Försäkringsbolagen i Finland 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolagen i Finland 2009"

Transkript

1 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt händelser under året... 3 Premieinkomsten i Finland Skadeförsäkring... 5 Försäkringsföreningarna... 8 Livförsäkring... 9 Lagstadgad pensionsförsäkring Försäkringsbolagens placeringar Bilagor

4

5 I KORTHET Placeringarna gav en avkastning på 12 procent, beräknat enligt gängse värden. Bolagens solvens förbättrades klart. Försäkringsbolagens inhemska premieinkomst ökade med 2,5 procent och uppgick till totalt 16,5 miljarder euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent låg alltjämt under 1 procent. Skadekostnads procenten var 75,9 procent, totalkostnadsprocenten 97, procent. Premieinkomsten i livförsäkring ökade med 17 procent. Ökningen var störst inom kategorin fondanknutna livförsäkringsprodukter. Premieinkomstens i fördelning mrd. 2 2 mrd. Livförsäkring i Lagstadgad pensionsförsäkring 16,5 16,1 16 Skadeförsäkring 15,1 15, ,4 26 2,6 31 3, ,3 12,9 12,9 3,1 2, ,9 12, 3, ,2 3,8 3,3 2,9 2, ,6 6,2 6,9 7,1 75 7,5 8, 8,7 9,1 1,1 1, ,5 2,6 2,8 2,9 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,

6 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling Även om den finländska ekonomin gick in i en djup recession år 29 var året för försäkrings bolagen generellt sett tämligen positivt. I synnerhet försäkringsbolagens placeringar utvecklades väl. Recessionen gav däremot ett negativt utslag på premieinkomstutvecklingen. År 29 ökade försäkrings bolagens totala premieinkomst med 2,5 procent till 16,5 miljarder euro. Livförsäkringsbolagen stod för den största ökningen, hela 17 procent. Inom skadeförsäkringen uppgick premieinkomst ökningen till 2 procent. Recessionens effekter kom till synes inom arbetspensionsförsäkringen, där premieinkomsten var ca en procent mindre än 28. I ersättningar och pensioner betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt 14,7 miljarder euro, vilket var ett par procent mera än året innan. Rörelsevinsterna och totalresultaten ökade t.o.m. avsevärt tack vare det positiva utfallet av placeringsrörelsen. Också bolagens solvens förbättrades och den låg på en mycket stabil nivå. Ersättningar utbetalda av försäkringsbolagen mrd mrd ,6 1,2 4,6 Livbolagen Pensionsbolagen Skadebolagen 8,6 1,6 5, 9,7 1,7 1,1 1,8 1,5 2, 6, 6,2 6,5 11,2 2,2 6,9 12,4 2,9 74 7,4 13,1 3, 8, 14,5 14,7 3,5 8,8 29 2,9 9, ,8 2, 2,1 2, 2, 2,1 2,1 2,1 2,2 2,

7 Typiskt för den finländska marknaden är att de lagstadgade försäkringarna står för en stor andel av branschens totala premieinkomst. I fjol kom 68 procent av premieinkomsten från lagstadgade försäkringar, dvs. lagstadgad pensionsförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafik försäkring. Ett annat typiskt drag är att försäkringsmarknaden i Finland är mycket koncentrerad. Av den totala premieinkomsten svarade de fyra största bolagsgrupperingarna för nästan 84 procent. Antalet bolag samt händelser under året Vid utgången av 29 hade 39 inhemska bolag koncession i Finland, av vilka 21 var skadeoch återförsäkringsbolag, 11 livförsäkringsbolag och 7 pensionsförsäkringsbolag. Antalet försäkrings föreningar uppgick vid årets slut till 86. Antalet försäkringsbolag minskade med två. Försäkringsaktiebolaget Pankavara ombildades till ett vanligt aktiebolag, Pankavara Oy. Bolaget upphörde med sin försäkringsverksamhet under 29 och fusionerades med sitt moderbolag Stora Enso Abp. Företagens Livförsäkring Ab Tapiola fusionerades med Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiola. Sammanlagt hade bolagen i genomsnitt anställda, vilket var drygt 25 färre än året innan. Antalet försäkringsbolag i Finland Utländska bolag Skadebolag Livbolag Pensionsbolag

8 Premieinkomst* i Finland 29, milj. Skade- Förändring procent Pensionsförsäkring % % 1) - lagstadgad pensionsförsäkring 1 6-1,1 Livförsäkring - fondanknuten livförsäkring 66 32,7 - kapitaliseringsavtal ,6 - annan livförsäkring ,2 - grupplivförsäkring för arbetstagare 41 3,3 - annan grupplivförsäkring 96 1,8 - fondanknuten individuell pensionsförsäkring 497, - annan individuell pensionsförsäkring 246-4, - fondanknuten gruppensionsförsäkring 5 6,2 - annan gruppensionsförsäkring 265-2,6 - återförsäkring 5 1,5 Livförsäkring sammanlagt ,9 Skadeförsäkring - lagstadgad olycksfallsförsäkring 55-5,8 92,4 - annan olycksfalls- och sjukförsäkring 32 8,3 81,6 - landfordon 67 4,9 68,2 - fartyg, luftfartyg, transport 13-2,8 47,8 - brand och annan skada på egendom 757 5, 74, - motorfordonsansvar 693 4,1 78,3 - ansvar 165-5,3 69,5 - kredit och borgen 37 16,3 49,4 - rättsskydd 59 6,3 73,2 - annan direktförsäkring 55-3,4 6,2 Direkt skadeförsäkring ,3 76,7 - inhemsk återförsäkring 64-1,1 8, - utländsk återförsäkring 65 3, 22,8 Skadeförsäkring sammanlagt ,1 75,9 SAMMANLAGT ,5 * inkl. inhemska bolag och föreningar samt de utländska bolag vilkas uppgifter tillställts Centralförbundet 1) ersättningskostnader / premieintäkter, inhemska bolag 4

9 Vid utgången av 29 hade 24 utländska försäkringsbolag egna representationskontor i Finland. Det föreligger inga säkra uppgifter om hur stor andel av vår försäkringsmarknad som de utländska bolagen innehar, men den uppskattas vara mindre än fyra procent av den totala premieinkomsten. Anmälan om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster hade vid utgången av 29 inlämnats till Finansinspektionen av nästan 6 bolag. Antalet försäkringsmäklare har ytterligare minskat. Vid utgången av 29 upptog Finansinspektionens mäklarregister 6 mäklarföretag. Den mäklade andelen har i redan i några år legat kring ca 1 procent av branschens sammanlagda premieinkomst. Skadeförsäkring Premieinkomsten i skadeförsäkring ökade med 2 procent till 3,5 miljarder euro. I ersättningar betalade bolagen 2,2 miljarder euro, vilket är endast något mindre än året innan. Det försäkringstekniska bidraget före förändringar i utjämningsbeloppet (från premieintäkterna avdras ersättnings kostnaderna och driftskostnaderna) uppgick till 87 milojoner euro. Skadeförsäkrings bolagens totalkostnads procent, som innehåller såväl skadekostnadsprocenten som driftskostnadsprocenten, sjönk med inemot 3 procentenheter till 97 procent. Skade kostnadsprocenten (ersättningskostnader/premie intäkter) förbättrades från 78,8 procent till 75,9 procent. Däremot försvagades driftskostnadsprocenten (driftskostnader/premieintäkter) något, till 21,1 procent. Skadekostnadsprocenten utan beräkningsräntekostnad var 71,7 procent, motsvarande totalkostnadsprocent 92,8 procent. Skadeförsäkringens kostnadsprocenter t % % ,5 11,4 111,2 85,8 88,2 87,3 114, 12 12, 12, 11,6 98,4 99,7 97, 92,4 1 81,4 82,9 81,9 78, 78,8 75, ,6 22,2 23,9 21,5 2,6 19,1 19,7 2,4 2,9 21, Totalkostnadsprocent Skadekostnadsprocent Driftskostnadsprocent 5

10 Intäkterna av skadeförsäkringsbolagens placeringsverksamhet var de största sedan år 2. Bolagens sammanlagda rörelsevinst uppgick till 87 miljoner euro. Totalresultatet, som utöver rörelsevinsten också omfattar förändringar i värderingsdifferenser, landade på över en miljard euro. Skadeförsäkringsbolagens solvenskapital steg till 4,4 miljarder euro. Detta innebar att bolagens risktäcknings kapacitet också förbättrades, till 144 procent. Solvenskapitalets utveckling i skadebolagen 2-29 mrd *454% 1,3 * Solvensprocent = solvenskapital / premieintäkter ,4 *19% *144% *145% *137% *132% *126% 1,4 *134% *131% *13% 1,9 1,6 1,8 1,4 1,3 1,5 2, 2,2 15 1,5,7,6,8,8,7,7,4,6 Utjämningsbelopp 2 Värderingsdifferenser dff och 2,9 övriga poster 1 1,4 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 Eget kapital och kapitallån Klassen brand och annan skada på egendom är alltjämt den största gruppen i skade försäkring. Premieinkomsten i denna klass ökade med 5 procent till 757 miljoner euro. Skadekostnadsprocenten i klassen, som omfattar försäkring av såväl företags som privatpersoners egendom, steg något, till 74, procent. I den lagstadgade ansvarsförsäkringen för motorfordon (trafikförsäkring) ökade premieinkomsten med 4 procent till 693 miljoner euro. Skade kostnadsprocenten sjönk något, till 78,3 procent. Försäkringsbolagen mottog anmälningar om trafikskador, vilket var 1,5 procent mindre än året innan. Trafikolyckorna med dödlig utgång minskade. Enligt Statistikcentralen omkom 281 personer i trafiken. Antalet skadade var inemot 8 4, en klar minskning. Recessionen i den finländska ekonomin återspeglades tydligast i premieinkomsten i lagstadgad olycksfallsförsäkring. Den minskade med 6 procent, till 55 miljoner euro. I ersättningar utbetalades endast något mera än året innan, men på grund av premieinkomstminskningen steg skadekostnadsprocenten klart och låg nu på 92,4 procent. 6

11 I den frivilliga klassen landfordon (bilförsäkring) steg premieinkomsten till 67 miljoner euro, en ökning med 5 procent. Skadekvoten förbättrades avsevärt, till 68,2 procent. Antalet bilar ökade 29 med knappt 2 procent. Antalet bilskador var ca 3 procent högre än året innan, totalt anmäldes skador. Premieinkomsten i övrig olycksfalls- och sjukförsäkring steg till 32 miljoner euro. Ökningen från året innan var 8 procent. Premieinkomsten i mottagen återförsäkring minskade med 4 procent till 128 miljoner euro, varav 65 miljoner euro kom från utländsk och 64 miljoner euro från inhemsk återförsäkring. Fördelningen av premieinkomsten i skadeförsäkring 29 Sammanlagt milj. milj Brand och annan skada på egendom Motorfordonsansvar Landfordon Lagstadgad olycksfallsförsäkring Annan olycksfalls- och sjukförsäkring säk Ansvar Fartyg, luftfartyg, transport Utländsk återförsäkring Inhemsk återförsäkring Rättsskydd Annan direktförsäkring Kredit och borgen ,8% 13 3,% 65 1,9% 64 1,8% 59 17% 1,7% 55 1,6% 37 1,1% 87% 8,7% 21,9% 2,1% 17,6% 15,9% 7

12 Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst i direktförsäkring ökade med 2 procent till 3,3 miljarder euro. Förändringarna i bolagens marknadsandelar var små. OP-Pohjola-gruppens marknadsandel ökade till 28,1 procent, med vilken gruppen försvarade sin position som marknadsledare. If:s andel gick ned till 25, procent. Tapiola ökade till 18,9 procent. Fennia tappade något, till 1,2 procent. Lokalförsäkrings gruppen, som förutom bolaget Lokalförsäkring också inkluderar de lokala försäkringsföreningarna, ökade till 9,1 procent. De fem största bolags grupperna har en sammanlagd marknadsandel på över 91 procent. Skadeförsäkringens marknadsandelar 29 Inhemsk direktförsäkring, premieinkomsten sammanlagt milj. milj OP-Pohjola-gruppen ,1% If ,% Tapiola-bolagen ,9% Fennia Lokalförsäkringsgruppen ,2% 9,1% Pohjantähti Turva Aktia Skadeförsäkring ,4% 2,2% 1,9% Alandia-bolagen 34 1,% Övriga 36 1,1% Försäkringsföreningarna Antalet försäkringsföreningar har redan i flera års tid beskrivit en lätt fallande trend. År 29 var 86 försäkringsföreningar verksamma i Finland. Största delen av föreningarna hör till Lokalförsäkrings gruppen. Antalet kommer ytterligare att minska, enligt planerna inom gruppen tämligen markant. Försäkringsföreningarnas sammanlagda premieinkomst i direktförsäkring var 185 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 5 procent. Marknadsandelen av den totala direktförsäkringen var drygt 5 procent. Försäkringsföreningarnas skadekvot låg på 61 procent. Siffran är dock inte direkt jämförbar med försäkringsbolagens, eftersom föreningarnas försäkringsbestånd väsentligt avviker från beståndsstrukturen i de flesta bolagen. Föreningarnas rörelsevinst var 31 miljoner euro, vilket utgör 16 procent av omsättningen. 8

13 Livförsäkring Premieinkomsten i livförsäkring ökade med inemot 17 procent. Premieinkomsten på hemmamarknaden var 3,1 miljarder euro. Den kraftiga uppgången förklaras främst av att fondanknutna livförsäkringsprodukter vann ökad popularitet. Inom nyteckningen stannade såväl antalet avtal som de fortlöpande europremiebeloppen på en lägre nivå än året innan. Däremot gjordes ett stort antal separata premieinbetalningar i fondanknutna livförsäkringar och kapitaliseringsavtal. Försäkringsbesparingarna ökade med över 9 procent och uppgick till 3,3 miljarder euro. Uppgången hänförde sig till fondanknutna försäkringar, vilkas värde ökade med 46 procent till 9,7 miljarder euro. Besparingarna i produkterna med beräkningsränta uppgick till 2,6 miljarder euro. Livförsäkringssparandet mrd mrd. Fondanknutna försäkringar 3,2 3,3 3 Traditionella försäkringar 29,2 3 27,22 27, ,3 2 18,5 2,2 3,2 2,4 15 2,3 24,2 8,9 8, 9,7 25 6,2 6,6 43 4, ,1 17,9 19,2 2, 21, 21,1 21,3 21, 2, Livförsäkringsersättningarna minskade med 18 procent till 2,9 miljarder euro. Av ersättningarna gick,8 miljarder till återköp,,9 miljarder till återbetalningar av sparsummor,,9 miljarder till pensioner och,3 miljarder euro till utbetalning av andra ersättningar. Pensionerna minskade med 11 procent sedan året innan. Återköpen minskade med 38 procent och återbetalningarna av sparsummor med 2 procent. Den största ökningen i livförsäkringsbolagens premieinkomst noterades inom gruppen kapitaliserings avtal. Premieinkomsten inom denna grupp ökade med nästan 29 procent, till 714 miljoner euro. Nästan alla kapitaliseringsavtal ingicks i form av fondanknutna avtal. 9

14 De fondanknutna produkternas kraftiga ökning kom också till synes i premieinkomsten inom annan individuell livförsäkring. Premieinkomsten från fondanknutna livförsäkringar ökade med en tredjedel och uppgick till 66 miljoner euro. Inom riskförsäkringar ökade premieinkomsten med 5 procent till 288 miljoner euro och inom grupplivförsäkringar med 11 procent till 96 miljoner euro. Däremot minskade premieinkomsten från andra individuella livförsäkringar med beräknings ränta med 49 procent till 26 miljoner euro. Individuell liv- och pensionsförsäkring Premieinkomst från inhemsk försäkring 2-29, deflaterad med levnadskostnadsindex, 29=1 mrd. 3,5 3,5 mrd. 3, 25 2,5 Individuell livförsäkring Individuell pensionsförsäkring 3, 25 2,5 2, 2, 1,5 1 1,,5 3,1 2,5 2,6 2,1 2,1 2,2 2, 1,7 1,4 1,5 1 1, 19 1,9,6,6,7,8,8,8,7,8,8,7,5, , Försäljningen av individuella pensionsförsäkringar var 35 procent lägre än året innan. En orsak till detta var beredningen av den nya lagstiftningen om långsiktigt sparande; följden var att nya pensionsförsäkringar inte kunde säljas under slutet av 29. Totalt tecknades dock 48 6 nya individuella pensionsförsäkringar. Den genomsnittliga månatliga fortlöpande premien i nya pensionsförsäkringar var 145 euro. Premieinkomsten från dessa försäkringar var ungefär lika som året innan, 743 miljoner euro. Premieinkomsten i frivillig gruppensionsförsäkring minskade med över 17 procent. Premieinkomsten i denna klass uppgick till totalt 315 miljoner euro, varav 5 miljoner euro från fondanknutna gruppensionsförsäkringar. Överföringar av pensionsansvaret i pensionsstiftelser till pensionsbolag, något som leder till exceptionella ökningar av premieinkomsten, gjordes år 29 för 42 miljoner euro mot ett totalbelopp året innan på hela 115 miljoner euro. Trots premieinkomst minskningen var antalet nya avtal klart större än året innan. 1

15 Premieinkomsten från den frivilliga grupplivförsäkringen ökade med 11 procent till 96 miljoner euro. Grupplivförsäkringen för arbetstagare, en försäkringsform som arbetsmarknadsparterna kommit överens om, uppvisade en premieinkomst på 41 miljoner euro, en ökning mede 3 procent. Livförsäkringsbolagens placeringar gav, beräknat enligt gängse värde, en avkastning på 9,5 procent och totalt 2,5 miljarder euro. Driftskostnaderna ökade med 7 procent till 216 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens rörelseresultat blev återigen positivt med en vinst på 1,2 miljarder euro. Värderingsdifferenserna ökade med ca en miljard euro, vilket innebär att totalresultatet uppgick till 2,2 miljarder euro. I kund återbäringar betalades totalt 389 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens steg sjönk till 18 procent. Solvenssiffran betyder att de finländska livförsäkringsbolagen har en 18 procent högre solvens än vad de framtida utbetalningarna till kunderna kräver. Dessa tillgångar fungerar som buffertar över år då placeringarna ger dålig avkastning. Det sammanlagda solvenskapitalet ökade med 53 procent till 4,4 miljarder euro. Verksamhetskapitalet var 3,8-faldigt i jämförelse med vad lagen om försäkringsbolag kräver. Solvenskapitalets utveckling i livbolagen 2-29 mrd. 6 * Solvensnivån = 1*(verksamhetskapital + utjämningsbelopp) / (ansvarsskuld för egen räkning utjämningsbelopp - 75% av ansvarsskulden för fondanknutna försäkringar) *29%,1 *19% 1,1 *19% *16% *19%,2 *16%,2 *18%,1,1,2 23 2,3 25 2,5 16 1,6 *14% 3,4 1,9 *14%,2 *12%,1 1,4,2 1,9,9,9,9 Utjämningsbelopp Värderingsdifferenser och övriga poster Eget kapital och kapitallån 1 1,4 1,6 1,7 2, 2,1 23 2,3 22 2,2 22 2,2 1,8 2, OP-Livförsäkring försvarade sin position som marknadsledare, även om dess andel klart minskade, till 25,2 procent. Tätt inpå låg Mandatum Life (25, procent) och likaså Nordea Livförsäkring (23,9 procent). Fennia Liv (2,3 procent) ökade också sin andel, de övrigas andelar var oförändrade eller minskade något. 11

16 Livförsäkringsbolagens marknadsandelar d 29 Inhemsk direktförsäkring, premieinkomsten sammanlagt 3 62 milj. OP-Liv ,2% Mandatum Life ,% Nordea ,9% Tapiola-bolagen 233 7,6% Skandia Life 194 6,3% Suomi 83 2,7% Aktia Liv 81 2,6% Fennia Liv 7 2,3% Kaleva 6 1,9% Duo 48 16% 1,6% Handelsbanken Liv 22,7% Liv-Alandia 3,1% milj Lagstadgad pensionsförsäkring Den recession som följde på den ekonomiska krisen året innan ledde till en minskning i de lagstadgade pensionsförsäkringsbolagens premieinkomst i och med att lönesumman minskade, detta i sin tur en följd av en sämre sysselsättning. Värdepappersmarknadens återhämtning under våren förbättrade däremot avsevärt resultatet av bolagens placeringsverksamhet. Den temporära lag som lindrade pensionsbolagens solvenskrav visade sin funktionsduglighet genom att bolagen under den värsta krisen inte behövde realisera sina aktieinnehav. Värdestegringen på aktier stod för huvuddelen av placeringarnas kraftiga tillväxt. Verksamhetskapitalet ökade med 64 procent till 14,7 miljarder euro. Solvensen stärktes och utgjorde 22 procent av den vid beräkningen av solvensgränsen använda ansvarsskulden. Premieinkomsten för arbetspensionsförsäkringsbolagen minskade med ca en procent och uppgick till 1, miljarder euro. I pensioner utbetalades totalt 9,8 miljarder euro. De placeringar som utgör täckning för pensionsutbetalningarna ökade, beräknade enligt gängse värde, med 21 procent till 76 miljarder euro. Avkastningen av arbetspensionsbolagens placeringar beräknade enligt gängse värde var 13,9 procent. Arbetspensionsbolagens resultat uppkommer i huvudsak via placeringsverksamheten. Placeringarnas nettoavkastning till gängse värde blev 5,5 miljarder euro. Försäkringsrörelsens resultat var minus 64 miljoner euro och administrations kostnadsresultatet 75 miljoner euro. Sålunda blev totalresultatet 5,5 miljarder euro. Av resultatet användes 156 miljoner euro för kundåterbäringar medan återstoden på 53 miljarder euro avsattes för ett stärkande av verksamhetskapitalet. 12

17 Verksamhetskapitalets utveckling i pensionsbolagen 2-29 mrd * Verksamhetskapitalet i % av ansvarsskulden i solvensberäkningarna *31% *3% *28% *21% 3,3 2,1 5,2 4,9 *28% *22% 7,8 7,9 *23% 6,8 9,2 *15% *2% 3,8 2,4 *16% 5,2 2,1 9,5 8,9 77 7,7 6,6 6, 5,1 3,8 3,4,2,2,2,2,2,3,3,3,3, Värderingsdifferenser och övriga poster Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Eget kapital Arbetspensionsbolagens marknadsandelar undergick endast smärre förändringar och bolagens relativa positioner var oförändrade. Varma försvarade sig position som marknadsledare med 34, procent. Därnäst kom Ilmarinen med en minskning till 31,8 procent. Pensions-Tapiola låg kvar på 13,9 procent, Pensions-Fennia ökade till 11, procent, medan Etera gick tillbaka till 5,4 procent. Pensions-Verdandi steg till 3,7 procent och det minsta bolaget Pensions-Alandia noterade oförändrade,3 procent. Arbetspensionsförsäkringsbolagens marknadsandelar 29 Premieinkomsten sammanlagt 1 6 milj. milj Varma ,% Ilmarinen ,8% Pensions-Tapiola Pensions-Fennia ,% 13,9% Etera Veritas Pension ,7% 5,4% Pensions-Alandia 29,3% 13

18 Försäkringsbolagens placeringar Försäkringsbolagens placeringsverksamhet var tudelad under året. Under de första månaderna inverkade finanskrisen alltjämt, men vändningen till det bättre under våren medförde ett kraftigt uppsving. Aktiernas marknadsvärden visade en stigande trend och också finansmarknadsinstrumenten gav en exceptionellt bra avkastning. Räknat på gängse värden uppgick placeringsbeståndet till 114 miljarder euro, en ökning med 16 procent. Mest placeringar hade arbetspensionsbolagen med 76 miljarder euro. Livförsäkringsbolagens placeringar uppgick till 26 miljarder euro och skadeförsäkringsbolagens till 11 miljarder euro. mrd. Försäkringsbolagens placeringar till gängse värden 6 6 mrd Finansmarknadsinstrument 3 3 Aktier och andelar Fastighetsplaceringar Lån 2 2 Övriga placeringar Placeringsbeståndets sammansättning var oförändrad. Finansmarknads instrumenten, av vilka den största delen är masskuldebrevslån, var alltjämt den största kategorin med ett belopp i slutet av året på totalt 48 miljarder euro. Värdet av dessa placeringar var oförändrat men deras andel av samtliga placeringar minskade till 42 procent. Deras avkastning var 1 procent. Aktiernas marknadsvärde ökade med hela 42 procent i förhållande till året innan och uppgick till 45 miljarder euro. Deras andel av placeringarna steg till 4 procent mot 33 procent år 28. Aktiernas avkastning till gängse värde blev 27 procent. Fastigheternas andel av placeringarna sjönk till 1 procent och deras värde ökade något, till 11,3 miljarder euro. Fastigheterna avkastade endast drygt en procent. Värdet av de av försäkringsbolagen beviljade lånen ökade alltjämt något. Under 29 täppte försäkringsbolagens återlåning en del av luckorna i företagsfinansieringen, luckor som recessionen orsakat. Lånen uppgick nu till knappt 9 miljarder euro, varav återlån till ett värde av knappt 5 miljarder euro. Lånens relativa andel av placeringsbeståndet ökade; denna andel låg nu på 8 procent mot 7 procent året innan. Lånens avkastning var knappt 4 procent. 14

19

20 FC Finansbranschens Centralförbund Bilaga 1 Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst enligt grupper av försäkringsklasser 29 (1 ) Marknads Inhemsk Premie Lagst. Annan Fartyg, Brand och Motor Annan Inhemsk Utländsk andel direkt inkomsten olycksf. olycksf. Land luftfartyg, annan skada fordons Kredit och Rätts direkt åter åter % försäkring totalt försäkring och sjukf. fordon transport på egendom ansvar Ansvar borgen skydd försäkring försäkring försäkring If Skadeförsäkringsbolag Ab 24, Pohjola Försäkring Ab 23, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola 18, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 1, Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag 3, A Försäkring Ab 2, Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget 2, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva 2, Aktia Skadeförsäkring Ab 1, Försäkringsaktiebolaget Europeiska 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Försäkringsaktiebolaget Garantia, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Spruce Vakuutus Oy, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Försäkringsaktiebolaget IngoNord, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara, Alma Försäkrings Ab, Försäkringsaktiebolaget Bothnia International, Bolagen sammanlagt 29 94, Bolagen sammanlagt 28 94, Förändring, % 2,2 1,8 5,8 8,3 4,5 4,1 5,1 4,1 5,6 16,3 7, 3,7 1,3 3, Försäkringföreningarna 5, If Skadeförsäkring Ab (publ.), fif, Sammanlagt 29 1, Sammanlagt 29 1, Förändring, % 2,3 2, 5,8 8,3 4,9 3,8 5, 4,1 5,2 16,3 6,7 3,7 1,1 3,

21 FC Finansbranschens Centralförbund Bilaga 2 Skadeförsäkringsbolagens nyckeltal 29 Driftskost Totalkost Rörelsevinst i Omsättning Skadeprocent nadsprocent nadsprocent Rörelsevinst % av om 1 % % % 1 sättningen If Skadeförsäkringsbolag Ab ,5 17,2 93, ,6 Pohjola Försäkring Ab ,2 21,3 93, ,5 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola ,5 25,7 15, ,3 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia ,6 21,6 98, , Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag ,8 18,3 11, ,6 A Försäkring Ab ,7 17,3 87, ,8 Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget ,8 22, 91, ,8 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva ,1 23,1 11, ,2 Aktia Skadeförsäkring Ab ,5 26,8 121, ,6 Försäkringsaktiebolaget Europeiska ,8 15,9 8, ,9 Försäkringsaktiebolaget Alandia ,7 17, 96, ,4 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ,3 24,5 11, ,2 Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,6 24, 49, ,2 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,9 12,1 117, , Försäkringsaktiebolaget Garantia ,7 28,6 97, , Försäkringsaktiebolaget IngoNord , 97,5 187, ,7 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,3 43,4 197,7 58 1,9 Spruce Vakuutus Oy ,3 38,9 232, ,9 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara , 8,9 85, ,9 Försäkringsaktiebolaget Bothnia International ,3 3516, , ,7 Alma Försäkrings Ab ,6 Bolagen sammanlagt ,9 21,1 97, ,1 Försäkringföreningarna , 28,5 89, ,1 If Skadeförsäkring Ab (publ.), fif 84,4 13,7 98,1 Sammanlagt ,1 21,4 99, ,

22 Bilaga 3 FC Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkringsbolagen, resultaträkning 29 (1 ) Förändring i Förändring Nettointäkter Övriga Förändring i Räkenskaps Premie Ersättnings garanti Drifts i utjämnings av placerings intäkter och Direkta avskrivningsdiff. periodens intäkter kostnader avgiftsposten kostnader beloppet verksamheten kostnader skatter och reserveringar vinst/förlust If Skadeförsäkringsbolag Ab Pohjola Försäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag A Försäkring Ab Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget Aktia Skadeförsäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva Försäkringsaktiebolaget Europeiska Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Alandia Försäkringsaktiebolaget Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget IngoNord Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Spruce Vakuutus Oy Alma Försäkrings Ab Försäkringsaktiebolaget Bothnia International Sammanlagt

23 Bilaga 4 FC Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkringsbolagens balansuppgifter 29 (1 ) AKTIVA PASSIVA Reserve Immateriella Placeringar Fordringar Övriga Resultat Aktiva Eget ringar Kapital Ansvars Skulder Förskott, Passiva tillgångar tillgångar regleringar sammanlagt kapital sammanlagt lån skuld sammanlagt res.reg. sammanlagt If Skadeförsäkringsbolag Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola Pohjola Försäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag A Försäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva Aktia Skadeförsäkring Ab Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Garantia Försäkringsaktiebolaget Alandia Försäkringsaktiebolaget Europeiska Försäkringsaktiebolaget Bothnia International Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Försäkringsaktiebolaget IngoNord Spruce Vakuutus Oy Alma Försäkrings Ab Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Sammanlagt

Försäkringsbolagen i Finland 2010

Försäkringsbolagen i Finland 2010 Försäkringsbolagen i Finland 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006... 1 Försäkringsmarknadens allmänna

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Försäkringsbolagen 2008

Försäkringsbolagen 2008 1 (7) Utgivare Finansinspektionen Redaktör Juhani Peltola Tel. 010 8315538 juhani.peltola@fiva.fi Titel Försäkringsbolagen 2008 Innehåll Text och tabeller Referat Resultaträkning, balansräkning och deras

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag.

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag. PRESSMEDDELANDE 4/2008 5.6.2008 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 31.3.2008 Försäkringsbolagens solvens sjönk under årets första kvartal. Den viktigaste orsaken till försämringen av solvensen var den exceptionellt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

Försäkringsbolagen 2010

Försäkringsbolagen 2010 1 (7) Utgivare Finansinspektionen Redaktör Merja Stenberg Tel. 010 831 5537 merja.stenberg@fiva.fi Titel Försäkringsbolagen 2010 Innehåll Text och tabeller Referat Resultaträkning, balansräkning och deras

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2007 PRESSMEDDELANDE 2/2008 13.3.2008 1 (7) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2007 Utvecklingen av försäkringsanstalternas relativa solvens var oenhetlig mellan

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2015

Försäkringsverksamhet 2015 Finansiering och försäkring 2016 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 119,3 miljarder euro i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007 PRESSMEDDELANDE 5/2007 7.9.2007 1 (8) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007 Försäkringsanstalternas solvens ökade under perioden januari juni. Aktiemarknadens

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PEN- SIONSKASSORNAS SOLVENS

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PEN- SIONSKASSORNAS SOLVENS PRESSMEDDELANDE 1/2007 7.3.2007 1 (7) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PEN- SIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2006 Försäkringsanstalternas solvens utvecklades gynnsamt under året. De beslut om

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS PRESSMEDDELANDE 4/2007 1 (6) 8.6.2007 FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 31.3.2007 Försäkringsbolagens solvens utvecklades gynnsamt under årets första kvartal. Skadeförsäkringsbolagens sammanräknade verksamhetskapital

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys Sidan 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Nyckeltal 11 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens utjämnade

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, statistik olycksfallsförsäkring 22 211, statistik 19.11.212 Sidan 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Utbetalda ersättningar 3 Driftskostnader

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys 1 (21) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15 B I L A G A 3 2007 Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2006 Innehåll Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2006 15 Arbetsförsäkringsbolagens

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden)

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden) Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till balansräkningen Nyckeltal och

Läs mer

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012 1 (16) Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 1 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Kundgruppsspecifika nyckeltal 4 Trafikförsäkringens resultat 6 Nyckeltal 13 Bilagor 14 Sammanfattning Ur premiesättningssynvinkel

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik Sivu 1 (13) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 2 Premieinkomst 2 Kreditförluster 4 Utbetalda ersättningar 4 Driftskostnader 5 Ansvarsskuld 6 Yrkessjukdomar 10 Statistikkällor

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Känslighetsanalys

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

Försäkringsmarknadssammanslutningars rapporteringskarta

Försäkringsmarknadssammanslutningars rapporteringskarta 401 Arbetspensionsförsäkringsbolag Frekvens VD: Solvens VM: Försäkringsbolags statistikuppgifter VP: Utredning av arbetspensionsbolags försäkringsrörelse VA01a Resultaträkning (arbetspensionsförsäkringsbolag)

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2008. Material har

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2007. Material har

Läs mer

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING STATISTIKUNDERSÖKNING 1(28) 3.10.2008 STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Allmänt Försäkringsinspektionen publicerar årligen en statistikundersökning om lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Varmas bokslut 2013 13.2.2014

Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordhög solvens Totalavkastningen på placeringarna 3,2 miljarder euro, dvs. 9,0 % Placeringarnas marknadsvärde 37,7 miljarder

Läs mer

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Merkur Lectures in Business Satu Huber 23.9.2011 23.9.2011 1 1.Det finländska pensionssystemet 2.Placeringsverksamhetens roll vid finansiering

Läs mer

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Anvisning 1 (7) VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Genom VK-rapporteringen insamlas uppgifter om livförsäkringsbolagens försäkringsverksamhet. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Ny försäkringslagstiftning i Finland

Ny försäkringslagstiftning i Finland Ny försäkringslagstiftning i Finland NFT 2/1997 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund och sekreterare för Försäkringsföreningen i Finland Leif Rehnström I slutet

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Anvisning 1 (12) Senaste ändringen 31.12.2014 VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Tabellen

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING PUBLIKATION 1(22) 16.10.2006 STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Försäkringsinspektionen publicerar en årlig statistikundersökning om lagstadgad olycksfallsförsäkring. Uppgifterna

Läs mer

Försäkringsbolags verksamhet i utlandet

Försäkringsbolags verksamhet i utlandet Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VH Försäkringsbolags verksamhet i utlandet Genom VH-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens utländska kassaflöden. Uppgifterna

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik olycksfallsförsäkring 23 212, statistik 2.9.213 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Utbetalda ersättningar 3 Driftskostnader

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 1414 1415 INNEHÅLL Nr Sidan 1414 Statsrådets förordning om ändring av 5 förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsverksamhetens avkastning

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsverksamhetens avkastning Veritas Pensionsförsäkring Bokslut PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till resultaträkningen Noter

Läs mer

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar www.alands.se Åland en företagstät region Idag är Åland den region i Finland där entreprenörsandan är starkast

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, statistik olycksfallsförsäkring 24 213, statistik 31.1.214 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Ersättningar 3 Driftskostnader 4 Ansvarsskuld

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Hur har arbetspensionspengarna Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Hur har arbetspensionspengarna Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen bilaga Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2007 Hur har arbetspensionspengarna placerats i klasser? Reijo Vanne 12 Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen 14 Arbetspensionsanstalternas

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Täckning av ansvarsskuld

Täckning av ansvarsskuld Anvisning 1 (18) (Senaste ändringen 31.12.2014) VF Täckning av ansvarsskuld Genom VF-rapporteringen insamlas kvartalsuppgifter om försäkringsanstalternas täckning för ansvarsskuld. Uppgifterna används

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI JUNI 2016 Verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2016 Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling var anspråkslösa, vilket

Läs mer

Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter

Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter Utkast 1 (152) 10.11.2010 Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter Innehåll VA Resultat- och balansräkningar... 2 VB Tabeller för noter till

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip under åren 2008 och 2009

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip under åren 2008 och 2009 1 (24) I undersökningen behandlas följande: Utredningens centrala innehåll 1 Bakgrund 2 Skälighetsprincipen 3 försäkringsbolagens överskott och dess användning 6 Målsättningarna för utbetalningen av tilläggsförmåner

Läs mer

Om skälighetsprincipen i finsk livförsäkring

Om skälighetsprincipen i finsk livförsäkring Om skälighetsprincipen i finsk livförsäkring NFT 3/1998 av ekon. lic. Tom Strandström, överinsp., social- och hälsovårdsministeriet i Finland Skälighetsprincipen och kontinuitetsprincipen är normativa

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR HUR SKÄLIGHETSPRINCIPEN FÖRVERKLIGADES 2013

REDOGÖRELSE FÖR HUR SKÄLIGHETSPRINCIPEN FÖRVERKLIGADES 2013 REDOGÖRELSE FÖR HUR SKÄLIGHETSPRINCIPEN FÖRVERKLIGADES 2013 Mål för extra förmåner Fennia Livs mål är att på lång sikt ge försäkringskapitalet i de försäkringar som är berättigade till utdelning av överskottet

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Varmas bokslut Bokslut 2015

Varmas bokslut Bokslut 2015 Varmas bokslut 2015 11.2.2016 1 Bra resultat enligt Varmas centrala mätare 4,2 % Placeringarnas avkastning 41,3 md Placeringarnas marknadsvärde, 860 000 Finländares arbetspensionsskydd 10,0 md Solvenskapital,

Läs mer