ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD"

Transkript

1 ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD Reklamförbundets företagsförsäkring Exklusivt för medlemmar i Sveriges Reklamförbund

2 Försäkringscase En reklambyrå och en kund inom klädesindustrin inledde för några år sedan ett samarbete för genomförande av en marknadsföringskampanj. Marknadsföringsuppdraget omfattade bl a två produktkataloger per år och återkommande idéupplägg till utställningar och shower. Inför varje uppdrag inom samarbetet slöt parterna muntligt avtal och utifrån detta upprättade reklambyrån en offert med hänvisning till samarbetsavtalet mellan Sveriges Reklamförbund och Sveriges Annonsörer. CASE Parterna slöt bl a ett avtal under våren 2005 för samarbetet 2006 omfattande bl a framtagande av en produktkatalog. Utifrån överenskommelserna i avtalet arbetade Reklambyrån löpande med att ta fram idéer och format och presenterade i oktober 2005 en kostnadsbedömning för ett beställt projekt avseende såväl upparbetad tid, kvarstående tid samt kostnad för att anlita underkonsulter i form av modeller, fotografer, tryckare osv. Kunden informerade om att de ej avsåg fullfölja projektet enligt ursprunglig plan och önskade i stället få hjälp att finna en alternativ form till den ursprungligt avtalade. Reklambyrån omarbetade därvid marknadsplanen för kunden och gjorde därefter en ny presentation. Reklambyrån fick i mitten av november 2005 besked om att kunden ej hade för avsikt att fullfölja någon av de avtalade marknadsföringskampanjerna. Reklambyrån skickar i slutet av november 2005 en faktura för upparbetad tid. Fakturan bestrids av kunden.

3 Parterna har haft en regelbunden kontakt i form av möten, korrespondens, framtagande av dummies, kampanjmaterial, osv. I parternas tidigare samarbete för de två tidigare säsongerna har arbetet genomförts på samma sätt. Det för tvisten aktuella samarbetet avseende våren 2006 särskiljer sig således ej vare sig beträffande sättet samarbetet bedrivits, idéupplägg eller prissättning från tidigare projekt. Tidigare arbete mellan parterna med att ta fram en produktkatalog har tagit i genomsnitt sex månader från idé till tryckt katalog. Vid marknadskommunikation av konfektion har bildernas uttryck stor betydelse varvid skisser för bilder och katalog måste tas fram tidigt i projektet. För att kunna genomföra projektet enligt tidsplan är det av stor vikt att tidigt boka modeller, fotografer, tryckning samt övriga personer som måste anlitas för uppdragets. Reklambyrån har under projektets gång löpande upprättat och till kunden skickat kontaktrapporter. Inga invändningar har framförts gentemot kontaktrapporternas innehåll. CASE Reklambyrån anser sig ha rätt att få ersättning för nedlagd tid motsvarande kronor. Funderingar föreligger också om det går att styrka ett avtalsbrott och därmed kräva dels en uppsägningstid, dels ett skadestånd. Kunden å sin sida anser ej att något bindande avtal föreligger och bestrider till fullo betalningsskyldighet. Reklambyrån beslutar att driva ärendet som ett avtalsbrott i domstol och anlitar av anledningen ett juridiskt ombud som hjälper reklambyrån att kontakta Reklambyråns försäkringsbolag för att ansöka om rättskydd samt upprätta en stämningsansökan.

4 Har du rätt försäkring för din verksamhet? Vilken är egentligen den största risken för ditt företag? Är det att lokalen brinner upp? Datavirus? Inbrott? Eller att en kund halkar inne på ert kontor och slår sig fördärvad? Förmodligen är du redan försäkrad om någon av dessa händelser skulle inträffa, de skadehändelser det ges exempel på här ovan täcks i de flesta företagsförsäkringar. Dock finns det en annan risk som många företag som sysslar med olika typer av konsultande och rådgivande verksamhet glömmer bort. Nämligen den att det råd eller den rekommendation ni lämnat är felaktigt vilket resulterar i ett er uppdragsgivare förlorar pengar och stämmer er med anledning av detta. Denna skadehändelse täcks i allmänhet inte utav en vanlig kontorsförsäkring utan måsta tecknas extra som tillägg. Det är ofta dyrt och kan vara svårt att få teckna för mindre företag.

5 Av den anledningen har Sveriges Reklamförbund tagit fram en verksamhetsförsäkring omfattande de grundläggande försäkringsmoment som medlemmarna behöver i sin yrkesutövning. Sveriges Reklamförbunds verksamhetsförsäkring är en gruppförsäkring, utarbetad exklusivt för medlemmar i Sveriges Reklamförbund och tecknas via Aon Sweden AB. Sveriges Reklamförbunds verksamhetsförsäkring är resultatet av ett samarbete mellan Sveriges Reklamförbund, försäkringsmäklarföretaget Aon Sweden AB och Moderna Försäkringar, Aon administrerar försäkringen och svarar för kontakter med Moderna Försäkringar. Skador anmäls direkt till Moderna Försäkringar. Reklamförbundets försäkringsskydd erbjuder ett bra grundskydd. Försäkringen är flexibel och möjliggör individuell anpassning. Moderna Försäkringar erbjuder att se över möjligheterna till höjning av försäkringsbelopp och utökning av grundskyddet efter särskild prövning. Kontakt avseende frågor kring försäkringen är Aon Sweden AB, telefon: Om ni önskar offert ber vi er fylla i bifogat offertunderlag och faxa till oss på Aon, faxnummer:

6 Försäkringen innefattar följande försäkringsmoment Grundomfattning Moment Egendomsförsäkring Försäkringsbelopp 0,75 X årsomsättning Brand, inbrott, vatten samt allrisk (plötslig och oförutsedd händelse) Geografisk omfattning: Norden Självrisk: 0,2 Bb Avbrottsförsäkring 0,75 X årsomsättning Gäller vid avbrott i rörelsen på grund av ersättningsbar egendomsskada Geografisk omfattning: Norden Självrisk: 0,2 Bb Extrakostnadsförsäkrnig 15 Bb Gäller för extrakostnader i samband med avbrott i rörelsen på grund av ersättningsbar egendomsskada. Geografisk omfattning: Norden Självrisk: 0,2 Bb Allmän ansvarsförsäkring 10 MSEK Gäller vid skadeståndsskyldighet vid person och / eller sakskada. Geografisk omfattning: Hela världen exkl. USA och Kanada Självrisk: 0,2 Bb Rättsskyddsförsäkring 5 Bb Nödvändiga och skäliga ombudskostnader som den försäkrade inte kan få betalda av motparten samt skäliga utredningskostnader beställda av ombudet. Försäkringen omfattar även skatte- och upphovstvister, samt immaterialrättsliga tvister. Geografisk omfattning: Tvister som kan prövas av domstol belägen i Norden Självrisk: 20% av skadekostnaden max 2,0 Bb

7 Förmögenhetsbrottsförsäkring per skada/per år Försäkringen gäller för skada som arbetstagare hos den försäkradei tjänsten förorsakat genom att han bevisligen gjort sig skyldig till förmögenhetsbrott mot den försäkrade samt den skadeståndsskyldighet som kan föreligga för försäkrad genom att arbetstagare hos försäkrad i tjänsten bevisligen har gjort sig skyldig till förmögenhetsbrott mot annan. Geografisk omfattning: Förmögenhetsbrott begånget i Norden Självrisk: 0,5 Bb Tjänstereseförsäkring För belopp se villkor Sjukvårdskostnader, personskador och egendomsskador vid tjänsteresa. Definition tjänsteresa: resa eller vistelse som föranleds av uppdrag som bekostas av företaget inom eller utom den ordinarie verksamhetsorten. Geografisk omfattning: Hela världen Självrisk: Ingen självrisk Ansvar för ren förmögenhetsskada Moment Ansvar för ren förmögenhetsskada inkl. marknadsstörningsavgift Försäkringsbelopp 1 Mkr per skada/per år 1 Mkr per skada/år Skadeståndsskyldighet vid ren förmögenhetsskada till följd av fel eller försummelse i råd och anvisningar eller levererat material vid konsultverksamhet. inkl upphovsrättsliga intrång, varumärkesintrång. Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada omfattar skadeståndskrav som framställs under den tid försäkringen är i kraft. Flera skador anses som en skada om de orsakats av samma fel eller försummelse. Geografisk omfattning: Skada orsakad i Norden där svensk rätt är tillämplig Självrisk: 0,5 Bb Återtagande och omarbetningsförsäkring inkl. extrakostnadsförsäkring per skada per år 5 Bb per skada Ersätter byråns extrakostnader i samband med reklamation av levererat material i anledning av fel eller försumlighet. Gäller vid skadeståndsskyldighet enligt ovanstående moment. Geografisk omfattning: Skada orsakad i Norden där svensk rätt är tillämplig Självrisk: 0,5 Bb Detta är endast ett sammandrag av försäkringens omfattning. För mer information hänvisas till de fullständiga försäkringsvillkoren.

8 Försäkringens tilläggsmoment Utökning av försäkringsbelopp Moment Försäkringsbelopp Ansvar för ren förmögenhetsskada exkl. marknadsstörningsavgift 4 Mkr per skada/per år 9 Mkr per skada/år (Inklusive maknadsstörningsavgift högst 4 Mkr per skada/per år) Geografisk omfattning: Skada orsakad i Norden där svensk rätt är tillämplig Självrisk: 0,5 Bb Tilläggsförsäkringar Filmproduktionsförsäkring Geografisk omfattning: Norden Självrisk: 0,2 Bb 4 Mkr per år Kollektiv gruppolycksfallsförsäkring medicinsk (100 %) invaliditet ekonomisk (100 %) invaliditet kr kr För mer information och premieuppgift avseende de försäkringar som Sveriges Reklamförbund erbjuder sina medlemsföretag, kontakta Reklamförbundets försäkringsservice hos Aon Sweden AB på telefon

9

10

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera...

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Meny Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Oavsett vilken försäkringsgivare ni har, kan ni ta

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Butiks- och Partihandelsförsäkring

Butiks- och Partihandelsförsäkring Butiks- och Partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel I samarbete med Sidan 2 Håll verksamheten igång med ett starkt försäkringsskydd Vad händer

Läs mer

Försäkring för revisorer

Försäkring för revisorer Försäkring för revisorer Det här är en branschanpassad försäkring för revisionsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel

En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel I samarbete med 2 Butiks- och Partihandelsförsäkring Butiks- och Partihandelsförsäkring 3

Läs mer

Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015

Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015 Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015 VÄLKOMMEN TILL ADVOKATSAMFUNDETS FÖRSÄKRINGSPROGRAM Willis är ett av världens ledande företag inom risk management och försäkringsförmedling med huvudkontor i

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Företag. Försäkringsinformation

Företag. Försäkringsinformation Företag Försäkringsinformation Företag Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Företag 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din företagsförsäkring. Vid skada är det

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för tjänsteföretag Försäkring för tjänsteföretag Det här är en branschanpassad försäkring för tjänsteföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK

Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK Ansvarsfrågor och försäkringsskydd för förtroendevalda inom GDF & GK Ansvarsfrågor Huvudregeln något förenklat är att styrelsen i ett distrikt eller i en golfklubb beviljas ansvarsfrihet och riskerar inte

Läs mer

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för hotell och restaurangverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation

Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring med livskydd i sammarbete med Eurocard Förköpsinformation Om du ska teckna en försäkring är det viktigt att först läsa den här förköpsinformationen och att ta del av försäkringens

Läs mer

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Fastighetsförsäkring En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer