Försäkringsbolagen i Finland 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolagen i Finland 2009"

Transkript

1 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt händelser under året... 3 Premieinkomsten i Finland Skadeförsäkring... 5 Försäkringsföreningarna... 8 Livförsäkring... 9 Lagstadgad pensionsförsäkring Försäkringsbolagens placeringar Bilagor

4

5 I KORTHET Placeringarna gav en avkastning på 12 procent, beräknat enligt gängse värden. Bolagens solvens förbättrades klart. Försäkringsbolagens inhemska premieinkomst ökade med 2,5 procent och uppgick till totalt 16,5 miljarder euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent låg alltjämt under 1 procent. Skadekostnads procenten var 75,9 procent, totalkostnadsprocenten 97, procent. Premieinkomsten i livförsäkring ökade med 17 procent. Ökningen var störst inom kategorin fondanknutna livförsäkringsprodukter. Premieinkomstens i fördelning mrd. 2 2 mrd. Livförsäkring i Lagstadgad pensionsförsäkring 16,5 16,1 16 Skadeförsäkring 15,1 15, ,4 26 2,6 31 3, ,3 12,9 12,9 3,1 2, ,9 12, 3, ,2 3,8 3,3 2,9 2, ,6 6,2 6,9 7,1 75 7,5 8, 8,7 9,1 1,1 1, ,5 2,6 2,8 2,9 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,

6 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling Även om den finländska ekonomin gick in i en djup recession år 29 var året för försäkrings bolagen generellt sett tämligen positivt. I synnerhet försäkringsbolagens placeringar utvecklades väl. Recessionen gav däremot ett negativt utslag på premieinkomstutvecklingen. År 29 ökade försäkrings bolagens totala premieinkomst med 2,5 procent till 16,5 miljarder euro. Livförsäkringsbolagen stod för den största ökningen, hela 17 procent. Inom skadeförsäkringen uppgick premieinkomst ökningen till 2 procent. Recessionens effekter kom till synes inom arbetspensionsförsäkringen, där premieinkomsten var ca en procent mindre än 28. I ersättningar och pensioner betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt 14,7 miljarder euro, vilket var ett par procent mera än året innan. Rörelsevinsterna och totalresultaten ökade t.o.m. avsevärt tack vare det positiva utfallet av placeringsrörelsen. Också bolagens solvens förbättrades och den låg på en mycket stabil nivå. Ersättningar utbetalda av försäkringsbolagen mrd mrd ,6 1,2 4,6 Livbolagen Pensionsbolagen Skadebolagen 8,6 1,6 5, 9,7 1,7 1,1 1,8 1,5 2, 6, 6,2 6,5 11,2 2,2 6,9 12,4 2,9 74 7,4 13,1 3, 8, 14,5 14,7 3,5 8,8 29 2,9 9, ,8 2, 2,1 2, 2, 2,1 2,1 2,1 2,2 2,

7 Typiskt för den finländska marknaden är att de lagstadgade försäkringarna står för en stor andel av branschens totala premieinkomst. I fjol kom 68 procent av premieinkomsten från lagstadgade försäkringar, dvs. lagstadgad pensionsförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafik försäkring. Ett annat typiskt drag är att försäkringsmarknaden i Finland är mycket koncentrerad. Av den totala premieinkomsten svarade de fyra största bolagsgrupperingarna för nästan 84 procent. Antalet bolag samt händelser under året Vid utgången av 29 hade 39 inhemska bolag koncession i Finland, av vilka 21 var skadeoch återförsäkringsbolag, 11 livförsäkringsbolag och 7 pensionsförsäkringsbolag. Antalet försäkrings föreningar uppgick vid årets slut till 86. Antalet försäkringsbolag minskade med två. Försäkringsaktiebolaget Pankavara ombildades till ett vanligt aktiebolag, Pankavara Oy. Bolaget upphörde med sin försäkringsverksamhet under 29 och fusionerades med sitt moderbolag Stora Enso Abp. Företagens Livförsäkring Ab Tapiola fusionerades med Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiola. Sammanlagt hade bolagen i genomsnitt anställda, vilket var drygt 25 färre än året innan. Antalet försäkringsbolag i Finland Utländska bolag Skadebolag Livbolag Pensionsbolag

8 Premieinkomst* i Finland 29, milj. Skade- Förändring procent Pensionsförsäkring % % 1) - lagstadgad pensionsförsäkring 1 6-1,1 Livförsäkring - fondanknuten livförsäkring 66 32,7 - kapitaliseringsavtal ,6 - annan livförsäkring ,2 - grupplivförsäkring för arbetstagare 41 3,3 - annan grupplivförsäkring 96 1,8 - fondanknuten individuell pensionsförsäkring 497, - annan individuell pensionsförsäkring 246-4, - fondanknuten gruppensionsförsäkring 5 6,2 - annan gruppensionsförsäkring 265-2,6 - återförsäkring 5 1,5 Livförsäkring sammanlagt ,9 Skadeförsäkring - lagstadgad olycksfallsförsäkring 55-5,8 92,4 - annan olycksfalls- och sjukförsäkring 32 8,3 81,6 - landfordon 67 4,9 68,2 - fartyg, luftfartyg, transport 13-2,8 47,8 - brand och annan skada på egendom 757 5, 74, - motorfordonsansvar 693 4,1 78,3 - ansvar 165-5,3 69,5 - kredit och borgen 37 16,3 49,4 - rättsskydd 59 6,3 73,2 - annan direktförsäkring 55-3,4 6,2 Direkt skadeförsäkring ,3 76,7 - inhemsk återförsäkring 64-1,1 8, - utländsk återförsäkring 65 3, 22,8 Skadeförsäkring sammanlagt ,1 75,9 SAMMANLAGT ,5 * inkl. inhemska bolag och föreningar samt de utländska bolag vilkas uppgifter tillställts Centralförbundet 1) ersättningskostnader / premieintäkter, inhemska bolag 4

9 Vid utgången av 29 hade 24 utländska försäkringsbolag egna representationskontor i Finland. Det föreligger inga säkra uppgifter om hur stor andel av vår försäkringsmarknad som de utländska bolagen innehar, men den uppskattas vara mindre än fyra procent av den totala premieinkomsten. Anmälan om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster hade vid utgången av 29 inlämnats till Finansinspektionen av nästan 6 bolag. Antalet försäkringsmäklare har ytterligare minskat. Vid utgången av 29 upptog Finansinspektionens mäklarregister 6 mäklarföretag. Den mäklade andelen har i redan i några år legat kring ca 1 procent av branschens sammanlagda premieinkomst. Skadeförsäkring Premieinkomsten i skadeförsäkring ökade med 2 procent till 3,5 miljarder euro. I ersättningar betalade bolagen 2,2 miljarder euro, vilket är endast något mindre än året innan. Det försäkringstekniska bidraget före förändringar i utjämningsbeloppet (från premieintäkterna avdras ersättnings kostnaderna och driftskostnaderna) uppgick till 87 milojoner euro. Skadeförsäkrings bolagens totalkostnads procent, som innehåller såväl skadekostnadsprocenten som driftskostnadsprocenten, sjönk med inemot 3 procentenheter till 97 procent. Skade kostnadsprocenten (ersättningskostnader/premie intäkter) förbättrades från 78,8 procent till 75,9 procent. Däremot försvagades driftskostnadsprocenten (driftskostnader/premieintäkter) något, till 21,1 procent. Skadekostnadsprocenten utan beräkningsräntekostnad var 71,7 procent, motsvarande totalkostnadsprocent 92,8 procent. Skadeförsäkringens kostnadsprocenter t % % ,5 11,4 111,2 85,8 88,2 87,3 114, 12 12, 12, 11,6 98,4 99,7 97, 92,4 1 81,4 82,9 81,9 78, 78,8 75, ,6 22,2 23,9 21,5 2,6 19,1 19,7 2,4 2,9 21, Totalkostnadsprocent Skadekostnadsprocent Driftskostnadsprocent 5

10 Intäkterna av skadeförsäkringsbolagens placeringsverksamhet var de största sedan år 2. Bolagens sammanlagda rörelsevinst uppgick till 87 miljoner euro. Totalresultatet, som utöver rörelsevinsten också omfattar förändringar i värderingsdifferenser, landade på över en miljard euro. Skadeförsäkringsbolagens solvenskapital steg till 4,4 miljarder euro. Detta innebar att bolagens risktäcknings kapacitet också förbättrades, till 144 procent. Solvenskapitalets utveckling i skadebolagen 2-29 mrd *454% 1,3 * Solvensprocent = solvenskapital / premieintäkter ,4 *19% *144% *145% *137% *132% *126% 1,4 *134% *131% *13% 1,9 1,6 1,8 1,4 1,3 1,5 2, 2,2 15 1,5,7,6,8,8,7,7,4,6 Utjämningsbelopp 2 Värderingsdifferenser dff och 2,9 övriga poster 1 1,4 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 Eget kapital och kapitallån Klassen brand och annan skada på egendom är alltjämt den största gruppen i skade försäkring. Premieinkomsten i denna klass ökade med 5 procent till 757 miljoner euro. Skadekostnadsprocenten i klassen, som omfattar försäkring av såväl företags som privatpersoners egendom, steg något, till 74, procent. I den lagstadgade ansvarsförsäkringen för motorfordon (trafikförsäkring) ökade premieinkomsten med 4 procent till 693 miljoner euro. Skade kostnadsprocenten sjönk något, till 78,3 procent. Försäkringsbolagen mottog anmälningar om trafikskador, vilket var 1,5 procent mindre än året innan. Trafikolyckorna med dödlig utgång minskade. Enligt Statistikcentralen omkom 281 personer i trafiken. Antalet skadade var inemot 8 4, en klar minskning. Recessionen i den finländska ekonomin återspeglades tydligast i premieinkomsten i lagstadgad olycksfallsförsäkring. Den minskade med 6 procent, till 55 miljoner euro. I ersättningar utbetalades endast något mera än året innan, men på grund av premieinkomstminskningen steg skadekostnadsprocenten klart och låg nu på 92,4 procent. 6

11 I den frivilliga klassen landfordon (bilförsäkring) steg premieinkomsten till 67 miljoner euro, en ökning med 5 procent. Skadekvoten förbättrades avsevärt, till 68,2 procent. Antalet bilar ökade 29 med knappt 2 procent. Antalet bilskador var ca 3 procent högre än året innan, totalt anmäldes skador. Premieinkomsten i övrig olycksfalls- och sjukförsäkring steg till 32 miljoner euro. Ökningen från året innan var 8 procent. Premieinkomsten i mottagen återförsäkring minskade med 4 procent till 128 miljoner euro, varav 65 miljoner euro kom från utländsk och 64 miljoner euro från inhemsk återförsäkring. Fördelningen av premieinkomsten i skadeförsäkring 29 Sammanlagt milj. milj Brand och annan skada på egendom Motorfordonsansvar Landfordon Lagstadgad olycksfallsförsäkring Annan olycksfalls- och sjukförsäkring säk Ansvar Fartyg, luftfartyg, transport Utländsk återförsäkring Inhemsk återförsäkring Rättsskydd Annan direktförsäkring Kredit och borgen ,8% 13 3,% 65 1,9% 64 1,8% 59 17% 1,7% 55 1,6% 37 1,1% 87% 8,7% 21,9% 2,1% 17,6% 15,9% 7

12 Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst i direktförsäkring ökade med 2 procent till 3,3 miljarder euro. Förändringarna i bolagens marknadsandelar var små. OP-Pohjola-gruppens marknadsandel ökade till 28,1 procent, med vilken gruppen försvarade sin position som marknadsledare. If:s andel gick ned till 25, procent. Tapiola ökade till 18,9 procent. Fennia tappade något, till 1,2 procent. Lokalförsäkrings gruppen, som förutom bolaget Lokalförsäkring också inkluderar de lokala försäkringsföreningarna, ökade till 9,1 procent. De fem största bolags grupperna har en sammanlagd marknadsandel på över 91 procent. Skadeförsäkringens marknadsandelar 29 Inhemsk direktförsäkring, premieinkomsten sammanlagt milj. milj OP-Pohjola-gruppen ,1% If ,% Tapiola-bolagen ,9% Fennia Lokalförsäkringsgruppen ,2% 9,1% Pohjantähti Turva Aktia Skadeförsäkring ,4% 2,2% 1,9% Alandia-bolagen 34 1,% Övriga 36 1,1% Försäkringsföreningarna Antalet försäkringsföreningar har redan i flera års tid beskrivit en lätt fallande trend. År 29 var 86 försäkringsföreningar verksamma i Finland. Största delen av föreningarna hör till Lokalförsäkrings gruppen. Antalet kommer ytterligare att minska, enligt planerna inom gruppen tämligen markant. Försäkringsföreningarnas sammanlagda premieinkomst i direktförsäkring var 185 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 5 procent. Marknadsandelen av den totala direktförsäkringen var drygt 5 procent. Försäkringsföreningarnas skadekvot låg på 61 procent. Siffran är dock inte direkt jämförbar med försäkringsbolagens, eftersom föreningarnas försäkringsbestånd väsentligt avviker från beståndsstrukturen i de flesta bolagen. Föreningarnas rörelsevinst var 31 miljoner euro, vilket utgör 16 procent av omsättningen. 8

13 Livförsäkring Premieinkomsten i livförsäkring ökade med inemot 17 procent. Premieinkomsten på hemmamarknaden var 3,1 miljarder euro. Den kraftiga uppgången förklaras främst av att fondanknutna livförsäkringsprodukter vann ökad popularitet. Inom nyteckningen stannade såväl antalet avtal som de fortlöpande europremiebeloppen på en lägre nivå än året innan. Däremot gjordes ett stort antal separata premieinbetalningar i fondanknutna livförsäkringar och kapitaliseringsavtal. Försäkringsbesparingarna ökade med över 9 procent och uppgick till 3,3 miljarder euro. Uppgången hänförde sig till fondanknutna försäkringar, vilkas värde ökade med 46 procent till 9,7 miljarder euro. Besparingarna i produkterna med beräkningsränta uppgick till 2,6 miljarder euro. Livförsäkringssparandet mrd mrd. Fondanknutna försäkringar 3,2 3,3 3 Traditionella försäkringar 29,2 3 27,22 27, ,3 2 18,5 2,2 3,2 2,4 15 2,3 24,2 8,9 8, 9,7 25 6,2 6,6 43 4, ,1 17,9 19,2 2, 21, 21,1 21,3 21, 2, Livförsäkringsersättningarna minskade med 18 procent till 2,9 miljarder euro. Av ersättningarna gick,8 miljarder till återköp,,9 miljarder till återbetalningar av sparsummor,,9 miljarder till pensioner och,3 miljarder euro till utbetalning av andra ersättningar. Pensionerna minskade med 11 procent sedan året innan. Återköpen minskade med 38 procent och återbetalningarna av sparsummor med 2 procent. Den största ökningen i livförsäkringsbolagens premieinkomst noterades inom gruppen kapitaliserings avtal. Premieinkomsten inom denna grupp ökade med nästan 29 procent, till 714 miljoner euro. Nästan alla kapitaliseringsavtal ingicks i form av fondanknutna avtal. 9

14 De fondanknutna produkternas kraftiga ökning kom också till synes i premieinkomsten inom annan individuell livförsäkring. Premieinkomsten från fondanknutna livförsäkringar ökade med en tredjedel och uppgick till 66 miljoner euro. Inom riskförsäkringar ökade premieinkomsten med 5 procent till 288 miljoner euro och inom grupplivförsäkringar med 11 procent till 96 miljoner euro. Däremot minskade premieinkomsten från andra individuella livförsäkringar med beräknings ränta med 49 procent till 26 miljoner euro. Individuell liv- och pensionsförsäkring Premieinkomst från inhemsk försäkring 2-29, deflaterad med levnadskostnadsindex, 29=1 mrd. 3,5 3,5 mrd. 3, 25 2,5 Individuell livförsäkring Individuell pensionsförsäkring 3, 25 2,5 2, 2, 1,5 1 1,,5 3,1 2,5 2,6 2,1 2,1 2,2 2, 1,7 1,4 1,5 1 1, 19 1,9,6,6,7,8,8,8,7,8,8,7,5, , Försäljningen av individuella pensionsförsäkringar var 35 procent lägre än året innan. En orsak till detta var beredningen av den nya lagstiftningen om långsiktigt sparande; följden var att nya pensionsförsäkringar inte kunde säljas under slutet av 29. Totalt tecknades dock 48 6 nya individuella pensionsförsäkringar. Den genomsnittliga månatliga fortlöpande premien i nya pensionsförsäkringar var 145 euro. Premieinkomsten från dessa försäkringar var ungefär lika som året innan, 743 miljoner euro. Premieinkomsten i frivillig gruppensionsförsäkring minskade med över 17 procent. Premieinkomsten i denna klass uppgick till totalt 315 miljoner euro, varav 5 miljoner euro från fondanknutna gruppensionsförsäkringar. Överföringar av pensionsansvaret i pensionsstiftelser till pensionsbolag, något som leder till exceptionella ökningar av premieinkomsten, gjordes år 29 för 42 miljoner euro mot ett totalbelopp året innan på hela 115 miljoner euro. Trots premieinkomst minskningen var antalet nya avtal klart större än året innan. 1

15 Premieinkomsten från den frivilliga grupplivförsäkringen ökade med 11 procent till 96 miljoner euro. Grupplivförsäkringen för arbetstagare, en försäkringsform som arbetsmarknadsparterna kommit överens om, uppvisade en premieinkomst på 41 miljoner euro, en ökning mede 3 procent. Livförsäkringsbolagens placeringar gav, beräknat enligt gängse värde, en avkastning på 9,5 procent och totalt 2,5 miljarder euro. Driftskostnaderna ökade med 7 procent till 216 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens rörelseresultat blev återigen positivt med en vinst på 1,2 miljarder euro. Värderingsdifferenserna ökade med ca en miljard euro, vilket innebär att totalresultatet uppgick till 2,2 miljarder euro. I kund återbäringar betalades totalt 389 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens steg sjönk till 18 procent. Solvenssiffran betyder att de finländska livförsäkringsbolagen har en 18 procent högre solvens än vad de framtida utbetalningarna till kunderna kräver. Dessa tillgångar fungerar som buffertar över år då placeringarna ger dålig avkastning. Det sammanlagda solvenskapitalet ökade med 53 procent till 4,4 miljarder euro. Verksamhetskapitalet var 3,8-faldigt i jämförelse med vad lagen om försäkringsbolag kräver. Solvenskapitalets utveckling i livbolagen 2-29 mrd. 6 * Solvensnivån = 1*(verksamhetskapital + utjämningsbelopp) / (ansvarsskuld för egen räkning utjämningsbelopp - 75% av ansvarsskulden för fondanknutna försäkringar) *29%,1 *19% 1,1 *19% *16% *19%,2 *16%,2 *18%,1,1,2 23 2,3 25 2,5 16 1,6 *14% 3,4 1,9 *14%,2 *12%,1 1,4,2 1,9,9,9,9 Utjämningsbelopp Värderingsdifferenser och övriga poster Eget kapital och kapitallån 1 1,4 1,6 1,7 2, 2,1 23 2,3 22 2,2 22 2,2 1,8 2, OP-Livförsäkring försvarade sin position som marknadsledare, även om dess andel klart minskade, till 25,2 procent. Tätt inpå låg Mandatum Life (25, procent) och likaså Nordea Livförsäkring (23,9 procent). Fennia Liv (2,3 procent) ökade också sin andel, de övrigas andelar var oförändrade eller minskade något. 11

16 Livförsäkringsbolagens marknadsandelar d 29 Inhemsk direktförsäkring, premieinkomsten sammanlagt 3 62 milj. OP-Liv ,2% Mandatum Life ,% Nordea ,9% Tapiola-bolagen 233 7,6% Skandia Life 194 6,3% Suomi 83 2,7% Aktia Liv 81 2,6% Fennia Liv 7 2,3% Kaleva 6 1,9% Duo 48 16% 1,6% Handelsbanken Liv 22,7% Liv-Alandia 3,1% milj Lagstadgad pensionsförsäkring Den recession som följde på den ekonomiska krisen året innan ledde till en minskning i de lagstadgade pensionsförsäkringsbolagens premieinkomst i och med att lönesumman minskade, detta i sin tur en följd av en sämre sysselsättning. Värdepappersmarknadens återhämtning under våren förbättrade däremot avsevärt resultatet av bolagens placeringsverksamhet. Den temporära lag som lindrade pensionsbolagens solvenskrav visade sin funktionsduglighet genom att bolagen under den värsta krisen inte behövde realisera sina aktieinnehav. Värdestegringen på aktier stod för huvuddelen av placeringarnas kraftiga tillväxt. Verksamhetskapitalet ökade med 64 procent till 14,7 miljarder euro. Solvensen stärktes och utgjorde 22 procent av den vid beräkningen av solvensgränsen använda ansvarsskulden. Premieinkomsten för arbetspensionsförsäkringsbolagen minskade med ca en procent och uppgick till 1, miljarder euro. I pensioner utbetalades totalt 9,8 miljarder euro. De placeringar som utgör täckning för pensionsutbetalningarna ökade, beräknade enligt gängse värde, med 21 procent till 76 miljarder euro. Avkastningen av arbetspensionsbolagens placeringar beräknade enligt gängse värde var 13,9 procent. Arbetspensionsbolagens resultat uppkommer i huvudsak via placeringsverksamheten. Placeringarnas nettoavkastning till gängse värde blev 5,5 miljarder euro. Försäkringsrörelsens resultat var minus 64 miljoner euro och administrations kostnadsresultatet 75 miljoner euro. Sålunda blev totalresultatet 5,5 miljarder euro. Av resultatet användes 156 miljoner euro för kundåterbäringar medan återstoden på 53 miljarder euro avsattes för ett stärkande av verksamhetskapitalet. 12

17 Verksamhetskapitalets utveckling i pensionsbolagen 2-29 mrd * Verksamhetskapitalet i % av ansvarsskulden i solvensberäkningarna *31% *3% *28% *21% 3,3 2,1 5,2 4,9 *28% *22% 7,8 7,9 *23% 6,8 9,2 *15% *2% 3,8 2,4 *16% 5,2 2,1 9,5 8,9 77 7,7 6,6 6, 5,1 3,8 3,4,2,2,2,2,2,3,3,3,3, Värderingsdifferenser och övriga poster Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Eget kapital Arbetspensionsbolagens marknadsandelar undergick endast smärre förändringar och bolagens relativa positioner var oförändrade. Varma försvarade sig position som marknadsledare med 34, procent. Därnäst kom Ilmarinen med en minskning till 31,8 procent. Pensions-Tapiola låg kvar på 13,9 procent, Pensions-Fennia ökade till 11, procent, medan Etera gick tillbaka till 5,4 procent. Pensions-Verdandi steg till 3,7 procent och det minsta bolaget Pensions-Alandia noterade oförändrade,3 procent. Arbetspensionsförsäkringsbolagens marknadsandelar 29 Premieinkomsten sammanlagt 1 6 milj. milj Varma ,% Ilmarinen ,8% Pensions-Tapiola Pensions-Fennia ,% 13,9% Etera Veritas Pension ,7% 5,4% Pensions-Alandia 29,3% 13

18 Försäkringsbolagens placeringar Försäkringsbolagens placeringsverksamhet var tudelad under året. Under de första månaderna inverkade finanskrisen alltjämt, men vändningen till det bättre under våren medförde ett kraftigt uppsving. Aktiernas marknadsvärden visade en stigande trend och också finansmarknadsinstrumenten gav en exceptionellt bra avkastning. Räknat på gängse värden uppgick placeringsbeståndet till 114 miljarder euro, en ökning med 16 procent. Mest placeringar hade arbetspensionsbolagen med 76 miljarder euro. Livförsäkringsbolagens placeringar uppgick till 26 miljarder euro och skadeförsäkringsbolagens till 11 miljarder euro. mrd. Försäkringsbolagens placeringar till gängse värden 6 6 mrd Finansmarknadsinstrument 3 3 Aktier och andelar Fastighetsplaceringar Lån 2 2 Övriga placeringar Placeringsbeståndets sammansättning var oförändrad. Finansmarknads instrumenten, av vilka den största delen är masskuldebrevslån, var alltjämt den största kategorin med ett belopp i slutet av året på totalt 48 miljarder euro. Värdet av dessa placeringar var oförändrat men deras andel av samtliga placeringar minskade till 42 procent. Deras avkastning var 1 procent. Aktiernas marknadsvärde ökade med hela 42 procent i förhållande till året innan och uppgick till 45 miljarder euro. Deras andel av placeringarna steg till 4 procent mot 33 procent år 28. Aktiernas avkastning till gängse värde blev 27 procent. Fastigheternas andel av placeringarna sjönk till 1 procent och deras värde ökade något, till 11,3 miljarder euro. Fastigheterna avkastade endast drygt en procent. Värdet av de av försäkringsbolagen beviljade lånen ökade alltjämt något. Under 29 täppte försäkringsbolagens återlåning en del av luckorna i företagsfinansieringen, luckor som recessionen orsakat. Lånen uppgick nu till knappt 9 miljarder euro, varav återlån till ett värde av knappt 5 miljarder euro. Lånens relativa andel av placeringsbeståndet ökade; denna andel låg nu på 8 procent mot 7 procent året innan. Lånens avkastning var knappt 4 procent. 14

19

20 FC Finansbranschens Centralförbund Bilaga 1 Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst enligt grupper av försäkringsklasser 29 (1 ) Marknads Inhemsk Premie Lagst. Annan Fartyg, Brand och Motor Annan Inhemsk Utländsk andel direkt inkomsten olycksf. olycksf. Land luftfartyg, annan skada fordons Kredit och Rätts direkt åter åter % försäkring totalt försäkring och sjukf. fordon transport på egendom ansvar Ansvar borgen skydd försäkring försäkring försäkring If Skadeförsäkringsbolag Ab 24, Pohjola Försäkring Ab 23, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola 18, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 1, Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag 3, A Försäkring Ab 2, Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget 2, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva 2, Aktia Skadeförsäkring Ab 1, Försäkringsaktiebolaget Europeiska 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Försäkringsaktiebolaget Garantia, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Spruce Vakuutus Oy, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Försäkringsaktiebolaget IngoNord, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara, Alma Försäkrings Ab, Försäkringsaktiebolaget Bothnia International, Bolagen sammanlagt 29 94, Bolagen sammanlagt 28 94, Förändring, % 2,2 1,8 5,8 8,3 4,5 4,1 5,1 4,1 5,6 16,3 7, 3,7 1,3 3, Försäkringföreningarna 5, If Skadeförsäkring Ab (publ.), fif, Sammanlagt 29 1, Sammanlagt 29 1, Förändring, % 2,3 2, 5,8 8,3 4,9 3,8 5, 4,1 5,2 16,3 6,7 3,7 1,1 3,

21 FC Finansbranschens Centralförbund Bilaga 2 Skadeförsäkringsbolagens nyckeltal 29 Driftskost Totalkost Rörelsevinst i Omsättning Skadeprocent nadsprocent nadsprocent Rörelsevinst % av om 1 % % % 1 sättningen If Skadeförsäkringsbolag Ab ,5 17,2 93, ,6 Pohjola Försäkring Ab ,2 21,3 93, ,5 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola ,5 25,7 15, ,3 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia ,6 21,6 98, , Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag ,8 18,3 11, ,6 A Försäkring Ab ,7 17,3 87, ,8 Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget ,8 22, 91, ,8 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva ,1 23,1 11, ,2 Aktia Skadeförsäkring Ab ,5 26,8 121, ,6 Försäkringsaktiebolaget Europeiska ,8 15,9 8, ,9 Försäkringsaktiebolaget Alandia ,7 17, 96, ,4 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ,3 24,5 11, ,2 Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,6 24, 49, ,2 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,9 12,1 117, , Försäkringsaktiebolaget Garantia ,7 28,6 97, , Försäkringsaktiebolaget IngoNord , 97,5 187, ,7 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,3 43,4 197,7 58 1,9 Spruce Vakuutus Oy ,3 38,9 232, ,9 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara , 8,9 85, ,9 Försäkringsaktiebolaget Bothnia International ,3 3516, , ,7 Alma Försäkrings Ab ,6 Bolagen sammanlagt ,9 21,1 97, ,1 Försäkringföreningarna , 28,5 89, ,1 If Skadeförsäkring Ab (publ.), fif 84,4 13,7 98,1 Sammanlagt ,1 21,4 99, ,

22 Bilaga 3 FC Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkringsbolagen, resultaträkning 29 (1 ) Förändring i Förändring Nettointäkter Övriga Förändring i Räkenskaps Premie Ersättnings garanti Drifts i utjämnings av placerings intäkter och Direkta avskrivningsdiff. periodens intäkter kostnader avgiftsposten kostnader beloppet verksamheten kostnader skatter och reserveringar vinst/förlust If Skadeförsäkringsbolag Ab Pohjola Försäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag A Försäkring Ab Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget Aktia Skadeförsäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva Försäkringsaktiebolaget Europeiska Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Alandia Försäkringsaktiebolaget Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget IngoNord Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Spruce Vakuutus Oy Alma Försäkrings Ab Försäkringsaktiebolaget Bothnia International Sammanlagt

23 Bilaga 4 FC Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkringsbolagens balansuppgifter 29 (1 ) AKTIVA PASSIVA Reserve Immateriella Placeringar Fordringar Övriga Resultat Aktiva Eget ringar Kapital Ansvars Skulder Förskott, Passiva tillgångar tillgångar regleringar sammanlagt kapital sammanlagt lån skuld sammanlagt res.reg. sammanlagt If Skadeförsäkringsbolag Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola Pohjola Försäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag A Försäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva Aktia Skadeförsäkring Ab Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Garantia Försäkringsaktiebolaget Alandia Försäkringsaktiebolaget Europeiska Försäkringsaktiebolaget Bothnia International Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Försäkringsaktiebolaget IngoNord Spruce Vakuutus Oy Alma Försäkrings Ab Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Sammanlagt

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Pohjola i korthet...1 Styrelseordförandens översikt...15 Verkställande direktörens översikt...16 Nyckeltal...18 Viktiga händelser 2011...29 Strategi...32

Läs mer

UNG OCH INTRESSERAD AV PENSIONEN En jämförelseundersökning av frivillig pensionssparande

UNG OCH INTRESSERAD AV PENSIONEN En jämförelseundersökning av frivillig pensionssparande TURUN AMMATTIKORKEAKOULU ÅBO YRKESHÖGSKOLA Markus Rankala UNG OCH INTRESSERAD AV PENSIONEN En jämförelseundersökning av frivillig pensionssparande Examensarbete Företagsekonomi November 2009 2 ÅBO YRKESHÖGSKOLA

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010 Finansiell statistik Årsöversikt 21 Utestående bostadslån efter ursprunglig löptid, 31.12.21 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 % År Finlands Bank Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik Statistikenheten

Läs mer

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25)

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Innehållsförteckning Den finländska banksektorns stabilitet står alltjämt på fast grund, men finansmarknadsturbulensen ökar osäkerheten Banksektorns

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden ISSN 1401-7348 Publikationen kan beställas från Sveriges riksbank, Förrådet, 103 37 Stockholm Fax: 08-21 05 31. E-post: forradet@riksbank.se eller webbplats: www.riksbank.se

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer