Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009"

Transkript

1 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009

2 Viktig information! Från och med kvartal upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar i kvartalsstatistiken enligt beslut av Försäkringsförbundets styrelse. Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell livförsäkring och även andra former av försäkring. Denna indelning tillämpas i lagstiftningen. I tidigare utgåvor av kvartalsstatstiken användes rubriken traditionell livförsäkring för det som nu rubriceras övrig livförsäkring. Nyteckningsuppgifter för AFA Liv kan ej redovisas då de inte längre lämnar dessa uppgifter till Finansinspektionen (FI). Redovisade uppgifter avser endast verksamhet riktad mot svenska kunder. Fr.o.m. 1 juli 2007 började den nya ITP - planen (avdelning 1) att gälla. Detta påverkar nyteckningen och premier via valcentral. Tidigare fick Alecta premien direkt, i egenskap av ickevalsbolag, när arbetsgivaren anmälde in en försäkrad. Under tre månaders tid hade den försäkrade möjlighet att välja att stanna kvar som försäkrad i Alecta eller välja en annan försäkringsgivare. Om den försäkrade under perioden valde en annan försäkringsgivare skedde ett återtag av premien, s.k. Nettning. Fr.o.m. 1 juli 2008 så behåller Collectum premien (ITP-avdelning 1) tills valperioden är över. Fr.o.m. slutet av 2010 kommer detta även att gälla för ITPK. SEB TL fond har uppdaterat premieinkomsten för 2.a, 3.e och 4.e kvartalet Svenska Kommunförsäkringar har uppdaterat sina uppgifter 1.a kvartalet LF Göteborg, Unionen Medlemsförsäkring, FPG, Dial, LF Skaraborg, Nordmark och NCC har uppdaterat 4.e kvartalet SEB TL Gamla samt Allmänna Änke- och Pupillkassan har uppdaterat totalavkastningen 4.e kvartalet Uppgifterna för LF Gruppliv AB är reviderade för 2.a och 3.e kvartalet OBS: KPA Fondförsäkring fusionerades in i KPA Pensionsförsäkring Sid 5-10: Utländska livbolag som säljer livprodukter till svenskar och redovisar statistik är : Nordea Utland (Nordea LivSF och Nordea L&P Isle of Man), Euroben Life & Pension Ltd, SHB Life & Pension Ltd, Storebrand, svenska filialen, SEB Life och Skandia Utland (Skandia Life, Royal Skandia, Skandia Leben, Skandia Ireland). En beståndsöverlåtelse från liv till Skandia Liv inrapporterats första kvartalet 2008 över balansräkningen enligt Finansispektionens föreskrifter (FFFS 2006:17).Själva beståndsöverlåtelsen syns därmed ej i vare sig nyteckningen eller premieinkomsten. SalusAnsvar övergår från Kv till att i kvartalsstatistiken endast redovisa försäkring inom livförsäkringsrörelsen i Liv- samt Grupplivbolaget. Under 2007 i Kv 4 genomfördes också en beståndsöverlåtelse av riskförsäkring från Livbolaget till Grupplivbolaget. En stor del av det överlåtna beståndet överfördes därmed till en skadeförsäkringsrörelse. Beståndsöverlåtelsen och att SalusAnsvar ej längre redovisar skadeförsäkringsrörelsen i Grupplivbolaget förklarar att premieinkomsten faller i kvartalsstatistiken. Under tredje kvartalet 2008 redovisade SEB Trygg Liv en omflyttning mellan traditionell försäkring och fondförsäkring på cirka 1,1 miljard kronor. Flytten skedde inom bolaget. Den ökar premieinkomsten med nämnda belopp, men påverkar ej nyteckningssiffrorna. LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Kollektiv konsolidering 2 Antal försäkringar 11 Återbäringsräntor o marknadsandelar Totalavkastning 3 Premieinkomst Avkastningsräntor 4 marknadsandelar, totalt (R) 12a Nyteckning & premieinkomst 5a+b marknad, per grenar (R) 12b samtliga livbolag (R) Premieinkomst Nyteckning & premieinkomst 6a+b marknadsandelar, grenar (R) 13 uppdelat på traditionell livförsäkring Antal anmälda skador 14 & fondföräkring (R) Nyteckning & premieinkomst 7a+b LIV OCH SKADEFÖRSÄKRING försäkringsgrenar (R) Premieinkomst Nyteckning diagram (R) 8 sammanställning (R) 10 Premieinkomst diagram (R) 9 Information och redovisande bolag 16

3 LIV Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolagen Buffertkapitalet är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och fördelade värden. De fördelade värdena utgörs av summan av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring. Konsolideringsnivån beräknas som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångarnas marknadsvärden och fördelade värden. En konsolideringsnivå över 100 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än fördelade värden. En konsolideringsnivå under 100 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är lägre än fördelade värden. Livförsäkringsbolagen bestämmer gränserna inom vilka respektive bolags konsolideringsnivå normalt ska tillåtas variera. Om ett bolags konsolideringsnivå avviker från detta intervall under mer än 36 månader, rekommenderar regelverket att bolaget vidtar särskilda åtgärder. Retrospektivreservmetoden innebär att försäkringstagarnas tillgodohavanden förräntas med en s.k. återbäringsränta. Metoden tillämpas för privat försäkring och premiebestämda tjänstepensioner. Pensionstilläggsmetoden innebär att avtalade pensioner höjs med en viss procentsats. Metoden tillämpas för förmånsbestämda tjänstepensioner. Tillgångar i marknadsvärde Buffertkapital Preliminärt fördelad återbäring Garanterade åtaganden Livbolagens tillgångar skulder Fördelade värden Förändringar i livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt är mycket långsiktiga. Vissa bolag fördelar s.k. villkorad återbäring, vilket gör att begreppet kollektiv konsolidering inte är tillämpligt. Mdkr Buffertkapital och konsolideringsnivå % samtliga bolag 04 kv 4 05 kv 3 06 kv 2 07 kv 1 07 kv 4 08 kv 3 Buffertkapital Konsolideringsnivå % Återbäringsränta och konsolideringsnivå % samtliga bolag Retrospektivreservmetod Pensionstilläggsmetod Buffertkapital Konsoliderings- Buffertkapital Konsolideringsnivå nivå MSEK % MSEK % Bolag Alecta 2) ,9 100, ,1 122,0 Allm Änke- & Pupillk ,8 145,6 AMF Pension ,0 106, ,5 132,7 Bliwa ,0 Folksam Liv ,0 103, ,2 125,5 KPA Pensionförs 1) ,8 100, ,0 110,4 LF Liv ,3 103,6 SalusAn Liv ,2 106,9 SEB TL Gla ,8 85, ,3 Skandia Liv ,3 89, ,7 122,2 TOTALT ,0 96, ,8 122,5 1) KPA Pensions konsolidering är alltid 100 procent, därför att avkastningsräntan sätts in på spararnas konto direkt efter varje kvartal 2) Alectas konsolidering är alltid 100% (Retrospektivreservmetod) eftersom över- respektive underskott fördelas på de försäkrade varje månad 3) Bliwa avser att inte rapportera kollektiv konsolidering i fortsättningen eftersom de endast bedriver riskförsäkring Uppgifterna per och är uppskattade, preliminära, värden. Källa: Finansinspektionens blankett Kollektiv konsolidering IKL R7-2 - Konsolideringsnivå kv 4 05 kv 3 06 kv 2 07 kv 1 07 kv 4 08 kv 3 Konsolideringsnivå Återbäringsränta Återbäringsränta

4 LIV Återbäringsräntor och totalavkastning *) hittills under året tillämpad återbäringsränta Återbäringsräntor i % före skatt och före generella kostnader på årsbasis Aktuell 1 jan - 31 mar Årsbasis ränta per 30 apr Bolag * 2009 AMF Pension 1) Avtalspension SAF-LO 6,6 10,2 14,7 2,7-32,4 0,0 1) AMF Privat, ITPK 6,6 10,2 14,7 2,7-32,4 0,0 Folksam Liv Folksam Liv 4,2 5,3 7,0 2,8 1,0 1,0 FL Livförs 5,3 6,0 KP 3,8 1,7 3,0 KPA Pensionförs LF Liv 2) Sparande före ,5 7,2 9,2 3,5 0,0 0,0 Sparande fr o m ,5 7,2 9,2 3,5 0,0 0,0 Nordea Livförsäkring Sparande fr o m ,0 SalusAn Liv 3) Sparande före ,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3) Sparande fr o m ,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 SEB TL Fond Sparande före ,0 3,0 3,0 1,0 0,0 0,0 Sparande fr o m ,0 3,0 3,0 1,0 0,0 0,0 SEB TL Gla 4,3 6,4 10,9 5,1 0,7 0,0 Skandia Liv Sparande före ,3 6,5 10,2 2,4 0,0 0,0 Sparande fr o m ,3 6,5 10,2 2,4 0,0 0,0 Sparande fr o m ,3 6,5 10,2 2,4 0,0 0,0 Sparande fr o m ,3 6,5 10,2 2,4 0,0 0,0 SPP Liv 1,5 Genomsnitt 4) 4,5 7,1 10,4 1,3 Återbäringsräntor Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med den s k återbäringsräntan fördelas överskott preliminärt till försäkringstagarna. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden varför en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, s k kollektiv konsolidering. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos om framtida kapitalavkastning. Dessutom ska den kollektiva konsolideringen beaktas genom att återbäringsräntan sätts högre vid en kollektiv konsolideringsnivå som ligger över de fastställda gränserna. På motsvarande sätt bör återbäringsräntan sänkas vid låg kollektiv konsolideringsnivå. Det nedre diagrammet på föregående sida visar sambandet mellan konsolideringsnivå och återbäringsränta. 1) Full reallokering (8%) på hela beståndet ) LF Liv reallokerade den 1 juni 2004 med högst 9 procent. De enskilda spararnas försäkringskapital har sänkts som mest med 9 procent. 3) Full reallokering (10%) på hela beståndet under januari ) Totalavkastning på tillgångar % Bolag *** 05-09** Alecta 4,8-7,4* -2,7* 3,7 Allm Änke- & Pupillk 2,7-8,9* -0,4* AMF Pension 4,9-6,6* -1,5* 4,9 FL Gruppförs 1,7 2,4* -0,8* Folksam Liv Tradliv 1,8 0,9* -0,7* KP - 0,9* -0,3* Sparande med garanti 1,1 4,8* -1,0* Sparande utan garanti 0,1-15* -3,7* FPG 2,0-3* -0,9* 4,6 Handelsbanken Liv 1,2-1,2* -2,6* 3,9 Holmia Liv KPA Livförs 1,1 2,6* -0,6* KPA Pensionförs -3,0 6,3* -0,3* LF Liv Tradliv 6,7-0,6* -1,7* 6,2 Nya Världen 4,2-28,1* -5,0* -1,8 Moderna Liv 0,8 1,6* 0,4* 1,9 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) 1,7 14,9* -1,1* Tillväxtportföljen 1,6-14,4* -5,0* 0,0 Trygga portföljen 2,1 1,6* -0,1* 1,8 PK FPK 0,1-4,2-1,4* PK KP 2,6 SEB TL Fond -2,9 Tjänstepension - 5,3* -3,8* Övrig pension - 2,5* -3,7* SEB TL Gla 2,7-15,7* -2,7* Skandia Liv 4,4-13,4* -1,4* 2,4 SPP Liv Förmånsbestämda ,7* Premiebestämda 0,4 2,9* -1,6* Förmånsbestämda 0,5 0,6* - Storebrand Liv 6,6-1,4* 0,0* 4,3 Swedbank Försäkring 2,4-10,6* -0,5* 3,9 Viktat snitt 6) 3,8-6,7-1,8 Totalavkastning Totalavkastning utgörs av direktavkastning på och värdeförändring av bolagens tillgångar. Definitionen bygger på en branschgemensam rekommendation. % Totalavkastning och återbäringsräntor Totalavkastning Återbäringsränta på årsbasis 4) Den årliga genomsnittliga återbäringsräntan är viktad med respektive bolags totala kapital. 5) Tabellen grundar sig på Försäkringsförbundets Rekommendation om Totalavkastning från ) För redovisande bolag *** Totalavkastningen första kvartalet ** Totalavkastning 2005 till och med första kvartalet 2009 (årsbasis) * Totalavkastningen är preliminär till den fastslagits av styrelse Källa: Bolagens Återbäringsränta och Årsredovisningar ARA R1-3 -

5 LIV Bolag * Folksam Liv Folksam Liv 3,25 0,68-15,62-2,86 Handelsbanken Liv Handelsbanken Liv 10,49 7,42 1,18-1,22 4,72-2,56 Nordea Livförsäkring Premiegaranti: Tillväxtportfölj 15,10 5,17 1,63-14,41 2,60-5,03 Premiegaranti: Trygg portfölj 2,20 1,68 2,13 1,60 2,32-0,06 Trad (Privat & Tjänste) 3,21 1,68 14,86-1,11 SPP Liv SPP Liv 6,08 Premiebestämd portfölj 0,40 2,90-1,58 Förmånsbestämd portfölj 0,46 0,60-0,72 Storebrand Liv Storebrand Liv 6,40 6,70 8,40 1,00 5,65 0,10 Swedbank Försäkring Traditionell Pension 17,51 9,71 2,37-10,56-0,47 *) hittills under året uppnådd avkastning 1 jan - 31 mar Avkastningsräntor *) hittills under året Avkastningsränta, som ger upphov Villkorad sidnot återbäring Villkorad återbäring är ett uppnådd avkastning till villkorad återbäring, i % före överskott som tilldelats 1 jan - 31 mar skatt och före generella kostnader försäkringstagarna enligt regler som fastställts i försäkringsvillkor. Årsbasis Utgör ej bolagets riskkapital och kan endast nedsättas enligt regler som bolaget fastställt i försäkringsvillkor. Allt kapital är normalt fördelat, ingen buffert. Fastställs normalt utifrån den kapitalavkastning bolaget erhållit, minus den andel som tilldelas aktieägarna. Avkastningsränta, som ger upphov till återbäring, i % före skatt och före generella kostnader Återbäring, se även sid 5 Återbäring uppstår om bolagets resultat av kapitalförvaltning, dödlighetsutfall, drifts- och skattekostnader sammantaget ger ett överskott relativt vad som antogs vid premieberäkningen. Utgör bolagets riskkapital och kan återtas för att täcka förluster. Ej fördelat kapital (utjämningskapital) i buffert, så kallad kollektiv konsolidering Årsbasis Bolag * Folksam Liv Folksam Liv 7,62 2,13 1,45 4,68 4,45-0,71 KPA Pensionförs 1) KPA Pensionförsäkring 10,17 1,55-3,38 6,30 3,58-0,80 LF Liv Nya världen 17,10 11,10 4,20-28,10 1,33-5,00 1) Ny metod (avkastningsränta) från Genomsnittlig totalavkastning för de bolag som redovisats ovan ,87 6,01 2,51 1,26 Fördelning av kapitalavkastning Vid beräkning av återbäring /villkorad återbäring förräntas de försäkrades tillgodohavanden. Förräntningen speglar bolagets kapitalavkastning med mer eller mindre utjämning i tiden. Förräntningen kan ske med Återbäringsränta eller Avkastningsränta enligt nedan: Återbäringsränta Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos av kapitalavkastningen över en längre tidshorisont. Tillfälliga svängningar på kapitalmarknaden utjämnas över tiden. Hänsyn tas också till bolagets aktuella konsolidering. Avkastningsränta Avkastningsräntan fastställs utifrån den kapitalavkastning bolaget erhållit och varierar med svängningarna på kapitalmarknaden. Källa: Bolagens Avkastningsränta och Årsredovisningar ARA R3-4 -

6 Nyteckning och premieinkomst 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 2008:I och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 2009:I och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/10 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/10" Bolag 2008:I 2009:I 2008:I 2009:I 2008:I 2009:I 2008:I 2009:I Konkurrensutsatta MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Alecta 1 690,9 12, ,7 19,7 20,6 0, ,9 3,8 10,4 17, ,5 5, ,2 6,9 Allm Änke- & Pupillk 0,3 0,0 1,3 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 5,5 0,0 AMF Pension 707,9 5,3 626,9 4,3 919,9 3, ,0 4,6 4,9 4, ,2 5, ,2 8,9 Aspis liv 7,3 0,1 9,2 0,1 0,0 0,1 206,3 0,1 165,6 0,1 Avanza 2 167,5 7, ,7 4,9 1,3 0, ,3 7, ,3 7,0 Bliwa 1,7 0,0 8,8 0,1 0,0 0,1 63,4 0,0 116,2 0,1 Cardif Nordic 9,4 0,0 96,2 0,1 Danica 301,1 2,3 234,3 1,6 819,1 2, ,6 4,4 2,4 2, ,9 1, ,0 2,0 Folksam 1 108,5 8, ,7 8, ,0 3, ,9 4,3 7,5 8, ,4 10, ,6 11,0 FL Gruppförs 0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 429,9 0,3 450,5 0,3 Folksam Fondförs 347,7 2,6 332,3 2,3 180,0 0,6 547,9 2,1 2,3 2, ,2 0, ,4 1,1 Folksam Liv 165,3 1,2 253,7 1,7 226,2 0,8 207,8 0,8 1,2 1, ,7 3, ,9 2,7 Folksam LO Fondfö 212,6 1,6 346,7 2,4 1,3 2, ,7 0, ,1 1,9 KP Fondförsäkring 20,8 0,2 16,7 0,1 3,6 0,0 7,1 0,0 0,1 0,1 137,1 0,1 143,6 0,1 KPA Livförs 906,8 0,6 809,5 0,5 KPA Pensionförs 361,7 2,7 348,4 2,4 682,2 2,3 373,1 1,4 2,6 2, ,0 4, ,5 4,4 Handelsbankskonc. 481,1 3,6 430,6 3, ,1 11, ,1 9,5 5,1 4, ,3 5, ,4 4,8 Handelsbanken Liv 481,1 3,6 430,6 3, ,7 4,0 505,5 1,9 3,7 2, ,2 3, ,5 3,3 SHB L&P 2 295,3 7, ,6 7,6 1,4 1, ,1 1, ,9 1,5 Holmia 37,0 0,3 26,2 0,2 0,2 0,2 313,6 0,2 333,8 0,2 If Liv 18,1 0,1 17,6 0,1 0,1 0,1 18,0 0,0 25,2 0,0 IKANO Liv 2,9 0,0 2,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 4,0 0,0 LRF 2,6 0,0 1,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 83,8 0,1 247,6 0, ,3 12, ,9 10, ,0 3,7 693,6 2,6 10,8 9, ,3 7, ,0 7,1 EFEL Liv 0,4 0,0 0,0 81,8 0,1 LF Fondliv 946,5 7,1 986,4 6,8 237,7 0,8 222,7 0,8 6,0 5, ,6 3, ,3 3,3 LF Liv 694,8 5,2 607,1 4,2 839,3 2,9 470,9 1,8 4,8 3, ,9 4, ,5 3,6 LF GruppLiv AB 256,8 0,2 210,4 0,1 Moderna Försäkringar 1 038,6 7,8 722,6 5,0 691,8 2,4 364,6 1,4 6,8 4, ,5 1, ,3 1,7 Nordeakoncernen 476,8 3,6 704,0 4, ,8 7, ,9 11,4 4,2 5, ,5 3, ,0 4,5 Nordea Livförsäkrin 316,3 2,4 276,2 1,9 140,3 0,5 70,3 0,3 2,0 1, ,0 1, ,2 1,5 Nordea Utland 160,5 1,2 427,8 2, ,5 6, ,6 11,1 2,2 4, ,5 1, ,8 3,0 Nordnet 28,6 0,2 40,3 0, ,6 6,0 884,4 3,3 1,3 0, ,5 5, ,9 4,6 PP Pension Fond 5,6 0,0 4,8 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 17,5 0,0 S E B 1 639,4 12, ,8 12, ,4 16, ,9 16,8 13,1 13, ,8 12, ,8 12,5 SEB Life 3 756,9 12, ,2 12,0 2,3 1, ,9 2, ,2 2,1 SEB TL Fond 1 615,4 12, ,2 12, ,9 3, ,9 4,8 10,6 11, ,1 8, ,9 9,3 SEB TL Gla 24,0 0,2 18,6 0,1 1,5 0,0 0,8 0,0 0,1 0, ,7 1, ,7 1,1 SalusAnsvar 17,6 0,1 17,0 0,1 0,1 0,1 237,8 0,2 129,3 0,1 SalusAn Gr 17,6 0,1 17,0 0,1 0,1 0,1 192,4 0,1 97,6 0,1 SalusAn Liv 45,3 0,0 31,7 0,0 Skandiakoncernen 2 248,4 16, ,9 15, ,2 22, ,7 18,8 17,9 15, ,5 16, ,1 15,6 Skandia 1 027,0 7, ,5 8,0 851,4 2, ,4 4,1 6,9 7, ,6 5, ,8 7,3 Skandia Liv 1 220,9 9, ,3 7, ,3 13, ,7 10,1 10,0 7, ,9 9, ,8 7,6 Skandia Utland 0,5 0, ,5 5, ,5 4,6 1,0 0, ,0 1, ,5 0,8 SPP 873,1 6,6 937,8 6, ,9 6, ,0 4,7 6,5 6, ,6 11, ,5 5,2 Euroben L&P 215,0 1,6 11,5 0, ,9 3,8 467,9 1,8 2,0 0, ,4 6,0 771,3 0,5 SPP Liv 284,0 2,1 372,8 2,6 512,5 1,7 609,3 2,3 2,1 2, ,9 2, ,5 2,8 SPP Liv Fond 374,2 2,8 536,4 3,7 131,5 0,4 96,7 0,4 2,4 3, ,4 2, ,0 1,8 Storebrand sv filial 17,1 0,1 71,1 0,3 0,1 115,8 0,1 Sv Handel Fond 6,4 0,0 9,1 0,1 5,1 0,0 5,1 0,0 0,0 0,1 33,8 0,0 60,6 0,0 Swedbank Försäkring 957,1 7,2 957,0 6, ,3 7, ,2 9,7 7,2 7, ,2 6, ,0 7,4 VFF Fond 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 SAMTLIGA ,2 100, ,9 100, ,6 100, ,1 100,0 100,0 100, ,1 100, ,5 100,0 Fond 7 460,6 56, ,0 54, ,3 41, ,9 41,9 53,5 52, ,3 37, ,3 39,5 Övrig livförsäkring 5 831,7 43, ,8 45, ,3 58, ,2 58,1 46,5 47, ,8 62, ,1 60,5 Ej konkurrensutsatta Alecta 2 685,7 99, ,7 99,5 732,9 27, ,0 65,1 93,1 95, ,8 65, ,6 61,9 AMF Pension 2 064,5 12, ,6 17,6 Bliwa 14,6 0,1 23,1 0,2 Folksam Liv 1 346,2 8, ,3 12,0 Skandia Liv 13,1 0,5 9,1 0,5 0,4 0,4 225,1 1,4 229,0 1,9 St Erik Liv 1 922,9 72,4 785,6 34,9 6,5 3, ,9 11,7 791,1 6,4 SAMTLIGA 2 698, , , ,6 100,0 100, , ,6 LIV Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier - Livförsäkringsbolag (P2) Sveriges Försäkringsförbund IKL R1-5a -

7 Nyteckning och premieinkomst 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 2008:IV och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 2009:I och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/10 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/10" Bolag 2008:IV 2009:I 2008:IV 2009:I 2008:IV 2009:I 2008:IV 2009:I Konkurrensutsatta MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Alecta 2 693,6 18, ,7 19,7 907,0 3, ,9 3,8 16,0 17, ,9 7, ,2 6,9 Allm Änke- & Pupillk 1,0 0,0 1,3 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 5,5 0,0 AMF Pension 746,7 5,1 626,9 4, ,8 3, ,0 4,6 4,9 4, ,6 7, ,2 8,9 Aspis liv 8,5 0,1 9,2 0,1 0,0 0,1 162,1 0,1 165,6 0,1 Avanza 1 696,3 6, ,7 4,9 1,0 0, ,1 7, ,3 7,0 Bliwa 7,9 0,1 8,8 0,1 0,0 0,1 109,5 0,1 116,2 0,1 Cardif Nordic 94,2 0,1 96,2 0,1 Danica 253,9 1,7 234,3 1, ,2 4, ,6 4,4 2,2 2, ,4 2, ,0 2,0 Folksam 1 328,3 9, ,7 8,9 917,5 3, ,9 4,3 8,1 8, ,8 10, ,6 11,0 FL Gruppförs 0,6 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 449,4 0,3 450,5 0,3 Folksam Fondförs 321,8 2,2 332,3 2,3 353,4 1,2 547,9 2,1 2,0 2, ,7 1, ,4 1,1 Folksam Liv 280,2 1,9 253,7 1,7 239,3 0,8 207,8 0,8 1,7 1, ,8 2, ,9 2,7 Folksam LO Fondfö 327,8 2,2 346,7 2,4 1,9 2, ,7 1, ,1 1,9 KP Fondförsäkring 17,0 0,1 16,7 0,1 7,4 0,0 7,1 0,0 0,1 0,1 141,3 0,1 143,6 0,1 KPA Livförs 906,2 0,6 809,5 0,5 KPA Pensionförs 381,0 2,6 348,4 2,4 317,4 1,1 373,1 1,4 2,4 2, ,6 4, ,5 4,4 Handelsbankskonc. 468,7 3,2 430,6 3, ,4 10, ,1 9,5 4,4 4, ,4 4, ,4 4,8 Handelsbanken Liv 468,7 3,2 430,6 3,0 663,8 2,3 505,5 1,9 3,1 2, ,9 3, ,5 3,3 SHB L&P 2 382,5 8, ,6 7,6 1,4 1, ,5 1, ,9 1,5 Holmia 25,0 0,2 26,2 0,2 0,1 0,2 332,0 0,2 333,8 0,2 If Liv 17,4 0,1 17,6 0,1 0,1 0,1 22,4 0,0 25,2 0,0 IKANO Liv 1,6 0,0 2,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 4,0 0,0 LRF 2,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 323,9 0,2 247,6 0, ,6 10, ,9 10,9 797,1 2,8 693,6 2,6 9,5 9, ,6 7, ,0 7,1 EFEL Liv 0,4 0,0 0,0 2,8 0,0 81,8 0,1 LF Fondliv 948,7 6,5 986,4 6,8 262,5 0,9 222,7 0,8 5,6 5, ,5 3, ,3 3,3 LF Liv 626,9 4,3 607,1 4,2 534,7 1,9 470,9 1,8 3,9 3, ,5 3, ,5 3,6 LF GruppLiv AB 200,8 0,1 210,4 0,1 Moderna Försäkringar 798,6 5,5 722,6 5,0 364,4 1,3 364,6 1,4 4,8 4, ,8 1, ,3 1,7 Nordeakoncernen 687,4 4,7 704,0 4, ,5 11, ,9 11,4 5,8 5, ,8 4, ,0 4,5 Nordea Livförsäkrin 261,3 1,8 276,2 1,9 77,8 0,3 70,3 0,3 1,5 1, ,4 1, ,2 1,5 Nordea Utland 426,2 2,9 427,8 2, ,7 10, ,6 11,1 4,2 4, ,4 2, ,8 3,0 Nordnet 31,1 0,2 40,3 0, ,1 4,1 884,4 3,3 0,8 0, ,2 5, ,9 4,6 PP Pension Fond 4,5 0,0 4,8 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 12,3 0,0 17,5 0,0 S E B 1 817,0 12, ,8 12, ,7 17, ,9 16,8 13,2 13, ,4 12, ,8 12,5 SEB Life 3 640,4 12, ,2 12,0 2,1 1, ,4 2, ,2 2,1 SEB TL Fond 1 786,4 12, ,2 12, ,0 4, ,9 4,8 11,0 11, ,1 9, ,9 9,3 SEB TL Gla 30,6 0,2 18,6 0,1 2,3 0,0 0,8 0,0 0,2 0, ,0 1, ,7 1,1 SalusAnsvar 14,2 0,1 17,0 0,1 0,1 0,1 129,8 0,1 129,3 0,1 SalusAn Gr 14,2 0,1 17,0 0,1 0,1 0,1 97,3 0,1 97,6 0,1 SalusAn Liv 32,6 0,0 31,7 0,0 Skandiakoncernen 2 254,0 15, ,9 15, ,8 19, ,7 18,8 16,1 15, ,5 15, ,1 15,6 Skandia 1 075,4 7, ,5 8, ,7 3, ,4 4,1 6,8 7, ,9 7, ,8 7,3 Skandia Liv 1 178,7 8, ,3 7, ,1 11, ,7 10,1 8,5 7, ,6 8, ,8 7,6 Skandia Utland 1 283,0 4, ,5 4,6 0,7 0, ,0 0, ,5 0,8 SPP 831,2 5,7 937,8 6, ,9 3, ,0 4,7 5,4 6, ,4 5, ,5 5,2 Euroben L&P 36,5 0,3 11,5 0,1 377,1 1,3 467,9 1,8 0,4 0,3 664,2 0,4 771,3 0,5 SPP Liv 363,8 2,5 372,8 2,6 563,9 2,0 609,3 2,3 2,4 2, ,5 2, ,5 2,8 SPP Liv Fond 431,0 3,0 536,4 3,7 111,0 0,4 96,7 0,4 2,5 3, ,7 2, ,0 1,8 Storebrand sv filial 17,1 0,1 71,1 0,3 0,1 115,8 0,1 Sv Handel Fond 9,2 0,1 9,1 0,1 8,6 0,0 5,1 0,0 0,1 0,1 62,6 0,0 60,6 0,0 Swedbank Försäkring 1 012,7 6,9 957,0 6, ,6 9, ,2 9,7 7,3 7, ,1 7, ,0 7,4 VFF Fond 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 SAMTLIGA ,2 100, ,9 100, ,5 100, ,1 100,0 100,0 100, ,3 100, ,5 100,0 Fond 7 836,1 53, ,0 54, ,5 42, ,9 41,9 51,8 52, ,3 39, ,3 39,5 Övrig livförsäkring 6 752,2 46, ,8 45, ,0 58, ,2 58,1 48,2 47, ,0 60, ,1 60,5 Ej konkurrensutsatta Alecta 2 135,2 99, ,7 99, ,9 83, ,0 65,1 98,5 95, ,3 66, ,6 61,9 AMF Pension 2 172,3 14, ,6 17,6 Bliwa 21,0 0,1 23,1 0,2 Folksam Liv 2 494,1 16, ,3 12,0 Skandia Liv 8,4 0,4 9,1 0,5 0,4 0,4 186,3 1,2 229,0 1,9 St Erik Liv 269,0 16,5 785,6 34,9 1,2 3,8 274,4 1,8 791,1 6,4 SAMTLIGA 2 143, , , ,6 100,0 100, , ,6 LIV Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier - Livförsäkringsbolag (P2) Sveriges Försäkringsförbund IKL R1-5b -

8 LIV Nyteckning och premieinkomst uppdelat på fondförsäkring och övrig livförsäkring 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 2008:I och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 2009:I och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/10 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/10" Bolag 2008:I 2009:I 2008:I 2009:I 2008:I 2009:I 2008:I 2009:I Konkurrensutsatta MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Fondförsäkring AMF Pension 239,5 3,2 177,7 2,2 44,7 0,4 30,9 0,3 2,8 2, ,8 3, ,8 4,2 Aspis liv 1,1 0,0 0,0 7,4 0,0 Avanza 0,7 0,0 18,1 0,2 0,0 0,0 0,9 0,0 27,2 0,0 Danica 295,8 4,0 230,9 2,9 391,1 3,2 192,9 1,7 3,9 2, ,4 2, ,6 2,4 Folksam 597,3 8,0 722,6 9,1 215,4 1,8 591,9 5,3 7,1 8, ,1 4, ,4 8,7 Folksam Fondförs 347,7 4,7 332,3 4,2 180,0 1,5 547,9 4,9 4,2 4, ,2 2, ,4 2,8 Folksam Liv 15,3 0,2 14,9 0,2 0,2 0,2 24,6 0,0 36,8 0,1 Folksam LO Fondfö 212,6 2,8 346,7 4,4 2,5 3, ,7 2, ,1 4,8 KP Fondförsäkring 20,8 0,3 16,7 0,2 3,6 0,0 7,1 0,1 0,2 0,2 137,1 0,2 143,6 0,2 KPA Pensionförs 0,9 0,0 12,0 0,2 31,8 0,3 36,9 0,3 0,0 0,2 61,5 0,1 476,5 0,8 Handelsbankskonc. 374,4 5,0 334,9 4,2 261,3 2,2 183,7 1,6 4,6 3, ,6 4, ,2 4,6 946,5 12,7 986,4 12,5 237,7 2,0 222,7 2,0 11,2 11, ,6 7, ,3 8,5 Moderna Försäkringar 1 037,8 13,9 721,5 9,1 691,8 5,7 364,6 3,3 12,8 8, ,2 4, ,7 4,3 Nordeakoncernen 327,2 4,4 549,7 7, ,8 12, ,9 18,2 5,6 8, ,8 5, ,1 6,7 Nordea Livförsäkrin 166,7 2,2 121,9 1,5 95,1 0,8 41,7 0,4 2,0 1,4 511,9 0,9 773,5 1,3 Nordea Utland 160,5 2,2 427,8 5, ,7 12, ,2 17,8 3,5 6, ,9 4, ,6 5,5 Nordnet 0,3 0,0 1,9 0,0 S E B 1 529,9 20, ,6 22, ,6 39, ,1 40,0 23,2 24, ,2 27, ,3 27,2 SEB Life 3 756,9 30, ,2 28,6 4,3 3, ,9 6, ,2 5,2 SEB TL Fond 1 529,9 20, ,6 22, ,6 8, ,9 11,4 18,8 21, ,2 21, ,0 22,0 Skandiakoncernen 1 027,5 13, ,5 14, ,1 20, ,5 17,2 14,7 15, ,5 17, ,5 15,0 Skandia 1 027,0 13, ,5 14,8 820,6 6,8 704,9 6,3 12,8 13, ,5 14, ,0 13,0 Skandia Utland 0,5 0, ,5 13, ,5 10,9 1,9 1, ,0 3, ,5 2,0 SPP 374,2 5,0 539,6 6,8 131,5 1,1 100,1 0,9 4,5 6, ,4 6, ,4 4,7 SPP Liv Fond 374,2 5,0 536,4 6,8 131,5 1,1 96,7 0,9 4,5 6, ,4 6, ,0 4,6 Storebrand sv filial 3,2 0,0 3,4 0,0 0,0 10,5 0,0 Swedbank Försäkring 698,6 9,4 691,7 8, ,5 10, ,3 9,3 9,6 8, ,3 14, ,5 13,5 Övr. svenska bolag 11,9 0,2 13,9 0,2 5,2 0,0 5,2 0,0 0,1 0,2 47,2 0,1 78,1 0,1 PP Pension Fond 5,6 0,1 4,8 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 13,4 0,0 17,5 0,0 Sv Handel Fond 6,4 0,1 9,1 0,1 5,1 0,0 5,1 0,0 0,1 0,1 33,8 0,1 60,6 0,1 VFF Fond 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 SUMMA 7 460,6 100, ,0 100, ,3 100, ,9 100,0 100,0 100, ,3 100, ,3 100,0 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/10" Bolag 2008:I 2009:I 2008:I 2009:I 2008:I 2009:I 2008:I 2009:I Konkurrensutsatta MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Övrig livförsäkring Alecta 1 690,9 29, ,7 43,1 20,6 0, ,9 6,5 22,4 36, ,5 9, ,2 11,4 Allm Änke- & Pupillk 0,3 0,0 1,3 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 5,5 0,0 AMF Pension 468,5 8,0 449,1 6,7 875,1 5, ,0 7,7 7,4 6, ,4 7, ,5 11,9 Aspis liv 7,3 0,1 8,1 0,1 0,1 0,1 206,3 0,2 158,2 0,2 Avanza 2 166,8 12, ,5 8,3 2,9 1, ,4 11, ,1 11,6 Bliwa 1,7 0,0 8,8 0,1 0,0 0,1 63,4 0,1 116,2 0,1 Cardif Nordic 9,4 0,0 96,2 0,1 Danica 5,3 0,1 3,5 0,1 427,9 2,5 978,7 6,3 0,6 1,2 436,5 0, ,4 1,7 Folksam 511,2 8,8 576,1 8,6 876,6 5,1 544,0 3,5 7,9 7, ,2 13, ,1 12,4 FL Gruppförs 0,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 429,9 0,5 450,5 0,5 Folksam Liv 150,1 2,6 238,8 3,6 226,2 1,3 207,8 1,3 2,3 3, ,1 5, ,1 4,4 KPA Livförs 906,8 1,0 809,5 0,9 KPA Pensionförs 360,8 6,2 336,5 5,1 650,4 3,8 336,2 2,2 5,6 4, ,5 6, ,0 6,7 Handelsbankskonc. 106,7 1,8 95,6 1, ,7 18, ,5 15,2 5,6 4, ,6 5, ,3 4,9 Handelsbanken Liv 106,7 1,8 95,6 1,4 897,4 5,2 321,8 2,1 2,6 1, ,5 2, ,3 2,5 SHB L&P 2 295,3 13, ,6 13,1 3,0 2, ,1 2, ,9 2,5 Holmia 37,0 0,6 26,2 0,4 0,5 0,3 313,6 0,3 333,8 0,4 If Liv 18,1 0,3 17,6 0,3 0,2 0,2 18,0 0,0 25,2 0,0 LRF 2,6 0,0 1,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 83,8 0,1 247,6 0,3 694,8 11,9 607,5 9,1 839,3 4,9 470,9 3,0 10,3 8, ,7 6, ,7 6,3 EFEL Liv 0,4 0,0 0,0 81,8 0,1 LF Liv 694,8 11,9 607,1 9,1 839,3 4,9 470,9 3,0 10,3 8, ,9 6, ,5 6,0 LF GruppLiv AB 256,8 0,3 210,4 0,2 Moderna Försäkringar 0,9 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 62,3 0,1 54,6 0,1 Nordeakoncernen 149,6 2,6 154,3 2,3 565,1 3, ,9 6,5 2,7 3, ,8 1, ,9 3,0 Nordea Livförsäkrin 149,6 2,6 154,3 2,3 45,2 0,3 28,5 0,2 2,0 1, ,2 1, ,7 1,7 Nordea Utland 519,9 3,0 976,4 6,3 0,7 1,2 520,6 0, ,2 1,3 Nordnet 28,6 0,5 40,3 0, ,6 10,2 884,4 5,7 2,7 1, ,2 8, ,0 7,6 S E B 109,4 1,9 89,2 1,3 3,8 0,0 0,8 0,0 1,5 1, ,6 3, ,6 2,8 SEB TL Fond 85,4 1,5 70,6 1,1 2,3 0,0 1,1 0, ,9 1,1 915,9 1,0 SEB TL Gla 24,0 0,4 18,6 0,3 1,5 0,0 0,8 0,0 0,3 0, ,7 2, ,7 1,8 SalusAnsvar 17,6 0,3 17,0 0,3 0,2 0,2 237,8 0,3 129,3 0,1 SalusAn Gr 17,6 0,3 17,0 0,3 0,2 0,2 192,4 0,2 97,6 0,1 SalusAn Liv 45,3 0,0 31,7 0,0 Skandiakoncernen 1 220,9 20, ,3 15, ,0 23, ,2 19,9 21,6 16, ,0 15, ,6 16,0 Skandia 30,8 0,2 381,5 2,5 0,0 0,5 324,2 0, ,8 3,5 Skandia Liv 1 220,9 20, ,3 15, ,3 23, ,7 17,4 21,6 15, ,9 14, ,8 12,5 SPP 499,0 8,6 398,2 6, ,4 9, ,9 7,4 8,8 6, ,2 14, ,1 5,6 Euroben L&P 215,0 3,7 11,5 0, ,9 6,5 467,9 3,0 4,3 0, ,4 9,7 771,3 0,8 SPP Liv 284,0 4,9 372,8 5,6 512,5 3,0 609,3 3,9 4,4 5, ,9 4, ,5 4,7 Storebrand sv filial 13,9 0,2 67,7 0,4 0,3 105,4 0,1 Swedbank Försäkring 258,5 4,4 265,3 4,0 720,9 4, ,9 10,0 4,4 5, ,9 1, ,6 3,4 Övr. svenska bolag 2,9 0,0 2,4 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 4,6 0,0 IKANO Liv 2,9 0,0 2,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 4,0 0,0 VFF Fond 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 SUMMA 5 831,7 100, ,8 100, ,3 100, ,2 100,0 100,0 100, ,8 100, ,1 100,0 Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier - Livförsäkringsbolag (P2) Sveriges Försäkringsförbund IKL R2-6a -

9 LIV Nyteckning och premieinkomst uppdelat på fondförsäkring och övrig livförsäkring 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 2008:IV och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 2009:I och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/10 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/10" Bolag 2008:IV 2009:I 2008:IV 2009:I 2008:IV 2009:I 2008:IV 2009:I Konkurrensutsatta MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Fondförsäkring AMF Pension 237,4 3,0 177,7 2,2 28,4 0,2 30,9 0,3 2,7 2, ,6 3, ,8 4,2 Aspis liv 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 7,4 0,0 Avanza 16,9 0,1 18,1 0,2 0,0 0,0 21,9 0,0 27,2 0,0 Danica 249,4 3,2 230,9 2,9 227,4 1,9 192,9 1,7 3,0 2, ,4 2, ,6 2,4 Folksam 691,1 8,8 722,6 9,1 400,7 3,3 591,9 5,3 8,1 8, ,3 7, ,4 8,7 Folksam Fondförs 321,8 4,1 332,3 4,2 353,4 3,0 547,9 4,9 4,0 4, ,7 2, ,4 2,8 Folksam Liv 23,8 0,3 14,9 0,2 0,3 0,2 41,7 0,1 36,8 0,1 Folksam LO Fondfö 327,8 4,2 346,7 4,4 3,6 3, ,7 4, ,1 4,8 KP Fondförsäkring 17,0 0,2 16,7 0,2 7,4 0,1 7,1 0,1 0,2 0,2 141,3 0,2 143,6 0,2 KPA Pensionförs 0,7 0,0 12,0 0,2 39,9 0,3 36,9 0,3 0,1 0,2 463,8 0,8 476,5 0,8 Handelsbankskonc. 371,5 4,7 334,9 4,2 216,8 1,8 183,7 1,6 4,4 3, ,7 4, ,2 4,6 948,7 12,1 986,4 12,5 262,5 2,2 222,7 2,0 10,8 11, ,5 8, ,3 8,5 Moderna Försäkringar 797,6 10,2 721,5 9,1 364,4 3,0 364,6 3,3 9,2 8, ,8 4, ,7 4,3 Nordeakoncernen 555,8 7,1 549,7 7, ,7 18, ,9 18,2 8,6 8, ,7 6, ,1 6,7 Nordea Livförsäkrin 129,7 1,7 121,9 1,5 51,6 0,4 41,7 0,4 1,5 1,4 728,5 1,2 773,5 1,3 Nordea Utland 426,2 5,4 427,8 5, ,1 18, ,2 17,8 7,1 6, ,3 5, ,6 5,5 Nordnet 1,9 0,0 1,9 0,0 S E B 1 713,3 21, ,6 22, ,4 40, ,1 40,0 24,4 24, ,7 27, ,3 27,2 SEB Life 3 640,4 30, ,2 28,6 4,0 3, ,4 5, ,2 5,2 SEB TL Fond 1 713,3 21, ,6 22, ,0 10, ,9 11,4 20,3 21, ,4 21, ,0 22,0 Skandiakoncernen 1 075,4 13, ,5 14, ,9 16, ,5 17,2 14,1 15, ,9 15, ,5 15,0 Skandia 1 075,4 13, ,5 14,8 735,9 6,1 704,9 6,3 12,7 13, ,9 13, ,0 13,0 Skandia Utland 1 283,0 10, ,5 10,9 1,4 1, ,0 2, ,5 2,0 SPP 431,0 5,5 539,6 6,8 111,0 0,9 100,1 0,9 4,9 6, ,7 5, ,4 4,7 SPP Liv Fond 431,0 5,5 536,4 6,8 111,0 0,9 96,7 0,9 4,9 6, ,7 5, ,0 4,6 Storebrand sv filial 3,2 0,0 3,4 0,0 0,0 10,5 0,0 Swedbank Försäkring 750,1 9,6 691,7 8, ,9 10, ,3 9,3 9,6 8, ,9 13, ,5 13,5 Övr. svenska bolag 13,7 0,2 13,9 0,2 8,7 0,1 5,2 0,0 0,2 0,2 75,0 0,1 78,1 0,1 PP Pension Fond 4,5 0,1 4,8 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 12,3 0,0 17,5 0,0 Sv Handel Fond 9,2 0,1 9,1 0,1 8,6 0,1 5,1 0,0 0,1 0,1 62,6 0,1 60,6 0,1 VFF Fond 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 SUMMA 7 836,1 100, ,0 100, ,5 100, ,9 100,0 100,0 100, ,3 100, ,3 100,0 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/10" Bolag 2008:IV 2009:I 2008:IV 2009:I 2008:IV 2009:I 2008:IV 2009:I Konkurrensutsatta MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Övrig livförsäkring Alecta 2 693,6 39, ,7 43,1 907,0 5, ,9 6,5 33,1 36, ,9 12, ,2 11,4 Allm Änke- & Pupillk 1,0 0,0 1,3 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 5,5 0,0 AMF Pension 509,3 7,5 449,1 6,7 990,4 6, ,0 7,7 7,2 6, ,1 10, ,5 11,9 Aspis liv 7,4 0,1 8,1 0,1 0,1 0,1 154,7 0,2 158,2 0,2 Avanza 1 679,4 10, ,5 8,3 2,0 1, ,2 12, ,1 11,6 Bliwa 7,9 0,1 8,8 0,1 0,1 0,1 109,5 0,1 116,2 0,1 Cardif Nordic 94,2 0,1 96,2 0,1 Danica 4,5 0,1 3,5 0, ,8 6,9 978,7 6,3 1,4 1, ,0 1, ,4 1,7 Folksam 637,2 9,4 576,1 8,6 516,8 3,1 544,0 3,5 8,2 7, ,6 12, ,1 12,4 FL Gruppförs 0,6 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 449,4 0,5 450,5 0,5 Folksam Liv 256,4 3,8 238,8 3,6 239,3 1,4 207,8 1,3 3,3 3, ,2 4, ,1 4,4 KPA Livförs 906,2 1,0 809,5 0,9 KPA Pensionförs 380,3 5,6 336,5 5,1 277,4 1,7 336,2 2,2 4,9 4, ,8 6, ,0 6,7 Handelsbankskonc. 97,1 1,4 95,6 1, ,6 17, ,5 15,2 4,5 4, ,7 5, ,3 4,9 Handelsbanken Liv 97,1 1,4 95,6 1,4 447,1 2,7 321,8 2,1 1,7 1, ,2 2, ,3 2,5 SHB L&P 2 382,5 14, ,6 13,1 2,8 2, ,5 2, ,9 2,5 Holmia 25,0 0,4 26,2 0,4 0,3 0,3 332,0 0,4 333,8 0,4 If Liv 17,4 0,3 17,6 0,3 0,2 0,2 22,4 0,0 25,2 0,0 LRF 2,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 323,9 0,3 247,6 0,3 626,9 9,3 607,5 9,1 534,7 3,2 470,9 3,0 8,1 8, ,2 6, ,7 6,3 EFEL Liv 0,4 0,0 0,0 2,8 0,0 81,8 0,1 LF Liv 626,9 9,3 607,1 9,1 534,7 3,2 470,9 3,0 8,1 8, ,5 6, ,5 6,0 LF GruppLiv AB 200,8 0,2 210,4 0,2 Moderna Försäkringar 1,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 55,1 0,1 54,6 0,1 Nordeakoncernen 131,6 1,9 154,3 2,3 929,8 5, ,9 6,5 2,7 3, ,1 2, ,9 3,0 Nordea Livförsäkrin 131,6 1,9 154,3 2,3 26,2 0,2 28,5 0,2 1,6 1, ,0 1, ,7 1,7 Nordea Utland 903,6 5,5 976,4 6,3 1,1 1, ,1 1, ,2 1,3 Nordnet 31,1 0,5 40,3 0, ,1 7,1 884,4 5,7 1,8 1, ,3 8, ,0 7,6 S E B 103,7 1,5 89,2 1,3 2,3 0,0 0,8 0,0 1,2 1, ,7 2, ,6 2,8 SEB TL Fond 73,1 1,1 70,6 1,1 0,9 0,9 948,7 1,0 915,9 1,0 SEB TL Gla 30,6 0,5 18,6 0,3 2,3 0,0 0,8 0,0 0,4 0, ,0 1, ,7 1,8 SalusAnsvar 14,2 0,2 17,0 0,3 0,2 0,2 129,8 0,1 129,3 0,1 SalusAn Gr 14,2 0,2 17,0 0,3 0,2 0,2 97,3 0,1 97,6 0,1 SalusAn Liv 32,6 0,0 31,7 0,0 Skandiakoncernen 1 178,7 17, ,3 15, ,9 21, ,2 19,9 18,1 16, ,6 16, ,6 16,0 Skandia 343,8 2,1 381,5 2,5 0,4 0, ,0 2, ,8 3,5 Skandia Liv 1 178,7 17, ,3 15, ,1 18, ,7 17,4 17,7 15, ,6 13, ,8 12,5 SPP 400,3 5,9 398,2 6,0 940,9 5, ,9 7,4 5,9 6, ,7 5, ,1 5,6 Euroben L&P 36,5 0,5 11,5 0,2 377,1 2,3 467,9 3,0 0,9 0,7 664,2 0,7 771,3 0,8 SPP Liv 363,8 5,4 372,8 5,6 563,9 3,4 609,3 3,9 5,0 5, ,5 4, ,5 4,7 Storebrand sv filial 13,9 0,2 67,7 0,4 0,3 105,4 0,1 Swedbank Försäkring 262,6 3,9 265,3 4, ,7 8, ,9 10,0 4,8 5, ,2 2, ,6 3,4 Övr. svenska bolag 1,6 0,0 2,4 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,6 0,0 IKANO Liv 1,6 0,0 2,4 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 4,0 0,0 VFF Fond 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 SUMMA 6 752,2 100, ,8 100, ,0 100, ,2 100,0 100,0 100, ,0 100, ,1 100,0 Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier - Livförsäkringsbolag (P2) Sveriges Försäkringsförbund IKL R2-6b -

10 LIV Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) Exklusive PPM. Övrig livförsäkring Nyteckning Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L2) Övrig Konkurrensutsatt (L4) Ej konkurrensutsatt (L5) Konv. data (konk.utsatt) (ej fördelat L2+L4) Privat pensionsförsäkring (L7) Kapitalförsäkring (L9) Kapitalpension (L11) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt Fondförsäkring Nyteckning Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L1) Övrig Konkurrensutsatt (L3) Ej konkurrensutsatt Konv. data (konk.utsatt) (ej fördelat L1+L3) Privat pensionsförsäkring (L6) Kapitalförsäkring (L8) Kapitalpension (L10) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt Summan av Fondförsäkring och Övrig livförsäkring Nyteckning Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % * MSEK % MSEK % MSEK % * Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L1+L2) Övrig Konkurrensutsatt (L3+L4) Ej konkurrensutsatt (L5) Konv. data (konk.utsatt) (ej fördelat L1+L2+L3+L4) Privat pensionsförsäkring (L6+L7) Kapitalförsäkring (L8+L9) Kapitalpension (L10+L11) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt * = procentuell förändring från föregående år Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier - Livförsäkringsbolag (P2) Sveriges Försäkringsförbund IKL R3-7a -

11 LIV Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar. Exklusive PPM. Fondförsäkring Premieinkomst Övrig livförsäkring Premieinkomst MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L1) Övrig Konkurrensutsatt (L3) Ej konkurrensutsatt Konv. data (konkurrensutsatt) (ej fördelat L1+L3) Privat pensionsförsäkring (L6) Kapitalförsäkring (L8) Kapitalpension (L10) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L2) Övrig Konkurrensutsatt (L4) Ej konkurrensutsatt (L5) Konv. data (konkurrensutsatt) (ej fördelat L2+L4) Privat pensionsförsäkring (L7) Kapitalförsäkring (L9) Kapitalpension (L11) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt Summan Fondförsäkring och Övrig Premieinkomst livförsäkring MSEK % MSEK % MSEK % * Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L1+L2) Övrig Konkurrensutsatt (L3+L4) Ej konkurrensutsatt (L5) Konv. data (konk.utsatt) (ej fördelat L1+L2+L3+L4) Privat pensionsförsäkring (L6+L7) Kapitalförsäkring (L8+L9) Kapitalpension (L10+L11) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt * = procentuell förändring från föregående år Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R3-7b -

12 Nyteckning Nyteckning, TOTALT, Marknadsandelar 2007:I = Konkurrensutsatt affär 2008:I = Källa: tabell sidorna 5a-b 2009:I = (uppgifterna är baserade på premier för nya försäkringar) LIV Nyteckning 2009:I AMF Pension 4,3% 12 månaders försäljning (period: se ovan) Folksam 8,2% Avanza 0,8% Danica 2,0% 0,5% Alecta 17,2% Swedbank Försäkring 7,1% 9,6% Skandiakoncernen 15,6% Nordeakoncernen 5,8% Handelsbankskonc. 4,0% Moderna Försäkringar 4,4% Nordnet 0,7% SPP SalusAnsvar 6,2% 0,1% S E B 13,4% Nyteckning: tidsserie 20% 12 månaders försäljning (perioder: se ovan) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Alecta Skandiakoncernen S E B Folksam Swedbank Försäkring SPP Nordeakoncernen Moderna Försäkringar AMF Pension Handelsbankskonc. Danica Avanza Nordnet SalusAnsvar 2007:I 2008:I 2009:I Marknadsandelar, totalt, beräknas schablonmässigt som sammanvägning mellan årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning: årlig premie + engångspremie/ IKL R4-8 -

13 Premier Marknadsandelar Premier: totalt premieinflöde för både 2007:I = gamla och nya försäkringar. Konkurrensutsatt affär. 2008:I = Källa: tabell sidorna 5a-b, kolumn längst till höger. 2009:I = LIV Premier 2009:I Moderna Försäkringar 1,7% Avanza 7,0% Alecta 6,9% SalusAnsvar 0,1% Danica 2,0% Nordnet 4,6% SPP 5,2% 0,7% 12 månaders försäljning (period: se ovan) MSEK 7,1% Skandiakoncernen 15,6% Swedbank Försäkring 7,4% Nordeakoncernen 4,5% S E B 12,5% AMF Pension 8,9% Folksam 11,0% Handelsbankskonc. 4,8% Premier: tidsserie 20% 12 månaders uppgifter (perioder: se ovan) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Skandiakoncernen S E B Folksam AMF Pension Swedbank Försäkring Avanza Alecta SPP Handelsbankskonc. Nordnet Nordeakoncernen Danica Moderna Försäkringar SalusAnsvar 2007:I 2008:I 2009:I En beståndsöverlåtelse från Alecta omfattande ca 7,8 miljarder genomfördes 2 kv IKL R5-9 -

14 LIV & SKADE Premier 2008:I = :I = Premier, totalt hela branschen (MSEK) 2008:I 2009:I Föränd. % (1) Fondförsäkring ,6 (2) Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt ,2 (3) Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt Summa livförsäkring ,5 2,1 (4) Skadeförsäkring, individuellt tecknad ,0 (5) Avtalsförsäkringsbolag, skade ,4 därav Avgångsbidragsförsäkring (AGB) 384 Sjuk- o olycksfallsförsäkring (AGS) Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 660 (6) Skadeförsäkring i livbolagen* Summa skadeförsäkring Totalt * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring , , , , , ,2 Premieinkomst, livförsäkring, MSEK Premieinkomst, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar, MSEK Fondförs. Öv. Livförs. Konk.uts. Öv. Livförs. Ej konk.uts. F&F H&V Trafik Motor MAT S&O Kredit Husdjur 2008:I 2009:I 2008:I 2009:I Verksamhet 2008:I 2009:I Verksamhetsgren 2008:I 2009:I MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % (1) Fondförs , ,6 F&F , ,3 (2) Öv. Livförs , ,0 H&V , ,6 Konk.uts. Trafik , ,6 (3) Öv. Livförs , ,3 Motor , ,8 Ej konk.uts. MAT , ,9 Totalt S&O , ,5 Kredit 838 1, ,9 Husdjur , , , ,8 Totalt Förkortningar på vissa verksamhetsgrenar F&F: Företag- och Fastighet H&V: Hem- och Villa MAT: Fartyg, Transport och Luftfart S&O: Sjuk- och Olycksfall Källa: Finansinspektionens blanketter för Skadeförsäkringsbolag- respektive Livförsäkringsbolag (P1S och P2) IKL R6-10 -

15 SKADE Marknadsandelar - antalet försäkringar 31/ / Separat hemförsäkring 49,9 49, ,2 25,6 12,0 12,0 9,8 10,0 1,8 1,9 1,3 1,4 Folksam Trygg-Hansa If Skadeförsäkring Moderna Försäkringar Dina-gruppen Antal försäkringar 31/ : Antal försäkringar 31/ : Villahemförsäkring 50 40,9 40, ,9 27,5 13,0 13,2 11,7 11,3 6,1 6,1 1,3 1,4 Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina-gruppen Moderna Försäkringar Antal försäkringar 31/ : Antal försäkringar 31/ : Fritidshusförsäkring 50 43,5 43, ,9 21,9 17,4 17,7 11,1 11,0 5,1 5,2 0,9 0,9 Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina-gruppen Moderna Försäkringar Antal försäkringar 31/ : Antal försäkringar 31/ : Separat båtförsäkring ,2 27,1 19,1 18,8 18,0 18,7 17,5 17,5 If Skadeförsäkring Moderna Försäkringar 9,1 8,9 7,4 7,0 Svenska Sjö Trygg-Hansa Folksam Dina-gruppen 1,7 1,9 Antal försäkringar 31/ : Antal försäkringar 31/ : P1: 31/ Antal försäkrade fordon P2: 31/ Personbilar P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 If Trygg-Hansa Folksam Moderna Dina-gruppen Skadeförsäkring Försäkringar Antal försäkrade fordon, personbilar 31/ (31/ ) ( ) Antal försäkrade fordon, övriga fordon 31/ (31/ ) ( ) Antal försäkrade fordon, totalt 31/ (31/ ) ( ) sub1 P1 P2 Pb Övr Pb Övr Länsf örsäkringar 31,7 45,6 31,5 43,3 If Skadef örsäkring 28,7 15,0 28,5 14,4 Trygg-Hansa 16,8 19,7 16,0 18,3 Folksam 19,2 11,3 19,5 10,8 Moderna Försäkringar 1,0 4,7 1,5 9,1 Dina-gruppen 2,7 3,8 3,0 4,2 Pb : Personbilar Övr : Källa: Försäkringsförbundets blankett Bestånd BES R3-11 -

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Viktig information! Från och med denna utgåva av kvartalsstatistiken delas livförsäkring in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/28-4e kvartalet 27 Viktig information! Från och med kvartal 1 27 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/26-3e kvartalet 26 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 25. Bolagen redovisar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/26-1a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/26-4e kvartalet 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/24-1A KVARTALET 24 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/24-4E KVARTALET 23 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/25-1A KVARTALET 25 Viktig information! NYHETER: Ny sidan 6: redovisning av avkastningsräntor som dels ger upphov till villkorad återbäring, dels till återbäring.

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/24-2A KVARTALET 24 AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar inte statistiken till

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2012 4e kvartalet 2011 Reviderad 2012-02-23 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/22 helåret 21 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2014-3e kvartalet 2014 Reviderad 2014-12-08 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2016-3e kvartalet 2016 2016-11-21 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2016-2a kvartalet 2016 2016-08-29 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckningar rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. I blanketten ska bolagen

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2017-1a kvartalet 2017 2017-05-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr / helåret INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /97 - Helåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem V I K T I G T angående nytecknad livförsäkring 999 och beståndsuppgifterna inom villahem ) I de uppgifter som livförsäkringsbolagen redovisat till Finansinspektionen (FI) ingår avtalspensionen SAF LO.

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:2 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /6 - :a kvartalet 6 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /98 - Helåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31

Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31 Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31 1 Tjänstepensionsförs, fond 1 Via valcentral (L1) Undertaking 1 Undertaking 2 2 Övr.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98 - a kvartalet Förändringar i Kvartalsstatistiken Från och med denna redovisning har flera sidor i Kvartalsstatistiken förändrats. Vissa av förändringarna

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017 Innehåll - Statistik Q1 2017 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2017-03-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2017-01-01-2017-03-31 Sid 4

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015 Innehåll - Statistik Q4 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-12-31 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016 Innehåll - Statistik Q3 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-09-30 Sid 4

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016 Innehåll - Statistik Q4 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-12-31 Sid 4

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 190 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015 Innehåll - Statistik Q3 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-09-30 Sid 4

Läs mer

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner Juli 2011 Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner 1 Sammanfattning Marknadsöversikt Tjänstepensionen är till volymen den näst största pensionen i Sverige. Premieinbetalningarna till

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet Sparbarometern Sparbarometern tredje kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer