Företagsförsäkring Produktfakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsförsäkring Produktfakta"

Transkript

1 Företagsförsäkring Produktfakta Egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring Gäller fr.o.m Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de väsentligaste delarna. Beskrivningen, som gäller konsumenter och med dessa jämförbara näringsidkare är inte uttömmande. Därför bör du också bekanta dig med försäkringsvillkoren. Folksam Skadeförsäkring Ab, PB 549 (Märaholmskajen 3), Helsinfors, FO-nummer , Hemort: Helsingfors Tfn ,

2 Företagsförsäkring Företagsförsäkringen är en flexibel försäkring med vilken du kan försäkra de flesta normala risker som förekommer i ett företag. Egendomsförsäkring samt ansvars- och rättsskyddsförsäkringar är basen för de flesta företags försäkringsskydd. Genom att ytterligare komplettera försäkringen med olika merskyddsförsäkringar kan du bygga upp det försäkringsskydd du behöver för ditt företag och dess verksamhet. Som merskyddsförsäkring kan du teckna avbrottsförsäkring och godstransportförsäkring. De finns beskrivna längre fram i denna produktbeskrivning. Dessutom kan du komplettera Företagsförsäkringen med följande merskyddsförsäkringar som finns beskrivna i skilda produktbeskrivningar: Fastighetsförsäkring Produktansvarsförsäkring Frivillig olycksfallsförsäkring Resenärsförsäkring och resgodsförsäkring Vilka risker vill du skydda ditt företag mot? Riskerna är inte lika för alla företag, inte ens för företag inom samma bransch. För att ett företag skall kunna skydda sig på bästa sätt måste man göra en riskanalys. Riskanalysen innebär att man kartlägger företagets riskområden. När företagets risker är indentifierade besluter man hur de skall åtgärdas. Vissa risker kan företaget bäst skydda sig mot genom skyddsåtgärder eller utbildning. Andra risker vill man bära på eget ansvar och vissa risker tecknar man en försäkring mot. Då det gäller att teckna en försäkring för sitt företag måste man tänka över sitt behov, uppskatta värdet av egendomen, överväga vilka risker som kan förekomma och vilken service man väntar sig av sitt försäkringsbolag. Egendomsförsäkring Företagsförsäkringen är uppbyggd så att vi kan anpassa försäkringen att passa just ditt företag. Vi erbjuder ditt företag en egendomsförsäkring med olika omfattande försäkringsskydd, som kan kombineras så att olika slag av egendom försäkras på bästa sätt. en maskin antänds till följd av en kortslutning. åskan slår ner i telefonen som splittras. vid storm faller ett träd på byggnaden och taket rasar. Varulagret som finns i byggnaden skadas. Valbara skydd Du kan också välja ett mer omfattande försäkringsskydd som även innefattar skydd för stöld, skadegörelse, inbrott och rån, elfenomen, läckage samt bräckage. På så sätt är företagets egendom skyddad för de flesta plötsliga och oförutsedda skador. De vanligaste ersättningsbara skadorna är: bräckageskador vattenläckage som skadat lösegendomen skador till följd av elfenomen, t.ex. åsknedslag inbrotts- och stöldskador ett föremål faller på en maskin och det här leder till att maskinen skadas. ett vattenläckage uppstår i bruksvattenledningen och leder till fuktskador på varulagret. efter ett åskväder fungerar inte kopieringsmaskinen. under veckoslutet sker ett inbrott genom att en dörr blir uppbruten. Vad ingår i försäkringen? Försäkringen gäller både företagets omsättnings- och anläggningstillgångar. Med omsättningstillgångar avses bl.a. hel- och halvfabrikat eller andra varor som företaget säljer, tillverkar eller bearbetar. Med anläggningstillgångar avses egendom som företaget använder i sin verksamhet, t.ex. maskiner och kontorsinventarier. Till anläggningstillgångarna hör också pengar och värdepapper upp till euro eller euro beroende på förvaringssättet. Vid rån i Finland ersätts högst euro. Försäkringen omfattar också främmande egendom som företaget använder i sin verksamhet, t.ex. hyrda maskiner, upp till euro. Arbetstagares oförsäkrade egendom som förvaras i låsta utrymmen ingår upp till 850 euro per arbetstagare. Vissa typer av egendom ingår inte i försäkringen. Exempel på sådan egendom är fordon och anordningar som framförs med maskinkraft. Grundskydd Brand Storm Valbara skydd Bräckage Läckage Elfenomen Stöld, skadegörelse, rån Egendom som lånas åt utomstående ingår inte i försäkringen, eftersom ägaren då inte har möjlighet att övervaka dess användning. Hur försäkras egendomen? Grundskydd Egendomsförsäkringens grundskydd inkluderar brand- och stormskador. Detta försäkringsskydd är ett förmånligt alternativ som du kan välja för mindre värdefull egendom eller egendom som löper mindre risk för skada. De vanligaste ersättningsbara skadorna är: brandskador åsknedslag med mekanisk splittring som följd stormskador Egendomen är försäkrad till det värde (försäkringsbelopp) som du uppger i försäkringsansökan och som nämns i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet utgör den övre gränsen för försäkringsbolagets ersättningsansvar. För att säkra att försäkringsbeloppet följer den allmänna kostnadsnivån är beloppet indexbundet. Lösegendomens försäkringsbelopp justeras årligen med konsumentprisindex och försäkringsbeloppet för byggnader enligt byggnadskostnadsindex. Egendomens försäkringsvärde är dess återanskaffningsvärde, om inte annat överenskommits och anteckning därom gjorts i försäkringsbrevet. Med återanskaffningsvärde förstås det penningbelopp som behövs för att skaffa ny likadan eller närmast motsvarande egendom.

3 Försäkringsvärdet för halvfärdiga eller färdiga produkter som försäkringstagaren framställt för vidare förädling eller försäljning är nettoinköpspriset med tillägg för tillverknings- och förädlingskostnader. Försäkringens giltighetsområde Försäkringen gäller på den plats (försäkringsstället) eller de platser i Finland som du uppger i försäkringsansökan och som nämns i försäkringsbrevet. Egendom som förvaras på tillfällig arbetsplats eller fortlöpande i bil eller egendom som transporteras till annan plats till försäljning skall skilt försäkras. Så ersätts skadorna Utgångspunkten för ersättningen är egendomens återanskaffningsvärde. Med återanskaffningsvärdet avses det belopp som krävs för att skaffa en likadan eller motsvarande ny egendom. Försäkringsbolaget kan välja mellan att betala reparationen av den skadade egendomen eller att stå för anskaffningen av ny motsvarande egendom. Om egendomens dagsvärde är under 50 % av återanskaffningsvärdet sker ersättningen enligt dagsvärdet. Med dagsvärdet avses det belopp som fås då man från återanskaffningsvärdet drar av lika mycket som egendomen har förlorat i värde genom bl.a. ålder och bruk. Dagsvärdet räcker mycket sällan till för att skaffa ny motsvarande egendom. Om du kommit överens om att egendomen är försäkrad enligt dagsvärdet ersätts en delskada enligt förhållandet mellan dagsvärdet och återanskaffningsvärdet. Förutom den direkta egendomsskadan ersätter försäkringen också skäliga tilläggskostnader för avvärjning eller begränsning av en skada, t.ex. påfyllning av en brandsläckare som du använt för att släcka en hotande brand. Du bär själv en del av risken Vid ett skadefall står du också för en självrisk. Det betyder att du vid varje skadefall själv får stå för en del av skadan och att försäkringen inte ersätter mycket små skador. Du kan själv välja storleken på självrisken utgående från olika alternativ. Ju högre självrisk du väljer desto lägre blir din försäkringspremie. Åldersavdrag Även då återanskaffningsvärdet är utgångspunkt för ersättningen kan den skadade egendomen på grund av ålder och användning ha förlorat en del av sitt värde. Värdeminskningen beror på typen av egendom. För att ersättningen skall motsvara den skadade egendomens verkliga värde görs årliga åldersavdrag från egendomens återanskaffningsvärde eller reparationskostnader. Åldersavdraget tillämpas då enskilda föremål skadas och räknas ut genom att multiplicera avdragsprocenten med antalet år för vilka avdrag skall göras. Åldersavdraget för bl.a. elektronik, handmaskiner och verktyg är 10 % och för ADB-utrustning och mobiltelefoner är åldersavdragen 20 %. Avdraget räknas inte för det år egendomen anskaffats som ny. Företagets fem år gamla kylanläggning förstörs vid en skada. Återanskaffningsvärdet är euro. Då görs åldersavdrag för alla år förutom det första bruksåret. Ersättningen blir då euro minus 40 % (4 x 10 %) = euro. Från detta avdras självrisken. Gör så här vid skadefall: om en skada hotar eller har inträffat skall du försöka avvärja den eller begränsa dess omfattning. du skall också så aktivt som möjligt vara med om att utreda skadan redan på skadeplatsen. du skall så fort som möjligt anmäla skadan till försäkringsbolaget och ge de uppgifter och handlingar, som berör skadefallet. om det är fråga om ett brott skall du också anmäla skadan till de lokala polismyndigheterna och ge protokollet från polisundersökningen till försäkringsbolaget. innan skadan repareras eller åtgärdas på annat sätt skall du ge försäkringsbolaget tillfälle att granska skadan. Kontrollera försäkringsbeloppet Om försäkringsbeloppet är lägre än egendomens återanskaffningsvärde är egendomen underförsäkrad. Då motsvarar ersättningen, som försäkringsbolaget betalar, förhållandet mellan försäkringsbeloppet och återanskaffningsvärdet. Om egendomen är försäkrad enligt dagsvärdet ersätts skadan enligt förhållandet mellan försäkringsbeloppet och dagsvärdet. Din egendom är värd euro, men den är försäkrad för bara euro. Om skadan uppgår till euro blir ersättningen euro minus självrisken. Din egendom är värd euro, men den är försäkrad för bara euro. Om egendomen totalförstörs blir ersättningen euro minus självrisken. Om försäkringsbeloppet är högre än egendomens återanskaffningsvärde är egendomen överförsäkrad. Då ersätts skadan enligt skadebeloppet. Din egendom är värd euro, men den är försäkrad för euro. Om egendomen totalförstörs blir ersättningen euro minus självrisken. Skador som inte ersätts Försäkringen innehåller också vissa begränsningar. Ibland uppfylls inte kriterierna för en ersättningsbar skada. Detta gäller t.ex. då skadeorsaken inte omfattas av försäkringsvillkoren för den valda skyddsnivån utan beror på någon annan plötslig och oförutsedd orsak. Det kan också gälla skador som försäkringstagaren borde ha kunnat förutse och förhindra. De viktigaste begränsningarna i försäkringsskyddet är att försäkringen inte ersätter skador på lösegendom som förvarats eller lämnats ute då egendomen har försvunnit, glömts kvar eller stulits så att man inte kan fastställa när eller hur skadan uppstått till följd av snatteri till följd av en skada eller stockning i en kommunal vatteneller avloppsledning som beror på olika långsamt verkande fenomen (t.ex. slitage, rost, mögel eller svampbildning), tillverknings- eller konstruktionsfel eller som beror på felaktig användning.

4 verktyg som lämnats utanför byggnaden blir stulna. vid en inventering noteras att varor försvunnit. regnvatten tränger in i byggnadens källare vid ett ösregn och skadar varulagret. kopieringsmaskinen får ett funktionsfel. Avbrottsförsäkring Till Företagsförsäkringen kan du teckna en avbrottsförsäkring för att trygga att företagets verksamhet kan fortsätta även efter en eventuell egendomsskada. Den ekonomiska förlusten vid ett avbrott i verksamheten kan många gånger bli betydligt större än själva egendomsskadan. Försäkringsbeloppet är företagets avbrottsförsäkringsbidrag. Avbrottsförsäkringsbidraget är det belopp som fås då man från omsättningen drar av materialinköp, tjänster och eventuella lagerförändringar. Försäkringsbeloppet är i normala fall företagets avbrottsförsäkringsbidrag om inget annat överenskommits. Avbrottet i verksamheten skall vara en direkt följd av en ersättningsbar egendomsskada på försäkringsplatsen i enlighet med det försäkringsskydd som du valt för egendomen. Försäkringen täcker ett avbrott i verksamheten under högst 12 månader (=ansvarstid) från skadedagen om inget annat överenskommits. Avbrottsförsäkringen har en självrisk i form av en karenstid och ett minimibelopp. Verksamhetsavbrottsförsäkring Verksamhetsavbrottsförsäkringen ersätter det avbrottsförsäkringsbidrag som ditt företag går miste om på grund av avbrott i verksamheten. Kostnader som ersätts är bl.a. hyror, löner, lönebikostnader, företagarens inkomst, räntor, skatter och andra liknande kostnader. Avbrottet skall orsakas av en ersättningsbar egendomsskada enligt det försäkringsskydd som du har valt för egendomen. Försäkringen kan också ersätta företagsekonomiskt motiverade extrakostnader, t.ex. hyreskostnader, som är avsedda att reducera avbrottsskadan med minst motsvarande belopp. I ersättningen beaktas även inbesparade kostnader under avbrottstiden. Maskinavbrottsförsäkring Avbrottsskyddet kan kompletteras med en maskinavbrottsförsäkring som på motsvarande sätt ersätter avbrott i verksamheten då en ersättningsbar egendomsskada (bräckage) drabbat en produktionsmaskin eller -anläggning. Maskinavbrottsförsäkringen tryggar verksamhetens resultat vid egendomsskador till följd av en oväntad och plötslig bräckageskada. Avbrott på grund av slitage eller underhåll ersätts således inte. Brandberoendeskapsavbrottsförsäkring Avbrottsskyddet kan ytterligare kompletteras med en brandberoendeskapsavbrottsförsäkring som ersätter det avbrottsförsäkringsbidrag som ditt företag går miste om på grund av ett avbrott hos den eller de viktigaste leverantörer eller kunder som ditt företag har. Avbrottet hos det företag ditt företag är beroende av skall orsakas av en ersättningsbar brandskada. Personavbrottsförsäkring Personavbrottsförsäkringen ersätter de extra kostnader som uppstår p.g.a. att en nyckelperson i företaget är helt förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter med anledning av fullständig arbetsoförmåga eller dödsfall till följd av ett olycksfall. Sådana kostnader är lönekostnader för ersättande personal, främmande tjänster som köps för att utföra nyckelpersonens arbete och liknande extra kostnader. Försäkringsvärdet är högst det belopp som finns antecknat i försäkringsbrevet och ersättning betalas åt företaget för högst en tid av 3 månader per person och olycksfallskada. De personer som omfattas av försäkringen skall vara fast anställda nyckelpersoner och personernas fullständiga namn och personbeteckningar skall finnas antecknade i försäkringsbrevet. Hyresavbrott Till företagsförsäkringen kan du som merskydd teckna en hyresavbrottsförsäkring. Försäkringen ersätter förlorad hyresinkomst för de fastigheter eller delar av fastigheter som du har uthyrda till en utomstående person eller ett företag. Exempel på sådana fastigheter är kontor, bostäder, produktionsutrymmen eller liknande. För att försäkringen skall ersätta förlorad hyresinkomst skall hyresavbrottet orsakas av en ersättningsbar egendomsskada. Godstransportförsäkring Försäkringsskyddet kan också utökas med en godstransportförsäkring för återkommande mindre transporter. Det kan t.ex. gälla transporter av företagets anläggnings- eller omsättningstillgångar eller transport av kunders egendom. Storleken på försäkringsbeloppet är delvis valbart och fastställs för såväl enskilda transporter som för hela försäkringsperioden. Godstransportförsäkringen gäller för transporter som sker i Finland. Godstransportförsäkringen ersätter egendomsskador t.ex. i samband med en trafikskada. Försäkringen innehåller även vissa begränsningar. Försäkringen ersätter t.ex. inte skador som beror på bristfällig förpackning, olämpligt transportmedel eller för hög eller för låg temperatur. Ansvarsförsäkring för verksamhet Ansvarsförsäkringen ersätter skador som du i din verksamhet förorsakar någon annan. För att försäkringen skall ersätta skadan krävs det dessutom att du enligt gällande lag är ersättningsskyldig. I allmänhet krävs att skadan är en följd av vållande, d.v.s. av att man gjort någonting som man inte borde ha gjort eller genom att man underlåtit att göra någonting, som man borde ha gjort. Försäkringsbelopp Försäkringsersättningens maximibelopp är vid varje skadefall euro. Du kan också komma överens om att höja försäkringsbeloppet. Skador som förorsakats av en och samma skadehändelse betraktas som ett skadefall, oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Försäkringens giltighetsområde Försäkringen gäller i EES-länderna samt i Monaco, San Marino och Vatikanstaten. Det är möjligt att komma överens också om andra giltighetsområden. Skador som ersätts

5 Försäkringen ersätter under försäkringsperioden konstaterade, plötsliga och oförutsedda, person- och sakskador, som förorsakas någon annan vid utövande av den verksamhet som nämns i försäkringsbrevet. En skada anses vara plötslig och oförutsedd, då den orsakas plötsligt och skadan konstateras inom sex (6) månader från det skadan orsakats. Exempel på skador som försäkringen ersätter: du har ett företag som fäller träd. Vid fällning av ett träd har ditt företag försummat att avgränsa det område, på vilket trädet faller, med påföljd att en förbipasserande hamnar under trädet och skadas. du har en möbelbutik. Golvmattan i din butikslokal är trasig. Du har försummat att byta ut mattan mot en felfri matta. Följden är att en kund snavar och blir skadad. Så ersätts skadorna Vid personskador ersätter försäkringen t.ex. sjukhusvårdskostnader och inkomstförlust. Vid sakskador ersätter försäkringen reparationskostnader och föremålets värde och inkomstförlust som beror på att föremålet skadats. Om flera personer är ansvariga för skadan, ersätter försäkringen den försäkrades andel av skadan. Självrisk Vid varje skadefall står ditt företag också för en självrisk. Storleken på självrisken kan höjas. Om du väljer att höja självrisken blir försäkringspremien lägre. Skador som inte ersätts Försäkringen ersätter inte: skador där ersättningsansvaret grundar sig på avtal eller garantier skador som förorsakas av fel i undersöknings- och mätningsresultat, beräkningar, ritningar, arbetsbeskrivningar eller utredningar, råd som givits i yrkesmässig rådgivnings- och konsultverksamhet skador som förorsakas av åt annan utfört sprängningsarbete och därav följande jordras skador som beror på ägande, besittning eller underhåll av en fastighet där största delen inte är i försäkringstagarens bruk i anslutning till den försäkrade verksamheten skador på egendom som försäkringstagaren innehar, har lånat eller utnyttjar skador på egendom som försäkringstagaren åtagit sig att tillverka, installera, reparera, förvara eller på annat sätt sköta om skador som uppkommer genom skakning, värme, rök, sot, damm, ånga, gas, luftförorening eller fukt skador som uppkommer genom förorening av jordmån, byggnad, vattenområde eller grundvatten skador där ersättningsskyldigheten grundar sig på lagen om ersättning för miljöskador. Exempel på skador som försäkringen inte ersätter: ditt företag har hyrt en maskin för att användas i verksamheten. Maskinen går sönder därför att man inte följt anvisningarna i bruksanvisningen. du har ett tvätteri och har mottagit kläder för tvättning. I samband med tvättningen skadas kläderna. du bedriver guldsmedsverksamhet. Du har mottagit en klocka för reparation. Klockan skadas i samband med reparationen. du har ett företag, som lagrar lantbruksprodukter. I samband med lagringen av ett parti potatis förstörs potatisen därför att temperaturen i lagerutrymmena varit för låg. Tillägg till ansvarsförsäkringen I vissa fall kan du utvidga försäkringsskyddet för din verksamhet genom att teckna ett tillägg (specialvillkor) till ansvarsförsäkringen för verksamhet. Om du har en servicestation eller bilreparationsverkstad, kan du teckna en tilläggsförsäkring som ersätter skador på bilar, som du tagit emot för att underhålla eller reparera. Märk att tilläggsförsäkringen inte ersätter alla skador som kan förorsakas den mottagna bilen. Försäkringen ersätter bland annat skador som förorsakats bilen vid kontroll och byte av olja eller oljefilter, vid lösgörande eller fastsättning av hjul, vid tvätt eller vaxning, vid lyftning eller flyttning av bilen, vid provkörning som utförs under arbetstid och som ansluter sig till service eller reparation samt skador, som uppstår till följd av felaktigt utfört service- eller reparationsarbete och som konstateras först efter det att arbetet har slutförts och bilen har återlämnats till kunden. För din båtreparationsverkstad kan du teckna en tilläggsförsäkring, som med beaktande av båtreparationsverksamhetens natur, motsvarar tilläggsförsäkringen för servicestationen och bilreparationsverkstaden. Rättsskyddsförsäkring för företag Från försäkringen ersätts nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som den försäkrade haft för anlitande av juristhjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål i den försäkrade verksamhet. Försäkringsbelopp Försäkringsersättningens maximibelopp är vanligen euro per skadefall om inte annat är avtalat och detta antecknat i försäkringsbrevet. Under en försäkringsperiod betalas försäkringsbeloppet högst två gånger. Försäkringens giltighetsområde De försäkrade kan använda sig av försäkringen i ärenden som i Finland kan anhängiggöras vid tingsrätter eller i ärenden som kan handläggas genom skiljemannaförfarande som i Finland omedelbart hade kunnat anhängiggöras vid tingsrätter. Självrisk Vid ett försäkringsfall är självrisken 20 % av kostnaderna, dock minst 600 euro. Personer som omfattas av försäkringen Försäkrade är: det företag som antecknats som försäkringstagare i försäkringsbrevet och personer i försäkringstagarens tjänst

6 sådana oavlönade, tillfälliga eller självständiga företagare som försäkringstagaren enligt gällande lag bär ersättningsansvar för om de orsakar skada det försäkrade företagets ansvariga bolagsman, då han har instämts som svarande vid en rättegång såsom med försäkringstagaren solidariskt ansvarig. Om den försäkrade är svarande ersätts hans rättegångskostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål, om det är fråga om åtal som målsäganden väckt mot den försäkrade i det fall att allmänna åklagaren har beslutat om åtalseftergift eller nedlagt åtal. Försäkringens giltighetstid Försäkringen ersätter försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om försäkringen varit i kraft mindre än två år då försäkringsfallet uppkom, bör också de omständigheter på vilka tvisten, kravet eller åtalet grundar sig ha inträtt under försäkringens giltighetstid. Till försäkringens giltighetstid räknas den tid, som försäkringen för den försäkrades del oavbrutet varit i kraft i ett eller flera försäkringsbolag. Definition på försäkringsfall I tviste- och ansökningsmål avses som försäkringsfall: uppkomst av tvist. En tvist har uppkommit, då ett till grunderna eller beloppet individualiserat krav har bestridits till grunderna eller beloppet. I brottmål avses som försäkringsfall: bestridande av den försäkrades privaträttsliga krav till grunderna eller beloppet åtal som målsäganden väckt mot den försäkrade, då åklagaren inte kräver straff för samma gärning. Åtal har väckts då målsägandens stämningsansökan inkommit till tingsrättens kansli. Kostnader som försäkringen ersätter Försäkringen ersätter den försäkrades av försäkringsfallet förorsakade nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader enligt följande: I tviste- och ansökningsmål den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål, om det är fråga om tvist som handlagts eller omedelbart kunde ha gjorts till föremål för handläggning vid tingsrätt om förutsättning för att tvist kan hänskjutas till prövning vid domstol är rättshandling eller beslut fattat av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna från och med det att ärendet kan hänskjutas till behandling av tingsrätten i ett ärende som är föremål för skiljemannaförfarande ersätts den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål i tvist som avses här ovan. Försäkringen ersätter dock inte skiljemännens arvoden och kostnader. Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverk, förvaltningsdomstolar, försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen, marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen eller europeiska domstolar. Kostnader för sökande av ändring i högsta domstolen ersätts, om besvärstillstånd beviljas. Försäkringsfall som inte ersätts Försäkringen ersätter inte kostnader som förorsakas den försäkrade i ärenden som är av ringa betydelse för den försäkrade som hänför sig till överlåtelse av det försäkrade företaget, av aktier som berättigar till ägande av företaget eller överlåtelse av andel i företaget som gäller ett tillgodohavande eller en fordran som överlåtits till den försäkrade, såvida inte då tvisten uppstår, två år förflutit sedan överlåtelsen som hänför sig till patent eller annan immateriell rättighet om det är fråga om åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade om det är fråga om juridisk persons straffrättsliga ansvar där den försäkrades kostnader ersätts från en ansvarsförsäkring eller en rättsskyddsförsäkring i samband med bilförsäkring som gäller konkurs eller utmätning där det är fråga om förfarande enligt lagstiftningen om skuldsanering eller företagssanering där det är fråga om den försäkrade har rätt till rättsskydd från sin rättsskyddsförsäkring. Kostnader som inte ersätts från försäkringen motpartens rättegångskostnader om inte annat är särskilt avtalat och detta antecknat i försäkringsbrevet kostnader för verkställande av dom eller utslag kostnader för införskaffande av juridiskt sakkunnig utlåtande kostnader som förorsakats av brottsanmälan, begäran om utredning eller förundersökning i brottmål kostnader förorsakade av byte av ombud. Ersättningsexempel tvister som gäller försäljning, köp, förmedling, tillverkning, reparation o.s.v. som hör till ditt företags verksamhet såvida den är nämnd i försäkringsbrevet hyrestvist rörande affärslokal, som ditt företag använder i sin verksamhet tvister mellan ditt företag och dess arbetstagare rörande uppsägning, permittering och lön. Brottmål Om den försäkrade är målsägande ersätts den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål till den del det vid rättegången varit fråga om den försäkrades annat privaträttsligt krav till följd av brott än rättegångskostnader.

7 Gör så här då du vill använda rättsskyddsförsäkringen För att kunna använda försäkringen bör du göra en skriftlig rättsskyddsanmälan till försäkringsbolaget. Till anmälan kan du bifoga t.ex. en kopia av stämningsansökan, av ett polisförhörsprotokoll eller någon annan handling som belyser försäkringsfallet. Som ombud bör du anlita en advokat eller annan jurist. Försäkringen ersätter inte kostnader för enbart juridisk rådgivning. Försäkringen ersätter inte heller den försäkrades eget arbete, tidsspillan eller inkomstbortfall. Det är lätt att teckna Företagsförsäkring En försäkring är ett avtal som man ingår för att gardera sig mot plötsliga och oförutsedda skador. Försäkringen träder ikraft när du och försäkringsbolaget har kommit överens om villkoren för försäkringen. Försäkringen tecknas i allmänhet som fortlöpande för ett år i sänder. Vid övergång till en ny försäkringsperiod har försäkringsbolaget rätt att göra mindre ändringar i försäkringsvillkoren som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. Premien kan höjas om orsaken till förhöjningen är ökade skadekostnader. Rabatter Om du betalar årspremien i en rat får du 5 procent rabatt. Skyddsrabatt kan beviljas på egendomsförsäkringen, ifall speciella skadeförebyggande åtgärder har vidtagits. Handla rätt Då en skada inträffar kan man ofta minimera dess omfattning genom att handla snabbt och rätt. Därför finns det direktiv för hur du bör handla vid ett eventuellt skadefall. Om du handlar mot direktiven kan försäkringsbolaget minska ersättningen. Det är inte bara du själv i egenskap av försäkringstagare som är skyldig att handla på ett visst sätt. Detta gäller också andra som handskas med eller lånar din egendom. Försäkringsbolaget kan också minska ersättningen eller låta bli att betala ut den om skadan förorsakats uppsåtligt eller genom grov vårdslöshet under påverkan av alkohol eller annat rusmedel under förövande av brott eller försök till brottslig gärning. Riskbedömning Då du tecknar försäkringen måste du ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor innan försäkringen beviljas. På basen av dessa uppgifter bedömer försäkringsbolaget risken och kan hjälpa dig att välja rätt försäkringsskydd, där ingenting saknas och ingenting onödigt finns med. Försäkringsbolaget har rätt att med en månads uppsägningstid säga upp försäkringen om det lämnats bristfälliga eller oriktiga upplysningar vid tecknandet av försäkringen, och om försäkringen inte alls hade beviljats om man hade fått korrekta och fullständiga upplysningar. meddelade till försäkringsbolaget, till ett datasystem gemensamt för försäkringsbolagen. Försäkringsbolaget kontrollerar vilka skador som anmälts till de övriga försäkringsbolagen. Uppgifterna används enbart i samband med ersättningsärenden. Försäkringsbolaget har också rätt att med en månads uppsägningstid säga upp försäkringen att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. Betala premien i tid Premien skall du betala inom en månad efter att försäkringsbolaget sänt dig ett inbetalningskort. Om du inte betalar premien senast på förfallodagen, har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen. Då upphör den att gälla 14 dagar efter att uppsägningsmeddelandet avsänts. Om du betalar premien innan uppsägningstiden går ut upphör försäkringen inte. Uppsägning av försäkringen Om du av någon orsak inte längre vill hålla din företagsförsäkring i kraft har du rätt att när som helst under försäkringsperioden skriftligen säga upp försäkringen. Försäkringsbolaget har dock rätt att behålla en skötselavgift. Försäkringsbolaget har också rätt att med en månads uppsägningstid säga upp försäkringen att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. Missnöje med beslut och sökande om ändring Ifall du är missnöjd med ett beslut du fått eller är av den åsikt att det grundar sig på ofullständiga uppgifter, var då först i kontakt med Folksam Skadeförsäkrings kundservice. För närmare information om grunderna för vårt beslut kan du kontakta den handläggare som skött ditt ärende. Om ditt ärende inte avgörs på ett sätt du är nöjd med hos oss kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) för avgiftsfri rådgivning, eller begära utlåtande av Konsumenttvistenämnden eller Försäkringsnämnden. Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut vid en trafikskada, kan du söka ändring i det hos Trafikskadenämnden. Om ditt ärende gäller ett ersättningsbeslut som grundar sig på sjöförsäkringsavtal kan du överlämna ärendet för avgörande till dispaschören i Finland. Nämndernas utlåtanden är rekommendationer och binder inte parterna. Du kan också hänskjuta ärendet till tingsrätten eller försäkringsdomstolen för avgörande. Vid tolkning av avtalet för försäkringen tilllämpas lagen om försäkringsavtal. Det lönar sig alltid att ge sig lite tid att läsa försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren, då kan du kontrollera att ditt försäkringsskydd är rätt. Ring gärna något av våra kontor om du är osäker. Läs också försäkringsvillkoren! Försäkringsbolag Med försäkringsbolag menas Folksam Skadeförsäkring Ab. För att förebygga brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolagen överlämnar försäkringsbolaget uppgifter om skador,

Fastighetsförsäkring Produktfakta

Fastighetsförsäkring Produktfakta Fastighetsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.4.2012 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry

Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2014 Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Innehåll 1 Försäkringens syfte 2 2 Försäkringstagare och försäkrade 2 3 Försäkringsperiod 2 4 Domstolar och försäkringens

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 01.01.2010 FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Läs mer

YTK-yhdistys ry. Rättsskyddsförsäkring för. Innehäll. Försäkringsvillkor Gäller från

YTK-yhdistys ry. Rättsskyddsförsäkring för. Innehäll. Försäkringsvillkor Gäller från Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2016 Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Innehäll 1 Försäkringens syfte... 2 2 Försäkringstagare och försäkrade... 2 3 Försäkringsperiod... 2 4 Domstolar och försäkringens

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under 01.02.2016 LANTÖMS Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under många år kan förstöras på ett ögonblick.

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING Leksaksbranschens medlemmar erbjuds denna skräddarsydda försäkring som ger dig som handlare inom vår bransch ett heltäckande försäkringsskydd. Vid

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Innehållet i Rättsskyddsförsäkringen för privatperson sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och

Läs mer

UF Ett år som företagare handledning för lärare

UF Ett år som företagare handledning för lärare 1 UF Ett år som företagare handledning för lärare BEHOVET AV FÖRSÄKRINGAR Allt möjligt kan hända inom företagsverksamhet, precis som i det normala livet. I ett företag kan skador orsakas exempelvis av

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc.

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc. - Kontorsförsäkring en för Nordics försäkringsprogram Fastighetsmäklaren Kontorsförsäkring är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Offert Verksamhetsansvar

Offert Verksamhetsansvar Offert Verksamhetsansvar 2 (8) Verksamhetsansvar Självrisk Var försäkringen gäller När försäkringen gäller 10 000 000 kr 20 000 000 kr Norden Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se

Läs mer

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag Teknikföretagens Företagsförsäkring En försäkring för produktfokuserade teknikföretag En stadig grund att stå på En bra företagsförsäkring ger din verksamhet en stadig grund att stå på. Teknikföretagen

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08 Försäkring JSC Trädvård AB Vårbäcksvägen 1 A 14640 TULLINGE Ändringar i rättsskyddsförsäkringen från 2011-01-01 Försäkringsbelopp Skattemål Det särskilda försäkringsbeloppet om högst 100 000 kr för tvist

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING SKAP 2009 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV EGENDOM (brand/inbrott/vatten) - maskinerier/varor* 50 000 kr - ritningar/arkivalier/datainformation 2,0 basbelopp - skada på

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 Ö 36A BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 10 BRANDFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 2 Försäkringens ändamål 2 3 Försäkringens föremål 2 4 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD

ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD Reklamförbundets företagsförsäkring Exklusivt för medlemmar i Sveriges Reklamförbund Försäkringscase En reklambyrå och en kund inom klädesindustrin inledde för några år sedan ett samarbete

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Skydda Företaget Villkorssammanfattning

Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget är ett försäkringspaket som ger ditt företag ett riktigt bra skydd. Det innehåller Egendoms-, Avbrotts-,

Läs mer

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Trygghet för dig och företaget Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Har du många järn i elden? Som företagare har du säkert mycket att tänka på. Inköp, leveranser, bokföring och

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall VILLKOR Av 2004:1 Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall Fastställt april 1999 Nytt villkor Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 januari 2012 T 2806-09 KLAGANDE Firefly AB, 556108-6892 Box 92201 120 09 Stockholm Ombud: Advokat R-ML MOTPART Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER

Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER Ett ovanligt bra GRUNDSKYDD med tillvalsmöjligheter Alla branscher har sina utmaningar och risker, men det som förenar alla företagare är vikten av att

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance entreprenad skogs- och grävmaskin samt övriga motorredskap Försäkringen för motorredskap är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

Småföretagarförsäkring

Småföretagarförsäkring Småföretagarförsäkring Nu kan du som medlem i Sveriges Ingenjörer teckna försäkring individuellt anpassat för ditt företag som har omsättning upp till 12 miljoner kr och högst 10 anställda. Försäkringen

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 01.03.2010 www.omsen.ax AXAA:1 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER Allmänt försäkringsvillkor Gäller från 01.03.2010 INNEHÅLL 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 Information innan

Läs mer

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada GL 132:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Läs mer

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING 01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING Hemöms din trygghet i vardagen Hemförsäkringen för mer än bara hem Ekonomisk trygghet är en viktig del av vår grundtrygghet. Oväntade händelser kan lätt rubba balansen. Vår

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs

Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs Skräddarsydda försäkringar för dig som är kund hos Ahlsell Enkelt, tryggt och skräddarsytt till ett riktigt bra pris Du

Läs mer

Företagsförsäkring Försäkringsvillkor 68G

Företagsförsäkring Försäkringsvillkor 68G Företagsförsäkring Försäkringsvillkor 68G Gäller från. 1. 1. 2015 Innehåll 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 Försäkringens föremål 23 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta

FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta Aktia Skadeförsäkring FORDONSFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0724013-05

Försäkringsbrev 25-0724013-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 02 11-14 12 31 Organisationsnr/Personnr 556846-9919 Betalningssätt Faktura Trädexperterna Tpt AB Verkstadsgatan 9 434 42 KUNGSBACKA Verksamhet Trädfällning Total årsomsättning

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer