KOMMUNFÖRSÄKRING. Försäkringsomfattning Självrisk Försäkringsbelopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFÖRSÄKRING. Försäkringsomfattning Självrisk Försäkringsbelopp"

Transkript

1 Koncern: Upplands-Bro Kommun Försäkrad: UPPLANDS-BRO KOMMUN Försäkringsförmedlare: Marsh AB Försäkringsperiod: Utskriftsdatum: KOMMUNFÖRSÄKRING Försäkringsgrupp: Egendomsförsäkring / Egendomsförsäkring Försäkringen gällar inom Norden. 2 Mkr Försäkringen gällar med brand- innbrott-, vatten- samt allriskomfattning. All egendom som kommunen äger eller ansvarar för är omfattad. Byggnader enligt bifogade fastighetslistor, är fullvärdesförsäkrade om inte annat anges. Flytande försäkring inklusive bortglömda/ej redovisade byggnader och förandrad verksamhet gällar för byggnader och lösöre med 40 Mkr första risk. Byggnadsklasser angivna i fastighetslistan är genomgångna tillsammans med kommunen. Eventuella felaktigheter förenledar endast tilläggspremie efter inträffad skada. Lös egendom är fullvärdesförsäkrad utan krav på redovisning. Automatiskt skydd under försäkringsåret för ändring av i byggnad angiven verksamhet ingår. Sedvanlig uppdatering sker årsvis. Särskilda skadevärderingsregler för byggnader med kulturhistoriskt eller konstnärligt intresse, ingår med 15 Mkr per skada. Dette gäller generellt, utan redovisning i förväg. Ersättning för merkostnader på grund av ökade myndighetskrav, ingår med 15 Mkr per byggnad. Inget undantag för oskadade delar som berörs av skada. Automatiskt investeringsskydd ingår med 40 Mkr per fastighet. Merkostnader p g a forceringsåtgärder ingår med 25 basbelopp per skada. Rätt till återställande på annan plats och för annan verksamhet ingår. Återställandetid fem år från skadedagen. Fast egendom ej hänförlig till byggnad ingår med 2 Mkr första risk, omfattning allrisk (inklusive BIV)och maskin. Självrisk 2 basbelopp. Skada på egendom till följd av översvämning (inklusiva ytledes,golvbrunn och annan översvämning) ingår med 10 Mkr per skada. Skada på egendom till följd av dammbrott ingår med 150 basbelopp per skada. Undantag göras för kraftverksdamm och regleringsdamm för elkraftproduktion eller liknande. Ritningar, arkivalier och datamedia ingår enligt följande; - Försäkringsomfattning: Allrisk - Försäkringsbelopp: 400 basbelopp Små byggnader max 30 kvm utan redovisning ingår Stockholm Sida 1 av 6

2 Utbrottsförsäkring ingår. Ersättning för låsändring ingår med 5 basbelopp och självrisk 1 basbelopp. Skydd för snötrycksskada ingår med 5Mkr per skada. Entreprenadförsäkring inklusive arbeten i egen regi ingår enligt följande; - Allrisk - arbeten 5 Mkr F - Allrisk - hjälpmedel 0,5 Mkr F - Allrisk - befintlig egendom 5 Mkr F -Självrisk: 1 basbelopp Subsidiär entreprenadförsäkring (i förhållande till anlitadeentreprenörer) ingår enligt följande; - Allrisk - arbeten 2 Mkr F - Allrisk - befintlig egendom 5 Mkr F - Självrisk: 1 basbelopp Transportförsäkring ingår enligt följande; - Försäkringsbelopp: 10 basbelopp - Självrisk: 0,5 basbelopp Oljeskade- och cisternförsäkring ingår enligt följande; - Försäkringsbelopp: 25 basbelopp - Självrisk: 1 basbelopp Maskinförsäkring ingår för samtliga fastigheter. - Självrisk: 2 basbelopp. Skyddsklasskrav Alla byggnader anses uppfylla skyddsklass 1 vid avtalets ingående. Efter inträffad skada kan krav på skyddsklass 1 alternativt annan teknisk lösning ställas. Efter inträffad skada vill försäkringsgivaren tillsammans med kommunen diskutera vilka åtgärder som ska sättas in. Kommunen har rätt att bestämma om man önskar uppfylla skyddsklass 1 eller använda sig av annan, av försäkringsgivaren godkänd, teknisk lösning. IP-överföring som uppfyller kraven enligt SFFs regelverk avseende larmöverföring accepteras. Premie: ,00 Försäkringsgrupp: Följdskadeförsäkring / Följdskadeförsäkring All verksamhet omfattas. 2 Mkr 500 bb/ 36 mnd Försäkringsskyddet omfattar hyresförlust och extrakostnader till följd av ersättningsbar egendomsskada. Extrakostnader vid skada på vattentäkt med tillhörande anläggningar till följd av ersättningsbar egendomsskada ingår vad gäller alternativ vattenleverans, med 10 Mkr per skada. Skada vid ej övertagen entreprenad är inkluderad. Extrakostnader vid epidemiavbrott inkluderas, med 100 basbelopp. Undantag för skada till följd av smitta i drickvatten accepteras ej. Extrakostnader vid oförutsett avbrott i datakommunikation från externa leverantör omfattas med 2 Mkr Stockholm Sida 2 av 6

3 Avbrott i verksamheten till följd av allriskskada omfattas. Avbrottsskadan beräknas till skillnaden mellan uteblivna intäkter och inbesparade kostnader under ansvarstiden. - Ansvarstid: 12 månader - Försäkringsbelopp: 2 Mkr första risk - Självrisk : 2 basbelopp Försäkringsbelopp avseende extrakostnader är 500 basbelopp. Försäkringsbelopp avseende hyresförlust är beloppslöst. - Ansvarstiden är 36 månader avseende extrakostnader och hyresförlust. - Självrisken är gemensam med egendomsförsäkringen. Försäkringsbelopp avseende hyresförlust är beloppslöst. Ansvarstiden ar 36 månader avseende extrakostander och hyresförlust. Självrisken är gemensam med egendomsförsäkringen. Försäkringsgrupp: Ansvarsförsäkring / Ansvarsförsäkring Försäkringsskyddet omfattar all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i, dock med sedvanliga undantag för t ex flygplats, hamn eller järnväg. Undantaget gäller dock inte kommunenes ansvar för industrispår eller liknande. 0,5 bb 50 Mkr skada/ 100 Mkr år Försäkringen gällar i hela världen exklusive USA/Kanada. Försäkringen gällar i hela världen vid tjänsteresor eller motsvarande med en limit på 10 MSEK per skada. Försäkringen inkluderar inbördes ansvar mellan försäkrade juridiska personer. Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda. Försäkringen omfattar det principalansvar kommunen har för personer som inte är anställda hos kommunen. Försäkringen gällar i enlighet med "praoklausulen", för samtliga personer vid alla typer av praktik/arbetsträning/arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m där kommunen helt eller delvis anordnar, anvisar eller svarar för placeringen. - Försäkringen gällar i hela världen. - Försäkringen gällar i samband med av kommunen anordnade studiebesök. - Försäkringen omfattar skador som praktikanten orsakar så som förare av motordrivet fordon i det fall skadan inte kan ersättas genom trafikskadelagen.det krävs att föraren har körkort för aktuell fordonstyp enligt trafikskadelagen. - Försäkringen omfattar ungdomar som har dömts till ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare. - Självrisken är 0,1 bb Följande försäkringsbelopp gällar: - Personskada 10 Mkr per skada - Sakskada 2 Mkr per skada - Ren förmögenhetsskada 0,5 Mkr per skada Försäkringen omfattar kommunens särskilda åtaganden för personer i kommunens försorg enligt LSS, SoL, LVU och LVM eller annan vårdlag (inklusive personer i familjevård). - Försäkringen gällar i hela världen. - Självrisken är 0,1 basbelopp. Följande försäkringsbelopp gällar: - Personskada 10 Mkr per skada - Sakskada 2 Mkr per skada - Ren förmögenhetsskada 0,5Mkr per skada Försäkringen gällar subsidiärt för föreningar / klubbar som enligt avtal med kommunen svarar för drift / skötsel av kommunala anläggningar / verksamheter Stockholm Sida 3 av 6

4 Försäkringen inkluderar utökat skydd för skada på omhändertagen egendom, inklusive nyckelförlust. Försäkringsbeloppet är 2 Mkr per skada för omhändertagen egendom och 15 basbelopp per skada för nyckelförlust. Försäkringen inkluderar utökat skydd för skada på förhyrd lokal och bostad, inklusive bostadsrätter. Det är inget krav på hyrestid. Försäkringsbeloppet är 10 Mkr per skada. Dataregisteransvar enligt personuppgiftslagen m m ingår. Försäkringsbeloppet är 1 Mkr per skada. Patientansvar enligt patientskadelagen ingår. Försäkringen omfattar ersättning enligt diskrimineringslagen (2008:567) 5 kap 1 med 1 Mkr per skada. Detta omfattar även skadestånd för kränkning/kränkningsersättning enligt skadeståndslagen (1972:207) eller skollagen (2010:800). Försäkringen omfattar skydd vad avser person-, sak- och ren förmögenhetsskada för lekmannarevisorer. Försäkringsbelopp är: Allmänt ansvar och produktansvar: 50 Mkr per skada och 100 Mkr per år Ren förmögenhetsskada (generellt): 5Mkr per skada och år. Självrisken är 1 basbelopp. Försäkringen gäller med inträffande teorin. Definition av tidspunkt för när ren förmögenhetsskada anses inträffa är: En ren förmögenhetsskada är enligt definitionen ett resultat av en negativ forändring av ett bestämt ekonomiskt förhållande. En ren förmögenhetsskada inträffar således vid den tidspunkt när detta resultat uppstår. Vid inträffade teorin är anmälningstid efter upphörd försäkring minst 5 år. Byggherreansvar: 5 Mkr per skada och år. Sublimit om 1 Mkr per för ren förmögenhetsskada. Skada till följd av markarbeten, sprängning etc omfattas. Självrisken är 1 basbelopp. Utökat skydd entreprenör (miljöskada): 10 Mkr per skada och år. Sublimit om 1 Mkr per för ren förmögenhetsskada. Skada till följd av markarbeten, sprängning etc omfattas. Självrisken 1 basbelopp. Konsultansvar: 120 bb per skada och 360 bb per år. Självrisken är 1 basbelopp. Lyftansvar 2 Mkr per skada och 4 Mkr per år. Självrisken är 2 basbelopp. Skadereglering för personskador understigande självrisken inkluderas utan extra kostnad. Preskriptionstid för skadeanmälan: 12 månader från erhållet skriftligt skadeståndskrav. Årslönesumma 2017: kr Premie: ,74 Försäkringsgrupp: Skogsförsäkring / Skogsförsäkring Försäkringsomfattning: helförsäkring. Produktiv skogsmark utgör 704 ha 1 bb Stockholm Sida 4 av 6

5 Försäkringsgrupp: Skogbrandförsäkring / Skogsbrandförsäkring Försäkringsomfattning Försäkringsomfattning: brandförsäkring. Självrisken: 1 basbelopp. Försäkringsgrupp: Hemförsäkring för vårdtagare / Hemförsäkring för vårdtagare Försäkringen omfattar: Försäkringsbelopp - egendom: 1 basbelopp Försäkringsbelopp - ansvar: 5 Mkr 1500 kr Självrisk: kr. Försäkringsgrupp: Krisförsäkring / Krisförsäkring Försäkringsomfattning Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda. Försäkringen gäller kristerapi om den försäkrade råkat ut för akut psykisk kris p g a: - rån, hot eller överfall - allvarlig olycksfallsskada - annan traumatisk händelse. Försäkringen omfattar 10 behandlingstillfällen inklusive nödvändiga och skäliga resekostnader. Försäkringen gäller utan självrisk. Försäkringsgrupp: Båtförsäkring / Båtförsäkring Självrisken skall för respektive kommun vara högst: 0,2 Pbb Premie: 1 000,00 Att betala: Totalpremie: ,00 Totalårspremie: ,00 Belopp är avrundat till närmaste hel krona. Villkor: PS700 Ansvarsförsäkring av PS701 Byggherreansvar av PS706 Ansvarsförsäkring för vårdtagare enligt LSS av PS724 Ren förmögenhetsskada av PS800 Kommunförsäkring avseende Egendom, Extrakostnader av PS807 Avbrottsförsäkring av PS849 Krisförsäkring av PS898 Skogsfastighet av Stockholm Sida 5 av 6

6 VIKTIG TILLÄGGSINFORMATION TILL FÖRSÄKRINGSAVTALET Bekräftelse Kontrollera försäkringsavtalet. Det är en bekräftelse på avtalets innehåll. Om vi inte mottar en anmälan om eventuella felaktigheter anses avtalet som godkänt. Avtalstid Försäkringsavtalen avser perioden t.o.m och inkluderar rätt för kommunen till förlängning t.o.m Premieutvecklingsgaranti Försäkringsavtalen inkluderar ett erbjudande om premieutvecklingsgaranti under avtalstiden. Med premieutvecklings- garanti avses en garanti att premien inför respektive försäkringsår kan höjas med maximalt 10 %. Följande omständigheter omfattas inte av premieutvecklingsgarantin: - Förändringar i premieberäkningsunderlaget som t.ex. antalsuppgifter, förändrad verksamhet eller liknande. - Sedvanlig indexering. - Normala undantag avseende aviseringar som leverantörer inte kontrollerar själv, som t.ex. myndighets pålaga eller väsentligt fördyrade återförsäkringskostnader. - Ett väsentligt förändrat skaderesultat Förändring av premier och villkor under avtalstiden Ändringar av premiesatser och / eller villkor aviseras senast sex månader innan årsförfallodagen. Om kommunen inte accepterar ändringarna, upphör försäkringsavtalet att gälla vid kommande årsförfallodag. Normala undantag avseende aviseringar som leverantören inte kontrollerar själv, t.ex. myndighets pålaga, eller kraftigt fördyrade återförsäkringskostnader, är gällande. Betalningsvillkor Premiefaktura utställs för den juridiska personens respektive enheter och önskad fakturaadress. Betalningsfrist är 30 dagar netto från fakturans ankomstdag till kommunen. Informationsplikt För försäkringsavtal som är ingått genom försäkringsmäklare är all information att betrakta som om den är given direkt till/från försäkringstagaren. Säkerhetsföreskrifter Vid brott mot en eller flera av de säkerhetföreskrifter som är gjort gällande för försäkringen kan Protector reducera eller nekta utbetalning av ersättning. Anmälningsfrist för skador Vid skada måste Protector varslas utan otillbörligt dröjsmål. Rätten till ersättning faller bort om kravet inte framställts inom ett (1) år efter det att försäkringstagaren fick vetskap om de omständigheter som berättigar det. Nämndbehandling Om det uppstår tvist mellan försäkringstagaren och Protector kan försäkringstagaren vända sig till: - Allmänna reklamationsnämnden (arn) - Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor - Konsumenternas försäkringsbyrå - Allmän domstol Flyttning av avtal under försäkringstiden Vid kollektivavtal och vid skadeförsäkringsavtal i anknytning till näringsverksamhet har försäkringstagaren inte rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden. Ändringar vid förnyelse Det tas förbehåll om ändring av premie och försäkringsvillkor. Försäkringsbolag Den här försäkringen är tecknad i: Filipstad Brygge 1 Postboks 1351 Vika 0113 Oslo Tlf: , Fax: epost: Stockholm Sida 6 av 6

7 Objektlista Avtal : Org.nr: Försäkringsgrupp: Egendomsförsäkring Objekttyp: Egendomsförsäkring Org.nr /Avdelning Försäkringsställe Försäkringsobjekt /Verksamhet Värde Byår Yta Period Försäkringsbelopp Premie Bro Prästgård 1:101 - Industribyggnad, lager, personal Fullvärde , ,00 Tjusta 2:11 Tjusta äldre (Villa Lanto) - Fullvärde , ,00 Lärarvillan Bro - Råby 3:128 Korpen - Skyddsrum Fullvärde , ,00 Härnevi 32:1 (Bro Prästgård 4:1) Bro Stationshus - Uthyres Fullvärde , ,00 Nygård 2:6 - Pumpstation Fullvärde , ,00 Korsängen 10:1/Kyrkbyn 2:1 - Pumpstation Fullvärde , ,00 Brunna 5:1 - Pumpstation Fullvärde , ,00 Brunna Viby 19:14 - Pumpstation Fullvärde , ,00 Finnsta 1:2 - Pumpstation Fullvärde , ,00 Klöv och Lilla Ullevi 1:5 - Pumpstation Fullvärde , ,00 Viby 19:18 - Pumpstation Fullvärde , ,00 Finnsta 1:167 - Pumpstation Fullvärde , ,00 Kungsängens Kyrkby 2:25 - Pumpstation Fullvärde , ,00 Bro Gård 1:84 Bro IP - Omklädn.paviljong Fullvärde , ,00 Bro Prästgård 6:16 Klint - Hembygdsgård Fullvärde , ,00 Klöv och Lilla Ullevi 1:5 Civilförsvarsförråd Bro - Fullvärde , ,00 Civilförsvarsförråd 2 st Kungsängens Kyrkby 2:18 Blåsippan - Barnstuga Fullvärde , ,00 Tibble-Ålsta 6:6 Håbro IP - Omkl.paviljong Fullvärde , ,00 Aspvik 1:4 Ridanläggning Prästtorp + stallar Fullvärde , ,00 Brunna 6:1 Källskolan (fd Violinen) - Skola Fullvärde , ,00 Hällkana 1:1 Hällkana - Ekonomibyggnad, Café Fullvärde , ,00 Kungängens Kyrkby 2:131 Villa Skoga - Kurslokal Fullvärde , ,00 Tibble Kyrkby 17:2 Tibblegården - Föreningsgård Fullvärde , ,00 Upplands-Bro Kvista 2:5 Kvistaberg, Huvudbyggnad - Ingen Fullvärde , ,00 verksamhet, bostad Upplands-Bro Kvista 2:5 Kvistaberg - Bostad Fullvärde , ,00 Upplands-Bro Kvista 2:5 Kvistaberg, - Ingen verksamhet, Fullvärde ,00 300,00 verkstad Upplands-Bro Kvista 2:5 Kvistaberg - Ingen verksamhet, Fullvärde , ,00 bostad o stall Bro Prästgård 4:1 Fotbollshallen Bro IP Fullvärde , ,00 Bro Gård 1:84 - Pumpstation Fullvärde ,00 746,00 Kungsängens Kyrkby 2:1 Prästhagsvägen 21 - Marint Fullvärde , ,00 Föreningshus Kungsängens Kyrkby 2:1 Prästhagsvägen 21 - Förråd Fullvärde ,00 394, Stockholm Sida 1 av 2

8 Objektlista Avtal : Org.nr: Försäkringsgrupp: Egendomsförsäkring Objekttyp: Egendomsförsäkring Org.nr /Avdelning Försäkringsställe Försäkringsobjekt /Verksamhet Värde Byår Yta Period Försäkringsbelopp Premie Ekhammar 4:21 Kungsängen IP - Kontor o Fullvärde , ,00 samlingslokaler Ekhammar 4:21 Kungsängen IP - Omklädningsrum Fullvärde , ,00 Ekhammar 4:21 Kungsängen IP - Teknik och Fullvärde , ,00 personalutrymme KungsängenTibble 1:3 Lillsjöns friluftsgård - Friluftsgård/ Fullvärde , ,00 servering Upplands-Bro Härnevi 7:17 Lindhagabergsvägen 2 Fullvärde , , Stockholm Sida 2 av 2

9 Objektlista Avtal : Org.nr: Försäkringsgrupp: Båtförsäkring Objekttyp: Båtförsäkring Org.nr /Avdelning Försäkringsställe Försäkringsobjekt /Verksamhet Värde Byår Yta Period Försäkringsbelopp Premie Motorbåt Crescent Yamaha 20Fullvärde , ,00 hk Stockholm Sida 1 av 1

FLERFORDONSAVTAL. Försäkringsomfattning Självrisk Styckepremie Antall Summa kr

FLERFORDONSAVTAL. Försäkringsomfattning Självrisk Styckepremie Antall Summa kr FÖRSÄKRINGSAVTAL Avtal nr: 263763-2.2 Koncern: Region Skåne Försäkrad: Region Skåne Regionservice 699076-0511 Försäkringsförmedlare: Söderberg & Partners Försäkringsperiod: 01.01.2015-31.12.2015 FLERFORDONSAVTAL

Läs mer

FLERFORDONSAVTAL. Försäkringsomfattning Självrisk Styckepremie Antal Summa kr. Trafik 10% av pbb 224, ,40 Trafikförsäkringsskatt 71, ,80

FLERFORDONSAVTAL. Försäkringsomfattning Självrisk Styckepremie Antal Summa kr. Trafik 10% av pbb 224, ,40 Trafikförsäkringsskatt 71, ,80 FÖRSÄKRINGSAVTAL Avtal nr: 263763-3.1 Koncern: Region Skåne Försäkrad: Region Skåne Regionservice 699076-0511 Försäkringsförmedlare: Söderberg & Partners Försäkringsperiod: 01.01.2016-31.12.2016 Utskriftsdatum:

Läs mer

Försäkringsförmedlare Söderberg & Partners Insurance Consulting KB Maskinerier/inventarier Vidare specifikation, se värdefördelningsbilaga

Försäkringsförmedlare Söderberg & Partners Insurance Consulting KB Maskinerier/inventarier Vidare specifikation, se värdefördelningsbilaga Försäkringsbrev Försäkringstagare Region Skåne J A Hedlunds Väg 2013-04-05 291 89 Kristianstad Org nr Försäkring nr 2321000255 30340 Försäkrad Region Skåne Försäkringstid J A Hedlunds Väg Fr.o.m. 2013-01-01

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SOL1012-04 Försäkringstagare Solna stad Orgnr 212000-0183 Adress Kontaktperson Stadshusgången 2, Solna centrum 171 86 SOLNA Tommy Söderström,

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer Försäkringstagare UPY1016-05 Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg Utfärdat

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg UPY1016-02 Utfärdat

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer NOE1009-07 Försäkringstagare Norrtälje kommun Orgnr 212000-0217 Adress Box 800 761 28 Norrtälje Kontaktperson Ola Andersson Utfärdat 2014-12-19

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg SÖE1013-02

Läs mer

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN HEBY KÖMMUN

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN HEBY KÖMMUN FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN HEBY KÖMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. Exakta bestämmelser, undantag, försäkringsbelopp och säkerhetsföreskrifter framgår av försäkringsbrevet och

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer LIÖ1007-03 Försäkringstagare Lidingö stad Orgnr 212000-0191 Adress Stockholmsvägen 50 181 82 Lidingö Kontaktperson Jesper Arkinger Medförsäkrade

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SÖE1013-06 Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK per 1 januari 2012 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK per 1 januari 2012 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommunförsäkring Försäkringstagare Nacka kommun Orgnr 212000-0167 Adress Granitvägen 15 131 81 NACKA Kontaktperson Försäkringsnummer Hans-Iwar Svärd NAA1008-01 Utfärdat 2012-03-16 Försäkringsperiod

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Täby kommun Orgnr 212000-0118 Medförsäkrade bolag: Täby Holding AB inkl dotterbolag (avser endast Vd/styr.ansvarsförs.) Org.nr 556671-1569

Läs mer

Landstingsförsäkring Region Skåne - 2015

Landstingsförsäkring Region Skåne - 2015 Gjensidige Försäkring P.O. Box 3031 Försäkringsbrev: Landstingsförsäkring Region Skåne - 2015 SE-103 61 Stockholm Telefon +46 (0)771 326 326 Telefax +46 (0)8 753 61 71 Org.nr. 516407-0384 info@gjensidige.se

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SBFF1028-03 Försäkringstagare Södertörns Brandförsvarsförbund, SBFF Orgnr 222000-0737 Adress Mogårdsvägen 2, 143 43 VÅRBY Kontaktperson

Läs mer

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Försäkringsnummer LIÖ1007-06 Försäkringstagare Lidingö stad Orgnr 212000-0191 Adress Stockholmsvägen 50 181 82 Lidingö Kontaktperson Jesper Arkinger

Läs mer

(självrisker per bolag se nästa sida) Telge (i Södertälje AB)

(självrisker per bolag se nästa sida) Telge (i Södertälje AB) Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring 2017 Försäkringsnummer Kommun Egendomsförsäkring 1053 Ansvarsförsäkring 1054 Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Utfärdat 2017-01-01 Medförsäkrade

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

TRYGG (J HANSA ... KOMMUNFÖRSÄKRING. Försäkringsbrev 59881 VIMMERBY

TRYGG (J HANSA ... KOMMUNFÖRSÄKRING. Försäkringsbrev 59881 VIMMERBY TRYGG (J HANSA KOMMUNFÖRSÄKRING 20Lld.h23 FOrsAkringsnummer ~25-0424124: Il Försäkringstid Organisationsnummer Forsakringstagare 2012-01-01 -- 2012-12-31 212000-0787 Vimmerby kommun Älspremie kr Premie

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN Medförsäkrad: Enköpings kommuns Moderbolag AB Enköpings kommunhus AB Räddningstjänsten Enköping-Håbo Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta

Läs mer

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN SVEDÄLÄ KÖMMUN

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN SVEDÄLÄ KÖMMUN FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN SVEDÄLÄ KÖMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. Exakta bestämmelser, undantag, försäkringsbelopp och säkerhetsföreskrifter framgår av försäkringsbrevet och

Läs mer

FORSAKRINGSINFORMATION ENKOPINGS KOMMUN

FORSAKRINGSINFORMATION ENKOPINGS KOMMUN FORSAKRINGSINFORMATION ENKOPINGS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. Exakta bestämmelser, undantag, försäkringsbelopp och säkerhetsföreskrifter framgår av försäkringsbrevet och

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION BURLÖVS KOMMUN. Övergripande information om kommunens försäkringsavtal.

FÖRSÄKRINGSINFORMATION BURLÖVS KOMMUN. Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. FÖRSÄKRINGSINFORMATION BURLÖVS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. 1 Innehållsförteckning A. Egendomsförsäkring...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014

Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014 Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014 Gjensidige Försäkring P.O. Box 3031 SE-103 61 Stockholm Telefon +46 (0)771 326 326 Telefax +46 (0)8 753 61 71 Org.nr. 516407-0384 info@gjensidige.se

Läs mer

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr Sid 1 (7) Vid förfrågan kontakta Christian Jungefeldt, Sörman & Partners AB Telefon 08-54443597 Mobil 070-4525602 Assistent Marie Karlsson & Carl Kylengren 08-54443080 Epost:förnamn.efternamn@lansforsakringar.se

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk

Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk 1 (5) Immunit Group AB Organisationsnummer 556473-5313 120 40 Årsta Försäkringstagare Immunit Group AB 120 40 Årsta Försäkringstid 2014-11-01 t.o.m. 2015-10-31 Ni har valt att betala Er försäkring via

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring 2017

Kommun- och företagsförsäkring 2017 Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring 2017 Försäkringsnummer Kommun Egendomsförsäkring 1045 Ansvarsförsäkring 1046 Försäkringstagare Sollentuna kommun Orgnr 212000-0134 Försäkringen gäller för

Läs mer

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN STÖCKHÖLMS LÄ NS LÄNDSTING

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN STÖCKHÖLMS LÄ NS LÄNDSTING FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN STÖCKHÖLMS LÄ NS LÄNDSTING Övergripande information om landstingets försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Innehållsförteckning

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm Stockholm 2012-12-10 Offert BRF Halmstrået Nordeuropa Försäkring AB FASTIGHETSFÖRSÄKRING Omfattning Verksamhet: Fastighetsägare Försäkringen omfattar följande moment: Egendomsförsäkring Försäkringsställe:

Läs mer

Välkommen till en ny försäkringsperiod!

Välkommen till en ny försäkringsperiod! Välkommen till en ny försäkringsperiod! Vi tackar för förtroendet att försäkra er bostadsrättsförening och hoppas att ni är nöjda med den service som vi erbjuder. Härmed översänder vi nytt försäkringsbrev

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 All information i detta material är en sammanfattning av Era försäkringsbrev och villkor och ger därmed endast en översiktlig bild av Ert försäkringsskydd. För fullständig information

Läs mer

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22 Affärsenhet Sakförsäkring 106 50 Stockholm Försäkringsbrev Sid 1 (5) 20ebce72-6e96-41ad-8016-79ecb543c1cd S:t Erik Försäkrings AB Box 16179 103 24 Stockholm Försäkringen gäller fr o m 2015-01-01 t o m

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag Teknikföretagens Företagsförsäkring En försäkring för produktfokuserade teknikföretag En stadig grund att stå på En bra företagsförsäkring ger din verksamhet en stadig grund att stå på. Teknikföretagen

Läs mer

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN TIERPS KÖMMUN

FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN TIERPS KÖMMUN FÖ RSÄ KRINGSINFÖRMÄTIÖN TIERPS KÖMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. Exakta bestämmelser, undantag, försäkringsbelopp och säkerhetsföreskrifter framgår av försäkringsbrevet och

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

oihsaill 11 Försäkringsbrev Brf Hagen Försäkringstagare Brf Hagen Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal

oihsaill 11 Försäkringsbrev Brf Hagen Försäkringstagare Brf Hagen Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal oihsaill 2 Förmedlare: Norrflnans Brf Hagen Inträffad skada: 0771-960 960 1 7 7 23 Järfälla 20 2 2014-11-25 06.01.43 261 o 1944 7 1 Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal Försäkringstagare

Läs mer

Nu förnyas er försäkring

Nu förnyas er försäkring Skåne Läns Landsting (Region Skåne) Västra Storgatan 12 Södra Vallgatan 5 291 89 KRISTIANSTAD 9CP93 25 november 2016 Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

FLERFORDONSAVTAL. Försäkringsomfattning Självrisk Styckepremie Antal Summa kr

FLERFORDONSAVTAL. Försäkringsomfattning Självrisk Styckepremie Antal Summa kr Koncern: Region Skåne Försäkrad: REGIONSERVICE 699081-1470 699081-1470 Försäkringsförmedlare: Söderberg & Partners Försäkringsperiod: 01.01.2014-31.12.2014 FLERFORDONSAVTAL Försäkringsgrupp: Halv / Fordonsklass:

Läs mer

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall Försäkringsavtal 1 (9) BRF Lund Väster 3 Organisationsnummer 769623-4579 Verksamhet: Bostadsrättsförening Avtalstid fr.o.m. 1 oktober 2016 t.o.m. 30 september 2017 Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera...

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Meny Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Oavsett vilken försäkringsgivare ni har, kan ni ta

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer TÄY1015-04 Försäkringstagare Täby kommun Orgnr 212000-0118 Adress Kontaktperson Stationsvägen 13, Roslags Näsby, 183 80 TÄBY Sören Åhlén

Läs mer

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada GL 132:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Läs mer

3. Egendomsförsäkring

3. Egendomsförsäkring 3. Egendomsförsäkring Försäkringstagare: Hudiksvalls kommun, orgnr 212000-2379 Grundsjälvrisk: Alt 1) Brand/inbrott/vatten Bb/Bb/Bb Alt 2) Brand/inbrott/vatten 10Bb/Bb/Bb Alt 3) Brand/inbrott/vatten 2Bb/Bb/Bb

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala Se spec Se spec Försäkringsnummer: 728142 Organisationsnr: 212000-2502 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2017-01-11 2017-01-01-2017-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Bergs kommun

Läs mer

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08 Försäkring JSC Trädvård AB Vårbäcksvägen 1 A 14640 TULLINGE Ändringar i rättsskyddsförsäkringen från 2011-01-01 Försäkringsbelopp Skattemål Det särskilda försäkringsbeloppet om högst 100 000 kr för tvist

Läs mer

Försäkringsbelopp. Utskriftsdatum 2014-10-23 Sid 1 (5) Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr 9020763*24

Försäkringsbelopp. Utskriftsdatum 2014-10-23 Sid 1 (5) Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr 9020763*24 Sid 1 (5) d26a222e-e960-4810-8688-eade2cf06d3d Vid förfrågan kontakta Willy Svidén eller säljassistent Christina Wilhelmsson Telefon 08-528 077 41 Magetaki AB/ Restaurang Samuraj Kommendörsgatan 40 114

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Vaxholms stad Orgnr 212000-2908 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 185 83 Vaxholm (Eriksövägen 27) Marie Wiklund VAM1018-03 Utfärdat

Läs mer

Nu är ändringarna genomförda

Nu är ändringarna genomförda TIBRO KOMMUN 543 80 TIBRO Nu är ändringarna genomförda På följande sidor ser ni de ändringar som ni har kommit överens om med er försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren har genom er fullmakt åtagit

Läs mer

SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE.

SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE. SKRÄDDARSYDD FÖRSÄKRING TILLSAMMANS MED NORDIC FÖRSÄKRING. UNG FÖRETAGSAMHET SVERIGE UF-försäkringen

Läs mer

Företags- och flytande försäkring

Företags- och flytande försäkring Företags- och flytande försäkring Företags- och flytande försäkring för medlemsföretag i MRF Bred och prisvärd oavsett verksamhet MRF:s medlemsförsäkring är mycket prisvärd, med en bred omfattning som

Läs mer

SEF Småföretagarförsäkring

SEF Småföretagarförsäkring SEF Småföretagarförsäkring Varför? En företagsförsäkring genom SEF! Vi har sedan många år tillbaka tecknat så kallad hängavtal eller som vi brukar kalla dem separatavtal, med företag som av olika skäl

Läs mer

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Försäkringsnummer BOA1001-06 Försäkringstagare Botkyrka kommun Orgnr 212000-2882 Adress Munkhättevägen 45 147 85 Botkyrka Kontaktperson Medförsäkrade

Läs mer

3. Egendomsförsäkring

3. Egendomsförsäkring 3. Egendomsförsäkring Försäkringstagare: Region Gotland, orgnr 212000-0803 Medförsäkrade bolag: - Gotlands Industrihus AB, orgnr 6123-2371 - Wisby Strand Congress & Event Gotland AB, orgnr 6740-0337 Grundsjälvrisk

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Haninge kommun Orgnr 212000-0084 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 136 81 Haninge Anders Lindström HAE1004-01 Utfärdat 2012-03-16 Försäkringsperiod

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE.

SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE. SKRÄDDARSYDD FÖRSÄKRING TILLSAMMANS MED NORDIC FÖRSÄKRING. UNG FÖRETAGSAMHET SVERIGE UF-försäkringen

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING SKAP 2009 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring -ett samarbete mellan Bostadsrätterna och Söderberg & Partners

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring -ett samarbete mellan Bostadsrätterna och Söderberg & Partners Brf Flamingo Föreningsbrevlådan Centrumslingan 49 171 45 Solna s Fastighetsförsäkring -ett samarbete mellan och Söderberg & Partners Vi har nöjet att sända uppdaterat försäkringsbevis för s Fastighetsförsäkring

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc.

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc. - Kontorsförsäkring en för Nordics försäkringsprogram Fastighetsmäklaren Kontorsförsäkring är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala Se spec Se spec Försäkringsnummer: 59414 Organisationsnr: 212000-0340 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-01 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Katrineholms

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2290111 Organisationsnr: 212000-0522 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Vaggeryds

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 431249 Organisationsnr: 212000-0985 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Hässleholms

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING Leksaksbranschens medlemmar erbjuds denna skräddarsydda försäkring som ger dig som handlare inom vår bransch ett heltäckande försäkringsskydd. Vid

Läs mer

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 6022847 Organisationsnr: 212000-1694 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Lidköpings

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN Innehållsförteckning INLEDANDE INFORMATION... 2 KOMMUNENS FÖRSÄKRINGSAVTAL ÖVERSIKT... 3 FÖRSÄKRINGSOMFATTNING OCH SJÄLVRISKNIVÅER... 4 Kommunförsäkring... 4 Rättsskyddsförsäkring

Läs mer

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 01.01.2010 FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för KY-studerande

Ansvarsförsäkring för KY-studerande Ansvarsförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-12-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkringar 9 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift Om någon vet vad din försäkring ska täcka, är det vi Att driva ett lantbruks- eller skogsföretag handlar om engagemang och hårt

Läs mer

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET GJA 189:2 ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET UTAN SPRÄNGING, PÅLNING, SPONTNING ELLER RIVNING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Siffror och rubriker följer Allmänna försäkringsvillkoren

Läs mer

Försäkringsbrev Kommunförsäkring Försäkringsnr 56560*19

Försäkringsbrev Kommunförsäkring Försäkringsnr 56560*19 Box 3 Försäkringsbrev Sid 1 (19) c8abaa72-51dd-455e-8847-2c7752ecb001 Vid förfrågan kontakta Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB, Skeppsbron 5 B, 803 10 Gävle Tel.nr: 026-515200, Fax nr.: 026-142070 Avesta

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0821093-05

Försäkringsbrev 25-0821093-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 12 01-15 11 30 Organisationsnr/Personnr 556868-0101 Betalningssätt Betalkonto 321145944 Kompakt Bygg Stockholm AB Box 4009 141 04 HUDDINGE Verksamhet Total årsomsättning

Läs mer