Företagsförsäkring Produktfakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsförsäkring Produktfakta"

Transkript

1 Företagsförsäkring Produktfakta Egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring Gäller fr.o.m Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de väsentligaste delarna. Beskrivningen, som gäller konsumenter och med dessa jämförbara näringsidkare är inte uttömmande. Därför bör du också bekanta dig med försäkringsvillkoren. Folksam Skadeförsäkring Ab, PB 549 (Märaholmskajen 3), Helsinfors, FO-nummer , Hemort: Helsingfors Tfn ,

2 Företagsförsäkring Företagsförsäkringen är en flexibel försäkring med vilken du kan försäkra de flesta normala risker som förekommer i ett företag. Egendomsförsäkring samt ansvars- och rättsskyddsförsäkringar är basen för de flesta företags försäkringsskydd. Genom att ytterligare komplettera försäkringen med olika merskyddsförsäkringar kan du bygga upp det försäkringsskydd du behöver för ditt företag och dess verksamhet. Som merskyddsförsäkring kan du teckna avbrottsförsäkring och godstransportförsäkring. De finns beskrivna längre fram i denna produktbeskrivning. Dessutom kan du komplettera Företagsförsäkringen med följande merskyddsförsäkringar som finns beskrivna i skilda produktbeskrivningar: Fastighetsförsäkring Produktansvarsförsäkring Frivillig olycksfallsförsäkring Resenärsförsäkring och resgodsförsäkring Vilka risker vill du skydda ditt företag mot? Riskerna är inte lika för alla företag, inte ens för företag inom samma bransch. För att ett företag skall kunna skydda sig på bästa sätt måste man göra en riskanalys. Riskanalysen innebär att man kartlägger företagets riskområden. När företagets risker är indentifierade besluter man hur de skall åtgärdas. Vissa risker kan företaget bäst skydda sig mot genom skyddsåtgärder eller utbildning. Andra risker vill man bära på eget ansvar och vissa risker tecknar man en försäkring mot. Då det gäller att teckna en försäkring för sitt företag måste man tänka över sitt behov, uppskatta värdet av egendomen, överväga vilka risker som kan förekomma och vilken service man väntar sig av sitt försäkringsbolag. Egendomsförsäkring Företagsförsäkringen är uppbyggd så att vi kan anpassa försäkringen att passa just ditt företag. Vi erbjuder ditt företag en egendomsförsäkring med olika omfattande försäkringsskydd, som kan kombineras så att olika slag av egendom försäkras på bästa sätt. en maskin antänds till följd av en kortslutning. åskan slår ner i telefonen som splittras. vid storm faller ett träd på byggnaden och taket rasar. Varulagret som finns i byggnaden skadas. Valbara skydd Du kan också välja ett mer omfattande försäkringsskydd som även innefattar skydd för stöld, skadegörelse, inbrott och rån, elfenomen, läckage samt bräckage. På så sätt är företagets egendom skyddad för de flesta plötsliga och oförutsedda skador. De vanligaste ersättningsbara skadorna är: bräckageskador vattenläckage som skadat lösegendomen skador till följd av elfenomen, t.ex. åsknedslag inbrotts- och stöldskador ett föremål faller på en maskin och det här leder till att maskinen skadas. ett vattenläckage uppstår i bruksvattenledningen och leder till fuktskador på varulagret. efter ett åskväder fungerar inte kopieringsmaskinen. under veckoslutet sker ett inbrott genom att en dörr blir uppbruten. Vad ingår i försäkringen? Försäkringen gäller både företagets omsättnings- och anläggningstillgångar. Med omsättningstillgångar avses bl.a. hel- och halvfabrikat eller andra varor som företaget säljer, tillverkar eller bearbetar. Med anläggningstillgångar avses egendom som företaget använder i sin verksamhet, t.ex. maskiner och kontorsinventarier. Till anläggningstillgångarna hör också pengar och värdepapper upp till euro eller euro beroende på förvaringssättet. Vid rån i Finland ersätts högst euro. Försäkringen omfattar också främmande egendom som företaget använder i sin verksamhet, t.ex. hyrda maskiner, upp till euro. Arbetstagares oförsäkrade egendom som förvaras i låsta utrymmen ingår upp till 850 euro per arbetstagare. Vissa typer av egendom ingår inte i försäkringen. Exempel på sådan egendom är fordon och anordningar som framförs med maskinkraft. Grundskydd Brand Storm Valbara skydd Bräckage Läckage Elfenomen Stöld, skadegörelse, rån Egendom som lånas åt utomstående ingår inte i försäkringen, eftersom ägaren då inte har möjlighet att övervaka dess användning. Hur försäkras egendomen? Grundskydd Egendomsförsäkringens grundskydd inkluderar brand- och stormskador. Detta försäkringsskydd är ett förmånligt alternativ som du kan välja för mindre värdefull egendom eller egendom som löper mindre risk för skada. De vanligaste ersättningsbara skadorna är: brandskador åsknedslag med mekanisk splittring som följd stormskador Egendomen är försäkrad till det värde (försäkringsbelopp) som du uppger i försäkringsansökan och som nämns i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet utgör den övre gränsen för försäkringsbolagets ersättningsansvar. För att säkra att försäkringsbeloppet följer den allmänna kostnadsnivån är beloppet indexbundet. Lösegendomens försäkringsbelopp justeras årligen med konsumentprisindex och försäkringsbeloppet för byggnader enligt byggnadskostnadsindex. Egendomens försäkringsvärde är dess återanskaffningsvärde, om inte annat överenskommits och anteckning därom gjorts i försäkringsbrevet. Med återanskaffningsvärde förstås det penningbelopp som behövs för att skaffa ny likadan eller närmast motsvarande egendom.

3 Försäkringsvärdet för halvfärdiga eller färdiga produkter som försäkringstagaren framställt för vidare förädling eller försäljning är nettoinköpspriset med tillägg för tillverknings- och förädlingskostnader. Försäkringens giltighetsområde Försäkringen gäller på den plats (försäkringsstället) eller de platser i Finland som du uppger i försäkringsansökan och som nämns i försäkringsbrevet. Egendom som förvaras på tillfällig arbetsplats eller fortlöpande i bil eller egendom som transporteras till annan plats till försäljning skall skilt försäkras. Så ersätts skadorna Utgångspunkten för ersättningen är egendomens återanskaffningsvärde. Med återanskaffningsvärdet avses det belopp som krävs för att skaffa en likadan eller motsvarande ny egendom. Försäkringsbolaget kan välja mellan att betala reparationen av den skadade egendomen eller att stå för anskaffningen av ny motsvarande egendom. Om egendomens dagsvärde är under 50 % av återanskaffningsvärdet sker ersättningen enligt dagsvärdet. Med dagsvärdet avses det belopp som fås då man från återanskaffningsvärdet drar av lika mycket som egendomen har förlorat i värde genom bl.a. ålder och bruk. Dagsvärdet räcker mycket sällan till för att skaffa ny motsvarande egendom. Om du kommit överens om att egendomen är försäkrad enligt dagsvärdet ersätts en delskada enligt förhållandet mellan dagsvärdet och återanskaffningsvärdet. Förutom den direkta egendomsskadan ersätter försäkringen också skäliga tilläggskostnader för avvärjning eller begränsning av en skada, t.ex. påfyllning av en brandsläckare som du använt för att släcka en hotande brand. Du bär själv en del av risken Vid ett skadefall står du också för en självrisk. Det betyder att du vid varje skadefall själv får stå för en del av skadan och att försäkringen inte ersätter mycket små skador. Du kan själv välja storleken på självrisken utgående från olika alternativ. Ju högre självrisk du väljer desto lägre blir din försäkringspremie. Åldersavdrag Även då återanskaffningsvärdet är utgångspunkt för ersättningen kan den skadade egendomen på grund av ålder och användning ha förlorat en del av sitt värde. Värdeminskningen beror på typen av egendom. För att ersättningen skall motsvara den skadade egendomens verkliga värde görs årliga åldersavdrag från egendomens återanskaffningsvärde eller reparationskostnader. Åldersavdraget tillämpas då enskilda föremål skadas och räknas ut genom att multiplicera avdragsprocenten med antalet år för vilka avdrag skall göras. Åldersavdraget för bl.a. elektronik, handmaskiner och verktyg är 10 % och för ADB-utrustning och mobiltelefoner är åldersavdragen 20 %. Avdraget räknas inte för det år egendomen anskaffats som ny. Företagets fem år gamla kylanläggning förstörs vid en skada. Återanskaffningsvärdet är euro. Då görs åldersavdrag för alla år förutom det första bruksåret. Ersättningen blir då euro minus 40 % (4 x 10 %) = euro. Från detta avdras självrisken. Gör så här vid skadefall: om en skada hotar eller har inträffat skall du försöka avvärja den eller begränsa dess omfattning. du skall också så aktivt som möjligt vara med om att utreda skadan redan på skadeplatsen. du skall så fort som möjligt anmäla skadan till försäkringsbolaget och ge de uppgifter och handlingar, som berör skadefallet. om det är fråga om ett brott skall du också anmäla skadan till de lokala polismyndigheterna och ge protokollet från polisundersökningen till försäkringsbolaget. innan skadan repareras eller åtgärdas på annat sätt skall du ge försäkringsbolaget tillfälle att granska skadan. Kontrollera försäkringsbeloppet Om försäkringsbeloppet är lägre än egendomens återanskaffningsvärde är egendomen underförsäkrad. Då motsvarar ersättningen, som försäkringsbolaget betalar, förhållandet mellan försäkringsbeloppet och återanskaffningsvärdet. Om egendomen är försäkrad enligt dagsvärdet ersätts skadan enligt förhållandet mellan försäkringsbeloppet och dagsvärdet. Din egendom är värd euro, men den är försäkrad för bara euro. Om skadan uppgår till euro blir ersättningen euro minus självrisken. Din egendom är värd euro, men den är försäkrad för bara euro. Om egendomen totalförstörs blir ersättningen euro minus självrisken. Om försäkringsbeloppet är högre än egendomens återanskaffningsvärde är egendomen överförsäkrad. Då ersätts skadan enligt skadebeloppet. Din egendom är värd euro, men den är försäkrad för euro. Om egendomen totalförstörs blir ersättningen euro minus självrisken. Skador som inte ersätts Försäkringen innehåller också vissa begränsningar. Ibland uppfylls inte kriterierna för en ersättningsbar skada. Detta gäller t.ex. då skadeorsaken inte omfattas av försäkringsvillkoren för den valda skyddsnivån utan beror på någon annan plötslig och oförutsedd orsak. Det kan också gälla skador som försäkringstagaren borde ha kunnat förutse och förhindra. De viktigaste begränsningarna i försäkringsskyddet är att försäkringen inte ersätter skador på lösegendom som förvarats eller lämnats ute då egendomen har försvunnit, glömts kvar eller stulits så att man inte kan fastställa när eller hur skadan uppstått till följd av snatteri till följd av en skada eller stockning i en kommunal vatteneller avloppsledning som beror på olika långsamt verkande fenomen (t.ex. slitage, rost, mögel eller svampbildning), tillverknings- eller konstruktionsfel eller som beror på felaktig användning.

4 verktyg som lämnats utanför byggnaden blir stulna. vid en inventering noteras att varor försvunnit. regnvatten tränger in i byggnadens källare vid ett ösregn och skadar varulagret. kopieringsmaskinen får ett funktionsfel. Avbrottsförsäkring Till Företagsförsäkringen kan du teckna en avbrottsförsäkring för att trygga att företagets verksamhet kan fortsätta även efter en eventuell egendomsskada. Den ekonomiska förlusten vid ett avbrott i verksamheten kan många gånger bli betydligt större än själva egendomsskadan. Försäkringsbeloppet är företagets avbrottsförsäkringsbidrag. Avbrottsförsäkringsbidraget är det belopp som fås då man från omsättningen drar av materialinköp, tjänster och eventuella lagerförändringar. Försäkringsbeloppet är i normala fall företagets avbrottsförsäkringsbidrag om inget annat överenskommits. Avbrottet i verksamheten skall vara en direkt följd av en ersättningsbar egendomsskada på försäkringsplatsen i enlighet med det försäkringsskydd som du valt för egendomen. Försäkringen täcker ett avbrott i verksamheten under högst 12 månader (=ansvarstid) från skadedagen om inget annat överenskommits. Avbrottsförsäkringen har en självrisk i form av en karenstid och ett minimibelopp. Verksamhetsavbrottsförsäkring Verksamhetsavbrottsförsäkringen ersätter det avbrottsförsäkringsbidrag som ditt företag går miste om på grund av avbrott i verksamheten. Kostnader som ersätts är bl.a. hyror, löner, lönebikostnader, företagarens inkomst, räntor, skatter och andra liknande kostnader. Avbrottet skall orsakas av en ersättningsbar egendomsskada enligt det försäkringsskydd som du har valt för egendomen. Försäkringen kan också ersätta företagsekonomiskt motiverade extrakostnader, t.ex. hyreskostnader, som är avsedda att reducera avbrottsskadan med minst motsvarande belopp. I ersättningen beaktas även inbesparade kostnader under avbrottstiden. Maskinavbrottsförsäkring Avbrottsskyddet kan kompletteras med en maskinavbrottsförsäkring som på motsvarande sätt ersätter avbrott i verksamheten då en ersättningsbar egendomsskada (bräckage) drabbat en produktionsmaskin eller -anläggning. Maskinavbrottsförsäkringen tryggar verksamhetens resultat vid egendomsskador till följd av en oväntad och plötslig bräckageskada. Avbrott på grund av slitage eller underhåll ersätts således inte. Brandberoendeskapsavbrottsförsäkring Avbrottsskyddet kan ytterligare kompletteras med en brandberoendeskapsavbrottsförsäkring som ersätter det avbrottsförsäkringsbidrag som ditt företag går miste om på grund av ett avbrott hos den eller de viktigaste leverantörer eller kunder som ditt företag har. Avbrottet hos det företag ditt företag är beroende av skall orsakas av en ersättningsbar brandskada. Personavbrottsförsäkring Personavbrottsförsäkringen ersätter de extra kostnader som uppstår p.g.a. att en nyckelperson i företaget är helt förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter med anledning av fullständig arbetsoförmåga eller dödsfall till följd av ett olycksfall. Sådana kostnader är lönekostnader för ersättande personal, främmande tjänster som köps för att utföra nyckelpersonens arbete och liknande extra kostnader. Försäkringsvärdet är högst det belopp som finns antecknat i försäkringsbrevet och ersättning betalas åt företaget för högst en tid av 3 månader per person och olycksfallskada. De personer som omfattas av försäkringen skall vara fast anställda nyckelpersoner och personernas fullständiga namn och personbeteckningar skall finnas antecknade i försäkringsbrevet. Hyresavbrott Till företagsförsäkringen kan du som merskydd teckna en hyresavbrottsförsäkring. Försäkringen ersätter förlorad hyresinkomst för de fastigheter eller delar av fastigheter som du har uthyrda till en utomstående person eller ett företag. Exempel på sådana fastigheter är kontor, bostäder, produktionsutrymmen eller liknande. För att försäkringen skall ersätta förlorad hyresinkomst skall hyresavbrottet orsakas av en ersättningsbar egendomsskada. Godstransportförsäkring Försäkringsskyddet kan också utökas med en godstransportförsäkring för återkommande mindre transporter. Det kan t.ex. gälla transporter av företagets anläggnings- eller omsättningstillgångar eller transport av kunders egendom. Storleken på försäkringsbeloppet är delvis valbart och fastställs för såväl enskilda transporter som för hela försäkringsperioden. Godstransportförsäkringen gäller för transporter som sker i Finland. Godstransportförsäkringen ersätter egendomsskador t.ex. i samband med en trafikskada. Försäkringen innehåller även vissa begränsningar. Försäkringen ersätter t.ex. inte skador som beror på bristfällig förpackning, olämpligt transportmedel eller för hög eller för låg temperatur. Ansvarsförsäkring för verksamhet Ansvarsförsäkringen ersätter skador som du i din verksamhet förorsakar någon annan. För att försäkringen skall ersätta skadan krävs det dessutom att du enligt gällande lag är ersättningsskyldig. I allmänhet krävs att skadan är en följd av vållande, d.v.s. av att man gjort någonting som man inte borde ha gjort eller genom att man underlåtit att göra någonting, som man borde ha gjort. Försäkringsbelopp Försäkringsersättningens maximibelopp är vid varje skadefall euro. Du kan också komma överens om att höja försäkringsbeloppet. Skador som förorsakats av en och samma skadehändelse betraktas som ett skadefall, oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Försäkringens giltighetsområde Försäkringen gäller i EES-länderna samt i Monaco, San Marino och Vatikanstaten. Det är möjligt att komma överens också om andra giltighetsområden. Skador som ersätts

5 Försäkringen ersätter under försäkringsperioden konstaterade, plötsliga och oförutsedda, person- och sakskador, som förorsakas någon annan vid utövande av den verksamhet som nämns i försäkringsbrevet. En skada anses vara plötslig och oförutsedd, då den orsakas plötsligt och skadan konstateras inom sex (6) månader från det skadan orsakats. Exempel på skador som försäkringen ersätter: du har ett företag som fäller träd. Vid fällning av ett träd har ditt företag försummat att avgränsa det område, på vilket trädet faller, med påföljd att en förbipasserande hamnar under trädet och skadas. du har en möbelbutik. Golvmattan i din butikslokal är trasig. Du har försummat att byta ut mattan mot en felfri matta. Följden är att en kund snavar och blir skadad. Så ersätts skadorna Vid personskador ersätter försäkringen t.ex. sjukhusvårdskostnader och inkomstförlust. Vid sakskador ersätter försäkringen reparationskostnader och föremålets värde och inkomstförlust som beror på att föremålet skadats. Om flera personer är ansvariga för skadan, ersätter försäkringen den försäkrades andel av skadan. Självrisk Vid varje skadefall står ditt företag också för en självrisk. Storleken på självrisken kan höjas. Om du väljer att höja självrisken blir försäkringspremien lägre. Skador som inte ersätts Försäkringen ersätter inte: skador där ersättningsansvaret grundar sig på avtal eller garantier skador som förorsakas av fel i undersöknings- och mätningsresultat, beräkningar, ritningar, arbetsbeskrivningar eller utredningar, råd som givits i yrkesmässig rådgivnings- och konsultverksamhet skador som förorsakas av åt annan utfört sprängningsarbete och därav följande jordras skador som beror på ägande, besittning eller underhåll av en fastighet där största delen inte är i försäkringstagarens bruk i anslutning till den försäkrade verksamheten skador på egendom som försäkringstagaren innehar, har lånat eller utnyttjar skador på egendom som försäkringstagaren åtagit sig att tillverka, installera, reparera, förvara eller på annat sätt sköta om skador som uppkommer genom skakning, värme, rök, sot, damm, ånga, gas, luftförorening eller fukt skador som uppkommer genom förorening av jordmån, byggnad, vattenområde eller grundvatten skador där ersättningsskyldigheten grundar sig på lagen om ersättning för miljöskador. Exempel på skador som försäkringen inte ersätter: ditt företag har hyrt en maskin för att användas i verksamheten. Maskinen går sönder därför att man inte följt anvisningarna i bruksanvisningen. du har ett tvätteri och har mottagit kläder för tvättning. I samband med tvättningen skadas kläderna. du bedriver guldsmedsverksamhet. Du har mottagit en klocka för reparation. Klockan skadas i samband med reparationen. du har ett företag, som lagrar lantbruksprodukter. I samband med lagringen av ett parti potatis förstörs potatisen därför att temperaturen i lagerutrymmena varit för låg. Tillägg till ansvarsförsäkringen I vissa fall kan du utvidga försäkringsskyddet för din verksamhet genom att teckna ett tillägg (specialvillkor) till ansvarsförsäkringen för verksamhet. Om du har en servicestation eller bilreparationsverkstad, kan du teckna en tilläggsförsäkring som ersätter skador på bilar, som du tagit emot för att underhålla eller reparera. Märk att tilläggsförsäkringen inte ersätter alla skador som kan förorsakas den mottagna bilen. Försäkringen ersätter bland annat skador som förorsakats bilen vid kontroll och byte av olja eller oljefilter, vid lösgörande eller fastsättning av hjul, vid tvätt eller vaxning, vid lyftning eller flyttning av bilen, vid provkörning som utförs under arbetstid och som ansluter sig till service eller reparation samt skador, som uppstår till följd av felaktigt utfört service- eller reparationsarbete och som konstateras först efter det att arbetet har slutförts och bilen har återlämnats till kunden. För din båtreparationsverkstad kan du teckna en tilläggsförsäkring, som med beaktande av båtreparationsverksamhetens natur, motsvarar tilläggsförsäkringen för servicestationen och bilreparationsverkstaden. Rättsskyddsförsäkring för företag Från försäkringen ersätts nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som den försäkrade haft för anlitande av juristhjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål i den försäkrade verksamhet. Försäkringsbelopp Försäkringsersättningens maximibelopp är vanligen euro per skadefall om inte annat är avtalat och detta antecknat i försäkringsbrevet. Under en försäkringsperiod betalas försäkringsbeloppet högst två gånger. Försäkringens giltighetsområde De försäkrade kan använda sig av försäkringen i ärenden som i Finland kan anhängiggöras vid tingsrätter eller i ärenden som kan handläggas genom skiljemannaförfarande som i Finland omedelbart hade kunnat anhängiggöras vid tingsrätter. Självrisk Vid ett försäkringsfall är självrisken 20 % av kostnaderna, dock minst 600 euro. Personer som omfattas av försäkringen Försäkrade är: det företag som antecknats som försäkringstagare i försäkringsbrevet och personer i försäkringstagarens tjänst

6 sådana oavlönade, tillfälliga eller självständiga företagare som försäkringstagaren enligt gällande lag bär ersättningsansvar för om de orsakar skada det försäkrade företagets ansvariga bolagsman, då han har instämts som svarande vid en rättegång såsom med försäkringstagaren solidariskt ansvarig. Om den försäkrade är svarande ersätts hans rättegångskostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål, om det är fråga om åtal som målsäganden väckt mot den försäkrade i det fall att allmänna åklagaren har beslutat om åtalseftergift eller nedlagt åtal. Försäkringens giltighetstid Försäkringen ersätter försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om försäkringen varit i kraft mindre än två år då försäkringsfallet uppkom, bör också de omständigheter på vilka tvisten, kravet eller åtalet grundar sig ha inträtt under försäkringens giltighetstid. Till försäkringens giltighetstid räknas den tid, som försäkringen för den försäkrades del oavbrutet varit i kraft i ett eller flera försäkringsbolag. Definition på försäkringsfall I tviste- och ansökningsmål avses som försäkringsfall: uppkomst av tvist. En tvist har uppkommit, då ett till grunderna eller beloppet individualiserat krav har bestridits till grunderna eller beloppet. I brottmål avses som försäkringsfall: bestridande av den försäkrades privaträttsliga krav till grunderna eller beloppet åtal som målsäganden väckt mot den försäkrade, då åklagaren inte kräver straff för samma gärning. Åtal har väckts då målsägandens stämningsansökan inkommit till tingsrättens kansli. Kostnader som försäkringen ersätter Försäkringen ersätter den försäkrades av försäkringsfallet förorsakade nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader enligt följande: I tviste- och ansökningsmål den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål, om det är fråga om tvist som handlagts eller omedelbart kunde ha gjorts till föremål för handläggning vid tingsrätt om förutsättning för att tvist kan hänskjutas till prövning vid domstol är rättshandling eller beslut fattat av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna från och med det att ärendet kan hänskjutas till behandling av tingsrätten i ett ärende som är föremål för skiljemannaförfarande ersätts den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål i tvist som avses här ovan. Försäkringen ersätter dock inte skiljemännens arvoden och kostnader. Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverk, förvaltningsdomstolar, försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen, marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen eller europeiska domstolar. Kostnader för sökande av ändring i högsta domstolen ersätts, om besvärstillstånd beviljas. Försäkringsfall som inte ersätts Försäkringen ersätter inte kostnader som förorsakas den försäkrade i ärenden som är av ringa betydelse för den försäkrade som hänför sig till överlåtelse av det försäkrade företaget, av aktier som berättigar till ägande av företaget eller överlåtelse av andel i företaget som gäller ett tillgodohavande eller en fordran som överlåtits till den försäkrade, såvida inte då tvisten uppstår, två år förflutit sedan överlåtelsen som hänför sig till patent eller annan immateriell rättighet om det är fråga om åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade om det är fråga om juridisk persons straffrättsliga ansvar där den försäkrades kostnader ersätts från en ansvarsförsäkring eller en rättsskyddsförsäkring i samband med bilförsäkring som gäller konkurs eller utmätning där det är fråga om förfarande enligt lagstiftningen om skuldsanering eller företagssanering där det är fråga om den försäkrade har rätt till rättsskydd från sin rättsskyddsförsäkring. Kostnader som inte ersätts från försäkringen motpartens rättegångskostnader om inte annat är särskilt avtalat och detta antecknat i försäkringsbrevet kostnader för verkställande av dom eller utslag kostnader för införskaffande av juridiskt sakkunnig utlåtande kostnader som förorsakats av brottsanmälan, begäran om utredning eller förundersökning i brottmål kostnader förorsakade av byte av ombud. Ersättningsexempel tvister som gäller försäljning, köp, förmedling, tillverkning, reparation o.s.v. som hör till ditt företags verksamhet såvida den är nämnd i försäkringsbrevet hyrestvist rörande affärslokal, som ditt företag använder i sin verksamhet tvister mellan ditt företag och dess arbetstagare rörande uppsägning, permittering och lön. Brottmål Om den försäkrade är målsägande ersätts den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för vittnesmål till den del det vid rättegången varit fråga om den försäkrades annat privaträttsligt krav till följd av brott än rättegångskostnader.

7 Gör så här då du vill använda rättsskyddsförsäkringen För att kunna använda försäkringen bör du göra en skriftlig rättsskyddsanmälan till försäkringsbolaget. Till anmälan kan du bifoga t.ex. en kopia av stämningsansökan, av ett polisförhörsprotokoll eller någon annan handling som belyser försäkringsfallet. Som ombud bör du anlita en advokat eller annan jurist. Försäkringen ersätter inte kostnader för enbart juridisk rådgivning. Försäkringen ersätter inte heller den försäkrades eget arbete, tidsspillan eller inkomstbortfall. Det är lätt att teckna Företagsförsäkring En försäkring är ett avtal som man ingår för att gardera sig mot plötsliga och oförutsedda skador. Försäkringen träder ikraft när du och försäkringsbolaget har kommit överens om villkoren för försäkringen. Försäkringen tecknas i allmänhet som fortlöpande för ett år i sänder. Vid övergång till en ny försäkringsperiod har försäkringsbolaget rätt att göra mindre ändringar i försäkringsvillkoren som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. Premien kan höjas om orsaken till förhöjningen är ökade skadekostnader. Rabatter Om du betalar årspremien i en rat får du 5 procent rabatt. Skyddsrabatt kan beviljas på egendomsförsäkringen, ifall speciella skadeförebyggande åtgärder har vidtagits. Handla rätt Då en skada inträffar kan man ofta minimera dess omfattning genom att handla snabbt och rätt. Därför finns det direktiv för hur du bör handla vid ett eventuellt skadefall. Om du handlar mot direktiven kan försäkringsbolaget minska ersättningen. Det är inte bara du själv i egenskap av försäkringstagare som är skyldig att handla på ett visst sätt. Detta gäller också andra som handskas med eller lånar din egendom. Försäkringsbolaget kan också minska ersättningen eller låta bli att betala ut den om skadan förorsakats uppsåtligt eller genom grov vårdslöshet under påverkan av alkohol eller annat rusmedel under förövande av brott eller försök till brottslig gärning. Riskbedömning Då du tecknar försäkringen måste du ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor innan försäkringen beviljas. På basen av dessa uppgifter bedömer försäkringsbolaget risken och kan hjälpa dig att välja rätt försäkringsskydd, där ingenting saknas och ingenting onödigt finns med. Försäkringsbolaget har rätt att med en månads uppsägningstid säga upp försäkringen om det lämnats bristfälliga eller oriktiga upplysningar vid tecknandet av försäkringen, och om försäkringen inte alls hade beviljats om man hade fått korrekta och fullständiga upplysningar. meddelade till försäkringsbolaget, till ett datasystem gemensamt för försäkringsbolagen. Försäkringsbolaget kontrollerar vilka skador som anmälts till de övriga försäkringsbolagen. Uppgifterna används enbart i samband med ersättningsärenden. Försäkringsbolaget har också rätt att med en månads uppsägningstid säga upp försäkringen att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. Betala premien i tid Premien skall du betala inom en månad efter att försäkringsbolaget sänt dig ett inbetalningskort. Om du inte betalar premien senast på förfallodagen, har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen. Då upphör den att gälla 14 dagar efter att uppsägningsmeddelandet avsänts. Om du betalar premien innan uppsägningstiden går ut upphör försäkringen inte. Uppsägning av försäkringen Om du av någon orsak inte längre vill hålla din företagsförsäkring i kraft har du rätt att när som helst under försäkringsperioden skriftligen säga upp försäkringen. Försäkringsbolaget har dock rätt att behålla en skötselavgift. Försäkringsbolaget har också rätt att med en månads uppsägningstid säga upp försäkringen att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. Missnöje med beslut och sökande om ändring Ifall du är missnöjd med ett beslut du fått eller är av den åsikt att det grundar sig på ofullständiga uppgifter, var då först i kontakt med Folksam Skadeförsäkrings kundservice. För närmare information om grunderna för vårt beslut kan du kontakta den handläggare som skött ditt ärende. Om ditt ärende inte avgörs på ett sätt du är nöjd med hos oss kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) för avgiftsfri rådgivning, eller begära utlåtande av Konsumenttvistenämnden eller Försäkringsnämnden. Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut vid en trafikskada, kan du söka ändring i det hos Trafikskadenämnden. Om ditt ärende gäller ett ersättningsbeslut som grundar sig på sjöförsäkringsavtal kan du överlämna ärendet för avgörande till dispaschören i Finland. Nämndernas utlåtanden är rekommendationer och binder inte parterna. Du kan också hänskjuta ärendet till tingsrätten eller försäkringsdomstolen för avgörande. Vid tolkning av avtalet för försäkringen tilllämpas lagen om försäkringsavtal. Det lönar sig alltid att ge sig lite tid att läsa försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren, då kan du kontrollera att ditt försäkringsskydd är rätt. Ring gärna något av våra kontor om du är osäker. Läs också försäkringsvillkoren! Försäkringsbolag Med försäkringsbolag menas Folksam Skadeförsäkring Ab. För att förebygga brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolagen överlämnar försäkringsbolaget uppgifter om skador,

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Fordonsförsäkring. villkor 01.12.2004. www.omsen.ax

Fordonsförsäkring. villkor 01.12.2004. www.omsen.ax Fordonsförsäkring villkor 01.12.2004 www.omsen.ax Innehåll 10 Försäkringens innehåll................1 20 Sakförsäkring 21 Ändamålet med försäkringen.............1 22 Föremål för försäkringen.................1

Läs mer

Hemöms försäkringsvillkor

Hemöms försäkringsvillkor Hemöms försäkringsvillkor ö01c 01.06.2012 www.omsen.ax HEMÖMS FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 01.06.2012 Ö 01C INNEHÅLL 10 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 2 20 SAKFÖRSÄKRING 2 1 Försäkringens ändamål 2 2 Vem försäkringen

Läs mer

FÖRETAGSETTAN. Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...

FÖRETAGSETTAN. Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING... FÖRETAGSETTAN Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...3 ES 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...3 2.1 Försäkringsobjekt...3

Läs mer

FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING YH 04 AY 04 FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.3.2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ES SAKFÖRSÄKRING... 2 ES 1 SYFTE... 2 ES 2 OBJEKT... 2 2.1 Försäkringsobjekt... 2 2.2 Utvidgningar och begränsningar

Läs mer

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Gäller från 1.1.2013 Innehåll: 10. Försäkringens innehåll 20. Sakförsäkring 21. Ändamålet med försäkringen 22. Föremål för försäkringen 22.6 Värderingstabell 23. Försäkringens

Läs mer

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010.

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. INNEHÅLL 1 Allmänt...3 1.1 Syftet

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN YH 01 FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 950 1 10.05 200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 4 ES SAKFÖRSÄKRING... 4 ES 1 Syfte...

Läs mer

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort gäller fr.o.m 1.10.2012 handelsbankens och handelsbankens finans kreditkort som omfattar försäkringsskydd är 1. Handelsbanken

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Båtförsäkring Försäkringsvillkor

Båtförsäkring Försäkringsvillkor Båtförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 Försäkringens ändamål 3 Försäkringsobjekt

Läs mer

EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 02 EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 953 1 10.05 100 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING...

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder 1 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Innehållsförteckning Trafik- och

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR

BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR Försäkringsaktiebolaget Alandia BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR FINLAND 1.3.2012 Vi vet vad som krävs Innehållsförteckning sida 4 1. Försäkringens omfattning och giltighet 1.1 Försäkringens omfattning 1.2 Försäkringens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HEMFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Hemförsäkringen

Läs mer

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19. 211 19 Malmö Sweden

If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19. 211 19 Malmö Sweden If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19 211 19 Malmö Sweden Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP125552 14 december 2011 1 (1) Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37 114 57 STOCKHOLM

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Innehållet i Rättsskyddsförsäkringen för privatperson sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och

Läs mer

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP270241 18 januari 2013 1 (1) Brf Dockterrassen Brf Dockterassen PH Wiberg redovisningsbyrå AB Box 5214 200 72 MALMÖ Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 - 2 - Produktinformation Adrenaline Sportbilsförsäkring Denna Adrenaline Sportbilsförsäkring är en bilförsäkring framtagen för bilentusiaster av bilentusiaster. Observera

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Försäkringsvillkor Veteranmoped. Gäller från 2014-03-01

Försäkringsvillkor Veteranmoped. Gäller från 2014-03-01 Försäkringsvillkor Veteranmoped Gäller från 2014-03-01 Fullständigt försäkringsvillkor för Moped från årsmodell 1984 och äldre Gäller från 2014-03-01 Bilsport & Mc Specialförsäkring Box 8020 350 08 Växjö

Läs mer