Lantöms En flexibel försäkringslösning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantöms En flexibel försäkringslösning"

Transkript

1 Lantöms försäkring 1

2 Lantöms En flexibel försäkringslösning Lantöms ger ett omfattande grundskydd för ditt lant- och skogsbruk. Om du kompletterar denna med tilläggsförsäkringar får du ett skydd som exakt motsvarar dina behov. Du kan också inkludera annan verksamhet som du sköter som bisyssla till lantbruket. 2

3 innehåll Grundskyddsförsäkringar 4 10 Sakförsäkring Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Merskyddsförsäkringar Försäkring för lantbruksprodukter Försäkring för skördetröska Försäkring för nötboskap Driftsavbrottsförsäkring för djurproduktion Avbrottsförsäkring för körning för annans räkning Separata försäkringar som kan fogas till Lantöms 15 Skogsförsäkring Traktorförsäkring Praktikantförsäkring Katastrofförsäkring för fjäderfä, får och svin Olycksfallsförsäkring för lantbrukare 3

4 Grundskyddsförsäkringar Sakförsäkring Med Lantöms kan du försäkra all egendom som hör till lant- och skogsbruket, byggnader, inventarier, djur, maskiner mm. Vilket värde? Du kan försäkra egendomen till sitt fulla värde eller till ett bestämt belopp. Fullvärdesförsäkring innebär att en skada ersätts till sitt fulla värde enligt återanskaffningsvärdet eller dagsvärdet. Egendomens ålder och skick beaktas. Du bör alltid teckna fullvärde för egendom som du vill återställa eller återanskaffa efter en skada. Beloppsförsäkring ersätter en skada till det belopp du valt på förhand. Det är viktigt att du tänker på att försäkringsbeloppet bör motsvara egendomens återanskaffningsvärde. Dagsvärdet kan användas som försäkringsbelopp för sådan egendom vars värde vid teckningstillfället är lägre än 50 % av återanskaffningsvärdet. 4

5 Med Lantöms kan du försäkra allt som hör till lant- och skogsbruket, byggnader, inventarier, djur, maskiner mm. Förstarisk Vid försäkring med belopp gäller den s.k. förstariskprincipen, vilket innebär att en skada värderas enligt skadevärderingsreglerna precis som vid fullvärde men ersättningen är begränsad till det försäkringsbelopp du valt. Produktionsbyggnad Med produktionsbyggnad avses produktions- och lagerbyggnader som t.ex. ladugård, maskinhall, tork och lider som används i lantbruket. Växthus om högst 50 m 2 omfattas också. Varje byggnad måste försäkras separat. När en produktionsbyggnad är försäkrad gäller försäkringen också för de fasta konstruktioner, maskiner och anläggningar som hör till byggnaden. Dessutom gäller försäkringen för bränslen, oljecisterner och fasta behållare som används i produktionsverksamheten stolptransformatorer, elinstallationer, skyddsanordningar, manövercentraler och manöveranläggningar som ägs av försäkringstagaren elkablar och andra kablar samt ledningar och rörnät fram till kommunal eller annan allmän anslutning plansilo och gödselvårdsanläggning utan överbyggnad. Lantöms gäller också automatiskt för markanläggningar och markinventarier. Med markanläggningar avses brunnar, broar, vägar, täckdiken, öppna diken, dammar och invallningar upp till ett belopp om högst Såsom maskininventarier betraktas stängsel, ledningar och rör till bevattningsanläggningar samt pumpar i vattentäkter upp till högst g r u n d s k y d d s a k >>> 5

6 ggrundskyddsförsäkrin Lant- och skogsbrukslösöre Lant- och skogsbrukslösöre försäkras enligt följande gruppindelning. Lant- och skogsbruksinventarier Övriga inventarier Produktionsdjur Lant- och skogsbruksinventarier Till denna grupp hör lant- och skogsbruksmaskiner, -redskap och utrustning som plogar, harvar, traktorsläpvagnar, foderkvarn, motorsåg, verktyg mm. Då lant- och skogsbruksinventarierna är försäkrade ingår också hyrda och lånade inventarier upp till ett belopp om högst Undantag Självgående lant- och skogsbruksmaskiner hör inte till gruppen. Dessa måste uppges separat. Övriga inventarier Till övriga inventarier räknas handelsgödsel, bekämpningsmedel, bränsle, smörjmedel, emballage och andra förbrukningsartiklar samt kontorsinventarier och material som används i verksamheten. Observera att lantbruksprodukter inte ingår i grundförsäkringen. De försäkras med tilläggsförsäkringar. Produktionsdjur Nötboskap, svin, får och fjäderfä kan försäkras med en begränsad försäkring som ersätter brand- och stöldskada. Ett mer omfattande skydd ger försäkringen för nötboskap som ingår som merskydd i Lantöms. Övriga djur kan försäkras med katastrofförsäkring. Var gäller försäkringen? Försäkringen gäller på den försäkringsplats som anges i försäkringsbrevet. För lant- och skogsbruksinventarier och produktionsdjur gäller försäkringen också vid tillfällig förvaring på annan plats i Norden. ERSÄTTNING ar. SAK Vad ersätter försäkringen? Med Lantöms är du skyddad mot de flesta skadehändelser. Den ersätter en plötslig och oväntad direkt sakskada. Det kan t.ex. vara fråga om brand, storm, åsknedslag, stöld, skadegörelse, läckage eller bräckage. 6 Undantag Av försäkringsvillkoren framgår vilka skador som inte ersätts. Exempel på sådana skador är Tillverknings- och materialfel, felaktig användning Borttappad, kvarglömd, kvarlämnad eller försvunnen egendom Skadehändelser som inte kan preciseras Slitage, rost, frätning, röta, svampbildningar Skador orsakade av hjortdjur, insekter och skadedjur Planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel.

7 ggrundskyddsförsäkrin Avbrott i verksamheten Lantöms ersätter också vissa merkostnader vid avbrott på grund av en ersättningsbar skada på egendomen. Merkostnad för produktionsbyggnad För oanvändbar byggnad till följd av sakskada ersätter försäkringen merkostnader för högst sex månader. Minskning i mjölkproduktion Då djur blir innebrända, stjäls eller dör genom åskslag får du ersättning för minskad mjölkproduktion. Ersättningen är 16 % av djurets försäkringsbelopp per månad (dock högst tre månader). Minskning i kött- och äggproduktion Då djur blir innebrända, stjäls eller dör genom åskslag får du ersättning med 1 % av djurets försäkringsbelopp per månad (högst sex månader). Vilken omfattning? Du väljer själv försäkringens omfattning. Läckage- och bräckageskador behöver t.ex. inte ingå i försäkringsskyddet. Det kan vara aktuellt för byggnader utan värme där risken för sådana skador är liten. Vill du ha ett ännu mer begränsat skydd kan du välja en försäkring som endast gäller för brand- och stormskador. Ersättning vid skada Grunden för ersättning är den förlust som skadan orsakat. Därför ersätts inte alltid använd egendom till värdet av ny sådan. Ersättning vid bräckageskada på byggnad beräknas med hjälp av tabellen för årsavdrag utgående från egendomsgrupp och bruksålder. Egendom som inte finns omnämnd i tabellen ersätts enligt egendomens återanskaffnings- eller dagsvärde med avdrag av vald självrisk. g r u n d s k y d d s a k >>> ERSÄTTNING ar. SAK 7

8 ggrundskyddsförsäkrin Ersättning enligt återanskaffningsvärde Om egendomens värde före skadan är minst hälften av återanskaffningsvärdet för ny motsvarande egendom är återanskaffningsvärdet den högsta ersättning som betalas både vid reparation och återanskaffning. Från ersättningen avdras självrisken. Ersättning enligt dagsvärde Det är viktigt att komma ihåg att för egendom som t.ex. genom slitage, ålder eller användning minskat i värde med mer än hälften av återanskaffningsvärdet beräknas ersättningen enligt dagsvärdet. Dagsvärdet är beroende av byggnadssätt, ålder, underhåll och utförda renoveringar. Tabell för årsavdrag Bräckageskada på byggnad Vid bräckageskada på byggnad görs följande årsavdrag. Värme-, vatten- och sanitetsanläggningar, värme- och vattenpumpar, oljecistern under jorden 6 % Rörledningar och övriga VVS-anordningar 3 % Fasta inventarier, elmotorer och övriga anläggningar i produktionsbyggnad 6 % Yttertak 1 % Inget avdrag görs för det år egendomen togs i bruk. Avdraget är högst 80 % men aldrig lägre än den grundsjälvrisk du valt. När årsavdrag tillämpas avdras inte självrisken som nämns i försäkringsbrevet. Läckageskada på byggnad Om du drabbas av en vattenskada till följd av läckage på ovan nämnda anordningar är självrisken för följdskadan på basen av anordningens ålder 1 % per år. Observera att denna självrisk avdras utöver den procentuella självrisken vid t.ex. reparation av vattenledningar. Vi gör inget avdrag för de första 10 åren från det att egendomen togs i bruk. Avdraget är högst 25 % av kostnaderna, men alltid minst lika stort som den självrisk du valt, men dock aldrig högre än euro. Exempel Det skadade rörsystemet är 12 år gammalt. Reparationskostnaderna uppgår till euro. I ersättning betalas euro ( 10 x 3 % x ) = SJÄLVRISKER ar. SAK Självrisker Lägsta självrisken i Lantöms är 170. För vissa typer av skador är självrisken högre. Vid bräckageskada på lant- och skogsbruksmaskiner och -redskap är självrisken tre gånger grundsjälvrisken. Om en stöld inträffar och dörren varit försedd med säkerhetslås eller om ett inbrottslarm fungerat drar vi ingen lägsta självrisk. Detsamma gäller vid brandskada om brandvarnaren fungerat. Vid läckageskada från byggnadens synliga rör dras ingen självrisk. Om du drabbas av flera skador vid samma tillfälle och ersättning betalas genom flera moment i försäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, drar vi av bara en självrisk den högsta från det sammanlagda skadebeloppet. 8 Högre självrisk ger lägre premier Hur hög din premie blir beror också på ditt val av självrisk. Den lägsta självrisken är 170. Då ger försäkringen också ett täckande skydd vid småskador. Väljer du en högre självrisk blir din premie lägre.

9 ar. ANSVAR ggrundskyddsförsäkrin Självrisker De olika självriskerna ger följande rabatter: % % Skyddsföreskrifter % % Villkoren innehåller vissa skyddsföreskrifter som du måste följa. Annars riskerar du att ersättningen nedsätts eller nekas. Det är också viktigt att du är omsorgsfull och aktsam med din egendom och att du noggrannt följer direktiv från tillverkare och importör för att förhindra att skador uppstår. Vid svetsnings- och andra heta arbeten ska släckningsutrustning finnas vid arbetsplatsen för omedelbar släckningsinsats. I direktiven finns skyddsåtgärder när det bland annat gäller brandsäkerhet, läckage, inbrott- och stöldskydd samt skydd av produktionstillgångar. Myndighetsbestämmelser ska alltid följas. Ansvarsförsäkring Försäkringen omfattar det skadestånd som du eller annan försäkrad som idkare av lant- och skogsbruk och till dessa hörande binäringar, enligt gällande skadeståndsrätt kan bli skyldig att betala för personeller sakskada. Det kan gälla djur som skadar annans egendom. Det kan också gälla besprutningsskador eller produkter du sålt som vållar skada (produktansvar). Vi utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med motparten, för din talan och betalar rättegångskostnader och skadestånd. Exempel Lantbrukaren skrapade upp sidan på en parkerad personbil när han kom körande med sin skördetröska. Bilens reparationskostnader uppgick till Lantbrukets ansvarsförsäkring betalade bilens skador eftersom föraren till skördetröskan var vållande. Däremot gäller ansvarsförsäkringen inte för skador på skördetröskan. De kan ersättas genom Lantöms tillläggsförsäkring för skördetröska. Försäkringsbelopp och självrisk Grundskydd ANSVAR Ersättningen är högst vid varje skadefall. Självrisken är 170 och försäkringen gäller i Europa. SJÄLVRISKER 9

10 Rättsskyddsförsäkring Rättsskyddsförsäkringen gäller vid tvist som berör den försäkrade då denne bedriver försäkrad lant- och skogsbruksverksamhet eller till dessa anslutna binäringar. Den ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader. En förutsättning för ersättning är att ärendet kan behandlas vid tingsrätt i Finland eller att ärendet kan handläggas genom skiljemannaförfarande. Grundskyddsförsäkringar. RÄTTSSKYDD ERSÄTTNING Vad ersätter rättsskyddsförsäkringen? Grund RÄTT Försäkringen ersätter tvist, ansökningsärende och brottmål. Kostnaderna i tvist eller ansökningsärende ersätts endast om ärendet till sin grund eller till sitt belopp är stridigt. I brottmål ersätts kostnaderna endast om den försäkrade är målsägande i brottmål och särskilda skäl föreligger eller om den försäkrade är svarande i brottmål där allmän åklagare inte driver åtal som väckts av målsägande. Begränsningar Rättsskyddsförsäkringen gäller inte i brottmål där åklagaren kräver straff för den försäkrade. Inte heller när det är fråga om utmätning eller konkurs. När de som är försäkrade med samma försäkring är motparter gäller inte rättskyddsförsäkringen. Kostnader som ersätts Rättsskyddsförsäkringen ersätter skäliga och nödvändiga juristarvoden och rättegångskostnader som t.ex. rättegångsavgifter och arvoden till vittnen. Däremot ersätter försäkringen bl.a. inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade ådömts att betala eller den försäkrades inkomstbortfall, rese- eller andra bikostnader. Grundskyddsförsäkringar. RÄTTSSKYDD SJÄLVRISKER Försäkringsbelopp och självrisk Grundskydd RÄTT Maximal ersättning är per skadefall. Självrisken är 15 % av kostnaderna, dock alltid minst 250. Försäkringen gäller inom Norden. 10

11 Merskyddsförsäkringar Försäkring för Lantbruksprodukter Lantbruksprodukter på lägenhetens område kan försäkras som en fullvärdesförsäkring eller med angivet försäkringsbelopp. Med lantbruksprodukter menar vi produkter som produceras på lägenhetens område, utsäde och köpt foder samt växande gröda. Som djurprodukter räknas endast mjölk och ägg. Växter som odlas i växthus som är högst 50 m 2 omfattas också av försäkringen. Du kan välja mellan följande alternativ: Begränsad försäkring Denna försäkring gäller för skada som beror på brand stöld, inbrott, skadegörelse läckage storm som skadat byggnad och därigenom också lantbruksprodukter transport. Utvidgad försäkring Förutom ovan nämnda skador ersätter denna försäkring även skada genom köld och hetta till följd av bräckage i byggnadens fasta konstruktioner, maskiner och anläggningar. Observera För växande gröda utomhus gäller försäkringsskyddet endast vid brandskada. 2OLIKA Merskyddsförsäkringar. LANTBRUK << v ä l j m e l l a n << v ä l j m e l l a n m e r s k y d d >>> 11

12 Försäkring för skördetröska När skördetröskan är försäkrad omfattar försäkringen också den standardutrustning som ingår i riktpriset samt breddnings- och parhjul. Som försäkringsbelopp gäller gängse värde och premien beräknas efter skärbredden. MerskyddsförsäkringarNÖTBOSKAP 2OLIKA Försäkringen gäller för skador orsakade av brand, åskslag, explosion stöld, skadegörelse kollision med motorfordon avkörning av väg, vältning eller liknande transport med andra transportmedel. Vid avbrott på grund av ersättningsbar skada på skördetröskan ersätter försäkringen merkostnader för högst en månad om du måste hyra en annan skördetröska för att få skörden bärgad. Om skördetröskan används i förvärvssyfte är ersättningen förlust av nettoförtjänsten under högst en månad. Försäkring för nötboskap Du kan välja mellan två olika försäkringsformer. v ä l j m e l l a n >> Enskild försäkring Fullständig försäkring för nötbesättning Som tilläggsförsäkring till dessa kan du välja en försäkring för mjölkavbrott och för veterinärvård. Samtliga alternativ kan tecknas för både mjölk- och köttdjur. Observera dock att nötboskap som är yngre än tio dagar inte kan försäkras. 12

13 Enskild försäkring (A1) Denna försäkring kan tecknas för enstaka särskilt värdefulla djur med angivet försäkringsbelopp. Försäkringen ersätter förlust av djuret av följande orsaker: << v ä l j m e l l a n Djuret dör till följd av sjukdom eller skada Djuret måste avlivas på ordination av veterinär Djuret försvinner genom stöld, tjuvslakt, drunkning etc. Försäkringen ersätter brandskada och ger också viss ersättning vid avelsoduglighet. Foster- och kalvskydd ingår. Fullständig försäkring för nötbesättning (A2) Denna försäkring kan tecknas för ungdjur under två år samt för kor och tjurar med angivet försäkringsbelopp per grupp. Försäkringen ersätter förlust av djuret av följande orsaker: << v ä l j m e l l a n Djuret dör Djuret måste avlivas på ordination av veterinär Djuret försvinner Försäkringen ersätter också brandskada. Foster- och kalvskydd ingår. Tilläggsskydd Tilläggsskydd kan tecknas för mjölkavbrott och veterinärvård. << l ä g g s e d a n t i l l Mjölkavbrott Mjölkavbrottsförsäkring kan tecknas som separat tillägg till nötförsäkring A1 och A2. Försäkringen ersätter förlust av mjölkproduktion på grund av att en ko dött, nödslaktats eller försvunnit. Ersättningen uppgår till 16 % i månaden av den del av försäkringsbeloppet som gäller ifrågavarande ko. Ersättningen betalas under högst tre månader räknat från skadedagen. Exempel Korna är försäkrade med fullständig försäkring samt mjölkavbrott. Två kor måste avlivas och de är tillsammans försäkrade för Slakteriet betalar 500 för köttet. Försäkringen ersätter mellanskillnaden, d.v.s = minus självrisk. Försäkringen ersätter även mjölkavbrott för 3 månader (16 % x x 3 månader) 960. Självrisken vid mjölkavbrott är 500 per försäkringsperiod. Ersättning för dessa mjölkavbrottsskador blir 460. m e r s k y d d >>> 13

14 Veterinärvård Försäkringen ersätter sjukbesök på gården om sjukdomen eller skadan omfattas av försäkringen. Du får betalning för följande kostnader: Veterinärens arvode och resekostnader Förbandsmaterial och medicin som används vid besöket Obduktion utförd av veterinär Vid skada ersätter försäkringen halva kostnaden av sjukbesök och obduktion exklusive moms. Bonus och malus Liv- och mjölkavbrottsförsäkringarna har ett bonussystem som ger lägre premie om ingen skada inträffar (bonus) och som höjer premien om ersättning utbetalas (malus). Driftsavbrottsförsäkring för djurproduktion Om en ersättningsbar skada inträffar på gården och du därmed inte får utkomst från djurproduktionen, ersätter försäkringen inkomstbortfallet. Vid nödslakt ersätter försäkringen också eventuell skillnad i slaktvärde. 14 Avbrottsförsäkring för körning för annans räkning Använder du någon av dina försäkrade maskiner i körning för annans räkning, ersätter försäkringen det inkomstbortfall du drabbas av om maskinen skadas och du därmed inte kan utföra jobbet. Ersättning utgår under högst en månad.

15 Följande separata försäkringar kan du också foga till Lantöms. Det är bekvämt för dig att ha de flesta försäkringarna samlade i ett avtal. Det ger god överblick och antalet premiefakturor minskar. Separata försäkringar Skogsförsäkring Skogsförsäkringen gäller för växande skog, skogsmark samt skogsprodukter. Du kan välja mellan enbart en brandförsäkring eller ett utvidgat skydd som också ersätter storm-, snö-, insekt- m.fl. skador. Traktorförsäkring Traktorn kan du försäkra med en begränsad försäkring (brand och stöld) eller med en mer omfattande försäkring som också gäller för vagnskador. Den omfattande försäkringen kan dessutom utökas med maskinbräckage på motor- och kraftöverföring. Praktikantförsäkring Försäkringen ersätter en plötslig och oförutsedd skada som lantbrukspraktikanten orsakar din egendom i samband med arbete på gården. Högsta ersättning är vid varje skada. Katastrofförsäkring för fjäderfä, får och svin Försäkringen ersätter en katastrofskada till följd av en plötslig och oförutsedd händelse som leder till förlust av flera djur. Olycksfallsförsäkring för lantbrukare Försäkringen gäller under fritid och i lantbruksarbetet och den upphör vid 70 års ålder. Försäkringen ersätter vårdkostnader vid olycksfall. Utöver detta betalas ersättning vid invaliditet och dödsfall upp till valbart belopp. 15

16 ÅLANDS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG Köpmansgatan 6, PB 64, Mariehamn, Telefon , Fax e-post: Foto: Kjell Söderlund, tryck: Ålandstryckeriet,

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under 01.02.2016 LANTÖMS Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under många år kan förstöras på ett ögonblick.

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 01.01.2010 FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING 01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING Hemöms din trygghet i vardagen Hemförsäkringen för mer än bara hem Ekonomisk trygghet är en viktig del av vår grundtrygghet. Oväntade händelser kan lätt rubba balansen. Vår

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV EGENDOM (brand/inbrott/vatten) - maskinerier/varor* 50 000 kr - ritningar/arkivalier/datainformation 2,0 basbelopp - skada på

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall Försäkringsavtal 1 (9) BRF Lund Väster 3 Organisationsnummer 769623-4579 Verksamhet: Bostadsrättsförening Avtalstid fr.o.m. 1 oktober 2016 t.o.m. 30 september 2017 Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring Fastighetsförsäkring Med Fastighetsförsäkringen får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ett tryggt fastighetsägande. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och

Läs mer

Försäkringar för nötkreatur

Försäkringar för nötkreatur Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller blir sjuka. Nötkreatur är inget undantag. I lönsamhetsberäkningar inkluderas

Läs mer

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift Om någon vet vad din försäkring ska täcka, är det vi Att driva ett lantbruks- eller skogsföretag handlar om engagemang och hårt

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN VILLKOR Sveland Hjort Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-05-01 Välkommen till Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Ditt djur i Sveland. Det är ett stort

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs

Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs Fråga Försäkringshjälpen gratis! Försäkringen som gör det enklare att vara proffs Skräddarsydda försäkringar för dig som är kund hos Ahlsell Enkelt, tryggt och skräddarsytt till ett riktigt bra pris Du

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på vår försäkringsgivares hemsida www.gjensidige.se. Villkoren

Läs mer

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Trygghet för dig och företaget Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Har du många järn i elden? Som företagare har du säkert mycket att tänka på. Inköp, leveranser, bokföring och

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER

Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER Ett ovanligt bra GRUNDSKYDD med tillvalsmöjligheter Alla branscher har sina utmaningar och risker, men det som förenar alla företagare är vikten av att

Läs mer

HÄSTGÅRDSFÖRSÄKRING. Hästgård Gäller från

HÄSTGÅRDSFÖRSÄKRING. Hästgård Gäller från HÄSTGÅRDSFÖRSÄKRING Hästgård 2008 Gäller från 2008-04-01 Innehåll 2. Egendomsförsäkring...3 2.6.1 Försäkrad egendom som inte anges i försäkringsbrevet...3 2.6.2 Undantagen egendom...3 2.8.1 Grundförsäkring...3

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08 Försäkring JSC Trädvård AB Vårbäcksvägen 1 A 14640 TULLINGE Ändringar i rättsskyddsförsäkringen från 2011-01-01 Försäkringsbelopp Skattemål Det särskilda försäkringsbeloppet om högst 100 000 kr för tvist

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

SEF Småföretagarförsäkring

SEF Småföretagarförsäkring SEF Småföretagarförsäkring Varför? En företagsförsäkring genom SEF! Vi har sedan många år tillbaka tecknat så kallad hängavtal eller som vi brukar kalla dem separatavtal, med företag som av olika skäl

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc.

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc. - Kontorsförsäkring en för Nordics försäkringsprogram Fastighetsmäklaren Kontorsförsäkring är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag Teknikföretagens Företagsförsäkring En försäkring för produktfokuserade teknikföretag En stadig grund att stå på En bra företagsförsäkring ger din verksamhet en stadig grund att stå på. Teknikföretagen

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg UPY1016-02 Utfärdat

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer Försäkringstagare UPY1016-05 Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg Utfärdat

Läs mer

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning.

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm Stockholm 2012-12-10 Offert BRF Halmstrået Nordeuropa Försäkring AB FASTIGHETSFÖRSÄKRING Omfattning Verksamhet: Fastighetsägare Försäkringen omfattar följande moment: Egendomsförsäkring Försäkringsställe:

Läs mer

Skydda Företaget Villkorssammanfattning

Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget är ett försäkringspaket som ger ditt företag ett riktigt bra skydd. Det innehåller Egendoms-, Avbrotts-,

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB FÖRSÄKRINGAR 1 Definition Riskspridning tillräckligt stort antal individer Fysiska eller juridiska personer Hanterar de finansiella aspekterna avseende risk Större antal enheter Riskspridning avseende

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Offert Verksamhetsansvar

Offert Verksamhetsansvar Offert Verksamhetsansvar 2 (8) Verksamhetsansvar Självrisk Var försäkringen gäller När försäkringen gäller 10 000 000 kr 20 000 000 kr Norden Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING Leksaksbranschens medlemmar erbjuds denna skräddarsydda försäkring som ger dig som handlare inom vår bransch ett heltäckande försäkringsskydd. Vid

Läs mer

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012.

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012. FÖRSÄKRING Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar.

Läs mer

oihsaill 11 Försäkringsbrev Brf Hagen Försäkringstagare Brf Hagen Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal

oihsaill 11 Försäkringsbrev Brf Hagen Försäkringstagare Brf Hagen Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal oihsaill 2 Förmedlare: Norrflnans Brf Hagen Inträffad skada: 0771-960 960 1 7 7 23 Järfälla 20 2 2014-11-25 06.01.43 261 o 1944 7 1 Utfärdat på grund av Förnyelse av försäkringsavtal Försäkringstagare

Läs mer

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SOL1012-04 Försäkringstagare Solna stad Orgnr 212000-0183 Adress Kontaktperson Stadshusgången 2, Solna centrum 171 86 SOLNA Tommy Söderström,

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg SÖE1013-02

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer NOE1009-07 Försäkringstagare Norrtälje kommun Orgnr 212000-0217 Adress Box 800 761 28 Norrtälje Kontaktperson Ola Andersson Utfärdat 2014-12-19

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 Försäkringen är uppbyggd så att du kan utforma

Läs mer

Försäkringar för lantbruksproduktion

Försäkringar för lantbruksproduktion Försäkringar för lantbruksproduktion PRODUKTBESKRIVNING 460020s 11.15 Gäller från 1.1.2016 Om en produktionsbyggnad, maskin, anläggning, produkter och tillbehör samt djur skadas på ett lantbruk innebär

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Guide: ME-medlemsförsäkring

Guide: ME-medlemsförsäkring Guide: ME-medlemsförsäkring Branschförsäkringen som tryggar medlemmens hela verksamhet I SAMARBETE MED Sidan 2 Jobbet som görs Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för slaktgrisproducent som föder upp slaktgrisar i specialiserade eller integrerade besättningar och som

Läs mer

Försäkringsbrev Fastighetsförsäkring Försäkringsnr *04

Försäkringsbrev Fastighetsförsäkring Försäkringsnr *04 Sid 1 (5) 7d609c1f-0a26-4c09-9397-c727c4a25ebc Vid förfrågan kontakta Era Försäkringar i Sverige AB Box 4119, 131 04 Nacka Tel: 08-7154910 Fax: 08-4489307 e-post: hakan.edmark@eraforsakringar.se Försäkringen

Läs mer

Företagsförsäkring Produktfakta

Företagsförsäkring Produktfakta Företagsförsäkring Produktfakta Egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring Gäller fr.o.m. 1.4.2012 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna

Läs mer

Småföretagarförsäkring

Småföretagarförsäkring Småföretagarförsäkring Nu kan du som medlem i Sveriges Ingenjörer teckna försäkring individuellt anpassat för ditt företag som har omsättning upp till 12 miljoner kr och högst 10 anställda. Försäkringen

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Tjänsteföretag. Kort om din företagsförsäkring

Tjänsteföretag. Kort om din företagsförsäkring Tjänsteföretag Kort om din företagsförsäkring Alla branscher och företag har sina unika risker. Tjänstesektorn är självklart inget undantag. Ett exempel är skyddet för skadeståndsskyldighet som behöver

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Agria Gris Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Vågar du lita på turen? Agria Djurförsäkring erbjuder dig ett försäkringsskydd för dina djur om olyckan skulle vara framme. OBS! Om

Läs mer

Ansökan Tilläggsförsäkringar 2014

Ansökan Tilläggsförsäkringar 2014 Ansökan Tilläggsförsäingar 2014 Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer & ort Kontaktperson Verksamhet Telefon E-post Medlem i TOMER Ja, medlemsnummer Nej, se nedan. För dig som inte är medlem

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Personbilsförsäkring

Personbilsförsäkring Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Personbilsförsäkring. Omfattning

Personbilsförsäkring. Omfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Försäkring för budbil

Försäkring för budbil Försäkring för budbil Förköpsinformation - villkor Motorfordonsförsäkring Gäller från 2017-05-01 För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Här får du information om Gjensidiges Försäkring för

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Välkommen till Agria Djurförsäkring Agrias försäkringsvillkor Ung och värphöns från 1 januari 2006 Välkommen till Agria Djurförsäkring Tillsammans med ditt försäkringsbrev är detta häfte ditt försäkringsvillkor. Försäkringsvillkoret består

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer LIÖ1007-03 Försäkringstagare Lidingö stad Orgnr 212000-0191 Adress Stockholmsvägen 50 181 82 Lidingö Kontaktperson Jesper Arkinger Medförsäkrade

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SÖE1013-06 Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer