Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999"

Transkript

1 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering, återbärings- 4 räntor och totalavkastning C. Livförsäkringsbolagen Marknadsandelar, Nyteckning TOTALT och Premieinkomst 6R uppdelat på traditionell liv och fondförsäkring 7R Nyteckning, Försäkringsgrenar 8R Marknadsandelar och förändring, Nyteckning Totalt 9R Premieinkomst R D. Premier, Liv- och Skadeförsäkring R E. Skadeförsäkringsbolagen Marknadsandelar: Bestånd 2 Marknadsandelar: Inbetalda premier 4R Marknadsandelar för vissa försäkringsgrenar 5R Antal anmälda skador 6 Information och redovisande bolag 7 Redovisade uppgifter avser endast svensk försäkring och inte en koncerns utländska verksamhet. Kommentarer:

2 Livförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Livförsäkring 4 MSEK :3 998:4 999: 999:2 999:3 Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Förändring Svenska Utländska TOTALT Livförsäkringsbolagens placeringar i Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt ) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, Förändring från årets början, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING AÄP FL För Grupp FL För Koll FL För. Liv Liv Holmia Liv KPA Pension LIVIA LRF Liv LW Liv SalusAn Gr SalusAn Liv SEB TL SEB TL Gaml SEB TL Nya SHB Liv Skandia Liv SparLiv SPP Liv FONDFÖRSÄKRING AMF Fond LO Fond SEB TL Fond SHB Fond SkandiaLink SparFond SPPLiv Fond WASA Fond AVTALSFÖRSÄKRING AFA AMF Pension KPA Livförs SPP ÖVRIGA Gerling Järnvägsmän TOTALT ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavanden, Penningmarknadsinstrument, Repor som bruttoredovisats) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken) PA R - 2 -

3 Skadeförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Skadeförsäkring 3 MSEK :3 998:4 999: 999:2 999:3 Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK Förändring Svenska Utländska TOTALT Skadeförsäkringsbolagens placeringar i Bolag/Bolagsgrupper Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt ) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, Förändring från årets början, AMF Trygg AMF-Sjuk AMFK Anticimex Assuransföreningen Atlantica BrandfVerket Brandkont Europeiska FPG Göta-Lejon Holmia LFgruppen LRF SafeInt SalusAnsvar Sirius Inter Skandiakoncernen SOFAB-gruppen StErik Storebrand Sverige Svenska Brand Telia Trygg-Hansa Varsam Volvia TOTALT Länsförsäkringsgruppen (LFgruppen): Skandia (konc): (konc): LW AB Dial Sak Länsbolagen(vissa redov. PA) FörsäkringsAB Skandia Inter AGRIA Skandia Skadeförs. AB Stockholm Re WASA Sak AB WASA Garanti WASA Inter SOFAB-gruppen Trygg-Hansa: WASA Sak Specialf. AB Kapitalpalceringar: endast Aktsam SOFAB Suecia Trygg-Hansa ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken) PA R2-3 -

4 Livförsäkring Kollektiv konsolidering Buffert kapital Tillgångar i marknadsvärde Återbäringsmedel i marknadsvärde Garanterat åtagande BK ÅB GÅ totalt planerad återbäring Mdkr Buffertkapital och konsolideringsnivå i kv 2 96 kv 96 kv 4 97 kv 3 98 kv 2 99 kv Livbolagens Tillgångar Skulder Buffertkapital Konsolideringsnivå Bolag Livförsäkring med återbäringsgrunder Buffertkapital MSEK Konsolideringsnivå AMF Pension , 27,5 AÄP ,5 68,8 FL För Koll ,8 235, FL För. Liv , 56, Liv ,6 4,3 KPA Pension ,3 8,5 LIVIA ,2 2,2 LRF Liv , 223,6 LW Liv ,6 5,2 SalusAn Liv ,5 2, SEB TL Gaml ,,5 SEB TL Nya , 2, SHB Liv ,7 4,7 Skandia Liv ,8 4,6 SparLiv 872 2,5 5,5 SPP Liv , 2,7 TOTALT ,2 6,2 SPP. ) ,4 5, ) Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt, fördelar överskottet enligt andra principer än övriga bolag. Konsolideringsnivå Kollektiv konsolidering Buffertkapitalet, eller det s k kollektiva konsoliderings kapitalet, är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de garanterade åtaganderna och återbäringsmedel i marknadsvärde. Buffertkapitalet innehåller de medel som bolaget lagt undan som en buffert att användas om t ex återbäringsräntan under en period kommit att ligga något högre än den konstaterade avkastningen. Med konsolideringsnivå avses den kollektiva konsolideringsgraden beräknad kring nivån. Konsolideringsnivån definieras som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångar i marknadsvärde och summan av återbäringsmedel i marknadsvärde (ÅB) och garanterade åtaganden (GÅ). Förändringar i livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt är mycket långsiktiga. Uppgifterna per 99.6 och 99.9 är uppskattade, preliminära, värden kv 2 96 kv 96 kv 4 97 kv 3 98 kv 2 99 kv Återbäringsräntor KON R Konsolideringsnivå Återbäringsränta

5 Livförsäkring Återbäringsräntor och totalavkastning Bolag Återbäringsräntor i före skatt och efter generella kostnader Årsbasis nov AMF Pension Avtalspension SAF-LO 3,8 9,3 6, 6, AMF Privat 2,3 5,6 5,6 ITPK 5,9 5,9 Liv 8,, Förs teckn f 95+ITPK f 972 4,7 2,5 8,6 9,6 Förs teck fr 95+eng pre 4, 2,5 8,4 9,4 Förs teck fr 972,4,7 8,4 9,4 ITPK tecknad fr 972,4,7 8,6 9,6 KPA Pension,7 2, 8,2,3 LIVIA 9,,3 ITPK 3,2 4,2 9,2 9,2 Övriga försäkringar 3, 4, 9, 9, LRF Liv 2,2 3,,2, LW Liv,7, Wasa Liv 7,2 9,,5,8 LF Liv 7,8 9,6 2,3 3, SalusAn Liv 7,3 8,2,, 7, 7, SEB TL Gaml 8,3,6 Förs tecknade före 97-22,4 22, 6,9 6,9 Förs tecknade fr 97-22, 2,7 6,5 6,5 SEB TL Nya,3,7 6,5 6,5 SHB Liv 7,3 8,5, Teckn tom 975+ITPK+K-för 3,8, 8,8 Övriga försäkringar 3,,3 8, Skandia Liv 8,5 9,8 9,3, Sparande tom ,9 Sparande fr 9733,5 Sparande fr 9853,7 Sparande tom ,9 SparLiv 7,3,,2 3,5 4,6 4,6 SPP Liv 9,6,7 2,5 2,8 7, 7, Genomsnitt 8, 9,7 3,4 4,9,, Återbäringsräntor Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med den s k återbäringsräntan fördelas överskott till försäkringstagarna. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden varför en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, s k kollektiv konsolidering. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos om framtida kapitalavkastning. Dessutom ska den kollektiva konsolideringen beaktas genom att återbäringsräntan sätts högre vid en kollektiv konsolideringsnivå som ligger över de fastställda gränserna. På motsvarande sätt bör återbäringsräntan sänkas vid låg kollektiv konsolideringsnivå. Det nedre diagrammet på föregående sida visar sambandet mellan konsolideringsnivå och återbäringsränta. Totalavkastning på tillgångar Bolag AMF Pension, 2,4 7,6 Liv 26, 6,4 2,8 LF Liv 2,4 6, 4,8 Livia 2,8 2,6 5, Salus Ansvar 7, SEB Trygg Gamla Liv 22,4 9,6 5,4 SEB Trygg Nya Liv 9,3 6,7 SHB Liv 9,9 4,9 8,7 Skandia Liv 2,8 7, 6,2 SparLiv 23,6 5, 2, SPP 8,9 5,8 5,9 SPP Liv 7,3 4,8 5, WASA Liv 2,4 4, 9,4 Genomsnitt 2,6 5,5 5, ARA R Totalavkastning och återbäringsräntor Totalavkastning Totalavkastning Återbäringsränta på årsbasis Totalavkastning utgörs av direktavkastning på och värdeförändring av bolagens tillgångar. Definitionen bygger på en branschgemensam rekommendation.

6 Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkr. Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = * Årlig premie + Engångspremie Nyteckning Premieinkomst Period: TOTALT Period: TOTALT Period: Bolagsgrupper Årlig premie Engångspremie marknadsandel Årlig premie Engångspremie marknadsandel Bolag MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK AMF Pension...., AMF Fond AMF P KoUts , Liv SparLiv Fond Förenade Liv , FL För. Liv FL För Koll FL För Grupp FöreningsSparbanken , Handelsbanken , SHB Liv SHB Fond Holmia , KPA Liv , LFgruppen , WASA Fond LW Liv LRF , Landia Liv LRF Liv Merita Nordbanken , LIVIA Merita S E B , SEB TL Fond SEB TL Gaml SEB TL SEB TL Nya SalusAnsvar , SalusAn Liv SalusAn Gr Skandiakoncernen , SkandiaLink Skandia Liv SPP , SPP KonkUts SPP Liv SPPLiv Fond Änke- o Pupillkassan.5..., SAMTLIGA därav Traditionell därav Fond Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund P2 R5-6 -

7 Traditionella livförsäkringsbolag AMF P KoUts...., , Liv SparLiv Förenade Liv , FL För. Liv FL För Koll FL För Grupp SHB Liv , Holmia Liv , KPA Pension , LW Liv , LRF , Landia Liv LRF Liv LIVIA , S E B , SEB TL Gaml SEB TL SEB TL Nya SalusAnsvar , SalusAn Liv SalusAn Gr Skandia Liv , SPP , SPP KonkUts SPP Liv AÄP.5..., SUMMA Bolagsgrupper Bolag Fondförsäkringsbolag Nyteckning Premieinkomst Period: TOTALT Period: TOTALT Period: Årlig premie Engångspremie marknadsandel Årlig premie Engångspremie marknadsandel MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK AMF Fond...., Fond , SparFond , SHB Fond , WASA Fond , Merita , SEB TL Fond , SkandiaLink , SPPLiv Fond , SUMMA Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkr. Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = * Årlig premie + Engångspremie Nyteckning Premieinkomst Period: TOTALT Period: TOTALT Period: Bolagsgrupper Årlig premie Engångspremie marknadsandel Årlig premie Engångspremie marknadsandel Bolag MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund P2 R8-7 -

8 Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund Försäkringsgrenar Individuell försäkring Årlig premie Livförsäkring Traditionella livbolag Engångspremie MSEK MSEK Årlig premie Fondförsäkringsbolag MSEK Engångspremie MSEK Årlig premie Summan av Traditionell försäkring och fondförsäkring Period: Period: Period: MSEK 5 69 * 7 Engångspremie MSEK * 35 Tjänstepensionsförsäkring med grunder Övrig livförsäkring med grunder Kapitalförsäkring Livränteförsäkring Pensionsförsäkring Livförsäkring utan grunder Ouppsägbar sjuk- och olycksfallsförsäkring Tjänsteanknuten försäkring Övrig försäkring Gruppförsäkring Tjänsteanknuten försäkring Tjänstepensionsförsäkring med grunder Tjänstegrupplivförsäkring utan grunder Gruppsjuk- och gruppolycksfallsförsäkring Övrig gruppförsäkring Gruppensionsförsäkring med grunder Grupplivförsäkring utan grunder Gruppolycksfalls- och gruppsjukförsäkring Totalt * = -uell förändring från föregående år P2 R7

9 Nyteckning, TOTALT Källa: tabell sidan 6 (uppgifterna är baserade på premier för nya försäkringar) Livförsäkring 997:III = :III = :III = Nyteckning: Marknadsandelar 999:III 2-månaders försäljning (period: se ovan) Förenade Liv (.3) (6.7) Övriga (.75) SPP (3.63) FöreningsSparbanken (2.42) LFgruppen (8.83) Skandiakoncernen (26.99) Merita Nordbanken (4.5) SalusAnsvar (.62) S E B (7.28) Handelsbanken (8.59) Nyteckning: förändring 3 2-månaders försäljning (perioder: se ovan) Skandiakoncernen S E B SPP LFgruppen FöreningsSparbanken Handelsbanken Övriga Merita Nordbanken Förenade Liv SalusAnsvar 997:III 998:III 999:III P2 R6 Marknadsandelar, totalt, beräknas schablonmässigt som sammanvägning mellan årlig premie och engångspremie för bolaget i av motsvarande för samtliga bolag

10 Premier: totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar Källa: tabell sidan 6, kolumnen längst till höger Livförsäkring 997:III = :III = :III = Premier: Marknadsandelar 999:III 757 MSEK 2-månaders uppgifter (period: se ovan) Förenade Liv (.) (8.2) Övriga (2.) SPP (.46) FöreningsSparbanken (3.95) Skandiakoncernen (23.57) LFgruppen (9.28) Merita Nordbanken (5.72) SalusAnsvar (.6) Handelsbanken (7.9) S E B (6.9) Premier: förändring 2-månaders uppgifter (perioder: se ovan) Skandiakoncernen FöreningsSparbanken S E B SPP LFgruppen Handelsbanken Övriga Merita Nordbanken SalusAnsvar Förenade Liv 997:III 998:III 999:III P2 R7 - -

11 P2 R9 - - Liv- och Skadeförsäkring Premieinkomst (MSEK) Bolagstyp Livförsäkring 998:III Livförsäkringsrörelsen härav: tjänsteanknuten 998:III = :III = :III Livförsäkringsrörelsen härav: tjänsteanknuten () Traditionella livförsäk.bolag (2) Fondförsäkringsbolag (3) Avtalsförsäkringsbolag Totalt Inbetalda premier (MSEK) Skadeförsäkring 998:III 999:III Föränd. Avtalsförsäkringar 998:III 999:III Föränd. (4) Individuellt tecknade förs. (5) Avtalsförsäkringar (6) Skadeförsäkring i livbolagen* Avgångsbid (AGB) Sjuk o olycksf (AGS) Tryggh.för. vid (TFA) Totalt * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk och olycksfallsförsäkring Premier, totalt hela branschen (MSEK) MSEK 998:III 999:III Föränd. () Traditionella livförsäk.bolag (2) Fondförsäkringsbolag (3) Avtalsförs, liv (4) Skadeförs, individ. teckn (5) Avtalsförs, skade (6) Skadeförsäkring i livbolagen Summa Förkortningar på vissa verksamhetsgrenar F&F: Företag- och Fastighet H&V: Hem- och Villa MAT: Fartyg, Transport och Luftfart S&O: Sjuk- och Olycksfall Premieinkomst, livförsäkring, MSEK 4 Inbetalda premier, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar, MSEK Trad.liv Avtalsförs.bolag Fondförs.bolag F&F Trafik MAT Kredit Övriga H&V Motor S&O Husdjur 998:III 999:III 998:III 999:III

12 75 Separat Hemförsäkring Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar 3/ / Trygg-Hansa SalusAnsvar LFgruppen Skandiakoncernen Antal försäkringar 3/9 : 998 Antal försäkringar 3/9 : Holmia SOFAB-gruppen Övriga Övr. utländska bolag Zurich 75 Villahemförsäkring 3/ / LFgruppen Skandiakoncernen SalusAnsvar Holmia Zurich Trygg-Hansa SOFAB-gruppen Övr. utländska bolag Antal försäkringar 3/9 : 998 Antal försäkringar 3/9 : Övriga 75 Fritidshusförsäkring 3/ / LFgruppen Skandiakoncernen SalusAnsvar Holmia Övriga Trygg-Hansa SOFAB-gruppen Övr. utländska bolag Antal försäkringar 3/9 998 : Antal försäkringar 3/9 999 : Zurich BES R3-2 -

13 75 Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar Separat båtförsäkring 3/ / LFgruppen Atlantica Skandiakoncernen Antal försäkringar 3/9 998 : Antal försäkringar 3/9 999 : Trygg-Hansa Övr. utländska bolag SalusAnsvar Övriga Zurich 75 Trafikförsäkring 3/ / LFgruppen Antal försäkringar 3/9 998 : Antal försäkringar 3/9 999 : Trygg-Hansa Volvia Skandiakoncernen SalusAnsvar Holmia SOFAB-gruppen Not: Skandia: 9.6 inkl. Volvia Not: Skandia: 9.9 inkl. Volvia Zurich Övr. utländska bolag BES R3-3 -

14 Inbetalda premier inom skadeförsäkring, exkl. avtalsförsäkringsbolag Skadeförsäkring Direkt affär i Sverige, MSEK Förändr. Inbetalda premier LFgruppen Skandiakoncernen Trygg-Hansa. 3.6 Zurich Volvia Holmia Övr. utländska bolag Atlantica Europeiska Svenska Brand SalusAnsvar Assuransföreningen SOFAB-gruppen Storebrand Sverige Övriga Källa: Finansinspektionens blankett PS PS R_B

15 Skadeförsäkring Marknadsandelar inom vissa försäkringsgrenar, baserade på inbetalda premier eriod: Företag och fastighetsförsäkring Hem och villaförsäkring Zurich (.79) Atlantica (2.74) (7.7) Övr. utländska bolag (.3) Trygg-Hansa (3.89) Zurich (.4) Atlantica (.6) Storebrand Sverige (2.42) Övr. utländska bolag (3.96) SOFAB-gruppen (.83) (28.3) Trygg-Hansa (5.9) SOFAB-gruppen (.7) LFgruppen (33.2) Skandiakoncernen (4.33) SalusAnsvar (2.8) Holmia (.3) Skandiakoncernen (.) Övriga (7.47) SalusAnsvar (.79) Övriga (2.83) Svenska Brand (.2) LFgruppen (29.) Inbetalda premier: Inbetalda premier: Trafikförsäkring Motorfordonsförsäkring Volvia (4.9) Övr. utländska bolag (.6) Trygg-Hansa (9.69) Zurich (.3) (8.65) Volvia (2.35) Övr. utländska bolag (.6) Zurich (.5) (8.73) Holmia (2.26) Holmia (.97) SOFAB-gruppen (.79) Trygg-Hansa (2.83) Skandiakoncernen (2.62) LFgruppen (3.2) SOFAB-gruppen (.59) LFgruppen (22.6) SalusAnsvar (2.2) Övriga (.65) Skandiakoncernen (2.) Övriga (.83) SalusAnsvar (.98) Inbetalda premier: Inbetalda premier: 68. Fartygsförsäkring Transportförsäkring Skandiakoncernen (9.7) Övr. utländska bolag (.) Atlantica (6.88) (.4) LFgruppen (4.47) Övriga (.79) Storebrand Sverige (.9) Övr. utländska bolag (4.4) Trygg-Hansa (4.54) Atlantica (8.) (2.36) Övriga (.) Skandiakoncernen (32.82) Assuransföreningen (76.) LFgruppen (2.58) Inbetalda premier: 67.6 Inbetalda premier: PS R4-5 -

16 Skadeförsäkring Antal anmälda skador Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Komb. Hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Sep. Båtförsäkring TOTALT anmälda: varav: Brand Inbrott Vatten Källa: Försäkringsförbundets Månadsstatistik Antalet anmälda skador Redovisande bolag: Europeiska Holmia LFgruppen SalusAnsvar Period: -9 - Period: förändring förändring Skandiakoncernen Svenska Brand Trygg-Hansa Andel bränder efter brandorsak Tändstickor, Levande ljus, tomtebloss Uppsåt Explosion Soteld Eldstadsanläggning i övrigt El-orsaker Åskslag Tobaksrökning Självantändning Heta arbeten Övriga kända orsaker Okända orsaker Källa: Försäkringförbundets B-statistik Antalet inträffade skador - 6 -

17 Kvartalsstatistik Tabeller och diagram bygger på uppgifter försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Försäkringsförbundet. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat p g a att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Försäkringsförbundet. Kapitalplaceringar redovisas av FI endast för bolag med en placering överstigande 3 miljarder kronor; förbundet har inte någon sådan gräns. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter med grunder. I de fall marknadsvärden inte har gått att få fram i tabellerna över Kapitalplaceringar t ex för vissa direktlån och aktier har bokförda värden angivits. Viss osäkerhet råder beträffande marknadsvärderingen av fastigheter beroende på när värderingen senast skett för respektive fastighet. Nyteckning inom liv- och fondförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, d v s första premien skall vara betald. Försäkringen medräknas i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Uppgiften ingår i beskrivningen av kontantflödet mellan branschen och omvärlden. Redovisande bolag: Kapitalplaceringar (sid 2-3) samt Livbolagens kollektiva konsolidering (sid 4-5): redovisande bolag anges i anslutning till resp. tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt Inbetalda premier, livbolag (sid 6-): samtliga bolag redovisade i tabell på sid 7. Inbetalda premier, skadebolag (sid ): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med direkt affär i Sverige, hela SOFAB-gruppen samt följande utländska bolag: ACE, AIG, Allianz Nordeuropa, UAP, Zürich. Marknadsandelar, skadebolag (sid 2-3): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med verksamhet inom resp. försäkringsgren, hela SOFAB-gruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr / helåret INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/22 helåret 21 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:03

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:03 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:3 Livbolagens kollektiva konsolidering (Kvartalsstatistiken sidan 4) Finansinspektionen har beslutat att tillsvidare ta in uppgifter om livförsäkringsbolagens kollektiva

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/96 - Helåret 1995

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/96 - Helåret 1995 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /96 - Helåret 995 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /97 - Helåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem V I K T I G T angående nytecknad livförsäkring 999 och beståndsuppgifterna inom villahem ) I de uppgifter som livförsäkringsbolagen redovisat till Finansinspektionen (FI) ingår avtalspensionen SAF LO.

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckningar rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. I blanketten ska bolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /6 - :a kvartalet 6 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/2000 1a halvåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/2000 1a halvåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/2 a halvåret 2 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar sbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B.

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/98 3e kvartalet 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/98 3e kvartalet 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/98 3e kvartalet 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader sbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/96-3:e kvartalet 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/96-3:e kvartalet 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/96-3:e kvartalet 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 4/2004-3E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 4/2004-3E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 4/24-3E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /98 - Helåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/24-1A KVARTALET 24 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/24-4E KVARTALET 23 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/24-2A KVARTALET 24 AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar inte statistiken till

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:2 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Viktig information! Från och med denna utgåva av kvartalsstatistiken delas livförsäkring in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/26-4e kvartalet 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/25-1A KVARTALET 25 Viktig information! NYHETER: Ny sidan 6: redovisning av avkastningsräntor som dels ger upphov till villkorad återbäring, dels till återbäring.

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/26-3e kvartalet 26 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 25. Bolagen redovisar

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2007-3e kvartalet 2007

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2007-3e kvartalet 2007 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2007-3e kvartalet 2007 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2007-2a kvartalet 2007

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2007-2a kvartalet 2007 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2007-2a kvartalet 2007 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/26-1a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2008-1a kvartalet 2008

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2008-1a kvartalet 2008 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2008-1a kvartalet 2008 2008-05-26: Reviderade uppgifter för Skadeförsäkring, vilket medför förändringar på sidan 10 och sidorna 12 till 15 Viktig information!

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2008-3e kvartalet 2008

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2008-3e kvartalet 2008 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2008-3e kvartalet 2008 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2009-2a kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2009-2a kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2009-2a kvartalet 2009 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/28-4e kvartalet 27 Viktig information! Från och med kvartal 1 27 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 4/2010 3e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 4/2010 3e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 4/2010 3e kvartalet 2010 Innehåll Läsanvisning... 0 FÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98 - a kvartalet Förändringar i Kvartalsstatistiken Från och med denna redovisning har flera sidor i Kvartalsstatistiken förändrats. Vissa av förändringarna

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2011 2a kvartalet 2011 Rev. 2011-08-30 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2012 4e kvartalet 2011 Reviderad 2012-02-23 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2011 3e kvartalet 2011 Reviderad 2012-01-12 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 3/2010 2a kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 3/2010 2a kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 3/2010 2a kvartalet 2010 Reviderad 2010-09-09 Innehåll Läsanvisning... 0 FÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2015-3e kvartalet 2015 2015-11-23 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2013 1a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2013 1a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2013 1a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2014-3e kvartalet 2014 Reviderad 2014-12-08 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2017-3e kvartalet 2017 rev. 2017-11-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Branschstatistiken

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2017-2a kvartalet 2017 2017-08-28 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Branschstatistiken

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2016-1a kvartalet 2016 2016-08-29 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2016-3e kvartalet 2016 2016-11-21 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2016-2a kvartalet 2016 2016-08-29 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2017-1a kvartalet 2017 2017-05-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2018-4e kvartalet 2017 2018-02-19 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Branschstatistiken

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2018-2a kvartalet 2018 2018-09-05 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Branschstatistiken

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2019-4e kvartalet 2018 2019-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Branschstatistiken

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2018-1a kvartalet 2018 2018-05-23 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Branschstatistiken

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2018-3e kvartalet 2018 2018-11-21 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Branschstatistiken

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om nyteckning m.m.; FFFS 1996:6 beslutade den

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Välkommen! Folksamgruppen Stockholm, den 12 maj 2017

Välkommen! Folksamgruppen Stockholm, den 12 maj 2017 Välkommen! Folksamgruppen Stockholm, den 12 maj 2017 Vår omvärld och Folksam Jens Henriksson Vd och koncernchef Folksam Liv-gruppen Premier, miljarder kronor Folksam Liv-gruppen 32,8 Folksam Liv (mb) 10,0

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer