Försäkringsbolagen i Finland 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolagen i Finland 2007"

Transkript

1 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 3 Antalet bolag samt händelser under året... 4 Skadeförsäkring... 5 Tabell: Premieinkomsten i Finland Försäkringsföreningarna... 9 Livförsäkring... 9 Lagstadgad pensionsförsäkring Försäkringsbolagens placeringar Bilagor

4

5 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund I KORTHET Försäkringsbolagens inhemska premieinkomst steg till 15,2 miljarder euro. Den lagstadgade pensionsförsäkringen andel av premieinkomsten ökade alltjämt. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent understeg för första gången 100 procent. Skadekostnadsprocenten var 78,0 procent, totalkostnadsprocenten 98,4 procent. Premieinkomsten i livförsäkring minskade med 8 procent. Försäkringsbesparingarna ökade med 4 procent. Bolagens solvens låg på en stabil nivå. Placeringarna avkastade 5 procent. Premieinkomstens fördelning 2007 Totalt 15,2 mrd Frivillig skadeförsäkring 0,9% Återförsäkring av skadeförsäkring Lagstadgad skadeförsäkring Övrig liv- och pensionsförsäkring 2,6% Livförsäkring med fondanknytning Livförsäkring med fast beräkningsränta 8,1% 10,2% 5,7% 12,5% 60,0% Lagstadgad pensionsförsäkring 1

6

7 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Försäkringsmarknadens allmänna utveckling Den allmänna osäkerheten om vilken riktning världsekonomin kommer att ta en osäkerhet som tilltog mot slutet av året var den faktor som mest markant påverkade försäkringsbolagens verksamhet. Effekterna kom speciellt klart till synes inom bolagens placeringsrörelse. Avkastningen på masskuldebrevslån var låg, och även om aktiekurserna i början av året utvecklades positivt innebar avmattningen mot slutet av året att också placeringarna i aktier gav en svag avkastning. År 2007 ökade försäkringsbolagens totala premieinkomst med knappt en procent till 15,2 miljarder euro. Utan förändringarna i bokföringen av skadeförsäkringar hade ökningen uppgått till knappt 2 procent. Också 2007 stod i huvudsak arbetspensionsbolagen för den största ökningen, drygt 4 procent. I skadeförsäkringen var premieinkomsten i stort sett oförändrad, vilket var en följd av ändrade bokföringsregler. Livförsäkringen blev än en gång en besvikelse, premieinkomsten var över 8 procent mindre än I ersättningar och pensioner betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt 13,1 miljarder euro. Rörelsevinsten och totalresultaten låg dock alltjämt på en tillfredsställande nivå och bolagens solvens var fortsatt stabil. Typiskt för den finländska marknaden är att de lagstadgade försäkringarna står för en stor andel av branschens totala premieinkomst. Också i fjol kom två tredjedelar av premieinkomsten från lagstadgade försäkringar, dvs. lagstadgad pensionsförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafikförsäkring. Ett annat typiskt drag är att försäkringsmarknaden i Finland är mycket koncentrerad. Av den totala premieinkomsten svarade de fyra största bolagsgrupperingarna för nästan 84 procent. Ersättningar utbetalda av försäkringsbolagen mrd Livbolagen Skadebolagen Pensionsbolagen mrd

8 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Antalet bolag samt händelser under året Vid utgången av 2007 hade 41 inhemska bolag koncession i Finland, av vilka 22 var skade- och återförsäkringsbolag, 12 livförsäkringsbolag och 7 pensionsförsäkringsbolag. Antalet försäkringsföreningar uppgick vid årets slut till 94. Vid utgången av 2007 var 22 utländska bolag på plats i Finland. Det föreligger inga säkra uppgifter om hur stor andel av vår försäkringsmarknad som de utländska bolagen innehar, men den uppskattas vara mindre än fyra procent. Anmälan om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster hade vid utgången av 2007 inlämnats till Försäkringsinspektionen av 513 bolag, av vilka 415 gällde skadeförsäkring och 98 livförsäkring. Livförsäkringsaktiebolaget Duo antecknades i handelsregistret. Bolaget ägs till hälften var av Sparbanksgruppen och Lokalförsäkringsgruppen. Försäkringsaktiebolaget Liv-Skandia överlät hela sitt försäkringsbestånd till Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv. Återförsäkringsaktiebolaget Patria och Försäkringsaktiebolaget ST International fusionerades med Försäkringsaktiebolaget Bothnia International. Antalet försäkringsmäklare var i stort sett oförändrat. I slutet av december 2007 upptog Försäkringsinspektionens mäklarregister 67 mäklarföretag och 214 enskilda mäklare. Den mäklade andelen av premieinkomsten har likaså varit tämligen oförändrad; enligt uppskattningar utgör den ca 10 procent av den sammanlagda premieinkomsten. 4

9 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkring Premieinkomsten i skadeförsäkringen låg på oförändrade 3,3 miljarder euro. Premieinkomsten och ersättningarna påverkades av den ändring av bokföringsreglerna som trädde i kraft i början av året. De lagstadgade skadeförsäkringsgrenarnas fördelningssystempremier bokfördes inte längre som premieinkomst, och de till summan motsvarande fördelningssystemersättningarna inte heller längre som utbetalda ersättningar. Sålunda hade förändringen ingen inverkan på resultatet. Olycksfalls- och trafikförsäkringens sammanlagda summa av fördelningssystemposter var 167 miljoner euro. Om man ser till jämförbara siffror hade skadeförsäkringsbolagens premieinkomst ökat med ca 5 procent och de utbetalda ersättningarna med ca 7 procent. Skadeförsäkringens kostnadsprocenter % % ,9 86,4 110,4 109,5 110,4 111,2 88,6 85,8 88,2 87, , ,6 81,4 82,9 81,9 98, ,4 21,8 23,6 22,2 23,9 21,5 20,6 19,1 19,7 20, Totalkostnadsprocent Skadekostnadsprocent Driftskostnadsprocent 0 Det försäkringstekniska bidraget före förändringar i utjämningsbeloppet (från premie intäkterna fråndras ersättningskostnaderna och driftskostnaderna) var för första gången positivt. Sålunda sjönk skadeförsäkringsbolagens totalkostnadsprocent, som innehåller såväl skadekostnads - procenten som driftskostnadsprocenten, till 98,4 procent, första gången någonsin under 100 procent. Skadekostnads procenten (ersättningskostnader/premieintäkter) sjönk med inemot fyra procentenheter till 78,0 procent. Drygt en procentenhet av siffran är hänförbar till de förändrade bokföringsreglerna. Driftskostnadsprocenten (driftskostnader/premieintäkter) försämrades till 20,4 procent; här hade de ändrade reglerna en försämrande inverkande på drygt en procentenhet, utan för ändringen hade driftskostnadsprocenten något förbättrats. Skadekostnadsprocenten utan beräknings räntekostnad var 74,0 procent, motsvarande totalkostnadsprocent 94,4 procent. 5

10 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Premieinkomst* i Finland 2007, milj Skade- Förändring procent Pensionsförsäkring % % 1) - lagstadgad pensionsförsäkring ,2 Livförsäkring - fondanknuten livförsäkring ,1 - kapitaliseringsavtal 74-6,0 - annan livförsäkring ,0 - grupplivförsäkring för arbetstagare 39-0,3 - annan grupplivförsäkring 87 9,9 - fondanknuten individuell pensionsförsäkring ,3 - annan individuell pensionsförsäkring 258-7,4 - fondanknuten gruppensionsförsäkring 50 52,1 - annan gruppensionsförsäkring 219 3,5 - återförsäkring 5 7,2 Livförsäkring sammanlagt ,4 Skadeförsäkring - lagstadgad olycksfallsförsäkring ,1 87,5 - annan olycksfalls- och sjukförsäkring 241 9,1 71,4 - landfordon 545 5,1 75,5 - fartyg, luftfartyg, transport 111-2,4 51,6 - brand och annan skada på egendom 685 4,7 77,0 - motorfordonsansvar 644-6,3 79,6 - ansvar ,6 71,2 - kredit och borgen 32 24,7 13,8 - rättsskydd 51 7,9 76,6 - annan direktförsäkring 57 7,7 73,7 Direkt skadeförsäkring ,6 77,4 - inhemsk återförsäkring 69-3,0 73,0 - utländsk återförsäkring 67 10,9 95,6 Skadeförsäkring sammanlagt ,4 77,8 Sammanlagt ,7 * inkl. inhemska bolag och föreningar samt de utländska bolag vilkas uppgifter tillställts Centralförbundet 1) ersättningskostnader / premieintäkter, inhemska bolag 6

11 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund För skadeförsäkringsbolagen var året framgångsrikt, om man ser till resultatmåtten. Deras rörelsevinst ökade till 584 miljoner euro. Nettointäkterna av placeringarna minskade med 5 procent, men uppgick alltjämt till 531 miljoner euro. Placeringarnas avkastning på det bundna kapitalet var till gängse värde 4,3 procent. Totalresultatet, som utöver rörelsevinsten också omfattar förändringar i värderingsdifferenser, uppgick till 512 miljoner euro, vilket var 17 procent mera än Skadeförsäkringsbolagens solvenskapital ökade med inemot 9 procent till 4,2 miljarder euro. I och med att premieintäkterna var oförändrade och solvenskapitalet ökade steg bolagens risktäckningskapacitet till 145 procent. Här kommer de förändrade bokföringsreglerna klarast till synes; utan förändringen hade risktäckningskapaciteten varit 137 procent. Solvenskapitalets utveckling i skadebolagen mrd *488% *454% *361% *190% *137% *132% *145% *134% *131% *130% * Solvensprocent = solvenskapital / premieintäkter Utjämningsbelopp Värderingsdifferenser och övriga poster Eget kapital och kapitallån På grund av att premieinkomsten minskade i de lagstadgade grenarna återtog klassen brand och annan skada på egendom positionen som största klassgrupp. Premieinkomsten i denna klass ökade med knappt 5 procent till 685 miljoner euro. Skadekostnadsprocenten i klassen, som omfattar försäkring av såväl företags som privatpersoners egendom, sjönk till 77,5 procent. I den lagstadgade ansvarsförsäkringen för motorfordon minskade premieinkomsten med över 6 procent till 643 miljoner euro. Orsaken till nedgången var den tidigare nämnda förändringen av bokföringsreglerna, utan förändringen hade premieinkomsten ökat med drygt 3 procent. Skadekostnadsprocenten sjönk alltjämt och var nu 79,6 procent. Försäkringsbolagen mottog anmälningar om trafikskador, en minskning med 2 procent. Trafikolyckorna med dödlig utgång ökade trots detta alarmerande. Enligt Statistikcentralen omkom 377 personer i trafiken. Antalet skadade var drygt 8 400, en obetydlig minskning. 7

12 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Premieinkomsten i lagstadgad olycksfallsförsäkring minskade med över 12 procent till 585 miljoner euro, Av nedgången förklaras ca 100 miljoner euro av den förändrade bokföringen, utan den hade en ökning på knappt 3 procent förelegat. Skadekostnadsprocenten sjönk alltjämt klart och var nu 87,5 procent. I den frivilliga klassen landfordon steg premieinkomsten till 546 miljoner euro, en ökning med över 5 procent. Antalet bilar ökade 2007 med knappt 3 procent. Bilskadorna ökade alltjämt markant. Anmälningarna var , en ökning med inemot 7 procent. Premieinkomsten i övrig olycksfalls- och sjukförsäkring steg till 241 miljoner euro. Ökningen från året innan var 9 procent. Premieinkomsten i mottagen återförsäkring ökade med drygt 3 procent till 136 miljoner euro, varav 67 miljoner euro kom från utländsk och 69 miljoner euro från inhemsk återförsäkring. Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst i direktförsäkring låg på oförändrade 3,1 miljarder euro. Förändringarna i bolagens marknadsandelar var små, men tillräckliga för att ändra på ordningsföljden för de två största grupperna. Ny etta är OP-Pohjola-gruppen med en marknadsandel på 27,3 procent före den tidigare marknadsledaren If, vars andel gick ned till 26,5 procent. Tapiola fortsatte att öka, till 18,8 procent. Fennia avancerade något, till 10,5 procent. Lokalförsäkringsgruppen, som förutom bolaget Lokalförsäkring också inkluderar de lokala försäkringsföreningarna, noterade samma marknadsandel som under de föregående åren, 8,6 procent. De fem största bolagsgrupperna har en sammanlagd marknadsandel på över 91 procent. Skadeförsäkringens marknadsandelar 2007 Inhemsk direktförsäkring, premieinkomsten sammanlagt 3,1 mrd Övriga * Lokalförsäkringsgruppen 8,6% 8,4% 27,3% OP-Pohjola-gruppen *Av vilka över 1%: Pohjantähti 2,4% Turva 2,0% Veritas Skadeförsäkring 2,0% Fennia 10,5% 18,8% 26,5% Tapiola-bolagen If 8

13 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Försäkringsföreningarna Antalet försäkringsföreningar har redan i flera års tid visat en lätt fallande trend. År 2007 var 94 försäkringsföreningar verksamma i Finland. Största delen av föreningarna hör till Lokalförsäkringsgruppen. Försäkringsföreningarnas sammanlagda premieinkomst i direktförsäkring var 163 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 3 procent. Marknadsandelen av den totala direktförsäkringen var drygt 5 procent. Försäkringsföreningarnas skadekvot låg på 63 procent. Siffran är dock inte direkt jämförbar med försäkringsbolagens, eftersom föreningarnas försäkringsbestånd väsentligt avviker från beståndsstrukturen i de flesta bolagen. Föreningarnas rörelsevinst var 26 miljoner euro, vilket utgör 15 procent av omsättningen. Livförsäkring Premieinkomsten i livförsäkring minskade med över 8 procent. Premieinkomsten på hemmamarknaden var 2,8 miljarder euro. Nedgången berodde på att premieinkomsten från försäkringarna med beräkningsränta minskade kraftigt, med över 17 procent. Också inom fondförsäkringarna stannade premieinkomsten på det föregående årets nivå. Premieinkomsten från fondförsäkringar är numera klart större än från försäkringarna med beräkningsränta. Försäkringsbesparingarna ökade med knappt 4 procent och uppgick till 30,2 miljarder euro. Tillväxten var starkast inom de fondanknutna försäkringarna. Livförsäkringssparande mrd 35 mrd ,5 Fondanknutna försäkringar Traditionella försäkringar 20,2 22,3 24,2 27,2 29,2 30,

14 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Livförsäkringsersättningarna ökade med 5 procent till 3,0 miljarder euro. Av ersättningarna gick 936 miljoner till återköp, miljoner till återbetalningar av sparsummor och 936 miljoner till utbetalning av andra ersättningar. Återköpen ökade med 18 procent och de övriga ersättningarna med 13 procent. Återbetalningarna av sparsummor var 9 procent mindre än året innan. År 2007 minskade den individuella livförsäkringens premieinkomst med 17 procent till 1,7 miljarder euro. Av premieinkomsten i livförsäkring kom över 60 procent från fondanknutna försäkringar, till ett belopp av 1,0 miljarder euro. Premieinkomsten från försäkringar med beräkningsränta minskade med 29 procent till 603 miljoner euro. Premieinkomsten från kapitaliseringsavtal, en kategori som påminner om tidsbundna depositioner, minskade med 6 procent till 74 miljoner euro. Försäljningen av individuella pensionsförsäkringar var fortsatt livlig. Totalt tecknades nya individuella pensionsförsäkringar, vilket motsvarar en ökning med 7 procent sedan året innan. Premieinkomsten från dessa försäkringar ökade med 7 procent och uppgick till 724 miljoner euro. Individuell liv- och pensionsförsäkring mrd 3,5 3,0 Premieinkomst från inhemsk försäkring , deflaterad med levnadskostnadsindex, 2007=100 mrd 3,5 Individuell livförsäkring Individuell pensionsförsäkring 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0, ,0 Premieinkomsten i frivillig gruppensionsförsäkring ökade med 10 procent. Överföringar av pensionsansvaret i pensionsstiftelser till pensionsbolag, något som leder till exceptionella ökningar av premieinkomsten, gjordes år 2007 för ca 37 miljoner euro mot ett totalbelopp året innan på ca 19 miljoner euro. Premieinkomsten i denna klass uppgick till totalt 269 miljoner euro, varav 50 miljoner euro från fondanknutna gruppensionsförsäkringar. 10

15 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Premieinkomsten från den frivilliga grupplivförsäkringen uppgick till 87 miljoner euro. Grupplivförsäkringen för arbetstagare, en försäkringsform som arbetsmarknadsparterna kommit överens om, uppvisade en premieinkomst på 39 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens placeringar gav, beräknat enligt gängse värde, en avkastning på 4,3 procent, totalt 1,2 miljarder euro. Driftskostnaderna ökade med 8 procent till 216 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens rörelsevinst ökade med 7 procent till 1,3 miljarder euro. För kund återbäringar användes inemot 70 procent av detta belopp, 849 miljoner euro. Totalresultatet, som utöver rörelseresultatet också inkluderar förändringar i värderingsdifferenser, var 636 miljoner euro, vilket motsvarar en minskning med 54 procent. Livförsäkringsbolagens solvens sjönk till 16 procent. Solvenssiffran betyder att de finländska livförsäkringsbolagen har en 16 procent högre solvens än vad de framtida utbetalningarna till kunderna kräver. De överlopps tillgångarna fungerar som buffertar över år då placeringarna ger dålig avkastning. Det sammanlagda solvenskapitalet minskade med 13 procent till 4,3 miljarder euro. Verksamhetskapitalet var dock alltjämt 3,5-faldigt i jämförelse med vad lagen om försäkringsbolag kräver. OP-Livförsäkring befäste sin marknadsandel med drygt två procentenheter och var klar etta med 30,7 procent. Nordea Livförsäkring var näst störst med 23,4 procent. På tredje plats kom Sampo Liv med 19,8 procent. De följande platserna intogs av Tapiola-bolagen och Skandia, vardera 7,2 procent. Nykomlingen Duo noterade under sitt första verksamhetsår en marknadsandel på 0,4 procent. Livförsäkringsbolagens marknadsandelar 2007 Inhemsk direktförsäkring, premieinkomsten sammanlagt 2,8 mrd OP-Liv Suomi 2,9% Liv-Alandia 0,1% 30,7% Duo 0,4% Handelsbanken Liv 0,5% Fennia Liv 3,6% 2,3% Veritas Liv 7,2% Tapiola-bolagen 7,2% 19,8% 23,4% Nordea Skandia Kaleva 1,9% Sampo Liv 11

16 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Lagstadgad pensionsförsäkring Året 2007 var för arbetspensionsbolagen ett år av stora förändringar. Den nya lagen om pension för arbetstagare trädde i kraft och den förändrade avsevärt bolagens konkurrenskonstellationer. Ett gemensamt system för registrering av inkomster togs också i bruk under året, ett system som registrerar alla inkomstuppgifter som ligger till grund för de framtida pensionerna. Reglerna för arbetspensionsbolagens placeringar ändrades; i syfte att motverka trycket på att höja premien tillåts en mera avkastningsorienterad politik för placeringsrörelsen. Också förfarandet vid val av bolagens förvaltningsorgan samt förvaltningsrådens uppgifter ändrades med lagar som trädde i kraft vid årets början. Premieinkomsten för de bolag som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkring ökade med över 4 procent och uppgick till 9,1 miljarder euro. I pensioner utbetalades 8,2 miljarder euro. Arbetspensionsbolagens avkastning till gängse värde var 5,4 procent. De placeringar som utgör täckning för pensionsutbetalningarna ökade, beräknade enligt gängse värde, med 5 procent och uppgick till över 73 miljarder euro. Verksamhetskapitalet ökade med 3 procent till 17,7 miljarder euro och bolagens totala solvensnivå var fortsatt tillfredsställande och utgjorde 30 procent av den vid beräkningen av solvensgränsen använda ansvarsskulden. Arbetspensionsbolagens resultat uppkommer i huvudsak via placeringsverksamheten. Med placeringarnas nettoavkastning till gängse värde, miljoner euro, täcktes först ansvarsskuldens avkastningskrav, miljoner euro. Till det därigenom uppkomna placeringsresultatet, 732 Verksamhetskapitalets utveckling i pensionsbolagen mrd *31% *30% 16 *28% *21% *31% *28% *21% *16% *20% *23% Värderingsdifferenser och övriga poster Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar * Verksamhetskapitalet i % av ansvarsskulden i solvensberäkningarna Eget kapital 12

17 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund miljoner euro, adderades försäkringsrörelsens resultat på 59 miljoner euro och administrationskostnadsresultatet på 61 miljoner euro varvid ett totalresultat på 852 miljoner euro uppstod. En del av resultatet, 226 miljoner euro, användes för kundåterbäringar medan återstoden, 626 miljoner euro, avsattes för ett förstärkande av solvensen. I Finland verkar sju arbetspensionsbolag, vilka alla nu för första gången lyder under samma lag, den nya lagen om pension för arbetstagare (ArPL), som trädde i kraft i början av Genom den nya lagen blev försäkringarna enligt KaPL och KoPL, vilka tidigare endast skötts av Etera, nu också tillgängliga för alla arbetspensionsbolag. Av detta följde att Eteras marknadsandel sjönk till 6,9 procent medan de andra bolagens andelar samtidigt ökade. Varma befäste sig position som marknadsledare med en andel på 34,5 procent. Därnäst kom Ilmarinen med 30,4 procent. Pensions-Tapiola steg till 14,0 procent, Pensions-Fennia ökade likaså, till 10,6 procent. De två minsta bolagens marknadsandelar var i stort sett oförändrade, Verdandi Pension med 3,4 procent och Pensions-Alandia med 0,3 procent. Arbetspensionsförsäkringsbolagens marknadsandelar 2007 Premieinkosten sammanlagt 9,1 mrd Veritas Pension 3,4% Etera Pensions-Alandia 0,3% Pensions-Fennia 10,6% 6,9% 34,5% Varma Pensions-Tapiola 14,0% 30,4% Ilmarinen Försäkringsbolagens placeringar Också i Finland blev placeringsklimatet mot slutet av året allt mera kärvt. Trots det nådde försäkringsbolagen på årsbasis upp till ett gynnsamt placeringsresultat med en avkastning på 5 procent, beräknat till gängse värde. Räknat på gängse värden uppgick placeringsbeståndet till 112 miljarder euro, en ökning med 4 procent. Mest placeringar hade arbetspensionsbolagen med 73 miljarder euro. Livförsäkringsbolagens placeringar uppgick till 28 miljarder euro och skadeförsäkringsbolagens till 11 miljarder euro. 13

18 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Placeringsbeståndets sammansättning undergick en klar förändring. Aktiernas steg fram som den största kategorin, deras andel var nu 47 procent mot 42 procent året innan. Värdet av aktieplaceringarna ökade med över 15 procent och uppgick till 52 miljarder euro. Aktiernas avkastning till gängse värde var 8,5 procent. I finansmarknadsinstrument, som bl.a. omfattar masskuldebrevslån och depositionsbevis, hade bolagen i slutet av år 2007 placeringar till ett sammanlagt värde av 45 miljarder euro. Andelen av placeringarna utgjorde 40 procent, vilket var 7 procent mindre än året innan. Avkastningen stannade på under 2 procent. Fastigheternas andel av placeringarna låg på oförändrade 9 procent även om fastighetsplaceringarnas värde ökade något, till 10,1 miljarder euro. Fastigheterna gav en ytterst god avkastning, inemot 10 procent. Värdet av lånen ökade något, till 3,2 miljarder euro. Den relativa andelen av placeringsbeståndet ökade likaså; denna andel låg nu på 2,9 procent. Lånens avkastning var knappt 5 procent. Placeringarna har i allt större utsträckning kanaliserats till inhemska objekt. De utländska placeringarnas andel av samtliga placeringar var nu 59 procent mot 61 procent året innan. Försäkringsbolagens placeringar Till gängse värden totalt 111,8 mrd Fastighetsplaceringar Lån 2,9% Övriga placeringar 1,2% 9,0% 46,5% Aktier och andelar 40,4% Finansmarknadsinstrument 14

19 Finansbranschens Centralförbund Bilaga 1 Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst enligt grupper av försäkringklasser 2007 (1000 ) Marknads- Inhemsk Premie- Lagst. Annan Fartyg, Brand och Motor- Annan Inhemsk Utländsk andel direkt- inkomsten olycksf.- olycksf.- Land- luftfartyg, annan skada fordons- Kredit och Rätts- direkt- åter- åter- % försäkring totalt försäkring och sjukf. fordon transport på egendom ansvar Ansvar borgen skydd försäkring försäkring försäkring If Skadeförsäkring 26, Skade-Pohjola 23, Skade-Tapiola 18, Fennia 10, Lokalförsäkring 3, A-Vakuutus 2, Pohjantähti 2, Turva 2, Veritas Skadeförsäkring 2, Europeiska 1, Alandia 0, Ålands 0, Redarnas 0, Andelsbankernas 0, Garantia 0, IngoNord 0, Spruce Vakuutus 0, Pankavara 0, Palonvara 0, Valion 0, Återförsäkrings-Patria 0, ST International 0, Bothnia International 0, Alma 0, Bolagen sammanlagt , Bolagen sammanlagt , Förändring, % -0,8-0,5-12,1 9,1 5,5-2,1 4,9-6,3 11,1 24,4 8,5 9,9-2,9 10,9 Försäkringföreningarna 5, If Abp, filial i Finland 0, Sammanlagt , Sammanlagt , Förändring, % -0,6-0,4-12,1 9,1 5,1-2,0 4,6-6,3 10,9 24,4 7,9 9,6-2,8 10,9

20 Finansbranschens Centralförbund Bilaga 2 Skadeförsäkringsbolagens nyckeltal 2007 Driftskost- Totalkost- Rörelsevinst i Omsättning Skadeprocent nadsprocent nadsprocent Rörelsevinst % av om % % % 1000 sättningen If Skadeförsäkring ,0 17,5 94, ,6 Skade-Pohjola ,6 19,5 94, ,2 Skade-Tapiola ,1 24,5 103, ,2 Fennia ,7 20,4 112, ,8 Lokalförsäkring ,0 17,2 97, ,8 A-Vakuutus ,5 15,4 89, ,8 Veritas Skadeförsäkring ,4 22,9 98, ,7 Pohjantähti ,1 25,2 95, ,1 Turva ,3 23,2 103, ,1 Europeiska ,1 25,0 89, ,2 Alandia ,1 12,9 93, ,2 Ålands ,3 23,6 102, ,1 Andelsbankernas ,8 34,7 48, ,7 Redarnas ,8 12,6 152, ,7 Garantia ,3 45,3 53, ,4 Pankavara ,9 23,0 68, ,3 Spruce Vakuutus ,6 43,6 200,2 4 0,1 Valion ,1 52,3 241, ,4 Palonvara ,2 14,5 62, ,0 Bothnia International ,7 Återförsäkrings-Patria ,1 ST International ,6 Alma ,4 Inh. bolagen sammanlagt ,0 20,4 98, ,1 Försäkringföreningarna ,7 27,7 90, ,7 If Abp, filial i Finland 83,8 11,7 95,5 Totalt ,1 20,7 97, ,0

21 Finansbranschens Centralförbund Bilaga 3 Skadeförsäkringsbolagen, resultaträkning 2007 (1000 ) Förändring i Förändring Nettointäkter Övriga Förändring i Räkenskaps- Premie- Ersättnings- garanti- Drifts- i utjämnings- av placerings- intäkter och Direkta avskrivningsdiff. periodens intäkter kostnader avgiftsposten kostnader beloppet verksamheten kostnader skatter och reserveringar vinst/förlust If Skadeförsäkring Skade-Pohjola Skade-Tapiola Fennia Lokalförsäkring A-Vakuutus Pohjantähti Veritas Skadeförsäkring Turva Europeiska Ålands Alandia Andelsbankernas Redarnas Garantia Pankavara Palonvara Valion Spruce Vakuutus Återförsäkrings-Patria ST International Bothnia International Alma Sammanlagt

22 Finansbranschens Centralförbund Bilaga 4 Skadeförsäkringsbolagens balansuppgifter 2007 (1000 ) AKTIVA PASSIVA Reserve- Immateriella Placeringar Fordringar Övriga Resultat- Aktiva Eget ringar Kapital- Ansvars- Skulder Förskott, Passiva tillgångar tillgångar regleringar sammanlagt kapital sammanlagt lån skuld sammanlagt res.reg. sammanlagt If Skadeförsäkring Skade-Tapiola Skade-Pohjola Fennia Lokalförsäkring Andelsbankernas A-Vakuutus Veritas Skadeförsäkring Turva Pohjantähti Ålands Garantia Redarnas Bothnia International Alandia Pankavara Europeiska Valion Spruce Vakuutus Alma Palonvara Bolagen sammanlagt

23 Finansbranschens Centralförbund Bilaga 5 Livförsäkringsbolagens premieinkomster i Finland 2007 (1000 ) Marknadsandel, Kapitali- Grupp- Annan Fondanknuten Annan Fondanknuten Annan Direkt- Premie- direkt- Fondanknuten serings- Annan livf. för grupp- individuell individuell grupp- grupp- försäkring Åter- inkomsten försäkring livförsäkring avtal livförsäkring arbetstagare livförsäkring pensionsf. pensionsf. pensionsf. pensionsf. sammanlagt försäkring sammanlagt % OP-Liv ,7 Nordea Liv ,4 Sampo Liv ,8 Liv-Tapiola ,0 Veritas Liv ,6 Suomi ,9 Föret.-Liv-Tapiola ,3 Fennia Liv ,3 Kaleva ,9 Duo ,4 Liv-Alandia ,1 Retro ,0 Inh. bolag sammanlagt ,3 Inh. bolag sammanlagt Förändring, % -8,8-6,0-29,0-0,3 9,8 17,2-7,8 52,1 3,5-9,7 7,2-9,7 Skandia ,2 Handelsbanken Liv ,5 Alla bolag sammanlagt ,0 Alla bolag sammanlagt Förändring, % -8,1-6,0-29,0-0,3 9,9 17,3-7,4 52,1 3,5-8,5 7,2-8,4

24 Finansbranschens Centralförbund Bilaga 6 Livförsäkringsbolagen, resultaträkning 2007 (1000 ) Intäkter Uppskrivn. av Förändring Kostnader Övriga Förändring i Räkenskaps- Premie- av placerings- placeringar och Ersättnings- i premie- Driftskost- av placerings- intäkter och Direkta avskrivningsdiff. periodens inkomst verksamheten korrig. av dem kostnader ansvaret nader verksamheten kostnader skatter och reserveringar vinst/förlust Nordea Liv OP-Liv Sampo Liv Liv-Tapiola Veritas Liv Suomi Fennia Liv Föret.-Liv-Tapiola Kaleva Duo Liv-Alandia Retro Livbolagen sammanlagt Livförsäkringsbolagens balansuppgifter 2007 (1000 ) AKTIVA PASSIVA Placeringar som Reserve- Ansvarsskuld Immateriella täckning av Övriga Resultat- Aktiva Eget ringar Kapital- Ansvars- avseende Skulder Förskott, Passiva tillgångar Placeringar fondförsäkringar Fordringar tillgångar regleringar sammanlagt kapital sammanlagt lån skuld fondförsäkringar sammanlagt res.reg. sammanlagt Nordea Liv Sampo Liv OP-Liv Suomi Liv-Tapiola Kaleva Veritas Liv Fennia Liv Föret.-Liv-Tapiola Liv-Alandia Duo Retro Livbolagen sammanlagt

25 Finansbranschens Centralförbund Bilaga 7 Arbetspensionsbolagens premieinkomster i Finland 2007 (1000 ) Direkt- Premie- Marknadsförsäkring Åter- inkomsten andel 2007 ArPL FöPL sammanlagt försäkring sammanlagt % Varma ,5 Ilmarinen ,4 Pensions-Tapiola ,0 Pensions-Fennia ,6 Etera ,9 Veritas Pension ,4 Pensions-Alandia ,3 Sammanlagt ,0 Pensionsbolagen Förändring, % 4,0 6,8 4,2 4,2 Arbetspensionsbolagen, resultaträkning 2007 (1000 ) Intäkter Förändring Driftskost- Kostnader Övriga Förändring i Räkenskaps- Premie- av placerings- Ersättnings- i premie- nader, lagst. av placerings- intäkter och Direkta avskrivningsdiff. periodens inkomst verksamheten kostnader ansvaret avgifter verksamheten kostnader skatter och reserveringar vinst/förlust Varma Ilmarinen Pensions-Tapiola Pensions-Fennia Etera Veritas Pension Pensions-Alandia Sammanlagt Arbetspensionsbolagens balansuppgifter 2007 (1000 ) AKTIVA PASSIVA Reserve- Immateriella Övriga Resultat- Aktiva Eget ringar Ansvars- Skulder Förskott, Passiva tillgångar Placeringar Fordringar tillgångar regleringar sammanlagt kapital sammanlagt skuld sammanlagt res.reg. sammanlagt Varma Ilmarinen Pensions-Tapiola Etera Pensions-Fennia Veritas Pension Pensions-Alandia Sammanlagt

26

27

28 FC Finansbranschens Centralförbund Bulevarden Helsingfors Fax

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006... 1 Försäkringsmarknadens allmänna

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2010

Försäkringsbolagen i Finland 2010 Försäkringsbolagen i Finland 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys 1 (21) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag.

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag. PRESSMEDDELANDE 4/2008 5.6.2008 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 31.3.2008 Försäkringsbolagens solvens sjönk under årets första kvartal. Den viktigaste orsaken till försämringen av solvensen var den exceptionellt

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys Sidan 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Nyckeltal 11 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens utjämnade

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Känslighetsanalys

Läs mer

Försäkringsbolagen 2008

Försäkringsbolagen 2008 1 (7) Utgivare Finansinspektionen Redaktör Juhani Peltola Tel. 010 8315538 juhani.peltola@fiva.fi Titel Försäkringsbolagen 2008 Innehåll Text och tabeller Referat Resultaträkning, balansräkning och deras

Läs mer

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING STATISTIKUNDERSÖKNING 1(28) 3.10.2008 STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Allmänt Försäkringsinspektionen publicerar årligen en statistikundersökning om lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik olycksfallsförsäkring 23 212, statistik 2.9.213 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Utbetalda ersättningar 3 Driftskostnader

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, statistik olycksfallsförsäkring 24 213, statistik 31.1.214 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Ersättningar 3 Driftskostnader 4 Ansvarsskuld

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Försäkringsbolagen 2010

Försäkringsbolagen 2010 1 (7) Utgivare Finansinspektionen Redaktör Merja Stenberg Tel. 010 831 5537 merja.stenberg@fiva.fi Titel Försäkringsbolagen 2010 Innehåll Text och tabeller Referat Resultaträkning, balansräkning och deras

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2007 PRESSMEDDELANDE 2/2008 13.3.2008 1 (7) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2007 Utvecklingen av försäkringsanstalternas relativa solvens var oenhetlig mellan

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsverksamhetens avkastning

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsverksamhetens avkastning Veritas Pensionsförsäkring Bokslut PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till resultaträkningen Noter

Läs mer

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Merkur Lectures in Business Satu Huber 23.9.2011 23.9.2011 1 1.Det finländska pensionssystemet 2.Placeringsverksamhetens roll vid finansiering

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15 B I L A G A 3 2007 Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2006 Innehåll Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2006 15 Arbetsförsäkringsbolagens

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007 PRESSMEDDELANDE 5/2007 7.9.2007 1 (8) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007 Försäkringsanstalternas solvens ökade under perioden januari juni. Aktiemarknadens

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -745 (1 259) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS PRESSMEDDELANDE 4/2007 1 (6) 8.6.2007 FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 31.3.2007 Försäkringsbolagens solvens utvecklades gynnsamt under årets första kvartal. Skadeförsäkringsbolagens sammanräknade verksamhetskapital

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2015

Försäkringsverksamhet 2015 Finansiering och försäkring 2016 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 119,3 miljarder euro i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 1 Femårsöversikt (1 000 euro) 2004 2005 2006 2007 2008 Premieinkomster Redovisad premieinkomst 16 831 17 508 18 699 18 157 21 231 16,9 % Omsättning Premieintäkter

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2012 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2012 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring i eget kapital 6 Nyckeltal

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 15.2.2013 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Finlands ekonomi var nära en recession år 2012. Den ekonomiska

Läs mer

Varmas bokslut 2013 13.2.2014

Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordhög solvens Totalavkastningen på placeringarna 3,2 miljarder euro, dvs. 9,0 % Placeringarnas marknadsvärde 37,7 miljarder

Läs mer

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehåll Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Resultaträkning Balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI JUNI 2016 Verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2016 Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling var anspråkslösa, vilket

Läs mer

Skadeförsäkringsbolagens säkerhetsreserv som fullgott riskkapital

Skadeförsäkringsbolagens säkerhetsreserv som fullgott riskkapital 2009-11-19 Försäkringsförbundets inställning till Skadeförsäkringsbolagens säkerhetsreserv som fullgott riskkapital Skadeförsäkringsbolag får göra avsättningar till en säkerhetsreserv. Det maximala beloppet

Läs mer

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip under åren 2008 och 2009

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip under åren 2008 och 2009 1 (24) I undersökningen behandlas följande: Utredningens centrala innehåll 1 Bakgrund 2 Skälighetsprincipen 3 försäkringsbolagens överskott och dess användning 6 Målsättningarna för utbetalningen av tilläggsförmåner

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

Etapp 2 trafikljusmodellen skadebolag och försäkringsrisker inkluderas i modellen från och med 2007

Etapp 2 trafikljusmodellen skadebolag och försäkringsrisker inkluderas i modellen från och med 2007 PROMEMORIA Datum 006-05-3 FI Dnr 06-4001-30 Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Etapp trafikljusmodellen

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.11.2002, kl. 12.00 DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 33,7 Me (20,6 Me år 2001). Försäljningen

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Information till dig som är pensionssparare i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar

Information till dig som är pensionssparare i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Information till dig som är pensionssparare i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Information till dig som är pensionssparare i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PEN- SIONSKASSORNAS SOLVENS

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PEN- SIONSKASSORNAS SOLVENS PRESSMEDDELANDE 1/2007 7.3.2007 1 (7) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PEN- SIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2006 Försäkringsanstalternas solvens utvecklades gynnsamt under året. De beslut om

Läs mer

ANDELSBANKSGRUPPEN BOKSLUT 2001

ANDELSBANKSGRUPPEN BOKSLUT 2001 ANDELSBANKSGRUPPEN BOKSLUT 2001 Andelsbankscentralen Postadress: PB 308, 00101 Helsingfors Besöksadress: Industrigatan 1b, 00510 Helsingfors Telefonväxel: (09) 4041, telefax: (09) 404 3703 Internetadress:

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 2 Förkortad version innehåller - verksamhetsberättelse - styrelsens förslag till dispositon av bolagets vinst - resultat information Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen Patientförsäkringens syfte Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 Målnummer: 4131-93 Avdelning: 3 Avgörandedatum: 1994-04-28 Rubrik: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Hur har arbetspensionspengarna Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Hur har arbetspensionspengarna Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen bilaga Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2007 Hur har arbetspensionspengarna placerats i klasser? Reijo Vanne 12 Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen 14 Arbetspensionsanstalternas

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Fennia 2010. Verksamhetsberättelse och bokslut

Fennia 2010. Verksamhetsberättelse och bokslut Fennia 2010 Verksamhetsberättelse och bokslut Fennia 2010 Verksamhetsberättelse och bokslut 3 Verkställande direktörens översikt 4 Styrelsens verksamhetsberättelse 7 Bokslut 7 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

Livförsäkring och avkastning av kapital

Livförsäkring och avkastning av kapital Livförsäkring och avkastning NFT 4/2002 av kapital Livförsäkring och avkastning av kapital av Matti Ruohonen Matti Ruohonen matti.ruohonen@veritas.fi Många livförsäkringsbolag är numera dotterbolag i grupper,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14)

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER 3 1 ALLMÄNT 3 1.1 F örsäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt

Läs mer

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd (januari 2016) 5.486.000 Förväntad BNP-utveckling + 1,2 % Inflation 2015 (prognos) - 0,2 % Arbetslöshet

Läs mer

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG Rapporten omfattar följande bolag: - Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) - Reda Pensionsadministration AB - Folksam Fondförsäkringsaktiebolag

Läs mer

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst?

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? 1 Vad består vår bostadstjänst av? Vare sig du vill köpa ditt första egna hem eller byta ut ditt nuvarande, har vi ett lämpligt bolån just för dig. Vi sköter också

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Varmas bokslut Bokslut 2015

Varmas bokslut Bokslut 2015 Varmas bokslut 2015 11.2.2016 1 Bra resultat enligt Varmas centrala mätare 4,2 % Placeringarnas avkastning 41,3 md Placeringarnas marknadsvärde, 860 000 Finländares arbetspensionsskydd 10,0 md Solvenskapital,

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

Bokslutskommuniké för MindArk PE - januari december 2006 samt resultatrapport för det fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké för MindArk PE - januari december 2006 samt resultatrapport för det fjärde kvartalet MindArk PE AB (publ) utvecklar och driver Entropia Universe, ett internetbaserat virituellt universum för handel och interaktiv underhållning med en verklig ekonomi. Bolaget ingår inte i någon koncern

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar SPP 2007-06-01 1 (7) Svar från SPP på frågor beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Omfattning av försäkringsavtalen 1.

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Omvärlden...3 Koncernens resultat...4 Riskhantering...6 Koncernens riskposition...7 Kapitaltäckningen...9

Läs mer

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. 2006 Bokslut

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. 2006 Bokslut Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 2006 Bokslut Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper Noter

Läs mer