Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007"

Transkript

1 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/28-4e kvartalet 27

2 Viktig information! Från och med kvartal 1 27 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar i kvartalsstatistiken enligt beslut av Försäkringsförbundets styrelse. Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell livförsäkring och även andra former av försäkring. Denna indelning tillämpas i lagstiftningen. I tidigare utgåvor av kvartalsstatstiken användes rubriken traditionell livförsäkring för det som nu rubriceras övrig livförsäkring. Nyteckningsuppgifter för AFA Liv kan ej redovisas då de inte längre lämnar dessa uppgifter till Finansinspektionen (FI). Redovisade uppgifter avser endast verksamhet riktad mot svenska kunder. Fr.o.m. 1 juli började den nya ITP - planen (avdelning 1) att gälla. Detta påverkar nyteckningen och premier via valcentral. PP pension har reviderat uppgifterna för nyteckning 2.a och 3.e kvartalet 27 Alecta får premien (ITP 1) när arbetsgivaren anmäler in en försäkrad. Under tre månaders tid har den försäkrade möjlighet att välja att stanna kvar som försäkrad i Alecta eller välja en annan försäkringsgivare. Om den försäkrade under perioden väljer en annan försäkringsgivare sker återtag av premien, s.k. Nettning. Alecta har gjort nettning av nyteckningen fjärde kvartalet 27. OBS: Fusionen mellan Nya livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Nya Liv) och Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv har genoförts den femte oktober. Sid 5-1: Utländska livbolag som säljer livprodukter till svenskar och redovisar statistik är : Nordea Utland (Nordea LivSF och Nordea L&P Isle of Man), SHB L&P, SEB Life och Skandia Utland (Skandia Life, Royal Skandia, Skandia Leben, Skandia Ireland). En beståndsöverlåtelse från Alecta till Handelsbanken L&P omfattande ca 7,8 miljarder kronor genomfördes under andra kvartalet. Detta påverkar den löpande premieinkomsten men inte nyteckningen. LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Kollektiv konsolidering 2 Antal försäkringar 11 Återbäringsräntor o marknadsandelar Totalavkastning 3 Premieinkomst Avkastningsräntor 4 marknadsandelar, totalt (R) 12a Nyteckning & premieinkomst 5a+b marknad, per grenar (R) 12b samtliga livbolag (R) Premieinkomst Nyteckning & premieinkomst 6a+b marknadsandelar, grenar (R) 13 uppdelat på traditionell livförsäkring Antal anmälda skador 14 & fondföräkring (R) Nyteckning & premieinkomst 7a+b LIV OCH SKADEFÖRSÄKRING försäkringsgrenar (R) Premieinkomst Nyteckning diagram (R) 8 sammanställning (R) 1 Premieinkomst diagram (R) 9 Information och redovisande bolag 16

3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolagen Buffertkapitalet är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och fördelade värden. De fördelade värdena utgörs av summan av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring. Konsolideringsnivån beräknas som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångarnas marknadsvärden och fördelade värden. En konsolideringsnivå över 1 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än fördelade värden. En konsolideringsnivå under 1 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är lägre än fördelade värden. Livförsäkringsbolagen bestämmer gränserna inom vilka respektive bolags konsolideringsnivå normalt ska tillåtas variera. Om ett bolags konsolideringsnivå avviker från detta intervall under mer än 36 månader, rekommenderar regelverket att bolaget vidtar särskilda åtgärder. Retrospektivreservmetoden innebär att försäkringstagarnas tillgodohavanden förräntas med en s.k. återbäringsränta. Metoden tillämpas för privat försäkring och premiebestämda tjänstepensioner. Pensionstilläggsmetoden innebär att avtalade pensioner höjs med en viss procentsats. Metoden tillämpas för förmånsbestämda tjänstepensioner. Förändringar i livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt är mycket långsiktiga. Vissa bolag fördelar s.k. villkorad återbäring, vilket gör att begreppet kollektiv konsolidering inte är tillämpligt. Tillgångar i marknadsvärde Buffertkapital Preliminärt fördelad återbäring Garanterade åtaganden Livbolagens tillgångar skulder LIV Fördelade värden Mdkr Buffertkapital och konsolideringsnivå % samtliga bolag 3 kv 3 4 kv 2 5 kv 1 5 kv 4 6 kv 3 7 kv 2 Buffertkapital Konsolideringsnivå % Återbäringsränta och konsolideringsnivå % samtliga bolag Retrospektivreservmetod Pensionstilläggsmetod Buffertkapital Konsoliderings- Buffertkapital Konsolideringsnivå nivå MSEK % MSEK % Bolag Alecta 1) -1 99,6 1, ,8 152, Allm Änke- & Pupillk ,4 167,6 AMF Pension ,1 19, ,5 152,7 Bliwa ,9 194, Liv ,6 15,1 KPA Pensionförs 1) ,1 1, ,6 15,6 LF Liv ,6 113,6 SalusAn Liv ,3 14,6 SEB TL Gla ,2 113,9 Skandia Liv ,2 16, ,7 168,1 TOTALT ,5 19, ,5 151,1 1) Konsolideringen är alltid 1 procent, därför att avkastningen sätts in på spararnas konto direkt efter varje kvartal Uppgifterna per 7.9 och 7.12 är uppskattade, preliminära, värden. Konsolideringsnivå kv 3 4 kv 2 5 kv 1 5 kv 4 6 kv 3 7 kv 2 Konsolideringsnivå Återbäringsränta Återbäringsränta Källa: Finansinspektionens blankett Kollektiv konsolidering IKL R7-2 -

4 LIV Återbäringsräntor och totalavkastning *) hittills under året tillämpad återbäringsränta Återbäringsräntor i % före skatt och före generella kostnader på årsbasis Aktuell Årsbasis ränta per 31 jan Bolag * 28 AMF Pension Avtalspension SAF-LO 2,8 6,6 1,2 14,7 4, AMF Privat, ITPK 2,8 6,6 1,2 14,7 4, FL Livförs Sparande fr o m ,7 5,3 6, 7, 5, Sparande före ,7 5,3 6, 7, 5, Liv Sparande fr o m , 4,2 5,3 7, 5, Sparande före , 4,2 5,3 7, 5, KPA Pensionförs Sparande före , 1) Sparande from ,3 LF Liv 2) Sparande före ,4 4,5 7,2 9,2 7, Sparande fr o m ,6 4,5 7,2 9,2 7, Nordea Liv I Sparande fr o m , 3, SalusAn Liv 3) Sparande före ,3 2,9 2, 2, 2, 3) Sparande fr o m ,3 2,9 2, 2, 2, SEB TL Gla,3 4,3 6,4 1,9 12, Skandia Liv Sparande före 2-1 2,7 4,3 6,5 1,2 6, Sparande fr o m ,7 4,3 6,5 1,2 6, Sparande fr o m ,7 4,3 6,5 1,2 6, Sparande fr o m ,1 4,3 6,5 1,2 6, SPP Liv 1,5 1,5 Genomsnitt 1) 2,2 4,6 7,5 11,3 6,9 Återbäringsräntor Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med den s k återbäringsräntan fördelas överskott preliminärt till försäkringstagarna. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden varför en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, s k kollektiv konsolidering. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos om framtida kapitalavkastning. Dessutom ska den kollektiva konsolideringen beaktas genom att återbäringsräntan sätts högre vid en kollektiv konsolideringsnivå som ligger över de fastställda gränserna. På motsvarande sätt bör återbäringsräntan sänkas vid låg kollektiv konsolideringsnivå. Det nedre diagrammet på föregående sida visar sambandet mellan konsolideringsnivå och återbäringsränta. 1) Ny metod (avkastningsränta) från avser helåret med återbäringsränta första halvåret och avkastningsränta andra halvåret. 2) LF Liv reallokerade den 1 juni 24 med högst 9 procent. De enskilda spararnas försäkringskapital har sänkts som mest med 9 procent. 3) Full reallokering (1%) på hela beståndet under januari 24. 2) Totalavkastning på tillgångar % Bolag Alecta 14,2 8,4 4,8* 9,5 Allm Änke- & Pupillk - - 2,7* AMF Pension 16, 9,6 4,9* 1,1 FL Gruppförs - 2,8 1,7* Liv Sparande med garanti - - 1,1 Sparande utan garanti - -,1 Tradliv - - 1,8 FPG 12,4 1, 2, 9,2 Handelsbanken Liv 11,7 8,2 1,2 6,8 KPA Livförs - 2,4 1,1 KPA Pensionförs - 1,7-3, LF Liv Tradliv 14,7 8, 6,7* 8,8 Nya Världen 17,1 11,1 4,2* 1,8 Moderna Liv 2,8 2,5,8 2, Nordea L & P Tillväxtportföljen 15,1 5,2 1,6 7,3 Trygga portföljen 2,2 1,7 2,1 2,2 Nordea Liv I Privatportföljen - 3,4 2,4 Tjänsteportföljen - 2,2-1,8 PK FPK - -,1 PK KP 13,6 6,5 2,6 8,1 SEB TL Fond -,7-2,9* SEB TL Gla - 11,5 3,2* Skandia Liv 13,7 9,1 4,4* 9, SPP Liv Förmånsbestämda - 6,8,5 Premiebestämda - 6,8,4 Storebrand Liv 6,9 6,5 6,6 7,7 Swedbank Försäkring 17,5 9,7 2,4 Viktat branschsnitt 14,5 8,5 3,9 9,4 Totalavkastning Totalavkastning utgörs av direktavkastning på och värdeförändring av bolagens tillgångar. Definitionen bygger på en branschgemensam rekommendation. % Totalavkastning och återbäringsräntor Totalavkastning Återbäringsränta på årsbasis 1) Den årliga genomsnittliga återbäringsräntan är viktad med respektive bolags totala kapital. 2) Tabellen grundar sig på Försäkringsförbundets Rekommendation om Totalavkastning från * Totalavkastningen är preliminär till den fastslagits av styrelse Källa: Bolagens Återbäringsränta och Årsredovisningar ARA R1-3 -

5 LIV Bolag * Liv Liv 3,25,68 Handelsbanken Liv Handelsbanken Liv 6,15 1,49 7,42 1,18 6,18 Nordea L & P Premiegaranti: Tillväxtportfölj 7,95 15,1 5,17 1,63 7,32 Premiegaranti: Trygg portfölj 4, 2,2 1,68 2,13 2,23 Nordea Liv I Privat pension 3,41 2,35 Tjänstepension 2,16-1,75 SPP Liv 6,8 Premiebestämd portfölj,4 Förmånsbestämd portfölj,46 Storebrand Liv Storebrand Liv 5,9 6,4 6,7 8,4** 6,82 Swedbank Försäkring Traditionell Pension 17,51 9,71 2,37 *) hittills under året uppnådd avkastning Avkastningsräntor *) hittills under året Avkastningsränta, som ger upphov Villkorad sidnot återbäring Villkorad återbäring är ett uppnådd avkastning till villkorad återbäring, i % före överskott som tilldelats skatt och före generella kostnader försäkringstagarna enligt regler som fastställts i försäkringsvillkor. Årsbasis Utgör ej bolagets riskkapital och kan endast nedsättas enligt regler som bolaget fastställt i försäkringsvillkor. Allt kapital är normalt fördelat, ingen buffert. Fastställs normalt utifrån den kapitalavkastning bolaget erhållit, minus den andel som tilldelas aktieägarna. Avkastningsränta, som ger upphov till återbäring, i % före skatt och före generella kostnader Årsbasis Återbäring, se även sid 5 Återbäring uppstår om bolagets resultat av kapitalförvaltning, dödlighetsutfall, drifts- och skattekostnader sammantaget ger ett överskott relativt vad som antogs vid premieberäkningen. Utgör bolagets riskkapital och kan återtas för att täcka förluster. Ej fördelat kapital (utjämningskapital) i buffert, så kallad kollektiv konsolidering Fördelning av kapitalavkastning Bolag * Liv Liv 6,52 7,62 2,13 1,45 4,76 KPA Pensionförs 1) KPA Pensionförsäkring 3,78 1,17 1,55 LF Liv Nya världen 9,59 17,1 11,1 4,2 1,89 1) Ny metod (avkastningsränta) från **)Preliminär uppgift Vid beräkning av återbäring /villkorad återbäring förräntas de försäkrades tillgodohavanden. Förräntningen speglar bolagets kapitalavkastning med mer eller mindre utjämning i tiden. Förräntningen kan ske med Återbäringsränta eller Avkastningsränta enligt nedan: Återbäringsränta Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos av kapitalavkastningen över en längre tidshorisont. Tillfälliga svängningar på kapitalmarknaden utjämnas över tiden. Hänsyn tas också till bolagets aktuella konsolidering. Avkastningsränta Avkastningsräntan fastställs utifrån den kapitalavkastning bolaget erhållit och varierar med svängningarna på kapitalmarknaden. Källa: Bolagens Avkastningsränta och Årsredovisningar ARA R3-4 -

6 Nyteckning och premieinkomst 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 26:IV och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 27:IV och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/1 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag 26:IV 27:IV 26:IV 27:IV 26:IV 27:IV 26:IV 27:IV Konkurrensutsatta MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Alecta 1) 347,1 3,5 1 5,4 11,3 21,4,1 16,9,1 2,8 9, ,7 4, ,5 5,8 Allm Änke- & Pupillk,2,,4,,5,,3,,, 4,, 3,6, AMF Pension 891,9 8,9 929,8 7, 1 676,3 6,7 1 12,3 4,3 8,5 6, ,4 8, ,3 7,9 Aspis liv 7,9,1 5,7,,1, 171,,1 22,5,2 Avanza 77,6 2, ,7 5,8,6, ,2 1, , 4,7 Bliwa 1,,1 8,7,1,1,1 126,1,1 7,4, Danica 32,4 3,2 33,3 2,3 777,1 3,1 441, 1,7 3,2 2,2 2 29,4 1, ,5 1,1 996,9 1, 1 54, 8, 1 256,4 5, 1 213,8 4,7 9, 7, ,2 12, 16 52,9 11, FL Gruppförs 4,8,,4,,, 444,8,3 426,3,3 FL Livförs 1,2,,1,,, 23,3,2 41,7, Fondförs 17,5 1,7 297,6 2,2 298,1 1,2 191,8,7 1,6 2, 1 137,4, ,3,8 Liv 162,5 1,6 14,7,8 488,8 1,9 22,5,9 1,7, ,1 3,8 4 85, 3,3 LO Fondfö 349,9 3,5 347,9 2,6 2,8 2, ,5 1, ,2 1,5 KPA Fondförs 32,5,3,9, 3,5,1,3, 373,1,3 412,3,3 KPA Livförs 97,1,8 99,7,7 KPA Pensionförs 275,4 2,8 32,4 2,3 469,5 1,9 77,9 3, 2,6 2, ,8 4, ,3 4,1 Handelsbankskonc. 916,5 9, ,1 9, ,2 12,5 4 64,9 18, 9,8 1, ,8 11, ,5 16,2 Handelsbanken Liv 395,5 4, 47,2 3, ,2 6,7 1 25, 4,7 4,5 3,7 6 66,4 5, ,6 3,8 SHB L&P 19, 1,4 63,3 2, ,1 1,8,5 3, 63,3, ,2 7,2 SPP Liv 276,7 2,8 267,8 2, 695,3 2,8 537,3 2,1 2,8 2, 4 258,2 3, ,5 3,1 SPP Liv Fond 244,3 2,4 32,1 2,4 117,5,5 119,6,5 2,1 2,1 3 98,9 2, ,3 2,2 Holmia 5,7,1 36,4,3,,2 142,9,1 39,3,2 If Liv 6,3,, 4,3, 7,1, KP Fond 29,7,3 2,8,2 4,1, 3,7,,2,1 139,7,1 136,3,1 LRF 2,6, 7,6, 1,5,,, 83,5,1 84,2,1 1 84,3 1, ,4 13,7 919,4 3, , 4,3 9,4 12, ,5 7, ,2 7,4 LF Fondliv 56,7 5,1 1 87,2 8,2 335,5 1,3 261,9 1, 4,3 7, 4 193,4 3, ,1 3, LF Liv 577,7 5,8 724,2 5,5 583,9 2,3 855,1 3,3 5,1 5, ,1 4, ,7 4,2 SvBr Liv 23,4,1 Moderna Försäkringar 398,2 4, 1 98,2 8,3 965,4 3,9 87,2 3,4 4, 7, ,8 1, ,6 1,8 Nordeakoncernen 327,6 3,3 424,1 3, , 1, ,6 5, 4,6 3, ,4 4, ,3 2,4 Nordea L & P 28,7 2,8 327,4 2, ,5 9,6 244,5,9 4,2 2,2 4 56,2 3, ,1,8 Nordea Liv I 33,1,3 27,4,2,3,2 734,5,6 67,7,5 Nordea Utland 13,9,1 69,4,5 121,6,5 1 44,1 4,,2 1,1 693,7, ,5 1,2 Nordnet 49,3,5 23,4, ,3 4, ,4 5,3 1,4 1, 2 843,2 2, ,8 4,4 PP Pension Fond 5,6,1 5,1,,1,,1,,, 6,6, 12,, S E B 1 91,8 19, ,5 12, ,6 15, 3 794,9 14,7 18,3 12,8 21 4,2 16, ,6 12,8 SEB Life 2 689, 1,4 1, , 1,8 SEB TL Fond 1 96,3 19, , 12, ,6 15, 1 16, 4,3 18,3 11, ,8 14, ,8 9,6 SEB TL Gla 4,5, 7,5,1,,,, 2 26,4 1, ,9 1,4 SAFE Liv,6, 4,9,,,,1, 1,6, SalusAnsvar 25,8,3 18,9,1,2,1 359,6,3 276,2,2 SalusAn Gr 25,8,3 18,9,1,2,1 252,7,2 227,4,2 SalusAn Liv 16,9,1 48,8, Skandiakoncernen 1 91,8 19,1 2 18,8 15, , 21, ,1 26,6 19,6 17, ,1 17, ,5 16,5 Skandia 993,1 1, 98,5 7, ,6 6,6 857,7 3,3 9,3 6,7 9 91,3 7,1 8 36, 5,7 Skandia Liv 98,7 9, ,4 8, ,3 15, 4 347, 16,8 1,3 9, ,8 1, ,4 9,6 Skandia Utland,8, 1 663,4 6,4 1, ,2 1,1 Sv Handel Fond 2,6, 4,8, 15,2,1 2,7,,, 37,8, 29,3, Swedbank Försäkring 739,9 7,4 975,4 7, ,4 1,7 1 67,4 6,2 8,1 7, ,5 9, ,8 7,3 SAMTLIGA 9 973, 1, ,9 1, 25 69,8 1, ,7 1, 1, 1, ,9 1, ,9 1, Fond 6 42,8 6,6 7 65,5 57, ,2 54, ,4 42,3 59,4 55, 61 24,3 47, ,6 39,5 Övrig livförsäkring 3 93,2 39, ,4 42, ,5 45, ,2 57,7 4,6 45, ,5 52, ,4 6,5 Ej konkurrensutsatta Alecta 2 821,5 99, ,5 99, ,3 1, 719,5 23,3 99,5 91, , 82, ,6 69,8 AMF Pension 2 43,7 15, ,8 13,6 Bliwa 16,6,1 14,8,1 Skandia Liv 14,7,5 13,5,5,5,4 314,3 2,1 229,5 1,5 St Erik Liv 2 369,6 76,7 7, ,6 15,1 SAMTLIGA 2 836, , ,3 3 89,1 1, 1, , ,1 1) Nettning av nyteckningspremien är gjord för 27 IV, se även Viktig information på omslagets insida LIV Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R1-5a -

7 Nyteckning och premieinkomst 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 27:III och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 27:IV och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/1 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag 27:III 27:IV 27:III 27:IV 27:III 27:IV 27:III 27:IV Konkurrensutsatta MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Alecta 1) 1 496,3 11,9 1 5,4 11,3 19,6,1 16,9,1 9,9 9,5 8 16,8 5, ,5 5,8 Allm Änke- & Pupillk,3,,4,,3,,3,,, 4,1, 3,6, AMF Pension 916,7 7,3 929,8 7, 1 419,3 5,3 1 12,3 4,3 7, 6, ,5 8, ,3 7,9 Aspis liv 5,6, 5,7,,, 222,6,2 22,5,2 Avanza 1 356,3 5, ,7 5,8,9,9 5 58,6 3, , 4,7 Bliwa 11,8,1 8,7,1,1,1 85,9,1 7,4, Danica 281,6 2,2 33,3 2,3 632,5 2,4 441, 1,7 2,3 2,2 1 95, 1, ,5 1,1 1 52,3 8,4 1 54, 8, 1 37,8 5, ,8 4,7 7,8 7, ,2 11, ,9 11, FL Gruppförs 4,9,,4,,, 43,1,3 426,3,3 FL Livförs,1,,1,,, 91,9,1 41,7, Fondförs 275,1 2,2 297,6 2,2 22,2,8 191,8,7 2, 2, 1 136,9, ,3,8 Liv 127,7 1, 14,7,8 34,2 1,3 22,5,9 1,1, ,8 3,4 4 85, 3,3 LO Fondfö 347,6 2,8 347,9 2,6 2,3 2, ,6 1, ,2 1,5 KPA Fondförs 1,4,,9, 29,5,1 3,5,1,, 41,5,3 412,3,3 KPA Livförs 989,6,7 99,7,7 KPA Pensionförs 295,5 2,4 32,4 2,3 78,9 2,9 77,9 3, 2,5 2,4 6 93,9 4, ,3 4,1 Handelsbankskonc ,1 9, ,1 9, ,2 17,1 4 64,9 18, 11,1 1, , 16, ,5 16,2 Handelsbanken Liv 45,1 3,6 47,2 3,6 1 56,2 5,8 1 25, 4,7 4, 3,7 6 47,3 4, ,6 3,8 SHB L&P 19, 1,5 19, 1, ,8 8, ,1 1,8 2,7 3, 9 959,7 6, ,2 7,2 SPP Liv 297,8 2,4 267,8 2, 629,7 2,4 537,3 2,1 2,4 2, 4 555,9 3, ,5 3,1 SPP Liv Fond 294,3 2,3 32,1 2,4 118,5,4 119,6,5 2, 2, ,1 2, ,3 2,2 Holmia 25,9,2 36,4,3,2,2 223,4,2 39,3,2 If Liv 4,, 6,3,,, 6,4, 7,1, KP Fond 19,1,2 2,8,2 3,7, 3,7,,1,1 131,7,1 136,3,1 LRF 1,4, 2,6, 2,8, 1,5,,, 84,6,1 84,2, ,8 11, ,4 13,7 987,8 3, , 4,3 1,4 12, ,5 7, ,2 7,4 LF Fondliv 83,4 6,4 1 87,2 8,2 259,3 1, 261,9 1, 5,5 7, 4 485, 3, ,1 3, LF Liv 684,4 5,5 724,2 5,5 728,6 2,7 855,1 3,3 5, 5, ,5 4, ,7 4,2 SvBr Liv 23,4,1 Moderna Försäkringar 1 16,9 8,1 1 98,2 8,3 1 2,4 3,7 87,2 3,4 7,3 7, ,8 1, ,6 1,8 Nordeakoncernen 433,7 3,5 424,1 3, ,3 6, ,6 5, 4, 3, ,6 2, ,3 2,4 Nordea L & P 362,7 2,9 327,4 2, ,3 4,4 244,5,9 3,2 2, ,7 1, ,1,8 Nordea Liv I 32,2,3 27,4,2,2,2 682,1,5 67,7,5 Nordea Utland 38,9,3 69,4,5 564, 2,1 1 44,1 4,,6 1, ,8, ,5 1,2 Nordnet 34,1,3 23,4, ,1 5, ,4 5,3 1,1 1, 5 599,8 3, ,8 4,4 PP Pension Fond 6,4,1 5,1,,1,,1,,, 8,5, 12,, S E B 1 74,8 13, ,5 12,4 3 34,1 12, ,9 14,7 13,4 12, ,6 13, ,6 12,8 SEB Life 1 359,1 5, , 1,4,9 1, ,1, , 1,8 SEB TL Fond 1 698,3 13, , 12, , 7,3 1 16, 4,3 12,4 11, ,1 1, ,8 9,6 SEB TL Gla 6,5,1 7,5,1,,,, 1 992,4 1, ,9 1,4 SAFE Liv 5,1, 4,9,,, 1,2, 1,6, SalusAnsvar 19,1,2 18,9,1,1,1 264,8,2 276,2,2 SalusAn Gr 19,1,2 18,9,1,1,1 24,7,1 227,4,2 SalusAn Liv 6,1, 48,8, Skandiakoncernen 1 91,8 15,2 2 18,8 15, ,8 24, ,1 26,6 16,9 17, ,5 16, ,5 16,5 Skandia 887, 7,1 98,5 7,4 1 1,5 3,8 857,7 3,3 6,5 6,7 8 46,2 5,8 8 36, 5,7 Skandia Liv 1 14, 8, ,4 8, , 16, , 16,8 9,6 9, ,1 9, ,4 9,6 Skandia Utland,8,,8, 1 267,4 4, ,4 6,4,8 1, ,2, ,2 1,1 Sv Handel Fond 6,, 4,8, 11,2, 2,7,,, 35,5, 29,3, Swedbank Försäkring 866,8 6,9 975,4 7, ,1 8,5 1 67,4 6,2 7,2 7, ,4 8, 1 612,8 7,3 SAMTLIGA ,7 1, ,9 1, ,3 1, ,7 1, 1, 1, ,2 1, ,9 1, Fond 6 957,5 55,5 7 65,5 57, ,3 45, ,4 42,3 53,7 55, , 41, ,6 39,5 Övrig livförsäkring 5 572,2 44, ,4 42, , 54, ,2 57,7 46,3 45, ,2 58, ,4 6,5 Ej konkurrensutsatta Alecta 2 88,5 99, ,5 99,5 617,4 26,9 719,5 23,3 94,2 91,9 12 8,6 74, ,6 69,8 AMF Pension 2 242,3 13, ,8 13,6 Bliwa 16,1,1 14,8,1 Skandia Liv 12,6,4 13,5,5,4,4 253, 1,6 229,5 1,5 St Erik Liv 1 674,6 73, ,6 76,7 5,4 7, ,6 1, ,6 15,1 SAMTLIGA 2 893, , , 3 89,1 1, 1, , ,1 1) Nettning av nyteckningspremien är gjord för 27 IV, se även Viktig information på omslagets insida LIV Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R1-5b -

8 LIV Nyteckning och premieinkomst uppdelat på fondförsäkring och övrig livförsäkring 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 26:IV och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 27:IV och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/1 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag 26:IV 27:IV 26:IV 27:IV 26:IV 27:IV 26:IV 27:IV Konkurrensutsatta MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Fondförsäkring AMF Pension 256, 4,2 281,3 3,7 68,1,5 66,6,6 3,5 3, ,1 3, 2 57,2 3,6 Avanza,2,, 1,3,,2, Danica 314,6 5,2 298,3 3,9 777,1 5,7 422,6 3,9 5,3 3,9 2 21, 3, , 2,8 555,9 9,2 65,8 8,6 298,1 2,2 222,4 2, 7,9 7, ,6 5, ,8 6,5 FL Livförs 1,2,,1,,, 19,2, 4,3, Fondförs 17,5 2,8 297,6 3,9 298,1 2,2 191,8 1,8 2,7 3, ,4 1, ,3 2, Liv 1,8, 4,3,1,, 9,3, 1,7, LO Fondför 349,9 5,8 347,9 4,6 4,7 4, 1 885,5 3, ,2 3,8 KPA Fondförs 32,5,5,9, 3,5,3,4, 373,1,6 412,3,7 Handelsbankskonc. 474,9 7,9 674,6 8,9 964,7 7,1 431,2 3,9 7,7 8, ,5 1, ,1 1,2 Handelsbanken Liv 23,6 3,8 354,5 4,7 847,2 6,2 311,6 2,9 4,3 4, ,5 5, ,9 4,7 SPP Liv Fond 244,3 4, 32,1 4,2 117,5,9 119,6 1,1 3,5 3,8 3 98,9 5, ,3 5,5 KP Fond 29,7,5 2,8,3 4,1, 3,7,,4,2 139,7,2 136,3,2 55,9 8,4 1 87,2 14,3 335,5 2,5 261,9 2,4 7,3 12, ,3 6, ,1 7,7 Moderna Försäkringar 398,1 6,6 1 83,8 14,2 942,1 6,9 87,2 8, 6,6 13, ,2 2, ,1 4,4 Nordeakoncernen 158,3 2,6 249,5 3,3 2 46,8 18, 1 42,9 9,5 5,5 4, ,2 6, , 3,8 Nordea L & P 144,4 2,4 18,2 2, ,3 17,1 196,6 1,8 5,1 2,3 3 59,6 5, 62,4 1, Nordea Utland 13,9,2 69,4,9 121,6,9 846,3 7,7,4 1,8 693,7 1, ,6 2,8 Nordnet 1,9, 9,6, S E B 1 776,5 29, ,3 2, ,6 27, ,6 34,7 29, 22, ,9 29, ,3 27,1 SEB Life 2 689, 24,6 3, , 4,7 SEB TL Fond 1 776,5 29, ,3 2, ,6 27,4 1 13,7 1,1 29, 19, ,9 29, ,3 22,4 Skandiakoncernen 993,1 16,4 981,3 12, ,6 12, 2 521, 23,1 15,6 14,2 9 9,1 14,9 1 21,3 17,4 Skandia 993,1 16,4 98,5 12, ,6 12, 857,6 7,8 15,6 12,3 9 9,1 14, ,1 14,5 Skandia Utland,8, 1 663,4 15,2 1, ,2 2,9 Swedbank Försäkring 571,7 9,5 721,8 9,5 2 47,1 17, ,3 11,8 11, 9, ,1 17, ,2 16,3 Övr. svenska bolag 8,2,1 9,8,1 15,3,1 2,7,,1,1 44,4,1 41,3,1 PP Pension Fond 5,6,1 5,1,1,1,,1,,1,1 6,6, 12,, Sv Handel Fond 2,6, 4,8,1 15,2,1 2,7,,1,1 37,8,1 29,3,1 SUMMA 6 42,8 1, 7 65,5 1, ,2 1, 1 931,4 1, 1, 1, 61 24,3 1, ,6 1, Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag 26:IV 27:IV 26:IV 27:IV 26:IV 27:IV 26:IV 27:IV Konkurrensutsatta MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Övrig livförsäkring Alecta 1) 347,1 8,8 1 5,4 26,6 21,4,2 16,9,1 6,9 21, ,7 9, ,5 9,5 Allm Änke- & Pupillk,2,,4,,5,,3,,, 4,, 3,6, AMF Pension 635,9 16,2 648,5 11,5 1 68,2 14,1 1 53,7 7,1 15,7 1, ,2 14, , 1,7 Aspis liv 7,9,2 5,7,1,2,1 171,,3 22,5,2 Avanza 77,6 6, ,5 1, 1,4 2, ,9 2, ,8 7,7 Bliwa 1,,3 8,7,2,2,1 126,1,2 7,4,1 Danica 5,8,1 5,1,1 18,4,1,1,1 8,4, 32,4, 441, 11,2 43,2 7,2 958,3 8,4 991,4 6,7 1,6 7, ,6 18, ,1 13,9 FL Gruppförs 4,8,1,4,,1, 444,8,7 426,3,5 FL Livförs 184,2,3 37,4, Liv 16,7 4,1 1,4 1,8 488,8 4,3 22,5 1,5 4,1 1, ,8 7, ,3 5,5 KPA Livförs 97,1 1,5 99,7 1,1 KPA Pensionförs 275,4 7, 32,4 5,4 469,5 4,1 77,9 5,2 6,4 5, ,8 8, ,3 6,8 Handelsbankskonc. 441,6 11,2 573,5 1, ,5 18,9 4 29,7 28,2 13, 14, 8 22,3 12, ,4 2,2 Handelsbanken Liv 165, 4,2 115,7 2,1 832, 7,3 893,3 6, 4,9 2, ,8 5, 2 827,7 3,2 SHB L&P 19, 3,4 63,3 5, ,1 18,6 1,2 6,6 63,3, ,2 11,9 SPP Liv 276,7 7, 267,8 4,8 695,3 6,1 537,3 3,6 6,8 4, ,2 6, ,5 5, Holmia 5,7,1 36,4,6,1,5 142,9,2 39,3,3 If Liv 6,3,1,1 4,3, 7,1, LRF 2,6, 7,6,1 1,5,,, 83,5,1 84,2,1 578,4 14,7 724,2 12,9 583,9 5,1 855,1 5,7 12,6 11, ,2 9, 6 363,1 7,2 LF Fondliv,8,,,1, LF Liv 577,7 14,7 724,2 12,9 583,9 5,1 855,1 5,7 12,5 11, ,1 8, ,7 7, SvBr Liv 23,4,2 Moderna Försäkringar,1, 14,4,3 23,4,2,,2 62,6,1 56,5,1 Nordeakoncernen 169,4 4,3 174,6 3,1 6,2,5 245,7 1,6 3,5 2, ,1 2,6 1 38,3 1,6 Nordea L & P 136,3 3,5 147,2 2,6 6,2,5 47,9,3 2,8 2,1 996,7 1,5 51,7,6 Nordea Liv I 33,1,8 27,4,5,7,4 734,5 1,1 67,7,8 Nordea Utland 197,9 1,3,3 198,9,2 Nordnet 49,3 1,3 23,4, ,3 1, ,4 9,1 3,4 2, ,4 4, ,1 7,3 S E B 134,4 3,4 99,2 1,8 12,,1 2,3, 2,7 1,4 3 26,3 4,8 3 43,4 3,4 SEB TL Fond 129,8 3,3 91,7 1,6 12,,1 2,3, 2,6 1, ,9 1,8 1 67,5 1,2 SEB TL Gla 4,5,1 7,5,1,,,1,1 2 26,4 3, 1 975,9 2,2 SalusAnsvar 25,8,7 18,9,3,5,3 359,6,5 276,2,3 SalusAn Gr 25,8,7 18,9,3,5,3 252,7,4 227,4,3 SalusAn Liv 16,9,2 48,8,1 Skandiakoncernen 98,7 23, ,4 2, 3 769,3 33, ,2 29,2 25,4 21, , 2, 14 46,2 15,9 Skandia,2,, 1,2, 2,9, Skandia Liv 98,7 23, ,4 2, 3 769,3 33, , 29,2 25,4 21, ,8 2, 14 43,4 15,9 Swedbank Försäkring 168,2 4,3 253,6 4,5 275,3 2,4 314,1 2,1 3,9 4, 1 188,4 1, ,6 1,4 Övr. svenska bolag,6, 4,9,1,,1,1, 1,6, SUMMA 3 93,2 1, 5 631,4 1, 11 42,5 1, 14 94,2 1, 1, 1, ,5 1, ,4 1, 1) Nettning av nyteckningspremien är gjord för 27 IV, se även Viktig information på omslagets insida Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R2-6a -

9 LIV Nyteckning och premieinkomst uppdelat på fondförsäkring och övrig livförsäkring 1) Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. 2) Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar 3) TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie 27:III och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägningen av årlig premie 27:IV och engångspremie (APE, annual premium equivalent) = årlig premie + engångspremie/1 Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag 27:III 27:IV 27:III 27:IV 27:III 27:IV 27:III 27:IV Konkurrensutsatta MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Fondförsäkring AMF Pension 25,5 3,6 281,3 3,7 72,5,6 66,6,6 3,2 3,3 2 56,1 3,4 2 57,2 3,6 Avanza,2,,2,,, 7,1,,2, Danica 276,6 4, 298,3 3,9 632,5 5,2 422,6 3,9 4,2 3, ,1 3, , 2,8 627, 9, 65,8 8,6 249,7 2,1 222,4 2, 8, 7, ,8 6, ,8 6,5 FL Livförs,1,,1,,, 8,6, 4,3, Fondförs 275,1 4, 297,6 3,9 22,2 1,8 191,8 1,8 3,6 3, ,9 1, ,3 2, Liv 2,9, 4,3,1,, 1,2, 1,7, LO Fondför 347,6 5, 347,9 4,6 4,3 4, 2 171,6 3, ,2 3,8 KPA Fondförs 1,4,,9, 29,5,2 3,5,3,1, 41,5,7 412,3,7 Handelsbankskonc. 619,2 8,9 674,6 8,9 752,4 6,2 431,2 3,9 8,5 8, ,1 1, ,1 1,2 Handelsbanken Liv 325, 4,7 354,5 4,7 633,9 5,2 311,6 2,9 4,8 4,4 3 84,1 5, ,9 4,7 SPP Liv Fond 294,3 4,2 32,1 4,2 118,5 1, 119,6 1,1 3,7 3, ,1 5, ,3 5,5 KP Fond 19,1,3 2,8,3 3,7, 3,7,,2,2 131,7,2 136,3,2 83,4 11,5 1 87,2 14,3 259,3 2,1 261,9 2,4 1,2 12, , 7, ,1 7,7 Moderna Försäkringar 1 2,7 14,4 1 83,8 14,2 1,2 8,3 87,2 8, 13,5 13,5 2 33,4 3, ,1 4,4 Nordeakoncernen 231, 3,3 249,5 3, ,9 13,2 1 42,9 9,5 4,8 4, ,7 4, , 3,8 Nordea L & P 192,2 2,8 18,2 2,4 1 13,8 9,3 196,6 1,8 3,7 2, ,8 2,8 62,4 1, Nordea Utland 38,9,6 69,4,9 469,1 3,9 846,3 7,7 1, 1,8 1 16,9 1, ,6 2,8 Nordnet 2,5, 9,6, S E B 1 596,6 22, ,3 2,3 3 31,8 27, ,6 34,7 23,6 22, ,4 26, ,3 27,1 SEB Life 1 359,1 11, , 24,6 1,7 3, ,1 2, , 4,7 SEB TL Fond 1 596,6 22, ,3 2, ,7 16, 1 13,7 1,1 21,9 19, ,3 24, ,3 22,4 Skandiakoncernen 887,8 12,8 981,3 12, ,7 18, , 23,1 13,7 14, , 16,3 1 21,3 17,4 Skandia 887, 12,7 98,5 12,9 1 1,3 8,3 857,6 7,8 12,1 12, ,9 14, ,1 14,5 Skandia Utland,8,,8, 1 267,4 1, ,4 15,2 1,6 1, ,2 2, ,2 2,9 Swedbank Försäkring 631, 9,1 721,8 9, ,4 16, ,3 11,8 1,1 9, ,9 17, ,2 16,3 Övr. svenska bolag 12,4,2 9,8,1 11,2,1 2,7,,2,1 44,,1 41,3,1 PP Pension Fond 6,4,1 5,1,1,1,,1,,1,1 8,5, 12,, Sv Handel Fond 6,,1 4,8,1 11,2,1 2,7,,1,1 35,5,1 29,3,1 SUMMA 6 957,5 1, 7 65,5 1, ,3 1, 1 931,4 1, 1, 1, , 1, ,6 1, Nyteckning 1) Nyteckning: Årlig premie Nyteckning: Engångspremie Nyteckning: TOTALT Premieinkomst 2) (Gamla och nya försäkringar) Bolagsgrupper Marknadsandel 3) "årlig pr + engångspr/1" Bolag 27:III 27:IV 27:III 27:IV 27:III 27:IV 27:III 27:IV Konkurrensutsatta MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % % % MSEK % MSEK % Övrig livförsäkring Alecta 1) 1 496,3 26,9 1 5,4 26,6 19,6,1 16,9,1 21,3 21,1 8 16,8 9, ,5 9,5 Allm Änke- & Pupillk,3,,4,,3,,3,,, 4,1, 3,6, AMF Pension 666,2 12, 648,5 11, ,8 9,2 1 53,7 7,1 11,4 1, ,4 11, , 1,7 Aspis liv 5,6,1 5,7,1,1,1 222,6,3 22,5,2 Avanza 1 356,2 9, ,5 1, 1,9 2,1 5 51,5 5, ,8 7,7 Bliwa 11,8,2 8,7,2,2,1 85,9,1 7,4,1 Danica 5,,1 5,1,1 18,4,1,1,1 12,9, 32,4, 425,3 7,6 43,2 7, ,1 7,7 991,4 6,7 7,6 7, ,4 14, ,1 13,9 FL Gruppförs 4,9,1,4,,1, 43,1,5 426,3,5 FL Livförs 83,3,1 37,4, Liv 124,8 2,2 1,4 1,8 34,2 2,3 22,5 1,5 2,3 1, ,6 5, ,3 5,5 KPA Livförs 989,6 1,2 99,7 1,1 KPA Pensionförs 295,5 5,3 32,4 5,4 78,9 5,3 77,9 5,2 5,3 5,3 6 93,9 7, ,3 6,8 Handelsbankskonc. 612,9 11, 573,5 1, ,8 26,2 4 29,7 28,2 14,2 14, ,8 2, ,4 2,2 Handelsbanken Liv 125,1 2,2 115,7 2,1 926,3 6,3 893,3 6, 3,1 2, ,2 3, ,7 3,2 SHB L&P 19, 3,4 19, 3, ,8 15, ,1 18,6 5,9 6, ,7 11, ,2 11,9 SPP Liv 297,8 5,3 267,8 4,8 629,7 4,3 537,3 3,6 5,1 4, ,9 5, ,5 5, Holmia 25,9,5 36,4,6,4,5 223,4,3 39,3,3 If Liv 4,,1 6,3,1,1,1 6,4, 7,1, LRF 1,4, 2,6, 2,8, 1,5,,, 84,6,1 84,2,1 684,4 12,3 724,2 12,9 728,6 5, 855,1 5,7 1,8 11, ,5 7, ,1 7,2 LF Liv 684,4 12,3 724,2 12,9 728,6 5, 855,1 5,7 1,8 11, ,5 7, ,7 7, SvBr Liv 23,4,2 Moderna Försäkringar 14,2,3 14,4,3 2,2,,2,2 52,4,1 56,5,1 Nordeakoncernen 22,7 3,6 174,6 3,1 152,4 1, 245,7 1,6 3,1 2, ,9 1,6 1 38,3 1,6 Nordea L & P 17,5 3,1 147,2 2,6 57,5,4 47,9,3 2,5 2,1 591,9,7 51,7,6 Nordea Liv I 32,2,6 27,4,5,5,4 682,1,8 67,7,8 Nordea Utland 94,9,6 197,9 1,3,1,3 95,9,1 198,9,2 Nordnet 34,1,6 23,4, ,1 9, ,4 9,1 2,4 2, ,3 6, ,1 7,3 S E B 18,2 1,9 99,2 1,8 2,3, 2,3, 1,5 1,4 3 98,2 3,6 3 43,4 3,4 SEB TL Fond 11,7 1,8 91,7 1,6 2,3, 2,3, 1,4 1,3 1 15,8 1,3 1 67,5 1,2 SEB TL Gla 6,5,1 7,5,1,,,1, ,4 2, ,9 2,2 SalusAnsvar 19,1,3 18,9,3,3,3 264,8,3 276,2,3 SalusAn Gr 19,1,3 18,9,3,3,3 24,7,2 227,4,3 SalusAn Liv 6,1,1 48,8,1 Skandiakoncernen 1 14, 18, ,4 2, 4 381,1 29, ,2 29,2 2,6 21, ,4 16, ,2 15,9 Skandia,2,,2,,, 1,3, 2,9, Skandia Liv 1 14, 18, ,4 2, 4 381, 29, , 29,2 2,6 21, ,1 16, ,4 15,9 Swedbank Försäkring 235,8 4,2 253,6 4,5 33,8 2,3 314,1 2,1 3,8 4, 1 28,5 1, ,6 1,4 Övr. svenska bolag 5,1,1 4,9,1,1,1 1,2, 1,6, SUMMA 5 572,2 1, 5 631,4 1, , 1, 14 94,2 1, 1, 1, ,2 1, ,4 1, 1) Nettning av nyteckningspremien är gjord för 27 IV, se även Viktig information på omslagets insida Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R2-6b -

10 LIV Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) Exklusive PPM. Övrig livförsäkring Nyteckning Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L2) Övrig Konkurrensutsatt (L4) Ej konkurrensutsatt (L5) Konv. data (konk.utsatt) (ej fördelat L2+L4) Privat pensionsförsäkring (L7) Kapitalförsäkring (L9) Kapitalpension (L11) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt Fondförsäkring Nyteckning Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L1) Övrig Konkurrensutsatt (L3) Ej konkurrensutsatt Konv. data (konk.utsatt) (ej fördelat L1+L3) Privat pensionsförsäkring (L6) Kapitalförsäkring (L8) Kapitalpension (L1) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt Summan av Fondförsäkring och Övrig livförsäkring Nyteckning Årlig premie Engångspremie MSEK % MSEK % MSEK % * MSEK % MSEK % MSEK % * Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L1+L2) Övrig Konkurrensutsatt (L3+L4) Ej konkurrensutsatt (L5) Konv. data (konk.utsatt) (ej fördelat L1+L2+L3+L4) Privat pensionsförsäkring (L6+L7) Kapitalförsäkring (L8+L9) Kapitalpension (L1+L11) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt * = procentuell förändring från föregående år Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R3-7a -

11 LIV Premieinkomst, totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar. Exklusive PPM. Fondförsäkring Premieinkomst Summan Fondförsäkring och Övrig Premieinkomst livförsäkring MSEK % MSEK % MSEK % * Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L1+L2) Övrig Konkurrensutsatt (L3+L4) Ej konkurrensutsatt (L5) Konv. data (konk.utsatt) (ej fördelat L1+L2+L3+L4) Privat pensionsförsäkring (L6+L7) Kapitalförsäkring (L8+L9) Kapitalpension (L1+L11) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L1) Övrig Konkurrensutsatt (L3) Ej konkurrensutsatt Konv. data (konkurrensutsatt) (ej fördelat L1+L3) Privat pensionsförsäkring (L6) Kapitalförsäkring (L8) Kapitalpension (L1) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt Övrig livförsäkring Premieinkomst MSEK % MSEK % MSEK % Tjänstepensionsförsäkring Via valcentral (L2) Övrig Konkurrensutsatt (L4) Ej konkurrensutsatt (L5) Konv. data (konkurrensutsatt) (ej fördelat L2+L4) Privat pensionsförsäkring (L7) Kapitalförsäkring (L9) Kapitalpension (L11) Grupplivförsäkring Tjänste (L12) Privat (L13) Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring Individuell Tjänste (L14) Privat (L15) Grupp Tjänste (L16) Privat (L17) Totalt * = procentuell förändring från föregående år Källa: Finansinspektionens blankett P2 Sveriges Försäkringsförbund IKL R3-7b -

12 Nyteckning Nyteckning, TOTALT, Marknadsandelar 25:IV = Konkurrensutsatt affär 26:IV = Källa: tabell sidorna 5a-b 27:IV = (uppgifterna är baserade på premier för nya försäkringar) LIV Nyteckning 27:IV 12 månaders försäljning (period: se ovan) Danica 2,2% 7,4% AMF Pension 6,6% 1,7% Alecta 9,5% Swedbank Försäkring 7,2% Skandiakoncernen 17,7% 12,2% Handelsbankskonc. 1,8% Nordeakoncernen 3,5% Moderna Försäkringar 7,5% Nordnet 1,% S E B 12,8% Nyteckning: tidsserie 25% 12 månaders försäljning (perioder: se ovan) 2% 15% 1% 5% % Skandiakoncernen S E B Handelsbankskonc. Alecta Moderna Försäkringar Swedbank Försäkring AMF Pension Nordeakoncernen Danica Nordnet 25:IV 26:IV 27:IV Marknadsandelar, totalt, beräknas schablonmässigt som sammanvägning mellan årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning: årlig premie + engångspremie/ IKL R4-8 -

13 Premier Marknadsandelar Premier: totalt premieinflöde för både 25:IV = gamla och nya försäkringar. Konkurrensutsatt affär. 26:IV = Källa: tabell sidorna 5a-b, kolumn längst till höger. 27:IV = LIV Premier 27:IV Swedbank Försäkring 7,3% 12 månaders försäljning (period: se ovan) MSEK Danica 1,1% 7,4% Skandiakoncernen 16,5% Moderna Försäkringar 1,8% AMF Pension 7,9% Alecta 5,8% Nordeakoncernen 2,4% Handelsbankskonc. 16,2% 11,% Nordnet 4,4% S E B 12,8% 5,5% Premier: tidsserie 25% 12 månaders uppgifter (perioder: se ovan) 2% 15% 1% 5% % Skandiakoncernen Handelsbankskonc. S E B AMF Pension Swedbank Försäkring Alecta Nordnet Nordeakoncernen Moderna Försäkringar Danica 25:IV 26:IV 27:IV IKL R5-9 -

14 LIV & SKADE Premier 26:IV = :IV = Premier, totalt hela branschen (MSEK) 26:IV 27:IV Föränd. % (1) Fondförsäkring ,6 (2) Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt ,1 (3) Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt Summa livförsäkring ,6 13,3 (4) Skadeförsäkring, individuellt tecknad ,6 (5) Avtalsförsäkringsbolag, skade ,5 därav Avgångsbidragsförsäkring (AGB) ,9 Sjuk- o olycksfallsförsäkring (AGS) ,9 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) , (6) Skadeförsäkring i livbolagen* ,7 Summa skadeförsäkring Totalt * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring , , Premieinkomst, livförsäkring, MSEK Premieinkomst, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar, MSEK Fondförs. Öv. Livförs. Konk.uts. Öv. Livförs. Ej konk.uts. F&F H&V Trafik Motor MAT S&O Kredit Husdjur 26:IV 27:IV 26:IV 27:IV Verksamhet 26:IV 27:IV Verksamhetsgren 26:IV 27:IV MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % (1) Fondförs , ,7 F&F , ,2 (2) Öv. Livförs , ,6 H&V , ,7 Konk.uts. Trafik , ,7 (3) Öv. Livförs , ,7 Motor , ,6 Ej konk.uts. MAT , , Totalt S&O , ,9 Kredit 62 1, , Husdjur , , ,8 1 1,7 Totalt Förkortningar på vissa verksamhetsgrenar F&F: Företag- och Fastighet H&V: Hem- och Villa MAT: Fartyg, Transport och Luftfart S&O: Sjuk- och Olycksfall Källa: Finansinspektionens blanketter P1S och P IKL R6-1 -

15 SKADE Marknadsandelar - antalet försäkringar 31/ / Separat hemförsäkring 51,1 5, ,8 25, 11,9 12, 9,4 9,6 1,5 1,7 1,2 1,3 Trygg-Hansa If Skadeförsäkring Moderna Försäkringar Dina-gruppen Antal försäkringar 31/12 26 : Antal försäkringar 31/12 27 : Villahemförsäkring 5 4,8 4, ,5 26,9 12,8 12,9 11,8 11,8 6, 6,2 1,2 1,3 If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina-gruppen Moderna Försäkringar Antal försäkringar 31/12 26 : Antal försäkringar 31/12 27 : Fritidshusförsäkring 5 43,4 43, ,6 22, 17,1 17,4 11,2 11,1 4,8 5,1,9,9 If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina-gruppen Moderna Försäkringar Antal försäkringar 31/12 26 : Antal försäkringar 31/12 27 : Separat båtförsäkring ,3 27,2 19,4 19,1 16,6 18, 17,5 17,4 If Skadeförsäkring Moderna Försäkringar 9,2 9,2 8,5 7,4 Svenska Sjö Trygg-Hansa Dina-gruppen 1,4 1,7 Antal försäkringar 31/12 26 : Antal försäkringar 31/12 27 : P1: 31/12 26 Antal försäkrade fordon P2: 31/12 27 Personbilar P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 If Trygg-Hansa Dina-gruppen Moderna Skadeförsäkring Försäkringar Antal försäkrade fordon, personbilar 31/12 27 (31/12 26) ( ) Antal försäkrade fordon, övriga fordon 31/12 27 (31/12 26) ( ) Antal försäkrade fordon, totalt 31/12 27 (31/12 26) ( ) sub1 P1 P2 Pb Övr Pb Övr Länsf örsäkringar 31,4 45,9 31,7 45,8 If Skadef örsäkring 28,5 15,1 28,6 14,9 Trygg-Hansa 17,2 19,4 16,9 19,6 2,3 11,5 19,2 11,3 Dina-gruppen 2,3 3,2 2,7 3,8 Moderna Försäkringar,3 4,9,9 4,7 Pb : Personbilar Övr : Källa: Försäkringsförbundets blankett Bestånd BES R3-11 -

16 SKADE Marknadsandelar - Inbetalda premier Inbetalda premier inom skadeförsäkring, exkl. avtalsförsäkringsbolag Direkt affär i Sverige, MSEK Förändr. % Inbetalda premier 56 48, , 2, % 3% 29,8 29,4 25% 2% 2,3 2,1 17,9 17,7 15% 14,9 14,5 1% 6,2 7, 5% % If Skadeförsäkring Trygg-Hansa 2, 2, 1,9 2, 1,8 1,9 Zurich Dina-gruppen Moderna Försäkringar 1, Solid 1,2,7 Europeiska,8,4,4,5,3,1,1 Tennent Övr. utländska bolag Assuransföreningen 2,4 Captivebolag 2,7 Källa: Finansinspektionens blankett P1S IKS R1-12 -

17 Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Ftg&Fast Hem&Villa Trafik Motor Sjuk&Ofall Husdjur MAT Övrigt Totalt per bolag Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % Mkr % ,6% ,1% ,% ,8% ,8% ,4% 16 9,3%,% ,4% ,5% ,4% ,2% ,6% ,7% 957 6,9% 1 9,%,% ,8% If Skadeförsäkring ,% ,6% ,% ,4% 33 6,4% 195 1,8% ,8% ,1% ,5% ,6% ,3% ,6% 297 6,4% 167 1,6% ,4% ,3% Trygg-Hansa ,6% ,6% ,3% ,6% ,8%,% 238 2,9%,% ,7% ,6% ,8% ,7% ,2% ,8%,% 227 2,4%,% ,9% 22 1,4% ,4% ,5% ,8% ,2% ,7% 1,1% 172 1,8% ,5% 184 1,4% ,3% ,8% ,3% ,7% ,9%,% 17 1,1% ,9% Sakförsäkring, Captivebo ,6%,% 52,5% 5,% 7,1%,% 33 2,9% 93 5,9% ,7% 1 6 8,% 28,3% 57,5% 18,2% 7,1%,% 34 3,% 16 1,% ,4% Zurich 1 5 7,5% 3,% 4,%,% 94 8,2% ,% 1 7 8,% 2,% 3,%,% 82 7,3% ,% Dina-gruppen 292 2,1% 371 3,3% 249 2,4% 213 1,7% 22,4%,%,%,% ,% 271 2,% 365 3,3% 229 2,1% 19 1,6% 2,4%,%,%,% ,9% Moderna Försäkringar 316 2,3% 441 3,9% 145 1,4% 177 1,4%,% 2,1% ,9% 415 3,1% 38 3,4% 122 1,1% 99,8% 7,1% 1,1% ,8% 541 3,9% 8,1%,%,% 15,3%,%,% 491 3,8% ,8% 395 3,% 8,1%,%,% 17,4%,%,% ,3% 874 1,6% Landstingen 81 5,8% 81 1,4% 398 3,% 398,7% Solid 9,1% 583 5,1% 5 1,% 53 3,3% 695 1,2% 7,1% 486 4,3% 46 1,% 43 2,6% 581 1,% AFA ,6% 679 1,2% ,6% 763 1,4% SveLand 266 1,9% 31,3% 81,8% 1,8% 2,% 164 9,1%,%,% 644 1,1% 249 1,9% 21,2% 57,5% 69,6%,% 136 8,7%,%,% 531,9% Europeiska 451 3,9% 451,8% 391 3,5% 391,7% Anticimex 73,5% 371 3,2% 443,8% 71,5% 327 2,9% 398,7% Tennant 1,% 21,2% 96,9% 15,8% 223,4% 6,% 2,2% 81,7% 92,8% 199,4% Övr. utländska bolag 39,3% 161 3,1%,% 2,3% 86,6% 4,% 173 3,7%,% 263,5% LRF 45,3% 128 2,5% 5,3% 179,3% 14,8% 121 2,6% 1,% 226,4% Hermes 97 6,1% 97,2% 76 4,7% 76,1% Assuransföreningen 78 6,8% 78,1% 75 6,8% 75,1% Falck 72,6% 72,1% 4,3% 4,1% SAFE 9,1% 29,3% 11,2% 49,1% 6,% 23,2% 4,1% 34,1% Viator 5,% 5,% 51,5% 51,1% Erika 1,% 1,% SIF Medlem 5,% 5,% 9 5,6% 9,2% Totalt per gren ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% IKS R7-13 -

18 SKADE Marknadsandelar - vissa försäkringsgrenar Period: Föregående period: Företag- och fastighetsförsäkring Hem- och villaförsäkring Övr. utländska bolag,28% Zurich 7,52% If Skadeförsäkring 12,6% Dina-gruppen 3,25% Moderna Försäkringar 3,86% 9,2% Trygg-Hansa 13,64% 35,62% 1,45% Trygg-Hansa 12,61% If Skadeförsäkring 14,96% Europeiska 3,95% 29,8% Dina-gruppen 2,9% 22,18% Moderna Försäkringar 2,26% 25,45% Inbetalda premier MSEK: ,8 Inbetalda premier MSEK: ,6 Föregående period: ,1 Föregående period: ,8 Trafikförsäkring Motorfordonsförsäkring Moderna Försäkringar 1,42% 14,53% 32,4% 13,82% Moderna Försäkringar 1,42% If Skadeförsäkring 34,35% Trygg-Hansa 21,32% Trygg-Hansa 19,63% 2,26% Dina-gruppen 2,43% Dina-gruppen 1,7% 2,29% If Skadeförsäkring 26,% 26,79% Inbetalda premier MSEK: 1 236,4 Inbetalda premier MSEK: ,5 Föregående period: 1 915,8 Föregående period: 12 11,6 Sjuk- och olycksfallsförsäkring Husdjursförsäkring If Skadeförsäkring 6,41% Dina-gruppen,42% Moderna Försäkringar,1% 4,13% SveLand 9,7% If Skadeförsäkring 1,78% 16,84% 19,72% Övr. utländska bolag 3,12% Trygg-Hansa 38,83% 3,24% 6,43% Inbetalda premier MSEK: 5 149,5 Inbetalda premier MSEK: 1 812,9 Föregående period: 4 666,7 Föregående period: 1 572,4 Källa: Finansinspektionens blankett P1S IKS R2-14 -

19 SKADE Antal anmälda skador Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Period: Jan-Dec Period: Jan-Dec %-föränd %-föränd. Komb. Hemförsäkring , ,1 Villahemförsäkring , ,9 Fritidshusförsäkring , ,2 Sep. Båtförsäkring , ,9 Totalt anmälda: , ,7 varav: Brand , , Inbrott , ,9 Vatten , ,1 Storm o natur , ,6 Källa: Försäkringsförbundets Månadsstatistik, Antalet anmälda skador Redovisande bolag: Dina-gruppen, Europeiska,, If Skadeförsäkring,, Moderna Försäkringar, Trygg-Hansa EmbedSheet Uppskattat antal inträffade skador Bransch: Villahem Skadeart: Vatten Beräknad skadekostnad (ksek) Bransch: Villahem Skadeart: Vatten FSM R

20 Information Tabeller och diagram bygger på uppgifter försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Försäkringsförbundet. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Även utländska bolags försäljning till svenska kunder inkluderas. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat p g a att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Försäkringsförbundet. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter där överskottet ska gå tillbaka till försäkringstagarna. Nyteckning inom fond- och övrig livförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, d v s första premien skall vara betald. Försäkringen medräknas i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Uppgiften ingår i beskrivningen av kontantflödet mellan branschen och omvärlden. Redovisande bolag: Livbolagens kollektiva konsolidering (sid 2): redovisande bolag anges i anslutning till resp. tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt Inbetalda premier, livbolag (sid 5-9): samtliga bolag redovisade i tabell på sid 5. Inbetalda premier, skadebolag (sid 1): samtliga bolag, som redovisar till Finansinspektionen, hela Dina-gruppen samt följande utländska bolag: ACE och Zürich. Marknadsandelar, skadebolag (sid 11-14): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med verksamhet inom resp. försäkringsgren, Svenska Sjö samt hela Dinagruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen. Sveriges Försäkringsförbund, Box 2443, 14 5 Stockholm e-post:

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Viktig information! Från och med denna utgåva av kvartalsstatistiken delas livförsäkring in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/26-3e kvartalet 26 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 25. Bolagen redovisar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/26-1a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/26-4e kvartalet 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/24-4E KVARTALET 23 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/24-1A KVARTALET 24 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/24-2A KVARTALET 24 AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar inte statistiken till

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/25-1A KVARTALET 25 Viktig information! NYHETER: Ny sidan 6: redovisning av avkastningsräntor som dels ger upphov till villkorad återbäring, dels till återbäring.

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/22 helåret 21 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2012 4e kvartalet 2011 Reviderad 2012-02-23 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckningar rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. I blanketten ska bolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2016-3e kvartalet 2016 2016-11-21 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2016-2a kvartalet 2016 2016-08-29 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2014-3e kvartalet 2014 Reviderad 2014-12-08 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2017-1a kvartalet 2017 2017-05-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr / helåret INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /97 - Helåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /6 - :a kvartalet 6 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem V I K T I G T angående nytecknad livförsäkring 999 och beståndsuppgifterna inom villahem ) I de uppgifter som livförsäkringsbolagen redovisat till Finansinspektionen (FI) ingår avtalspensionen SAF LO.

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:2 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /98 - Helåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98 - a kvartalet Förändringar i Kvartalsstatistiken Från och med denna redovisning har flera sidor i Kvartalsstatistiken förändrats. Vissa av förändringarna

Läs mer

Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31

Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31 Nyteckning Övre rad = 2008.04.01-2009.03.31 Sveriges Försäkringsförbund Engångspremie Undre rad = 2009.04.01-2010.03.31 1 Tjänstepensionsförs, fond 1 Via valcentral (L1) Undertaking 1 Undertaking 2 2 Övr.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om nyteckning m.m.; FFFS 1996:6 beslutade den

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner Juli 2011 Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner 1 Sammanfattning Marknadsöversikt Tjänstepensionen är till volymen den näst största pensionen i Sverige. Premieinbetalningarna till

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017 Innehåll - Statistik Q1 2017 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2017-03-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2017-01-01-2017-03-31 Sid 4

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015 Innehåll - Statistik Q4 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-12-31 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016 Innehåll - Statistik Q3 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-09-30 Sid 4

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 216 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016 Innehåll - Statistik Q4 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-12-31 Sid 4

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Valet för din tjänstepension

Valet för din tjänstepension Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 PV1009_1710.indd 1 2017-10-10 09:16:15 Varför får jag denna valinformation?

Läs mer

Statistik för ålderspension ITP 1

Statistik för ålderspension ITP 1 Antal försäkrade med aktiva val respektive ickeval Total Andel Ålder 18-24 Andel Ålder 25-29 Andel Ålder 30-34 Andel Ålder 35-44 Andel Ålder 45-54 Andel Ålder 55-64 Andel Ålder >= 65 Andel Val % % % %

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer