UTBILDNING - FÖRSÄKRING Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm"

Transkript

1 UTBILDNING - FÖRSÄKRING Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm

2 Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar

3 Enköpings försäkringar Kommunförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Tjänstereseförsäkring Rättsskyddsförsäkring vid miljöbrott Ansvarsförsäkring LOU försäkring Miljöansvarsförsäkring Rättskyddsförsäkring VD styrelse ansvarsförsäkring Olycksfallsförsäkring Motorfordonsförsäkring VD & Styrelseansvarsförsäkring

4 Kommunförsäkring

5 Kommunförsäkring Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Delas in i: Egendomsförsäkring Följdskadeförsäkring Ansvarsförsäkring Entreprenadförsäkring Skogsförsäkring Krisförsäkring 4

6 Kommunförsäkring Hemförsäkring vårdtagare subsidiär Maskinförsäkring Allriskförsäkring datorer Följdskadeförsäkring 5

7 KOMMUNFÖRSÄKRING Egendom Vem försäkringen gäller för: Försäkringen gäller för: - Försäkringstagaren - Självrisk 5 Bb Var försäkringen gäller: Inom Norden.

8 KOMMUNFÖRSÄKRING Självrisk Varför har försäkringen en självrisk? Hög självrisk = lägre premie Tvinga försäkringstagaren att vidta åtgärder för att minska risken för skada

9 KOMMUNFÖRSÄKRING - Egendom Skador orsakade av brand, inbrott och vatten Plötsligt oförutsedda skador (allrisk drulleförsäkring) Det är en fullvärdesförsäkring, det vill säga att du inte behöver göra någon värdering och fastställa ett försäkringsbelopp. Det innebär att byggnaden är försäkrad till sitt fulla värde, Vid skada på byggnaden betalas ersättning upp till byggnadens hela värde utan något beloppstak.

10 Egendomsförsäkring Ändrad verksamhet Förändringar skall anmälas vid årsförnyelse Merkostnader p g a ökade myndighetskrav ingår intill högst kkr. Avser myndighetskrav om anpassning till gällande: * energihushållningsnormer * handikappnormer * brandskyddsnormer * krav på sophantering, skyddsrum eller arbetsmiljö. 9

11 Egendomsförsäkring Forceringskostnader inkluderas vid ersättningsbar egendomsskada, med maximalt 25 bb. Byggnad får återuppföras på annan plats- 5 år Skador på egendom vid översvämning på grund av skyfall ingår med 10 Mkr per skada. 10

12 Egendomsförsäkring Små byggnader utan redovisning (30 kvm) 10Bb Utbrottsförsäkring ingår Låsändring rån eller inbrott 10Bb självrisk 1bb Snötrycksskador ingår 11

13 KOMMUNFÖRSÄKRING Följdskadeförsäkring Följdskadeförsäkring Avbrottsförsäkring Självrisk 5 bb Skador till följd av ersättningsbar egendomsskada Extrakostnader Ofrånkomliga extrakostnader för rimliga åtgärder för att upprätthålla verksamhet Epedemiavbrott inkluderas 50Bb

14 Ansvarsförsäkringar Försäkring för skadeståndsskyldighet

15 Kommunförsäkring Ansvarsförsäkring Självrisk 0,5Bb Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda. Försäkringen omfattar all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i och gäller i hela världen förutom USA och Kanada samt vid tjänsteresor och praktik i hela världen. Försäkringen gäller i enlighet med praoklausulen för samtliga personer vid alla typer av praktik/arbetsträning/arbetsmarknadspolitiska åtgärder mm där kommunen helt eller delvis anordnar, anvisar eller svarar för placeringen. 14

16 Kommunförsäkring Ansvarsförsäkring Försäkringen gäller för skada orsakad av elev- eller praktikant: Skolelev eller annan person i PRAO verksamhet eller liknande Skriftligt avtal krävs mellan kommunen och praktikplatsen Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och liknande sysselsättningsprojekt utan att anställningsförhållande Ungdomstjänst Kommunens Särskilda åtaganden för personer i kommunens försorg enligt, LSS, SoL, LVU och LVM eller annan vårdlag. Personer i familjevård 15

17 Kommunförsäkring Ansvarsförsäkring Försäkringen omfattar ersättning respektive skadestånd enligt diskrimineringslagen (2008:567) 5 kap 1 om kommunen vidtagit åtgärder enligt 3 kap diskrimineringslagen enligt skollagen 14a kap. 16

18 Utöver kommunen omfattar ansvarsförsäkringen också Klubbar/föreningar som enligt avtal åtagit sig att sköta kommunala anläggningar Enskilda personer/föreningar som utför väntjänster och liknande uppdrag/tjänster Lekmannarevisorer 17

19 Att tänka på 1. Ansvarsskador måste anmälas inom 12 månader från det att skadeståndskravet riktades mot kommunen. Då skadeståndsanspråk riktats mot kommunen, Uttala Er aldrig om ansvarsfrågan, utan uppmana den som riktar ett kravet att inkomma skriftligt redogörelse på vad och varför de kräver ersättning. Anmäls inte skadan i tid har försäkringsbolaget rätt att neka ersättning! 2. Försäkringsbolaget utreder även skadeståndskrav under självrisk om det är en personskada. 3. Tänk på att skriftligt avtal krävs mellan kommunen och praktikplatsen i samband prao eller liknande verksamhet. 18

20 Ansvarsförsäkring - Undantag ALLMÄNNA UNDANTAG Ansvarsförsäkringen täcker inte skador som beror på grov vårdslöshet eller uppsåtligt handlande av personer i ledande ställning. Skiljelinjen mellan grov vårdslöshet och uppsåtligt handlande kan vara mycket fin. Högsta Domstolen har beskrivit det tidigare begreppet enligt följande: betydande hänsynslöshet och nonchalans och som medför en avsevärd risk för skada.

21 Ansvarsförsäkring Försäkringsbolagets åtaganden Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger Förhandla med den som kräver skadestånd Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och betala rättegångs- eller skiljeförfarandekostnader Betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge Åtagandena gäller normalt då skadeståndskravet överstiger självrisk

22 Entreprenadförsäkring Omfattar arbeten i egen regi Självrisk 1bb Subsidiär entreprenadförsäkring (i förhållande till anlitade entreprenörer) 21

23 Skogsförsäkring Helförsäkrad Brand, storm, insektsangrepp, snötryck omfattas Självrisk 1bb 22

24 Krisförsäkring Anställda och förtroendevalda Akut psykisk kris Hot, våld, överfall etc 10 behandlingar Ingen självrisk 23

25 Hemförsäkring vårdtagare Vårdtagare boende i rum eller lägenhet inom kommunens boendeformer Försäkringsbelopp: 1 Bb för lösöre, 5000 kkr ansvar Självrisk: 1500 kr 24

26 Maskinförsäkring Omfattar egendom inom fastigheten som är avsedd för att fastigheten ska kunna brukas ex: System för vatten, el, ventilation Hissar, rulltrappor Tvätt,kyl, frys Självrisk: 2 Bb Övrig maskinförsäkring finns för särskild angiven utrustning 25

27 Allrisk försäkring datorer Drulleförsäkring för 45 stycken elevdatorer Försäkringsbelopp: 900 kkr Självrisk: 0,2 Bb 26

28 Rättsskyddsförsäkring If Åtalad för miljöbrott inkl arbetsmiljöbrott Rättegång- och ombudskostnader Inkluderar böter ( max 1bb ) 27

29 Förmögenhetsbrottsförsäkring If

30 Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringen gäller för skada genom att arbetstagare hos den försäkrade i tjänsten eller förtroendevald befattningshavare, gjort sig skyldig till något av följande i brottsbalken angivna brott: förskingring, undandräkt eller grov förskingring trolöshet mot huvudman dock endast i den mån den försäkrade kan visa att syftet varit att bereda någon personlig vinning bedrägeri, bedrägligt beteende eller grovt bedrägeri stöld, snatteri eller grov stöld. Dvs följande grundkriterier Utförd av anställd Brottslig handling enligt ovan Egen ekonomisk vinning för sig själv eller annan, dock inte arbetsgivaren

31 Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringen ersätter: Förmögenhetsförlusten Vissa ombudskostnader Rekonstruktion, återskapande av data (Återskapande av anseende) Självrisk 2bb

32 Övriga försäkringar

33 Övriga försäkringar Tjänstereseförsäkring ERV Tjänsteresa är resa eller uppdrag som utförs i tjänsten för arbetsgivarens räkning. Får max pågå i 180 dagar i följd Resor godkända av kommunen där kommunen betalar ut lön eller motsvarande, men arbetstagaren eller annan bekostar resan omfattas. Dvs inte resor mellan bostad ordinarie arbete Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda samt personer utsedda av kommunen. Även elever i grund- och gymnasieskola under utbildning och praktik omfattas (subsidiärt). Försäkringen gäller i hela världen. Försäkringen gäller utan självrisk 32

34 ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR Tjänstereseförsäkring Kumulrisk i samband med gruppresor Upplysningsplikt vid resor där fler försäkrade reser tillsammans med samma färdmedel. Även om fler försäkrade ska befinna sig på samma plats. Belopp för dödsfall verstiger 100Msek. Maximal ersättning: 200msek

35 ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR Olycksfallsförsäkring Gjensidige Vad är en olycksfallsskada? Försäkringen gäller vid olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse (utifrån kommande våld mot kroppen). För att olycksfallsförsäkringen ska gälla ska man ha uppsökt läkare När försäkringen gäller Verksamhetstid eller dygnet runt Självrisk 0 kr

36 ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR Motorfordonsförsäkring Protector Trafikförsäkring - Lagstadgat krav - Strikt ansvar avseende personskada Delkaskoförsäkring/halvförsäkring - Brand - Stöld - Maskin - Rättsskydd - Glas - Räddning Vagnskadeförsäkring/vagnskadegaranti - Övriga plötsliga och oförutsedda skador på karossen

37 Motorfordonsförsäkring Allmänt Kommunens fordon är helförsäkrade Registreringspliktiga fordon omfattas med automatik. Dvs ingen anmälan behöver göras till försäkringsbolaget. Oregistrerade fordon ska anmälas. Självriskerna varierar beroende på fordonsklass och skadehändelse. Trafikförsäkring I enlighet med trafikskadelagen Trafikförsäkringen följer fordonet, oberoende av förare eller användningsområde Jämkning vid uppsåt eller grov vårdslöshet gäller endast föraren

38 VD & styrelse ansvarsförsäkring AIG Enligt aktiebolagslagen och andra skadeståndsrättsliga regler kan företagets VD och styrelse bli skyldiga att ersätta skador de orsakar företaget. Ansvaret gäller både medvetna handlingar och oaktsamhet. Samma gäller om aktieägare eller andra personer drabbas av att VD eller någon i styrelsen bryter mot de regler som gäller för ett företag. Motsvarande gäller för ekonomiska föreningar och stiftelser. 37

39 VD & Styrelse ansvarsförsäkring Exempel VD försummar att informera styrelsen styrelsen inte håller sig informerad styrelsen inte håller styrelsemöte god redovisningssed inte iakttas i årsredovisningen det råder allmän misskötsel det finns brister i kontrollen och organisationen affärsoptimismen är obefogad utdelningspolitiken kan ifrågasättas. 38

40 Miljöansvarsförsäkring AIG Gradvisa plötsliga skador. Sanerings och återställande kostnader Utredning och rättegångskostnader Självrisk: 100Tkr 39

41 LOU försäkring Markel Felaktiga LOU upphandlingar 10 Mkr Inkluderar upphandlingsskadeavgift Träder in efter det grundskydd som kommunen har via kommunförsäkring via Länsförsäkringar Ingen självrisk, dock vid upphandlingsskadeavgift : 10Bb 40

42 Utställningsförsäkring Markel Transporter In och utlånade föremål Utomhus konst inkluderas Ingen självrisk 41

43 Frågor? 42

44 43

45 44

46 45

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR FÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING F02:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sid 7.9 Försäkring för bostadsrättsförening

Läs mer

Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring

Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring TRYGG HANSA Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring Version 1 Beteckning P 1 2009-01-01 !""#$%&&'()*+#,-"."/0 1 BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING... 3 1.1.1 Egendomsförsäkring...

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 844d040e-e9ad-44dd-a70b-4b322d348a1e Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 844d040e-e9ad-44dd-a70b-4b322d348a1e Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01 Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 A Inledning Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR LASTBIL OCH SLÄPFORDON INNEHÅLL A. INLEDNING

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? Avbrudd Ansatt Prosjet Reise Hemförsäkring Verdi Innbo Traktor Veteranbil Snøscooter Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Försäkringsvillkor för Företagsägd bil

Försäkringsvillkor för Företagsägd bil Allmänna villkor 2011-11-01 Försäkringsvillkor för Företagsägd bil Gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp, Hyrbil, Husvagn för uthyrning och Husbil för uthyrning. 2 Försäkringsvillkor för företagsägd

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Stor villahemförsäkring

Stor villahemförsäkring Stor villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 Försäkringsvillkor Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för hemförsäkring - HemExtra... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för...

Läs mer