Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010"

Transkript

1 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7 Livförsäkring...7 Försäkringsbolagens placeringsverksamhet...9 Försäkringsbolagens placeringar Nya placeringar januari-september

4 I korthet Försäkringsbolagens inhemska premieinkomst stiger i år till 18,5 miljarder euro. Ökningen sedan fjolåret är 12 procent. Premieinkomsten i livförsäkring uppvisar kraftig tillväxt, kapitaliseringsavtalen och gruppensionsförsäkringarna ökar mest. Inom skadeförsäkringen ökar premieinkomsten med 2 procent, de utbetalda ersättningarna torde däremot öka med hela 4 procent. Försäkringsbolagens placeringar uppgick i slutet av september till 123,9 miljarder euro, vilket är 6 procent mer än i slutet av fjolåret. Den största ökningen noterades inom aktieplaceringar och fonder. 2

5 Det ekonomiska läget Under 2010 har den ekonomiska recessionen lättat i Finland. Bruttonationalprodukten beräknas i år öka med över 4 procent och sysselsättningen förbättras. På finansmarknaden råder spänd förväntan; olika åtgärder planeras för att förhindra ytterligare kriser inom euroområdet. Eventuella problem på finansmarknaden torde dock knappast hinna påverka försäkringsbolagens resultatutveckling under slutet av året. Skadeförsäkring En kraftig ökning i skadekostnaden kastar i år sin skugga över skadeförsäkringsbolagens resultat. Början av året var svår på grund av snön, under sommaren inträffade katastrofskador och landet drabbades då också av stormar, i november fick vi en tidig vinter ända ned i södra Finland. Ersättningarna beräknas i år uppgå till 2,3 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med ca 4 procent sedan fjolåret. Premieinkomsten däremot beräknas i år öka med endast 2 procent i och med att recessionen ännu i början av året hade en hämmande effekt. Premieinkomsten i inhemsk direktförsäkring beräknas likaså öka med 2 procent, till 3,4 miljarder euro. Premieinkomsten i Finland e mrd Arbetspensionsförsäkring Livförsäkring och övrig pensionsförsäkring Direkt skadeförsäkring 12 mrd e 3

6 Uppskattning enligt försäkringsklassgrupp Lagstadgad olycksfallsförsäkring Sysselsättningsläget är den faktor som mest inverkar på premieinkomsten i lagstadgad olycksfallsförsäkring. Ett särdrag inom denna gren är dessutom det faktum att premieinflödet är som störst under början av året; ca 2/3 av premierna inflyter under de tre första månaderna. Detta innebär att fastän sysselsättningen förbättras ju längre året framskrider ger detta inte utslag på premieinkomsten. Den beräknas i år stanna på ca 520 miljoner euro, vilket är 5 procent mindre än i fjol. Under perioden januari-september har ersättningarna ökat endast obetydligt. Annan olycksfalls- och sjukförsäkring Premieinkomsten i frivillig olycksfalls- och sjukförsäkring verkar inte öka lika mycket som under de två föregående åren. Ökningen torde ligga kring 6 procent och premieinkomsten uppgå till 320 miljoner euro. De utbetalda ersättningarna har under perioden januari-september likaså ökat med ca 6 procent sedan motsvarande period året innan. Skadeförsäkringens inhemska premieinkomst enligt prestationsprincipen Prognos Förändrings prognos milj. milj. % - lagstadgad olycksfallsförsäkring annan olycksfalls- och sjukförsäkring landfordon fartyg, luftfartyg, transport brand och annan skada på egendom motorfordonsansvar ansvar kredit och borgen rättsskydd annan direktförsäkring Direkt skadeförsäkring inhemsk återförsäkring utländsk återförsäkring Skadeförsäkring sammanlagt

7 Landfordon Nytt försäkringsbestånd i denna klass uppkommer av förstagångsregistrering av nya bilar och import av begagnade bilar. Antalet i vardera kategorin översteg i redan under perioden januarioktober siffrorna för fjolåret med ett sammanlagt antal på närmare bilar. Premieinkomsten i denna försäkringsklass beräknas öka med 6 procent till 645 miljoner euro. Enligt Trafikförsäkringscentralens statistik har antalet bilskador under perioden januariseptember varit nästan 15 procent flera än under motsvarande period De utbetalda ersättningarna under januari-september ökade mera måttligt, med knappt 4 procent. När detta skrivs har vintern redan kommit till södra Finland, varför det kan antas att ökningen i ersättningarna ytterligare accelererar. Skadekvoten kan komma att klart försämras. Fartyg, luftfartyg och transport Recessionen inverkar alltjämt på transportbehoven. Premieinkomsten i denna klass beräknas minska med ca 8 procent till 95 miljoner euro. Ersättningarna under perioden januariseptember visar en 10 procents minskning. Brand och annan skada på egendom Premieinkomsten inom brandförsäkring och annan egendomsskade-försäkring beräknas öka med ca 4 procent till 785 miljoner euro. Ökningen hänför sig främst till privatförsäkringar. Ersättningarna till privata hushåll har redan i drygt ett års tid ökat kraftigt, med i genomsnitt 10 procent. Under januari-september utbetalades hela 15 procent mera i ersättningar än under motsvarande period året innan. Premieinkomsten från företag och sammanslutningar beräknas öka med endast ett par procent. Att recessionen lättat kommer till synes i form av en livligare verksamhet inom företagssektorn och därigenom ett ökat antal skador. Utvecklingen i de utbetalda ersättningarna från företagsförsäkringar var tillfredsställande ännu i början av året, men från juni framåt har ökningen accelererat, till inemot 12 procent under hela perioden januari-september. Motorfordonsansvar Personbilsbeståndet ökade från slutet av 2009 till slutet av juni 2010 med två procent. Premieinkomsten inom motorfordonsansvarsförsäkring, dvs. trafikörsäkring, beräknas öka med ca 3 procent till 715 miljoner euro. De utbetalda ersättningarna fram till utgången av september har också ökat med 3 procent. Enligt Trafikförsäkringscentralens statistik var antalet trafikskador under perioden januariseptember inemot 13 procent fler än under motsvarande period året innan. I synnerhet februari och mars var i skadehänseende dystra månader; under vardera månaden ökade skadorna med över 30 procent jämfört med läget året innan. 5

8 Ansvarsförsäkring Premieinkomsten i ansvarsförsäkring beräknas stanna på samma nivå som året innan, ca 165 miljoner euro. De utbetalda ersättningarna under januari-september har ökat med knappt 8 procent. Försäkringsklassen inkluderar också patientförsäkringen, vars andel av premieinkomsten utgör ca en femtedel. Kredit och borgen I denna lilla försäkringsklass uppvisar premieinkomsten stor variation från år till år. För 2010 beräknas premieinkomsten öka till 40 miljoner euro. Ersättningarna varierar ännu mera än premieinkomsten, beroende på processerna med att återkräva en del av ersättningarna. Nu när recessionen lättat syns detta också i ersättningsbeloppen. Under perioden januari-september betalades 70 procent mindre i ersättningar än i fjol, till en del också beroende på de ovan nämnda processerna. Övriga förmögenhetsskador och rättsskydd I denna grupp av försäkringsklasser hänför sig drygt hälften av premieinkomsten till avbrottsförsäkring, återstoden gäller rättsskyddsförsäkring. Premieinkomsten beräknas öka något, till 120 miljoner euro. Ersättningarna under perioden januari-september var 5 procent lägre än året innan. Utveckling: januari-september 2010* Premieinkomst Utbetalda ersättningar förändrings- förändringsmilj. % milj. % - lagstadgad olycksfallsförsäkring 479-7, ,7 - annan olycksfalls- och sjukförsäkring 249 8, ,7 - landfordon 430 4, ,7 - fartyg, luftfartyg, transport 56-9, ,1 - brand och annan skada på egendom 522 3, ,7 - motorfordonsansvar 541 2, ,2 - ansvar 114-1,4 57 7,9 - kredit och borgen 32 10,4 3-69,1 - annan direktförsäkring 91 4,2 43-4,8 Direkt skadeförsäkring , ,4 * Siffrorna från bolagen baserar sig på kassaprincipen. De skiljer sig m.a.o. från de slutliga uppgifterna, som kommer att basera sig på prestations principen. Uppskattningarna av premieinkomsten i texten utgår från uppgifter enligt prestations principen. Källa: FCs månadsstatistik, som inte omfattar alla skadebolag 6

9 Lagstadgad pensionsförsäkring Arbetspensionsbolagens premieinkomstökning är förknippad med utvecklingen i lönesumman i samhällsekonomin. I år beräknas lönesumman igen öka något, och därigenom också premieinkomsten. Ökningen i premieinkomsten beräknas bli ca 5 procent och den totala premieinkomsten torde stiga till ca 10,5 miljarder euro. Avkastningen av arbetspensionsbolagens placeringar har utvecklats positivt. Enligt uppgifter från bolagen har placeringarna under januari-september avkastat 6-8 procent beroende på bolag. Den bästa avkastningen har än en gång erhållits från aktieplaceringar; alla bolag har uppgett att avkastningen på aktier varit över 10 procent. Livförsäkring Livförsäkringsbolagens premieinkomst har i år ökat ytterst kraftigt. Premieinkomsten beräknas stiga till 4,4 miljarder euro, vilket är ca 44 procent mer än i fjol. Den viktigaste faktorn bakom ökningen är kapitaliseringsavtalen, som torde generera en mer än dubbelt större premieinkomst, på totalt nästan 1,5 miljarder euro. En klar linje i den totala premieinkomstens utveckling är att premieinkomsten från fondanknutna försäkringar ökar starkt medan däremot premieinkomsten från försäkringar med beräkningsränta minskar. Ett undantag härvidlag utgörs av betydande beståndsöverföringar, som samtliga är av typ försäkringar med beräkningsränta. Livförsäkringens inhemska premieinkomst enligt prestationsprincipen Prognos Förändrings prognos milj. milj. % - fondanknuten livförsäkring kapitaliseringsavtal annan livförsäkring grupplivförsäkring för arbetstagare annan grupplivförsäkring fondanknuten individuell pensionsförsäkring annan individuell pensionsförsäkring fondanknuten gruppensionsförsäkring annan gruppensionsförsäkring återförsäkring Livförsäkring sammanlagt

10 Livförsäkringens premieinkomst e mrd. 5,0 Fondanknutna försäkringar Traditionella försäkringar 4,4 5,0 mrd. 4,0 4,0 3,0 3,1 3,3 2,9 2,9 3,2 3,1 2,8 2,6 3,1 1,8 3,0 2,0 2,6 2,7 2,1 1,8 1,9 1,5 1,3 1,4 1,2 2,0 1,0 0,0 2,6 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 1,2 0,7 0,5 0, e 1,0 0,0 Livförsäkringarna som helhet (exklusive pensionsförsäkringar) ökar sedan fjolåret. Försäljningen av riskförsäkringar har hela året uppvisat större volymer än året innan. Även om premieinkomsten från sparförsäkringar ligger klart under fjolårsnivån har minskningen mer än väl uppvägts av den premieinkomst de fondanknutna försäkringarna genererat. Sammantaget torde premieinkomsten i livförsäkring sålunda bli knappt en fjärdedel större än året innan. I individuell pensionsförsäkring beräknas premieinkomsten däremot minska med knappt en tiondedel. Inom fondanknutna produkter torde premieinkomsten nästan komma upp till siffrorna för 2009, medan premieinkomsten från försäkringar med beräkningsränta minskar med en femtedel. Antalsmässigt har de individuella pensionsförsäkringarna gjort en djupdykning; antalet nytecknade pensionsförsäkringar beräknas i år uppgå till endast , mot nästan i fjol. Premieinkomsten i gruppensionsförsäkring ökar också kraftigt. Enbart utan beståndsöverföringarnas verkan beräknas ökningen bli närapå 20 procent. Beståndsöverföringarna, som utgör pensionsarrangemang av engångsnatur, uppgick redan under januari-oktober till 376 miljoner euro. Eventuella beståndsöverföringar under slutet av året har inte uppskattats; om sådana görs ökar premieinkomsten i motsvarande mån. 8

11 Premieinkomstutvecklingen kommer självfallet till synes också i försäkringsbesparingarnas storlek. Försäkringsbesparingarna väntas i år öka med ca 9 procent till ett belopp som i slutet av året kommer att ligga på drygt 33 miljarder euro. Livförsäkringssparandet e mrd ,5 2,4 30,2 Fondanknutna försäkringar Traditionella försäkringar 27,2 29,2 27,7 20,2 22,3 2,3 3,2 24,2 4,3 8,0 8,9 6,2 6,6 30,3 9,7 33,1 12, mrd ,1 17,9 19,2 20,0 21,0 21,1 21,3 21,0 20,6 20, e 0 Försäkringsbolagens placeringar Värdena på aktier och andelar har under året återigen stigit. Det sammanlagda värdet av aktier och fondandelar har sedan slutet av 2009 ökat med inemot 9 miljarder euro. Över hälften av denna uppgång utgörs av kursstegringar. Försäkringsbolagens totala placeringar uppgick i slutet av september till 123,9 miljarder euro. Sedan slutet av 2009 har placeringarnas värde ökat med 6 procent. I slutet av september låg 41 miljarder euro i masskuldebrevslån. Även om de i euro räknat alltjämt utgör den största placeringsposten har deras andel av samtliga placeringar sjunkit från 38 procent i slutet av 2009 till 33 procent i slutet av september En lägre andel för denna kategori noterades senast år Största delen av placeringarna i masskuldebrev gjordes i utländska objekt, de inhemska objekten svarade för 16 procent. 9

12 Försäkringsbolagens placeringar och Till gängse värden totalt 116,3 och 123,9 mrd. Masskuldebrevslån 43,8 40,9 Aktier 21,7 27,0 Placeringsfonder 22,4 25,9 Lån Fastighetsplaceringar 11,3 11,9 10,2 10, Finansmarknadsinstrument Övriga placeringar 4,4 4,2 2,5 3, mrd. Det sammanlagda värdet av försäkringsbolagens aktieinnehav har från början av året fram till slutet av september ökat med 25 procent och deras marknadsvärde uppgick till 27,0 miljarder euro. Aktiernas andel av samtliga placeringar ökade med 3 procentenheter till 22 procent. Det sammanlagda värdet av fondandelarna i slutet av september uppgick till 25,9 miljarder euro och deras andel av placeringarna utgjorde 21 procent. Värdet av fondandelsplaceringarna ökade under perioden januari-september med 15 procent. Av de medel fonderna placerar vidare går 94 procent till objekt utomlands. De av försäkringsbolagen beviljade lånen har ökat något, nu uppgick beståndet till 11,9 miljarder euro. Från årets början till utgången av september var ökningen 5 procent. Efterfrågan på pensionsbolagens APL-återlån ökade fram till det andra kvartalet, under det tredje kvartalet minskade beståndet redan till 5,0 miljarder euro. Lån till utländska avnämare förekommer endast till namnet. Fastighetsplaceringarna uppgick till totalt 10,7 miljarder euro och deras andel av placeringarna låg alltjämt på ca 9 procent. Utöver i egentliga fastigheter placerar försäkringsbolagen också i fastighetsfonder. Värdet av placeringarna i dessa fonder uppgick i slutet av september till ca 2,0 miljarder euro. Fastighetsplaceringarna har sedan slutet av 2009 ökat med 4 procent. De egentliga fastighetsplaceringarna är nästan utan undantag inhemska. Av fastighetsfonderna var 44 procent inhemska. Penningmarknadsinstrumenten, som utgörs av inhemska placerings- och företagscertifikat samt offentliga institutioners skuldförbindelser, uppgick till 4,2 miljarder euro. Huvuddelen var inhemska, den största kategorin inhemska bankers placeringscertifikat, 3,1 miljarder euro. Av penningmarknadsinstrumenten var endast 12 procent utländska. 10

13 Försäkringsbolagens placeringar , mrd. Skade Liv Pension Sammanlagt Masskuldebrevslån 6,2 11,0 23,8 40,9 Aktier 1,5 3,8 21,8 27,0 Placeringsfonder 2,0 7,2 16,7 25,9 Lån 0,6 0,7 10,6 11,9 Fastighetsplaceringar 0,8 1,6 8,2 10,7 Penningmarknadsinstrument 0,8 2,6 0,9 4,2 Övriga 0,5 0,8 2,0 3,2 Sammanlagt 12,4 27,6 83,9 123,9 Finland 5,4 12,9 35,0 53,3 Euroområdet i övrigt 3,9 8,4 25,6 37,8 Övriga områden 3,1 6,3 23,3 32,8 Sammanlagt 12,4 27,6 83,9 123,9 Försäkringsbolagens nya placeringar i januari-september 2010 Försäkringsbolagens nettoplaceringar i januari-september uppgick sammanlagt till endast 0,7 miljarder euro. Den främsta orsaken till den låga siffran var det faktum att placeringarna i masskuldebrev var klart negativa. I aktier och fonder gjordes mera nyplaceringar än i masskuldebrevslån. Efterfrågan på lån var stark i början av året men avtog under det tredje kvartalet. Nyplaceringarna i fastigheter har alltid varit tämligen anspråkslösa men beståndet har trots det kontinuerligt ökat. Försäkringsbolagens placeringar januari-september 2010, mrd. Nya Försäljning Netto Masskuldebrevslån 20,8 24,8-3,9 Aktier 9,6 7,2 2,4 Placeringsfonder 12,0 10,8 1,2 Fastighetsplaceringar 0,6 0,2 0,4 Lån 1,5 0,9 0,6 Sammanlagt 44,4 43,8 0,7 11

14

15

16 FC Finansbranschens Centralförbund Bulevarden Helsingfors Fax

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006... 1 Försäkringsmarknadens allmänna

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2008. Material har

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2007. Material har

Läs mer

Finansinspektionens nyhetsbrev 7/2008 23.9.2008 1 (38)

Finansinspektionens nyhetsbrev 7/2008 23.9.2008 1 (38) Finansinspektionens nyhetsbrev 7/2008 23.9.2008 1 (38) Innehållsförteckning Finanskrisen får indirekta effekter också på bankerna i Finland Gott läge för de finländska bankerna. De direkta effekterna av

Läs mer

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS Ett tecken på en bra grupp * Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Ett tecken på en bra grupp * Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Omvärlden...2 Koncernens resultat...3

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari 2014 2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25)

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Innehållsförteckning Den finländska banksektorns stabilitet står alltjämt på fast grund, men finansmarknadsturbulensen ökar osäkerheten Banksektorns

Läs mer

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010 Finansiell statistik Årsöversikt 21 Utestående bostadslån efter ursprunglig löptid, 31.12.21 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 % År Finlands Bank Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik Statistikenheten

Läs mer

Så sparar svenskarna III

Så sparar svenskarna III Så sparar svenskarna III Institutet för Privatekonomi, oktober 2005 Erika Pahne Innehållsförteckning Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning: Förändringar på totalnivå jämfört med tidigare undersökningar

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2 Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 1..9/ - - - - BNP och sysselsättningen förändring, % - - - Källa: Statistikcentralen -5 5 7 9 BNP Sysselsättningen, trend Prognos - Finlands

Läs mer

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSAMHETSMILJÖN KREDITINSTITUTENS EKONOMISKA STÄLLNING KAPITALMARKNADEN LAGSTIFTNING

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik Sivu 1 (13) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 2 Premieinkomst 2 Kreditförluster 4 Utbetalda ersättningar 4 Driftskostnader 5 Ansvarsskuld 6 Yrkessjukdomar 10 Statistikkällor

Läs mer

Placerarens ränteguide 2011

Placerarens ränteguide 2011 Placerarens ränteguide 2011 www.porssisaatio.fi Räntorna som en del av ekonomin... 4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten... 7 Direkta ränteplaceringar... 9 Räntefonder...19 Spar-

Läs mer

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige PROMEMORIA Datum 2013-10-25 FI Dnr 13-11430 Författare Maria Wallin Fredholm PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Chefdirektörens översikt...1 Nyckeltal...2 OP-Pohjola-gruppen...5 Viktiga händelser 2011...19 Strategi...21 Omvärlden...26 Riskhantering...31 Rating...37

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick Ekonomikommitténs rapport 1. Inledning 1.1 Ekonomikommitténs uppdrag I december 2012 fattade förbundsstyrelsen beslut om att tillsätta en ekonomikommitté inför 2014 års kongress. Det uppdrag som gavs var

Läs mer