Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen Skalsbyn c/o Lars Jäger Kullingsbergsvägen Allingsås Allians Försäkringsmäklare Fredsgatan Stockholm Telefon Telefax Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring förnyelse 2012 Härmed översänder vi försäkringsbrevet för kommande försäkringsår. Brevet innehåller viktig information rörande er fastighetsförsäkring. Försäkringens omfattning framgår av försäkrings-beviset och fullständiga villkor framgår av försäkringsvillkor som finns att hämta på Premier 2012 Årets milda vinter har varit gynnsam för försäkringsbolagen! Bostadsrätterna och Allians har under året, aktivt arbetat med skadeförbyggande rådgivning till medlemsföreningarna. Vi ser nu att detta arbete givit resultat, och tillsammans med den milda vintern, håller sig skaderesultatet på en stabil nivå. Byggnadsindex för 2012 har stigit med 3,2 %, men Bostadsrätternas fastighetsförsäkring ökar endast med 2,5 %. Förutom denna justering förekommer individuella justeringar och villkorsändringar beroende av ålder och skaderesultat. En av årets förbättringar - färre skador ger lägre premier! Bostadsrätternas fastighetsförsäkring erbjuder skadefria föreningar en skadefrihetsrabatt. Tidigare krävdes fem års skadefrihet för att tillgodogöra sig denna förmån. Fr.o.m. i år räcker det med att ha varit skadefri i tre år för att få 15 % i skadefrihetsrabatt. Vid skada under året upphör rabatten vid kommande förnyelse. Tre viktiga fördelar! Bostadsrätternas fastighetsförsäkring strävar efter att alltid erbjuda marknadens mest omfattande försäkringsskydd, varför vi hela tiden bevakar marknaden och utvecklar försäkringserbjudandet. Vi vill vi särkilt framhålla: * överhuvudtaget vid brandskador * Högt försäkringsbolag utan självrisk för styrelseansvarsförsäkringen * Gemensamt bostadsrättstillägg med fullvärde (ingen övre beloppsbegränsning) Bostadsrättstillägg allt viktigare! Bostadsrättslagen och föreningens stadgar talar om vilket underhållsansvar medlemmarna har för den lägenhet de nyttjar. I och med de ökade skadekostnaderna på fastighetsförsäkringarna så har det i branschen skett en förskjutning av vad som täcks av respektive försäkring. Idag täcker fastighetsförsäkringen föreningens ansvar och bostadsrättstilläggen ska täcka medlemmens ansvar och inte längre en del av självrisken såsom tidigare. Problemet här är att det ofta blir flera skadereglerare inblandade och att villkoren är tämligen olika mellan bolagen. Förskjutningen har lett till att bostadsrättstillägget nu är ännu viktigare än tidigare, men också till att skadekostnaden på detta moment ökat markant. För att ge sina medlemmar och föreningen extra skydd, så är det allt fler föreningar som tecknar gemensamt bostadsrättstillägg. Det gemensamma bostadsrättstillägget i Bostadsrätternas fastighetsförsäkring har en mycket bred omfattning och gäller utan övre beloppsgräns s k fullvärde. Premien för detta moment är höjt till 325 kr per bostadsrättslägenhet. Prisbasbelopp 2012 = kr Prisbasbeloppet fastställs av regeringen för ett år i sänder och används för bl a beräkning av vissa Viktig information för Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Er förening har skadefrihetsrabatt tack vare att ni ej drabbats av någon skada de senaste tre åren.

2 Väsentliga villkorsändringar 2012 Avskrivningselimineringsskyddet Avskrivningselimineringsskyddet som ingår för de föreningar som har det gemensamma bostadsrättstillägget är utökat och förbättrat och gäller enligt följande: För bostadsrättshavare som drabbas av ersättningsbar egendomsskada och orsaken finns - utanför våtrum i egen lägenhetoch bostadsrättshavaren själv eller någon denne svarar för, genom vårdslöshet eller försummelse inte har orsakat skadan, ersätts utan tillämpning av åldersavdrag upp till kr. - i annan lägenhet eller lokal än sin egen, och bostadsrättshavaren inte har någon del av skadan, ersätts utan tillämpning av åldersavdrag upp till kr, maximalt kr per skada. Skadeförebyggande underhållsbesiktning Särskild självrisk enligt villkorets självrisken halveras för de föreningar som genomfört skadeförbyggande underhållsbesiktning av alla lägenheter. Besikningarna ska utföras av extern konsult. För mer information se försäkringsvillkoren på Viktigt om premiebetalning Premien ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen Betalas försäkringen inte i tid, står ni utan försäkringsskydd till dess att premien kommit oss tillhanda. Undvik skador Tillsammans med Bostadsrätterna har vi tagit fram en folder för skadeförebyggande åtgärder, som berättar om hur ni kan förebygga och göra era hem bättre ur risksynpunkt. Foldern kan beställas kostnadsfritt för de som har Bostadsrätternas fastighetsförsäkring. Hör gärna av er om ni vill beställa foldrar till er förening! Renoverat och förbättrat Nytt ombyggnadsår? Många föreningar har utfört förbättringsåtgärder såsom stambyten, radiatorbyten och anslutning till fjärrvärmenätet m.m. Flera av dessa åtgärder ger ett skadeförebyggande skydd, vilket kan ge positiv effekt vid skada. Gå gärna in på och hämta blanketten för bedömning av nytt värdeår. Allt fler har upptäckt Bostadsrätternas Hemförsäkring Bostadsrätterna har tillsammans med Allians tagit fram en prisvärd hemförsäkring för sina medlemmar. Resultatet är en mycket omfattande försäkring anpassad för er som bor i bostadsrätt. Önskar ni ytterligare information att lämna till era medlemmar, kontakta oss eller gå in på Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete! Med vänliga hälsningar Allians Försäkringsmäklare Camilla Skymbäck/Åke E:son Arén Bilagor: Försäkringsbevis 2012 samt faktura.

3 Faktura Fakturaadress Bostadsrättsföreningen Skalsbyn c/o Lars Jäger Kullingsbergsvägen Allingsås Fakturadatum Försäkrings-och fakturanummer Er referens Lars Jäger Organisationsnummer Oss tillhanda senast OCR-nummer Vid försenad betalning gäller inte försäkringsskyddet förrän betalningen inkommit! Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring Summa Fastighetsförsäkring Bostadsrättstillägg: Trygghetspaket: kr inkl. skadefrihetsrabatt kr kr Ingår ej Försäkringsperiod: Försäkringen kan endast tecknas av medlemmar i Bostadsrätterna. Vid betalning måste OCR-numret anges: Att betala kr Adress Telefon Bankgiro Internet Arén & Partners, Allians Försäkringsmäklare AB Telefax Organisationsnummer E-post Fredsgatan Stockholm Företagets säte Moms.reg.nr Stockholm Ej momspliktig Innehar F-skattebevis

4 Föreningsuppgifter Sid 1 av 5 Försäkringen bygger på följande lämnade uppgifter: Typ av byggnad, (byggnadsklass) 1. Byggnader som påverkas i ringa omfattning av brand och som inte medverkar till brandspridning. Alla byggnadsdelar (ytterväggar, stomme, tak mellanbotten) av sten eller betong eller två eller fler mellanbottnar (bjälklag) och alla av sten eller betong, oavsett utförande av ytterväggar, stomme och tak. 2. Byggnader som påverkas av brand utan att medverka till brandspridning, men hindrar inte brandspridning i väsentlig omfattning. Alla ytterväggar av sten eller betong men byggnadssättet är inte hänförligt till klass 1, då fastigheten inte hindrar brandspridning i väsentlig omfattning. Ex. stål-/plåtbyggnad. x 3. Ytterväggar av trä eller trävägg skyddad med revetering. Byggnaden deltar i brand och som medverkar till brandspridning. Önskad grundsjälvrisk Fastighetens area x Bostadsyta i m 2 0,2 basbelopp (8 800 kr) Lokalyta i m 2 0,5 basbelopp ( kr) Källare / biyta i m 2 1,0 basbelopp ( kr) Area i m 2 2,0 basbelopp ( kr) Totalt: * Angivna försäkringsbelopp och självrisker baserade på 2012 års prisbasbelopp ( kr). * Schablonberäkning, om uppgift saknas: (Bostadsyta + Lokalyta) Antal våningar = Källarens yta Övriga fastighetsuppgifter Antal byggnader Antal lägenheter Antal hyreslägenheter Antal våningar Byggnadsår Värdeår** Övriga byggnader, antal (t.ex. förråd överstigande 30 m 2 bta) Fristående garage, antal ( överstigande 30 m 2 bta) ** t.e.x. enl. fastighetstaxeringen Värdering för nytt värdeår utfört. Verksamhet i uthyrda lokaler Antal uthyrda lokaler Ja, vi hyr ut lokal/lokaler Verksamhet (Ex. kontor, butik, restaurang) Uthyrd area i m 2 Verksamhet (Ex. kontor, butik, restaurang) Uthyrd area i m 2 Verksamhet (Ex. kontor, butik, restaurang) Uthyrd area i m 2

5 Föreningsuppgifter Sid 2 av 5 Skador de senaste tre åren, vid skadefrihet utgår skadefrihetsrabatt x Nej, vi har inte haft någon skada som ersatts från fastighetsförsäkring Ja, vi har haft skador på fastigheten som ersatts från fastighetsförsäkring Skadeår Antal skador Skadetyp (Vatten eller annan skada) Ersättning utbetald från försäkring (kr)* 2012 Skadeår Antal skador Skadetyp (Vatten eller annan skada) Ersättning utbetald från försäkring (kr)* 2011 Skadeår Antal skador Skadetyp (Vatten eller annan skada) Ersättning utbetald från försäkring (kr)* 2010 * =Eventuell reservsatt ersättning ingår i angivet belopp. Övrigt

6 Försäkringsbevis Sid 3 av 5 Försäkringsmoment Vald grundsjälvrisk är 0,2 basbelopp (8 800 kr) och gäller där inte annat anges. Egendomsförsäkring - Allrisk o Brand o Inbrott o Vatten Byggnader Glas Fastighetsmaskin Värmekulvert ingår utan längdbegränsning Fastighetsinventarier och kontorsinventarier Trädgård, tomt och markanläggningar Arkivalier, originalhandlingar t ex bokföringsböcker, korrespondens, ritningar, datamedia och programlicens Pengar och värdehandlingar: o förvarade i låst värdeskåp enligt minst standard SS 3150 eller EN 1143 o förvarade på annat sätt o vid rån eller överfall Arbetstagares egendom (per anställd) Boendes personliga egendom som är i föreningens vård Boendes självrisk på hemförsäkringen vid brand eller vattenskada Skadeståndsgaranti Ger ersättning om en boende, hyresgäst eller bostadsrätts - havare orsakar skada på fastigheten och inte har hemförsäkring. Avbrottsförsäkring - Avgifts-, hyresförlust- och extrakostnadsförsäkring Ersätter avgifts och hyresförlust om byggnad blir helt eller delvis oanvändbar: o vid hyresförlust o vid extrakostnader o vid extrakostnader vid katastrofbrand Ansvarsförsäkring (fastighetsägaransvar) Gäller för skadeståndsskyldighet avseende personoch sakskada. Miljöansvar Styrelseansvarsförsäkring Försäkringen gäller för styrelseledamot i bostadsrättsförening och skyddar för personligt betalningsansvar för ren förmögenhetsskada (ex. skadeståndskrav från medlem som anser att styrelseledamot förfarit försumligt). Även lekmannarevisor omfattas. Byggherreansvar Gäller för sak-, person Rena förmögenhetsskador. Försäkringsbelopp Fullvärde kr Fullvärde kr kr kr kr kr kr kr kr kr Max kr per lägenhet Max kr per skada Faktiska förlusten, max 24 mån kr kr per lägenhet kr per skada, max kr per år kr Max kr per skada och försäkringsår kr kr Självrisk kr** *** kr 5 basbelopp 1 basbelopp

7 Försäkringsbevis Sid 4 av 5 Försäkringsmoment Försäkringsbelopp Självrisk Rättsskyddsförsäkring kr per skada, kr samt Omfattar rättsskydd vid tvist. max kr per 20% av över- Försäkringen ersätter skäliga rättegångs- och försäkringsår skjutande ombudskostnader. Försäkringen omfattar även skatte- kostnader och hyrestvist i t ex hyresnämnden. Förmögenhetsbrottsförsäkring Ersätter föreningens förlust som arbetstagare, styrelseledamot eller funktionär förorsakat på grund av t ex förskingring, bedrägeri eller stöld. ROT-försäkring Försäkringskydd ingår vid renovering, om- och tillbyggnad. Olycksfallsförsäkring Ersätter personskada som drabbar boende, besökare samt förtroendevalda inom fastigheten samt boende, självförvaltare eller förtroendevalda som utför syssla eller reser på föreningens uppdrag. Saneringsavtal avseende skadedjur (fullservice) o Husbock o Sanering av bostadsohyra o Sanering vid sent upptäckt dödsfall Max kr per skada och försäkringsår Max kr Max kr Saneringskostnaden kr Angivna försäkringsbelopp och självrisker baserade på års prisbasbelopp ( kr). **= Vid vissa typer av vattenskador gäller förhöjd självrisk, exempelvis åldersrelaterade skador. ***= Se försäkringsvillkoren för utförlig självrisk. Tilläggsmoment Försäkringsbelopp Gemensamt bostadsrättstillägg Fullvärde Vid vattenskada: o Ersätter egendom som tillhör föreningen och som Övriga skador: medlemmen enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar är underhållsskyldig för, samt medlemmars egen bekostade fasta inredning. o Avskrivningselimineringsskydd Följdskada efter ersättningsbar egendomsskada som drabbar annan bostadsrättshavare. Skada som drabbar bostadsrättshavare, enl. villkoren. o Allrisk bostadsrätt x Försäkringsmoment Bostadsrättstillägg ingår för 66 bostadsrättslägenheter Bostadsrättstillägg ingår ej. Max kr per lägenhet Max kr per skada Max kr per lägenhet Max kr per lägenhet Självrisk kr kr kr Trygghetspaket o Besiktning vart tredje år av fastighet och lägenheter omfattar våtutrymmen, kök och wc. o Rådgivning vid vattenskada av Anticimex personal. o Självriskersättning för bostadsrättshavare. Ingår Trygghetspaketet ingår för totalt 66 bostadsrättslägenheter och 0 st lokaler x Ingår ej Premie för trygghetspaket uppgår till 260 kr per lägenhet och ingår i den totala årspremien. Ovanstående är en kort sammanfattning av gällande försäkring. Fullständig omfattning framgår av försäkringsvillkoren. Försäkringsvillkoren finns tillgängliga på Försäkringen kan endast tecknas av bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Bostadsratterna.

8 Försäkringsbevis Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S. Ovanstående är en kort sammanfattning av gällande försäkring. Fullständig omfattning framgår av försäkringsvillkoren: AB-DF:9 G 13005:4 Allmänna avtalsbestämmelser Allriskförsäkring för Bostadsrätternas bostadsrättsföreningar GA13005:3a Gemensamt bostadsrättstillägg för Bostadsrätternas bostadsrättsföreningar Sid 5 av 5 Försäkringsvillkoren finns tillgängliga på Leverantör av Trygghetspaket med besiktingar är Anticimex Försäkringar AB. Försäkringens giltighet Observera att försäkringen gäller endast under förutsättning att premien är betald i rätt tid. Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring handläggs av: Arén&Partners, Allians Försäkringsmäklare AB Telefon: Fredsgatan 12 Telefax: Stockholm E-post: Kontaktpersoner: Åke Ericson-Arén Telefon: Camilla Skymbäck Telefon: Vid skador kontakta: Moderna Försäkringar, företagsskador Telefon dygnet runt Box 7830 Telefax: Stockholm E-post: Nomor sköter skadereglering och sanering vid skadedjursskador: Nomor Tel: E-post:

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Försäkringar. Disposition. Försäkringsteori 2015-05-21. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Försäkringar. Disposition. Försäkringsteori 2015-05-21. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Försäkringar Disposition Försäkringsteori Skadeförebyggande Företagsförsäkringar Fastighetsförsäkringar Entreprenadförsäkringar Byggprojekt Förvaltning Försäkringsjuridik Skadereglering 2 Försäkringsteori

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor VILLKOR F 1:5 Fastighetsförsäkring Allmänna villkor Fastighetens grundförsäkring Översiktlig beskrivning i korthet: Försäkrad egendom Byggnad Markanläggningar Fastighetsinventarier Kontorsinventarier

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

Hem och Bostadsrättsförsäkring

Hem och Bostadsrättsförsäkring Sida 1/6 I Hem och Bostadsrättsförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-31 10 00 Skadeservice: 0771-31 10 00 Fullständiga villkor: aktsam.se/villkor Hem-, Bostadsrätts- och Villahemförsäkring Försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring FÖRSÄKRING. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? FÖRSÄKRING Hemförsäkring Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Hemförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Hemförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du känna dig extra trygg hemma. Och borta! Nu finns en prisvärd hemförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i Swedbank.

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

Försäkra hemmet. Per 150401

Försäkra hemmet. Per 150401 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäking och ersätter stöld

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkra hemmet. * Per 140402

Försäkra hemmet. * Per 140402 Försäkra hemmet Vill du ha några av marknadens mest heltäckande försäkringsvillkor* för villan och hemmet? Då ska du välja HemPLUS. Den innehåller bland annat en omfattande reseförsäkring och ersätter

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? Avbrudd Ansatt Prosjet Reise Hemförsäkring Verdi Innbo Traktor Veteranbil Snøscooter Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Fritidsbostadsförsäkring

Fritidsbostadsförsäkring Fritidsbostadsförsäkring 2 Fritidsbostadsförsäkring Men vad är det här, låset är ju uppbrutet. Lottie öppnar försiktigt dörren till familjens gula trätorp, dit hon åkt med sin man Stefan och deras dotter

Läs mer