Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik"

Transkript

1 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden har justerats, se sidan 4 i Kvartalsstatistiken. Orsaken är följande: Folksam har under 998 övergått från att redovisa inbetald premie enligt kontantprincipen till att redovisa premieinkomsten enligt bokföringsmässiga principer i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. I premieinkomsten ingår inbetald premie och premie som kan tillgodoföras bolaget med anledning av försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjas före räkenskapsårets utgång. Försäkringsperioden för större delen av försäkringsavtalen inom sjuk- och olycksfallsförsäkring löper per kalenderår medan betalningen sker terminsvis. Detta innebär att en betydande del av premieinkomsten inom sjuk- och olycksfallsförsäkring redovisas under årets första kvartal. I den statistik som redovisades i Kvartalsstatistiken den 5 maj 2 (sidan 4) var dataunderlaget för Folksam enligt en blandning av de gamla och nya principerna. Detta innebar att premierna för första kvartalet 999 var för höga och bolagets marknadsandel blev därför ca,5 procentenhet högre än vad som publicerades för ett år sedan. Efter justering av sidan 4 är marknadsandelarna nu jämförbara över tiden. Arne Sandström

2 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2 a kvartalet 2 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering, återbärings- 4 räntor och totalavkastning C. Livförsäkringsbolagen Marknadsandelar, Nyteckning TOTALT och Premieinkomst 6R uppdelat på traditionell liv och fondförsäkring 7R Nyteckning, Försäkringsgrenar 8R Marknadsandelar och förändring, Nyteckning Totalt 9R Premieinkomst R D. Premier, Liv- och Skadeförsäkring R E. Skadeförsäkringsbolagen Marknadsandelar: Bestånd 2 Marknadsandelar: Inbetalda premier 4R Marknadsandelar för vissa försäkringsgrenar 5R Antal anmälda skador 6 Information och redovisande bolag 7 Specialredovisning: Avtalspension SAF LO 8 Redovisade uppgifter avser endast svensk försäkring och inte en koncerns utländska verksamhet. Kommentarer:. Avtalspension SAF LO är ej inkluderad i nyteckningsredovisningen för 999. För år 2 har den dock inkluderats. Uppgifter per finns på sidorna 8-9. Önskar ni närmare information om hur fördelningen mellan de enskilda bolagen och pensionskassorna är hänvisas ni till FORAs hemsida Välj Valbarometern på FORAs hemsida. 2. SalusAnsvar har fört över sitt skadeförsäkringsbestånd till Svensk Konsumentförsäkring, ägt av Folksam.

3 Livförsäkring Livförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden MSEK : 999:2 999:3 999:4 2: Livförsäkringsbolagens placeringar i % Övrigt Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Svenska Utländska TOTALT Fastigheter Övrigt ) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring % Förändring från årets början, % TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING AÄP FL För Grupp FL För Koll FL För. Liv Folksam Liv Holmia Liv KPA Pension LIVIA LRF Liv LW Liv SalusAn Gr SalusAn Liv SEB TL 2c SEB TL Gaml SEB TL Nya SHB Liv Skandia Liv SparLiv SPP Liv FONDFÖRSÄKRING AMF Fond Danica Fond Folksam LO FolksamFond LF Wasa Fond Robur Förs SEB TL Fond SHB Fond SkandiaLink SPPLiv Fond AVTALSFÖRSÄKRING AFA AMF Pension KPA Livförs SPP ÖVRIGA Gerling TOTALT ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavanden, Penningmarknadsinstrument, Repor som bruttoredovisats) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken) PA R - 2 -

4 Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden MSEK : 999:2 999:3 999:4 2: Skadeförsäkringsbolagens placeringar i % Övrigt Bolag/Bolagsgrupper Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Svenska Utländska TOTALT Fastigheter Övrigt ) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring % Förändring från årets början, % AMF Trygg AMF-Sjuk AMFK Anticimex Assuransföreningen Atlantica BrandfVerket Brandkont Europeiska Folksam FPG Göta-Lejon If Skade LFgruppen LRF S E B SafeInt SalusAnsvar Sirius Inter SOFAB-gruppen StErik Svenska Brand Telia Trygg-Hansa Varsam Volvia TOTALT Länsförsäkringsgruppen (LFgruppen): If Skade (konc): Folksam (konc): LW AB Dial Folksam Sak Länsbolagen(vissa redov. PA) FörsäkringsAB Skandia Folksam Inter AGRIA If Skadeförsäkring Svenska Konsumentförs. Stockholm Re Skandia IndSkad WASA Sak AB If Rese WASA Garanti WASA Inter SOFAB-gruppen Trygg-Hansa: WASA Sak Specialf. AB Kapitalpalceringar: endast Aktsam SOFAB Holmia Suecia Trygg-Hansa ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken) PA R2-3 -

5 Livförsäkring Kollektiv konsolidering Buffert kapital Tillgångar i marknadsvärde Återbäringsmedel i marknadsvärde Garanterat åtagande BK ÅB GÅ totalt planerad återbäring Mdkr Buffertkapital och konsolideringsnivå i % kv 4 96 kv 3 97 kv 2 98 kv 98 kv 4 99 kv % Livbolagens Tillgångar Skulder Buffertkapital Konsolideringsnivå Bolag Livförsäkring med återbäringsgrunder Buffertkapital MSEK Konsolideringsnivå % AMF Pension ,5 48,3 AÄP ,7 89,8 FL För Koll ,5 278,8 FL För. Liv ,7 65,2 Folksam Liv ,6 26,7 KPA Pension ,3 6,8 LIVIA ,9 24,3 LW Liv ,4 26,8 SalusAn Liv ,3 32,6 SEB TL Gaml ,5 25, SEB TL Nya ,6 3,5 SHB Liv , 3,3 Skandia Liv ,6 27,2 SparLiv ,6 28,2 SPP Liv , 27, TOTALT ,3 3, SPP. ) ,3 29,5 ) Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt, fördelar överskottet enligt andra principer än övriga bolag. Konsolideringsnivå Kollektiv konsolidering Buffertkapitalet, eller det s k kollektiva konsoliderings kapitalet, är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de garanterade åtaganderna och återbäringsmedel i marknadsvärde. Buffertkapitalet innehåller de medel som bolaget lagt undan som en buffert att användas om t ex återbäringsräntan under en period kommit att ligga något högre än den konstaterade avkastningen. Med konsolideringsnivå avses den kollektiva konsolideringsgraden beräknad kring nivån. Konsolideringsnivån definieras som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångar i marknadsvärde och summan av återbäringsmedel i marknadsvärde (ÅB) och garanterade åtaganden (GÅ). Förändringar i livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt är mycket långsiktiga. Uppgifterna per 99.2 och.3 är uppskattade, preliminära, värden kv 4 96 kv 3 97 kv 2 98 kv 98 kv 4 99 kv Återbäringsräntor KON R Konsolideringsnivå Återbäringsränta

6 Bolag Livförsäkring Återbäringsräntor och totalavkastning Återbäringsräntor i % före skatt och efter generella kostnader Årsbasis maj AMF Pension Avtalspension SAF-LO 3,8 9,3 6, 25, 25, AMF Privat 2,3 5,6 5,6 5,6 ITPK 6, 6, 6, Folksam Liv, Förs teckn f 95+ITPK f 972 4,7 2,5 8,6 3,3 3,6 Förs teck fr 95+eng pre 4, 2,5 8,4 3, 3,4 Förs teck fr 972,4,7 8,4 3, 3,4 ITPK tecknad fr 972,4,7 8,6 3,3 3,6 KPA Pension,7 2, 8,9 Spar t 9923 privat P premiebest tjp 2,2 24,6 Övrigt 3,6 3,6 LIVIA,3 3,5 ITPK 3,2 4,2 9,2 2,8 Övriga försäkringar 3, 4, 9, 2,8 LW Liv,7 6,, Wasa Liv 9,,5,8 LF Liv 9,6 2,3 3, SalusAn Liv 8,2,, 7, 9,8, SEB TL Gaml,6 Förs tecknade före 97-22,4 22, 6,9 8,4,9 Förs tecknade fr 97-22, 2,7 6,5 8,,5 SEB TL Nya,3,7 6,5,,5 SHB Liv 8,5, Teckn tom 975 och K-förs 3,8, 3,3 4,8 ITPK och SAF-LO 3,8, 3,3 4,8 Övriga försäkringar 3,,3 2,5 4, Skandia Liv 9,8 9,3 Sparande tom ,9 Sparande fr 9733,7 Sparande fr 9853,8 Sparande tom ,9 Sparande tom ,3 8, Sparande fr 2--,, SparLiv,,2 3,5 4,6 7, 7,6 SPP Liv,7 2,5 2,8 7,,4,7 Genomsnitt 9,7 3,5 5,, 4,6 4,4 Bolag Totalavkastning på tillgångar % AMF Pension 2,4 7,6 23,6 Folksam Liv 6,4 2,8 2, LF Liv 6, 4,8 7,2 Livia 2,6 5, 9, Salus Ansvar 7, 22,8 SEB Trygg Gamla Liv 9,6 5,4 8,6 SEB Trygg Nya Liv 9,3 6,7 8,9 SHB Liv 4,9 8,7 2,6 Skandia Liv 7, 6,2 22,2 SparLiv 5, 2, 9,9 SPP 5,8 5,9 2, SPP Liv 4,8 5, 9, WASA Liv 4, 9,4 Genomsnitt 5,5 5,9 2, ARA R % Återbäringsräntor Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med den s k återbäringsräntan fördelas överskott till försäkringstagarna. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden varför en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, s k kollektiv konsolidering. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos om framtida kapitalavkastning. Dessutom ska den kollektiva konsolideringen beaktas genom att återbäringsräntan sätts högre vid en kollektiv konsolideringsnivå som ligger över de fastställda gränserna. På motsvarande sätt bör återbäringsräntan sänkas vid låg kollektiv konsolideringsnivå. Det nedre diagrammet på föregående sida visar sambandet mellan konsolideringsnivå och återbäringsränta. Totalavkastning och återbäringsräntor Totalavkastning Totalavkastning Återbäringsränta på årsbasis Totalavkastning utgörs av direktavkastning på och värdeförändring av bolagens tillgångar. Definitionen bygger på en branschgemensam rekommendation.

7 Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkr. Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringa r TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = * Årlig premie + Engångspremie Period: TOTALT Period: TOTALT Period: Bolagsgrupper Årlig premie Engångspremie marknadsandel Årlig premie Engångspremie marknadsandel Bolag MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % 2, AMF Pension AMF Fond AMF P KoUts Danica...., Folksam , Folksam Liv SparLiv FolksamFond Folksam LO , Förenade Liv FL För. Liv FL För Koll FL För Grupp FöreningsSparbanken , Handelsbanken , SHB Liv SHB Fond KPA Liv , LFgruppen , LW Liv LF Wasa Fond , LRF Landia Liv LRF Liv , Merita Nordbanken LIVIA Merita , S E B SEB TL Fond SEB TL Gaml SEB TL SEB TL Nya SEB TL 2c , SalusAnsvar SalusAn Liv SalusAn Gr , Skandiakoncernen SkandiaLink Skandia Liv , SPP SPP KonkUts SPP Liv SPPLiv Fond Trygg-Hansa , Änke- o Pupillkassan.3..., SAMTLIGA därav Traditionell därav Fond Nyteckning Premieinkomst Källa: Finansinspektionens blankett P P2 R5-6 -

8 Bolagsgrupper Bolag Nyteckning Period: TOTALT Period: TOTALT Period: Årlig premie Engångspremie marknadsandel Årlig premie Engångspremie marknadsandel MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % Traditionella livförsäkringsbolag Premieinkomst AMF P KoUts...., Folksam , Folksam Liv SparLiv Förenade Liv , FL För. Liv FL För Koll FL För Grupp SHB Liv , KPA Pension , LW Liv , LRF , Landia Liv LRF Liv LIVIA , S E B , SEB TL Gaml SEB TL SEB TL Nya SEB TL 2c SalusAnsvar , SalusAn Liv SalusAn Gr Skandia Liv , SPP , SPP KonkUts SPP Liv Holmia Liv , AÄP.3..., SUMMA Bolagsgrupper Bolag Fondförsäkringsbolag Nyteckning Premieinkomst Period: TOTALT Period: TOTALT Period: Årlig premie Engångspremie marknadsandel Årlig premie Engångspremie marknadsandel MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % AMF Fond...., Danica Fond...., Folksam , FolksamFond Folksam LO Robur Förs , SHB Fond , LF Wasa Fond , Merita , SEB TL Fond , SkandiaLink , SPPLiv Fond , SUMMA Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkr. Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = * Årlig premie + Engångspremie Källa: Finansinspektionens blankett P P2 R8-7 -

9 Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) Källa: Finansinspektionens blankett P2 Försäkringsgrenar Individuell försäkring Tjänstepensionsförsäkring med grunder Övrig livförsäkring med grunder Kapitalförsäkring Livränteförsäkring Pensionsförsäkring Livförsäkring utan grunder Ouppsägbar sjuk- och olycksfallsförsäkring Tjänsteanknuten försäkring Övrig försäkring Gruppförsäkring Tjänsteanknuten försäkring Tjänstepensionsförsäkring med grunder Tjänstegrupplivförsäkring utan grunder Gruppsjuk- och gruppolycksfallsförsäkring Övrig gruppförsäkring Gruppensionsförsäkring med grunder Grupplivförsäkring utan grunder Gruppolycksfalls- och gruppsjukförsäkring Totalt Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % Livförsäkring Traditionella livbolag Årlig premie Fondförsäkringsbolag MSEK 4345 Engångspremie MSEK % veriges Försäkringsförbund % Årlig premie Summan av Traditionell försäkring och fondförsäkring Period: Period: Period: MSEK % * * = %-uell förändring från föregående år Engångspremie MSEK % * P2 R7

10 Nyteckning, TOTALT, Marknadsandelar Källa: tabell sidan 6 (uppgifterna är baserade på premier för nya försäkringar ) Nyteckning Nyteckning: tidsserie % FöreningsSparbanken (3.3%) LFgruppen (9.9%) Merita Nordbanken (4.33%) SalusAnsvar (.45%) S E B (6.7%) Livförsäkring AMF Pension (.98%) Danica (.55%) Förenade Liv (.5%) Folksam (6.9%) Övriga (.37%) Trygg-Hansa (.3%) SPP (3.3%) Handelsbanken (9.48%) Skandiakoncernen FöreningsSparbanken Handelsbanken Folksam AMF Pension SalusAnsvar Förenade Liv S E B SPP LFgruppen Merita Nordbanken Danica Övriga Trygg-Hansa P2 R6 2:I 998:I 999:I 2:I Skandiakoncernen (26.%) Marknadsandelar, totalt, beräknas schablonmässigt som sammanvägning mellan årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning: * Årlig premie + Engångspremie :I = :I = :I = månaders försäljning (period: se ovan) 2-månaders försäljning (perioder: se ovan)

11 Premier: totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar Källa: tabell sidan 6, kolumnen längst till höger Premier Premier: tidsserie % :I FöreningsSparbanken (5.2%) LFgruppen (9.32%) Skandiakoncernen S E B FöreningsSparbanken Folksam (7.52%) Merita Nordbanken (5.79%) SalusAnsvar (.55%) SPP AMF Pension (3.3%) Danica (.4%) Förenade Liv (.82%) Livförsäkring Marknadsandelar Övriga (.39%) Trygg-Hansa (.3%) SPP (.88%) S E B (4.89%) LFgruppen Folksam AMF Pension Förenade Liv Danica Handelsbanken Merita Nordbanken Övriga SalusAnsvar Trygg-Hansa 998:I 999:I 2:I 998:I = :I = :I = Skandiakoncernen (2.38%) Handelsbanken (8.69%) 9458 MSEK 2-månaders uppgifter (period: se ovan) 2-månaders uppgifter (perioder: se ovan) P2 R7 - -

12 Liv- och Skadeförsäkring 999:I = Premieinkomst (MSEK) Livförsäkring 2:I = Bolagstyp () Traditionella livförsäk.bolag (2) Fondförsäkringsbolag (3) Avtalsförsäkringsbolag Totalt Inbetalda premier (MSEK) (4) Individuellt tecknade förs. (5) Avtalsförsäkringar (6) Skadeförsäkring i livbolagen* Totalt Premieinkomst, livförsäkring, MSEK :I 2:I Livförsäkringsrörelsen härav: tjänste- Livförsäkringsrörelsen % anknuten % Skadeförsäkring härav: tjänsteanknuten % :I 2:I Trad.liv Avtalsförs.bolag Fondförs.bolag 999:I 2:I Föränd.% 4.9 Avtalsförsäkringar Avgångsbid (AGB) Sjuk o olycksf (AGS) Tryggh.för. vid (TFA) * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk och olycksfallsförsäkring Premier, totalt hela branschen MSEK () Traditionella livförsäk.bolag (2) Fondförsäkringsbolag (3) Avtalsförs, liv (4) Skadeförs, individ. teckn (5) Avtalsförs, skade (6) Skadeförsäkring i livbolagen Summa (MSEK) 999:I 2:I Föränd.% 27. Inbetalda premier, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar, MSEK F&F Trafik MAT Kredit Övriga H&V Motor S&O Husdjur 999:I 2:I % 999:I 2:I Förkortningar på vissa verksamhetsgrenar F&F: Företag- och Fastighet H&V: Hem- och Villa MAT: Fartyg, Transport och Luftfart S&O: Sjuk- och Olycksfall Föränd.% P2 R9 - -

13 Separat Hemförsäkring Folksam LFgruppen Antal försäkringar 3/3 : 999 Antal försäkringar 3/3 : 2 Villahemförsäkring LFgruppen Folksam Antal försäkringar 3/3 : 999 Antal försäkringar 3/3 : Trygg-Hansa If Skade.4. If Skade Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar Fritidshusförsäkring SOFAB-gruppen LFgruppen Folksam If Skade Antal försäkringar 3/3 999 : Antal försäkringar 3/3 2 : Övriga SOFAB-gruppen Trygg-Hansa Övr. utländska bolag SOFAB-gruppen Trygg-Hansa Övriga Övr. utländska bolag Övriga Zurich Övr. utländska bolag 3/ /3 2 3/ /3 2 Zurich 3/ / Zurich BES R3-2 -

14 LFgruppen If Skade Atlantica Antal försäkringar 3/3 999 : Antal försäkringar 3/3 2 : Trygg-Hansa Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar Separat båtförsäkring Trafikförsäkring LFgruppen Folksam Trygg-Hansa Antal försäkringar 3/3 999 : Antal försäkringar 3/3 2 : If Skade Volvia Folksam 2.8 SOFAB-gruppen Övriga Övr. utländska bolag 3/ /3 2 Zurich 3/ / Zurich Övriga Övr. utländska bolag BES R3-3 -

15 Skadeförsäkring Inbetalda premier inom skadeförsäkring, exkl. avtalsförsäkringsbolag Direkt affär i Sverige, MSEK Förändr. % Inbetalda premier 32236, 33626, 4, , 25, 2, 5,, 5,, LFgruppen 27,27,3 2,32,5 If Skade 9,49,3 Folksam Trygg-Hansa Källa: Finansinspektionens blankett PS ,35,7 3,4 2,9 3,2 3,3 Zurich Volvia Atlantica,5,5,9,5,5,,4,,,9 SOFAB-gruppen Assuransföreningen Europeiska Övr. utländska bolag Svenska Brand,3,5 veriges Försäkringsförbund 4,7 3,6 Övriga

16 Skadeförsäkring Marknadsandelar inom vissa försäkringsgrenar, baserade på inbetalda premier Period: Företag och fastighetsförsäkring Övr. utländska bolag (2.%) Trygg-Hansa (6.8%) SOFAB-gruppen (.75%) Svenska Brand (.54%) Zurich (.9%) LFgruppen (34.79%) Inbetalda premier: Trafikförsäkring Volvia (4.58%) Övr. utländska bolag (.2%) Trygg-Hansa (22.42%) SOFAB-gruppen (.93%) LFgruppen (27.66%) Inbetalda premier: Fartygsförsäkring Assuransföreningen (78.42%) Inbetalda premier: Atlantica (3.2%) Folksam (8.85%) Zurich (.3%) Övriga (3.89%) If Skade (26.59%) Folksam (2.4%) Övriga (.5%) If Skade (22.27%) Atlantica (7.4%) Folksam (.32%) If Skade (7.8%) Övriga (.4%) LFgruppen (4.26%) Hem och villaförsäkring Zurich (.4%) Övr. utländska bolag (.%) Trygg-Hansa (5.4%) SOFAB-gruppen (2.47%) LFgruppen (29.44%) Inbetalda premier: 693. Motorfordonsförsäkring Övr. utländska bolag (.2%) Trygg-Hansa (23.3%) SOFAB-gruppen (.75%) Zurich (.6%) Volvia (2.4%) LFgruppen (22.7%) Inbetalda premier: 74. Atlantica (.27%) Övriga (9.33%) Folksam (26.9%) If Skade (5.3%) Folksam (9.2%) Övriga (.94%) If Skade (2.5%) PS R4 Transportförsäkring Zurich (22.72%) Övr. utländska bolag (4.9%) Trygg-Hansa (5.26%) LFgruppen (2.4%) Inbetalda premier: 8.8 Atlantica (7.68%) Folksam (2.7%) Övriga (.26%) If Skade (45.4%) - 5 -

17 Antal anmälda skador Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Period: -3 %- Period: förändring Komb. Hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Sep. Båtförsäkring TOTALT anmälda: varav: Brand Inbrott Vatten Källa: Försäkringsförbundets Månadsstatistik Antalet anmälda skador Redovisande bolag: Europeiska Folksam If Skade Skadeförsäkring %- förändring LFgruppen Svenska Brand Trygg-Hansa Antal dödade resp. skadade personer i samband med trafikförsäkringsskador. Anmälda t o m december skadeåret. Antal dödade Antal skadade Dödade Skadade MST R7-6 -

18 Kvartalsstatistik Tabeller och diagram bygger på uppgifter försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Försäkringsförbundet. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat p g a att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Försäkringsförbundet. Kapitalplaceringar redovisas av FI endast för bolag med en placering överstigande 3 miljarder kronor; förbundet har inte någon sådan gräns. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter med grunder. I de fall marknadsvärden inte har gått att få fram i tabellerna över Kapitalplaceringar t ex för vissa direktlån och aktier har bokförda värden angivits. Viss osäkerhet råder beträffande marknadsvärderingen av fastigheter beroende på när värderingen senast skett för respektive fastighet. Nyteckning inom liv- och fondförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, d v s första premien skall vara betald. Försäkringen medräknas i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Uppgiften ingår i beskrivningen av kontantflödet mellan branschen och omvärlden. Redovisande bolag: Kapitalplaceringar (sid 2-3) samt Livbolagens kollektiva konsolidering (sid 4-5): redovisande bolag anges i anslutning till resp. tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt Inbetalda premier, livbolag (sid 6-): samtliga bolag redovisade i tabell på sid 7. Inbetalda premier, skadebolag (sid ): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med direkt affär i Sverige, hela SOFAB-gruppen samt följande utländska bolag: ACE, AIG, Allianz Nordeuropa, UAP, Zürich. Marknadsandelar, skadebolag (sid 2-3): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med verksamhet inom resp. försäkringsgren, hela SOFAB-gruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen

19 Livförsäkring - Avtalspension SAF-LO Avtalspension SAF - LO 999 Antal försäkrade per bolag med överförd premie > kr under "gällande försäkringar" per 9923 MSEK Period Nyteckning Andelar baserade () (2*) på premier Bolagsgrupper Totalt Premier endast trad. endast fond- Bolag antal % MSEK % försäkring försäkring AMF Pension ,8 835,3 62,9 AMF Fond ,6 229, 7,9 9,6 AMF Pension/KoUts ,2 66,2 55, 92,7 - aktiva ,8 547,2 8,7 3,6 - passiva ,4 59, 36,3 6, Folksam , 575,3 9,7 Folksam Liv 8 95,9 55,8,9 3,2 Folksam LO Fond , 59,5 7,8 44,3 FöreningsSp. - SparFond ,4 243,8 8,4 2,8 Handelsbanken 7 92,7 48,6,7 SHB Liv 3 343,3 8,7,3,5 SHB Fond 3 849,4 39,9,4 3,4 KPA Liv 94,,2,, LFgruppen ,6 68,7 2,3 LW Liv 8 475,9 2,7,7,3 LF Wasa Fond 6 8,7 47,,6 4, LRF - Landia Liv 82,,2,, Merita Nordbanken 4 39,5 4,7,5 LIVIA 6 79,6 6,6,6, Merita Fond 8 3,9 25,,9 2, S E B Trygg Liv 3 285,3 36,2,3 SEB TL Fond 9 948, 27,9, 2,4 SEB TL Nya 3 337,3 8,3,3,5 Skandia 2 63,4 3,8, SkandiaLink 9 2, 23,4,8 2, Skandia Liv 3 43,4 8,4,3,5 SPP 8 262,9 2,8,7 SPP Liv 2 56,3 5,8,2,3 SPPLiv Fond 5 756,6 6,,5,4 SAMTLIGA ,6 2 93,6 99,5 därav Traditionell ,9 73,9 59,3, därav Fond ,7 7,7 4,2, Övriga KPK, Köpm. Pensionskassa 739, 2,, Volvo Försäkringsförening 2 72,3,6,4 Pensionskassan PSA, Förs.för. 474, 2,, Summa, alla bolag och kassor , 2 98,3, Källa: FORAs redovisning av avtalspension SAF-LO

20 Livförsäkring - Avtalspension SAF-LO SHB Liv % KPA Liv % Folksam Liv 3% LW Liv % LIVIA % Marknadsandelar - traditionell livförsäkring Merita Fond 2% LF Wasa Fond 4% SHB Fond 3% FöreningsSp. - SparFond 2% SEB TL Fond 2% Marknadsandelar - fondförsäkringsbolag LRF - Landia Liv % SkandiaLink 2% SEB TL Nya % Skandia Liv % SPPLiv Fond % SPP Liv % AMF Pension 92% AMF Fond 2% Folksam LO Fond 45% Marknadsandelarna baseras på premierna som betalats under perioden Källa: FORAs redovisning av avtalspension SAF-LO

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr / helåret INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/22 helåret 21 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem V I K T I G T angående nytecknad livförsäkring 999 och beståndsuppgifterna inom villahem ) I de uppgifter som livförsäkringsbolagen redovisat till Finansinspektionen (FI) ingår avtalspensionen SAF LO.

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckningar rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. I blanketten ska bolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /97 - Helåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /6 - :a kvartalet 6 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/24-1A KVARTALET 24 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/24-4E KVARTALET 23 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /98 - Helåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/24-2A KVARTALET 24 AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar inte statistiken till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:2 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Viktig information! Från och med denna utgåva av kvartalsstatistiken delas livförsäkring in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/26-4e kvartalet 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/25-1A KVARTALET 25 Viktig information! NYHETER: Ny sidan 6: redovisning av avkastningsräntor som dels ger upphov till villkorad återbäring, dels till återbäring.

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/26-3e kvartalet 26 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 25. Bolagen redovisar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/26-1a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/28-4e kvartalet 27 Viktig information! Från och med kvartal 1 27 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98 - a kvartalet Förändringar i Kvartalsstatistiken Från och med denna redovisning har flera sidor i Kvartalsstatistiken förändrats. Vissa av förändringarna

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2012 4e kvartalet 2011 Reviderad 2012-02-23 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2014-3e kvartalet 2014 Reviderad 2014-12-08 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2016-3e kvartalet 2016 2016-11-21 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2016-2a kvartalet 2016 2016-08-29 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2017-1a kvartalet 2017 2017-05-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om nyteckning m.m.; FFFS 1996:6 beslutade den

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017 Innehåll - Statistik Q1 2017 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2017-03-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2017-01-01-2017-03-31 Sid 4

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015 Innehåll - Statistik Q4 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-12-31 Sid 4

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016 Innehåll - Statistik Q3 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-09-30 Sid 4

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016 Innehåll - Statistik Q4 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-12-31 Sid 4

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011 Folksam Våra största utmaningar just nu Catrina Ingelstam CFO Stockholm, 23 November 2011 Regelverksförändringar Utmaning 1 alla regelverk samtidigt En våg av regelverksförändringar Könsneutrala premier

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 190 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG 2006-04-20 Rapporten omfattar följande bolag: Förenade Liv Livförsäkrings AB (publ) Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) Folksam Service AB Folksam

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015 Innehåll - Statistik Q3 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-09-30 Sid 4

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner Juli 2011 Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner 1 Sammanfattning Marknadsöversikt Tjänstepensionen är till volymen den näst största pensionen i Sverige. Premieinbetalningarna till

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 216 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

DEN 6 APRIL 2005 DNR 04-3714-399 2005 : 5. Livbolagens avgifter

DEN 6 APRIL 2005 DNR 04-3714-399 2005 : 5. Livbolagens avgifter DEN 6 APRIL 2005 DNR 04-3714-399 2005 : 5 Livbolagens avgifter Livbolagens avgifter 1 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 UTGÅNGSPUNKTER 5 Ökad öppenhet om avgifter 5 Undersökningens omfattning

Läs mer