FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan: Kommunförsäkring Rättsskyddsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring VD- och Styrelseansvarsförsäkring Tjänstereseförsäkring Olycksfallsförsäkring Motorfordonsförsäkring infopm 2015.doc 1 (17)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNFÖRSÄKRING: A. EGENDOMSFÖRSÄKRING B. AVBROTTSFÖRSÄKRING C. ENTREPRENADFÖRSÄKRING D. TRANSPORTFÖRSÄKRING E. TRANSPORTFÖRSÄKRING BÖCKER OCH AV-MEDIA F. OLJESKADEFÖRSÄKRING G. CISTERNFÖRSÄKRING H. SKOGFÖRSÄKRING I. KONST- OCH UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING J. KRISFÖRSÄKRING K. MASKINFÖRSÄKRING L. ANSVARSFÖRSÄKRING M. RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING N. FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING O. VD- OCH STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING P. TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING Q. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING R. MOTORFORDONSFÖRSÄKRING S. KONTAKTPERSONER MARSH T. INFORMATION OM SKADEANMÄLAN infopm 2015.doc 2 (17)

3 KOMMUNFÖRSÄKRING Försäkringsgivare: Avtalstid: Trygg Hansa med möjlighet för kommunen att förlänga avtalet till Medförsäkrade: Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, Höga Kusten Airport AB, A. Egendomsförsäkring All egendom som kommunen äger eller ansvarar för omfattas och gäller inom Norden. För byggnader och lösöre (maskiner/inventarier) gäller som regel fullvärdesklausul. Omfattning: Allriskförsäkring Larm: Befintliga larm ska uppfylla larmvillkoren. I övrigt önskar Trygg Hansa få diskutera med kommunen vad som bör kompletteras. Skadeförebyggande arbete: Bör finnas klart definierad funktion för hantering av risk- och säkerhetsfrågor med budget avsatt för detta. Denna funktion ska ansvara för säkerhetsarbetet och bör organisatoriskt ligga direkt under kommunstyrelsen. Kommunen ska upprätta och underhålla dokumenterade rutiner för att rapportera, utreda och sammanställa skador och tillbud. Kommunen bör årligen upprätta en verksamhetsberättelse för säkerhetsarbetet, vilken tillsänds Trygg Hansa. Små byggnader (>30 kvm) ingår beloppslöst Allriskskydd för Trädgård, tomt och markanläggning ingår med 10 basbelopp. Allriskskydd för Varor ingår med 10 basbelopp. Allriskskydd för Arbetstagares egendom ingår med 0,2 basbelopp per arbetstagare. Allriskskydd för Elevförenings egendom ingår med 2 basbelopp. Allriskskydd för skada på hyrd lokal ingår med 3 basbelopp. Utbrottsförsäkring ingår. Forceringskostnader omfattas upp till 25 basbelopp. infopm 2015.doc 3 (17)

4 Låsändring då nyckel förkommit genom inbrott eller rån ingår med 5 basbelopp och självrisk 1 bb. Investeringsskydd ingår med 40 Mkr. Kommunen ska dock alltid ha som rutin att anmäla till Marsh samtliga avgående och tillkommande objekt. Automatiskt skydd för ändrad angiven verksamhet ingår fram till försäkringens årsförfallodag. Rätt till återuppförande på annan plats och för annan verksamhet ingår. Återställandetid 5 år. Merkostnader p.g.a. ökade myndighetskrav ingår med 15 Mkr/byggnad. Försäkringen gäller för merkostnad som föranleds av att skadad byggnad enligt myndighetsbeslut eller för byggnader gällande normer i något hänseende måste ges annan konstruktion eller utförande än före skadan. Avser myndighetskrav om anpassning till gällande: energihushållningsnormer handikappnormer brandskyddsnormer krav på sophantering, skyddsrum eller arbetsmiljö. Fast egendom ej hänförlig till byggnad ingår med brand- och allriskskydd (enligt allriskskydd för byggnad) och 2 Mkr F (F = Första Risk, beloppsbegränsat) Skada till följd av dammgenombrott inkluderas. Dock ej avseende kraftverksdamm eller regleringsdamm för elkraftproduktion. Skada på egendom vid översvämning pga. skyfall ingår med 10 Mkr per skada och år. Allriskskydd för ritningar arkivalier och datamedia ingår med 400 kkr. Skydd för snötrycksskador ingår med 5 Mkr. Allriskskydd för glömda eller felmätta byggnader ingår intill 10 Mkr per försäkringsår. Grundsjälvrisk för egendomsförsäkringen är 5 basbelopp gemensam med följdskada. infopm 2015.doc 4 (17)

5 B. Avbrottsförsäkring Försäkringen omfattar extrakostnader för att upprätthålla verksamheten om skada inträffar. Även hyresförluster (beloppslöst) på grund av skada ersätts. Omfattning: Ansvarstid: Försäkringsbelopp extrakostnader: All kommunens verksamhet, till följd av ersättningsbar tecknad egendomsskada. Skada vid ej övertagen entreprenad inkluderas. 36 månader 500 basbelopp Extrakostnadsförsäkring vid livsmedelshantering inkluderas till 100 basbelopp. Extrakostnadsförsäkring avseende ersättningsbar egendomsskada på vattentäkt med tillhörande anläggningar ingår för alternativ vattenleverans. 10 Mkr per skada och år Ansvarstid: 12 månader Gemensam med Egendomsförsäkring, A. Avbrottsförsäkring: Ingår till följd av ersättningsbar egendomsskada Ansvarstid: Karenstid: 12 månader 24 timmar 2 Mkr F 2 basbelopp Avbrottsskadan beräknas till skillnaden mellan uteblivna intäkter och inbesparade kostnader under ansvarstiden. infopm 2015.doc 5 (17)

6 C. Entreprenadförsäkring (inklusive i egen regi) Omfattning: Allrisk Arbeten 5 Mkr F Hjälpmedel kr F Befintlig egendom 5 Mkr F 1 basbelopp Samt: Subsidiär entreprenadförsäkring (i förhållande till entreprenör) Omfattning: Allrisk Arbeten 2 Mkr F Befintlig egendom 5 Mkr F 1 basbelopp D. Transportförsäkring (egna fordon) 10 basbelopp 0,5 basbelopp E. Transportförsäkring (Böcker och AV-media i bokbuss) kr F 0,5 basbelopp F. Oljeskadeförsäkring, egen och annans egendom 25 basbelopp 01 basbelopp G. Cisternförsäkring, avser både cistern och innehåll 25 basbelopp 1 basbelopp infopm 2015.doc 6 (17)

7 H. Skogsförsäkring Antal hektar: Omfattning: ha Helförsäkring 1 basbelopp samt subsidiär skogsbrandsförsäkring Antal hektar: Omfattning: ha Brandförsäkring 1 basbelopp I. Konst- och Utställningsförsäkring Försäkrad egendom: Gällande utställning och konst inom kommunens och kommunala bolagets lokaler. Omfattning: Allrisk inkl. transport Kkr 0,2 bb för konst utomhus 2 bb J. Krisförsäkring Omfattning: Krisförsäkring för anställda och förtroendevalda Ersättning lämnas för upp till 10 behandlingstillfällen Försäkringen gäller utan självrisk infopm 2015.doc 7 (17)

8 K. Maskinförsäkring Maskinförsäkring för fastighet ingår för samtliga byggnader. Den omfattar egendom inom fastigheten som är avsedd för byggnadens och fastighetens bruk och består av: System för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas och elektricitet Hissanläggning, rulltrappa eller annan anordning för personbefordran Maskinellt manövrerad fordonsport Tvätt, kyl- och frysanläggning för gemensamt bruk i fastigheten. 2 basbelopp Maskiner för annan egendom 5 basbelopp Enligt maskinförteckning L. Ansvarsförsäkring Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda. Med försäkrad avses försäkringstagaren och samtliga försäkrade. Försäkringen gäller - inom ramen för övriga villkor - för försäkrads skadeståndsansvar för skada orsakad av arbetstagare, den som likställs med arbetstagare och annan för vilken försäkrad har principalansvar samt uppdragstagare och dessutom för elev och andra personer under utbildning, elev i skolpatrullverksamhet samt för vårdtagare som vistas på institution eller särskilt hem. Försäkringen gäller, i enlighet med praoklausulen, för samtliga elever m fl vid alla typer av praktikantplatser/arbetsträning där kommunen helt eller delvis anordnar, anvisar eller svarar för placeringen. Skriftligt avtal krävs. Försäkringsbelopp person- och sakskada 10 Mkr. Ren förmögenhetsskada 2 Mkr. Självrisk 0,2 basbelopp. Försäkringen omfattar kommunens särskilda åtaganden för personer i kommunens försorg enligt LSS, SoL, LVU och LVM eller annan vårdlag (inklusive personer i familjevård). Inga krav på att vårdtagaren varit under tillsyn då skadan inträffar. Försäkringsbelopp personskada 10 Mkr och sakskada 2 Mkr. Ren förmögenhetsskada kr. Försäkringen omfattar all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i och gäller i Norden. Vid tjänsteresor gäller försäkringen i hela världen. infopm 2015.doc 8 (17)

9 Undantagen verksamhet är Hamn, Soptipp, Energiverk, Järnväg och Flygplatser (Flygansvar). Försäkringsbolaget åtar sig att: - utreda om skadeståndsskyldighet föreligger - förhandla med den som kräver skadestånd - föra den försäkrades talan vid rättegång - betala skadestånd. Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada. Försäkringen gäller för skada som de försäkrade bolagen orsakar varandra s.k. inbördes ansvar. Försäkringen gäller för byggherreansvar. Härmed avses det strikta ansvar som enligt miljöbalken eller andra grannelagsrättsliga regler åvilar fastighetsägaren för skador på grannfastighet. Försäkringsbelopp Sak- och personskada 5 Mkr per skada och år och ren förmögenhetsskada 1 Mkr per skada och 2 Mkr per år. Självrisk 1 basbelopp. Försäkringen omfattar utökat skydd för entreprenör (miljöskada). Högsta ersättning 10 Mkr. Försäkringen inkluderar subsidiärt skydd för föreningar/klubbar som enligt avtal svarar för skötsel av kommunala anläggningar. Försäkringen inkluderar skydd för skada på hyrd lokal, bostad och bostadsrätt till 10 Mkr. Försäkringen omfattar ersättning respektive skadestånd enligt diskrimineringslagen (2008:567) 5 kap 1, högsta ersättning per skada och försäkringsår är 1 Mkr. Försäkringen inkluderar skydd för person- sak- och ren förmögenhetsskada för lekmannarevisorer. Följande moment ingår: * Allmänt ansvar * Produktansvar * Ren förmögenhetsskada (generellt) * Dataregisteransvar * Patientansvar * Byggherreansvar * Konsultansvar (enligt ABK och för kvalitetsansvariga enligt PBL) * Lyftansvar * Fastighetsägaransvar ingår för fastigheter enligt fastighetslistan infopm 2015.doc 9 (17)

10 Allmänt ansvar 50 Mkr 1 bb (100 Mkr/år) Produktansvar 50 Mkr 1 bb (100 Mkr(år) Byggherreansvar 5 Mkr 2 bb (5 Mkr/år) Ren förmögenhetsskada LOU, PbL, Myndighetsutövning samt utlysning och råd. 5 Mkr 1 bb (5 Mkr/år) Konsultansvar 120 basbelopp 1 bb (360 basbelopp/år) Lyftansvar 2 Mkr 1 bb (4 Mkr/år) Skadereglering för personskador understigande självrisk ingår. M. Rättsskyddsförsäkring Försäkringsgivare: Avtalstid: Försäkringstagare: If Skadeförsäkring AB med möjlighet för kommunen att förlänga till Kramfors Kommun Medförsäkrat bolag: Höga Kusten Airport AB Omfattning: Rättsskyddsförsäkring för miljöbrott- och arbetsmiljöbrottmål kr per rättskyddsärende ( kr/år) 10 % andel av skadan (lägst kr) infopm 2015.doc 10 (17)

11 N. Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsgivare: Avtalstid: Försäkringstagare: If Skadeförsäkring AB med möjlighet för kommunen att förlänga till Kramfors Kommun Medförsäkrat bolag: Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen ( ) Höga Kusten Airport AB Omfattning: Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Sverige genom brott som förövas i Sverige med undantag för databrott, i vilket fall försäkringen gäller för skada orsakad av brottslig gärning. Alla anställda och förtroendevalda omfattas. Försäkringen omfattar samtliga i brottsbalken angivna förmögenhetsbrott exempelvis: undandräkt, förskingring eller grov förskingring bedrägligt beteende, bedrägeri eller grovt bedrägeri snatteri, stöld eller grov stöld trolöshet mot huvudman eller grov trolöshet mot huvudman Upptäcktstid: Förövare: Återskapande: Försäkringen gäller för skada till följd av brott som upptäcks under den tid försäkringen är i kraft eller senast 36 månader därefter Försäkringen omfattar alla personer som den försäkrade har ett principalansvar för och omfattar all verksamhet som den försäkrade bedriver. Brott begångna av oidentifierade anställda och brott med anställd i maskopi med icke anställd omfattas. Merkostnader för återskapande- och rekonstruktioner vid datasabotage och datavirus med kr. 10 Mkr per skada (10 Mkr/år) kr infopm 2015.doc 11 (17)

12 O. VD/Styrelseansvarsförsäkring Försäkringsgivare: Avtalstid: Försäkringstagare: Försäkrade: Försäkrad verksamhet: Geografisk omfattning: Nordeuropa Försäkring AB med möjlighet för kommunen att förlänga till Kramfors Kommunhus AB 10 Mkr per skada (10 Mkr/år) Verkställande direktör och Styrelse Verksamheter som utövas av huvudkontor Försäkringen gäller utan självrisk för den enskilde individen Norden infopm 2015.doc 12 (17)

13 P. Tjänstereseförsäkring Försäkringsgivare: Avtalstid: Medförsäkrade: ERV t o m och inkluderar rätt för kommunen till förlängning t o m Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Höga Kusten Airport AB Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda samt personer utsedda av kommunen. Även elever i grund- och gymnasieskola under utbildning och praktik omfattas (subsidiärt). Försäkringen gäller för samtliga resor i tjänsten, i hela världen. Försäkringen omfattar även s.k. dagsresor. OBS! Europeiska följer UDs reserekommendationer. Tjänsteresan får maximalt pågå i 180 dagar i följd. Försäkringen omfattar även 14 dagars semester i direkt anslutning till tjänsteresa utomlands. Resor godkända av arbetsgivaren där arbetsgivaren betalar lön eller motsvarande, men arbetstagaren eller annan bekostar resan omfattas. Kravet på att tandskador pga. olycksfall akut skall behandlas på skadeorten utgår. Försäkringen omfattar följande moment: Sjukdom och olycksfall m.m. Sjukvårds- och tandbehandlingskostnader Nödvändiga och - vid olycksfall under längst 3 år skäliga kostnader - vid akut sjukdom under längst 1 år Resor i samband med vård och behandling Övriga merkostnader vid hemtransport SEK Anhörigas resa till svårt sjuk/skadad Merkostnader för kost och logi längst i 60 dagar Extrakostnader vid sjukhusvistelse utomlands (högst 600 SEK/dag) SEK Konvalescensersättning vid minst 30 dagars hel sjukskrivning (2 000 SEK/mån längst 6 månader) SEK Reseavbrott Merkostnader för hemresa pga. nödsituation Rese- och hotellkostnadsersättning Ersättares resa - ny resa Om den försäkrade måste ersättas av annan person Återbetalning av outnyttjade resekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader SEK Nödvändiga och skäliga kostnader SEK infopm 2015.doc 13 (17)

14 Kristerapi Behandling vid akut psykisk kris, behandling hos leg psykolog Vid 30 % medicinsk invaliditet SEK SEK Ersättning vid kidnappning SEK/dygn under längst 90 dygn SEK Anhörigas resa och boende SEK Bagageskydd Personlig lösegendom SEK - varav för stöldbegärlig egendom SEK Företagets egendom SEK Resehandlingar SEK Pengar (gångbara mynt och sedlar) SEK Försening Bagageförsening vid utresa, ingen karenstid efter 24 timmar ytterligare Bagageförsening vid hemresa Försening av allmänt färdmedel (mer än 3 timmar) Missad avresa SEK SEK SEK SEK SEK Trygghetspaketet Merkostnader för boende och resa vid evakuering pga krig, terror och naturkatastrof m m Merkostnader för boende och resa vid förlängd vistelse pga karantän eller naturkatastrof m m SEK SEK Ansvarsskydd - privatansvar Vid person och/eller sakskada Rättsskydd För den försäkrade som privatperson Överfallsskydd vid personskada Vid personskada Självriskskydd vid ersättningsbar skada Hem-/villahem-, bilförsäkring eller försäkring för hyrt fordon SEK SEK SEK SEK infopm 2015.doc 14 (17)

15 Invaliditets- och dödsfallsersättning Vid dödsfall pga. olyckfall Person under 18 år och över 70 år Vid invaliditet pga. olyckfall Vid minst 50 % invaliditet pga. sjukdom och smitta Ekonomisk invaliditet Dödsfallsersättning vid sjukdom och smitta SEK SEK SEK SEK SEK max SEK Försäkringen gäller utan självrisk. Kumulrisk i samband med gruppresor: Det föreligger upplysningsplikt om resor där fler försäkrade reser tillsammans med samma färdmedel (båt-, tåg-, buss- och flygresa) och där det sammanlagda beloppet för dödsfall överstiger 100 MSEK. Maximal ersättning vid kumulriskskador är 200 MSEK. Anmälan av sådan resa eller vistelse kan göras på Europeiskas hemsida. Motsvarande anmälningsskyldighet föreligger om flera försäkrade personer samtidigt ska befinna sig på en och samma Q. Olycksfallsförsäkring Försäkringsgivare: If Försäkring AB Avtalsperiod: Omfattar: , med rätt för kommunen till förlängning t o m Elever, omsorgstagare och andra grupper, se separat försäkringsbesked (inte anställda) Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Försäkringen omfattar också ersättning vid smitta av HIV-virus och hepatit som drabbar försäkrad under utbildning, praktik och marknadspolitiska åtgärder Även hälseneruptur anses vara olycksfall. If undantar vridvåld mot knä. Försäkringen gäller i hela världen, utanför Norden gäller den under maximalt 12 månaders oavbruten vistelse där. Förstörda kläder m.m. Ersättning lämnas för skadade kläder och glasögon i samband med olycksfallsskada, dock högst med 0,25 basbelopp. Läke-, tandskade- och resekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga utgifter för läkarvård, sjukhusvård och läkemedel, samt för behandling och för de hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. Ersättning lämnas för resor till och från läkare och sjukhus. Vid skada på tänder eller tandprotes lämnas ersättning för nödvändiga och på förhand godkända kostnader för behandling. infopm 2015.doc 15 (17)

16 Invaliditetsersättning Medicinsk invaliditet Vid invaliditetsgrader lägre än 50 procent 15 basbelopp Vid invaliditetsgrader 50 procent och högre 30 basbelopp Ekonomisk invaliditet 50 procent eller högre 30 basbelopp Dödsfallsersättning (oavsett orsak) Vid dödsfall p g a olycksfallsskada betalas en engångsersättning om 1 basbelopp. Ersättning kan lämnas för sveda och värk. Åldersgräns Försäkringen gäller för den som inte fyllt 75 år. Vid dödsfall orsakat av sjukdom eller självmord gäller en åldersgräns på 25 år. Försäkringen gäller utan självrisk. R. Motorfordonsförsäkring Försäkringsgivare: Avtalstid: Försäkringen omfattar: Protector Forsikring ASA med rätt till årsvis förlängning t o m Trafikförsäkring Delkaskoförsäkring Vagnskadeförsäkring (ej vagnskadegaranterade fordon) Och är således helförsäkring. Garageförsäkring ingår med automatik för avställda fordon. Hyrbil ingår i försäkringen. Generellt trafikförsäkringsbevis utfärdas. Genomsnittskörsträcka utan separat redovisning tillämpas. För bonusberättigade fordon tillämpas genomsnittsbonus. Vagnskadegaranterade fordon omfattas med automatik med helförsäkring när garantin går ut. Oregistrerade fordon försäkras så snart kommunen tar dem i bruk. Anmäls vid årsförnyelsen. Ni bör ha som rutin att alltid anmäla nytillkommande fordon till Marsh löpande. infopm 2015.doc 16 (17)

17 Vid anmälan ska fordonsslag, fabrikat, tillverkningsnummer, årsmodell, lyftkapacitet/tjänstevikt och inköpspris anges. Särskild blankett för anmälan om oregistrerade fordon finns hos fordonssamordnaren på konsult- och serviceförvaltningen. Avställda/avregistrerade fordon som körs inom inhägnat område omfattas av trafikförsäkring om dessa fordon är upptagna på listan över oregistrerade fordon. Kommunen har storkundsavtal innebärande automatisk anslutning av nya fordon och avstämning av fordonsparken en gång per år i samband med huvudförfallodagen dvs. årligen den 1 januari. För registreringspliktiga fordon sker avstämning mot transportstyrelsen. När man köper en ny personbil tecknas automatiskt en halvförsäkring för fordonet dvs. Protector utgår från att vagnsskadegaranti finns. Numera finns dock inte vagnsskadegaranti för alla bilmärken och modeller varför den som köper en ny bil måste kontrollera om vagnskadegaranti finns eller inte. Om vagnskadegaranti saknas ska helförsäkring tecknas. När en förvaltning köper, säljer eller skrotar ett fordon ska detta anmälas till VTR. infopm 2015.doc 17 (17)

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Försäkringersättning Läke- och resekostnadesersättning Vårdkostnader vid sjukdomsfall Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 1 år Vårdkostnader

Läs mer

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring Version 2 Beteckning P 7 2010-01-01 Innehållsförteckning 1 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 För vilka försäkringen gäller... 3 1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014 AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 oktober 2014 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 7 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller

Läs mer

Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sid 7 Speciella försäkringar - Övrigt 1 7.1 Tjänstereseförsäkring 1 7.1.1 Försäkringens giltighet och omfattning 1 7.1.2 Vård- och resekostnader, invaliditetsoch 4 dödsfallsersättning,

Läs mer

Tjänstereseförsäkring K 69:7

Tjänstereseförsäkring K 69:7 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Allmänt villkor - Gäller från 2007-01-01 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för hotell och restaurangverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2015 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01 Tjänstereseförsäkring europ assistance 2009:01 Innehållsförteckning europ assistance tjänstereseförsäkring 2009:01 Översiktstabell... 3 Definitioner... 4 Försäkringens giltighet och omfattning... 6 Vem

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringens giltighet

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 juli 2011

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 juli 2011 Hem och villa Försäkringsvillkor 1 juli 2011 Innehåll Översiktlig information... 5 A Hemförsäkring... 6 Var.och.för.vem.försäkringen.gäller...6 Självrisker...6 Egendomsskydd...6 Stöld.och.skadegörelse...8

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Stockholm, 1 november 2013. Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300

Stockholm, 1 november 2013. Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300 Stockholm, 1 november 2013 Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300 SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga begränsningar,

Läs mer

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005 Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring Gäller fr o m 1 mars 2005 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 5 A. Allmänt, försäkringens giltighet och omfattning 8 A.1 Vem försäkringen gäller för 8

Läs mer

Reseförsäkring Komplett

Reseförsäkring Komplett Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Reseförsäkring Komplett Det enda reseskydd du behöver Gäller fr.o.m. 15 mars 2012 1 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar,

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT. Det enda reseskydd du behöver

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT. Det enda reseskydd du behöver RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT Det enda reseskydd du behöver Gäller fr.o.m. 18 januari, 2010 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar, det är ju därför man reser eller hur? Men inte alla överraskningar

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2010. Hem och villa

Försäkringsvillkor 1 januari 2010. Hem och villa Försäkringsvillkor 1 januari 2010 Hem och villa Innehåll Översiktlig information....5 A Hemförsäkring...6 Var och för vem försäkringen gäller........... 6 Självrisker............................... 6

Läs mer

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 januari 2012

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 januari 2012 Hem och villa Försäkringsvillkor 1 januari 2012 Innehåll Översiktlig information... 3 A Hemförsäkring Bas... 4 Var och för vem försäkringen gäller... 4 Självrisker... 4 Egendomsskydd... 4 Stöld och skadegörelse...6

Läs mer

HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Hem- & Villahemförsäkring Gäller från 1 januari 2014 Innehållsförteckning A. Information...5 1. Allmän information...5 2.

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer