FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN Medförsäkrad: Enköpings kommuns Moderbolag AB Enköpings kommunhus AB Räddningstjänsten Enköping-Håbo Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan: * Kommunförsäkring * Olycksfallsförsäkring * Motorfordonsförsäkring 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNFÖRSÄKRING... 3 A. Egendomsförsäkring 3 B. Entreprenadförsäkring 4 C. Skogsförsäkring 5 D. Hemförsäkring för vårdtagare - subsidiär 5 E. Utställningsförsäkring 5 F. Maskinförsäkring 6 G. Oljeskade- och cisternförsäkring 6 H. Transportförsäkring 6 I. Båtförsäkring 6 J. Allriskförsäkring - Datorer 7 K. Krisförsäkring 7 L. Följdskadeförsäkring 7 M. Förmögenhetsbrottsförsäkring 8 N. Tjänstereseförsäkring 9 O. Ansvarsförsäkring 11 P. LOU-tilläggsförsäkring 13 Q. Miljöansvarsförsäkring 14 R. Rättsskyddsförsäkring - miljöbrott 14 S. VD och styrelseansvarsförsäkring 15 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING MOTORFORDONSFÖRSÄKRING KONTAKTPERSONER - MARSH... Fel! Bokmärket är inte definierat. SKADEKONTAKTER - FÖRSÄKRINGSBOLAG.. Fel! Bokmärket är inte definierat. 2

3 KOMMUNFÖRSÄKRING Avtalstid: Länsförsäkringar , med rätt för kommunen till förlängning t o m A. Egendomsförsäkring Generell allriskförsäkring Skyddskrav och skyddsklass: Alla byggnader anses uppfylla skyddsklass 1 vid avtalets ingående. Efter inträffad skada får krav på skyddsklass 1 alternativt annan teknisk lösning ställas. Efter inträffad skada kan försäkringsgivaren tillsammans med kommunen diskutera vilka åtgärder som ska sättas in. Kommunen har rätt att bestämma om man önskar uppfylla skyddsklass 1 eller använda sig av annan, av försäkringsgivaren godkänd, teknisk lösning. All egendom som kommunen äger eller ansvarar för omfattas och försäkringen gäller inom Norden. För byggnader och lösöre gäller som regel fullvärdesklausul. Flytande klausul för byggnader och lösöre ingår för med 10 Mkr F. Byggnadsklasser angivna i fastighetslistan är genomgångna av kommunen. Eventuella felaktigheter föranleder endast tilläggspremie efter inträffad skada. Utbrottsförsäkring ingår. Forceringskostnader inkluderas med 25 basbelopp per skada. Ersättning låsändring ingår med 10 basbelopp och självrisk 1 basbelopp. Små byggnader ingår utan redovisning med 10 basbelopp F. Investeringsskydd ingår med 40 Mkr. Kommunen bör dock alltid ha som rutin att anmäla till Marsh samtliga avgående och tillkommande objekt. Ändrad verksamhet omfattas automatiskt men skall anmälas vid årsförnyelsen. Rätt till återställande på annan plats samt återställande för annan verksamhet ingår. Återställandetid 5 år. 3

4 Merkostnader p.g.a. ökade myndighetskrav ingår med 10 Mkr per byggnad. Försäkringen gäller för merkostnad som föranleds av att skadad byggnad enligt myndighetsbeslut eller för byggnader gällande normer i något hänseende måste ges annan konstruktion eller utförande än före skadan. Fast egendom ej hänförlig till byggnad ingår med 2 Mkr F och med självrisk 2 basbelopp. Särskilda skadevärderingsregler för kulturhistoriska byggnader inkluderas med 10 Mkr per skada. Skada till följd av dammgenombrott inkluderas, dock ej kraftverksdamm och regleringsdamm för elproduktion. Högsta ersättning 150 basbelopp. Skada på egendom vid översvämning p.g.a. skyfall ingår med 10 Mkr per skada. Allriskförsäkring för ritningar, arkivalier och datamedia ingår med 400 basbelopp. Skydd för snötrycksskada ingår med minst kkr per skada. Krav och Säkerhetsföreskrifter m m: Försäkringen gäller med krav på uppfyllelse av villkoren V 168 Kommunalt riskhantering, V 278 Systematiskt brandskyddsarbete och V 279 Befintliga brand- och inbrottsanläggningar, V 280 Brännbart material. Om dessa villkor inte uppfylls ska en åtgärdsplan upprättas. Grundsjälvrisk för egendomsförsäkringen enligt A är 5 basbelopp per skada. B. Entreprenadförsäkring - Arbeten i egen regi Allrisk arbeten Allrisk hjälpmedel Allrisk - befintlig egendom Självrisk kkr F 500 kkr F kkr F 1 basbelopp - Subsidiär entreprenadförsäkring (i förhållande till anlitade entreprenörer) Allrisk arbeten kkr F Allrisk befintlig egendom kkr F 1 basbelopp 4

5 C. Skogsförsäkring Helförsäkring för egen skog 1 basbelopp D. Hemförsäkring för vårdtagare - subsidiär Vårdtagare boende i rum eller lägenhet inom kommunens boendeformer. 1 basbelopp för respektive försäkrads personliga lösöre kkr för ansvarsförsäkringen kr E. Utställningsförsäkring Markel Avtalstid: Allrisk Transportförsäkring inklusive lastning, lossning och uppackning ingår, omfattar även transporter till annan part, t ex restauratör. Ersätter bestående värdeminskning efter reparation av uppkommen skada. Ersätter vid delskada på par och set värdeminskning som uppstår avseende den sammanhållna helheten. Försäkringen omfattar in- och utlånade föremål. Statyer och konstverk utomhus inkluderas. 0,5 Mkr F, konst förvarad inom fastighet disponerad av kommunen 0,5 Mkr F, utgående och inkommande lån Ingen, dock för objekt placerade utomhus kr 5

6 F. Maskinförsäkring Maskinförsäkring för fastighet ingår för samtliga byggnader. Den ersätter plötslig och oförutsedd fysisk skada. Den omfattar egendom inom fastigheten som är avsedd för byggnadens och fastighetens bruk och består av: * System för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas och elektricitet * Hissanläggning, rulltrappa eller annan anordning för personbefordran * Maskinellt manövrerad fordonsport * Tvätt, kyl- och frysanläggning för gemensamt bruk i fastigheten. 2 basbelopp Övrig maskinförsäkring finns för särskilt angiven utrustning. 1 basbelopp G. Oljeskade- och cisternförsäkring 25 basbelopp 1 basbelopp H. Transportförsäkring 10 basbelopp 0,5 basbelopp I. Båtförsäkring Båtar: Riwall R 23, Riwall 25 Sjötorp, Big Buster, Grisslan, Ockelbo 16B, Aluminiumbåt Älmsta, Aluminiumbåt Linder (2st), Aluminiumbåt (2 st) Helförsäkring kr 6

7 J. Allriskförsäkring - Datorer Antal: 45 st elevdatorer 900 kkr F 0,2 basbelopp K. Krisförsäkring Försäkringen gäller för anställd och förtroendevalda. För skada som sker inom Norden. Kristerapi om den försäkrade råkat ut för akut psykisk kris pga rån, hot och överfall, allvarlig olycksfallsskada eller annan traumatisk händelse. 10 st behandlingstillfällen inklusive nödvändiga och skäliga resekostnader. Försäkringen gäller utan självrisk. L. Följdskadeförsäkring Försäkringen omfattar extrakostnader för att upprätthålla verksamheten om skada inträffar. Även hyresförluster på grund av skada ersätts. Ansvarstid: All kommunens verksamhet, till följd av ersättningsbar egendomsskada. Skada vid ej övertagen entreprenad inkluderas. 36 månader Försäkringsbelopp extrakostnader: 500 basbelopp Extrakostnader vid epidemiavbrott inkluderas, med 50 basbelopp. Undantag för skada till följd av smitta i dricksvatten görs ej. Extrakostnader vid skada på vattentäkt med tillhörande anläggningar ingår vad gäller alternativ vattenleverans, med minst 10 Mkr per skada. Ansvarstid 12 månader. 7

8 Avbrott i verksamheten till följd av allriskskada omfattas. Avbrottsskadan beräknas till skillnaden mellan uteblivna intäkter och inbesparade kostnader under ansvarstiden. - Ansvarstid: 12 månader - 2 Mkr första risk - Självrisk : 2 basbelopp Gemensam med egendomsförsäkring, A. M. Förmögenhetsbrottsförsäkring Avtalstid: Medförsäkrade: Försäkrad verksamhet: Geografisk omfattning: Försäkrade: If t o m och inkluderar rätt för kommunen till förlängning t o m Enköpings kommuns Moderbolag AB Enköpings kommunhus AB Räddningstjänsten Enköping-Håbo All verksamhet Hela världen 10 Mkr per skada och år Försäkringen omfattar samtliga personer för vilka kommunen har ett principalansvar. Försäkringen omfattar försäkrads skadeståndsansvar för brott. Försäkringen omfattar samtliga i brottsbalken angivna förmögenhetsbrott samt dataintrång. Försäkringen gäller för skada till följd av brott som upptäcks under den tid försäkringen är i kraft eller senast 36 månader därefter. Automatisk täckning av bolag som förvärvas eller bildas under försäkringsperioden ingår. Brott av oidentifierade anställda ingår. Brott av anställd i maskopi med icke anställd (tredje man) ingår. 8

9 Skydd för återskapande- och rekonstruktionskostnader vid datasabotage (ej datavirus), ingår med 500 kkr. Utrednings- och revisionskostnader, ingår med 500 kkr. 2 basbelopp per skada N. Tjänstereseförsäkring Avtalstid: Medförsäkrade: ERV (f d Europeiska) t o m och inkluderar rätt för kommunen till förlängning t o m Enköpings kommuns Moderbolag AB Enköpings kommunhus AB Räddningstjänsten Enköping-Håbo Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda samt personer utsedda av kommunen. Även elever i grund- och gymnasieskola under utbildning och praktik omfattas (subsidiärt). Försäkringen gäller för samtliga resor i tjänsten, i hela världen. Försäkringen omfattar även s k dagsresor. OBS! Europeiska följer UD s reserekommendationer. Tjänsteresan får maximalt pågå i 180 dagar i följd. Försäkringen omfattar även 14 dagars semester i direkt anslutning till tjänsteresa utomlands. Resor godkända av arbetsgivaren där arbetsgivaren betalar lön eller motsvarande, men arbetstagaren eller annan bekostar resan omfattas. Kravet på att tandskador p g a olycksfall akut skall behandlas på skadeorten utgår. Försäkringen omfattar följande moment: Sjukdom och olycksfall m m Sjukvårds- och tandbehandlingskostnader Nödvändiga och - vid olycksfall under längst 3 år skäliga kostnader - vid akut sjukdom under längst 1 år Resor i samband med vård och behandling Övriga merkostnader vid hemtransport SEK Anhörigas resa till svårt sjuk/skadad Merkostnader för kost och logi längst i 60 dagar Extrakostnader vid sjukhusvistelse utomlands (högst 600 SEK/dag) SEK Konvalescensersättning vid minst 30 dagars hel sjukskrivning (2 000 SEK/mån längst 6 månader) SEK 9

10 Reseavbrott Merkostnader för hemresa pga nödsituation Rese- och hotellkostnadsersättning Ersättares resa - ny resa Om den försäkrade måste ersättas av annan person Återbetalning av outnyttjade resekostnader Kristerapi Behandling vid akut psykisk kris, behandling hos leg psykolog Vid 30 % medicinsk invaliditet Nödvändiga och skäliga kostnader SEK Nödvändiga och skäliga kostnader SEK SEK SEK Ersättning vid kidnappning SEK/dygn under längst 90 dygn SEK Anhörigas resa och boende SEK Bagageskydd Personlig lösegendom SEK - varav för stöldbegärlig egendom SEK Företagets egendom SEK Resehandlingar SEK Pengar (gångbara mynt och sedlar) SEK Försening Bagageförsening vid utresa, ingen karenstid efter 24 timmar ytterligare Bagageförsening vid hemresa Försening av allmänt färdmedel (mer än 3 timmar) Missad avresa SEK SEK SEK SEK SEK Trygghetspaketet Merkostnader för boende och resa vid evakuering pga krig, terror och naturkatastrof m m Merkostnader för boende och resa vid förlängd vistelse pga karantän eller naturkatastrof m m SEK SEK Ansvarsskydd - privatansvar Vid person och/eller sakskada Rättsskydd För den försäkrade som privatperson Överfallsskydd vid personskada Vid personskada SEK SEK SEK 10

11 Självriskskydd vid ersättningsbar skada Hem-/villahem-, bilförsäkring eller försäkring för hyrt fordon Invaliditets- och dödsfallsersättning Vid dödsfall pga olyckfall Person under 18 år och över 70 år Vid invaliditet pga olyckfall Vid minst 50% invaliditet pga sjukdom och smitta Ekonomisk invaliditet Dödsfallsersättning vid sjukdom och smitta SEK SEK SEK SEK SEK SEK max SEK Försäkringen gäller utan självrisk. Kumulrisk i samband med gruppresor: Det föreligger upplysningsplikt om resor där fler försäkrade reser tillsammans med samma färdmedel (båt-, tåg-, buss- och flygresa) och där det sammanlagda beloppet för dödsfall överstiger 100 MSEK. Maximal ersättning vid kumulriskskador är 200 MSEK. Anmälan av sådan resa eller vistelse kan göras på Europeiskas hemsida. Motsvarande anmälningsskyldighet föreligger om flera försäkrade personer samtidigt ska befinna sig på en och samma plats. För elever gäller andra ersättningsbelopp för exakta belopp kontakta Marsh AB. O. Ansvarsförsäkring Försäkringen omfattar all verksamhet som försäkringstagaren bedriver, anordnar eller medverkar i, dock endast till den del kommunen ansvarar för detta. Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada. Vid tjänsteresa gäller dock försäkringen i hela världen med försäkringsbelopp 10 Mkr. Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda. Försäkringen gäller för det ansvar som kommunen har för personer som inte är anställda hos kommunen, men befinner sig i verksamhet anordnad av kommunen. En enkel arbetsbeskrivning skall finnas. Försäkringen gäller i enlighet med praoklausulen, för samtliga personer vid alla typer av praktik/arbetsträning/ arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m där kommunen helt eller delvis anordnar, anvisar eller svarar för placeringen. Försäkringen gäller även i samband med av kommunen anordnade studiebesök. Försäkringen omfattar skador som praktikant orsakar så som förare av motordrivet fordon i det fall skadan inte kan ersättas genom trafikskadelagen. 11

12 Försäkringen omfattar ungdomar som har dömts till ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare. Försäkringen omfattar kommunens särskilda åtaganden för personer i kommunens försorg enligt LSS, SoL, LVU och LVM eller annan vårdlag (inklusive personer i familjevård). Försäkringen inkluderar subsidiärt skydd för föreningar / klubbar som enligt avtal svarar för drift / skötsel av kommunala anläggningar / verksamheter. Försäkringen inkluderar inbördes ansvar mellan försäkrade juridiska personer. Försäkringsbolaget åtager sig att: - utreda om skadeståndsskyldighet föreligger - förhandla med den som kräver skadestånd - föra den försäkrades talan vid rättegång - betala skadestånd. Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada och ren förmögenhetsskada för lekmannarevisorer. Dataregisteransvar enligt personuppgiftslagen m m ingår. Försäkringen omfattar skadestånd (utrednings och rättegångskostnader) enligt Diskrimineringslagen (2008:567) 5 kap 1, dock endast om kommunen vidtagit åtgärder enligt 3 kap diskrimineringslagen och enligt skollagen 14 a kap. Omständigheterna som ligger till grund för ersättningen/skadeståndet ska ha inträffat under den tid försäkringen är gällande. Försäkringen omfattar utökat skydd för omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust. Försäkringen gäller för byggherreansvar. Härmed avses det strikta ansvar som enligt miljöbalken eller andra grannelagsrättsliga regler åvilar fastighetsägaren för skador på grannfastighet. Försäkringen omfattar utökat skydd för entreprenör (miljöskada). Försäkringen inkluderar skydd för skada på förhyrd lokal och bostad inklusive bostadsrätter. Försäkringsmoment: Försäkringsbelopp Självrisk Allmänt ansvar och 50 Mkr per skada och 100 Mkr per 0,5 basbelopp Produktansvar år. Dock max 10 Mkr under Ren förmögenhetsskada tjänsteresa i USA/Kanada. 5 Mkr avseende myndighetsutövning, SkL 3:3, PBL och LOU/LUF 1 basbelopp exklusive LOU 2 basbelopp vid LOU 12

13 Dataregisteransvar 1 Mkr 0,5 basbelopp Diskrimineringslagen 1 Mkr 0,5 basbelopp Praoklausulen 10 Mkr för personskada, 2 Mkr för 0,5 basbelopp sakskada och 500 kkr för ren förmögenhetsskada Särskilt åtagande för personer enligt vårdlag 10 Mkr för personskada, 2 Mkr för sakskada (varav 10 kkr för pengar och värdehandlingar) och 500 kkr för 0,1 basbelopp Patientansvar, enligt patientskadelagen Omhändertagna egendom inklusive nycklar Byggherreansvar ren förmögenhetsskada 200 basbelopp per patient och skadehändelse, högst basbelopp per skadehändelse 2 Mkr, avseende nycklar 15 basbelopp 0,05 basbelopp 0,5 basbelopp 5 Mkr, varav ren förmögenhetsskada 0,5 basbelopp 1 Mkr, per skada och år Utökat skydd 10 Mkr, varav ren förmögenhetsskada 0,5 basbelopp entreprenör 1 Mkr, per skada och år Hyrd lokal m m 10 Mkr 0,5 basbelopp Konsultansvar (enligt 120 basbelopp per uppdrag och basbelopp ABK) inom Norden basbelopp per år Lyftansvar 2 Mkr per skada och 4 Mkr per år. 0,5 basbelopp Grundsjälvrisk 0,5 basbelopp Skaderegleringsservice för personskador understigande självrisk ingår. Rutiner vid LOU/Upphandling Försäkringen för ren förmögenhetsskada enligt Lagen om offentlig upphandling gäller endast för upphandling som är gjord och/eller kontrollerad och godkänd av försäkringstagarens upphandlingsenhet. Preskriptionstid för skadeanmälan är 12 månader från erhållet skriftligt skadeståndskrav. P. LOU-tilläggsförsäkring Markel Avtalstid: Förnyas ett år i sänder. 10 Mkr träder in efter det grundskydd som kommunen har om 2 Mkr i sin kommunförsäkring tecknad med Länsförsäkringar. 13

14 Inkluderar upphandlingsskadeavgifter fr o m Ingen självrisk, dock 10 basbelopp avseende upphandlingsskadeavgifter. Q. Miljöansvarsförsäkring Avtalstid: AIG med rätt för kommunen till förlängning t o m Gradvisa, plötsliga och oförutsedda skador Sanerings- och återställandekostnader samt person- och sakskador på såväl egen som tredje mans egendom EU-direktivets primära, förebyggande och kompenserande åtgärder Utrednings- och rättegångskostnader 50 Mkr kr R. Rättsskyddsförsäkring - miljöbrott Avtalstid: Medförsäkrade: If t o m och inkluderar rätt för kommunen till förlängning t o m Enköpings kommuns Moderbolag AB Enköpings kommunhus AB Räddningstjänsten Enköping-Håbo Vid miljöbrott avseende såväl inre som yttre miljö. 10 basbelopp per skada och 20 basbelopp per år. 1 basbelopp avseende böter. 0,1 basbelopp 14

15 S. VD och styrelseansvarsförsäkring Avtalstid: AIG t o m och inkluderar rätt för kommunen till förlängning t o m Försäkringsnummer: Medförsäkrade: Geografisk omfattning: Försäkrade: Enköpings kommuns Moderbolag AB med dotterbolag. Hela världen 30 Mkr per skada och år Försäkringen omfattar skadeståndsanspråk mot tidigare, nuvarande och framtida VD och styrelseledamöter inklusive styrelseordförande samt ledande befattningshavare hos de försäkrade. Försäkringen omfattar följande: All verksamhet omfattas Rätt till Anspråk från samtliga aktieägare Det personliga betalningsansvar som följer av bl a ABL 13 kap och Skattebetalningslagen 12:6 Company reimbursement Ersättning för de försäkrades kostnader för försvar i brottmål vid vårdslös gärning och vid uppsåtlig gärning då åtalet ogillas Krav från bolaget mot VD och / eller styrelseledamöter m fl. Anställningsrelaterade krav mot ledningen Obegränsat retroaktivt försäkringsskydd Rätt till incidentrapportering Severability avseende såväl uppgifter vid ansökan om försäkring som skador Automatiskt skydd för nytillkommande dotterbolag, dock ej för finansbolag, noterade bolag och bolag i USA och Kanada Förskottering av utrednings- och försvarskostnader Förlängd rapporteringstid,12 månader, om försäkringen sägs upp eller inte förnyas. Omfattar även försålda dotterbolag Inget absolut miljöundantag görs Blanket ODL (extern styrelserepresentation) Krav mellan försäkrade Skydd för böter och viten Preskriptionstid räknas från det att VD har fått kännedom om kravet PR-kostnader 15

16 Räddningskostnader F d styrelseledamöter omfattas under 72 månader Ingen för individerna OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Avtalstid: Gjensidige med möjlighet för kommunen till förlängning till Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Hälseneruptur och vridvåld mot knä anses som olycksfallsskada. Försäkringen omfattar smitta av HIV-virus och hepatit som drabbar försäkrad under utbildning och praktik. Försäkringsbelopp 5 basbelopp. Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i längst 365 dagar. Förstörda kläder m m Ersättning lämnas för personliga tillhörigheter såsom kläder och glasögon i samband med olycksfallsskada, dock högst med 0,25 basbelopp (behandling av läkare krävs). Läke-, tandskade- och resekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel som ordineras för skadans läkning. Ersättning kan lämnas för resor till och från läkare och sjukhus och merkostnader för resor till och från skol/ arbetsmarknadsutbildning. Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller protes som skadats i munnen. Vid skada på tänder eller tandprotes lämnas ersättning för nödvändiga och på förhand godkända kostnader för behandling. Krisförsäkring ingår med Max 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog Ersättning kan lämnas för sveda och värk och lyte och men inklusive ärrersättning. 16

17 Invaliditetsersättning (medicinsk eller ekonomisk invaliditet) Vid invaliditetsgrad under 50% beräknas på 15 basbelopp Vid invaliditetsgrad om minst 50% beräknas på 30 basbelopp Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Dödsfallsersättning Vid dödsfall (fr o m 1 månads ålder t o m 18 år) utbetalas en engångsersättning om 1 basbelopp. Försäkringen gäller utan självrisk. MOTORFORDONSFÖRSÄKRING Avtalstid: Protector med möjlighet för kommunen till förlängning till Försäkringen omfattar: - trafikförsäkring - delkaskoförsäkring - vagnskadeförsäkring (ej vagnskadegaranterade fordon) och är således helförsäkring. Hyrbilsförsäkring (person- & lätt lastbil) ingår. Allriskskydd för skador m m i fordonet ingår med kr. Försäkringen omfattar samtliga under året inlånade fordon t ex från försvarsmakten. Protector erbjuder skadeförebyggandeprogram för att bl a minska frekvensskador. All försäkringskontakt med Centrala Bilregistret sköts av Protector. För oregistrerade fordon skall kommunen redovisa aktuellt innehav årligen. Generellt trafikförsäkringsbevis utfärdas. Samlingsbrev utfärdas. Genomsnittskörsträcka utan separat redovisning tillämpas. För bonusberättigade fordon tillämpas genomsnittsbonus. 17

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 All information i detta material är en sammanfattning av Era försäkringsbrev och villkor och ger därmed endast en översiktlig bild av Ert försäkringsskydd. För fullständig information

Läs mer

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN Innehållsförteckning INLEDANDE INFORMATION... 2 KOMMUNENS FÖRSÄKRINGSAVTAL ÖVERSIKT... 3 FÖRSÄKRINGSOMFATTNING OCH SJÄLVRISKNIVÅER... 4 Kommunförsäkring... 4 Rättsskyddsförsäkring

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Försäkringersättning Läke- och resekostnadesersättning Vårdkostnader vid sjukdomsfall Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 1 år Vårdkostnader

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2012:1 (gäller från 2012-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare och Fastighetsägarna 1. Villkor Detta är en kortfattad redovisning av de försäkringsvillkor

Läs mer

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning ToppFAST.se En produkt från Osséen Agency AB Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) C M Y CM MY CY CMY K Tillgänglig Tydlig Trygg Kontaktcenter Kontaktinformation:

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014 AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 oktober 2014 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 7 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Group Plus Tjänstereseförsäkring

Group Plus Tjänstereseförsäkring Group Plus Tjänstereseförsäkring Maj 2010 Bring on tomorrow Insurer: AIG Europe Limited Reg.nr: 516408-1027 Telephone: +46 8 506 920 00 Visiting adress: Västra Järnvägsgatan 7 Post address: Box 3506, 103

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringens giltighet

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014

Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014 Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014 1 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 4 2. När försäkringen gäller 4 3. Var försäkringen gäller 4 4. Vad som är försäkrat 4 5. Försäkringens omfattning

Läs mer

Tjänstereseförsäkring K 69:7

Tjänstereseförsäkring K 69:7 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Allmänt villkor - Gäller från 2007-01-01 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01 Tjänstereseförsäkring europ assistance 2009:01 Innehållsförteckning europ assistance tjänstereseförsäkring 2009:01 Översiktstabell... 3 Definitioner... 4 Försäkringens giltighet och omfattning... 6 Vem

Läs mer

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005 Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring Gäller fr o m 1 mars 2005 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 5 A. Allmänt, försäkringens giltighet och omfattning 8 A.1 Vem försäkringen gäller för 8

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring Version 2 Beteckning P 7 2010-01-01 Innehållsförteckning 1 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 För vilka försäkringen gäller... 3 1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...

Läs mer

Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sid 7 Speciella försäkringar - Övrigt 1 7.1 Tjänstereseförsäkring 1 7.1.1 Försäkringens giltighet och omfattning 1 7.1.2 Vård- och resekostnader, invaliditetsoch 4 dödsfallsersättning,

Läs mer

Ersättningsmoment Om försäkrad blir sjuk eller råkar ut för olycksfallsskada.

Ersättningsmoment Om försäkrad blir sjuk eller råkar ut för olycksfallsskada. EC 2033 081222 (2) Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring Eurocard Gäller fr.o.m. 2009-01-01 Kort som omfattas: Innehavare av giltigt Eurocard som tecknat avtal om tjänstereseförsäkring med Eurocard

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G101:1

Tjänstereseförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G101:1 Tjänstereseförsäkring Företag Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G101:1 2/24 Innehåll Översiktlig information Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3 Åtgärder i samband

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer