Försäkringsverksamhet 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsverksamhet 2013"

Transkript

1 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet till totalt 114,5 miljarder o, av vilket arbetspensionsbolagens andel var 70 procent. Placeringsverksamhetens totala balansvärde ökade med nästan 6 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över försäkringsverksamhet. I figuren nedan visas fördelningen av placeringar efter objekt. Försäkringsbolagens placeringar , Mn. o Intäkterna av försäkringsverksamheten utgörs i första hand av premieinkomster, nettointäkter av placeringsverksamheten och andra intäkter. Premieinkomsterna uppgick till totalt 22 miljarder o år. Livförsäkringsbolagens premieinkomster ökade år med 41 procent och skadeförsäkringsbolagens med 18 procent. Arbetspensionsbolagens premieinkomster ökade med nästan en procent då dessa var oförändrade och uppgick fortsättningsvis till ungefär 12 miljarder o. Noggrannare uppgifter om försäkringsverksamheten finns i statistikens databastabeller samt på webbsidorna till andra sammanslutningar som producerar uppgifter om försäkringar (länk på statistikens ingångssida i vänstermenyn under "Länkar"). Helsingfors Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

2 Statistiken över försäkringsverksamhet täcker pensions, liv och skadeförsäkringsbolagens verksamhetsuppgifter bl.a. resultaträkning, balansräkning samt bestånd av försäkringsklasser. Uppgifterna baserar sig på Finansinspektionens datainsamling gällande den inhemska verksamheten hos de sammanslutningar som verkar på försäkringsmarknaden. Man bör beakta att försäkringsbolagens bokslut och de nyckeltal som räknats utgående från dem avviker väsentligt från bokslutsscheman hos företag som verkar inom andra branscher. När det gäller pensions, liv och skadeförsäkringsbolagen avviker bokslutens struktur på många sätt från varandra. Uppgifterna om liv och skadeförsäkringsbolagen innehåller också filialer utomlands. 2

3 Innehåll Tabeller Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar, miljoner o...4 Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar...4 Tabellbilaga 3. Arbetspensionsbolagens försäkringsbestånd...5 Tabellbilaga 4. Livförsäkringsbolagens betalningar och ansvar...6 Tabellbilaga 5. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd...7 Tabellbilaga 6. Skadeförsäkringsbolagens försäkringsbestånd och betalningar...8 Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass...9 Tabellbilaga 8. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass...10 Figurer Figurbilagor Figurbilaga 1. Försäkringsbolagens fördelning av premieinkomst, miljoner o

4 Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar, miljoner o Immateriella tillgångar totalt Placeringar totalt Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar Fordringar totalt Övriga tillgångar totalt Aktiva resultatregleringar totalt AKTIVA Eget kapital/grundkapital totalt Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt Kapitallån Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen andel Ansvarsskuld för fondförsäkringar Avsättningar totalt Depåskulder inom återförsäkring Skulder totalt Passiva resultatregleringar PASSIVA Inga observationer 401 Arbetspensionsförsäkringsbolag Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar Under räkenskapsåret beviljade pensioner, 1000 Premieansvar, 1000 Ersättningsansvar, 1000 Utbetalningar till pensionstagare totalt Ålderspensioner Invalidpensioner Arbetslöshetspensioner Deltidspensioner Familjepensioner Begravningsbidrag Egentligt premieansvar totalt Basförsäkring enligt ArPL Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL Försäkring enligt minimiskyddet i FöPL Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL Tilläggspensionsansvar Basförsäkring enligt ArPL Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL Ersättningsansvar totalt

5 Tabellbilaga 3. Arbetspensionsbolagens försäkringsbestånd Fortgående arbetsförhållanden och företagarperioder, st Påbörjade pensioner, st Under räkenskapsåret beviljade pensioner, st Under räkenskapsåret beviljade pensioner, 1000 Basförsäkring enligt ArPL, antal försäkringar Basförsäkring enligt ArPL, antalet försäkrade Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL, antal försäkringar Försäkring enligt minimiskyddet i FöPL, antal försäkringar Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL, antal försäkringar Påbörjade pensioner Ålderspensioner Invalidpensioner Arbetslöshetspensioner Deltidspensioner Familjepensioner Ålderspensioner Invalidpensioner Arbetslöshetspensioner Deltidspensioner Familjepensioner Under räkenskapsåret beviljade pensioner Ålderspensioner Invalidpensioner Arbetslöshetspensioner Deltidspensioner Familjepensioner Under räkenskapsåret beviljade pensioner

6 Tabellbilaga 4. Livförsäkringsbolagens betalningar och ansvar Av försäkringsavtal föranledda utbetalningar, 1000 Premieansvar, 1000 Ersättningsansvar (inkl. utjämningsbelopp), 1000 Inga observationer Livförsäkring totalt Livförsäkring Individuell livförsäkring totalt Livförsäkring Försäkringssummor vid dödsfall Livförsäkring Försäkringssummor vid utgången av försäkringsperioden Livförsäkring Återköp Livförsäkring Försäkringssummor vid bestående invaliditet Livförsäkring Övriga ersättningar Grupplivförsäkringssummor vid arbetstagares dödsfall Annan grupplivförsäkring totalt Annan grupplivförsäkring Försäkringssummor vid dödsfall Annan grupplivförsäkring Försäkringssummor vid bestående invaliditet Annan grupplivförsäkring Övriga ersättningar Pensionsförsäkring totalt Individuell pensionsförsäkring totalt Individuell pensionsförsäkring Ålderspensioner Individuell pensionsförsäkring Övriga ersättningar Individuell pensionsförsäkring Återköp Gruppensionsförsäkring totalt Gruppensionsförsäkring Ålderspensioner Gruppensionsförsäkring Övriga ersättningar Gruppensionsförsäkring Återköp Av direktförsäkring utbetalda ersättningar totalt Av återförsäkring utbetalda ersättningar totalt Utbetalda ersättningar totalt Livförsäkring totalt Annan grupplivförsäkring totalt Pensionsförsäkring totalt Individuell livförsäkring Arbetstagarens grupplivförsäkring Individuell pensionsförsäkring Gruppensionsförsäkring Premieansvar för direktförsäkring totalt Premieansvar för återförsäkring totalt Premieansvar totalt Återförsäkrarnas andel av premieansvaret Livförsäkring totalt Pensionsförsäkring totalt Individuell livförsäkring Individuell pensionsförsäkring Gruppensionsförsäkring Arbetstagares grupplivförsäkring Annan grupplivförsäkring Ersättningsansvar för direktförsäkring totalt Ersättningsansvar för återförsäkring totalt Ersättningsansvar totalt Återförsäkrarnas andel av ersättningsansvaret

7 Tabellbilaga 5. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd Försäkringsbeståndet vid årets slut, 1000 Försäkringsbeståndet vid årets slut, st Påbörjade pensioner vid årets slut, 1000 Påbörjade pensioner vid årets slut, st Fördelning av försäkringar efter försäkringsklass Individuell livförsäkring Individuell livförsäkring Försäkringar för dödsfall Individuell livförsäkring Övriga försäkringar Grupplivförsäkring Grupplivförsäkring Försäkringar för dödsfall Grupplivförsäkring Övriga försäkringar Individuell pensionsförsäkring Individuell pensionsförsäkring Försäkringar med ålderspensionsskydd Individuell pensionsförsäkring Försäkringar med annat pensionsskydd Gruppensionsförsäkring Gruppensionsförsäkring Försäkringar med ålderspensionsskydd Gruppensionsförsäkring Försäkringar med annat pensionsskydd Individuell livförsäkring Individuell livförsäkring Försäkringar för dödsfall Individuell livförsäkring Övriga försäkringar Grupplivförsäkring Grupplivförsäkring Försäkringar för dödsfall Grupplivförsäkring Övriga försäkringar Individuell pensionsförsäkring Individuell pensionsförsäkring Försäkringar med ålderspensionsskydd Individuell pensionsförsäkring Försäkringar med annat pensionsskydd Gruppensionsförsäkring Gruppensionsförsäkring Försäkringar med ålderspensionsskydd Gruppensionsförsäkring Försäkringar med annat pensionsskydd Individuell pensionsförsäkring Gruppensionsförsäkring Individuell pensionsförsäkring Ålderspensioner Individuell pensionsförsäkring Övriga pensioner Gruppensionsförsäkring Ålderspensioner Gruppensionsförsäkring Familjepensioner Gruppensionsförsäkring Övriga pensioner Individuell pensionsförsäkring Gruppensionsförsäkring Individuell pensionsförsäkring Ålderspensioner Individuell pensionsförsäkring Övriga pensioner Gruppensionsförsäkring Ålderspensioner Gruppensionsförsäkring Familjepensioner Gruppensionsförsäkring Övriga pensioner Icke fondanknuten livförsäkring (antal avtal) Icke fondanknuten pensionsförsäkring (antal avtal) Fondanknuten livförsäkring (antal avtal) Fondanknuten pensionsförsäkring (antal avtal) Icke fondanknuten livförsäkring (antal försäkrade) Icke fondanknuten pensionsförsäkring (antal försäkrade) Fondanknuten livförsäkring (antal försäkrade) Fondanknuten pensionsförsäkring (antal försäkrade)

8 Tabellbilaga 6. Skadeförsäkringsbolagens försäkringsbestånd och betalningar Lagstadgad olycksfallsförsäkring, 1000 Landfordon (Kasko), år Försäkringsbestånd Försäkrade för olycksfall i arbetet Lönesumma enligt allmänna tariffer Premieinkomst enligt allmänna tariffer Lönesumma enligt särskilda tariffer Premieinkomst enligt särskilda tariffer Försäkrade för annat olycksfall Lönesumma Premieinkomst Kapital för fastställda fortlöpande ersättningar vid årets slut Kostnader för arbetarskyddsarbete Utbetalda ersättningar totalt Sjukvård Rehabilitering Dagpenning Menersättningar Slutgiltigt fastställda pensioner Begravningsbidrag och ersättning i ett för allt vid dödsfall Indexförhöjningar Övriga Omkostnader för handläggning av ersättningar Försäkringsbestånd Försäkring enligt fordon totalt Personbilar Paketbilar Lastbilar Bussar Motorcyklar Mopeder Snöskotrar Traktorer och motoriserade arbetsmaskiner Släpvagnar Övriga fordon Gruppförsäkringar totalt Motorfordonsansvar Försäkringsbestånd (obligatorisk trafikförsäkring) Försäkring enligt fordon totalt Försäkringsbestånd, Personbilar år Paketbilar Lastbilar Bussar Motorcyklar Mopeder Snöskotrar Traktorer och motoriserade arbetsmaskiner Släpvagnar Övriga fordon Gruppförsäkringar totalt

9 Motorfordonsansvar (obligatorisk trafikförsäkring) Utbetalda ersättningar, 1000 Inga observationer Utbetalda ersättningar totalt Sjukvård Rehabilitering Indexförhöjningar Personskador totalt Ersättningar för minskade inkomster och försämrad utkomst Slutligt fastställda fortlöpande ersättningar Engångsersättningar Utbetalat kapital för fortlöpande ersättningar Begravningsersättningar Ersättning för sveda och värk Övriga personskadeersättningar Egendomsskador totalt Ersättningar för motorfordon Stilleståndsersättningar Övriga ersättningar av egendomsskador Rättegångs och regleringskostnader Ersättningar fördelade av TFC Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass Livförsäkring totalt Direkt livförsäkring totalt Livförsäkring Försäkring som utfaller vid äktenskaps ingående och försäkring som utfaller vid födseln Fondanknuten försäkring Permanent sjukförsäkring Tontinverksamhet Kapitaliseringsavtalsverksamhet Förvaltning av gruppensionsfonder Gruppliv och gruppensionsförsäkringar Liv och pensionsförsäkringar som regleras i socialförsäkringslagstiftningen Mottagen återförsäkring vid livförsäkring totalt Inhemsk återförsäkring Utländsk återförsäkring Gruppensionsförsäkrings andel av återförsäkring Inga observationer Premieinkomst, Utbetalda ersättningar, Antalet anmälda skador, st

10 Tabellbilaga 8. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass Skadeförsäkring totalt Direkt skadeförsäkring totalt Lagstadgat olycksfall Idrottsutövares olycksfall Övrigt olycksfall Sjukdom Landfordon Spårburna fordon Luftfartyg Fartyg Godstransport Brand och naturkrafter Annan skada på egendom Motorfordonsansvar Luftfartygsansvar Sjötrafikfartygsansvar Allmän ansvarighet Kredit Borgen Andra förmögenhetsskador Rättskydd Turistassistans Mottagen återförsäkring vid skadeförsäkring totalt Inhemsk återförsäkring Utländsk återförsäkring Inga observationer Premieinkomst, Utbetalda ersättningar, Antalet anmälda skador, st Antal avtal eller försäkringar, st Antal försäkrade, st

11 Figurbilagor Figurbilaga 1. Försäkringsbolagens fördelning av premieinkomst, miljoner o 11

12 Finansiering och försäkring 2014 Förfrågningar Kristiina Nieminen Kerttu Helin Hilkka Jaatinen Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds Källa: Försäkringsverksamhet, Statistikcentralen Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen tel Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy tel ISSN = Finlands officiella statistik ISSN (pdf)

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet Finansiering och försäkring 2013 Finansiell verksamhet Kreditkort 2012 Kreditkortsförsäljningen steg och kreditkortsförlusterna minskade år 2012 Värdet av försäljningen med inhemska kreditkort i Finland

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014 Det

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006... 1 Försäkringsmarknadens allmänna

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik Sivu 1 (13) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 2 Premieinkomst 2 Kreditförluster 4 Utbetalda ersättningar 4 Driftskostnader 5 Ansvarsskuld 6 Yrkessjukdomar 10 Statistikkällor

Läs mer

18.1.2007 Dnr 11/002/2006

18.1.2007 Dnr 11/002/2006 FÖRESKRIFT/ANVISNING 18.1.2007 Dnr 11/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsanstalter Bemyndigande att

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012 1 (16) Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 1 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Kundgruppsspecifika nyckeltal 4 Trafikförsäkringens resultat 6 Nyckeltal 13 Bilagor 14 Sammanfattning Ur premiesättningssynvinkel

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2007. Material har

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Rättsväsende 2013 Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Förvaltningsdomstolarna avgjorde 20 600 ärenden år 2012 Förvaltningsdomstolarna behandlade år 2012 totalt 20 600 ärenden, dvs. 6 procent färre

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

2012 Verksamhetsberättelse och bokslut. Fennia liv

2012 Verksamhetsberättelse och bokslut. Fennia liv 2012 Verksamhetsberättelse och bokslut Fennia liv Innehåll Verkställande direktörens översikt 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Bokslut 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Moderbolagets finansieringsanalys

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer