Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88H

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88H"

Transkript

1 Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88H Gäller från Innehållsförteckning 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 De försäkrade 23 Försäkringens föremål 24 Försäkringens giltighetsområde 25 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed 26 Säkerhetsföreskrifter 27 Värderings- och ersättningsbestämmelser 30 Ansvarsförsäkring 31 Försäkringens ändamål 32 De försäkrade 33 Försäkringens giltighetsområde 34 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed 35 Särskilda åtgärder vid inträffat skadefall 36 Ersättningsbestämmelser 40 Rättsskyddsförsäkring 41 Försäkringens ändamål 42 De försäkrade 43 Domstolar och försäkringens giltighetsområde 44 Försäkringsfall som ersätts 45 Begränsningar i samband med försäkringsfall 46 Åtgärder vid inträffat försäkringsfall 47 Ersättningsbestämmelser 50 Merskyddsförsäkringar 51 Nyvärdesförsäkring 60 Privat olycksfallsförsäkring 61 Försäkringens ändamål 62 Försäkrade och förmånstagare 63 Försäkringens giltighet 64 Åldersbegränsning 65 Skadefall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem 66 Ersättningar 67 Olycksfallsförsäkring för ungdom 70 Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring 71 Gemensamma bestämmelser för Olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkringen 71.1 Försäkringens ändamål 71.2 Försäkrade och förmånstagare 71.3 Försäkringens giltighet 71.4 Atomskada och krig

2 71.5 Information som skall lämnas innan försäkringsavtalet ingås 71.6 Direktiv för ansökan om ersättning 72 Olycksfallsförsäkring 72.1 Försäkringens innehåll 72.2 Ålderns inverkan på försäkringens giltighet 72.3 Skadefall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem 72.4 Ersättningar 73 Olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 74 Sjukkostnadsförsäkring 74.1 Försäkringens innehåll 74.2 Ålderns inverkan på försäkringens giltighet 74.3 Sjukdomar som ersätts och begränsningar i anslutning till dem 80 Resenärförsäkring 81 Försäkringens ändamål 82 De försäkrade 83 Försäkringens giltighet 84 Förmånstagare 85 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed 86 Ersättningar 87 Ersättningsbegränsningar 90 Resgodsförsäkring 91 Försäkringens ändamål 92 De försäkrade 93 Försäkringens föremål 94 Försäkringens giltighet 95 Skador som ersätts och begränsningar i anslutning till dem 96 Säkerhetsföreskrifter 97 Ersättningsbestämmelser 98 Ersättningsbegränsningar 100 Hund- och kattförsäkring 101 Försäkringens innehåll 102 Försäkringens ändamål 103 Försäkringens föremål 104 Försäkringens giltighetsområde 105 Skadefall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem 106 Ersättningsbestämmelser 107 Merskyddsförsäkringar Veterinärvårdsförsäkring Försäkring för hundvalpar och kattungar Försäkring för brukshundar 110 Hästförsäkring 111 Försäkringens innehåll 112 Försäkringens ändamål 113 Försäkringens föremål 114 Försäkringens giltighetsområde 115 Skadefall som ersätts och begränsningar i anslutning till dem 116 Ersättningsbestämmelser 117 Självrisk 118 Merskyddsförsäkringar Veterinärvårdsförsäkring Fölförsäkring 120 Skogsförsäkring 121 Försäkringens innehåll 122 Försäkringens ändamål 123 Försäkringens föremål 124 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed Kombinerad skogsförsäkring Skogsbrandförsäkring 125 Värderings- och ersättningsbestämmelser Allmänna avtalsvillkor B Skadeförsäkring C Personförsäkring

3 10 Hemförsäkring 11 I Hemförsäkringen ingår egendomsförsäkring. 12 Egendomsförsäkringen består av en eller flera av följande försäkringsformer: Brand och storm Stöld, skadegörelse och elfenomen Läckage Annat plötsligt och oförutsett Specialskydd Försäkringens omfattning kan väljas objektsvis skilt för var och en byggnad och lösegendomsgrupp som ingår i försäkringen och anteckning därom görs i försäkringsbrevet. Specialskydd kan endast tecknas för lösegendom. 13 Ifall särskild överenskommelse träffats ingår i försäkringen också de merskyddsförsäkringar som antecknats i försäkringsbrevet. 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål Försäkringens ändamål är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada som av i punkt 25 nämnda skadefall förorsakats egendom som är föremål för försäkringen samt övriga i punkt nämnda kostnader. 22 De försäkrade Försäkrade är försäkringstagaren och andra med honom/henne i samma hushåll stadigvarande boende personer. 23 Försäkringens föremål Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnd egendom enligt följande: 23.1 Byggnader I försäkringsbrevet nämnda byggnader samt för deras skötsel erforderliga bränslen och handverktyg till byggnaden hörande kyl-, luftkonditionerings- och centralvärmeanläggningar, mot dessa svarande direkta och ackumulerande elvärmeanläggningar jämte kompressorenheter samt oljecisterner till byggnaden hörande elkablar, avlopps-, vatten-, värmelednings-, olje-, gas- och ångledningssystem samt anläggning för avlopps- och gråvattenhantering intill kommunalt eller annat allmänt ledningssystems anslutningspunkt till byggnaderna hörande, på tomten befintliga elektriska ledningar och kwh-mätare som ägs av försäkringstagaren samt bostadsfastighets elektriska huvudcentraler byggnadens gårdsplan och trädgård med jordmån och växter. Med gårdsplan avses ett skött område i direkt anslutning till den försäkrade bostadsbyggnaden inklusive växtbestånd. Med växtbestånd avses träd, buskar, markvegetation och planterade växter som växer på gårdsplanen. Skog på tomten och i naturtillstånd levande områden anses inte som gårdsplan och omfattas inte av försäkringen på gårdsplan befintliga fasta sedvanliga konstruktioner, såsom staket, flaggstång, parabolantenn, gårdslampor, solpaneler och vindgeneratorer, torkställ för tvätt, utegrill med tak och byggnad eller anläggning av lätt konstruktion på högst 4 m 2 såsom lekstuga, växthus och hundkoja. Byggnader och konstruktioner större än 4 m 2 bör försäkras med separat avtal och premie biltält och lätta presenningstält är föremål för försäkringen endast om särskilt avtal därom ingåtts och anteckning gjorts i försäkringsbrevet upp till i försäkringsbrevet nämnt belopp på gårdsplan befintliga statyer och konstföremål till ett värde av högst euro övriga på gårdsplanen befintliga icke sedvanliga konstruktioner och lösegendom, som t.ex. simbassänger, bubbelpooler och tennisplaner är föremål för försäkringen såvida särskilt avtal därom ingåtts och anteckning gjorts i försäkringsbrevet upp till i försäkringsbrevet nämnt belopp. Föremål för försäkringen är även fabrikstillverkad brygga. Det maximala ersättningsbeloppet är dock euro. Vid skadefall är självrisken 10 % av ersättningsbeloppet, dock minst den självrisk som försäkringstagaren valt och som antecknats i försäkringsbrevet eller förnyelsekvittot. Försäkringen omfattar brand- och stormskador. Försäkringen ersätter inte skada förorsakad av sjögång, isens eller snöns tyngd eller rörelse, höjning av vattenstånd eller tjällyftning. Skador till följd av storm ersätts då vindens genomsnittliga hastighet överstiger 20 m/s. Föremål för försäkringen är de i försäkringsbrevet nämnda byggnaderna också då de är under uppförande eller ombyggnad Hemmets lösegendom Med hemmets lösegendom avses de försäkrades personliga lösegendom som normalt kan anses höra till ett hem. Till hemmets lösegendom anses också höra de försäkrade tillhöriga, på försäkringsstället förvarade, pengar och värdepapper upp till ett belopp om sammanlagt 510 euro, delar som lösgjorts från personbil, motorcykel, moped och båt i de försäkrades privata bruk som på vanligt sätt kan lösgöras, jämte sedvanliga tillbehör (med undantag av motorer), och som ifall av skada inte ersätts ur annan försäkring. Ersättning för dessa skall således i första hand sökas från fordonsförsäkringen. Med pengar avses förutom kontanta medel även bl.a. betalkort, checkar, lunchsedlar, resebiljetter och -kort. Med värdepapper avses bl.a. oanvända frimärken, aktier och obligationer. Till hemmets lösegendom hör även sällskapsdjur som normalt lever i bostadslägenheten, till ett sammanlagt belopp om högst 850 euro datorer och deras kringutrustning, fritt saluförda ADBprogram för hemdatorer samt upp till ett belopp om euro PC- och konsolspel, ljud och bildinspelningar som inköpts för privatbruk enskilt föremål, värdeföremål eller samlingar upp till ett belopp om euro. Överstigande belopp försäkras med tilläggsavtal och -premie samt anteckning därom i försäkringsbrevet. för de försäkrades förvärvsarbete erforderlig utrustning och arbetsredskap upp till ett belopp om euro. Överstigande belopp kan försäkras med tilläggsavtal och - premie samt anteckning därom i försäkringsbrevet. upp till ett belopp om euro sådan hyrd eller lånad egendom som skulle omfattas av egendomsförsäkringen, om den vore den försäkrades egen och som i fall av skada inte ersätts ur annan försäkring matvaror i kyl/frys upp till ett sammanlagt belopp om

4 2 000 euro. Överstigande belopp kan försäkras med tilläggsavtal och -premie samt anteckning i därom i försäkringsbrevet. cyklar upp till ett belopp om euro/cykel. Överstigande belopp kan försäkras med tilläggsavtal och -premie samt anteckning i därom i försäkringsbrevet. icke registreringspliktig trädgårdstraktor, gräsklippare, jordfräs och snöslunga med kringutrustning småbåt, båtmotor på högst 20 hk (15 kw), roddbåt, segeljolle och kanot upp till sammanlagt euro med försäkringsskydd för brand- och stöldskador Försäkringsvärdena för ovan nämnd egendom bör ingå i lösegendomens försäkringsbelopp eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet. Försäkringen omfattar inte sådan egendom som de försäkrade lånat eller hyrt till annan ADB-program och data som används i förvärvsarbete fordon och anordningar som går eller framförs med maskinkraft, med undantag av icke registreringspliktig trädgårdstraktor, gräsklippare, jordfräs, snöslunga Hyres- eller aktielägenhets inre del Till hemmets lösegendom hänförs utan särskilt omnämnande sådana av hyresgästen i hyreslägenheten utförda inredningsarbeten samt de inre delarna i en aktielägenhet till den del aktieägaren har en underhållsplikt för dessa enligt bostadsaktiebolagslagen till ett sammanlagt belopp om högst euro. Ersättning utbetalas enligt denna punkt såvida lägenheten används för eget bruk och skadan inte ersätts ur annan försäkring. Ifall lägenheten används för uthyrningssyfte, är utförda inredningsarbeten föremål för försäkringen endast såvida tilläggsavtal därom ingåtts och anteckning gjorts i försäkringsbrevet, dock högst till i försäkringsbrevet nämnt belopp. 24 Försäkringens giltighetsområde 24.1 För byggnadernas del gäller försäkringen på i försäkringsbrevet antecknad plats För lösegendomens del gäller försäkringen på i försäkringsbrevet antecknad plats och i de försäkrades i försäkringsbrevet antecknad bostadslägenhet samt i förvaringsutrymmen som hänför sig till användningen av denna lägenhet Värdet av lösegendom som förvaras i källar- eller vindsförråd, förvaringsutrymmen och gemensamma utrymmen får högst uppgå till 10 % av lösegendomens försäkringsbelopp eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet för hemmets lösegendom. Värdet av egendom som förvaras i fordon får högst uppgå till euro Försäkringen gäller, med även sådan lösegendom som tillfälligt flyttas, under en tid av högst 3 månader, från den i försäkringsbrevet antecknade platsen till annan plats i hela världen. I dessa fall är försäkringsbolagets ersättningsskyldighet begränsad till sammanlagt högst euro. Om egendomen endast är försäkrad med brand- och stormförsäkring gäller försäkringen endast på försäkringsstället. Då lösegendomen är försäkrad med specialskydd uppgår försäkringsbolagets ersättningsskyldighet till sammanlagt euro eller upp till 10 % av lösegendomens försäkringsbelopp eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet för hemmets lösegendom. Dessa maximiersättningsbelopp gäller även i det fall att egendomen är försäkrad med flera försäkringar som innehåller denna förmån. Som här avsedd lösegendom anses dock inte pengar och värdepapper, fordonsdelar eller fordonsutrustning. Med pengar avses förutom kontanta medel även bl.a. betalkort, checkar, lunchsedlar, resebiljetter och -kort. Med värdepapper avses bl.a. oanvända frimärken, aktier och obligationer Kostnader för efterforskning av försenat eller försvunnet resgods eller kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar, då för transport inlämnat resgods försenas till resmålet, omfattas inte av försäkringen. För att detta skydd skall ingå i försäkring bör separat resgodsförsäkring tecknas som merskyddsförsäkring Vid flyttning i Finland från en stadigvarande bostad till annan stadigvarande bostad gäller försäkringen för lösöret på båda platserna samt under flyttransporten mellan bostäderna under 14 dygn efter att flyttningen påbörjats. 25 Skadefall som ersätts samt begränsningar i samband därmed 25.1 Brand och storm Försäkringen gäller endast på försäkringsstället Brand eller sot Försäkringen ersätter skada förorsakad av eld som kommit lös och skada förorsakad av plötslig och oförutsedd utströmning av sot från eldstad eller uppvärmningsanordning. Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats föremål av att det antänts eller utsatts för värme. Skada på elektrisk anordning ersätts inte, om branden berott på elektriskt fenomen i anordningen (se punkt ) Blixtnedslag eller annat elektriskt fenomen Försäkringen ersätter skada som tillfogats den försäkrade egendomen genom direkt blixtnedslag med mekanisk splittring av egendomen som följd. Dessutom ersätter försäkringen skada som plötsligt och oförutsett elektriskt fenomen förorsakat på till byggnaden ansluten elektrisk ledning, kwh-mätare samt bostadsfastighets elektriska huvudcentral. Skada på annan elektrisk anordning till följd av spänningsvariation eller annat elektriskt fenomen ersätts inte. Förutsättning för ersättning för sådana skador är att försäkringsformen stöld, skadegörelse och elfenomen ingår i försäkringen Explosion Försäkringen ersätter skada förorsakad av explosion. Med explosionsskada avses plötslig mekanisk skada som berott på övertryck av gas eller ånga. Försäkringen ersätter inte skada, som förorsakats av att sprängämnen som tillhör offentlig inrättning exploderat förorsakats av yrkesmässigt sprängnings- eller brytningsarbete uppstått på förbränningsmotor genom explosion i motorn Nedfallande luftfarkost eller föremål som lossnat från luftfarkost Försäkringen ersätter skada som förorsakats av nedfallande

5 luft- eller rymdfarkost eller föremål som lossnat från dessa Storm Försäkringen ersätter skada som förorsakats då storm skadat byggnad eller byggnad och däri befintlig lösegendom. För skada på utvändig väggbeklädnad eller fönster, dörr, antennanläggning eller på gårdsplanen befintliga fasta sedvanliga konstruktioner betalas ersättning endast om skadan förorsakats av omkullblåst träd eller annat av stormen lösryckt föremål. Skador till följd av storm ersätts endast då vindens genomsnittliga hastighet överstiger 20 m/s. Försäkringen ersätter inte skada förorsakad av översvämning och annan höjning av vattenstånd än till följd av stormvind på skadeplatsen förorsakad av sjögång, tjällyftning, isens eller snöns tyngd eller rörelse förorsakad av vind, regn, snö, hagel eller annat naturfenomen på utomhus befintliga trädgårds-, lant- eller skogsbruksprodukter. Skada förorsakad av regn, snö, hagel eller köld ersätts endast om den har direkt samband med stormskadan på byggnaden. Försäkringen ersätter inte heller skada på plasttäckt byggnad, om skadan beror på att täckningsmaterialet inte fästs enligt tillverkarens eller leverantörens anvisningar Tilläggsskador i samband med vissa skadefall Försäkringen ersätter skada förorsakad av att det försäkrade föremålet försvunnit, stulits eller skadats i omedelbar anslutning till i punkterna nämnda ersättningsbara skadefall. Försäkringen ersätter skada på det försäkrade föremålet till följd av köld eller hetta, regn eller annan liknande orsak som berott på i punkterna och nämnda ersättningsbara skadefall, såvida skadan varit en direkt och oundviklig följd av nämnda skadefall Krigs och atomskadas inverkan på försäkringsbolagets ansvar Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av krig, uppror, revolution eller annan liknande orsak i atomansvarighetslagen definierad atomskada För försäkringen tillämpas även i punkterna nämnda begränsningar På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt Stöld, skadegörelse och elfenomen Stöld Försäkringen ersätter skada förorsakad av stöld av lösegendom, om någon brutit sig in i byggnaden eller utrymmet där lösegendomen förvaras och därvid anställt skada på konstruktioner och lås eller trängt sig in genom att använda annat slag av våld eller särskild förslagenhet trängt sig in med nyckel som tillgripits i samband med inbrott eller rån Kostnader för ändring av låskombination eller byte av lås ersätts endast då nyckel åtkommits vid inbrott, stöld eller rån. På kostnaderna görs ett årligt avdrag på 5 % från och med det andra bruksåret Försäkringen ersätter stöldskada och skadegörelse på egendom som förvarats i gemensamma utrymmen endast då någon brutit sig in i det gemensamma utrymmet och därvid anställt skada på konstruktioner och lås. Med gemensamma utrymmen avses t ex cykelrum, tvättstuga och torkrum Skadeersättning för egendom förvarad i källar- eller vindsförråd, förvaringsutrymmen och gemensamma utrymmen kan uppgå till högst 10 % av lösegendomens försäkringsbelopp eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet för hemmets lösegendom. Skadeersättning för egendom förvarad i fordon kan uppgå till högst euro Försäkringen ersätter, upp till det i punkt 24.4 nämnda maximibeloppet, skada förorsakad av stöld av lösegendom, då lösegendomen förvaras i på betryggande sätt stängt utrymme annorstädes än på försäkringsstället är med på resa Försäkringen ersätter inte stöldskada som drabbar lösegendom som lämnats utomhus, med undantag av cykel, sedvanliga trädgårdsmöbler, -prydnader och utegrill försvunnen, borttappad eller kvarglömd egendom båt, roddbåt, segeljolle eller kanot om försäkringsobjektet inte varit fastlåst med kätting och ett hänglås med stålbygel eller förvarats i låst utrymme. Stöld, olovligt brukande eller försök därtill av motor eller utrustning ersätts inte om försäkringsobjektet inte varit låst, förvarats i låst utrymme eller varit fastmonterat så, att det endast kunnat lösgöras med verktyg. För värdeföremål, apparatur och samlingar som förvaras i motorfordon, campingvagn, båt eller tält gäller säkerhetsföreskrifterna punkt Försäkringen ersätter inte stöldskada, om tid och plats för händelsen inte kan fastställas Skador på solglasögon och glasögonskalmar ersätts maximalt upp till 200 euro Inbrott Försäkringen ersätter skada som genom inbrott tillfogats byggnad Skadegörelse Försäkringen ersätter skada, som förorsakats av skadegörelse på byggnad och fasta sedvanliga konstruktioner och försäkrad egendom på gårdsplan lösegendom i samband med inbrott I bostadslägenhet inträngande vilda djur Försäkringen ersätter skada på byggnad och lösegendom förorsakad av att vilda djur trängt sig in i bostadslägenheten. Vinds-, källar- eller förvaringsrum anses inte vara bostadslägenhet. Försäkringen ersätter inte skada förorsakad av insekter eller skadedjur. Med skadedjur avses t.ex. möss, råttor, sorkar och minkar Rån Försäkringen ersätter skada, då egendom stulits eller i samband

6 med stöld skadats genom användande av våld eller hot om våld mot person Trafikolycka eller grundstötning Försäkringen ersätter enligt punkt 24.4 i trafikolycka där motorfordon varit delaktigt, eller vid grundstötning förorsakad skada på lösegendom till den del ersättning inte betalas ur annan försäkring Blixtnedslag eller annat elektriskt fenomen Försäkringen ersätter skada som tillfogats den försäkrade egendomen genom plötsligt och oförutsett elektriskt fenomen Tilläggsskador i samband med vissa skadefall Försäkringen ersätter skada som uppstått på försäkrat föremål till följd av köld eller hetta, regn eller annan liknande orsak vid i punkterna nämnda ersättningsbara skadefall, såvida skadan varit en direkt och oundviklig följd av nämnda skadefall. Försäkringen ersätter skada som uppstått på försäkrat föremål till följd av köld eller hetta, regn eller annan liknande orsak vid i punkterna nämnda ersättningsbara skadefall, såvida skadan varit en direkt och oundviklig följd av nämnda skadefall Krigs och atomskadas inverkan på försäkringsbolagets ansvar Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av krig, uppror, revolution eller annan liknande orsak i atomansvarighetslagen definierad atomskada För försäkringen tillämpas även i punkterna nämnda begränsningar På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt Läckage Förutsättning för ersättning för läckageskada är att läckageförsäkring ingår i försäkringen Försäkringen ersätter skada förorsakad av oförutsedd och direkt utströmning av vätska, ånga eller gas från byggnadens egna fasta vatten-, avlopps- eller värmeledningsnät, ång-, gas- eller oljeledningar byggnadens invändiga regnvattenledningar byggnadens egna fasta bruksanordningar belägna i gemensamma utrymmen till ledningsnätet med godkänd slanganslutning och avstängningsventil ansluten tvätt- eller diskmaskin i hushållsanvändning Försäkringen ersätter inte skada genom utströmning av regn- och smältvatten från takrännor, byggnadens utvändiga stuprör, regnvattenavlopp eller från andra ställen skada genom att vatten vid regn, störtregn, snösmältning eller översvämning tränger ut ur avloppsbrunn eller avloppsledning skada till följd av skada eller stockning i kommunal eller annan allmän vatten- eller avloppsledning skada som fukt förorsakar genom röta, svampbildning eller lukt vätska, ånga eller gas som läckt till spillo skada till följd av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel, inströmning av fukt från dräneringssystem, markeller kapillärfukt eller kondensvatten skada som förorsakats av vätska som läckt genom konstruktionernas fuktisolering eller anslutningsstället mellan rörnätet och byggnadskonstruktionen, såsom mellan golvbrunn och förhöjningsring Skador på värme- eller vattenanläggningar och -anordningar ersätts först efter det att rörnät och ledningar godkänts på vederbörande sätt Försäkringen ersätter inte kostnader förorsakade av service, underhållsreparationer eller skötsel av den försäkrade egendomen, ej heller kostnader för reparationer, förbättring av den tekniska nivån eller förnyande av ledningsnät och bruksanordningar eller av eliminering av funktionsstörningar såsom kostnader för upptining eller öppning av rör Skadeersättning för egendom förvarad i källar- eller vindsförråd, förvaringsutrymmen och gemensamma utrymmen kan uppgå till högst 10 % av lösegendomens försäkringsbelopp eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet för hemmets lösegendom. Skadeersättning för egendom förvarad i fordon kan uppgå till högst euro Oljeskada på jordmånen ersätts om anläggningen enligt myndigheternas bestämmelser har godkänts för bruk och regelbundet inspekterats. Se säkerhetsföreskrifterna punkt För försäkringen tillämpas även i punkterna nämnda begränsningar På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av värme- och vattenanläggningar och -anordningar görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt Om byggnaden inte skadas av läckaget görs ovannämnda avdrag också på kostnader för uppbrytning och igenläggning av konstruktioner på grund av lokalisering och reparation av fel samt kostnader för grävning och fyllning av jord. Om värme- och vattenanläggningens och -anordningens ålder överstiger 30 år görs, på kostnader för byggnadskonstruktioner, ett åldersavdrag i enlighet med följande tabell. Åldersavdraget uträknas utgående från åldern på den ledning, det rörnät eller den anordning som orsakat skadan. Avdraget görs på kostnader för uppbrytning och igenläggning av konstruktioner på grund av lokalisering och reparation av fel samt kostnader för grävning och fyllning av jord. Åldern hos ledningen, röret eller anordningen räknas från början av det bruksår som följer på installeringsåret. Ledningens, rörnätets eller anordningens Åldersavdrag ålder år 30 % år 50 % Över 50 år 80 % Ifall åldersavdraget, uträknat enligt ovannämnda tabell, understiger den enligt punkt uträknade självrisken, avdras denna självrisk i stället för åldersavdraget. I övriga fall avdras avtalets bassjälvrisk, dock minst den valda självrisken På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av annan egendom görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt 27.7.

7 25.4 Annat plötsligt och oförutsett Försäkringen ersätter skada som plötsligt och oförutsett drabbar försäkrad egendom Förutsättning för ersättning för stöld, skadegörelse och elfenomen är att försäkringsformen stöld, skadegörelse och elfenomen ingår i försäkringen Förutsättning för ersättning för läckageskada är att läckageförsäkring ingår i försäkringen Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats: av att föremål har försvunnit, tappats eller kvarglömts, ej heller stöldskada, om tid och plats för händelsen inte kan fastställas stöldskada på försvunnen, tappad eller kvarglömd lösegendom stöldskada på lösegendom som lämnats utomhus, med undantag av cykel (se punkt ) och sedvanliga trädgårdsmöbler, -prydnader och utegrill av felaktig användning idrottsredskap, skidutrustningar, sportartiklar, textilier, musikinstrument, fjärrstyrda anordningar eller motsvarande då de använts för sitt ändamål. För cyklar gäller begränsningen då de används i tävlingsbruk eller i träning för tävling av hund eller annat sällskapsdjur genom rivning, bitning, skrapning, av djurets avföring eller sekret förorsakad skada på den försäkrade egendomen till följd av avbrott i tillförseln av elström, gas, vätska, värme eller motsvarande, om inte avbrottet är en direkt följd av ett skadefall som ersätts enligt dessa villkor själva föremålet av slitage, korrosion, materialtrötthet, förskämning, röta, svampbildning, murknande, lukt, förändring i luftfuktighet eller temperatur eller annat småningom verkande fenomen av planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel, inströmning av fukt från dräneringssystem, mark- eller kapillärfukt eller kondensvatten av vätska som läckt genom konstruktionernas fuktisolering eller anslutningsstället mellan rörnätet och byggnadskonstruktionen, såsom mellan golvbrunn och förhöjningsring av att vatten vid regn, störtregn, snösmältning eller översvämning tränger ut ur avloppsbrunn eller avloppsledning skada genom utströmning av regn- och smältvatten från takrännor, byggnadens utvändiga stuprör, regnvattenavlopp eller från andra ställen av skada eller stockning i kommunal eller annan allmän vatten- eller avloppsledning av att vätska, ånga, gas eller olja läckt till spillo av översvämning, annan höjning av vattenstånd än till följd av stormvind på skadeplatsen, sjögång, isens eller snöns tyngd eller rörelse eller tjällyftning av vind, regn, snö, hagel eller annat naturfenomen på utomhus befintliga trädgårds-, lant- eller skogsbruksprodukter av insekter eller skadedjur. Med skadedjur avses t.ex. möss, råttor, sorkar och minkar av att sprängämnen som tillhör offentlig inrättning exploderat eller av yrkesmässigt sprängnings- eller brytningsarbete av krig, uppror, revolution eller annan liknande orsak eller av i atomansvarighetslagen definierad atomskada Skador på solglasögon och glasögonskalmar ersätts maximalt upp till 200 euro Skadeersättning för egendom förvarad i källar- eller vindsförråd, förvaringsutrymmen och gemensamma utrymmen kan uppgå till högst 10 % av lösegendomens försäkringsbelopp eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet för hemmets lösegendom. Skadeersättning för egendom förvarad i fordon kan uppgå till högst euro Skador på värme- eller vattenanläggningar och -anordningar ersätts först efter det att rörnät och ledningar godkänts på vederbörande sätt Försäkringen ersätter inte kostnader förorsakade av service, underhållsreparationer eller skötsel av den försäkrade egendomen, ej heller kostnader för reparationer, förbättring av den tekniska nivån eller förnyande av ledningsnät och bruksanordningar eller av eliminering av funktionsstörningar såsom kostnader för upptining eller öppning av rör För försäkringen tillämpas även i punkterna nämnda begränsningar På kostnaderna för reparation eller återanskaffning av egendom görs avdrag på basis av föremålets ålder enligt tabellen i punkt Specialskydd Förutsättning för ersättning enligt denna försäkringsform är att försäkringsformerna stöld, skadegörelse och elfenomen samt annat plötsligt och oförutsett ingår i försäkringen Försäkringens föremål Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnd lösegendom i hemmet enligt punkt Försäkringens giltighet Försäkringen gäller på i försäkringsbrevet antecknad plats samt tillfälligt, under en tid av högst 3 månader, överallt i världen upp till sammanlagt högst 10 % av försäkringsbeloppet eller det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet för hemmets lösegendom, även i det fall att lösegendomen är försäkrad med flera försäkringar som innehåller denna förmån. Som här avsedd lösegendom anses dock inte fordonsdelar eller fordonsutrustning. Pengar och värdepapper ersätts upp till 200 euro då de tillfälligt finns på annan än i försäkringsbrevet antecknad plats Försenat eller försvunnet resgods Försäkringen ersätter kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar, då för

Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88K

Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88K Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88K Gäller från. 1.1.2015 Innehållsförteckning 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 De försäkrade 23 Försäkringens föremål 24 Försäkringens

Läs mer

Hemöms försäkringsvillkor

Hemöms försäkringsvillkor Hemöms försäkringsvillkor ö01c 01.06.2012 www.omsen.ax HEMÖMS FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 01.06.2012 Ö 01C INNEHÅLL 10 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 2 20 SAKFÖRSÄKRING 2 1 Försäkringens ändamål 2 2 Vem försäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION

FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 11 FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION...4 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...4 ES SAKFÖRSÄKRING...4 ES 1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE...4

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Gäller från 1.1.2005. Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar 103 906 1 12.04 10 000 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 5 Gemensamma

Läs mer

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 02 EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 953 1 10.05 100 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING...

Läs mer

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HEMFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Hemförsäkringen

Läs mer

FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING YH 04 AY 04 FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.3.2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ES SAKFÖRSÄKRING... 2 ES 1 SYFTE... 2 ES 2 OBJEKT... 2 2.1 Försäkringsobjekt... 2 2.2 Utvidgningar och begränsningar

Läs mer

FÖRETAGSETTAN. Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...

FÖRETAGSETTAN. Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING... FÖRETAGSETTAN Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...3 ES 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...3 2.1 Försäkringsobjekt...3

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Easy, New life och produkter som tagits ur försäljning Gäller från 4.2.2013 133 687 1 12.12 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...3 Vårdkostnadsförsäkring...4

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015

Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015 Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015 Båtförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. INNEHÅLL Begrepp som

Läs mer

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 FÖRSÄKRINGSVILLKOR MODERNA FÖRSÄKRINGAR...1 SAMMANFATTNING...4

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov?

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? Pohjolas Måttskydd Försäkringar för hemmet och familjen Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? 1 Denna produktbeskrivning berättar om Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Måttskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2010-07-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Försäkringsvillkor för villa och fritidshus. Gäller från 2012-06-04

Försäkringsvillkor för villa och fritidshus. Gäller från 2012-06-04 Försäkringsvillkor för villa och fritidshus Gäller från 2012-06-04 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2012-01-01. Villkor Hem, villa & fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus. Gäller från 2012-01-01. Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus Gäller från 2012-01-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Båtförsäkring Försäkringsvillkor

Båtförsäkring Försäkringsvillkor Båtförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 Försäkringens ändamål 3 Försäkringsobjekt

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-08-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, fi lial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN YH 01 FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 950 1 10.05 200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 4 ES SAKFÖRSÄKRING... 4 ES 1 Syfte...

Läs mer

Villahemförsäkring Villkor VH 10

Villahemförsäkring Villkor VH 10 Villahemförsäkring Villkor VH 10 1 Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick och armbandsur, konst och äkta mattor och andra värdefulla föremål. Förvara viktiga kvitton

Läs mer

Villkor Villahemförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Villahemförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villahemförsäkring VH13 Villkor Villahemförsäkring Gäller från 2013-01-01 Villkor Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D

Läs mer

Villkor Villahemförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Villkor Villahemförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Villahemförsäkring VH14 Villkor Villkor Villahemförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad

Läs mer

Villkor Villahemförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Villkor Villahemförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Villahemförsäkring VH14 Villkor Villkor Villahemförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad

Läs mer

VILLKOR FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH13. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2013-01-01

VILLKOR FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH13. Fritidshusförsäkring. Gäller från 2013-01-01 VILLKOR FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FH13 Fritidshusförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad

Läs mer

Villkor Villahemförsäkring

Villkor Villahemförsäkring Villahemförsäkring VH14 Villkor Villahemförsäkring Gäller från 14-01-01 Villkor Villahemförsäkring gäller från 14-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller

Läs mer

VillaHem. försäkringsvillkor 1 maj 2010

VillaHem. försäkringsvillkor 1 maj 2010 VillaHem försäkringsvillkor 1 maj 2010 Home Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

VillaHem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

VillaHem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 VillaHem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Home Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

Fritidshus. försäkringsvillkor 1 maj 2011

Fritidshus. försäkringsvillkor 1 maj 2011 Fritidshus försäkringsvillkor 1 maj 2011 Holiday home Här har vi samlat allt som vår fritidshusförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer