LPA-trygghet även för fritiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LPA-trygghet även för fritiden"

Transkript

1 LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA

2 Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i livets olika skeden. Det sker enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och LFÖPL-försäkringen, som ger pensionsskydd för jordbrukare, fiskare, renskötare och skogsägare samt forskar- och konstnärsstipendiater. LPA sköter också OFLAolycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. Dessa försäkringar och vissa andra förmåner kallas LPA-trygghet. Den här broschyren berättar om försäkringsfrågorna i stora drag. Närmare information finns på vår webbplats. LPA:s ombudsmän hjälper också i alla frågor som rör LPA-tryggheten

3 Om ett olycksfall inträffar LPA sköter de viktigaste socialförsäkringarna för lantbruksföretagare. Till dessa försäkringar hör även den lagstadgade OFLA-arbetsskadeförsäkringen, som ersätter olycksfall i arbetet. Men om olycksfallet inträffar på fritiden? Täta luckorna i skyddet På ett lantbruk är det svårt att skilja på arbetstid och fritid. Därför finns fritidsförsäkringen som ett komplement till arbetsskadeförsäkringen. Försäkra dig om ersättningar för olycksfall också på fritiden. Det gör du genom att teckna en förmånlig OFLA-fritidsförsäkring. Exempel på typiska situationer då fritidsolycksfall inträffar takreparation på en bostadsbyggnad barnavård och skötsel av hemmet butiksresa motion och idrott Teckna lantbruksföretagarens OFLA-försäkring även för fritiden

4 De mest heltäckande ersättningarna OFLA-fritidsförsäkringen i LPA täcker mycket. Den ersätter flera sådana kostnader och behandlingar som privata olycksfallsförsäkringar inte ersätter. Vårdkostnaderna har ingen övre gräns. Om du råkar ut för ett olycksfall och får bestående men, får du ersättning också för det. Om du fortsätter att vara arbetsoförmögen får du olycksfallspension, och den kan betalas hela livet ut. OFLA-olycksfallsskyddet gäller även utomlands. De som sysslar med motion och idrott kan ha glädje av att försäkringen inte har några begränsningar vad gäller idrottsgren, med undantag för motorsport som omfattas av trafikförsäkringen. Ersättningar för trafikskador ersätts inte från OFLA-fritidsförsäkringen. Fordon som ska trafikförsäkras kan utöver bilar och motorcyklar vara till exempel snöskotrar, terränghjulingar och åkgräsklippare. Om du jämför med ersättningarna från privata olycksfallsförsäkringar, märker du att ersättningarna från fritids-ofla täcker väldigt mycket, se tabell på sidan 9 försäkringspremien för fritids-ofla ger avdrag vid beskattningen priset på fritids-ofla är förmånligt fritids-ofla har inga begränsningar vad gäller idrottsgren, med undantag för motorsport. Bekanta dig med försäkringsvillkoren för OFLA-fritidsolycksfallsförsäkringen. Du kan läsa och skriva ut dem eller beställa dem på vår webbplats Du kan också beställa försäkringsvillkoren via LPA-ombudsmannen eller vår kundtjänst, växel

5 OFLA-försäkringen är förmånlig Priset på OFLA-försäkringen är förmånligt. Det beror på att bara så mycket premier tas ut att de täcker ersättningarna. OFLA är en lagstadgad försäkring och därför en del av den sociala tryggheten. Det betyder att också premierna för fritidsförsäkringen är avdragsgilla i beskattningen. Försäkringspremien räknas ut enligt en procentsats som är offentlig och bestäms på lika grunder för alla. Premiegrunderna fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Premien består av en fast del och en del som är beroende av årsarbetsförtjänsten. Årsarbetsförtjänsten är densamma som i OFLAarbetsskadeförsäkringen och bygger på arbetsmängden. Fyra kunder av fem betalar mindre än 150 euro per år för sin OFLAfritidsförsäkring. Premien kan i vissa fall vara betydligt lägre, till exempel för en familjemedlem med bara en liten årsarbetsförtjänst. Två prisalternativ Priset på fritidsförsäkringen beror på vilket av två alternativ du väljer. Båda ersätter lika mycket, men skillnaderna märks i de dagpennings- eller pensionsbelopp som betalas. Det rekommenderas att personer i arbetsför ålder väljer det alternativ som ger full OFLA-dagpenning vid sidan av de dagpenningar som betalas från Folkpensionsanstalten (FPA). Priset är lite lägre för det andra alternativet, men i stället minskar dagpenningen eller pensionen i de fall då samma olycksfall även ger upphov till dagpenning ur sjukförsäkringen eller arbetspension. Detta alternativ rekommenderas i synnerhet för dem som inte har rätt till dagpenning från FPA, till exempel ålderspensionärer. Räkna ut priset på din egen OFLA-försäkring med hjälp av försäkringspremieräknaren på vår webbplats

6 Bara för lantbruksföretagare och stipendiater OFLA-försäkringen är en fritidsförsäkring som är skräddarsydd för lantbruksföretagare och de familjemedlemmar som deltar i arbetet. Även LFÖPLförsäkrade stipendiater kan få fritidsförsäkringen. Eftersom försäkringen bygger på lagstiftning finns det också begränsningar. Du måste ha en gällande OFLA-arbetsskadeförsäkring för att kunna få fritidsförsäkringen och de förmåner som den medför. När du har OFLA-försäkring för både arbetet och fritiden är ditt olycksfallsskydd i ordning. Fritids-OFLA ersätter bara olycksfall Olycksfallsförsäkringen ersätter bara skador som uppkommit genom ett olycksfall. Ett olycksfall är en plötslig och oväntad skada som orsakats av en yttre faktor. Ett typiskt olycksfall är till exempel att man halkar, snubblar eller faller. När orsaken till arbetsoförmåga är sjukdom kan ersättning inte betalas från olycksfallsförsäkringen. Olycksfall i löne- eller företagararbete kan inte heller ersättas, utan de fordrar särskilda försäkringar. Trafikskador ersätts från trafikförsäkringen

7 Mångsidiga ersättningar OFLA-fritidsförsäkringen ersätter vård och läkemedel samt kostnader för vårdresor. Dagpenning betalas i högst ett år. Jämsides med OFLA-dagpenningen kan man också få LPA-sjukdagpenning eller sjukförsäkringsdagpenning från FPA. Vid längre tids arbetsoförmåga betalas olycksfallspension. Om olycksfallet lämnar bestående men betalas också menersättning från försäkringen. Efter ett olycksfall med dödlig utgång får den efterlevande maken eller makan samt barnen familjepension. Dessutom utbetalas begravningshjälp. Kostnaderna för avbytartjänster eller vikariehjälp ersätts inte från fritidsförsäkringen. Däremot kan försäkringen betala kostnader för skötsel av hemmet samt mentillägg, ersättning för glasögon eller en tandprotes som gått sönder samt klädersättning och ersättning för ledarhund. För att återfå arbetsförmågan OFLA-försäkringen har främst till syfte att hjälpa en försäkrad som skadat sig att återfå arbetsförmågan. Därför är rehabiliteringen en synnerligen viktig del av vad försäkringen ersätter. Om fysikalisk behandling och annan vård inte hjälper, kan försäkringen betala omskolning till ett nytt yrke. Som rehabilitering kan också olika slags hjälpmedel bekostas för att göra det möjligt för en lantbruksföretagare eller stipendiat att klara sig i arbetet trots en skada

8 Hur dagpenningen och pensionen räknas ut OFLA-fritidsförsäkringen är en del av den lagstadgade tryggheten. Avsikten med dagpenningen och pensionen är därför att ersätta inkomstbortfallet vid ett olycksfall. När försäkringen tecknas görs en uppskattning av vad lantbruksföretagarens arbetsinsats på gården är värd. Det blir den så kallade årsarbetsförtjänsten, som är lika stor som i OFLA-arbetsskadeförsäkringen. För en stipendiat bestäms årsarbetsförtjänsten på basis av det stipendium som beviljats. Dagpenningen och pensionen beräknas alltid utifrån denna årsarbetsförtjänst. Andra förvärvsinkomster höjer inte den dagpenning som betalas från fritidsförsäkringen. Om arbetsförmågan är bara delvis nedsatt, betalas på motsvarande sätt bara partiell dagpenning, till exempel 50 procent av full dagpenning. Vårdkostnaderna betalas ändå till fullt belopp även i detta fall. Prova hur stor dagpenning du får med din årsarbetsförtjänst. LPA:s dagpenningsräknare finns på nätet

9 OFLA-ersättningarna täcker mycket Försäkringspremien kan avdras från jordbruks- eller förvärvsinkomsten Olycksfallsersättningar dagpenning (i högst ett år) pension (vid mer än ett års arbetsoförmåga) Menersättning fortlöpande ersättning eller engångsersättning vid invaliditet Kostnadsersättningar sjukvård resor fysikalisk behandling Rehabilitering kostnader dagpenning eller pension under rehabiliteringstiden Kostnader för skötsel av hemmet Ersättningar vid dödsfall familjepension till den efterlevande maken/makan hela livet ut familjepension till barn under 18 år, studerande under 25 år begravningshjälp - 9 -

10 Elektroniska tjänster Som LFÖPL-försäkrad kan du bekanta dig med din egen LPA-trygghet via våra elektroniska tjänster. För att använda e-tjänsterna behöver du personliga nätbankskoder. I e-tjänsterna kan du kontrollera dina personliga kunduppgifter som lagrats i LPA:s register. Du kan sköta dina försäkringsärenden, söka LPA-sjukdagpenning och lämna in en ansökan om ålderspension. Du kan också prova hur en ändring av arbetsinkomsten påverkar din LPA-trygghet och dina försäkringspremier. Pensionsutdraget visar den pension som tillvuxit för ditt arbete som anställd och för dina företagarperioder. Dessutom kan du se och skriva ut olika intyg över dina försäkringar, dina pensioner och andra ersättningar som betalts till dig. Logga in med dina nätbankskoder på adressen

11 LPA-trygghet är Arbetspensioner (LFÖPL) Arbetspensionerna tryggar utkomsten i ålderdomen och vid arbetsoförmåga eller deltidsarbete samt om familjeförsörjaren dör. LFÖPL-pensionerna beviljas enligt samma grunder som andra företagares och löntagares arbetspensioner. Ersättningar för olycksfall och yrkessjukdomar (OFLA) Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Den som har en OFLA-arbetsskadeförsäkring kan också teckna en frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden. LPA-sjukdagpenning När en lantbruksföretagare eller stipendiat blir sjuk betalar LPA dagpenning för en stor del av självrisktiden i sjukförsäkringen. Avträdelsestöd (AVSTÖ) Avträdelsestöd kan beviljas äldre jordbrukare och renskötare som upphör med att bedriva jordbruk respektive renskötsel. Ersättningar från grupplivförsäkringen (GLF) Om en LFÖPL-försäkrad dör får de anhöriga ersättning från grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare. Avbytarservice De lantbruksföretagare som hör till den lagstadgade LFÖPL-försäkringen kan få en avbytare till gården. Avbytarservicen ordnas av fristående lokala enheter som omfattar flera kommuner. Skydd i arbete och arbetshälsa Verksamheten för skydd i arbete och det hälsofrämjande arbetet bedrivs för att lantbruksföretagarna ska orka bättre i arbetet och använda hälsosamma och säkra arbetssätt. Syftet är att minska antalet olycksfall och yrkessjukdomar

12 Mer information om LPA-tryggheten LPA-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten. På vår webbplats hittar du mångsidig information om LPA-tryggheten, ombudsmännens kontaktinformation och anvisningar om tidsbokning. Ring kundtjänsten, växel Skicka post till LPA, PB 16, Esbo LPA:s broschyrer är gratis och kan beställas via nätet eller kundtjänsten. PunaMusta Oy 6/2013

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad behandlas? Försäkringstrygghet och ersättningar som baserar sig på lagen

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

Försäkringar för hemmet och familjen

Försäkringar för hemmet och familjen Försäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 4.2.2013. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Logga in dig i nättjänsten på sidan

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i vars namn huvudförsäkringen tecknad

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera Sida 1 av 11 Alla fakta om dina försäkringar Vad har du för skydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet? Och vilka pensionsregler är det som gäller just för dig? Svar på dessa frågor och mycket mer

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Din medlemsförsäkring

Din medlemsförsäkring Din medlemsförsäkring Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, samhällsvetare och personalvetare Varför en medlemsförsäkrin? Genom din anställning är du försäkrad både genom lagar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

År 2014 MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID

År 2014 MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID År 2014 Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. För vem kan inte slå ut en tand, halka i badkaret, såga sig i benet, ramla från en stege, skära sig i fingret

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Stöd vid. arbetsskada

Stöd vid. arbetsskada Stöd vid arbetsskada Innehåll Stöd vid arbetsskada 1 Vem är försäkrad? 2 Vad är en arbetsskada? 3 Vad kan du få ersättning för? 5 Ersättning under akut sjuktid 6 Ersättning under invaliditetstid 8 Ersättning

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten guiden för bättre vardag Den sociala tryggheten ms-förbundets publikationer den sociala tryggheten Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 38 1:a upplagan 2013 ISBN 978-952-9797-73-8 (pdf) Arbetsgrupp:

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Förutom olycksfall i arbetet ersätter olycksfallsförsäkringen också yrkessjukdomar, men de tas inte upp här.

Förutom olycksfall i arbetet ersätter olycksfallsförsäkringen också yrkessjukdomar, men de tas inte upp här. INGEN ERSÄTTNING VARFÖR? Vad ersätts som arbetsolycksfall? För vilka skador betalas ersättning? Varför upphör ersättningen? Den här broschyren innehåller allmän information om arbetsolycksfallsförsäkringen

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige 7 BILAGA TILL LO-TIDNINGEN NR 30 26 SEPTBEMBER 2008 Sjuk, skadad eller uppsagd? Här följer ersättningsreglerna för dig som är LO-medlem. Sammanställningen börjar med lagstadgade socialförsäkringar och

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer