Försäkringsbolagen 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolagen 2008"

Transkript

1 1 (7) Utgivare Finansinspektionen Redaktör Juhani Peltola Tel Titel Försäkringsbolagen 2008 Innehåll Text och tabeller Referat Resultaträkning, balansräkning och deras bilagor samt försäkringsklasser för skade-, liv- och pensionsförsäkringsbolagen. Nyckelord Försäkringsbolagen, resultaträkning, balansräkning, försäkringsklasser Serie/namn och nummer Statistik ISSN ISBN Antal sidor 7 och 3 separata Excelfiler Finansinspektionen publicerar statistik om försäkringsbolagens verksamhet i Finland. Ekonomiska nyckeltal för arbetspensionsanstalterna läggs ut på Finansinspektionens webbplats.

2 Försäkringsklasser Skadeförsäkring 2 (7) 1a Lagstadgad olycksfallsförsäkring 1b Olycksfall 2 Sjukdom 3 Landfordon 4 Spårbundna fordon 5 Luftfartyg 6 Fartyg 7 Godstransport 8 Brand och naturkrafter 9 Annan skada på egendom 10 Motorfordonsansvar 11 Luftfartygsansvar 12 Sjötrafikfartygsansvar 13 Allmän ansvarighet 14 Kredit 15 Borgen 16 Andra förmögenhetsskador 17 Rättsskydd Livförsäkring 1 Livförsäkring 2 Fondförsäkring 3 Kapitaliseringsavtalsverksamhet

3 3 (7) Sammandrag av försäkringsanstalterna 7 Antal anstalter Premier 1000 Skadeförsäkring 104 1) Lagstadgad olycksfallsförsäkring Övriga olycksfall Sjukdom Landfordon Fartyg, luftfartyg, spårbundna fordon Godstransport Brand och annan skada på egendom Motorfordonsansvar Ansvar Kredit och borgen Övriga förmögenhetsskador Rättsskydd Återförsäkring Livförsäkring Fondförsäkring Kapitaliseringsavtalsverksamhet Övrig livförsäkring Grupplivförsäkring för arbetstagare Annan grupplivförsäkring Individuell pensionsförsäkring med fondanknytning Övrig individuell pensionsförsäkring Gruppensionsförsäkring Återförsäkring Lagstadgad arbetspensionsförsäkring Övriga försäkringsanstalterna Fiskeriförsäkringsföreningar Trafikförsäkringscentralen Försäkringskassor Arbetslöshetskassor 36 2) Kommunernas pensionsförsäkring 1 3) Sjömanspensionskassan 1 4) Folkpensionsanstalten 1 5) Pensionsstiftelser 66 6) Lantbruksföretagarnas pensionanstalt ) Inkl. 82 försäkringsföreningar 2) Medlemsavgifter 3) Medlemssamfundens betalningsandelar 4) Därutöver statens andel av pensioner och kostnader 5) Härav premier i enlighet med folkpensionslagen miljoner euro och premier i enlighet med sjukförsäkringslagen miljoner euro. Därutöver statens och kommunernas andelar i understödsdelarna 6) Arbetsgivarens understödsavgifter

4 4 (7) Skadeförsäkringsbolagen 8 Nummer I tabellerna använd förkortning Bolagets inregistrerade namn Försäkringsklasser Referenser 1 Alandia Försäkringsaktiebolaget Alandia 1,3, Alma Alma Försäkrings Ab 2 3 A-Vakuutus A-Försäkring Ab Bothnia International Försäkringsaktiebolaget Bothnia International ,3,4 5 Eurooppalainen Försäkringsaktiebolaget Europeiska 1b, ,3 6 Fennia Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia Garantia Försäkringsaktiebolaget Garantia 14, If Vahinkovakuutusyhtiö If Skadeförsäkringsbolag Ab IngoNord Försäkringsaktiebolaget IngoNord Lähivakuutus Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag Osuuspankkien Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag Palonvara Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara ,3,4 13 Pankavara Vakuutusosakeyhtiö Pankavara ,3 14 Pohjantähti Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget Redarnas Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 1,2,6,7,9,11, Spruce Vakuutus Spruce Vakuutus Oy 7,8,9,13, Turva Ömsesidiga Försäkringsbolag Turva Vahinko-Aktia Aktia Skadeförsäkring Ab Vahinko-Pohjola Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola ,2 20 Vahinko-Tapiola Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola Valion Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,3 22 Ålands Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ) Därtill har bolaget koncession att bedriva återförsäkring och i lagen om olyckfallsförsäkring (608/1948) avsedd försäkring. 2) Därtill har bolaget koncession att bedriva återförsäkring 3) Bolaget har dock inte rätt att bedriva försäkring tillhörande skadeförsäkringsklasserna 1 och 10 till den del det är fråga om en i trafikförsäkringsslagen (279/1959) avsedd försäkring 4) Bolaget har dock inte rätt att bedriva försäkring tillhörande skadeförsäkringsklass 13 till den del det är fråga om en i patientskadelagen (585/1986) eller atomansvarighetslagen (484/1972) eller en i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) avsedd försäkring 5) Därtill har bolaget koncession att bedriva återförsäkring av dessa skadeförsäkringar

5 5 (7) Livförsäkringsbolagen Livförsäkringsbolagen Nummer I tabellerna använd förkortning Bolagets inregistrerade namn Försäkringsklasser Referenserna 1 Duo Livförsäkringsaktiebolaget Duo 1,3,6 1,2 2 Henki-Aktia Aktia Livförsäkring Ab 1,3,6 1,2 3 Henki-Fennia Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv 1,3,6 1,2 4 Henki-Tapiola Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiola 1,3 1,2 5 Kaleva Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva 1,3 1,2 8 Liv-Alandia Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia 1,3,6 1,2 7 Mandatum Mandatum Livförsäkringsaktiebolag 1,3,6 1,2 8 Nordea Nordea Livförsäkring Finland Ab 1,3,6 1,2 9 OP-Henkivakuutus OP-Livförsäkringss Ab 1,3,5 1,2 10 Retro Livförsäkringsaktiebolaget Retro 1 1,2 11 Suomi-yhtiö Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi 1,3,6 1,2 12 Yritys-Henki-Tapiola Företagens Livförsäkring Ab Tapiola 1,3,6 1,2 10 Därtill har bolagen koncession att bedriva återförsäkring av dessa skadeförsäkringar och livförsäkring. 1) Skadeförsäkringsklass 1, "Olycksfall" 2) Skadeförsäkringsklass 2, "Sjukdom" Pensionsförsäkringsbolagen Pensionsförsäkringsbolagen 11 Nummer I tabellerna använd förkortning Bolagets inregistrerade namn 1 Eläke-Fennia Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennia 2 Eläke-Tapiola Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiola 3 Eläke-Veritas Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 4 Etera Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera 5 Ilmarinen Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 6 Pensions-Alandia Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 7 Varma Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

6 Ändringar i försäkringsanstalternas verksamhet Namnändringar Kvalitetsbeskrivning av statistiken över försäkringsbolagen Statistikmaterialets relevans 6 (7) Veritas Skadeförsäkring Ab, Försäkrinsinspektionens beslut , Dnr 100/401/2008. Nytt namn: Aktia Skadeförsäkring Ab. Ändringen har införts i handelsregistret Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv, Försäkrinsinspektionens beslut , Dnr 105/401/2008. Nytt namn: Mandatum Livförsäkringsaktiebolag. Ändringen har införts i handelsregistret Uppfört Verksamhet Koncession av Veritas Skadeförsäkring har återkallas , Social och hälsåvårdministeriet beslut STM/3610/2007. Bolaget har fusionerats till Aktia Skadeförsäkring. Utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland Den 31 december 2008 hade 24 utländska försäkringsbolag representation i Finland. Fram till slutet av 2008 hade 583 utländska försäkringsbolag införts i Försäkringsinspektionens register över utländska försäkringsbolag efter att de gjort anmälan om inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster. Försäkringsmäklare Den 31 december 2008 hade det register över försäkringmäklare antecknas 61 samfund och 195 personer som bedriver försäkringsmäklarverksamhet. Över försäkringsmäklare har publicerats en separat statistik Försäkringsmäklare 2008 och kan läsas på Finansinspektionens webbplats. Statistiken över försäkringsbolagen omfattar det fastställda bokslutet (resultaträkning, balansräkning och noter) i liv-, skade-, och arbetspensionsförsäkringsbolagen. Därtill innehåller statistiken för skadeförsäkringsbolagens del även specifikationer per försäkringsklass och för liv- och arbetspensionsförsäkringsbolagens del specifikationer över premieinkomst, ersättningskostnader och försäkringsbestånd. Statistiken innehåller också sammanräknat samma uppgifter om försäkringsföreningarna som om skadeförsäkringsbolagen. Även de finländska försäkringsbolagens utländska försäkringsverksamhet ingår i de siffror som redovisas i statistiken. Datainnehållet beaktar EU:s redovisnings- och statistikbestämmelser. Statistiken innehåller inte utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland. För arbetspensionsförsäkringsbolagens del läggs de finansiella nyckeltal och analyser som ska redovisas i noterna till bokslutet ut på Finansinspektionens webbplats. Nyckeltalen presenteras i tidsserietabeller för de fem senaste åren. Enligt lagen om Finansinspektionen är syftet med Finansinspektionens verksamhet att kreditinstituten, försäkringsanstalterna, pensionsanstalterna och andra tillsynsobjekt bedriver en stabil verksamhet som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet, att de försäkrade förmånerna tryggas och att det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthålls. För att uppnå detta mål ska Finansinspektionen samla och regelbundet på ett jämförbart sätt publicera uppgifter om finansmarknadsaktörernas ekonomiska ställning samt över huvud taget främja tillgången på informationsmaterial om finansiella tjänster och finansmarknadens funktionssätt. Enligt försäkringsbolagslagen får Finansinspektionen publicera sådan statistik och därmed jämförbar information om försäkringsbolagens verksamhet, ställning och utveckling som har gjorts upp på enhetliga grunder för alla försäkringsbolag. Finansinspektionens statistikpublikationer stöder tillsynens mål. Publikationerna fungerar bland annat som verktyg för den offentliga tillsynen, och i synnerhet statistikpublikationerna för de enskilda försäkringsanstalterna bidrar till att

7 7 (7) främja en sund konkurrens. Statistikinformationen om försäkringsbolagens lagstadgade verksamhet är speciellt viktig. Statistiken över försäkringsbolagen ger inte bara information för internt bruk inom försäkringsbranschen utan även information för myndigheter, politiska beslutsfattare, forskare, arbetsmarknadsorganisationer, konsumenter, försäkringstagare och massmedier. Statistiken över försäkringsbolagen utgör en del av Finlands officiella statistik (FOS). I samband med insamlingen av statistik över försäkringsbolagen samlar Finansinspektionen också in uppgifter om försäkringstjänster för Eurostat, som upprättar statistik över företagsstrukturer inom EU. Metodbeskrivning av statistikundersökningen Försäkringsbolag och försäkringsföreningar ska för tillsynsoch statistikverksamheten till Finansinspektionen lämna in uppgifter om bokslutet, noterna och annan nödvändig statistik i enlighet med inspektionens föreskrifter. Uppgifterna lämnas till inspektionen på de blanketter som finns på inspektionens webbplats. Finansinspektionen för in uppgifterna i tillsyns- och statistikdatabasen, som denna statistik baserar sig på. Uppgifternas riktighet och noggrannhet Statistiken i publikationen grundar sig i huvudsak på de uppgifter som redovisas i försäkringsbolagens och försäkringsföreningarnas bokslut och som utgör en del av det officiella reviderade bokslutet. Finansinspektionen får alla statistikuppgifter formbundna på elektronisk väg och granskar uppgifternas riktighet med ett program som bland annat gör avstämningar mellan uppgifterna. I händelse av fel ber Finansinspektionen försäkringsanstalten om en korrigerad fil. Statistiken upprättas utgående från databasen efter att de fel som observerats vid riktighetskontrollen har korrigerats. Uppgifternas aktualitet Statistiken ges ut en gång om året i slutet av det år som följer på statistikåret. Statistiken publiceras som slutliga uppgifter. Statistiken beskriver hela statistikåret. Uppgifternas tillgänglighet Statistiken publiceras på Finansinspektionens webbplats på tre språk (finska, svenska och engelska). Statistikens jämförbarhet Statistik över försäkringsbolagen har getts ut sedan Statistiken innehåller bland annat bokslutsuppgifter och uppgifter om försäkringsbeståndet för alla finländska försäkringsbolag. Statistiken över försäkringsbolagen ger således en täckande bild av försäkringsbolagens verksamhet. Till innehållet har statistiken förändrats mycket litet sedan 1995, vilket gör det möjligt att ta fram täckande tidsserier. Tidsserietabeller om arbetspensionsförsäkringsbolagens finansiella nyckeltal för fem år publicerades första gången Uppgifterna redovisas med samma innehåll som i boksluten. Tidsserierna förbättrar väsentligt möjligheterna att göra tillförlitliga jämförande analyser utifrån statistiken, eftersom ett år ofta är en alltför kort tidsperiod för analys av finansiella nyckeltal. Nyckeltal som ändrats till innehållet har för de år som föregår ändringen statistikförts med det innehåll som har redovisats i bokslutet för de respektive åren. Tydlighet, integritet och enhetlighet Statistiken över försäkringsbolagen är i tillämpliga delar enhetliga för alla försäkringsanstalter. Med andra ord är livförsäkringsbolagens uppgifter sinsemellan enhetliga, likaså arbetspensionsförsäkringsbolagens och skadeförsäkringsbolagens. Specialstatistik om försäkringsbranschen publiceras också av bland annat Pensionsskyddscentralen (PSC), Finansbranschens Centralförbund (FC) och Arbetspensionsförsäkrarna TELA. FC och TELA lägger ut sin statistik huvudsakligen på webben. Endast Finansinspektionen och FC ger ut statistik över enskilda försäkringsanstalter. De olika statistikproducenternas statistik grundar sig delvis också på olika källor. Således kan samma statistikbegrepp ha olika innehåll i de olika statistikpublikationerna eller grunda sig på information som tagits fram vid olika tidpunkter.

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006... 1 Försäkringsmarknadens allmänna

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2008. Material har

Läs mer

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012 1 (16) Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 1 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Kundgruppsspecifika nyckeltal 4 Trafikförsäkringens resultat 6 Nyckeltal 13 Bilagor 14 Sammanfattning Ur premiesättningssynvinkel

Läs mer

Förkortningar som används av författningar i föreskrifter och anvisningar

Förkortningar som används av författningar i föreskrifter och anvisningar Förkortningar som används av författningar i föreskrifter och anvisningar Försäkringsbolagslag (521/2008) FBL Lag om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) APFBL Lag om försäkringsföreningar (1250/1987)

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik Sivu 1 (13) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 2 Premieinkomst 2 Kreditförluster 4 Utbetalda ersättningar 4 Driftskostnader 5 Ansvarsskuld 6 Yrkessjukdomar 10 Statistikkällor

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2007. Material har

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

18.1.2007 Dnr 11/002/2006

18.1.2007 Dnr 11/002/2006 FÖRESKRIFT/ANVISNING 18.1.2007 Dnr 11/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsanstalter Bemyndigande att

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL

OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL INNEHÅLL: Allmänt 3 Vad är ett arbetsolycksfall? 4 Vad är en yrkessjukdom? 6 Åtgärder då ett arbetsolycksfall inträffar 6 Olycksfallsanmälan 7 Olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Finansinspektionen i korthet... 2 Direktörens översikt... 3 Strategi 2014 2016... 6 Omvärld och finansiell ställning i företagen under tillsyn... 7 Riskrelaterat

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för finans- och försäkringssektorn i Finland Finansinspektionen övervakar att tillsynsobjektens verksamhet har en sund bas, dvs. att företagen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT... 3 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD... 3 1 REGISTRERING AV OMBUD... 2 1.1 Registreringsansökan... 2 1.2 Utredningar som skall bifogas ansökan... 3 1.2.1 Juridisk person... 3 1.2.2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713); SFS 2005:1121 Utkom från trycket den 20 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft

Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Inledning De nackdelar som grå ekonomi och osund konkurrens har för företagare kan bekämpas på många sätt. Lagen om beställarens utredningsskyldighet

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser Uppdaterad 1.1.2014

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser Uppdaterad 1.1.2014 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSSTIFTELSER (UPPHÄVTS)... 1 2 2. PLACERINGSVERKSAMHET OCH TÄCKNING AV PENSIONSANSVARET I PENSIONSSTIFTELSE

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revisionslag och lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt till vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

RP 94/2013 rd. I propositionen föreslås att det stiftas en lag Förvaltare av alternativa investeringsfonder

RP 94/2013 rd. I propositionen föreslås att det stiftas en lag Förvaltare av alternativa investeringsfonder Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en lag

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Finansinspektionen är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen. Den 1 januari 2009 tog den nuvarande Finansinspektionen över de flesta uppgifterna från de

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer