Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88H"

Transkript

1 Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88H Gäller från Innehållsförteckning 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 De försäkrade 23 Försäkringens föremål 24 Försäkringens giltighetsområde 25 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed 26 Säkerhetsföreskrifter 27 Värderings- och ersättningsbestämmelser 30 Ansvarsförsäkring 31 Försäkringens ändamål 32 De försäkrade 33 Försäkringens giltighetsområde 34 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed 35 Särskilda åtgärder vid inträffat skadefall 36 Ersättningsbestämmelser 40 Rättsskyddsförsäkring 41 Försäkringens ändamål 42 De försäkrade 43 Domstolar och försäkringens giltighetsområde 44 Försäkringsfall som ersätts 45 Begränsningar i samband med försäkringsfall 46 Åtgärder vid inträffat försäkringsfall 47 Ersättningsbestämmelser 50 Merskyddsförsäkringar 51 Nyvärdesförsäkring 60 Privat olycksfallsförsäkring 61 Försäkringens ändamål 62 Försäkrade och förmånstagare 63 Försäkringens giltighet 64 Åldersbegränsning 65 Skadefall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem 66 Ersättningar 67 Olycksfallsförsäkring för ungdom 70 Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring 71 Gemensamma bestämmelser för Olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkringen 71.1 Försäkringens ändamål 71.2 Försäkrade och förmånstagare 71.3 Försäkringens giltighet 71.4 Atomskada och krig

2 71.5 Information som skall lämnas innan försäkringsavtalet ingås 71.6 Direktiv för ansökan om ersättning 72 Olycksfallsförsäkring 72.1 Försäkringens innehåll 72.2 Ålderns inverkan på försäkringens giltighet 72.3 Skadefall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem 72.4 Ersättningar 73 Olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 74 Sjukkostnadsförsäkring 74.1 Försäkringens innehåll 74.2 Ålderns inverkan på försäkringens giltighet 74.3 Sjukdomar som ersätts och begränsningar i anslutning till dem 80 Resenärförsäkring 81 Försäkringens ändamål 82 De försäkrade 83 Försäkringens giltighet 84 Förmånstagare 85 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed 86 Ersättningar 87 Ersättningsbegränsningar 90 Resgodsförsäkring 91 Försäkringens ändamål 92 De försäkrade 93 Försäkringens föremål 94 Försäkringens giltighet 95 Skador som ersätts och begränsningar i anslutning till dem 96 Säkerhetsföreskrifter 97 Ersättningsbestämmelser 98 Ersättningsbegränsningar 100 Hund- och kattförsäkring 101 Försäkringens innehåll 102 Försäkringens ändamål 103 Försäkringens föremål 104 Försäkringens giltighetsområde 105 Skadefall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem 106 Ersättningsbestämmelser 107 Merskyddsförsäkringar Veterinärvårdsförsäkring Försäkring för hundvalpar och kattungar Försäkring för brukshundar 110 Hästförsäkring 111 Försäkringens innehåll 112 Försäkringens ändamål 113 Försäkringens föremål 114 Försäkringens giltighetsområde 115 Skadefall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem 116 Ersättningsbestämmelser 117 Självrisk 118 Merskyddsförsäkringar Veterinärvårdsförsäkring Fölförsäkring 120 Skogsförsäkring 121 Försäkringens innehåll 122 Försäkringens ändamål 123 Försäkringens föremål 124 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed Kombinerad skogsförsäkring Skogsbrandförsäkring 125 Värderings- och ersättningsbestämmelser Allmänna avtalsvillkor B Skadeförsäkring C Personförsäkring

3 10 Hemförsäkring 11 I Hemförsäkringen ingår egendomsförsäkring. 12 Egendomsförsäkringen består av en eller flera av följande försäkringsformer: Brand och storm Stöld, skadegörelse och elfenomen Läckage Annat plötsligt och oförutsett Specialskydd Försäkringens omfattning kan väljas objektsvis skilt för var och en byggnad och lösegendomsgrupp som ingår i försäkringen och anteckning därom görs i försäkringsbrevet. Specialskydd kan endast tecknas för lösegendom. 13 Ifall särskild överenskommelse träffats ingår i försäkringen också de merskyddsförsäkringar som antecknats i försäkringsbrevet. 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada som av i punkt 25 nämnda skadefall förorsakats egendom som är föremål för försäkringen samt övriga i punkt nämnda kostnader. 22 De försäkrade Försäkrade är försäkringstagaren och andra med honom/henne i samma hushåll stadigvarande boende personer. 23 Försäkringens föremål Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnd egendom enligt följande: 23.1 Byggnader I försäkringsbrevet nämnda byggnader samt för deras skötsel erforderliga bränslen och handverktyg till byggnaden hörande kyl-, luftkonditionerings- och centralvärmeanläggningar, mot dessa svarande direkta och ackumulerande elvärmeanläggningar jämte kompressorenheter samt oljecisterner till byggnaden hörande elkablar, avlopps-, vatten-, värmelednings-, olje-, gas- och ångledningssystem samt anläggning för avlopps- och gråvattenhantering intill kommunalt eller annat allmänt ledningssystems anslutningspunkt till byggnaderna hörande, på tomten befintliga elektriska ledningar och kwh-mätare som ägs av försäkringstagaren samt bostadsfastighets elektriska huvudcentraler byggnadens gårdsplan och trädgård med jordmån och växter. Med gårdsplan avses ett skött område i direkt anslutning till den försäkrade bostadsbyggnaden inklusive växtbestånd. Med växtbestånd avses träd, buskar, markvegetation och planterade växter som växer på gårdsplanen. Skog på tomten och i naturtillstånd levande områden anses inte som gårdsplan och omfattas inte av försäkringen på gårdsplan befintliga fasta sedvanliga konstruktioner, såsom staket, flaggstång, parabolantenn, gårdslampor, solpaneler och vindgeneratorer, torkställ för tvätt, utegrill med tak och byggnad eller anläggning av lätt konstruktion på högst 4 m 2 såsom lekstuga, växthus och hundkoja. Byggnader och konstruktioner större än 4 m 2 bör försäkras med separat avtal och premie biltält och lätta presenningstält är föremål för försäkringen endast om särskilt avtal därom ingåtts och anteckning gjorts i försäkringsbrevet upp till i försäkringsbrevet nämnt belopp på gårdsplan befintliga statyer och konstföremål till ett värde av högst euro övriga på gårdsplanen befintliga icke sedvanliga konstruktioner och lösegendom, som t.ex. simbassänger, bubbelpooler och tennisplaner är föremål för försäkringen såvida särskilt avtal därom ingåtts och anteckning gjorts i försäkringsbrevet upp till i försäkringsbrevet nämnt belopp. Föremål för försäkringen är även fabrikstillverkad brygga. Det maximala ersättningsbeloppet är dock euro. Vid skadefall är självrisken 10 % av ersättningsbeloppet, dock minst den självrisk som försäkringstagaren valt och som antecknats i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot. Försäkringen omfattar brand- och stormskador. Försäkringen ersätter inte skada förorsakad av sjögång, isens eller snöns tyngd eller rörelse, höjning av vattenstånd eller tjällyftning. Skador till följd av storm ersätts då vindens genomsnittliga hastighet överstiger 20 m/s. Föremål för försäkringen är de i försäkringsbrevet nämnda byggnaderna också då de är under uppförande eller ombyggnad Hemmets lösegendom Med hemmets lösegendom avses de försäkrades personliga lösegendom som normalt kan anses höra till ett hem. Till hemmets lösegendom anses också höra de försäkrade tillhöriga, på försäkringsstället förvarade, pengar och värdepapper upp till ett belopp om sammanlagt 510 euro, delar som lösgjorts från personbil, motorcykel, moped och båt i de försäkrades privata bruk som på vanligt sätt kan lösgöras, jämte sedvanliga tillbehör (med undantag av motorer), och som ifall av skada inte ersätts ur annan försäkring. Ersättning för dessa skall således i första hand sökas från fordonsförsäkringen. Med pengar avses förutom kontanta medel även bl.a. betalkort, checkar, lunchsedlar, resebiljetter och -kort. Med värdepapper avses bl.a. oanvända frimärken, aktier och obligationer. Till hemmets lösegendom hör även sällskapsdjur som normalt lever i bostadslägenheten, till ett sammanlagt belopp om högst 850 euro datorer och deras kringutrustning, fritt saluförda ADBprogram för hemdatorer samt upp till ett belopp om euro PC- och konsolspel, ljud och bildinspelningar som inköpts för privatbruk enskilt föremål, värdeföremål eller samlingar upp till ett belopp om euro. Överstigande belopp försäkras med tilläggsavtal och -premie samt anteckning därom i försäkringsbrevet. för de försäkrades förvärvsarbete erforderlig utrustning och arbetsredskap upp till ett belopp om euro. Överstigande belopp kan försäkras med tilläggsavtal och - premie samt anteckning därom i försäkringsbrevet. upp till ett belopp om euro sådan hyrd eller lånad egendom som skulle omfattas av egendomsförsäkringen, om den vore den försäkrades egen och som i fall av skada inte ersätts ur annan försäkring matvaror i kyl/frys upp till ett sammanlagt belopp om

4 2 000 euro. Överstigande belopp kan försäkras med tilläggsavtal och -premie samt anteckning i därom i försäkringsbrevet. cyklar upp till ett belopp om euro/cykel. Överstigande belopp kan försäkras med tilläggsavtal och -premie samt anteckning i därom i försäkringsbrevet. icke registreringspliktig trädgårdstraktor, gräsklippare, jordfräs och snöslunga med kringutrustning småbåt, båtmotor på högst 20 hk (15 kw), roddbåt, segeljolle och kanot upp till sammanlagt euro med försäkringsskydd för brand- och stöldskador Försäkringsvärdena för ovan nämnd egendom bör ingå i lösegendomens försäkringsbelopp eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet. Försäkringen omfattar inte sådan egendom som de försäkrade lånat eller hyrt till annan ADB-program och data som används i förvärvsarbete fordon och anordningar som går eller framförs med maskinkraft, med undantag av icke registreringspliktig trädgårdstraktor, gräsklippare, jordfräs, snöslunga Hyres- eller aktielägenhets inre del Till hemmets lösegendom hänförs utan särskilt omnämnande sådana av hyresgästen i hyreslägenheten utförda inredningsarbeten samt de inre delarna i en aktielägenhet till den del aktieägaren har en underhållsplikt för dessa enligt bostadsaktiebolagslagen till ett sammanlagt belopp om högst euro. Ersättning utbetalas enligt denna punkt såvida lägenheten används för eget bruk och skadan inte ersätts ur annan försäkring. Ifall lägenheten används för uthyrningssyfte, är utförda inredningsarbeten föremål för försäkringen endast såvida tilläggsavtal därom ingåtts och anteckning gjorts i försäkringsbrevet, dock högst till i försäkringsbrevet nämnt belopp. 24 Försäkringens giltighetsområde 24.1 För byggnadernas del gäller försäkringen på i försäkringsbrevet antecknad plats För lösegendomens del gäller försäkringen på i försäkringsbrevet antecknad plats och i de försäkrades i försäkringsbrevet antecknad bostadslägenhet samt i förvaringsutrymmen som hänför sig till användningen av denna lägenhet Värdet av lösegendom som förvaras i källar- eller vindsförråd, förvaringsutrymmen och gemensamma utrymmen får högst uppgå till 10 % av lösegendomens försäkringsbelopp eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet för hemmets lösegendom. Värdet av egendom som förvaras i fordon får högst uppgå till euro Försäkringen gäller, med även sådan lösegendom som tillfälligt flyttas, under en tid av högst 3 månader, från den i försäkringsbrevet antecknade platsen till annan plats i hela världen. I dessa fall är försäkringsbolagets ersättningsskyldighet begränsad till sammanlagt högst euro. Om egendomen endast är försäkrad med brand- och stormförsäkring gäller försäkringen endast på försäkringsstället. Då lösegendomen är försäkrad med specialskydd uppgår försäkringsbolagets ersättningsskyldighet till sammanlagt euro eller upp till 10 % av lösegendomens försäkringsbelopp eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet för hemmets lösegendom. Dessa maximiersättningsbelopp gäller även i det fall att egendomen är försäkrad med flera försäkringar som innehåller denna förmån. Som här avsedd lösegendom anses dock inte pengar och värdepapper, fordonsdelar eller fordonsutrustning. Med pengar avses förutom kontanta medel även bl.a. betalkort, checkar, lunchsedlar, resebiljetter och -kort. Med värdepapper avses bl.a. oanvända frimärken, aktier och obligationer Kostnader för efterforskning av försenat eller försvunnet resgods eller kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar, då för transport inlämnat resgods försenas till resmålet, omfattas inte av försäkringen. För att detta skydd skall ingå i försäkring bör separat resgodsförsäkring tecknas som merskyddsförsäkring Vid flyttning i Finland från en stadigvarande bostad till annan stadigvarande bostad gäller försäkringen för lösöret på båda platserna samt under flyttransporten mellan bostäderna under 14 dygn efter att flyttningen påbörjats. 25 Skadefall som ersätts samt begränsningar i samband därmed 25.1 Brand och storm Försäkringen gäller endast på försäkringsstället Brand eller sot Försäkringen ersätter skada förorsakad av eld som kommit lös och skada förorsakad av plötslig och oförutsedd utströmning av sot från eldstad eller uppvärmningsanordning. Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats föremål av att det antänts eller utsatts för värme. Skada på elektrisk anordning ersätts inte, om branden berott på elektriskt fenomen i anordningen (se punkt ) Blixtnedslag eller annat elektriskt fenomen Försäkringen ersätter skada som tillfogats den försäkrade egendomen genom direkt blixtnedslag med mekanisk splittring av egendomen som följd. Dessutom ersätter försäkringen skada som plötsligt och oförutsett elektriskt fenomen förorsakat på till byggnaden ansluten elektrisk ledning, kwh-mätare samt bostadsfastighets elektriska huvudcentral. Skada på annan elektrisk anordning till följd av spänningsvariation eller annat elektriskt fenomen ersätts inte. Förutsättning för ersättning för sådana skador är att försäkringsformen stöld, skadegörelse och elfenomen ingår i försäkringen Explosion Försäkringen ersätter skada förorsakad av explosion. Med explosionsskada avses plötslig mekanisk skada som berott på övertryck av gas eller ånga. Försäkringen ersätter inte skada, som förorsakats av att sprängämnen som tillhör offentlig inrättning exploderat förorsakats av yrkesmässigt sprängnings- eller brytningsarbete uppstått på förbränningsmotor genom explosion i motorn Nedfallande luftfarkost eller föremål som lossnat från luftfarkost Försäkringen ersätter skada som förorsakats av nedfallande

5 luft- eller rymdfarkost eller föremål som lossnat från dessa Storm Försäkringen ersätter skada som förorsakats då storm skadat byggnad eller byggnad och däri befintlig lösegendom. För skada på utvändig väggbeklädnad eller fönster, dörr, antennanläggning eller på gårdsplanen befintliga fasta sedvanliga konstruktioner betalas ersättning endast om skadan förorsakats av omkullblåst träd eller annat av stormen lösryckt föremål. Skador till följd av storm ersätts endast då vindens genomsnittliga hastighet överstiger 20 m/s. Försäkringen ersätter inte skada förorsakad av översvämning och annan höjning av vattenstånd än till följd av stormvind på skadeplatsen förorsakad av sjögång, tjällyftning, isens eller snöns tyngd eller rörelse förorsakad av vind, regn, snö, hagel eller annat naturfenomen på utomhus befintliga trädgårds-, lant- eller skogsbruksprodukter. Skada förorsakad av regn, snö, hagel eller köld ersätts endast om den har direkt samband med stormskadan på byggnaden. Försäkringen ersätter inte heller skada på plasttäckt byggnad, om skadan beror på att täckningsmaterialet inte fästs enligt tillverkarens eller leverantörens anvisningar Tilläggsskador i samband med vissa skadefall Försäkringen ersätter skada förorsakad av att det försäkrade föremålet försvunnit, stulits eller skadats i omedelbar anslutning till i punkterna nämnda ersättningsbara skadefall. Försäkringen ersätter skada på det försäkrade föremålet till följd av köld eller hetta, regn eller annan liknande orsak som berott på i punkterna och nämnda ersättningsbara skadefall, såvida skadan varit en direkt och oundviklig följd av nämnda skadefall Krigs och atomskadas inverkan på försäkringsbolagets ansvar Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av krig, uppror, revolution eller annan liknande orsak i atomansvarighetslagen definierad atomskada För försäkringen tillämpas även i punkterna nämnda begränsningar På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt Stöld, skadegörelse och elfenomen Stöld Försäkringen ersätter skada förorsakad av stöld av lösegendom, om någon brutit sig in i byggnaden eller utrymmet där lösegendomen förvaras och därvid anställt skada på konstruktioner och lås eller trängt sig in genom att använda annat slag av våld eller särskild förslagenhet trängt sig in med nyckel som tillgripits i samband med inbrott eller rån Kostnader för ändring av låskombination eller byte av lås ersätts endast då nyckel åtkommits vid inbrott, stöld eller rån. På kostnaderna görs ett årligt avdrag på 5 % från och med det andra bruksåret Försäkringen ersätter stöldskada och skadegörelse på egendom som förvarats i gemensamma utrymmen endast då någon brutit sig in i det gemensamma utrymmet och därvid anställt skada på konstruktioner och lås. Med gemensamma utrymmen avses t ex cykelrum, tvättstuga och torkrum Skadeersättning för egendom förvarad i källar- eller vindsförråd, förvaringsutrymmen och gemensamma utrymmen kan uppgå till högst 10 % av lösegendomens försäkringsbelopp eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet för hemmets lösegendom. Skadeersättning för egendom förvarad i fordon kan uppgå till högst euro Försäkringen ersätter, upp till det i punkt 24.4 nämnda maximibeloppet, skada förorsakad av stöld av lösegendom, då lösegendomen förvaras i på betryggande sätt stängt utrymme annorstädes än på försäkringsstället är med på resa Försäkringen ersätter inte stöldskada som drabbar lösegendom som lämnats utomhus, med undantag av cykel, sedvanliga trädgårdsmöbler, -prydnader och utegrill försvunnen, borttappad eller kvarglömd egendom båt, roddbåt, segeljolle eller kanot om försäkringsobjektet inte varit fastlåst med kätting och ett hänglås med stålbygel eller förvarats i låst utrymme. Stöld, olovligt brukande eller försök därtill av motor eller utrustning ersätts inte om försäkringsobjektet inte varit låst, förvarats i låst utrymme eller varit fastmonterat så, att det endast kunnat lösgöras med verktyg. För värdeföremål, apparatur och samlingar som förvaras i motorfordon, campingvagn, båt eller tält gäller säkerhetsföreskrifterna punkt Försäkringen ersätter inte stöldskada, om tid och plats för händelsen inte kan fastställas Skador på solglasögon och glasögonskalmar ersätts maximalt upp till 200 euro Inbrott Försäkringen ersätter skada som genom inbrott tillfogats byggnad Skadegörelse Försäkringen ersätter skada, som förorsakats av skadegörelse på byggnad och fasta sedvanliga konstruktioner och försäkrad egendom på gårdsplan lösegendom i samband med inbrott I bostadslägenhet inträngande vilda djur Försäkringen ersätter skada på byggnad och lösegendom förorsakad av att vilda djur trängt sig in i bostadslägenheten. Vinds-, källar- eller förvaringsrum anses inte vara bostadslägenhet. Försäkringen ersätter inte skada förorsakad av insekter eller skadedjur. Med skadedjur avses t.ex. möss, råttor, sorkar och minkar Rån Försäkringen ersätter skada, då egendom stulits eller i samband

6 med stöld skadats genom användande av våld eller hot om våld mot person Trafikolycka eller grundstötning Försäkringen ersätter enligt punkt 24.4 i trafikolycka där motorfordon varit delaktigt, eller vid grundstötning förorsakad skada på lösegendom till den del ersättning inte betalas ur annan försäkring Blixtnedslag eller annat elektriskt fenomen Försäkringen ersätter skada som tillfogats den försäkrade egendomen genom plötsligt och oförutsett elektriskt fenomen Tilläggsskador i samband med vissa skadefall Försäkringen ersätter skada som uppstått på försäkrat föremål till följd av köld eller hetta, regn eller annan liknande orsak vid i punkterna nämnda ersättningsbara skadefall, såvida skadan varit en direkt och oundviklig följd av nämnda skadefall. Försäkringen ersätter skada som uppstått på försäkrat föremål till följd av köld eller hetta, regn eller annan liknande orsak vid i punkterna nämnda ersättningsbara skadefall, såvida skadan varit en direkt och oundviklig följd av nämnda skadefall Krigs och atomskadas inverkan på försäkringsbolagets ansvar Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av krig, uppror, revolution eller annan liknande orsak i atomansvarighetslagen definierad atomskada För försäkringen tillämpas även i punkterna nämnda begränsningar På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt Läckage Förutsättning för ersättning för läckageskada är att läckageförsäkring ingår i försäkringen Försäkringen ersätter skada förorsakad av oförutsedd och direkt utströmning av vätska, ånga eller gas från byggnadens egna fasta vatten-, avlopps- eller värmeledningsnät, ång-, gas- eller oljeledningar byggnadens invändiga regnvattenledningar byggnadens egna fasta bruksanordningar belägna i gemensamma utrymmen till ledningsnätet med godkänd slanganslutning och avstängningsventil ansluten tvätt- eller diskmaskin i hushållsanvändning Försäkringen ersätter inte skada genom utströmning av regn- och smältvatten från takrännor, byggnadens utvändiga stuprör, regnvattenavlopp eller från andra ställen skada genom att vatten vid regn, störtregn, snösmältning eller översvämning tränger ut ur avloppsbrunn eller avloppsledning skada till följd av skada eller stockning i kommunal eller annan allmän vatten- eller avloppsledning skada som fukt förorsakar genom röta, svampbildning eller lukt vätska, ånga eller gas som läckt till spillo skada till följd av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel, inströmning av fukt från dräneringssystem, markeller kapillärfukt eller kondensvatten skada som förorsakats av vätska som läckt genom konstruktionernas fuktisolering eller anslutningsstället mellan rörnätet och byggnadskonstruktionen, såsom mellan golvbrunn och förhöjningsring Skador på värme- eller vattenanläggningar och -anordningar ersätts först efter det att rörnät och ledningar godkänts på vederbörande sätt Försäkringen ersätter inte kostnader förorsakade av service, underhållsreparationer eller skötsel av den försäkrade egendomen, ej heller kostnader för reparationer, förbättring av den tekniska nivån eller förnyande av ledningsnät och bruksanordningar eller av eliminering av funktionsstörningar såsom kostnader för upptining eller öppning av rör Skadeersättning för egendom förvarad i källar- eller vindsförråd, förvaringsutrymmen och gemensamma utrymmen kan uppgå till högst 10 % av lösegendomens försäkringsbelopp eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet för hemmets lösegendom. Skadeersättning för egendom förvarad i fordon kan uppgå till högst euro Oljeskada på jordmånen ersätts om anläggningen enligt myndigheternas bestämmelser har godkänts för bruk och regelbundet inspekterats. Se säkerhetsföreskrifterna punkt För försäkringen tillämpas även i punkterna nämnda begränsningar På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av värme- och vattenanläggningar och -anordningar görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt Om byggnaden inte skadas av läckaget görs ovannämnda avdrag också på kostnader för uppbrytning och igenläggning av konstruktioner på grund av lokalisering och reparation av fel samt kostnader för grävning och fyllning av jord. Om värme- och vattenanläggningens och -anordningens ålder överstiger 30 år görs, på kostnader för byggnadskonstruktioner, ett åldersavdrag i enlighet med följande tabell. Åldersavdraget uträknas utgående från åldern på den ledning, det rörnät eller den anordning som orsakat skadan. Avdraget görs på kostnader för uppbrytning och igenläggning av konstruktioner på grund av lokalisering och reparation av fel samt kostnader för grävning och fyllning av jord. Åldern hos ledningen, röret eller anordningen räknas från början av det bruksår som följer på installeringsåret. Ledningens, rörnätets eller anordningens Åldersavdrag ålder år 30 % år 50 % Över 50 år 80 % Ifall åldersavdraget, uträknat enligt ovannämnda tabell, understiger den enligt punkt uträknade självrisken, avdras denna självrisk i stället för åldersavdraget. I övriga fall avdras avtalets bassjälvrisk, dock minst den valda självrisken På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av annan egendom görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt 27.7.

7 25.4 Annat plötsligt och oförutsett Försäkringen ersätter skada som plötsligt och oförutsett drabbar försäkrad egendom Förutsättning för ersättning för stöld, skadegörelse och elfenomen är att försäkringsformen stöld, skadegörelse och elfenomen ingår i försäkringen Förutsättning för ersättning för läckageskada är att läckageförsäkring ingår i försäkringen Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats: av att föremål har försvunnit, tappats eller kvarglömts, ej heller stöldskada, om tid och plats för händelsen inte kan fastställas stöldskada på försvunnen, tappad eller kvarglömd lösegendom stöldskada på lösegendom som lämnats utomhus, med undantag av cykel (se punkt ) och sedvanliga trädgårdsmöbler, -prydnader och utegrill av felaktig användning idrottsredskap, skidutrustningar, sportartiklar, textilier, musikinstrument, fjärrstyrda anordningar eller motsvarande då de använts för sitt ändamål. För cyklar gäller begränsningen då de används i tävlingsbruk eller i träning för tävling av hund eller annat sällskapsdjur genom rivning, bitning, skrapning, av djurets avföring eller sekret förorsakad skada på den försäkrade egendomen till följd av avbrott i tillförseln av elström, gas, vätska, värme eller motsvarande, om inte avbrottet är en direkt följd av ett skadefall som ersätts enligt dessa villkor själva föremålet av slitage, korrosion, materialtrötthet, förskämning, röta, svampbildning, murknande, lukt, förändring i luftfuktighet eller temperatur eller annat småningom verkande fenomen av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel, inströmning av fukt från dräneringssystem, mark- eller kapillärfukt eller kondensvatten av vätska som läckt genom konstruktionernas fuktisolering eller anslutningsstället mellan rörnätet och byggnadskonstruktionen, såsom mellan golvbrunn och förhöjningsring av att vatten vid regn, störtregn, snösmältning eller översvämning tränger ut ur avloppsbrunn eller avloppsledning skada genom utströmning av regn- och smältvatten från takrännor, byggnadens utvändiga stuprör, regnvattenavlopp eller från andra ställen av skada eller stockning i kommunal eller annan allmän vatten- eller avloppsledning av att vätska, ånga, gas eller olja läckt till spillo av översvämning, annan höjning av vattenstånd än till följd av stormvind på skadeplatsen, sjögång, isens eller snöns tyngd eller rörelse eller tjällyftning av vind, regn, snö, hagel eller annat naturfenomen på utomhus befintliga trädgårds-, lant- eller skogsbruksprodukter av insekter eller skadedjur. Med skadedjur avses t.ex. möss, råttor, sorkar och minkar av att sprängämnen som tillhör offentlig inrättning exploderat eller av yrkesmässigt sprängnings- eller brytningsarbete av krig, uppror, revolution eller annan liknande orsak eller av i atomansvarighetslagen definierad atomskada Skador på solglasögon och glasögonskalmar ersätts maximalt upp till 200 euro Skadeersättning för egendom förvarad i källar- eller vindsförråd, förvaringsutrymmen och gemensamma utrymmen kan uppgå till högst 10 % av lösegendomens försäkringsbelopp eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet för hemmets lösegendom. Skadeersättning för egendom förvarad i fordon kan uppgå till högst euro Skador på värme- eller vattenanläggningar och -anordningar ersätts först efter det att rörnät och ledningar godkänts på vederbörande sätt Försäkringen ersätter inte kostnader förorsakade av service, underhållsreparationer eller skötsel av den försäkrade egendomen, ej heller kostnader för reparationer, förbättring av den tekniska nivån eller förnyande av ledningsnät och bruksanordningar eller av eliminering av funktionsstörningar såsom kostnader för upptining eller öppning av rör För försäkringen tillämpas även i punkterna nämnda begränsningar På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt Specialskydd Förutsättning för ersättning enligt denna försäkringsform är att försäkringsformerna stöld, skadegörelse och elfenomen samt annat plötsligt och oförutsett ingår i försäkringen Försäkringens föremål Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnd lösegendom i hemmet enligt punkt Försäkringens giltighet Försäkringen gäller på i försäkringsbrevet antecknad plats samt tillfälligt, under en tid av högst 3 månader, överallt i världen upp till sammanlagt högst 10 % av försäkringsbeloppet eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet för hemmets lösegendom, även i det fall att lösegendomen är försäkrad med flera försäkringar som innehåller denna förmån. Som här avsedd lösegendom anses dock inte fordonsdelar eller fordonsutrustning. Pengar och värdepapper ersätts upp till 200 euro då de tillfälligt finns på annan än i försäkringsbrevet antecknad plats Försenat eller försvunnet resgods Försäkringen ersätter kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar, då för

8 transport inlämnat resgods försenas minst 12 timmar efter det den försäkrade anlänt till resmålet. I ersättning utbetalas högst 68 euro för varje påbörjat dygn och varje försäkrad, dock sammanlagt högst 340 euro per person. Ersättning utbetalas inte då bagaget är försenat på hemresan. skäliga kostnader för efterforskning av försvunnet resgods, om resgodset överlämnats i hotells, servicestations, trafikföretags, researrangörs eller annan motsvarandes förvar skäliga kostnader för bärgning av resgodset och begränsning av skadan skäliga kostnader för återanskaffning av stulet pass, visum och resebiljetter, samt eventuella extra rese- och inkvarteringskostnader till ett maximalt belopp om 255 euro, då kostnaderna uppkommit under resan Nyvärdesförsäkring ingår automatiskt i denna försäkringsform utan tilläggsavtal (se punkt 51) Till hemmets lösegendom hör även sällskapsdjur som normalt lever i bostadslägenheten, till ett sammanlagt belopp om högst euro. Försäkringen ersätter dödsfall genom olycksfall eller oundviklig avlivning till följd av olycksfall. Djuret ersätts då genom att priset för en valp eller unge erläggs, dock högst sammanlagt euro per skadefall Försäkringen ersätter skada som plötsligt och oförutsett drabbar försäkrad lösegendom. Avvikande från begränsningspunkterna i försäkringsformen för annat plötsligt och oförutsett ersätter försäkringen: Försäkringen ersätter upp till ett maximibelopp om euro skada som förorsakats av att föremål har försvunnit, tappats eller oavsiktligt kvarglömts och därigenom utsatts för stöld. Förutsättning för att ersättning skall utfalla är att platsen och tidpunkten för det inträffade samt omständigheterna som rådde kan fastställas och att skadan omedelbart har upptäckts. Därtill förutsetts att nödvändiga åtgärder vidtagits för återfinnande av den försvunna, tappade eller kvarglömda egendomen. Vid skadefall är självrisken 50 % av ersättningsbeloppet, dock minst den självrisk som försäkringstagaren valt och som antecknats i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot Försäkringen ersätter skada som förorsakats cyklar, skidutrustningar, idrottsredskap, sportartiklar, textilier och musikinstrument även då de använts för sitt ändamål. Skada ersätts inte då här nämnd egendom används i tävlingsbruk eller vid träning för tävling Skador på solglasögon och glasögonskalmar ersätts utan angivet maximalt ersättningsbelopp Bortaboende vid fuktskadesanering Försäkringen ersätter extra boendekostnader då lägenheten, som försäkringstagaren använder som sin stadigvarande bostad, blivit obrukbar på grund av fuktskada som inträffat i annans lägenhet och därigenom förorsakat fuktskada också i försäkringstagarens lägenhet. Ersättning utbetalas avvikande från punkt trots att fuktskadan inte är en ersättningsbar skada enligt punkt 25.3 i dessa villkor. ersättningsbeloppet kan uppgå till högst 5 % per månad av lösegendomens försäkringsbelopp eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet. Vid beräkning av ersättningsbeloppet beaktas de faktiska kostnaderna med avdrag för inbesparade boendekostnader På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt I övrigt tillämpas de i punkterna 25.4 och nämnda ersättningsbegränsningarna. 26 Säkerhetsföreskrifter Ändamålet med säkerhetsföreskrifterna är att avvärja hotande faror och begränsa uppkomsten av skador. Om orsakssamband med skadans uppkomst, belopp eller omfattning och underlåtande att följa säkerhetsföreskrifterna och myndigheternas bestämmelser konstateras, kan ersättningen nedsättas eller förvägras Brandsäkerhet Allmän brandsäkerhet Det är förbjudet att röka i sängen Levande ljus bör vara under ständig uppsikt inomhus Spis och ugn bör övervakas under användning Det är förbjudet att göra upp eld och att röka i lokaliteter där lättantändliga ämnen eller material förvaras eller hanteras Frusna rör får inte tinas upp med hjälp av öppen eld eller varmluftsblåsare Byggnader och maskiner bör hållas i sådant skick som förutsätts i byggnadslagen samt i byggnads- och arbetarskyddsbestämmelserna. Därtill bör av myndigheterna utfärdade brandskyddsbestämmelser iakttas samt bruksanvisningar för anordningar följas Uppvärmningsanordningar och eldstäder Det är förbjudet att täcka in värmekällor eller att torka kläder eller lättantändligt material ovanför bastuugnen eller i dess omedelbara närhet eller på andra värmekällor Vid placering av uppvärmningsanordningar skall av tillverkaren meddelade säkerhetsavstånd efterföljas. Upphängda uppvärmnings- och belysningsanordningar bör förses med tillräckligt hållbar upphängning Eldstäder och skorstenar bör sotas enligt beskaffenhet och bruksändamål på följande sätt. vid användning av fasta bränslen; tungolja eller flera olika bränslen bör sotning utföras årligen vid användning av lättolja bör sotning utföras vartannat år i privata fritidshus som inte används året runt bör sotningen utföras vart tredje år Sotningen får endast utföras av sotare som befullmäktigats för uppgiften. Ersättning utbetalas för en tid om maximalt 2 månader och

9 Aska som avlägsnats ur eldstad och grill bör förvaras i brandsäkert kärl med lock Elektriska anordningar och maskiner Vid användande av elektriska anordningar skall tillverkarens direktiv efterföljas. Elektriska installationer får endast utföras av person som är auktoriserad därtill. Funktionsstörningar i elektriska anordningar skall utredas och repareras utan dröjsmål Maskiner och anläggningar skall underhållas och genomgå service i enlighet med importörens eller tillverkarens anvisningar. Maskiner i frysar och kylanläggningar skall rengöras regelbundet. För att förhindra överhettning skall elmotorernas ventilationsgaller och kylflänsar hållas rena För uppvärmning av fordon eller dess motor får ström till fordonet endast tas från en fristående och för detta ändamål avsedd stickkontakt som finns utomhus. Ström till kupévärmare som fungerar med el får endast tas från stickkontakt som finns i fordonets kupé. Kupévärmare skall installeras enligt av tillverkaren givna installationsanvisningar Heta arbeten Med heta arbeten avses arbeten, där man använder svetsningsoch skärbränningsanordningar, gasbrännare, varmluftsblåsare eller arbeten där man slipar metall eller bearbetar material på ett sådant sätt att gnistor uppstår. Heta arbeten är också takoch vattenisoleringsarbeten, där det förekommer gnistor eller där man använder eld eller annan värme vilket förorsakar brandfara Heta arbeten på en permanent hetarbetsplats Med permanent hetarbetsplats avses för heta arbeten reserverade och avgränsade områden, som avskiljts från ett större utrymme och som är skyddat på ett sådant sätt att heta arbeten tryggt kan utföras där. Följande säkerhetsföreskrifter bör efterföljas: konstruktionerna i arbetsutrymmet bör vara obrännbara eller försedda med skyddsbeklädnad arbetsutrymmet bör vara utrustat med tillräcklig utrustning för förstahandssläckning, dock minst en 12 kg:s handbrandsläckare av effektklass 43 A 183 B-C (A-BIII- E), och i arbetsplatsens omedelbara närhet bör finnas ytterligare en likadan eller två 6 kg:s handbrandsläckare av effektklass 27 A 144 B-C (A-BIII-E) i arbetsutrymmet får inte förvaras eller hanteras brännbara vätskor och utrymmet får inte vara i anslutning till ett sådant utrymme där brännbara gaser kan förekomma i arbetsutrymmet får inte förekomma för arbetet obehövliga brännbara föremål eller avfall Heta arbeten på tillfällig hetarbetsplats Med tillfällig hetarbetsplats avses alla arbetsplatser som inte uppfyller kraven på en permanent hetarbetsplats. Följande säkerhetsföreskrifter bör efterföljas: när en utomstående entreprenör utför heta arbeten i en försäkrad byggnad, bör försäkringstagaren försäkra sig om att den som utför arbetet har ett personligt ikraftvarande hetarbetskort och innan arbetet påbörjas bör antändliga ämnen och material skyddas eller avlägsnas den tillfälliga hetarbetsplatsen bör vara utrustad med tillräcklig utrustning för förstahandssläckning, dock minst en 12 kg:s handbrandsläckare av effektklass 43 A 183 B-C (A-BIII-E), och i arbetsplatsens omedelbara närhet bör finnas ytterligare en likadan eller två 6 kg:s handbrandsläckare av effektklass 27 A 144 B-C (A-BIII-E) brandövervakning bör ordnas vid utförande av heta arbeten och efter avslutat arbete under minst en timme Vid förvaring eller användning av brännbara vätskor eller flytgas i den försäkrade byggnaden bör direktiv begäras av brandmyndigheterna på orten och direktiven bör efterföljas Reparationsarbeten då öppen eld, låga samt glödande eller gnistbildande utrustning används får inte utföras i garage, ifall garaget inte godkänts som permanent hetarbetsplats Skydd mot inbrotts- och stöldskador samt skadegörelse Fönster, dörrar och övriga öppningar till lösegendomens förvaringsställen bör med tanke på inbrotts- och stöldrisken vara stängda på ett betryggande sätt. Den försäkrade bör även i övrigt vidta skäliga skyddsåtgärder med beaktande av värdet av den försäkrade egendomen samt förhållandena på förvaringsstället. I gemensamma utrymmen, källar- och vindsförråd och förvaringsutrymmen får ej förvaras stöldbegärlig egendom Nyckel till låst bostad eller förvaringsutrymme får ej lämnas eller gömmas i närheten av dessa Den försäkrade hemlösegendomen, förutom cykel samt sedvanliga trädgårdsmöbler som vanligen finns på gårdsområdet, får ej förvaras utomhus utan bör förvaras i ett låst förvaringsutrymme Cykel bör med tanke på stöldrisken vara låst med ett ändamålsenligt lås. Cykel får inte för längre tid lämnas ute på annan plats än förvaringsplats i anslutning till hemmet Skjutvapen och -tillbehör bör förvaras i ett, för ändamålet godkänt, låst vapenskåp För undvikande av stöldskada bör medföljande egendom hållas i omedelbar närhet och under ständig uppsikt och övervakning Enskilda föremål, apparatur eller samlingar och utrustningar vars värde överstiger 340 euro får inte under dagen förvaras fritt synligt för förbipasserande eller lämnas nattetid eller för natten i motorfordon, obebodd camping- eller annan släpvagn eller båt. För cd-skivor och dyl. utbetalas ersättning för ett antal om högst 10 stycken Den kod som finns i anslutning till bank-, kredit- eller motsvarande betalningskort, får inte förvaras i anslutning till kortet och inte användas på ett sådant sätt att koden kommer utomstående till kännedom Båt, roddbåt, segeljolle och kanot skall vid förvaring vara fastlåst med kätting och ett hänglås med stålbygel eller förvaras i låst utrymme. Motor och utrustning skall vara låsta eller förvaras i låst utrymme eller vara fastmonterade i båten så, att de endast kan lösgöras med verktyg Motorbränsle får inte förvaras i båten i lösa plastkärl. Lösa bränslekärl får inte fyllas i båten Avvärjning av läckageskador Försäkringstagaren bör omsorgsfullt sköta det försäkrade ledningsnätet och skydda det mot frysning. Ledningsnätet

10 och till det anslutna anordningar bör tömmas på vatten när byggnaden under den kalla årstiden lämnas utan tillräcklig uppvärmning och tillsyn Tvätt- och diskmaskiner bör övervakas under användning. Avstängningsventilen för maskinen skall vara stängd när den inte är i bruk. Kopplingarna till maskinen bör vara gjorda i enlighet med det lokala vattenverkets och anordningens tillverkares direktiv och anvisningar Yttertak, takbrunnar och takrännor bör årligen kontrolleras och vid behov underhållas Varmvattenberedare och expansionskärl skall om möjligt placeras i ett rum med golvbrunn, eller så skall bräddvattnet ledas ut i avloppsnätet på annat betryggande sätt I källarförråd förvarad egendom bör placeras på en ställning minst 10 cm ovanom golvytan. Med källarvåning avses våningsutrymme, vars golv helt eller delvis befinner sig minst en meter under markytan. Finns det enligt denna definition flera källarvåningar i byggnaden, tillämpas denna säkerhetsföreskrift endast på den understa Skydd mot läckage från oljecistern eller -anläggning Oljecisternen skall ha en typskylt som bl.a. anger hur gammal cisternen är Oljecisterner bör besiktigas första gången före utgången av tio år från ibruktagandet ifall cisternen är placerad under eller på markytan på viktiga grundvattenområden. Granskningen bör utföras av besiktningsföretag eller besiktningsorgan som är godkända av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES). Över besiktningen skall uppgöras ett protokoll där bl.a. cisternens klass och därav följande besiktningsintervall antecknats. Protokollet bör delges kommunens räddningsväsen samt försäkringstagaren. Överfyllningsskyddssystemet (bör vara elektroniskt) och avluftningsröret (bör ha en diameter på minst 50 mm) bör uppfylla dagens krav. Oljecisterner under markytan, på markytan eller inne i byggnad utanför grundvattenområden bör besiktigas med minst tio års intervaller. Oljebrännaren med sug- och returslangar bör underhållas och besiktigas av godkänt företag med två års intervaller. Fel och brister som upptäckts vid kontrollen bör åtgärdas utan dröjsmål Oljecisternen som tas ur bruk skall omedelbart tömmas på olja och oljigt avfall, anläggningen skall göras ofarlig och påfyllningsröret pluggas omedelbart Övriga skyddsåtgärder Försäkringstagaren bör iaktta normal omsorg vid den försäkrade egendomens skötsel och användning. Då lösegendom är föremål för försäkringen skall tillverkarens eller importörens bruksanvisningar följas Program och operativsystem bör finnas som originalexemplar. Data och filer bör säkras med åtminstone två kontinuerligt uppdaterade säkerhetskopior. Säkerhetskopiorna skall förvaras skilda från övriga exemplar i brandsäkert säkerhetsarkiv eller i brandsäkert dataskåp på sådant sätt att inte såväl säkerhetskopia som övriga exemplar skadas vid samma skadetillfälle. Förstörda eller förlorade program, operativsystem, data och filer skall efter en skada kunna återinstalleras i en reparerad eller ny maskin och bilda en fungerande helhet Vid byggnads- och reparationsarbeten bör, innan grävningsarbeten inleds, klargöras var kablar och rör som finns på arbetsområden är placerade Om man i samband med byggnads- och reparationsarbeten utför heta arbeten, skall ifrågavarande direktiv för heta arbeten efterföljas. Uppvärmningsanordningar som används på byggplatsen skall användas i enlighet med bruks- och säkerhetsanvisningarna som givits av anordningens tillverkare Myndigheternas bestämmelser bör följas samt därtill separata säkerhetsföreskrifter som bifogats försäkringsbrevet. 27 Värderings- och ersättningsbestämmelser 27.1 Begrepp i samband med försäkring och ersättning Återanskaffningsvärde Med egendomens återanskaffningsvärde avses det penningbelopp som krävs för anskaffning av en ny likadan eller till bruksegenskaperna närmast motsvarande egendom. Egendomens återanskaffningsvärde vid skadetidpunkten kan vara högre eller lägre än värdet vid anskaffningstidpunkten Dagsvärde Med dagsvärde avses det penningbelopp som erhålls, då från återanskaffningsvärdet avdras vad egendomen förlorat i värde genom ålder, bruk, nedsatt användbarhet eller annan liknande orsak. Vid fastställandet av dagsvärdet beaktas även att egendomens användbarhet kan ha nedsatts till följd av ändrade förhållanden på orten, exempelvis genom att näringsverksamhet upphört eller av annan liknande orsak. De förändrade förhållandena på orten beaktas dock inte då dagsvärdet för byggnad fastställs, om byggnaden skall återuppföras eller en ny byggnad skall uppföras på samma tomt i stället för den förstörda byggnaden. För lösegendomen del avses med dagsvärde, kontantförsäljningspriset på den försäkrade egendomen vid skadetidpunkten, dvs. det pris som kunde fås för egendomen om den såldes på marknaden för begagnade föremål Försäkringsvärde Grund för värderingen av egendom, skada och ersättningsbelopp är egendomens försäkringsvärde. Egendomens försäkringsvärde är dess återanskaffningsvärde, om inte annat överenskommits och anteckning därom gjorts i försäkringsbrevet. Ifall egendomens dagsvärde är lägre än 50 % av återanskaffningsvärdet är egendomens försäkringsvärde dock dagsvärdet Fullvärde Om fullvärdet antecknats som försäkringsbelopp för egendomen, är egendomen alltid försäkrad till försäkringsvärdet. Som ersättning utbetalas återanskaffnings- eller dagsvärdet.

11 Försäkringsbelopp Med egendomens försäkringsbelopp avses det penningbelopp som för varje del av egendomen antecknats i försäkringsbrevet eller justerats enligt indexvillkor Om försäkringsbeloppet är lägre än försäkringsvärdet är egendomen underförsäkrad, varvid försäkringen efter avdrag av självrisken endast ersätter en så stor del av skadebeloppet som svarar mot förhållandet mellan försäkringsbeloppet och försäkringsvärdet Om försäkringsbeloppet är högre än försäkringsvärdet är egendomen överförsäkrad, varvid försäkringen ersätter skadebeloppet efter avdrag av självrisken Ifall byggnadens verkliga våningsyta är större än den våningsyta som nämns i försäkringsbrevet, ersätter försäkringen endast en så stor del av det med självriskbeloppet minskade skadebeloppet, som förhållandet mellan den i försäkringsbrevet nämnda ytan och den verkliga ytan utvisar. Med våningsyta avses den yta som gränsar till byggnadens yttre mått. Våningsytan beräknas genom att addera ytorna i varje våning. Våningsytan omfattar både kalla och uppvärmda lokaliteter. Till byggnadens våningsyta räknas våningarnas yta och de utrymmen på vinden där rum, arbetsrum eller utrymmen som motsvarar byggnadens huvudsakliga användning finns placerade. I översta våningen omfattar våningsytan endast de lokaliteter där takhöjden är över 1,6 meter. Öppna delar av byggnaden som t.ex. öppna skydd och uterum utgör våningsyta endast om deras sammanlagda yta överstiger ytan i övriga delar av byggnaden. Den verkliga våningsytan uträknas enligt den i RT-kortet nr givna definitionen för våningsyta Inrett och oinrett utrymme Med inrett utrymme avses ett utrymme där de inre ytorna är belagda med ytmaterial. Utrymmen som är inredda är t.ex. kök, vardagsrum och sovrum. Inredda utrymmen kan vara varma eller kalla, de kan vara utan isolering men ändå ha ytmaterial, t.ex. veranda och vind. Källare där det finns bastu och våtutrymmen i är inredda. Ytmaterial i inredda utrymmen är till exempel Väggar: ångspärr, som t.ex. plast, tjärpapper väggskivor, som t.ex. gipsskivor, spånskivor tapet, kakel, målad yta målade putsade tegelväggar Golv: parkett, kork, plast, klinker, laminat m.m. Tak: panel, målat m.m. Med oinrett utrymme avses utrymmen utan ytmaterial. Oinredda utrymmen kan vara kalla eller varma, som t.ex. källare och vindar utan ytmaterial. Pannrum och garage anses vara oinredda, likaså förrådsutrymmen. I oinredda utrymmen där ytmaterial saknas är Väggar: betong och isoleringsmaterial synligt Golv: betong, spånskiva, gipsskiva, faner m.m. Tak: takstolar och isoleringsmaterial synliga Maximiersättningsbelopp Med maximiersättningsbelopp avses det penningbelopp som för varje del av egendomen antecknats i försäkringsbrevet eller justerats enligt indexvillkoret. Vid fullvärdesförsäkring för lösöre räknas försäkringspremien och maximiersättningsbeloppet enligt bostadsytan Ifall den verkliga bostadsytan är större än den bostadsyta som nämns i försäkringsbrevet, ersätter försäkringen endast en så stor del av det med självriskbeloppet minskade skadebeloppet, som förhållandet mellan den i försäkringsbrevet nämnda ytan och den verkliga ytan utvisar Med bostadsyta avses den yta som gränsar till innerväggarna i bostaden. Bostadsytan beräknas genom att addera ytorna i varje våning. Till bostadsytan räknas bl.a. rum, korridorer, hjälputrymmen (grovkök, klädrum o.dyl), badrum, hobbyrum, brasrum, i lägenheten belägen bastu samt dess tvätt- och omklädningsrum. Lokaliteter som inte används för boende utgör inte bostadsyta. Sådana lokaliteter är bl.a. garage, bastu i oinredd bottenvåning, kalla förrådsutrymmen, balkong, farstukvist, veranda, vindfång, vinds- eller källarutrymmen som inte används för boende Förstarisk Förstariskbeloppet är det i försäkringsbrevet antecknade avtalade försäkringsbeloppet för egendomen. Förstarisk används då inget återanskaffnings- eller dagsvärde kan fastställas för egendomen eller när det annars är motiverat att använda det högsta ersättningsbeloppet. Om försäkringsbeloppet är förstarisk, behöver försäkringsbeloppet inte motsvara egendomens värde Restvärde Med egendomens restvärde avses egendomens värde omedelbart efter skadefallet beräknat enligt samma grunder som omedelbart före skadefallet Skadebelopp Då skadefall inträffar fastställs egendomens försäkringsvärde och skadans belopp, som uträknas enligt prisnivån vid skadetillfället Grund för beräkning av skadebeloppet är även egendomens restvärde, varmed avses egendomens värde omedelbart efter skadefallet, beräknat enligt samma grunder som omedelbart före skadefallet Ersättningens omfattning Försäkringen ersätter direkt sakskada som under försäkringsperioden uppstått på det försäkrade föremålet till följd av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Vid sakskada utgör det i försäkringsbrevet antecknade eller enligt indexvillkoret justerade försäkringsbeloppet eller maximiersättningsbeloppet för egendomen högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet. Värdeminskning ersätts inte Förutom direkt sakskada ersätter försäkringen de tilläggskostnader som åsamkats den försäkrade genom att bostaden blivit helt eller delvis oanvändbar på grund av i punkt 25 nämnda skadefall; dessa kostnader ersätts även om försäkringsbeloppet sålunda skulle överskridas. Av de tilläggskostnader som hänför sig till användandet

12 av bostaden ersätts högst 1 % per månad av bostadsbyggnadens försäkringsbelopp under högst 6 månader och högst 5 % per månad av det försäkringsbelopp, eller maximiersättningsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet för hemmets lösegendom under högst 6 månaders tid. Vid beräkning av ersättningsbeloppet beaktas de faktiska kostnaderna med avdrag för inbesparade boendekostnader. Från ersättningen avdras en självrisk om 10 % av de ersättningsbara kostnaderna, dock minst den i försäkringsbrevet nämnda självrisken. skäliga kostnader som åsamkats försäkringstagaren vid avvärjning eller begränsning av inträffad eller omedelbart hotande skada; dessa kostnader ersätts även om försäkringsbeloppet härigenom skulle överskridas. skäliga tilläggskostnader som förorsakats av myndigheternas tvingande bestämmelser för byggnaden, dock högst 10 % av byggnadsskadans belopp. Det i försäkringsbrevet antecknade eller enligt indexvillkoret justerade försäkringsbeloppet utgör högsta gräns för den totala ersättningen Försäkringen ersätter inte den försäkrades tidsspillan, eget arbete, förlorad inkomst eller förtjänst eller resekostnader Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats genom missbruk av checkblanketter, värdepapper, kredit- och bankkort eller motsvarande Värdeminskning eller skada som inte inverkar på föremålets användbarhet ersätts inte Skada på gården eller trädgården ersätts enligt kostnaderna för iståndsättandet av dem upp till högst euro, om inte annat överenskommits och anteckning därom gjorts i försäkringsbrevet. I fråga om buskar och träd ersätts kostnaderna för anskaffande av nya plantor, förutsatt att dessa finns normalt till salu i Finland Beträffande sällskapsdjur ersätts endast dödsfall genom olycksfall eller oundviklig avlivning till följd av olycksfall. Djuret ersätts då genom att priset för en valp eller unge erläggs, dock högst sammanlagt 850 euro per skadefall Skadeersättning för egendom förvarad i källar- eller vindsförråd, förvaringsutrymmen och gemensamma utrymmen kan uppgå till högst 10 % av lösegendomens försäkringsbelopp eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet för hemmets lösegendom. Skadeersättning för egendom förvarad i fordon kan uppgå till högst euro Kostnader för låsbyte ersätts endast då nyckel åtkommits vid inbrott, stöld eller rån. På kostnaderna görs ett årligt avdrag på 5 % från och med det andra bruksåret Försäkringen ersätter inte sådana skador som ersätts med stöd av speciallag, garanti eller annan försäkring Försäkringen ersätter inte kostnader förorsakade av service, underhållsreparationer eller skötsel av den försäkrade egendomen, ej heller kostnader för reparationer, förbättring av den tekniska nivån eller förnyande av ledningsnät och bruksanordningar eller av eliminering av funktionsstörningar såsom kostnader för upptining eller öppning av rör Uträkning och utbetalning av ersättning Självrisk Av det ersättningsbara skadebeloppet avdras vid varje skadefall den självrisk som försäkringstagaren valt och som antecknats i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot Om skadan ersätts på basis av flera försäkringsobjekt med olika självrisk, avdras den största valda självrisken Då byggnad är under uppförande eller ombyggnad utgör försäkringstagarens självrisk det femfaldiga beloppet av den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade basssjälvrisken Då byggnaden skadas till följd av skada på värme- och vattenanläggningar och -anordningar vilka är 10 år eller äldre utgör försäkringstagarens självrisk det dubbla beloppet av den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade bassjälvrisken. Då anläggningarna eller anordningarna är 20 år eller äldre utgör självrisken i dessa fall det femfaldiga beloppet och då de är 30 år eller äldre det tiofaldiga beloppet av den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade bassjälvrisken Om skadefallet är en följd av utförande av brandfarliga heta arbeten är självrisken ett femfaldigt belopp av den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade bassjälvrisken Om självrisken beräknas enligt är utgångspunkten den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade bassjälvrisken, dock minst den valda självrisken för objektet Ingen självrisk avdras, vid stöldskada, ifall inbrott förövats genom dörr som varit reglad med godkänt säkerhetslås eller om en godkänd inbrottsalarmanordning fungerat korrekt Av de ersättningsbara tilläggskostnader som åsamkats den försäkrade, genom att bostaden blivit helt eller delvis oanvändbar på grund av ett ersättningsbart skadefall, avdras en självrisk om 10 %, dock minst den i försäkringsbrevet nämnda självrisken Ersättning enligt återanskaffningsvärdet Skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet fås då restvärdet avdras från egendomens återanskaffningsvärde. Ifall den skadade egendomen kan repareras är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna, dock beaktande av tillämpningen av åldersavdrag. Ersättningsbeloppet enligt återanskaffningsvärdet är skadebeloppet med beaktande av eventuella åldersavdrag samt med avdrag för självrisken. Ifall den återanskaffade eller reparerade egendomens värde är högre än den skadade egendomens återanskaffningsvärde beaktas inte den överskridande delen vid beräkningen av ersättningen (se punkt ). Då egendomen inte kan repareras utgör skadeersättningen det värde vad det kostar att inköpa en likvärdig egendom i det skick den hade varit i vid skadetillfället. Då fotografier, film, disketter, bär, hemlagad mat och med dessa jämförbar egendom skadas utgör skadeersättningen marknadsvärdet och i annat fall återanskaffningsvärdet för råmaterialet. Vid skadeersättningen beaktas värdeminskning på grund av ålder, slitage, minskad användbarhet och produktutveckling. Ersättning enligt återanskaffningsvärdet förutsätter att den ska-

13 dade egendomen inom två år från skadehändelsen antingen repareras eller att på samma tomt eller lägenhet uppförs eller i lösegendomens ställe anskaffas ny egendom av samma slag och för samma ändamål. Ifall byggandet fördröjs på grund av myndighets åtgärd förlängs den tidigare nämnda tiden med dröjsmålstiden. Ersättning enligt återanskaffningsvärdet utbetalas i två rater. Först utbetalas ersättning enligt dagsvärdet, vid vars uträkning egendomens dagsvärde används som försäkringsvärde. Tilläggsersättningen, som utgörs av skillnaden mellan ersättningen enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt dagsvärdet, utbetalas då försäkringsbolaget erhållit utredning över ovan nämnda återanskaffningsåtgärder. Om efter skada kvarvarande byggnadsdelar på grund av byggnadslagens eller väglagens stadganden, gällande byggnadsförbud eller byggnadsbegränsning inte kan utnyttjas för återställande av byggnaden i dess förutvarande skick, höjs ersättningen med den härigenom uppkomna restvärdeminskningen. Värdeminskningen uträknas genom att från restvärdet enligt punkt avdras det pris, som kan erhållas för kvarvarande byggnadsdelar när de säljs för borttransportering. Försäkringstagaren bör förete utredning om att byggnadsförbud eller byggnadsinskränkning gäller och, om bolaget det begär, ansöka om dispens från byggnadsförbud eller byggnadsinskränkning för att byggnaden skall kunna återställas i sitt förutvarande skick, samt, om tillstånd inte beviljas, ansöka om ändring av beslutet. Försäkringstagaren bör på försäkringsbolagets begäran ge bolaget fullmakt att företräda honom i ärende som rör dispens Ersättning enligt dagsvärdet Skadebeloppet enligt dagsvärdet får man genom att räkna ut en så stor del av skadan enligt återanskaffningsvärdet som förhållandet mellan dagsvärdet och återanskaffningsvärdet utvisar. Ersättningsbeloppet enligt dagsvärdet är skadebeloppet minskat med självrisken Ersättning enligt förstarisk Ifall försäkringsbeloppet är ett förstariskbelopp är ersättningsbeloppet skadebeloppet med beaktande av eventuella avdrag och självrisken. Ersättningsbeloppet är dock högst det avtalade förstariskbeloppet Övriga ersättningsregler ersättningsbeloppet är obetydligt i förhållande till fastighetens värde eller det annars är uppenbart att borgenärens möjligheter att få betalning för sin fordran inte försämras av att ersättningen lyfts I och med skada nedgår försäkringsbeloppet med ersättningsbeloppet. Försäkringsbolaget är skyldigt att i samband med ersättningsbeslutet meddela försäkringstagaren om att försäkringsbeloppet minskats med ersättningsbeloppet till följd av ett skadefall Indexvillkor Indexvillkor för försäkringsbelopp och -premie Försäkringsbeloppet och det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet är bundet vid i försäkringsbrevet angivet index. Basindex utgörs av indexet för oktober månad året före den första försäkringsperiodens begynnelsemånad. Justeringsindex utgörs av indexet för oktober månad det kalenderår som föregår den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade försäkringsperiodens begynnelsemånad. Justeringstidpunkt är försäkringsperiodens begynnelsedatum, varvid det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet justeras med lika många procent som justeringsindexet avviker från basindexet. Från och med justeringstidpunkten förfallande försäkringspremier ändras i samma proportion som det justerade försäkringsbeloppet. Ifall indextalet är negativt sker ingen indexjustering enligt ovan Indexvillkor för självrisk Självrisken är bunden vid konsumentprisindexet enligt följande regler: Basindex är konsumentprisindexet för oktober månad året före försäkringens begynnelseår. Justeringsindex är konsumentprisindexet för oktober månad det kalenderår som föregår den i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade försäkringsperiodens begynnelsemånad. Justeringstidpunkt är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Självrisken för följande försäkringsperiod utgör lika många procent av den i försäkringsbrevet antecknade självrisken som justeringsindexet utgör av basindexet. Ifall indextalet är negativt sker ingen indexjustering enligt ovan Försäkringsbolaget är berättigat att i stället för att utbetala kontant ersättning låta återuppföra, återanskaffa eller reparera försvunnen eller skadad egendom Kommer förlorad egendom till rätta sedan ersättning utbetalats är försäkringstagaren skyldig att omedelbart överlåta den eller återbetala motsvarande del av ersättningen till försäkringsbolaget Kvarvarande skadad och oskadad egendom förblir i försäkringstagarens ägo. Försäkringsbolaget har dock rätt att inlösa den skadade egendomen eller del därav värderad enligt samma grunder som före skadefallet Ifall ersättning utbetalas för sådan byggnad eller fastighet, i vilken fastighetsinteckning fastställts, har försäkringstagaren rätt att lyfta försäkringsersättning (JB 17:8), om han inom en skälig tid har reparerat skadan han ställt säkerhet för att ersättningen används för återställande eller reparation av den skadade fastigheten

14 27.7 Tabell för åldersavdrag Föremål Nyvärdesförsäkring Specialskydd fria år % fria år % centralvärmepanna 4 6 % värmeväxlare 4 6 % elvärmeanläggningar och varmvattenberedare 4 6 % kompressorenheter 4 6 % underjordiska oljecisterner och avloppstankar av stål utan skyddsbassäng 4 6 % underjordiska oljecisterner och avloppstankar av glasfiber eller glasfiberbeklädda utan skyddsbassäng 4 6 % oljecisterner på marken och i byggnad med skyddsbassäng 4 6 % avlopps- och bruksvattenledningar 4 3 % övriga ledningsnät och anläggningar 4 3 % luftkonditionerings- och kylaggregat 4 6 % hemelektronik, hushållsmaskiner, verktyg 1 10 % 5 10 % optisk utrustning, glasögon 1 10 % 5 10 % idrottsredskap, sportartiklar 1 20 % 5 20 % cyklar och barnvagnar 1 10 % 5 10 % kläder, textilier 1 10 % 5 10 % mobila telefoner 1 20 % 5 dagsv ADB-utrustning 1 20 % 5 dagsv möbler dagsv 5 dagsv Avdraget uträknas genom att multiplicera åldersavdragsprocenten med antalet bruksår från och med det år från vilket avdraget räknas. På kostnader för reparation eller återanskaffning av kläder och textilier görs årligt avdrag enligt ovanstående tabell då skadan drabbat enskilda föremål. I dessa fall ersätts skador på möbler enligt dagsvärde.

15 30 Ansvarsförsäkring 31 Försäkringens ändamål Ändamålet med ansvarsförsäkringen för privatperson är att enligt dessa villkor ersätta i punkt 34 nämnda person- och sakskador samt i dessa villkor särskilt nämnda övriga kostnader. 32 De försäkrade Försäkrade är försäkringstagaren och andra med honom/henne i samma hushåll stadigvarande boende personer. Vid försäkringstagarens död består de övriga försäkrades ställning under ovannämnda förutsättningar tills boet är skiftat. 33 Försäkringens giltighetsområde Försäkringen gäller i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt under resa mellan dessa länder. Utanför Finland, Sverige, Norge och Danmark gäller ansvarsförsäkringen under resor som varar högst tre månader. Mot tilläggsavtal och -premie kan försäkringen fås ikraft till den del som resetiden överstiger tre månader. 34 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed 34.1 Ersättningsbara skador Försäkringen ersätter under försäkringens giltighetstid konstaterad plötslig och oförutsedd person- och sakskada som den försäkrade förorsakat annan person i egenskap av privatperson inom försäkringens giltighetsområde och för vilken den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig. En skada anses vara plötslig, då den orsakas plötsligt och skadan konstateras inom sex (6) månader från det skadan orsakats Skada, som förorsakats av barn, som vid skadetidpunkten inte enligt sin ålder bör anses ersättningsskyldig, ersätts i den utsträckning som om den förorsakats av barn som uppnått lägsta ålder för ersättningsskyldighet. Detta stadgande gäller inte skada för vilken någon annan är ersättningsansvarig eller skada som förorsakats den, i vars vård barnet är då skadan inträffar Avvikande från punkt 7.1 i de allmänna avtalsvillkoren ersätter försäkringen skada som genom uppsåt förorsakats av barn under 12 år Personskador som orsakas av försäkringstagarens hund genom att bita någon samt skador som hunden förorsakar genom direkt sammanstötning med ett motorfordon ersätts oberoende av vållande Begränsningar Försäkringen ersätter inte skada som förorsakas den försäkrade den försäkrades arbetstagare eller med honom jämställbar person till den del denne är berättigad att erhålla ersättning enligt lagstadgad olycksfalls eller trafikförsäkring skada på egendom som den försäkrade vid tidpunkten för skadeorsakande handling eller försummelse innehade, hade lånat, hade hyrt eller annars utnyttjade (se punkt 23.2). I försäkringen ingår dock ersättningsskyldighet som den försäkrade har för skada som plötsligt förorsakas konstruktioner eller apparatur som hör till hotellet, hyres- eller aktielägenhet som används som den försäkrades eller dennes familjs bostad, dock inte skada som beror på vanvård av lägenhet eller av slitage skada, som orsakas fast inredning i aktielägenhet eller hyresbostad som den försäkrade och dennes familj använder som sin bostad. Med fast inredning i bostadslägenhet avses egendom på aktieägarens underhållsansvar enligt mom. i lagen om bostadsaktiebolag eller motsvarande senare lag samt inrednings- och förbättringsarbeten som utförts i lägenheten (se punkt 23.3) skada på egendom som den försäkrade eller någon annan för hans räkning vid tidpunkten för skadeorsakande handling eller försummelse hade åtagit sig att tillverka, montera, reparera, transportera, uppbevara eller på annat sätt behandla, hantera eller sköta om skada som den försäkrade är ansvarig för i egenskap av ägare till eller innehavare av fastighet, förutom om största delen av fastigheten används av den försäkrade och dennes familj som bostad skada där ersättningsansvaret grundar sig enbart på avtal, förbindelse, utfästelse, garanti, löfte eller annan förbindelse om ersättningsansvar utan denna förbindelse inte hade förelegat skada som i samband med byggnads- eller grundreparationsarbete åsamkas rörnät eller kablar, om inte försäkringstagaren skaffat och som arbetsinstruktion anlitat kabel- och rörnätskartor över arbetsplatsen skada som beror på användning av segelbåt, registreringspliktigt fartyg eller registreringspliktig båt vattenskoter luftfarkost motorfordon eller motordriven anordning i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen eller motsvarande utländsk lag skada som beror på skakning, buller, värme, lukt, ljus eller annan dylik störning rök, sot, damm, ånga, gas eller luftförorening förorening eller annan inverkan på jordmån, byggnad, vattentäkt, sjö eller annat vattenområde på grundvatten fukt översvämning som förorsakats av regn eller smältvatten Försäkringen ersätter dock skada som förorsakats av tillfällig händelse eller omständighet till följd av slumpmässigt fel eller som förorsakats av att skada eller brist plötsligt uppstått på byggnad eller anordning skada som förorsakas av förändrat grundvattenstånd med främmande arbetskraft eller åt annan utfört brytningseller sprängningsarbete eller därav följande jordsänkning eller jordras skada som den försäkrade förorsakar vid utövande av yrke, närings- eller förvärvsverksamhet, i arbetspraktik, eller i allmänhet i verksamhet med förvärvssyfte, eller som orsakas

16 egendom i anslutning till den försäkrades förvärvsverksamhet eller arbetspraktik skada som förorsakas i samband med misshandel, slagsmål eller annan brottslig gärning böter eller annan liknande påföljd skada till den del den ersätts ur annan gällande ansvarsförsäkring som den försäkrade tecknat skada som beror på fel eller felaktighet som den försäkrade var eller borde ha varit medveten om när försäkringen trädde i kraft skada som har orsakats genom att den försäkrade deltagit i spel eller sådan verksamhet som förutsätter fysisk kontakt eller som enligt allmän erfarenhet i övrigt kan orsaka deltagaren person- eller egendomsskada skada som ett barn eller ett sällskapsdjur orsakat sin vårdare eller person som hör till vårdarens hushåll, och inte heller skador för vilka vårdaren eller någon annan än den försäkrade är ersättningsskyldig. Med vårdare avses den person under vars uppsikt barnet eller sällskapsdjuret är som ersätts från den skadelidnes egen försäkring trafik- eller andra skador som förorsakas av väjning för en hund. 35 Särskilda åtgärder vid inträffat skadefall 35.1 Den försäkrade bör sträva till att försäkringsbolaget bereds tillfälle att värdera skadans storlek samt ges möjlighet att medverka till en uppgörelse i godo Försäkringsbolaget utreder huruvida den försäkrade är skadeståndsskyldig i det anmälda skadefallet som omfattas för försäkringen och underhandlar med den som kräver ersättning Om skadefallet leder till rättegång skall den försäkrade ofördröjligen anmäla härom till försäkringsbolaget Har försäkringsbolaget meddelat försäkringstagaren att det är berett att inom gränserna för försäkringsbeloppet träffa uppgörelse med den som lidit skada beträffande ersättning av dennes skador, och försäkringstagaren inte ger sitt samtycke härtill, är försäkringsbolaget inte skyldigt att ersätta efter detta uppkomna kostnader eller utföra ytterligare utredningar i ärendet. 36 Ersättningsbestämmelser Försäkringsbelopp Det i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot antecknade försäkringsbeloppet utgör vid varje skadefall högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet. Skador föranledda av samma handling eller omständighet betraktas som ett och samma skadefall oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstateras. Vid skador som drabbat sällskapsdjur ersätts högst euro i vårdkostnader. I händelse att sällskapsdjuret dött, ersätts endast sällskapsdjurets värde vid skadetidpunkten Rättegångskostnader Kommer frågan om ersättning av ett skadefall som omfattas av försäkringen upp till behandling i rätten, sköter försäkringsbolaget rättegången till den del rättegången gäller sagda skadestånd och betalar härav föranledda rättegångskostnader, även om försäkringsbeloppet härigenom skulle överskridas (se punkt 35.4). Kostnaderna för en rättegång utanför Norden ersätts upp till högst euro Självrisk Den försäkrade står vid varje skadefall för en i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot angiven självrisk av skadebeloppet vilken avdras från försäkringsersättningen Solidariskt ansvar Är flera personer skyldiga att solidariskt ersätta samma skada ersätter försäkringen endast den del därav som svarar mot vad som kan läggas försäkringstagaren till last och den fördel han eventuellt haft av skadefallet. Framgår ej annat av tidigare nämnda orsaker ersätter försäkringen högst försäkringstagarens andel enligt huvudtal av hela skadan. 40 Rättsskyddsförsäkring 41 Försäkringens ändamål Ändamålet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakats av anlitande av juristhjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål i försäkringsfall som avses i punkt 44. Försäkringen gäller den försäkrade i ärenden som hänför sig till privatlivet. 42 De försäkrade Försäkrade är försäkringstagaren och andra med honom i samma hushåll stadigvarande boende personer. Om den försäkrade har avlidit under försäkringsperioden och ingenting annat har avtalats om hur försäkringen fortsätter för de övriga försäkrade, är de försäkrade de som vid försäkringstagarens död stadigvarande bodde med honom i gemensamt hushåll, såvida de inte har en egen försäkring. Försäkrade är också parterna i oskiftat dödsbo vad gäller försäkringsfall som hänför sig till ägande, besittning eller användning av försäkringens föremål, såvida de inte har en egen försäkring. 43 Domstolar och försäkringens giltighetsområde Den försäkrade kan använda sig av försäkringen i ärenden som i Finland omedelbart kan anhängiggöras vid tingsrätter. Försäkringen ersätter sålunda inte kostnader i ärenden som kan behandlas av administrativa myndigheter eller av specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverk, förvaltningsdomstolar, försäkringsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, Europeiska unionens domstol eller tribunalen. 44 Försäkringsfall som ersätts

17 44.1 Definition på försäkringsfall Med försäkringsfall som ersätts från försäkringen avses i tviste- och ansökningsmål uppkomst av tvist. En tvist har uppkommit, då ett till grunderna och beloppet individualiserat krav har uttryckligen och bevisligen bestridits till grunderna eller beloppet. i brottmål bestridande av den försäkrades privaträttsliga krav till grunderna eller beloppet väckande eller fullföljande av åtal mot den försäkrade från målsägandens sida, då allmän åklagare beslutat att inte väcka åtal eller nedlagt åtalet. Åtal har väckts, då målsägandens stämningsansökan har inkommit till tingsrättens kansli. Åtal har fullföljts, då målsäganden skriftligen till domstol har meddelat om drivande av åtal efter det att allmän åklagare har nedlagt åtalet. Försäkringen ersätter de försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om emellertid försäkringen vid tidpunkten för uppkomsten av försäkringsfallet varit i kraft mindre än två år, bör också de omständigheter på vilka tvisten, kravet eller åtalet grundar sig ha inträtt under försäkringens giltighetstid. Till försäkringens giltighetstid räknas härvid den tid, under vilken en försäkring med motsvarande innehåll för den försäkrades del har oavbrutet varit i kraft i ett eller flera försäkringsbolag eller en eller flera försäkringsföreningar Ett och samma försäkringsfall Det är fråga om ett och samma försäkringsfall, då två eller flera med denna försäkring försäkrade står på samma sida i tviste-, brott- eller ansökningsmål; eller den försäkrade har flera tviste-, brott- och ansökningsmål, vilka grundar sig på samma händelse, förhållande, rättshandling eller rättskränkning. 45 Begränsningar i samband med försäkringsfall Försäkringen ersätter inte kostnader som förorsakats den försäkrade i ärenden, 45.1 där bestridande av krav inte kan visas 45.2 som hänför sig till den försäkrades eller med honom i samma hushåll boende annan försäkrads nuvarande, tidigare, kommande eller planerade arbete, yrkesutövning, tjänst, befattning, närings- eller förvärvsverksamhet, delägarskap i kommersiellt företag eller medlemskap i dylikt företags administrativa organ eller till annan verksamhet som huvud- eller bisyssla för förvärvande av inkomst 45.3 som hänför sig till placeringsverksamhet eller till en enskild placering, vars värde då tvisten uppstod eller placeringen gjordes översteg euro 45.4 som hänför sig till borgen, pant eller annan förpliktelse för gäld eller förpliktelse som en annan ingått för sin närings- eller förvärvsverksamhet 45.5 som hänför sig till lån som beviljats för en annans näringseller förvärvsverksamhet 45.6 som hänför sig till annan fastighet, del av fastighet, byggnad, aktie- eller hyreslägenhet än den försäkrades stadigvarande bostad eller fritidsbostad i den försäkrades eget bruk 45.7 som är av ringa betydelse för den försäkrade 45.8 där de med denna försäkring försäkrade är motparter 45.9 som hänför sig till tillgodohavande eller fordran som överlåtits till den försäkrade, såvida inte då tvisten uppstår två år förflutit sedan överlåtelsen där det är fråga om åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade eller, då dylikt åtal anhängiggjorts, av målsäganden mot den såsom åtalad stående försäkrade riktat privaträttsligt anspråk som gäller mot den försäkrade riktat privaträttsligt anspråk, som grundar sig på sådan handling, för vilken den försäkrade dömts till straff eller beviljats åtalseftergift eller icke dömts till straff med stöd av specialstadganden som gäller av den försäkrade framfört privaträttsligt anspråk, som grundar sig på sådan handling, för vilket han dömts till straff eller beviljats åtalseftergift eller icke dömts till straff med stöd av specialstadganden som gäller besöksförbud som gäller äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat parförhållande eller förmögenhetstvister eller andra krav som hänför sig till äktenskapsskillnad, avslutande av samliv, avslutande av samliv i äktenskapsliknande former, upplösning eller avslutande av registrerat eller oregistrerat parförhållande som gäller skadeståndskrav som riktas mot den försäkrade, om en ansvarsförsäkring täcker skadeståndsrisken där det är fråga om att utse eller entlediga intressebevakare, gode män, boskiftare eller boutredningsmän där de kostnader som förorsakats den försäkrade ersätts från ansvarsförsäkring eller från rättsskyddsförsäkring i samband med bilförsäkring som hänför sig till konkursförfarande som gäller utsökning, i utsökningsbalken avsedd verkställighetstvist eller verkställighet som hänför sig till utsökning där det är fråga om förfarande enligt lagarna om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare enligt landsbygdsnäringslagen där det är fråga om huruvida kostnader som förorsakats av försäkringsfall som anmälts av den försäkrade antingen helt eller delvis bör ersättas från denna rättsskyddsförsäkring som behandlas såsom grupptalan som hänför sig till vårdnad och underhåll av barn, rätt till umgänge med barn eller boende där den försäkrade är part i egenskap av ägare, innehavare eller förare av ett motorfordon eller en vattenfarkost. 46 Åtgärder vid inträffat försäkringsfall

18 46.1 Om den försäkrade önskar använda sig av försäkringen bör därom på förhand skriftligen anmälas till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget skall i detta fall tillställa den försäkrade ett skriftligt ersättningsbeslut Den försäkrade skall som sitt ombud anlita advokat eller annan jurist. Om den försäkrade överhuvudtaget inte anlitar ombud eller som sitt ombud anlitar någon annan än en person som avlagt juris kandidat- eller juris magisterexamen eller motsvarande utländsk examen utbetalas ingen ersättning från försäkringen Den försäkrade skall vid rättegången och under förhandlingar om förlikning av motparten kräva ersättning till fullt belopp för sina advokat- och rättegångskostnader. Om den försäkrade utan motiverad orsak inte kräver ersättning för sina kostnader av motparten kan ersättningen från försäkringen enligt lagen om försäkringsavtal nedsättas eller helt avslås. Om ett av den försäkrade till motparten framfört yrkande på ersättning för rättegångskostnader genom beslut av domstol helt eller delvis förkastas, ska på yrkandet av försäkringsbolaget besvär anföras över beslutet Den försäkrade har inte rätt att med bindande verkan för försäkringsbolaget medge beloppet av kostnaderna för ärendets skötsel. Ersättning som den försäkrade eventuellt betalat till sitt ombud som ersättning för ombudets arvoden och kostnader har inte bindande verkan för försäkringsbolaget vid bedömning av huruvida rättegångskostnaderna är skäliga. 47 Ersättningsbestämmelser 47.1 Försäkringsbelopp Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet utgör i varje försäkringsfall högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet För försäkringsfall som inträffat under en försäkringsperiod, betalas i ersättning högst två gånger försäkringsbeloppet Begränsat försäkringsbelopp Maximibeloppet av försäkringsgivarens ersättningsskyldighet för kostnader som uppkommit före inledande av huvudförhandling vid tingsrätt, domstolsmedling eller skiljemannaförfarande samt för kostnader i ärende som avgjorts utan rättegång utgör 50 % av det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet Om värdet av det tvistiga intresset kan uppskattas i pengar, ersätter försäkringen vid tviste- och ansökningsärenden samt då den försäkrade är målsägande i brottmål högst två gånger värdet av det intresse tvisten gäller. Vid uppskattning av värdet av intresset beaktas inte yrkanden på ränte-, parts- eller advokatoch rättegångskostnader. Om föremålet för tvisten är en betalning av återkommande natur, beaktas uppskattningen av värdet av intresset högst ett belopp som är tio gånger det tvistiga ersättningsbeloppet Självrisk De kostnader som ersätts minskas med det i försäkringsbrevet antecknade självriskbeloppet Kostnader som ersätts Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader enligt följande: I tvist och ansökningsmål Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och för bevisföring. Om förutsättningen för att ett ärende kan hänskjutas till prövning av domstol är rättshandling eller beslut fattat av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna från och med det att ärendet kan hänskjutas till behandling vid tingsrätt Ärende som är föremål för skiljemannaförfarande eller medling Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål. Skiljemans och medlares arvoden och kostnader ersätts dock inte, liksom inte heller skiljemannainstitutets eller handelskammarens arvode I brottmål Som målsägande Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för bevisföring till den del det vid rättegången är fråga om den försäkrades annat privaträttsligt krav till följd av brott än rättegångskostnader Som svarande Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för bevisföring, om det är fråga om åtal som målsäganden väckt mot den försäkrade i det fall att den allmänna åklagaren har beslutat om åtalseftergift eller nedlagt åtalet Sökande av ändring hos högsta domstolen Om sökande av ändring hos högsta domstolen förutsätter besvärstillstånd ersätter försäkringen kostnaderna för sökande av ändring endast i det fall att tillstånd beviljats. Kostnader på grund av användning av extraordinära rättsmedel ersätts endast om högsta domstolen har godkänt klagan, återbrytande av dom eller återställt försutten fatalietid Gemensamt intresse Om det i ärende är fråga om i väsentlig grad annat än den försäkrades eget intresse eller den försäkrade i försäkringsfall har att bevaka ett gemensamt intresse med sådana som inte är försäkrade med denna försäkring, ersätter försäkringen endast den del av kostnaderna som kan anses utgöra den försäkrades andel Ersättningens belopp och uträkning av ersättningen De advokat- och rättegångskostnader som ersätts från försäkringen bestäms enligt vad som i rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål stadgas om rättegångskostnader. Om domstol inte, på grund av parternas medgivande, i sitt utslag har uttalat sig om advokat- eller rättegångskostnader, eller om ärendet har avgjorts genom förlikning, bestäms de kostnader som ersätts också med beaktande av i motsvarande ärenden vanligen utdömda eller erlagda kostnader. Av kostnaderna ersätts emellertid högst det kostnadsbelopp som domstolen har ålagt den försäkrades motpart att betala, såvida inte domstolen på de grunder som framgår av dess beslut uttryckligen har ansett att den försäkrade delvis eller i sin helhet själv ska bära sina kostnader. För anlitande av ombud ersätts skäligt arvode för ombudets arbete och nödvändiga kostnader. Vid bestämmandet av arvodets och kostnadernas skälighet beaktas värdet av den förmån som gjorts stridig, ärendets svårighet och omfattning samt det utförda arbetets mängd och kvalitet. Beloppet av de kostnader som er-

19 sätts utgör emellertid högst det kostnadsanspråk som den försäkrade riktat mot sin motpart. Om värdet av en förmån som gjorts stridigt kan beräknas i pengar, ersätter försäkringen inom ramen för det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet högst det dubbla beloppet av den förmån som gjorts stridig eller, om tvisten gäller en betalning av periodisk natur, beaktas vid beräkningen av beloppet högst det tiodubbla beloppet av den engångsbetalning som gjorts stridig. Vid beräkningen av förmånens belopp beaktas inte krav på ränte- eller advokat- och rättegångskostnader Kostnader som försäkringen inte ersätter Försäkringen ersätter inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade genom dom eller avtal ålagts att betala. Motpartens rättegångskostnader som den försäkrade ålagts att betala ersätts dock på samma villkor som den försäkrades egna advokatkostnader då den försäkrade vid rättegång biträtts av konsumentombudsmannen eller hans underlydande och behandlingen av den försäkrades ärende har varit viktig med tanke på tilllämpning av lag och konsumenternas allmänna intresse, eller den försäkrades motpart i ett ärende huvudsakligen har underlåtit att följa konsumenttvistenämndens, Försäkringsnämndens eller annat motsvarande organs beslut, som till ärendets centrala delar är positivt för den försäkrade kostnader förorsakade av säkringsåtgärder eller verkställande av dom eller utslag. Kostnader för sökande av säkringsåtgärd ersätts emellertid, om säkringsåtgärden hänför sig till en rättegång som är anhängig när ansökan om säkringsåtgärd görs och behandlas i samma domstol som själva målet och om ersättning för rättegångskostnaderna för själva målet utbetalas ur rättsskyddsförsäkringen. Kostnader för verkställighet av säkringsåtgärd ersätts inte heller i detta fall den försäkrades tidsspillan, eget arbete eller därav orsakade kostnader, förlorad inkomst eller förtjänst, rese- eller uppehållskostnader, inte heller den tilläggskostnad som uppstår vid byte av ombud eller genom den försäkrades eget kostnadshöjande eller onödiga kostnader förorsakande förfarande kostnader som förorsakas av införskaffande av juridiskt sakkunnigutlåtande kostnader som förorsakas av brottsanmälan eller begäran om undersökning eller förundersökning i brottmål kostnader för sådana omständigheter eller bevis som domstolen inte beaktar kostnader som den försäkrade eller hans ombud förorsakat genom att utebli från domstolen, genom att inte iaktta domstolens förordnanden eller genom att lägga fram ett påstående, som de har vetat eller borde ha vetat vara obefogat, eller kostnader som de i övrigt genom att förlänga rättegången uppsåtligen eller av oaktsamhet förorsakat kostnader för rättegång, som den försäkrade eller hans ombud inlett utan att motparten givit anledning därtill, eller i övrigt uppsåtligen eller av oaktsamhet föranlett en onödig rättegång skiljemans, medlares, handelskammarens och skiljemannainstitutets arvoden och kostnader kostnader för sökande av offentlig rättshjälp kostnader som orsakats av åtgärder som vidtagits före försäkringsfallet eller av preliminär utredning kostnader för skötsel av ett stridigt ärende till följd av vilken den försäkrade även med fog avstår från sina krav gentemot motparten kostnader för rättegång, där den försäkrades yrkande har avvisats eller förkastats som preskriberat, förtida eller som utan laglig grund kostnader för inhämtande av annat utlåtande än juridiskt expertutlåtande, om utlåtandet inte stöder de yrkanden som den försäkrade framställt i ärenden eller bestrider motpartens yrkanden rättegångskostnader, som på basis av 9 kapitlet i lagen om rättegång i brottmål ska betalas ur statliga medel Övriga ersättningsbestämmelser Försäkringsbolaget betalar ersättning för den försäkrades advokat- och rättegångskostnader efter det att domstols utslag vunnit laga kraft eller förlikning nåtts Ersättningen utbetalas efter det att den försäkrade har visat att han har betalat in sin självriskandel av kostnaderna och den andel som eventuellt överstiger försäkringsbeloppet på ombudets bankkonto. Kontot skall vara samma konto som det på vilket den ersättning som skall betalas ur försäkringen inbetalas Som minskning av försäkringsbolagets ersättningsskyldighet bör räknas den kostnadsersättning, som den försäkrades motpart har ådömts eller förbundit sig att betala till den försäkrade, såvida denna ersättning kunnat inkasseras av den betalningsskyldige Om motparten har ådömts eller förbundit sig att till den försäkrade betala kostnadsersättning, som vid utbetalning av ersättning från försäkringen är obetald, är den försäkrade innan ersättningen utbetalas skyldig att överföra sin rätt till kostnadsersättning på försäkringsbolaget upp till det ersättningsbelopp som utbetalas från försäkringen. Om den försäkrade själv varit tvungen att betala en del av sina kostnader på grund av att kostnaderna överstiger försäkringens högsta ersättningsbelopp, delas den kostnadsersättning som erhålles av motparten mellan försäkringsbolaget och den försäkrade i proportion till erlagda kostnadsandelar efter det att försäkringsbolaget inkasserat kostnaderna av den betalningsskyldige Om kostnadsersättning som den försäkrades motpart genom dom eller avtal ålagts att betala har betalats till den försäkrade eller han i övrigt fått räkna sig den tillgodo, skall den försäkrade till försäkringsbolaget återbetala kostnadsersättningen inklusive ränta upp till det försäkringsbelopp som utbetalats från försäkringen. 50 Merskyddsförsäkringar För merskyddsförsäkringarnas del följs dessutom i tillämpliga delar Hemförsäkringens försäkringsvillkor.

20 51 Nyvärdesförsäkring 51.1 Försäkringen kan tecknas som merskydd oberoende av vilken försäkringsform som valts (grundskyddet). Försäkringens omfattning omfattar dock alltid grundskyddet Försäkringens föremål Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnd lösegendom enligt punkt På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom som före skadan varit funktionsdugligt görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt Då reparationskostnaderna överstiger 60 % av återanskaffningsvärdet ersätts nyanskaffning under de fria åren Försäkringen ersätter ej skada som beror på slitage, korrosion, materialtrötthet, förskämning, svampbildning, murknande, lukt, förändring i luftfuktighet eller temperatur eller annat småningom verkande fenomen I övrigt tillämpas i punkterna 25, 26 och 27 nämnda begränsningar, säkerhetsföreskrifter och värderings- och ersättningsbestämmelser. 60 Privat olycksfallsförsäkring 61 Försäkringens ändamål Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta de olycksfall som drabbat den försäkrade under den tid försäkringen är i kraft. 62 Försäkrade och förmånstagare 62.1 Försäkrade Försäkrade är i försäkringsbrevet nämnda, i Finland fast bosatta personer som omfattas av den finska sjukförsäkringslagen Förmånstagare Förmånstagare vid dödsfall är den försäkrades anhöriga och beträffande annan ersättning den försäkrade, om inte försäkringstagaren skriftligen anmält till försäkringsbolaget annan förmånstagare (se punkt 8 i de allmänna avtalsvillkoren). Med anhöriga avses den försäkrades maka/make och arvingar. Med maka/make avses den person som den försäkrade vid sin död var gift med eller i registrerat parförhållande. 63 Försäkringens giltighet 63.1 Försäkringsform Heltidsförsäkringen gäller både i arbetet och under fritiden Fritidsförsäkringen gäller enbart under fritiden. Försäkringen ersätter inte i lagen om olycksfallsförsäkring åsyftade arbetsolycksfall, som inträffar då den försäkrade är i arbete i förtjänstsyfte i annans tjänst eller som självständig företagare Giltighetsområde Försäkringen gäller överallt i världen. Observera begränsningarna i punkt Giltighet vid idrottsutövning Försäkringen gäller inte under tävlingsidrott, matcher eller träning som ordnas av idrottsförbund eller idrottsförening eller då den försäkrade tränar enligt ett träningsprogram för tävlingsidrott. Försäkringen gäller ändå under utövande av i riskklass 1 nämnda eller motsvarande idrotts- och fritidssysselsättningar. Försäkringen kan dessutom med tilläggsavtal och mot tilläggspremie fås i kraft för riskklasserna 2 och 3 eller motsvarande idrott eller fritidssysselsättning, då den försäkrade hör till en förening. Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Aerobic Friidrott Berg-, klipp- o isklättring Badminton Fäktning Dykning med aggregat Boboll Orientering Fotboll Bågskytte Ridning Handboll Golf Ringette Innebandy Löpning Vattenskidåkning Ishockey Simning Volleyboll Kamp- o självförsvars- Skidning Väggklättring sporter Skytte Skidskytte Korgboll Slalom Squash Rullskrinning Surfing Travsport Sportdykning Tennis Riskfyllda idrottsgrenar och aktiviteter som alltid kräver tilläggsavtal och -premie, även vid engångsföreteelse är t.ex.: kamp- och självförsvarssporter, berg-, klipp- och isklättring, flygrelaterade sportgrenar, benjihopp, fridykning, dykning med aggregat och sportdykning, störtlopp. Vid all tävlingsidrott krävs ett idrottstillägg. Om tilläggsavtal tecknats, kan i försäkringen också mot tilläggspremie tilläggas ersättning för fysikalisk behandling, för högst 5 gånger per skadefall. Dessa begränsningar berör inte barn under 15 år. Försäkringen kan inte med tilläggspremie eller tilläggsavtal fås i kraft för följande sportgrenar. Glaciärvandring Off-piståkning Motorsporter Motorbåtsport Motorcykelsport Världshavssegling (Stilla havet, Atlanten, Indiska oceanen och Norra Ishavet) Under bergsbestigning, vandring eller klättring på höjder över meter. Försäkringen gäller inte professionellt utövande av idrott. Sjukvårdskostnader som ersätts med stöd av gällande idrottslicens- och motsvarande försäkringar är primära i förhållande till denna försäkring Giltighet vid flygresa Försäkringen är i kraft under flygresa, då den försäkrade medföljer som passagerare i luft- fartyg, som är försett med na-

Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88J

Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88J Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88J Gäller från. 1.1.2014 Innehållsförteckning 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 De försäkrade 23 Försäkringens föremål 24 Försäkringens

Läs mer

Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88K

Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88K Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88K Gäller från. 1.1.2015 Innehållsförteckning 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 De försäkrade 23 Försäkringens föremål 24 Försäkringens

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 Ö 36A BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 10 BRANDFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 2 Försäkringens ändamål 2 3 Försäkringens föremål 2 4 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Företagsförsäkring Försäkringsvillkor 68G

Företagsförsäkring Försäkringsvillkor 68G Företagsförsäkring Försäkringsvillkor 68G Gäller från. 1. 1. 2015 Innehåll 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 Försäkringens föremål 23 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Lantbruksförsäkring Försäkringsvillkor 67D

Lantbruksförsäkring Försäkringsvillkor 67D Lantbruksförsäkring Försäkringsvillkor 67D Gäller fr.o.m. 01.01.2015 Innehåll 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 De försäkrade 23 Försäkringens föremål 24 Försäkringens

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

Fastighetsförsäkring Försäkringsvillkor 90E

Fastighetsförsäkring Försäkringsvillkor 90E Fastighetsförsäkring Försäkringsvillkor 90E Gäller från 1.1.2014 Innehåll 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 Försäkringens föremål 23 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Särskilt försäkringsvillkor Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING 01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING Hemöms din trygghet i vardagen Hemförsäkringen för mer än bara hem Ekonomisk trygghet är en viktig del av vår grundtrygghet. Oväntade händelser kan lätt rubba balansen. Vår

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. Var försäkringen gäller 3 3. Försäkrad egendom 3 3.1 Försäkringen omfattar 3 4. Försäkringsform

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Bostadsrättstillägg HSB745

Bostadsrättstillägg HSB745 Bostadsrättstillägg HSB745 I tillägg till Försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning PS900 Gäller från och med 2016-01-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring Utdrag (110221) ur Allmänt Villkor Willis Bostadsrättsföreningsförsäkring 2010-12-23 A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bostadsrättshavare

Läs mer

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 31.3.2014 1 Heta arbeten - säkerhetsföreskrift 2014 Innehåll 1 Säkerhetsföreskriftens syfte... 2 2 Förpliktelse... 2 3 Definitioner... 2 4 Hetarbetsplan... 3 5 Heta

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG YH 05 BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 958 1 11.05 100 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Försäkringens struktur... 4 ES SAKFÖRSÄKRING... 4 ES 1 Syfte... 4 ES 2 Objekt...

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

Pohjolas fastighetsförsäkringar

Pohjolas fastighetsförsäkringar Pohjolas fastighetsförsäkringar Fastighetsförsäkring, Omfattande fastighetsförsäkring, Fullvärdesförsäkring för fastighet Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 KI 01 Fastighetsförsäkring...3

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG YH 09 BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006 103 969 1 10.05 400 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING... 3 ES 1 SYFTE... 3 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...

Läs mer

Förebyggande av elbränder i hushåll

Förebyggande av elbränder i hushåll Förebyggande av elbränder i hushåll Innehållsförteckning: 1. Säkerhetsföreskriftens syfte... 1 2. Förpliktelse... 1 3. Periodisk besiktning av elinstallationer... 1 4. Elarbeten... 1 5. Utlösning av säkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR FÖR HEMMET OCH LÖSÖRET

FÖRSÄKRINGAR FÖR HEMMET OCH LÖSÖRET Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2015 FÖRSÄKRINGAR FÖR HEMMET OCH LÖSÖRET INNEHÅLL FÖRSÄKRINGAR FÖR HEMMET OCH LÖSÖRET...2 Mitthem-försäkring...2 Försäkring för värdeföremål...4 Småbåtsförsäkring...5

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem

Läs mer

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6)

Svenska Träförsäkringar AB. Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Vatten ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 V:1 700 V:1 1 (6) Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår I en serie av försäkringsvillkor för företagsförsäkring. Indelningen och numrering

Läs mer

Forsikringer i BRF Öddö Brygga

Forsikringer i BRF Öddö Brygga Forsikringer i BRF Öddö Brygga Öddö, desember 2014 BRFenes forsikringer Det er styrenes ansvar å sørge for at BRFene er hensiktsmessig forsikret. BRFenes forsikringer omfatter: Eiendomsforsikring (fullverdiforsikring

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

I dividue lt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller 1.1.2016

I dividue lt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller 1.1.2016 I dividue lt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller 1.1.2016 Hemförsäkringshandledning sidan 2 HEMMA utan bekymmer If Hemförsäkring är en försäkring för hela ditt hem i händelse

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ba461b34-bdb9-4834-930b-3ac2c33bf9ab Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION

FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 11 FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION...4 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...4 ES SAKFÖRSÄKRING...4 ES 1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE...4

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 05 BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...3 ES1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE...3 ES2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...3

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under 01.02.2016 LANTÖMS Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under många år kan förstöras på ett ögonblick.

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor Flyttgodsförsäkring Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-10299-14 Sid 2 (10) Innehåll 1. Försäkringsskydd... 3 1.1 Begränsningar 1.2 Föreskrift 1.3 Undantag 2. Flyttgodsförsening... 5 3. Självrisk... 6 4.

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall Försäkringsavtal 1 (9) BRF Lund Väster 3 Organisationsnummer 769623-4579 Verksamhet: Bostadsrättsförening Avtalstid fr.o.m. 1 oktober 2016 t.o.m. 30 september 2017 Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÖB 028:1 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1. Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrättslägenhet Försäkringen gäller för bostadsrättshavarens lägenhet på adressen som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION

FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.10.2008 YH 11 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...4 ES SAKFÖRSÄKRING...4 ES 1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE...4 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...4 2.1 Produktionsbyggnader...4

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET GJA 189:2 ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET UTAN SPRÄNGING, PÅLNING, SPONTNING ELLER RIVNING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Siffror och rubriker följer Allmänna försäkringsvillkoren

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF SKOGSFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till... 3 If Skogsförsäkring som skydd för din skog...

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Hemmets egendomsförsäkringsvillkor VILLKOR OMA 200.12, gäller från 1.1.2015

Hemmets egendomsförsäkringsvillkor VILLKOR OMA 200.12, gäller från 1.1.2015 Hemmets egendomsförsäkringsvillkor VILLKOR OMA 200.12, gäller från 1.1.2015 Innehållet i Hemmets egendomsförsäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 3 februari 2014 1 (5) Följande villkor är inkluderade: Försäkring för bostadsrätt och ägarlägenhet 2 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 När försäkringen gäller 2 3 Var

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Gäller från 1.1.2005. Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar 103 906 1 12.04 10 000 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 5 Gemensamma

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN VILLKOR Sveland Hjort Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-05-01 Välkommen till Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Ditt djur i Sveland. Det är ett stort

Läs mer

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING V 066:11 T:BRF 1:4 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1 Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrätts- Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarens lägenhet på adressen som lägenhet anges som försäkringsställe

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 03 BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2005 Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer 1458359-3 Adress: Labbackavägen 1, 00013 Pohjola, hemort: Helsingfors

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08 Försäkring JSC Trädvård AB Vårbäcksvägen 1 A 14640 TULLINGE Ändringar i rättsskyddsförsäkringen från 2011-01-01 Försäkringsbelopp Skattemål Det särskilda försäkringsbeloppet om högst 100 000 kr för tvist

Läs mer

Hemöms U25. villkor 01.08.2012. www.omsen.ax

Hemöms U25. villkor 01.08.2012. www.omsen.ax Hemöms U25 villkor 01.08.2012 www.omsen.ax HEMÖMS U25 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 01.08.2012 Ö 28C INNEHÅLL 10 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 2 20 SAKFÖRSÄKRING 2 1 Försäkringens ändamål 2 2 Giltighetstid 2

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Företagsförsäkring Produktfakta

Företagsförsäkring Produktfakta Företagsförsäkring Produktfakta Egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring Gäller fr.o.m. 1.4.2012 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Hemöms försäkringsvillkor

Hemöms försäkringsvillkor Hemöms försäkringsvillkor ö01c 01.06.2012 www.omsen.ax HEMÖMS FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 01.06.2012 Ö 01C INNEHÅLL 10 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 2 20 SAKFÖRSÄKRING 2 1 Försäkringens ändamål 2 2 Vem försäkringen

Läs mer

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring.

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring. Information om försäkring och skadereglering i samband med skada i bostadsrättsförening Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring Fastighetsförsäkring Med Fastighetsförsäkringen får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ett tryggt fastighetsägande. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Ansvarsförsäkring för verksamhet Försäkringsvillkor 300

Ansvarsförsäkring för verksamhet Försäkringsvillkor 300 Ansvarsförsäkring för verksamhet Försäkringsvillkor 300 Gäller från 1.1.2017 Innehållsförteckning 1 Försäkringens syfte 2 Den försäkrade verksamheten 3 Försäkringens giltighetsområde 4 Skadefall som ersätts

Läs mer

Vi vet vad som krävs

Vi vet vad som krävs BÅTförsäkringAR MEDELHAVET Vi vet vad som krävs MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGFORS Alandias medelhavsförsäkring innehåller: Sjöskada Du får ersättning om båten skadas vid grundstötning, kollision,

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Fastighetsförsäkring Produktfakta

Fastighetsförsäkring Produktfakta Fastighetsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.4.2012 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING Produktfakta

HEMFÖRSÄKRING Produktfakta HEMFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer