

8 5 KOMMUNFÖRSÄKRING Försäkringstagare Nacka kommun (org.nummer ) Försäkringsgivare Länsförsäkringar Stockholm Försäkringsnummer Försäkringsperiod Kommunförsäkring är en paketförsäkring med följande ingående moment: 5.1 Egendomsförsäkring 5.2 Arbetsområdesförsäkring 5.3 Hemförsäkring för vårdtagare 5.4 Maskinförsäkring 5.5 Utställningsförsäkring 5.6 Följdskadeförsäkring 5.7 Ansvarsförsäkring 5.8 Konsultansvarsförsäkring 5.9 Miljöansvarsförsäkring 5.10 Förmögenhetsbrottsförsäkring 5.1 EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringen omfattar som huvudregel all egendom som kommunen äger eller ansvarar för. För byggnader och lösöre gäller som regel fullvärdesklausul. Flytande klausul ingår för bortglömda eller felvärderade byggnader med 10 Mkr per år. Omfattning Skyddskrav Brand Vatten Inbrott Vid försäkringens begynnelsedag betraktas samtliga befintliga lås som godkända. I samband med skada kan bolaget komma att skärpa kraven för inbrottsskyddet. De skärpta kraven kommer att överensstämma med eventuella utrymningsregler. Utbrottsförsäkring ingår. Skadegörelse utan samband med inbrott ingår. Investeringsskydd för byggnad och/eller lös egendom ingår med 40 Mkr per år. Kommunen bör dock alltid ha som rutin att till Willis anmäla samtliga avgående och tillkommande objekt. Små byggnader hörande till angiven försäkrad byggnad ingår med 10 basbelopp F. Merkostnader p g a ökade myndighetskrav ingår med 10 Mkr per byggnad. 8

9 Försäkringen gäller för merkostnad som föranleds av att skadad byggnad enligt myndighetsbeslut eller för byggnader gällande normer i något hänseende måste ges annan konstruktion eller utförande än före skadan. Avser myndighetskrav om anpassning till gällande: * energihushållningsnormer * handikappnormer * brandskyddsnormer * krav på sophantering, skyddsrum eller arbetsmiljö. Utökat skydd för byggnad med kulturhistoriskt- eller konstnärligt värde ingår. Återställande för annan verksamhet ingår för byggnader inom kommunens kärnverksamhet. Rätt till återuppförande på annan plats av fullvärdesförsäkrad byggnad inkluderas. Återställandetid: 5 år. Forceringskostnader ingår med högst 15 basbelopp per skada. Fast egendom ej hänförlig till byggnad etc ingår med kkr F. Låsändring till följd av nyckelförlust i samband med inbrott eller om förlusten skett genom rån ingår med 5 Basbelopp och självrisk 1 basbelopp. Vattenskadeförsäkringen omfattar akvarium och vattensäng. Skydd vid snötrycksskador ingår. Undantag görs för skada i samband med/till följd av: - dammbrott - datumfel. - terrorism kkr per skada 5.2 ARBETSOMRÅDESFÖRSÄKRING Försäkrad egendom / Arbeten kkr (första risk) Försäkringsbelopp Hjälpmedel 500 kkr (första risk) Befintlig egendom kkr (första risk) För hjälpmedel bestående av verktyg i fordon lämnas ersättning med högst 2 bb, dock max försäkringsbeloppet för hjälpmedel. Lägst 1 bb vid varje skadetillfälle 9

10 5.3 HEMFÖRSÄKRING FÖR VÅRDTAGARE Subsidiär försäkring för vårdtagare enligt Länsförsäkringars hemförsäkringsvillkor. Försäkringsbelopp 1 basbelopp 0,2 basbelopp 5.4 MASKINFÖRSÄKRING Fastighet Maskinförsäkring för fastighet ingår för samtliga fullvärdesförsäkrade byggnader. Den ersätter plötslig och oförutsedd fysisk skada. Den omfattar egendom inom fastigheten som är avsedd för byggnadens och fastighetens bruk och består av: * System för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas och elektricitet * Hissanläggning, rulltrappa eller annan anordning för personbefordran * Maskinellt manövrerad fordonsport * Tvätt, kyl- och frysanläggning för gemensamt bruk i fastigheten. Övrig maskinförsäkring Anläggningar Försäkringsbelopp Maskinförsäkring för isbaneanläggning med tillbehör kkr Reningsverk för bad 550 kkr 52 pumpstationer kkr Avloppspumpstationer kkr Tryckstegringsstationer kkr Automatikcentral (va-verket) kkr Vattentorn kkr Reservkraftaggregat Atlas Copco 850 kkr Lägst kkr vid varje skadetillfälle 5.5 UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING Försäkrad egendom Utställningsföremål tillhöriga kommunen eller externa utställare 10

11 Omfattning Allrisk inklusive transport Försäkringsbelopp 500 kkr (Första risk) 1 basbelopp 5.6 FÖLJDSKADEFÖRSÄKRING Försäkringen omfattar extrakostnader för att upprätthålla verksamheten om skada inträffar. Även hyresförluster på grund av skada ersätts. Skydd vid ej övertagen entreprenad ingår. Omfattning Ansvarstid Försäkringsbelopp extrakostnader/ hyresförluster Kostnader till följd av försäkrad och ersättningsbar egendomsskada dock ej maskinskada. 24 månader 500 basbelopp faktisk hyresförlust Extrakostnadsförsäkring avseende epidemiavbrott inkluderas med 300 basbelopp kkr vid varje skadetillfälle 5.7 ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkringen gäller för kommunens anställda och förtroendevalda. Försäkringen gäller även för det ansvar som kommunen har för personer som inte är anställda hos kommunen, men befinner sig i verksamhet anordnad av kommunen. Försäkringen gäller i enlighet med praoklausulen, för samtliga personer vid alla typer av praktikantplatser / arbetsträning / arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m där kommunen helt eller delvis anordnar, anvisar eller svarar för placeringen. Försäkringen omfattar all verksamhet som bedrivs av kommunen och gäller i hela världen. Försäkringsbolaget åtager sig att: - utreda om skadeståndsskyldighet föreligger - förhandla med den som kräver skadestånd - föra den försäkrades talan vid rättegång - betala skadestånd. Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada. 11

12 Försäkringen gäller för byggherreansvar. Härmed avses det strikta ansvar som enligt miljöbalken eller andra grannelagsrättsliga regler åvilar fastighetsägaren för skador på grannfastighet. Försäkringen inkluderar utökat skydd för entreprenör (miljöskada). Försäkringen inkluderar skydd för omhändertagen egendom. Det gäller även vid entreprenader. Försäkringen inkluderar subsidiärt skydd för föreningar / klubbar som svarar för skötsel av kommunala anläggningar. Räddningstjänstens skadeståndsskyldighet enligt räddningstjänstlagen ingår. Försäkringen omfattar skydd för skada på förhyrd lokal och bostadsrätt. Följande moment ingår * Allmänt ansvar * Produktansvar * Ren förmögenhetsskada * Dataregisteransvar * Patientansvar * Byggherreansvar * Utökat skydd som entreprenör (miljö) * Åtagande för elever, flyktingar mfl i praktikverksamhet * Åtagande för personer i psykiatrisk vård, LSS mm * Åtagande för personer i familjevård m m * Lyftansvar * Konsultansvar (enligt ABK) * Omhändertagen egendom * Miljöansvar Försäkringsbelopp Person- och sakskada Ren förmögenhetsskada Dataregisteransvar Patientförsäkring Sakskada på hyrd lokal Lyftansvar Miljöskada för byggherre kkr kkr per skada och år orsakad genom terrorism kkr per skada och sammanlagt per år 10 bb per år bb per skada och 200 bb för varje skadad patient kkr kkr kkr per skada och sammanlagt per år 1 basbelopp Särskilda självrisker Patientansvar Omhändertagen egendom vid entreprenad LOU Miljöansvar 0,05 basbelopp 2 basbelopp 3 basbelopp 5 basbelopp 12

13 5.8 KONSULTANSVARSFÖRSÄKRING Geografiskt område Försäkringsbelopp inom Norden 120 bb per uppdrag och sammanlagt totalt 360 bb per år 1 bb per skada 5.9 MILJÖANSVARSFÖRSÄKRING Geografiskt område Försäkringsbelopp inom Norden kkr per skada och sammanlagt högst per år 5 bb vid varje skadetillfälle 5.10 FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING Försäkringen omfattar i brottsbalken angivna förmögenhetsbrott med dataintrång medförsäkrat, som t ex: Försäkringen gäller inom EU och Norden. * Förskingring * Trolöshet mot huvudman (krav: personlig vinning) * Bedrägeri * Stöld * Datormissbruk Upptäcktstid Försäkringsbelopp 10 år kkr lägst 2 bb vid varje skadetillfälle 13

14 6 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING Försäkringsgivare Europeiska Avtalstid Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda samt särskilt utsedda personer. Den gäller för samtliga resor i tjänsten, i hela världen. Försäkringsskydd erbjuds också elever vid kommunens grund- och gymnasieskolor då dessa företar resor, ex arrangerad resa eller praktik, i skolans regi som varar högst 180 dagar. Upplysningsplikt gäller vid resor där det sammanlagda beloppet för dödsfall överstiger 100 miljoner kr. Försäkringen omfattar även utländska besökare under vistelse i Sverige. Försäkringen innehåller skydd vid semester i samband med tjänsteresa, max 3 dagar. Sambo likställs med make/ maka. Försäkringen omfattar följande moment avseende tjänstereseförsäkring för anställda: Läke- och resekostnader mm Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. Reseavbrott Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts. Ersättares resa Nödvändiga och skäliga kostnader ersätts Förseningsförsäkring Resestartskydd Försening av allmänt transportmedel över 4 timmar kr 3000 kr Krisförsäkring Kristerapi vid akut psykisk kris. 10 behandlingar (Max kr) Resgodsförsäkring Personlig egendom kr 14

15 - varav stöldbegärlig egendom kr kommunens egendom kr - kontanter kr - resehandlingar kr Försenat resgods -efter ytterligare 48 timmar 3000kr 3000 kr Ansvarsförsäkring 10 miljoner Rättsskyddsförsäkring kr Överfallsförsäkring kr skyddsförsäkring, vid utlandsresa - skada på permanentbostad på hemorten Gällande självrisk (max kr) - Skada på privat personbil Gällande självrisk (max kr) Olycksfallsförsäkring Dödsfallskapital Invaliditetskapital kr kr Försäkringen gäller utan självrisk. Rättsskydd dock 20 % av kostnaden dock lägst 1000 kronor. 7 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Försäkringsgivare Trygg Hansa Avtalstid Omfattning Heltid avseende förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, familjedaghem, fritidshem, familjehem, vuxna i daglig verksamhet, utv. störda i gruppboende, personer enligt hvb/lvu/sol/lss, utl. Studerande i kommunen. Övriga kategorier omfattas under skoltid, verksamhetstid, vistelsetid. 15

16 Försäkringen gäller under resor till och från försäkrad verksamhet. Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada och gäller i hela världen. Med olycksfallsskada avses kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Vid invaliditet och dödsfall lämnas ersättning utöver eventuell ersättning från annan försäkring. För läke-, tandskade- och resekostnader betalas de utgifter som uppkommer inom fem år efter olycksfallet och som inte ersätts av försäkringskassan. Läke-, tandskade- och resekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård, sjukhusvård och läkemedel samt för behandling och för de hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. Vid skada på tänder eller på tandprotes lämnas ersättning för nödvändiga och på förhand god kända kostnader för behandling. Rehabiliteringskostnader ingår med 1 basbelopp. Ersättning lämnas vid smitta av HIV-virus och hepatit om smittan inträffat i samband med hän delse som kan betraktas som en olycksfallsskada. Ersättning lämnas för taxiresor till och från skolan samt merkostnader för taxi till och från be- handling. Merkostnader under den akuta läkningstiden ingår med 1 basbelopp. Ersättning för vårdnadshavares besöksresor kan lämnas. Förstörda kläder m m Ersättning lämnas för skadade kläder och glasögon i samband med olycksfallsskada som medfört behandling av läkare/ tandläkare, dock högst med 0,2 basbelopp. Invaliditetsersättning (medicinsk eller ekonomisk invaliditet) Vid invaliditetsgrad under 50% Vid invaliditetsgrad om minst 50% kr kr Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Sveda och värk, lyte och men ingår ej. Vanprydande ärr ersätts som medicinsk invaliditet. Dödsfallsersättning Vid dödsfall p g a olycksfallsskada betalas en engångsersättning om 1 basbelopp. Krisförsäkring ingår med högst 10 behandlingstillfällen per person och skada. 16

17 Försäkringen gäller utan självrisk. 8 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING Försäkringsgivare If Skadeförsäkring Avtalstid Omfattning - trafikförsäkring - delkaskoförsäkring - vagnskadeförsäkring (ej vagnskadegaranterade fordon) Genomsnittskörsträcka utan separat redovisning tillämpas. För bonusberättigade fordon tillämpas genomsnittsbonus. ADMINISTRATION Registreringspliktiga fordon Avseende köp, försäljning, avställning, etc får försäkringsbolaget automatiskt uppgift om detta från CBR. Redovisning av förändringar i försäkringsbeståndet sker endast vid förfallodag. Inga försäkringsbrev utfärdas under perioden. Oregistrerade fordon Till skillnad från registreringspliktiga fordon sker det ingen automatisk uppföljning av oregistrerade fordon. Av den anledningen är det av yttersta vikt att förvaltningarna anmäler oregistrerade fordon till Willis AB för vidarebefordran till Skadeförsäkringar. Detta måste ske omedelbart från det datum kommunen blir ägare till fordonet. Gröna kort Vid resa i vissa Europeiska länder, främst forna Östländer, krävs fortfarande så kallat "Grönt kort. Mer information om detta finns på För utfärdande av "Grönt kort" kontakta försäkringsmäklaren (Willis AB), se ovan. 17

18 9 SANERING Försäkringsgivare: Anticimex Avtalstid Omfattning Husbocksförsäkring/saneringsavtal Skadedjursbekämpning och saneringsavtalet omfattar följande moment: - Sanering av insekter - Sanering av råttor och möss i byggnader och dess omedelbara närhet. - Sanering, åtkomst- och återställandeförsäkring vid angrepp av husbock och hästmyra. - Sanering, åtkomst- och återställandeförsäkring vid sent upptäckt dödsfall. Försäkringen gäller utan självrisk. 10 BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsgivare Försäkrad egendom Länsförsäkringar Stockholm E-kanot 6 m plast Västkustsnipa 8 m, motor ventus 20 hk nr st segelbåtar, optimistjolle Crescent 420 2,2 m*1,8m, plast, motor 15 hk Motorbåt 4,0m*1,75m, plast, motor 15 hk Subuster 3,9,*1,6m, lättmetall, motor 40hk 11 st kajaker Avtalstid kr 11 SICKLA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Försäkringsgivare Försäkringstagare Länsförsäkringar Stockholm Sickla Sluss Samfällighetsförening Organisationsnummer

19 Avtalstid Omfattning Egendomsförsäkring (brand, vatten och inbrott) Ansvarsförsäkring (person- och sakskada) VD- & Styrelseförsäkring Egendomsförsäkring Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkring (VD- & Styrelse) 1 bb 20% av bb gäller utan självrisk 19

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringens giltighet

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G101:1

Tjänstereseförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G101:1 Tjänstereseförsäkring Företag Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G101:1 2/24 Innehåll Översiktlig information Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3 Åtgärder i samband

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring Version 2 Beteckning P 7 2010-01-01 Innehållsförteckning 1 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 För vilka försäkringen gäller... 3 1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Försäkringersättning Läke- och resekostnadesersättning Vårdkostnader vid sjukdomsfall Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 1 år Vårdkostnader

Läs mer

Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK

Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK Ansvarsfrågor Huvudregeln något förenklat är att styrelsen i ett distrikt eller i en golfklubb beviljas ansvarsfrihet och riskerar inte

Läs mer

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Personalförsäkring Olycksfall Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sid 7 Speciella försäkringar - Övrigt 1 7.1 Tjänstereseförsäkring 1 7.1.1 Försäkringens giltighet och omfattning 1 7.1.2 Vård- och resekostnader, invaliditetsoch 4 dödsfallsersättning,

Läs mer

Tjänstereseförsäkring K 69:7

Tjänstereseförsäkring K 69:7 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Allmänt villkor - Gäller från 2007-01-01 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

FÖRSÄKRINGSSKYDD i Svenska Scoutförbundets verksamhet

FÖRSÄKRINGSSKYDD i Svenska Scoutförbundets verksamhet FÖRSÄKRINGSSKYDD i Svenska Scoutförbundets verksamhet Svenska Scoutförbundet har tecknat avtal om försäkringsskydd med Nordeuropa Försäkringar. Båtförsäkringar är tecknat via Atlantica försäkringar. Nordeuropa

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2015 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015

Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015 Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015 VÄLKOMMEN TILL ADVOKATSAMFUNDETS FÖRSÄKRINGSPROGRAM Willis är ett av världens ledande företag inom risk management och försäkringsförmedling med huvudkontor i

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer