Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007"

Transkript

1 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar nya placeringar Placeringsintäkternas utveckling bostadsbestånd

4

5 Allmänt I likhet med de föregående åren dominerade aktierna återigen kraftigt inom placeringarna år De stegrade aktiekurserna ledde till att aktierna utgjorde den största placeringsposten. Om man ser till avkastningen var aktierna vid sidan av fastigheterna försäkringsbolagens klart bästa placeringar. Avkastningen från räntemarknaden var återigen anspråkslös. Uppgifterna om försäkringsbolagens placeringar till gängse värde baserar sig på bolagens bokslut och uppgifterna om placeringar i utlandet på de placeringsrapporter som bolagen gör upp varje kvartal. Uppgifterna om nya placeringar bygger också på kvartalsrapporterna. Dessutom har bolagen blivit tillfrågade om fastighetsplaceringar som gjorts under året och om fastigheternas antal. Uppgifterna om avkastningen på placeringarna har tagits ur boksluten. 60 placeringar till gängse värden mrd Finansmarknadsinstrument Aktier och andelar Fastighetsplaceringar Lån Övriga placeringar

6 placeringar sammanlagda placeringar till gängse värde uppgick till 112 miljarder euro. Placeringarna ökade med över 4 procent. Av placeringarna låg 47 procent i aktier, 40 procent i finansmarknadsinstrument och 9 procent i fastigheter (inklusive lån till egna fastighetsbolag). Lånen utgjorde knappt 3 procent. De övriga placeringarna stod för ca en procent. Värdet av aktierna och andelarna uppgick till 52 miljarder euro, en ökning med 15 procent. Deras andel av samtliga placeringar var den största någonsin, 47 procent mot 42 procent året innan. Bokslutsuppgifterna skiljer inte ut direkta aktieplaceringar från fondandelar, men av placeringsrapporterna framgår att fondandelarna redan uppgår till inemot 26 miljarder euro. Inom fondplaceringarna var ökningen 16 procent. Av de direkta aktieplaceringarna kanaliserades ännu över hälften till objekt i hemlandet medan däremot två tredjedelar av fondplaceringarna var utländska. Finansmarknadsplaceringarna uppgick till totalt 45 miljarder euro. Största delen, ca 38 miljarder euro, utgjordes av masskuldebrevslån, varav 86 procent var utländska. Finansmarknadsplaceringarna minskade med över 7 procent, knappt 4 miljarder euro från året innan. Masskuldebreven noterade en minskning inom den utländska sektorn, på hemmamarknaden ökade masskuldebrevslånen något. Fastighetsplaceringarna uppgick till drygt 10 miljarder euro. Även om beloppet alltjämt något ökade låg deras andel av placeringarna på oförändrade 9 procent. Placeringarna i fastighetsfonder uppgick i slutet av år 2007 till 1,2 miljarder euro. placeringar Till gängse värden totalt 111,8 mrd. Fastighetsplaceringar Lån 2,9% Övriga placeringar 1,2% 9,0% 46,5% Aktier och andelar 40,4% Finansmarknadsinstrument 4

7 placeringsbestånd (till gängse värden) Pensionsbolagen Livbolagen Skadebolagen Sammanlagt mrd. % mrd. % mrd. % mrd. % Aktier och andelar 37,2 50,8 11,8 41,8 3,0 28,7 52,0 46,5 Finansmarknadsinstrument 25,4 34,7 14,0 49,7 5,8 55,5 45,2 40,4 Fastighetsplaceringar 7,4 10,1 1,9 6,6 0,8 8,0 10,1 9,0 Lån 2,8 3,9 0,1 0,4 0,3 2,5 3,2 2,9 Övriga 0,4 0,5 0,4 1,5 0,6 5,4 1,3 1,2 Sammanlagt 73,2 100,0 28,2 100,0 10,5 100,0 111,8 100,0 - varav plac. i Finland 38,3 48,6 44,2 41,4 Lånebeståndet ökade något, med 6 procent, till 3,2 miljarder euro. Av samtliga placeringar har 59 procent gjorts utomlands, vilket är något mindre än året innan. Inom de utländska placeringarna inträffade samma förändring som inom hela beståndet, dvs. fondandelarnas och aktiernas andelar ökade klart. Av de utländska placeringarna utgjordes 33 miljarder euro av masskuldebrev, 18 miljarder av fondandelar och 12 miljarder euro av aktier. De övriga placeringarna, främst placerings- och företagsbevis, uppgick till knappt 4 miljarder euro. placeringar Geografisk fördelning Övriga områden 24,6% 41,4% Finland 33,9% Euroområdet i övrigt 5

8 nya placeringar 2007 Under de senaste åren har bolagens nya placeringar allt mera kanaliserats till utländska objekt. Av de nya placeringarna år 2007 gick 72 procent till utlandet. En nyhet var i alla fall, att för första gången blev nettoplaceringarna utomlands negativa. De inhemska nettoplaceringarna ökade däremot; en ökning noterades inom samtliga placeringskategorier. De största nettoplaceringarna gjordes återigen i fondandelar, för totalt 3,9 miljarder euro. Masskuldebrevsplaceringarna uppvisade ett negativt nettobelopp på 7,2 miljarder euro. Minskningen var kraftigast under det andra kvartalet. Speciellt de utländska placeringarna minskade, medan däremot de inhemska nettoplaceringarna i masskuldebrevslån var svagt positiva. Av de nya masskuldebrevslånen placerades emellertid närapå 90 procent i utländska papper. Nya placeringar i aktier företogs till ett belopp av 18,1 miljarder euro och aktier realiserades till ett värde av 15,2 miljarder euro. En lätt förskjutning mot utländska objekt skedde alltjämt för aktieplaceringarnas del. Nettoplaceringarna i finländska aktier ökade med 1 miljard euro, medan nettoplaceringarna i utländska aktier ökade med 2 miljarder euro. Av de nya aktieplaceringarna gällde 63 procent utländska aktier. Vid en granskning av hela året var fondplaceringarna den kategori som ökade mest. Nya fondandelar anskaffades till ett värde av 13,6 miljarder euro. Nettoplaceringarna uppgick till 3,9 miljarder euro, vilket var den största nettoplaceringsposten. Av nettoökningen var störta delen hänförbar till utländska fonder, men också de inhemska fonderna uppvisade en nettoökning med drygt 500 miljoner euro. Mot slutet av året minskade placeringarna i fonder och en tilltagande försäljning noterades. Under det sista kvartalet var nettoplaceringarna i fonder något negativa. placeringar år 2007, mrd. Försälj- Nya ningar Netto Finansmarknadsinstrument 26,8 34,0-7,2 Aktier och andelar 18,1 15,2 2,9 Placeringsfonder 13,6 9,6 3,9 Fastighetsplaceringar 1,8 0,9 0,8 Skuldebrevsfordringar 1,2 1,0 0,2 Sammanlagt 61,4 60,7 0,6 Bolagen håller på att ändra sin linje i fråga om fastighetsplaceringar. I stället för direkt ägande av fastigheter satsade bolagen allt mera på fastighetsfonder, i vilka bolagen år 2007 placerade till ett värde av 760 miljoner euro. Övriga nya fastighetsplaceringar gjordes för 990 miljoner euro, dvs. något mera än fondplaceringar. Värdet av de realiserade fastigheterna var totalt 9200 miljoner euro. Fastighetsplaceringarna gällde med ett par undantag objekt i Finland, fastighetsfonderna är däremot i huvudsak utländska. 6

9 FC sänder varje år ut en enkät till bolagens fastighetsenheter med en förfrågan om nya placeringar i fastigheter, direkta placeringar eller via fastighetsbolag ägda fastigheter. Fördelningen nedan och de nya fastighetsplaceringarnas belopp baserar sig på denna enkät. Placeringarna år 2007 har huvudsakligen gällt affärsfastigheter; i denna typ av fastigheter placerades 626 miljoner euro. Placeringarna i bostäder uppgick till 60 miljoner euro och i industrifastigheter till 153 miljoner euro. I slutet av år 2007 ägde bolagen bostäder, vilket är 136 bostäder färre än år De av bolagen ägda bostädernas genomsnittliga storlek var 58 m 2. Bolagen har redan i några års tid varit indirekta ägare, dvs. de äger bostäder via fastighetsplaceringsbolag och fastighetsfonder. Antalet på så sätt ägda bostäder uppgår redan till över Affärs- och industrilokalerna i bolagens ägo hade i slutet av fjolåret en volym på över 5 miljoner m 3. Nya fastighetsplaceringar fördelade på placeringsobjekt åren Objekt milj. % milj. % milj. % milj. % Markområden 11,1 1,6 6,8 0,8 70,4 5,9 89,9 5,1 Bostadsfastigheter 84,6 12,2 74,9 8,8 73,5 6,2 59,9 3,4 Affärs- och kontorsfast. 422,4 61,0 496,2 58,2 384,5 32,4 626,2 35,8 Industrifastigheter 111,9 16,1 96,8 11,4 139,1 11,7 153,2 8,8 Fastighetsfonder 63,0 9,1 178,0 20,9 520,4 43,8 758,4 43,3 Övriga fastighetsplac ,7 3,6 Sammanlagt 693,0 100,0 852,7 100,0 1187,9 100,0 1750,4 100,0 milj nya fastighetsplaceringar milj Affärsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Fastighetsfonder

10 De nya lånen uppgick till 1,2 miljoner euro, vilket är något mer än år Amorteringarna utgjorde 1,0 miljarder euro, dvs. lånebeståndet ökade med ca 200 miljoner euro. Medelräntan på nya lån steg klart och låg på 5,6 procent. Placeringsintäkternas utveckling 2007 Placeringsintäkterna utvecklades mycket positivt år Intäkterna av placeringarna var 20 procent högre än år Av intäkterna på 13 miljarder euro stod försäljningsvinsterna för den största delen, över 5 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 11 procent. Relativt sett ökade emellertid kategorin dividendintäkter mest, med hela 43 procent. Kategorin övriga intäkter ökade med 41 procent till över 4 miljarder euro. Däremot var ökningen i ränteintäkterna endast 6 procent, även om beloppet i euro, över 2 miljarder, var betydande. Placeringskostnaderna uppvisade däremot en bekymmersam utveckling; de ökade med 62 procent. Värdeminskningarna närapå trefaldigades till inemot 2 miljarder euro. Då därtill kostnaderna för övriga placeringar ökade med 46 procent och försäljningsförlusterna likaså med ökade med 27 procent blev nettointäkterna av placeringarna enligt resultaträkningen 13 procent lägre än år Placeringskostnaderna år 2007 uppgick till totalt inemot 7 miljarder euro. Nettointäkterna till gängse värde blev ca 30 procent lägre än år 2006, totalt 5,5 miljarder euro, vilket utgör 5,0 procent av det i rörelsen bundna kapitalet. Mest intäkter gav aktieplaceringarna, över 3 miljarder euro. Den bästa avkastningen gav i sin tur fastighetsplaceringarna med en avkastning på närmare 10 procent. Mest kapital var bundet i masskuldebrevslån, men deras avkastning stannade på 1,4 procent. Nettoavkastning av försäkringsbolagens placeringar till gängse värde 2007 Bundet kapital Nettointäkter Avkastning milj. milj. % Aktier och andelar ,5 Fastighetsplaceringar ,9 Masskuldebrevslån ,4 Andra finansmarknadsinstrument och depositioner ,6 Lånefordringar ,9 Övriga placeringar ,9 Sammanlagt ,0 8

11 Nettoavkastning av placeringar till gängse värden % av bundet kapital* % % Skadebolag Pensionsbolag Livbolag * % av placeringar till gängse värden i pensionsbolag före år 2002 och i andra bolag före år I pensionsförsäkringsbolagen uppgick intäkterna av placeringarna till 9 miljarder euro, en ökning med 20 procent och främst en följd av ökade dividendintäkter och övriga intäkter. Kostnaderna ökade med 68 procent och nettointäkterna enligt resultaträkningen uppgick till 4 miljarder euro, en siffra som var 12 procent lägre än året innan. Nettointäkterna till gängse värde var 31 procent lägre än år 2006, men uppgick dock till 4 miljarder euro, vilket motsvarar en 5,4 procents avkastning. Inom livförsäkringsbolagen uppgick nettointäkterna av placeringarna till drygt 3 miljarder euro, vilket var 22 procent mera än året innan, främst en följd av en god utveckling inom dividendintäkter och övriga intäkter. Kostnaderna ökade med 45 procent, vilket ledde till att nettointäkterna enligt resultaträkningen var över 16 procent lägre än år I livbolagen var nettoplaceringsintäkterna till gängse värde 1,2 miljarder euro, vilket motsvarar en avkastning på 4,3 procent. Inom skadeförsäkringsbolagen ökade nettointäkterna av placeringsverksamheten med 16 procent till ca 900 miljoner euro. Kostnaderna ökade med över 60 procent till 400 miljoner euro, varför ökningen av nettointäkterna enligt resultaträkningen blev 5 procent lägre än året innan.. Därtill minskade värderingsdifferenserna, varför nettointäkterna till gängse värde stannade på 450 miljoner euro, vilket motsvarar en avkastning på 4,3 procent. 9

12 Specificering av nettointäkterna från placeringsverksamheten 2007, milj. Pension Liv Skade Sammanlagt Förändring Intäkter av placeringsverksamheten % Intäkter av placeringar i koncernföretag ,1 Intäkter av plac. i ägarintresseföretag ,8 Intäkter av fastighetsplaceringar ,2 Intäkter av övriga placeringar ,7 Sammanlagt ,2 Dividendintäkter sammanlagt ,6 Ränteintäkter sammanlagt ,1 Övriga intäkter sammanlagt ,4 Sammanlagt ,2 Återförda nedskrivningar ,8 Försäljningsvinster ,4 Sammanlagt ,3 Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplac ,2 Kostnader för övr. placeringar ,9 Räntekostnader och övriga kostnader för främmande kapital ,1 Sammanlagt ,1 Nedskrivningar ,1 Planenliga avskrivningar på byggnader ,0 Sammanlagt ,2 Försäljningsförluster ,5 Sammanlagt ,2 Nettointäkter före uppskrivningar och korrigeringar ,5 Uppskrivning av placeringar ,5 Korrigering av uppskrivning av placeringar ,9 Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt resultaträkningen ,8 Fondförsäkringarnas andel av intäkterna -245 Förändring i värderingsdifferenser Nettointäkter av placeringsverksamheten till gängse värden ,9 Bundet kapital Nettoavkastning av placeringar % av bundet kapital 5,4 4,3 4,3 5,0 7,8 10

13 bostadsbestånd ARAVA- Bost. m. statl. Övrigt År bestånd räntestöd bostadsbestånd Sammanlagt bostadsbestånd Antalet bostäder åren Övrigt bostadsbestånd Bostäder med räntestöd ARAVA-bestånd

14

15

16 FC Finansbranschens Centralförbund Bulevarden Helsingfors Fax

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010 Finansiell statistik Årsöversikt 21 Utestående bostadslån efter ursprunglig löptid, 31.12.21 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 % År Finlands Bank Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik Statistikenheten

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

TALLETUSSUOJARAHASTO

TALLETUSSUOJARAHASTO TALLETUSSUOJARAHASTO INSÄTTNINGSGARANTIFONDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Fondens syfte... 1 2 Fondens medlemmar... 1 3 Verksamhetsmiljö... 2 4 Verksamhetens prioriterade områden... 2 5 Ersättningsfall...

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25)

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Innehållsförteckning Den finländska banksektorns stabilitet står alltjämt på fast grund, men finansmarknadsturbulensen ökar osäkerheten Banksektorns

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari 2014 2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Ida Hilander* Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige STUDIE PÅ UPPDRAG AV VILLAÄGARNA RAPPORT FRÅN POUSETTE EKONOMIANALYS NOVEMBER 2013 Sammanfattning och slutsatser Är bankernas vinster på den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Försäkringsanstalternas placeringar

Försäkringsanstalternas placeringar Anvisning 1 (11) Senaste ändringen 31.12.2014 VG Försäkringsanstalternas placeringar Genom VG-rapporteringen utreds försäkringsanstalternas placeringsverksamhet kvartalsvis. Uppgifterna används för Finansinspektionens

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Placerarens ränteguide 2011

Placerarens ränteguide 2011 Placerarens ränteguide 2011 www.porssisaatio.fi Räntorna som en del av ekonomin... 4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten... 7 Direkta ränteplaceringar... 9 Räntefonder...19 Spar-

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 52 KS 2012-0236 KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer