Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997"

Transkript

1 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering 4 C. Livförsäkringsbolagen Nyteckning, Försäkringsgrenar 6 Marknadsandelar, Nyteckning TOTALT och Premieinkomst 7 Nyteckning Totalt 8 Premieinkomst 9 Premieinkomst efter bolagstyper, tabell och diagram D. Skadeförsäkringsbolagen Inbetalda premier fördelade på verksamhetsgrenar Marknadsandelar: Bestånd 2 Antal anmälda skador 4 Information och redovisande bolag 5 Redovisade uppgifter avser endast svensk försäkring och inte en koncerns utländska verksamhet. Holmia Livförsäkring AB är nytt livförsäkringsbolag. SPP Fritt Val Livförsäkringsaktiebolag har bytt namn till SPP Livförsäkring AB och SPP Fritt Val Fondförsäkringsaktiebolag till SPP Liv Fondförsäkringsaktiebolag. Yorkshire har bytt namn till General Accident.

2 Livförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Livförsäkring : 996:2 996:3 996:4 997: Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, (placerings- och anläggningstillgångar) Förändring Svenska Utländska TOTALT Livförsäkringsbolagens placeringar i Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt ) Totalt () Förändring senaste kvartal, Förändring från årets början, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING Ansvar LivAB AÄP FBF Liv Folksam Liv Förenade Liv Holmia Liv LF Liv LIVIA Salus SEB Liv SHB Liv Skandia Liv SparLiv SPP Liv AB Trygg Liv WASA Liv FONDFÖRSÄKRING FolksamFond LF Fondliv SEB Fond SHB Fond SkandiaLink SparFond SPP FV Fond TH Fri Plac WASA Fond AVTALSFÖRSÄKRING AFA AMF Pension KFA SPP skyddat ÖVRIGA Järnvägsmän Sverige Re TOTALT ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken)

3 Skadeförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Skadeförsäkring : 996:2 996:3 996:4 997: Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, (placerings- och anläggningstillgångar) Förändring Svenska Utländska TOTALT Skadeförsäkringsbolagens placeringar i Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt ) Totalt () Förändring senaste kvartal, Förändring från årets början, AMF Trygg AMF-Sjuk AMFK Ansvar Anticimex Assuransföreningen Atlantica BrandfVerket Brandkont Europeiska Folksam FPG Föreningsbanken Göta-Lejon Holmia Järnvägen LFgruppen LTF SafeInt Sirius Inter Skandiakoncernen SOFAB-gruppen StErik Storebrand Sverige SveLand Svenska Brand Telia Trygg-Hansa Volvia WASA WASA Förvaltning TOTALT Ansvar: Länsförsäkringsgruppen: Skandia (konc): WASA Förvaltning: Ansvar Sak öm s LF AB Dial WASA Garanti Ansvar Sak A B Länsbolagen(redovisar ej bl. P A) FörsäkringsAB Skandia WASA Inter AGRIA Skandia Nord WASA Sak Specialf. AB Stockholm Re Skandia Inter KFF Sleipner Folksam (konc): SOFAB-gruppen Trygg-Hansa: Folksam Sak Kapitalpalceringar: endast Aktsam Folksam inter SOFAB Suecia Trygg-Hansa ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken)

4 Redovisning av kollektiv konsolidering. Livförsäkring Bolag Individuell livförsäkring och gruppförsäkring med grunder. Kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkring. Konsolideringskapital Konsolideringsnivå Konsolideringskapital Konsolideringsnivå (Buffertkapital) (Buffertkapital) 96.2 (B) (B) (B) (B) 97.3 Ansvar LivAB ,3 8, FBF Liv , 27, Folksam Liv ,5 27, ,5 27, Förenade Liv ,3 235, ,5 29,4 LF Liv , 23, , 23,5 LIVIA ,6 2, 3 9,5 2,6 SHB Liv ,4 6, SPP Liv AB ,2 44, ,2 44,4 Skandia Liv , 2, , 2,9 SparLiv ,7 22, ,9 23, WASA Liv ,,7 9 5,,7 TOTALT ,3 9, , 39, AMF Pension ) ,9 23,6 SPP skyddat ) , 52,4 Bolag Samtliga verksamhetsgrenar. Konsolideringskapital Konsolideringsnivå (Buffertkapital) 96.2 (B) (B) 97.3 Ansvar LivAB 3 8,3 7,9 FBF Liv ,9 269,5 Folksam Liv ,5 27, Förenade Liv ,4 28, LF Liv , 23,5 LIVIA ,6 2, SHB Liv ,4 6,7 SPP Liv AB ,2 44,4 Skandia Liv , 2,9 SparLiv ,7 22,5 WASA Liv ,,7 TOTALT ,9 23, AMF Pension ) ,9 23,6 SPP skyddat ) , 52,4 Tillgångar i marknadsvärden BUFFERT- KAPITAL BK Återbäringsmedel i marknadsvärde ÅB Garanterat åtagande LIVBOLAGENS TILLGÅNGAR SKULDER GÅ totalt planerad återbäring Buffertkapitalet, eller det s k kollektiva konsolideringskapitalet, är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de garanterade åtagandena och återbäringsmedel i marknadsvärde. Buffertkapitalet innehåller de medel som bolaget lagt undan som en buffert att användas om t ex återbäringsräntan under en period kommit att ligga något högre än den konstaterade avkastningen. Med konsolideringsnivå avses konsolideringsgraden beräknad kring nivån.konsolideringsnivån definieras som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångar i marknadsvärde och summan av återbäringsmedel i marknadsvärde (ÅB) och garanterat åtagande (GÅ). Förändringar i livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt är mycket långsiktiga. Uppgifterna per 97.3 är uppskattade, preliminära, värden. ) Kollektivavtalsförsäkringsbolagen AMF pension och SPP fördelar överskottet enligt andra principer än övriga bolag. (B): Perioden avser bokslutsrapporteringar - 4 -

5 Livförsäkring Redovisning av fastighetsinnehav () I Sverige. Bostadsfastigheter 2. Kontor-/affärsfastighet. 3. Industrifastigheter per: Värdering per: (B) 4. Övriga fastigheter Bolag Ansvar LivAB , FBF Liv 7 5,2 28 5, Folksam Liv 5 8, 25 8, 423 9,3 4 5,7 Förenade Liv LF Liv 284 6, , 8 9,3 - - LIVIA , SHB Liv 27 6, 53 6,4 23 3,8 - - Skandia Liv 39 6, 49 6,4 2 6,3 24 6, WASA Liv 434 5, ,6 5 3, 65 8,4 AMF Pension 9 7, ,8 2 2, SPP skyddat 43 6,2 59 5, , , I utlandet. Bostadsfastigheter 2. Kontor-/affärsfastighet. 3. Industrifastigheter 4. Övriga fastigheter Bolag Folksam Liv , LF Liv , SPP skyddat 4 8, , , ,8 Anmärkning: Med direktavkastning avses driftnettot för fastigheter. Driftnettot definieras som, se Finansinspektionens författningssamling FFFS 992:3, hyresintäkter minskade med driftkostnader, fastighetsskatt, underhållskostnader samt, i förekommande fall, tomträttsavgäld. (B): Perioden avser bokslutsrapporteringar - 5 -

6 Nyteckning Livförsäkring Försäkringsgrenar Individuell försäkring Årlig premie Traditionella livbolag Engångspremie Årlig premie Fondförsäkringsbolag Engångspremie Årlig premie Summan av Traditionell försäkring och fondförsäkring År: 997 Period: -3 År: 997 Period: -3 År: 997 Period: * 36 Engångspremie * 4 Tjänstepensionsförsäkring med grunder Övrig livförsäkring med grunder Kapitalförsäkring Livränteförsäkring Pensionsförsäkring Livförsäkring utan grunder Ouppsägbar sjuk- och olycksfallsförsäkring Tjänsteanknuten försäkring Övrig försäkring Gruppförsäkring Tjänsteanknuten försäkring Tjänstepensionsförsäkring med grunder Tjänstegrupplivförsäkring utan grunder Gruppsjuk- och gruppolycksfallsförsäkring Övrig gruppförsäkring Gruppensionsförsäkring med grunder Grupplivförsäkring utan grunder Gruppolycksfalls- och gruppsjukförsäkring Totalt * = -uell förändring från föregående år

7 Livförsäkring Nyteckning inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) Premieinkomst TOTALT marknadsandel beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = * Årlig premie + Engångspremie Nyteckning År: 995 Period: -2 Årlig premie Engångspremie TOTALT marknadsandel År: 996 Period: -2 Årlig premie Engångspremie TOTALT marknadsandel Premieinkomst År: 996 Period: -2 Bolagsgrupper Bolag Ansvar , Folksam , Folksam Liv FolksamFond Förenade Liv , Föreningsbanken...., Handelsbanken , SHB Liv SHB Fond Järnv.män...., LFgruppen , LF Fondliv LF Liv Livia , Läkarförsäkringar...., S-E-Banken Försäkring , SEB Fond SEB Liv SPP , SPP FV Fond SPP KonkUts SPP Liv AB Salus , Skandiakoncernen , SkandiaLink Skandia Liv SparLiv/SparFond , SparFond SparLiv Trygg-Hansa , TH Fri Plac Trygg Liv WASA , WASA Fond WASA Liv Änke- o Pupillkassan.6..., SAMTLIGA därav Traditionell därav Fond

8 Livförsäkring Marknadsandelar: Nyteckning inom livförsäkring (individuell och grupp) Nyteckning, "totalt" År: 996 Period: -3 Ansvar (.54) Förenade Liv (.52) Folksam (4.3) LFgruppen (3.95) Livia (.42) Övriga (.) WASA (.79) Salus (.9) S-E-Banken Försäkring (7.83) Trygg-Hansa (7.6) Handelsbanken (5.98) SparLiv/SparFond (4.46) Skandiakoncernen (28.48) SPP (2.84) Nyteckning, "totalt" År: 997 Period: -3 Ansvar (.3) Förenade Liv (.46) Folksam (3.3) LFgruppen (3.58) Livia (.65) Salus (.7) Övriga (.62) WASA (.59) S-E-Banken Försäkring (9.2) Trygg-Hansa (5.49) Handelsbanken (8.6) SparLiv/SparFond (4.65) Skandiakoncernen (22.8) SPP (.67) Källa: Finansinspektionens blankett P 2 Sveriges Försäkringsförbund Marknadsandelar, totalt, beräknas schablonmässigt som sammanvägning mellan årlig premie och engångspre mie för bolaget i av motsvarande för samtliga b olag. Sammanvägni ng: * Årlig premie + Engångspremie.

9 Livförsäkring Marknadsandelar: Premieinkomst inom livförsäkring (individuell och grupp) Premieinkomst År: 996 Period: Folksam (.78) Ansvar (.56) Förenade Liv (2.) Övriga (.43) WASA (9.66) LFgruppen (3.84) Livia (2.33) Läkarförsäkringar (.32) Salus (.5) Trygg-Hansa (7.6) S-E-Banken Försäkring (8.42) Handelsbanken (5.2) SparLiv/SparFond (5.86) SPP (.) Skandiakoncernen (33.45) Premieinkomst År: 997 Period: Ansvar (.35) Förenade Liv (3.72) Folksam (5.78) Övriga (.32) WASA (6.89) LFgruppen (2.55) Livia (.6) Salus (.8) Trygg-Hansa (3.4) S-E-Banken Försäkring (9.69) Handelsbanken (7.8) SparLiv/SparFond (6.8) Skandiakoncernen (22.5) SPP (9.84) - 9 -

10 Premieinkomst: Bolagstyper Bolagstyp Traditionella livförsäkringsbolag Fondförsäkringsbolag Avtalsförsäkringsbolag Totalt Livförsäkring År: 996 Period: -3 År: 997 Period: -3 Livförsäkringsrörelsen härav: tjänsteanknuten förs. Livförsäkringsrörelsen härav: tjänsteanknuten förs Premieinkomst År: 996 Period: -3 Avtalsförs.bolag (37.93) Trad.liv (46.88) Fondförs.bolag (5.9) Premieinkomst År: 997 Period: -3 Avtalsförs.bolag (22.54) Trad.liv (45.97) Fondförs.bolag (3.49) - -

11 Inbetalda premier inom skadeförsäkring Skadeförsäkring Direkt affär i Sverige t o m kvartal, Individuellt tecknade försäkringar Avtalsförsäkringar ) Totalt: ) AGB, AGS och TFA Förändr ,9 523,8 6,8 8 96,7-6,6 668,4 9,5 63, -4,4 Avtalsförsäkringar Avgångsbidragsförsäkring (AGB) Sjuk- och olycksfall (AGS) Trygghetsförs. vid arbetsskada (TFA) Totalt , 44,6 924,8 2,5 537, 43,3 523,8 668,4 Individuellt tecknade försäkringar Inbetalda premier till skadeförsäkringsbolagen fördelade på verksamhetsgrenar. Totalt belopp (): 9 592,9 År: 996 Period: -3 Sjuk&olycksfall (8.44) Övriga grenar (.47) Kredit (3.22) Fartyg (3.34) Transport (2.83) Motor (6.4) Företag&Fastighet (33.77) Trafik (.9) Hem&Villa (8.86) Individuellt tecknade försäkringar Inbetalda premier till skadeförsäkringsbolagen fördelade på verksamhetsgrenar. Totalt belopp (): 8 96,7 År: 997 Period: -3 Sjuk&olycksfall (7.49) Övriga grenar (.59) Kredit (.6) Fartyg (3.27) Transport (2.77) Motor (6.2) Företag&Fastighet (34.8) Trafik (2.5) Hem&Villa (2.29) Källa: Finansinspektionens blankett PS

12 75 Separat Hemförsäkring Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar 3/ / Folksam LFgruppen Antal försäkringar 3/3 : 996 Antal försäkringar 3/3 : 997 Trygg-Hansa WASA Skandiakoncernen Ansvar Holmia Utländska bolag SOFAB-gruppen Övriga 75 Villahemförsäkring 3/ / LFgruppen Skandiakoncernen Folksam Trygg-Hansa Antal försäkringar : 3/3 996 Antal försäkringar : 3/ WASA SOFAB-gruppen Utländska bolag Ansvar Holmia Övriga 75 Fritidshusförsäkring 3/ / LFgruppen Folksam Skandiakoncernen Trygg-Hansa Antal försäkringar 3/3 996 : Antal försäkringar 3/3 997 : WASA SOFAB-gruppen Ansvar Utländska bolag Holmia

13 75 Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar Separat båtförsäkring 3/ / Skandiakoncernen LFgruppen Atlantica Antal försäkringar 3/3 996 : Antal försäkringar 3/3 997 : Trygg-Hansa Folksam Utländska bolag Ansvar Övriga 75 Trafikförsäkring 3/ / LFgruppen Folksam Antal försäkringar 3/3 996 : Antal försäkringar 3/3 997 : Trygg-Hansa Volvia Skandiakoncernen WASA Holmia Ansvar SOFAB-gruppen Utländska bolag Not: Skandia: 9.4 inkl. Volvia Not: Skandia: 9.9 inkl. Volvia

14 Skadeförsäkring Antal anmälda skador Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Sep. Hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Sep. Båtförsäkring TOTALT anmälda: varav: Brand Inbrott Vatten Källa: Försäkringsförbundets Månadsstatistik Antalet anmälda skador Redovisande bolag: Ansvar Europeiska Folksam Guardian Holmia Period: -3 - Period: förändring förändring LFgruppen Skandiakoncernen Svenska Brand Trygg-Hansa WASA WASA Förvaltning Antal dödade resp. skadade personer i samband med trafikförsäkringsskador. Anmälda t o m december skadeåret. Antal dödade Antal skadade Dödade Skadade

15 Kvartalsstatistik Tabeller och diagram bygger på uppgifter försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Försäkringsförbundet. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Samtliga uppgifter är preliminära och kan komma att justeras. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat p g a att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Försäkringsförbundet. Kapitalplaceringar redovisas av FI endast för bolag med en placering överstigande 3 miljarder kronor; förbundet har inte någon sådan gräns. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas uppdelad på de två viktigaste försäkringsgrenarna, Individuell livförsäkring och gruppför - säkring med grunder samt Kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkring. Dessutom redovisas samtliga verksamhetsgrenar. I de fall marknadsvärden inte har gått att få fram i tabellerna över Kapitalplaceringar t ex för vissa direktlån och aktier (anläggningstillgångar) har bokförda värden angivits. Viss osäkerhet råder beträffande marknadsvärde - ringen av fastigheter beroende på när värderingen senast skett för respektive fastighet. Nyteckning inom liv- och fondförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, d v s första premien skall vara betald. Försäkringen medräknas i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Uppgiften ingår i beskrivningen av kontantflödet mellan branschen och omvärlden. Redovisande bolag: Kapitalplaceringar (sid 2-3) samt Livbolagens kollektiva konsolidering (sid 4-5): redovisande bolag anges i anslutning till resp. tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt Inbetalda premier, livbolag (sid 6-): samtliga bolag redovisade i tabell på sid 7. Inbetalda premier, skadebolag (sid ): samtliga bolag redovisade i anslut - ning till tabell sid 3 med direkt affär i Sverige, hela SOFAB-gruppen samt följande utländska bolag: AIG, Allianz Nordeuropa, CIGNA, Commercial Union, General Accident, Guardian, UAP, Zürich. Marknadsandelar, skadebolag (sid 2-3): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med verksamhet inom resp. försäkringsgren, hela SOFAB-gruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse

Försäkringstekniska riktlinjer. Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse Försäkringstekniska riktlinjer Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Folksam ömsesidig livförsäkrings styrelse Fastställd: 2014-12-10 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje avsnitt i blanketten.

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje avsnitt i blanketten. Bilaga 3 FFFS 2015:xx Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering - livförsäkringsföretag Ange samtliga belopp i enheter utan decimal. Beloppen får avrundas till närmaste tusen enheter.

Läs mer

2 Å 0 r 0 s 6 redovisning

2 Å 0 r 0 s 6 redovisning Årsredovisning 2006 Innehåll Vd har ordet 2 Folksam Liv Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 17 Resultatanalys 18 Balansräkning 20 Noter 22 Redovisnings- och värderingsprinciper 37 Riskhantering 41

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling 13 och 23. Remissexemplar 2010-12-16 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information

Läs mer

Folksam Årsredovisning 2004

Folksam Årsredovisning 2004 Folksam Årsredovisning 2004 Viktiga händelser under året Folksamgruppen är marknadsledande när det gäller traditionell livförsäkring mätt i premieinkomst. Folksamgruppen är Sveriges näst största fond-

Läs mer

De avsnitt som rapporteras för aktuell period ska markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning.

De avsnitt som rapporteras för aktuell period ska markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning. FFFS 2015:xx Bilaga 3 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering livförsäkringsföretag Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560)

Läs mer