Lantöms En flexibel försäkringslösning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantöms En flexibel försäkringslösning"

Transkript

1 Lantöms försäkring 1

2 Lantöms En flexibel försäkringslösning Lantöms ger ett omfattande grundskydd för ditt lant- och skogsbruk. Om du kompletterar denna med tilläggsförsäkringar får du ett skydd som exakt motsvarar dina behov. Du kan också inkludera annan verksamhet som du sköter som bisyssla till lantbruket. 2

3 innehåll Grundskyddsförsäkringar 4 10 Sakförsäkring Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Merskyddsförsäkringar Försäkring för lantbruksprodukter Försäkring för skördetröska Försäkring för nötboskap Driftsavbrottsförsäkring för djurproduktion Avbrottsförsäkring för körning för annans räkning Separata försäkringar som kan fogas till Lantöms 15 Skogsförsäkring Traktorförsäkring Praktikantförsäkring Katastrofförsäkring för fjäderfä, får och svin Olycksfallsförsäkring för lantbrukare 3

4 Grundskyddsförsäkringar Sakförsäkring Med Lantöms kan du försäkra all egendom som hör till lant- och skogsbruket, byggnader, inventarier, djur, maskiner mm. Vilket värde? Du kan försäkra egendomen till sitt fulla värde eller till ett bestämt belopp. Fullvärdesförsäkring innebär att en skada ersätts till sitt fulla värde enligt återanskaffningsvärdet eller dagsvärdet. Egendomens ålder och skick beaktas. Du bör alltid teckna fullvärde för egendom som du vill återställa eller återanskaffa efter en skada. Beloppsförsäkring ersätter en skada till det belopp du valt på förhand. Det är viktigt att du tänker på att försäkringsbeloppet bör motsvara egendomens återanskaffningsvärde. Dagsvärdet kan användas som försäkringsbelopp för sådan egendom vars värde vid teckningstillfället är lägre än 50 % av återanskaffningsvärdet. 4

5 Med Lantöms kan du försäkra allt som hör till lant- och skogsbruket, byggnader, inventarier, djur, maskiner mm. Förstarisk Vid försäkring med belopp gäller den s.k. förstariskprincipen, vilket innebär att en skada värderas enligt skadevärderingsreglerna precis som vid fullvärde men ersättningen är begränsad till det försäkringsbelopp du valt. Produktionsbyggnad Med produktionsbyggnad avses produktions- och lagerbyggnader som t.ex. ladugård, maskinhall, tork och lider som används i lantbruket. Växthus om högst 50 m 2 omfattas också. Varje byggnad måste försäkras separat. När en produktionsbyggnad är försäkrad gäller försäkringen också för de fasta konstruktioner, maskiner och anläggningar som hör till byggnaden. Dessutom gäller försäkringen för bränslen, oljecisterner och fasta behållare som används i produktionsverksamheten stolptransformatorer, elinstallationer, skyddsanordningar, manövercentraler och manöveranläggningar som ägs av försäkringstagaren elkablar och andra kablar samt ledningar och rörnät fram till kommunal eller annan allmän anslutning plansilo och gödselvårdsanläggning utan överbyggnad. Lantöms gäller också automatiskt för markanläggningar och markinventarier. Med markanläggningar avses brunnar, broar, vägar, täckdiken, öppna diken, dammar och invallningar upp till ett belopp om högst Såsom maskininventarier betraktas stängsel, ledningar och rör till bevattningsanläggningar samt pumpar i vattentäkter upp till högst g r u n d s k y d d s a k >>> 5

6 ggrundskyddsförsäkrin Lant- och skogsbrukslösöre Lant- och skogsbrukslösöre försäkras enligt följande gruppindelning. Lant- och skogsbruksinventarier Övriga inventarier Produktionsdjur Lant- och skogsbruksinventarier Till denna grupp hör lant- och skogsbruksmaskiner, -redskap och utrustning som plogar, harvar, traktorsläpvagnar, foderkvarn, motorsåg, verktyg mm. Då lant- och skogsbruksinventarierna är försäkrade ingår också hyrda och lånade inventarier upp till ett belopp om högst Undantag Självgående lant- och skogsbruksmaskiner hör inte till gruppen. Dessa måste uppges separat. Övriga inventarier Till övriga inventarier räknas handelsgödsel, bekämpningsmedel, bränsle, smörjmedel, emballage och andra förbrukningsartiklar samt kontorsinventarier och material som används i verksamheten. Observera att lantbruksprodukter inte ingår i grundförsäkringen. De försäkras med tilläggsförsäkringar. Produktionsdjur Nötboskap, svin, får och fjäderfä kan försäkras med en begränsad försäkring som ersätter brand- och stöldskada. Ett mer omfattande skydd ger försäkringen för nötboskap som ingår som merskydd i Lantöms. Övriga djur kan försäkras med katastrofförsäkring. Var gäller försäkringen? Försäkringen gäller på den försäkringsplats som anges i försäkringsbrevet. För lant- och skogsbruksinventarier och produktionsdjur gäller försäkringen också vid tillfällig förvaring på annan plats i Norden. ERSÄTTNING ar. SAK Vad ersätter försäkringen? Med Lantöms är du skyddad mot de flesta skadehändelser. Den ersätter en plötslig och oväntad direkt sakskada. Det kan t.ex. vara fråga om brand, storm, åsknedslag, stöld, skadegörelse, läckage eller bräckage. 6 Undantag Av försäkringsvillkoren framgår vilka skador som inte ersätts. Exempel på sådana skador är Tillverknings- och materialfel, felaktig användning Borttappad, kvarglömd, kvarlämnad eller försvunnen egendom Skadehändelser som inte kan preciseras Slitage, rost, frätning, röta, svampbildningar Skador orsakade av hjortdjur, insekter och skadedjur Planerings-, grundläggnings- eller byggnadsfel.

7 ggrundskyddsförsäkrin Avbrott i verksamheten Lantöms ersätter också vissa merkostnader vid avbrott på grund av en ersättningsbar skada på egendomen. Merkostnad för produktionsbyggnad För oanvändbar byggnad till följd av sakskada ersätter försäkringen merkostnader för högst sex månader. Minskning i mjölkproduktion Då djur blir innebrända, stjäls eller dör genom åskslag får du ersättning för minskad mjölkproduktion. Ersättningen är 16 % av djurets försäkringsbelopp per månad (dock högst tre månader). Minskning i kött- och äggproduktion Då djur blir innebrända, stjäls eller dör genom åskslag får du ersättning med 1 % av djurets försäkringsbelopp per månad (högst sex månader). Vilken omfattning? Du väljer själv försäkringens omfattning. Läckage- och bräckageskador behöver t.ex. inte ingå i försäkringsskyddet. Det kan vara aktuellt för byggnader utan värme där risken för sådana skador är liten. Vill du ha ett ännu mer begränsat skydd kan du välja en försäkring som endast gäller för brand- och stormskador. Ersättning vid skada Grunden för ersättning är den förlust som skadan orsakat. Därför ersätts inte alltid använd egendom till värdet av ny sådan. Ersättning vid bräckageskada på byggnad beräknas med hjälp av tabellen för årsavdrag utgående från egendomsgrupp och bruksålder. Egendom som inte finns omnämnd i tabellen ersätts enligt egendomens återanskaffnings- eller dagsvärde med avdrag av vald självrisk. g r u n d s k y d d s a k >>> ERSÄTTNING ar. SAK 7

8 ggrundskyddsförsäkrin Ersättning enligt återanskaffningsvärde Om egendomens värde före skadan är minst hälften av återanskaffningsvärdet för ny motsvarande egendom är återanskaffningsvärdet den högsta ersättning som betalas både vid reparation och återanskaffning. Från ersättningen avdras självrisken. Ersättning enligt dagsvärde Det är viktigt att komma ihåg att för egendom som t.ex. genom slitage, ålder eller användning minskat i värde med mer än hälften av återanskaffningsvärdet beräknas ersättningen enligt dagsvärdet. Dagsvärdet är beroende av byggnadssätt, ålder, underhåll och utförda renoveringar. Tabell för årsavdrag Bräckageskada på byggnad Vid bräckageskada på byggnad görs följande årsavdrag. Värme-, vatten- och sanitetsanläggningar, värme- och vattenpumpar, oljecistern under jorden 6 % Rörledningar och övriga VVS-anordningar 3 % Fasta inventarier, elmotorer och övriga anläggningar i produktionsbyggnad 6 % Yttertak 1 % Inget avdrag görs för det år egendomen togs i bruk. Avdraget är högst 80 % men aldrig lägre än den grundsjälvrisk du valt. När årsavdrag tillämpas avdras inte självrisken som nämns i försäkringsbrevet. Läckageskada på byggnad Om du drabbas av en vattenskada till följd av läckage på ovan nämnda anordningar är självrisken för följdskadan på basen av anordningens ålder 1 % per år. Observera att denna självrisk avdras utöver den procentuella självrisken vid t.ex. reparation av vattenledningar. Vi gör inget avdrag för de första 10 åren från det att egendomen togs i bruk. Avdraget är högst 25 % av kostnaderna, men alltid minst lika stort som den självrisk du valt, men dock aldrig högre än euro. Exempel Det skadade rörsystemet är 12 år gammalt. Reparationskostnaderna uppgår till euro. I ersättning betalas euro ( 10 x 3 % x ) = SJÄLVRISKER ar. SAK Självrisker Lägsta självrisken i Lantöms är 170. För vissa typer av skador är självrisken högre. Vid bräckageskada på lant- och skogsbruksmaskiner och -redskap är självrisken tre gånger grundsjälvrisken. Om en stöld inträffar och dörren varit försedd med säkerhetslås eller om ett inbrottslarm fungerat drar vi ingen lägsta självrisk. Detsamma gäller vid brandskada om brandvarnaren fungerat. Vid läckageskada från byggnadens synliga rör dras ingen självrisk. Om du drabbas av flera skador vid samma tillfälle och ersättning betalas genom flera moment i försäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, drar vi av bara en självrisk den högsta från det sammanlagda skadebeloppet. 8 Högre självrisk ger lägre premier Hur hög din premie blir beror också på ditt val av självrisk. Den lägsta självrisken är 170. Då ger försäkringen också ett täckande skydd vid småskador. Väljer du en högre självrisk blir din premie lägre.

9 ar. ANSVAR ggrundskyddsförsäkrin Självrisker De olika självriskerna ger följande rabatter: % % Skyddsföreskrifter % % Villkoren innehåller vissa skyddsföreskrifter som du måste följa. Annars riskerar du att ersättningen nedsätts eller nekas. Det är också viktigt att du är omsorgsfull och aktsam med din egendom och att du noggrannt följer direktiv från tillverkare och importör för att förhindra att skador uppstår. Vid svetsnings- och andra heta arbeten ska släckningsutrustning finnas vid arbetsplatsen för omedelbar släckningsinsats. I direktiven finns skyddsåtgärder när det bland annat gäller brandsäkerhet, läckage, inbrott- och stöldskydd samt skydd av produktionstillgångar. Myndighetsbestämmelser ska alltid följas. Ansvarsförsäkring Försäkringen omfattar det skadestånd som du eller annan försäkrad som idkare av lant- och skogsbruk och till dessa hörande binäringar, enligt gällande skadeståndsrätt kan bli skyldig att betala för personeller sakskada. Det kan gälla djur som skadar annans egendom. Det kan också gälla besprutningsskador eller produkter du sålt som vållar skada (produktansvar). Vi utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med motparten, för din talan och betalar rättegångskostnader och skadestånd. Exempel Lantbrukaren skrapade upp sidan på en parkerad personbil när han kom körande med sin skördetröska. Bilens reparationskostnader uppgick till Lantbrukets ansvarsförsäkring betalade bilens skador eftersom föraren till skördetröskan var vållande. Däremot gäller ansvarsförsäkringen inte för skador på skördetröskan. De kan ersättas genom Lantöms tillläggsförsäkring för skördetröska. Försäkringsbelopp och självrisk Grundskydd ANSVAR Ersättningen är högst vid varje skadefall. Självrisken är 170 och försäkringen gäller i Europa. SJÄLVRISKER 9

10 Rättsskyddsförsäkring Rättsskyddsförsäkringen gäller vid tvist som berör den försäkrade då denne bedriver försäkrad lant- och skogsbruksverksamhet eller till dessa anslutna binäringar. Den ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader. En förutsättning för ersättning är att ärendet kan behandlas vid tingsrätt i Finland eller att ärendet kan handläggas genom skiljemannaförfarande. Grundskyddsförsäkringar. RÄTTSSKYDD ERSÄTTNING Vad ersätter rättsskyddsförsäkringen? Grund RÄTT Försäkringen ersätter tvist, ansökningsärende och brottmål. Kostnaderna i tvist eller ansökningsärende ersätts endast om ärendet till sin grund eller till sitt belopp är stridigt. I brottmål ersätts kostnaderna endast om den försäkrade är målsägande i brottmål och särskilda skäl föreligger eller om den försäkrade är svarande i brottmål där allmän åklagare inte driver åtal som väckts av målsägande. Begränsningar Rättsskyddsförsäkringen gäller inte i brottmål där åklagaren kräver straff för den försäkrade. Inte heller när det är fråga om utmätning eller konkurs. När de som är försäkrade med samma försäkring är motparter gäller inte rättskyddsförsäkringen. Kostnader som ersätts Rättsskyddsförsäkringen ersätter skäliga och nödvändiga juristarvoden och rättegångskostnader som t.ex. rättegångsavgifter och arvoden till vittnen. Däremot ersätter försäkringen bl.a. inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade ådömts att betala eller den försäkrades inkomstbortfall, rese- eller andra bikostnader. Grundskyddsförsäkringar. RÄTTSSKYDD SJÄLVRISKER Försäkringsbelopp och självrisk Grundskydd RÄTT Maximal ersättning är per skadefall. Självrisken är 15 % av kostnaderna, dock alltid minst 250. Försäkringen gäller inom Norden. 10

11 Merskyddsförsäkringar Försäkring för Lantbruksprodukter Lantbruksprodukter på lägenhetens område kan försäkras som en fullvärdesförsäkring eller med angivet försäkringsbelopp. Med lantbruksprodukter menar vi produkter som produceras på lägenhetens område, utsäde och köpt foder samt växande gröda. Som djurprodukter räknas endast mjölk och ägg. Växter som odlas i växthus som är högst 50 m 2 omfattas också av försäkringen. Du kan välja mellan följande alternativ: Begränsad försäkring Denna försäkring gäller för skada som beror på brand stöld, inbrott, skadegörelse läckage storm som skadat byggnad och därigenom också lantbruksprodukter transport. Utvidgad försäkring Förutom ovan nämnda skador ersätter denna försäkring även skada genom köld och hetta till följd av bräckage i byggnadens fasta konstruktioner, maskiner och anläggningar. Observera För växande gröda utomhus gäller försäkringsskyddet endast vid brandskada. 2OLIKA Merskyddsförsäkringar. LANTBRUK << v ä l j m e l l a n << v ä l j m e l l a n m e r s k y d d >>> 11

12 Försäkring för skördetröska När skördetröskan är försäkrad omfattar försäkringen också den standardutrustning som ingår i riktpriset samt breddnings- och parhjul. Som försäkringsbelopp gäller gängse värde och premien beräknas efter skärbredden. MerskyddsförsäkringarNÖTBOSKAP 2OLIKA Försäkringen gäller för skador orsakade av brand, åskslag, explosion stöld, skadegörelse kollision med motorfordon avkörning av väg, vältning eller liknande transport med andra transportmedel. Vid avbrott på grund av ersättningsbar skada på skördetröskan ersätter försäkringen merkostnader för högst en månad om du måste hyra en annan skördetröska för att få skörden bärgad. Om skördetröskan används i förvärvssyfte är ersättningen förlust av nettoförtjänsten under högst en månad. Försäkring för nötboskap Du kan välja mellan två olika försäkringsformer. v ä l j m e l l a n >> Enskild försäkring Fullständig försäkring för nötbesättning Som tilläggsförsäkring till dessa kan du välja en försäkring för mjölkavbrott och för veterinärvård. Samtliga alternativ kan tecknas för både mjölk- och köttdjur. Observera dock att nötboskap som är yngre än tio dagar inte kan försäkras. 12

13 Enskild försäkring (A1) Denna försäkring kan tecknas för enstaka särskilt värdefulla djur med angivet försäkringsbelopp. Försäkringen ersätter förlust av djuret av följande orsaker: << v ä l j m e l l a n Djuret dör till följd av sjukdom eller skada Djuret måste avlivas på ordination av veterinär Djuret försvinner genom stöld, tjuvslakt, drunkning etc. Försäkringen ersätter brandskada och ger också viss ersättning vid avelsoduglighet. Foster- och kalvskydd ingår. Fullständig försäkring för nötbesättning (A2) Denna försäkring kan tecknas för ungdjur under två år samt för kor och tjurar med angivet försäkringsbelopp per grupp. Försäkringen ersätter förlust av djuret av följande orsaker: << v ä l j m e l l a n Djuret dör Djuret måste avlivas på ordination av veterinär Djuret försvinner Försäkringen ersätter också brandskada. Foster- och kalvskydd ingår. Tilläggsskydd Tilläggsskydd kan tecknas för mjölkavbrott och veterinärvård. << l ä g g s e d a n t i l l Mjölkavbrott Mjölkavbrottsförsäkring kan tecknas som separat tillägg till nötförsäkring A1 och A2. Försäkringen ersätter förlust av mjölkproduktion på grund av att en ko dött, nödslaktats eller försvunnit. Ersättningen uppgår till 16 % i månaden av den del av försäkringsbeloppet som gäller ifrågavarande ko. Ersättningen betalas under högst tre månader räknat från skadedagen. Exempel Korna är försäkrade med fullständig försäkring samt mjölkavbrott. Två kor måste avlivas och de är tillsammans försäkrade för Slakteriet betalar 500 för köttet. Försäkringen ersätter mellanskillnaden, d.v.s = minus självrisk. Försäkringen ersätter även mjölkavbrott för 3 månader (16 % x x 3 månader) 960. Självrisken vid mjölkavbrott är 500 per försäkringsperiod. Ersättning för dessa mjölkavbrottsskador blir 460. m e r s k y d d >>> 13

14 Veterinärvård Försäkringen ersätter sjukbesök på gården om sjukdomen eller skadan omfattas av försäkringen. Du får betalning för följande kostnader: Veterinärens arvode och resekostnader Förbandsmaterial och medicin som används vid besöket Obduktion utförd av veterinär Vid skada ersätter försäkringen halva kostnaden av sjukbesök och obduktion exklusive moms. Bonus och malus Liv- och mjölkavbrottsförsäkringarna har ett bonussystem som ger lägre premie om ingen skada inträffar (bonus) och som höjer premien om ersättning utbetalas (malus). Driftsavbrottsförsäkring för djurproduktion Om en ersättningsbar skada inträffar på gården och du därmed inte får utkomst från djurproduktionen, ersätter försäkringen inkomstbortfallet. Vid nödslakt ersätter försäkringen också eventuell skillnad i slaktvärde. 14 Avbrottsförsäkring för körning för annans räkning Använder du någon av dina försäkrade maskiner i körning för annans räkning, ersätter försäkringen det inkomstbortfall du drabbas av om maskinen skadas och du därmed inte kan utföra jobbet. Ersättning utgår under högst en månad.

15 Följande separata försäkringar kan du också foga till Lantöms. Det är bekvämt för dig att ha de flesta försäkringarna samlade i ett avtal. Det ger god överblick och antalet premiefakturor minskar. Separata försäkringar Skogsförsäkring Skogsförsäkringen gäller för växande skog, skogsmark samt skogsprodukter. Du kan välja mellan enbart en brandförsäkring eller ett utvidgat skydd som också ersätter storm-, snö-, insekt- m.fl. skador. Traktorförsäkring Traktorn kan du försäkra med en begränsad försäkring (brand och stöld) eller med en mer omfattande försäkring som också gäller för vagnskador. Den omfattande försäkringen kan dessutom utökas med maskinbräckage på motor- och kraftöverföring. Praktikantförsäkring Försäkringen ersätter en plötslig och oförutsedd skada som lantbrukspraktikanten orsakar din egendom i samband med arbete på gården. Högsta ersättning är vid varje skada. Katastrofförsäkring för fjäderfä, får och svin Försäkringen ersätter en katastrofskada till följd av en plötslig och oförutsedd händelse som leder till förlust av flera djur. Olycksfallsförsäkring för lantbrukare Försäkringen gäller under fritid och i lantbruksarbetet och den upphör vid 70 års ålder. Försäkringen ersätter vårdkostnader vid olycksfall. Utöver detta betalas ersättning vid invaliditet och dödsfall upp till valbart belopp. 15

16 ÅLANDS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG Köpmansgatan 6, PB 64, Mariehamn, Telefon , Fax e-post: Foto: Kjell Söderlund, tryck: Ålandstryckeriet,

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING

01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING 01.06.2012 HEMÖMS FÖRSÄKRING Hemöms din trygghet i vardagen Hemförsäkringen för mer än bara hem Ekonomisk trygghet är en viktig del av vår grundtrygghet. Oväntade händelser kan lätt rubba balansen. Vår

Läs mer

Företagsförsäkring Produktfakta

Företagsförsäkring Produktfakta Företagsförsäkring Produktfakta Egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring Gäller fr.o.m. 1.4.2012 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna

Läs mer

Sveland Gårdsförsäkring

Sveland Gårdsförsäkring Sveland Gårdsförsäkring Gårdsförsäkring Svelands Gårdsförsäkring är en försäkring anpassad för dig som bor på gård där du eventuellt bedriver en mindre verksamhet. För att du ska kunna försäkra din gård

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION

FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 11 FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION...4 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...4 ES SAKFÖRSÄKRING...4 ES 1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE...4

Läs mer

BYGGÖMSFÖRSÄKRING. Gäller från 01.11.2009

BYGGÖMSFÖRSÄKRING. Gäller från 01.11.2009 Byggöms försäkringsvillkor 01.11.2009 Villkor Ö09A BYGGÖMSFÖRSÄKRING Gäller från 01.11.2009 10 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 20 SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens ändamål 2 2 De försäkrade 2 3 Försäkringens föremål

Läs mer

VILLKOR LG 03. Gårdsförsäkring. Gäller från 2012-01-01

VILLKOR LG 03. Gårdsförsäkring. Gäller från 2012-01-01 VILLKOR LG 03 Gårdsförsäkring Gäller från 2012-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 Vad ska du göra vid skada? 6 Om vi inte kommer överens 6 A. Var och för vem försäkringen gäller och försäkrad

Läs mer

Lantbruk och Hästgård 2012

Lantbruk och Hästgård 2012 LANTBRUKS- OCH HästgårdsFÖRSÄKRING Lantbruk och Hästgård 2012 Gäller från 2012-06-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag/lantbruk. Villkoren är indelade och numrerade efter ett

Läs mer

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HEMFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Hemförsäkringen

Läs mer

L.11. Försäkringsvillkor. Lantbruk. Länsförsäkringar

L.11. Försäkringsvillkor. Lantbruk. Länsförsäkringar Försäkringsvillkor L.11 Lantbruk Länsförsäkringar Innehåll Sid ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM FÖRSÄKRINGSVILLKOREN 1 A EGENDOMSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för 5 02. När försäkringen gäller 5 03.

Läs mer

Hemöms försäkringsvillkor

Hemöms försäkringsvillkor Hemöms försäkringsvillkor ö01c 01.06.2012 www.omsen.ax HEMÖMS FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 01.06.2012 Ö 01C INNEHÅLL 10 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 2 20 SAKFÖRSÄKRING 2 1 Försäkringens ändamål 2 2 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor för Försäkring för Lantbruksföretag

Villkor för Försäkring för Lantbruksföretag VILLKOR LANTBRUKSFÖRETAG L15 villkor Villkor för Försäkring för Lantbruksföretag Gäller från 2014-01-01 Innehåll Översiktlig information om försäkringsvillkoren 3 Grundskydd 5 A Egendomsförsäkring 5 B1

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift Om någon vet vad din försäkring ska täcka, är det vi Att driva ett lantbruks- eller skogsföretag handlar om engagemang och hårt

Läs mer

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 - 2 - Produktinformation Adrenaline Sportbilsförsäkring Denna Adrenaline Sportbilsförsäkring är en bilförsäkring framtagen för bilentusiaster av bilentusiaster. Observera

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.5.2015. Försäkring för arbetsmaskiner

PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.5.2015. Försäkring för arbetsmaskiner PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.5.2015 Försäkring för arbetsmaskiner I den här produktbeskrivningen berättar vi om det centrala innehållet i Försäkring för arbetsmaskiner. Detaljerade uppgifter framgår

Läs mer

Försäkring för tillverkande företag

Försäkring för tillverkande företag Försäkring för tillverkande företag Det här är en branschanpassad försäkring för tillverkande företag. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med

Läs mer

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Fastighetsförsäkring En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning ToppFAST.se En produkt från Osséen Agency AB Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) C M Y CM MY CY CMY K Tillgänglig Tydlig Trygg Kontaktcenter Kontaktinformation:

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Företagets egendom och ansvar m.m.

Företagets egendom och ansvar m.m. Företagets egendom och ansvar m.m. företagsmotor åkarförsäkring, rörelseförsäkring, transportöransvarsförsäkring, bulkansvarsförsäkring och entreprenöransvarsförsäkring. Åkerier och maskinentreprenörer

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Företag. Försäkringsinformation

Företag. Försäkringsinformation Företag Försäkringsinformation Företag Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Företag 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din företagsförsäkring. Vid skada är det

Läs mer