Försäkringsbolagen i Finland 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolagen i Finland 2009"

Transkript

1 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt händelser under året... 3 Premieinkomsten i Finland Skadeförsäkring... 5 Försäkringsföreningarna... 8 Livförsäkring... 9 Lagstadgad pensionsförsäkring Försäkringsbolagens placeringar Bilagor

4

5 I KORTHET Placeringarna gav en avkastning på 12 procent, beräknat enligt gängse värden. Bolagens solvens förbättrades klart. Försäkringsbolagens inhemska premieinkomst ökade med 2,5 procent och uppgick till totalt 16,5 miljarder euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent låg alltjämt under 1 procent. Skadekostnads procenten var 75,9 procent, totalkostnadsprocenten 97, procent. Premieinkomsten i livförsäkring ökade med 17 procent. Ökningen var störst inom kategorin fondanknutna livförsäkringsprodukter. Premieinkomstens i fördelning mrd. 2 2 mrd. Livförsäkring i Lagstadgad pensionsförsäkring 16,5 16,1 16 Skadeförsäkring 15,1 15, ,4 26 2,6 31 3, ,3 12,9 12,9 3,1 2, ,9 12, 3, ,2 3,8 3,3 2,9 2, ,6 6,2 6,9 7,1 75 7,5 8, 8,7 9,1 1,1 1, ,5 2,6 2,8 2,9 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,

6 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling Även om den finländska ekonomin gick in i en djup recession år 29 var året för försäkrings bolagen generellt sett tämligen positivt. I synnerhet försäkringsbolagens placeringar utvecklades väl. Recessionen gav däremot ett negativt utslag på premieinkomstutvecklingen. År 29 ökade försäkrings bolagens totala premieinkomst med 2,5 procent till 16,5 miljarder euro. Livförsäkringsbolagen stod för den största ökningen, hela 17 procent. Inom skadeförsäkringen uppgick premieinkomst ökningen till 2 procent. Recessionens effekter kom till synes inom arbetspensionsförsäkringen, där premieinkomsten var ca en procent mindre än 28. I ersättningar och pensioner betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt 14,7 miljarder euro, vilket var ett par procent mera än året innan. Rörelsevinsterna och totalresultaten ökade t.o.m. avsevärt tack vare det positiva utfallet av placeringsrörelsen. Också bolagens solvens förbättrades och den låg på en mycket stabil nivå. Ersättningar utbetalda av försäkringsbolagen mrd mrd ,6 1,2 4,6 Livbolagen Pensionsbolagen Skadebolagen 8,6 1,6 5, 9,7 1,7 1,1 1,8 1,5 2, 6, 6,2 6,5 11,2 2,2 6,9 12,4 2,9 74 7,4 13,1 3, 8, 14,5 14,7 3,5 8,8 29 2,9 9, ,8 2, 2,1 2, 2, 2,1 2,1 2,1 2,2 2,

7 Typiskt för den finländska marknaden är att de lagstadgade försäkringarna står för en stor andel av branschens totala premieinkomst. I fjol kom 68 procent av premieinkomsten från lagstadgade försäkringar, dvs. lagstadgad pensionsförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafik försäkring. Ett annat typiskt drag är att försäkringsmarknaden i Finland är mycket koncentrerad. Av den totala premieinkomsten svarade de fyra största bolagsgrupperingarna för nästan 84 procent. Antalet bolag samt händelser under året Vid utgången av 29 hade 39 inhemska bolag koncession i Finland, av vilka 21 var skadeoch återförsäkringsbolag, 11 livförsäkringsbolag och 7 pensionsförsäkringsbolag. Antalet försäkrings föreningar uppgick vid årets slut till 86. Antalet försäkringsbolag minskade med två. Försäkringsaktiebolaget Pankavara ombildades till ett vanligt aktiebolag, Pankavara Oy. Bolaget upphörde med sin försäkringsverksamhet under 29 och fusionerades med sitt moderbolag Stora Enso Abp. Företagens Livförsäkring Ab Tapiola fusionerades med Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiola. Sammanlagt hade bolagen i genomsnitt anställda, vilket var drygt 25 färre än året innan. Antalet försäkringsbolag i Finland Utländska bolag Skadebolag Livbolag Pensionsbolag

8 Premieinkomst* i Finland 29, milj. Skade- Förändring procent Pensionsförsäkring % % 1) - lagstadgad pensionsförsäkring 1 6-1,1 Livförsäkring - fondanknuten livförsäkring 66 32,7 - kapitaliseringsavtal ,6 - annan livförsäkring ,2 - grupplivförsäkring för arbetstagare 41 3,3 - annan grupplivförsäkring 96 1,8 - fondanknuten individuell pensionsförsäkring 497, - annan individuell pensionsförsäkring 246-4, - fondanknuten gruppensionsförsäkring 5 6,2 - annan gruppensionsförsäkring 265-2,6 - återförsäkring 5 1,5 Livförsäkring sammanlagt ,9 Skadeförsäkring - lagstadgad olycksfallsförsäkring 55-5,8 92,4 - annan olycksfalls- och sjukförsäkring 32 8,3 81,6 - landfordon 67 4,9 68,2 - fartyg, luftfartyg, transport 13-2,8 47,8 - brand och annan skada på egendom 757 5, 74, - motorfordonsansvar 693 4,1 78,3 - ansvar 165-5,3 69,5 - kredit och borgen 37 16,3 49,4 - rättsskydd 59 6,3 73,2 - annan direktförsäkring 55-3,4 6,2 Direkt skadeförsäkring ,3 76,7 - inhemsk återförsäkring 64-1,1 8, - utländsk återförsäkring 65 3, 22,8 Skadeförsäkring sammanlagt ,1 75,9 SAMMANLAGT ,5 * inkl. inhemska bolag och föreningar samt de utländska bolag vilkas uppgifter tillställts Centralförbundet 1) ersättningskostnader / premieintäkter, inhemska bolag 4

9 Vid utgången av 29 hade 24 utländska försäkringsbolag egna representationskontor i Finland. Det föreligger inga säkra uppgifter om hur stor andel av vår försäkringsmarknad som de utländska bolagen innehar, men den uppskattas vara mindre än fyra procent av den totala premieinkomsten. Anmälan om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster hade vid utgången av 29 inlämnats till Finansinspektionen av nästan 6 bolag. Antalet försäkringsmäklare har ytterligare minskat. Vid utgången av 29 upptog Finansinspektionens mäklarregister 6 mäklarföretag. Den mäklade andelen har i redan i några år legat kring ca 1 procent av branschens sammanlagda premieinkomst. Skadeförsäkring Premieinkomsten i skadeförsäkring ökade med 2 procent till 3,5 miljarder euro. I ersättningar betalade bolagen 2,2 miljarder euro, vilket är endast något mindre än året innan. Det försäkringstekniska bidraget före förändringar i utjämningsbeloppet (från premieintäkterna avdras ersättnings kostnaderna och driftskostnaderna) uppgick till 87 milojoner euro. Skadeförsäkrings bolagens totalkostnads procent, som innehåller såväl skadekostnadsprocenten som driftskostnadsprocenten, sjönk med inemot 3 procentenheter till 97 procent. Skade kostnadsprocenten (ersättningskostnader/premie intäkter) förbättrades från 78,8 procent till 75,9 procent. Däremot försvagades driftskostnadsprocenten (driftskostnader/premieintäkter) något, till 21,1 procent. Skadekostnadsprocenten utan beräkningsräntekostnad var 71,7 procent, motsvarande totalkostnadsprocent 92,8 procent. Skadeförsäkringens kostnadsprocenter t % % ,5 11,4 111,2 85,8 88,2 87,3 114, 12 12, 12, 11,6 98,4 99,7 97, 92,4 1 81,4 82,9 81,9 78, 78,8 75, ,6 22,2 23,9 21,5 2,6 19,1 19,7 2,4 2,9 21, Totalkostnadsprocent Skadekostnadsprocent Driftskostnadsprocent 5

10 Intäkterna av skadeförsäkringsbolagens placeringsverksamhet var de största sedan år 2. Bolagens sammanlagda rörelsevinst uppgick till 87 miljoner euro. Totalresultatet, som utöver rörelsevinsten också omfattar förändringar i värderingsdifferenser, landade på över en miljard euro. Skadeförsäkringsbolagens solvenskapital steg till 4,4 miljarder euro. Detta innebar att bolagens risktäcknings kapacitet också förbättrades, till 144 procent. Solvenskapitalets utveckling i skadebolagen 2-29 mrd *454% 1,3 * Solvensprocent = solvenskapital / premieintäkter ,4 *19% *144% *145% *137% *132% *126% 1,4 *134% *131% *13% 1,9 1,6 1,8 1,4 1,3 1,5 2, 2,2 15 1,5,7,6,8,8,7,7,4,6 Utjämningsbelopp 2 Värderingsdifferenser dff och 2,9 övriga poster 1 1,4 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 Eget kapital och kapitallån Klassen brand och annan skada på egendom är alltjämt den största gruppen i skade försäkring. Premieinkomsten i denna klass ökade med 5 procent till 757 miljoner euro. Skadekostnadsprocenten i klassen, som omfattar försäkring av såväl företags som privatpersoners egendom, steg något, till 74, procent. I den lagstadgade ansvarsförsäkringen för motorfordon (trafikförsäkring) ökade premieinkomsten med 4 procent till 693 miljoner euro. Skade kostnadsprocenten sjönk något, till 78,3 procent. Försäkringsbolagen mottog anmälningar om trafikskador, vilket var 1,5 procent mindre än året innan. Trafikolyckorna med dödlig utgång minskade. Enligt Statistikcentralen omkom 281 personer i trafiken. Antalet skadade var inemot 8 4, en klar minskning. Recessionen i den finländska ekonomin återspeglades tydligast i premieinkomsten i lagstadgad olycksfallsförsäkring. Den minskade med 6 procent, till 55 miljoner euro. I ersättningar utbetalades endast något mera än året innan, men på grund av premieinkomstminskningen steg skadekostnadsprocenten klart och låg nu på 92,4 procent. 6

11 I den frivilliga klassen landfordon (bilförsäkring) steg premieinkomsten till 67 miljoner euro, en ökning med 5 procent. Skadekvoten förbättrades avsevärt, till 68,2 procent. Antalet bilar ökade 29 med knappt 2 procent. Antalet bilskador var ca 3 procent högre än året innan, totalt anmäldes skador. Premieinkomsten i övrig olycksfalls- och sjukförsäkring steg till 32 miljoner euro. Ökningen från året innan var 8 procent. Premieinkomsten i mottagen återförsäkring minskade med 4 procent till 128 miljoner euro, varav 65 miljoner euro kom från utländsk och 64 miljoner euro från inhemsk återförsäkring. Fördelningen av premieinkomsten i skadeförsäkring 29 Sammanlagt milj. milj Brand och annan skada på egendom Motorfordonsansvar Landfordon Lagstadgad olycksfallsförsäkring Annan olycksfalls- och sjukförsäkring säk Ansvar Fartyg, luftfartyg, transport Utländsk återförsäkring Inhemsk återförsäkring Rättsskydd Annan direktförsäkring Kredit och borgen ,8% 13 3,% 65 1,9% 64 1,8% 59 17% 1,7% 55 1,6% 37 1,1% 87% 8,7% 21,9% 2,1% 17,6% 15,9% 7

12 Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst i direktförsäkring ökade med 2 procent till 3,3 miljarder euro. Förändringarna i bolagens marknadsandelar var små. OP-Pohjola-gruppens marknadsandel ökade till 28,1 procent, med vilken gruppen försvarade sin position som marknadsledare. If:s andel gick ned till 25, procent. Tapiola ökade till 18,9 procent. Fennia tappade något, till 1,2 procent. Lokalförsäkrings gruppen, som förutom bolaget Lokalförsäkring också inkluderar de lokala försäkringsföreningarna, ökade till 9,1 procent. De fem största bolags grupperna har en sammanlagd marknadsandel på över 91 procent. Skadeförsäkringens marknadsandelar 29 Inhemsk direktförsäkring, premieinkomsten sammanlagt milj. milj OP-Pohjola-gruppen ,1% If ,% Tapiola-bolagen ,9% Fennia Lokalförsäkringsgruppen ,2% 9,1% Pohjantähti Turva Aktia Skadeförsäkring ,4% 2,2% 1,9% Alandia-bolagen 34 1,% Övriga 36 1,1% Försäkringsföreningarna Antalet försäkringsföreningar har redan i flera års tid beskrivit en lätt fallande trend. År 29 var 86 försäkringsföreningar verksamma i Finland. Största delen av föreningarna hör till Lokalförsäkrings gruppen. Antalet kommer ytterligare att minska, enligt planerna inom gruppen tämligen markant. Försäkringsföreningarnas sammanlagda premieinkomst i direktförsäkring var 185 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 5 procent. Marknadsandelen av den totala direktförsäkringen var drygt 5 procent. Försäkringsföreningarnas skadekvot låg på 61 procent. Siffran är dock inte direkt jämförbar med försäkringsbolagens, eftersom föreningarnas försäkringsbestånd väsentligt avviker från beståndsstrukturen i de flesta bolagen. Föreningarnas rörelsevinst var 31 miljoner euro, vilket utgör 16 procent av omsättningen. 8

13 Livförsäkring Premieinkomsten i livförsäkring ökade med inemot 17 procent. Premieinkomsten på hemmamarknaden var 3,1 miljarder euro. Den kraftiga uppgången förklaras främst av att fondanknutna livförsäkringsprodukter vann ökad popularitet. Inom nyteckningen stannade såväl antalet avtal som de fortlöpande europremiebeloppen på en lägre nivå än året innan. Däremot gjordes ett stort antal separata premieinbetalningar i fondanknutna livförsäkringar och kapitaliseringsavtal. Försäkringsbesparingarna ökade med över 9 procent och uppgick till 3,3 miljarder euro. Uppgången hänförde sig till fondanknutna försäkringar, vilkas värde ökade med 46 procent till 9,7 miljarder euro. Besparingarna i produkterna med beräkningsränta uppgick till 2,6 miljarder euro. Livförsäkringssparandet mrd mrd. Fondanknutna försäkringar 3,2 3,3 3 Traditionella försäkringar 29,2 3 27,22 27, ,3 2 18,5 2,2 3,2 2,4 15 2,3 24,2 8,9 8, 9,7 25 6,2 6,6 43 4, ,1 17,9 19,2 2, 21, 21,1 21,3 21, 2, Livförsäkringsersättningarna minskade med 18 procent till 2,9 miljarder euro. Av ersättningarna gick,8 miljarder till återköp,,9 miljarder till återbetalningar av sparsummor,,9 miljarder till pensioner och,3 miljarder euro till utbetalning av andra ersättningar. Pensionerna minskade med 11 procent sedan året innan. Återköpen minskade med 38 procent och återbetalningarna av sparsummor med 2 procent. Den största ökningen i livförsäkringsbolagens premieinkomst noterades inom gruppen kapitaliserings avtal. Premieinkomsten inom denna grupp ökade med nästan 29 procent, till 714 miljoner euro. Nästan alla kapitaliseringsavtal ingicks i form av fondanknutna avtal. 9

14 De fondanknutna produkternas kraftiga ökning kom också till synes i premieinkomsten inom annan individuell livförsäkring. Premieinkomsten från fondanknutna livförsäkringar ökade med en tredjedel och uppgick till 66 miljoner euro. Inom riskförsäkringar ökade premieinkomsten med 5 procent till 288 miljoner euro och inom grupplivförsäkringar med 11 procent till 96 miljoner euro. Däremot minskade premieinkomsten från andra individuella livförsäkringar med beräknings ränta med 49 procent till 26 miljoner euro. Individuell liv- och pensionsförsäkring Premieinkomst från inhemsk försäkring 2-29, deflaterad med levnadskostnadsindex, 29=1 mrd. 3,5 3,5 mrd. 3, 25 2,5 Individuell livförsäkring Individuell pensionsförsäkring 3, 25 2,5 2, 2, 1,5 1 1,,5 3,1 2,5 2,6 2,1 2,1 2,2 2, 1,7 1,4 1,5 1 1, 19 1,9,6,6,7,8,8,8,7,8,8,7,5, , Försäljningen av individuella pensionsförsäkringar var 35 procent lägre än året innan. En orsak till detta var beredningen av den nya lagstiftningen om långsiktigt sparande; följden var att nya pensionsförsäkringar inte kunde säljas under slutet av 29. Totalt tecknades dock 48 6 nya individuella pensionsförsäkringar. Den genomsnittliga månatliga fortlöpande premien i nya pensionsförsäkringar var 145 euro. Premieinkomsten från dessa försäkringar var ungefär lika som året innan, 743 miljoner euro. Premieinkomsten i frivillig gruppensionsförsäkring minskade med över 17 procent. Premieinkomsten i denna klass uppgick till totalt 315 miljoner euro, varav 5 miljoner euro från fondanknutna gruppensionsförsäkringar. Överföringar av pensionsansvaret i pensionsstiftelser till pensionsbolag, något som leder till exceptionella ökningar av premieinkomsten, gjordes år 29 för 42 miljoner euro mot ett totalbelopp året innan på hela 115 miljoner euro. Trots premieinkomst minskningen var antalet nya avtal klart större än året innan. 1

15 Premieinkomsten från den frivilliga grupplivförsäkringen ökade med 11 procent till 96 miljoner euro. Grupplivförsäkringen för arbetstagare, en försäkringsform som arbetsmarknadsparterna kommit överens om, uppvisade en premieinkomst på 41 miljoner euro, en ökning mede 3 procent. Livförsäkringsbolagens placeringar gav, beräknat enligt gängse värde, en avkastning på 9,5 procent och totalt 2,5 miljarder euro. Driftskostnaderna ökade med 7 procent till 216 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens rörelseresultat blev återigen positivt med en vinst på 1,2 miljarder euro. Värderingsdifferenserna ökade med ca en miljard euro, vilket innebär att totalresultatet uppgick till 2,2 miljarder euro. I kund återbäringar betalades totalt 389 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens steg sjönk till 18 procent. Solvenssiffran betyder att de finländska livförsäkringsbolagen har en 18 procent högre solvens än vad de framtida utbetalningarna till kunderna kräver. Dessa tillgångar fungerar som buffertar över år då placeringarna ger dålig avkastning. Det sammanlagda solvenskapitalet ökade med 53 procent till 4,4 miljarder euro. Verksamhetskapitalet var 3,8-faldigt i jämförelse med vad lagen om försäkringsbolag kräver. Solvenskapitalets utveckling i livbolagen 2-29 mrd. 6 * Solvensnivån = 1*(verksamhetskapital + utjämningsbelopp) / (ansvarsskuld för egen räkning utjämningsbelopp - 75% av ansvarsskulden för fondanknutna försäkringar) *29%,1 *19% 1,1 *19% *16% *19%,2 *16%,2 *18%,1,1,2 23 2,3 25 2,5 16 1,6 *14% 3,4 1,9 *14%,2 *12%,1 1,4,2 1,9,9,9,9 Utjämningsbelopp Värderingsdifferenser och övriga poster Eget kapital och kapitallån 1 1,4 1,6 1,7 2, 2,1 23 2,3 22 2,2 22 2,2 1,8 2, OP-Livförsäkring försvarade sin position som marknadsledare, även om dess andel klart minskade, till 25,2 procent. Tätt inpå låg Mandatum Life (25, procent) och likaså Nordea Livförsäkring (23,9 procent). Fennia Liv (2,3 procent) ökade också sin andel, de övrigas andelar var oförändrade eller minskade något. 11

16 Livförsäkringsbolagens marknadsandelar d 29 Inhemsk direktförsäkring, premieinkomsten sammanlagt 3 62 milj. OP-Liv ,2% Mandatum Life ,% Nordea ,9% Tapiola-bolagen 233 7,6% Skandia Life 194 6,3% Suomi 83 2,7% Aktia Liv 81 2,6% Fennia Liv 7 2,3% Kaleva 6 1,9% Duo 48 16% 1,6% Handelsbanken Liv 22,7% Liv-Alandia 3,1% milj Lagstadgad pensionsförsäkring Den recession som följde på den ekonomiska krisen året innan ledde till en minskning i de lagstadgade pensionsförsäkringsbolagens premieinkomst i och med att lönesumman minskade, detta i sin tur en följd av en sämre sysselsättning. Värdepappersmarknadens återhämtning under våren förbättrade däremot avsevärt resultatet av bolagens placeringsverksamhet. Den temporära lag som lindrade pensionsbolagens solvenskrav visade sin funktionsduglighet genom att bolagen under den värsta krisen inte behövde realisera sina aktieinnehav. Värdestegringen på aktier stod för huvuddelen av placeringarnas kraftiga tillväxt. Verksamhetskapitalet ökade med 64 procent till 14,7 miljarder euro. Solvensen stärktes och utgjorde 22 procent av den vid beräkningen av solvensgränsen använda ansvarsskulden. Premieinkomsten för arbetspensionsförsäkringsbolagen minskade med ca en procent och uppgick till 1, miljarder euro. I pensioner utbetalades totalt 9,8 miljarder euro. De placeringar som utgör täckning för pensionsutbetalningarna ökade, beräknade enligt gängse värde, med 21 procent till 76 miljarder euro. Avkastningen av arbetspensionsbolagens placeringar beräknade enligt gängse värde var 13,9 procent. Arbetspensionsbolagens resultat uppkommer i huvudsak via placeringsverksamheten. Placeringarnas nettoavkastning till gängse värde blev 5,5 miljarder euro. Försäkringsrörelsens resultat var minus 64 miljoner euro och administrations kostnadsresultatet 75 miljoner euro. Sålunda blev totalresultatet 5,5 miljarder euro. Av resultatet användes 156 miljoner euro för kundåterbäringar medan återstoden på 53 miljarder euro avsattes för ett stärkande av verksamhetskapitalet. 12

17 Verksamhetskapitalets utveckling i pensionsbolagen 2-29 mrd * Verksamhetskapitalet i % av ansvarsskulden i solvensberäkningarna *31% *3% *28% *21% 3,3 2,1 5,2 4,9 *28% *22% 7,8 7,9 *23% 6,8 9,2 *15% *2% 3,8 2,4 *16% 5,2 2,1 9,5 8,9 77 7,7 6,6 6, 5,1 3,8 3,4,2,2,2,2,2,3,3,3,3, Värderingsdifferenser och övriga poster Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Eget kapital Arbetspensionsbolagens marknadsandelar undergick endast smärre förändringar och bolagens relativa positioner var oförändrade. Varma försvarade sig position som marknadsledare med 34, procent. Därnäst kom Ilmarinen med en minskning till 31,8 procent. Pensions-Tapiola låg kvar på 13,9 procent, Pensions-Fennia ökade till 11, procent, medan Etera gick tillbaka till 5,4 procent. Pensions-Verdandi steg till 3,7 procent och det minsta bolaget Pensions-Alandia noterade oförändrade,3 procent. Arbetspensionsförsäkringsbolagens marknadsandelar 29 Premieinkomsten sammanlagt 1 6 milj. milj Varma ,% Ilmarinen ,8% Pensions-Tapiola Pensions-Fennia ,% 13,9% Etera Veritas Pension ,7% 5,4% Pensions-Alandia 29,3% 13

18 Försäkringsbolagens placeringar Försäkringsbolagens placeringsverksamhet var tudelad under året. Under de första månaderna inverkade finanskrisen alltjämt, men vändningen till det bättre under våren medförde ett kraftigt uppsving. Aktiernas marknadsvärden visade en stigande trend och också finansmarknadsinstrumenten gav en exceptionellt bra avkastning. Räknat på gängse värden uppgick placeringsbeståndet till 114 miljarder euro, en ökning med 16 procent. Mest placeringar hade arbetspensionsbolagen med 76 miljarder euro. Livförsäkringsbolagens placeringar uppgick till 26 miljarder euro och skadeförsäkringsbolagens till 11 miljarder euro. mrd. Försäkringsbolagens placeringar till gängse värden 6 6 mrd Finansmarknadsinstrument 3 3 Aktier och andelar Fastighetsplaceringar Lån 2 2 Övriga placeringar Placeringsbeståndets sammansättning var oförändrad. Finansmarknads instrumenten, av vilka den största delen är masskuldebrevslån, var alltjämt den största kategorin med ett belopp i slutet av året på totalt 48 miljarder euro. Värdet av dessa placeringar var oförändrat men deras andel av samtliga placeringar minskade till 42 procent. Deras avkastning var 1 procent. Aktiernas marknadsvärde ökade med hela 42 procent i förhållande till året innan och uppgick till 45 miljarder euro. Deras andel av placeringarna steg till 4 procent mot 33 procent år 28. Aktiernas avkastning till gängse värde blev 27 procent. Fastigheternas andel av placeringarna sjönk till 1 procent och deras värde ökade något, till 11,3 miljarder euro. Fastigheterna avkastade endast drygt en procent. Värdet av de av försäkringsbolagen beviljade lånen ökade alltjämt något. Under 29 täppte försäkringsbolagens återlåning en del av luckorna i företagsfinansieringen, luckor som recessionen orsakat. Lånen uppgick nu till knappt 9 miljarder euro, varav återlån till ett värde av knappt 5 miljarder euro. Lånens relativa andel av placeringsbeståndet ökade; denna andel låg nu på 8 procent mot 7 procent året innan. Lånens avkastning var knappt 4 procent. 14

19

20 FC Finansbranschens Centralförbund Bilaga 1 Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst enligt grupper av försäkringsklasser 29 (1 ) Marknads Inhemsk Premie Lagst. Annan Fartyg, Brand och Motor Annan Inhemsk Utländsk andel direkt inkomsten olycksf. olycksf. Land luftfartyg, annan skada fordons Kredit och Rätts direkt åter åter % försäkring totalt försäkring och sjukf. fordon transport på egendom ansvar Ansvar borgen skydd försäkring försäkring försäkring If Skadeförsäkringsbolag Ab 24, Pohjola Försäkring Ab 23, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola 18, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 1, Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag 3, A Försäkring Ab 2, Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget 2, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva 2, Aktia Skadeförsäkring Ab 1, Försäkringsaktiebolaget Europeiska 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Försäkringsaktiebolaget Garantia, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Spruce Vakuutus Oy, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Försäkringsaktiebolaget IngoNord, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara, Alma Försäkrings Ab, Försäkringsaktiebolaget Bothnia International, Bolagen sammanlagt 29 94, Bolagen sammanlagt 28 94, Förändring, % 2,2 1,8 5,8 8,3 4,5 4,1 5,1 4,1 5,6 16,3 7, 3,7 1,3 3, Försäkringföreningarna 5, If Skadeförsäkring Ab (publ.), fif, Sammanlagt 29 1, Sammanlagt 29 1, Förändring, % 2,3 2, 5,8 8,3 4,9 3,8 5, 4,1 5,2 16,3 6,7 3,7 1,1 3,

21 FC Finansbranschens Centralförbund Bilaga 2 Skadeförsäkringsbolagens nyckeltal 29 Driftskost Totalkost Rörelsevinst i Omsättning Skadeprocent nadsprocent nadsprocent Rörelsevinst % av om 1 % % % 1 sättningen If Skadeförsäkringsbolag Ab ,5 17,2 93, ,6 Pohjola Försäkring Ab ,2 21,3 93, ,5 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola ,5 25,7 15, ,3 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia ,6 21,6 98, , Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag ,8 18,3 11, ,6 A Försäkring Ab ,7 17,3 87, ,8 Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget ,8 22, 91, ,8 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva ,1 23,1 11, ,2 Aktia Skadeförsäkring Ab ,5 26,8 121, ,6 Försäkringsaktiebolaget Europeiska ,8 15,9 8, ,9 Försäkringsaktiebolaget Alandia ,7 17, 96, ,4 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ,3 24,5 11, ,2 Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,6 24, 49, ,2 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,9 12,1 117, , Försäkringsaktiebolaget Garantia ,7 28,6 97, , Försäkringsaktiebolaget IngoNord , 97,5 187, ,7 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,3 43,4 197,7 58 1,9 Spruce Vakuutus Oy ,3 38,9 232, ,9 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara , 8,9 85, ,9 Försäkringsaktiebolaget Bothnia International ,3 3516, , ,7 Alma Försäkrings Ab ,6 Bolagen sammanlagt ,9 21,1 97, ,1 Försäkringföreningarna , 28,5 89, ,1 If Skadeförsäkring Ab (publ.), fif 84,4 13,7 98,1 Sammanlagt ,1 21,4 99, ,

22 Bilaga 3 FC Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkringsbolagen, resultaträkning 29 (1 ) Förändring i Förändring Nettointäkter Övriga Förändring i Räkenskaps Premie Ersättnings garanti Drifts i utjämnings av placerings intäkter och Direkta avskrivningsdiff. periodens intäkter kostnader avgiftsposten kostnader beloppet verksamheten kostnader skatter och reserveringar vinst/förlust If Skadeförsäkringsbolag Ab Pohjola Försäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag A Försäkring Ab Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget Aktia Skadeförsäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva Försäkringsaktiebolaget Europeiska Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Alandia Försäkringsaktiebolaget Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget IngoNord Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Spruce Vakuutus Oy Alma Försäkrings Ab Försäkringsaktiebolaget Bothnia International Sammanlagt

23 Bilaga 4 FC Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkringsbolagens balansuppgifter 29 (1 ) AKTIVA PASSIVA Reserve Immateriella Placeringar Fordringar Övriga Resultat Aktiva Eget ringar Kapital Ansvars Skulder Förskott, Passiva tillgångar tillgångar regleringar sammanlagt kapital sammanlagt lån skuld sammanlagt res.reg. sammanlagt If Skadeförsäkringsbolag Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola Pohjola Försäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag A Försäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva Aktia Skadeförsäkring Ab Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Garantia Försäkringsaktiebolaget Alandia Försäkringsaktiebolaget Europeiska Försäkringsaktiebolaget Bothnia International Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Försäkringsaktiebolaget IngoNord Spruce Vakuutus Oy Alma Försäkrings Ab Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Sammanlagt

Försäkringsbolagen i Finland 2010

Försäkringsbolagen i Finland 2010 Försäkringsbolagen i Finland 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006... 1 Försäkringsmarknadens allmänna

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Försäkringsbolagen 2008

Försäkringsbolagen 2008 1 (7) Utgivare Finansinspektionen Redaktör Juhani Peltola Tel. 010 8315538 juhani.peltola@fiva.fi Titel Försäkringsbolagen 2008 Innehåll Text och tabeller Referat Resultaträkning, balansräkning och deras

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007 PRESSMEDDELANDE 5/2007 7.9.2007 1 (8) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007 Försäkringsanstalternas solvens ökade under perioden januari juni. Aktiemarknadens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik Sivu 1 (13) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 2 Premieinkomst 2 Kreditförluster 4 Utbetalda ersättningar 4 Driftskostnader 5 Ansvarsskuld 6 Yrkessjukdomar 10 Statistikkällor

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012 1 (16) Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 1 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Kundgruppsspecifika nyckeltal 4 Trafikförsäkringens resultat 6 Nyckeltal 13 Bilagor 14 Sammanfattning Ur premiesättningssynvinkel

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2008. Material har

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2007. Material har

Läs mer

Ny försäkringslagstiftning i Finland

Ny försäkringslagstiftning i Finland Ny försäkringslagstiftning i Finland NFT 2/1997 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund och sekreterare för Försäkringsföreningen i Finland Leif Rehnström I slutet

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Hur har arbetspensionspengarna Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Hur har arbetspensionspengarna Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen bilaga Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2007 Hur har arbetspensionspengarna placerats i klasser? Reijo Vanne 12 Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen 14 Arbetspensionsanstalternas

Läs mer

Om skälighetsprincipen i finsk livförsäkring

Om skälighetsprincipen i finsk livförsäkring Om skälighetsprincipen i finsk livförsäkring NFT 3/1998 av ekon. lic. Tom Strandström, överinsp., social- och hälsovårdsministeriet i Finland Skälighetsprincipen och kontinuitetsprincipen är normativa

Läs mer

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar www.alands.se Åland en företagstät region Idag är Åland den region i Finland där entreprenörsandan är starkast

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Skriv ditt kodnummer här (inget namn!) KA Löpande #1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Investering Finansiering RR Årets kassaflöde Intäkter Kostnader BR Årets resultat Anläggningstillgångar

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2011

Föreskrifter och anvisningar 2/2011 Föreskrifter och anvisningar 2/2011 Försäkringsmarknadssammanslutningars inlämning av tillsynshandlingar Dnr 6/101/2011 Utfärdade 21.3.2011 Gäller från 1.4.2011 FINANSINSPEKTIONEN Telefon 010 831 51 fax

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Begreppsröran Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Grundläggande begrepp 2. Företagsformer 3. Försäkringstyper

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Beslutade av styrelsen den 13 maj 2014 Gäller från och med 1 juni 2014 KPA LIVFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN

Läs mer

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR Vakuutusvalvonta FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL INHEMSKA FÖRSÄKRINGSBOLAG, FÖRSÄKRINGSFÖRENINGAR OCH REPRESENTATIONER FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAG FRÅN TREDJE LAND OCH PENSIONSANSTALTER SOM GRUNDATS GENOM LAG

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmatematik II Hantering av överskott Föreläsningar Resultaträkningen Liksom alla andra företag redovisar livförsäkringsbolaget årets verksamhet i en resultaträkning. Resultaträkningens har

Läs mer

1. Stämmans öppnande

1. Stämmans öppnande 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande 3. Godkännande av dagordning 4. Val av justeringsman 5. Beslut om stämman blivit behörigen utlyst 6. Introduktionsanförande av Thulestiftelsens ordförande Bo Eklöf

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012 REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB SALLiSANSVAR sida 1 (6) Försäkringstekniska riktlinjer för SalusAnsvar Personförsäkring AB Beslutade av styrelsen den 24 september 2014 Gäller från den 30 september 2014 Innehåll 1. Försäkringstekniska

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen Veritas Skadeförsäkring Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Försäkringsrörelse får enligt 2 kap. 1 första stycket FRL endast drivas av vissa

Försäkringsrörelse får enligt 2 kap. 1 första stycket FRL endast drivas av vissa Svarsmall, tentamen den 19 mars 2012 Fråga 1 (4p) Socialförsäkring två utmärkande drag Socialförsäkringen uppvisar några grundläggande karaktärsdrag. För det första utmärks de försäkringssystem som ingår

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut, offi ciellt VERITAS LIVFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004... 2. Resultaträkning, moderbolag...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut, offi ciellt VERITAS LIVFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004... 2. Resultaträkning, moderbolag... VERITAS LIVFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut, offi ciellt LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004... 2 Resultaträkning, moderbolag............... 8 Balansräkning...............................

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713); SFS 2003:510 Utkom från trycket den 15 juli 2003 utfärdad den den 26 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Fråga 1 Socialförsäkring På socialförsäkringsområdet administreras försäkringarna av myndigheter och ansvaret för försäkringarna kan ytterst härledas till svenska

Läs mer

18.1.2007 Dnr 11/002/2006

18.1.2007 Dnr 11/002/2006 FÖRESKRIFT/ANVISNING 18.1.2007 Dnr 11/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsanstalter Bemyndigande att

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Startandet av unit linked-verksamhet

Startandet av unit linked-verksamhet NFT 4/1994 Startandet av unit linked-verksamhet av ekon.mag. och dipl.ing Jaakko Kuosmanen,konsultchef vid företaget Tietotehdas I och med EES-avtalet blev försäljning av unit linkedförsäkringar möjlig

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013 finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 213 26 september 213 Solvensen fortsatte att öka Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna fortsatte att förbättras

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

4-6/2015: Stabil utveckling

4-6/2015: Stabil utveckling DELÅRSRAPPORT 1-6/2015 4-6/2015: Stabil utveckling Rörelseresultatet uppgick till 19,7 (22,0) mn euro. Provisionsnettot ökade med 11 % medan räntenettot var stabilt på 24,3 (25,9) mn euro. Lägre finansiella

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

BOKSLUT 2009. Försäkringsaktiebolaget. Liv-Alandia

BOKSLUT 2009. Försäkringsaktiebolaget. Liv-Alandia BOKSLUT 2009 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 3 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 6 2.1 RESULTATRÄKNING 6 2.2 BALANSRÄKNING 7 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Skadeförsäkringsföretag 2011-09-09 Agenda Bakgrund Redovisning Rapportering och informationskrav Dispenser för skadeförsäkring Frågor 2 Förkortningar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning I DEL: ALLMÄNNA PRINCIPER, BOLAGSBILDNING, AKTIER OCH GARANTIANDELAR... 1 1 ETT FÖRSÄKRINGSFÖRETAGS ANKNYTANDE VERKSAMHET... 1 1.1 VERKSAMHETSPLAN GÄLLANDE ANKNYTANDE VERKSAMHET...

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer