Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998"

Transkript

1 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering, återbärings- 4 räntor och totalavkastning C. Livförsäkringsbolagen Marknadsandelar, Nyteckning TOTALT och Premieinkomst 6R uppdelat på traditionell liv och fondförsäkring 7R Nyteckning, Försäkringsgrenar 8R Marknadsandelar och förändring, Nyteckning Totalt 9R Premieinkomst R D. Premier, Liv- och Skadeförsäkring R E. Skadeförsäkringsbolagen Marknadsandelar: Bestånd Marknadsandelar: Inbetalda premier 4R Marknadsandelar för vissa försäkringsgrenar 5R Antal anmälda skador 6 Information och redovisande bolag 7 Redovisade uppgifter avser endast svensk försäkring och inte en koncerns utländska verksamhet. Kommentarer: Skandias negativa förändring i placeringstillgångarna (se sid 3) beror på att Skandia Internationals tillgångar på ca 5-6 mdr ej redovisas. Skandia har fått dispens av Finansinspektionen. FBJ ( Järnvägen ) har bytt namn till Varsam. Med Länsförsäkringsgruppen () avses bolagen som ingår i den nya koncernen med LF-bolagen och WASA-bolagen, jämför sidorna och 3.

2 Livförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Livförsäkring MSEK : 997:3 997:4 998: 998: Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK (placerings- och anläggningstillgångar) Förändring % Svenska Utländska TOTALT Livförsäkringsbolagens placeringar i % Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt ) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring från årets början, % TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING AÄP Liv Förenade Liv Förenade Try Holmia Liv KPA Pension Landia Liv LF Liv LIVIA SalusAn Gr SalusAn Liv SEB Liv SHB Liv Skandia Liv SparLiv SPP Liv TH Liv AB TH Nya Liv WASA Liv FONDFÖRSÄKRING Fond LF Fondliv SEB Fond SHB Fond SkandiaLink SparFond SPP FV Fond TH Fri Plac WASA Fond AVTALSFÖRSÄKRING AFA AMF Pension KPA Livförs SPP ÖVRIGA Gerling Järnvägsmän TOTALT ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavanden, Penningmarknadsinstrument, Repor som bruttoredovisats) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken) PA R - -

3 Skadeförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Skadeförsäkring 3 MSEK : 997:3 997:4 998: 998: Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK (placerings- och anläggningstillgångar) Förändring % Svenska Utländska TOTALT Skadeförsäkringsbolagens placeringar i % Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt ) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring från årets början, % AMF Trygg AMF-Sjuk AMFK Anticimex Assuransföreningen Atlantica BrandfVerket Brandkont Europeiska FPG FöreningsSparbanken Göta-Lejon Holmia LTF SafeInt Sirius Inter SOFAB-gruppen StErik Storebrand Sverige SveLand Svenska Brand Telia Varsam Volvia TOTALT Länsförsäkringsgruppen (): Skandia (konc): (konc): LW AB Dial Sak Länsbolagen(redovisar ej bl. P A) FörsäkringsAB Skandia Inter AGRIA Skandia Nord Stockholm Re WASA Sak AB WASA Garanti WASA Inter SOFAB-gruppen Trygg-Hansa: WASA Sak Specialf. AB Kapitalpalceringar: endast Aktsam SOFAB Suecia Trygg-Hansa ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken) PA R - 3 -

4 Livförsäkring Kollektiv konsolidering Buffert kapital Tillgångar i marknadsvärde Återbäringsmedel i marknadsvärde Garanterat åtagande Livbolagens Tillgångar Skulder BK ÅB GÅ totalt planerad återbäring Mdkr Buffertkapital och konsolideringsnivå i % 94 kv 94 kv 4 95 kv 3 96 kv 97 kv 97 kv 4 Buffertkapital Konsolideringsnivå % Bolag Livförsäkring med återbäringsgrunder Buffertkapital MSEK Konsolideringsnivå Liv ,3 6,3 Landia Liv ,6 8,8 LF Liv ,7 3,4 LIVIA ,3,3 SalusAn Liv , 6, SHB Liv ,8 4,3 Skandia Liv ,8,5 SparLiv ,9 3,9 SPP Liv , 4, TH Liv AB , 6, TH Nya Liv , 4,4 WASA Liv 55 53, 3,3 TOTALT ,8,7 % Kollektiv konsolidering Buffertkapitalet, eller det s k kollektiva konsoliderings kapitalet, är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de garanterade åtaganderna och återbäringsmedel i marknadsvärde. Buffertkapitalet innehåller de medel som bolaget lagt undan som en buffert att användas om t ex återbäringsräntan under en period kommit att ligga något högre än den konstaterade avkastningen. Med konsolideringsnivå avses den kollektiva konsolideringsgraden beräknad kring nivån. Konsolideringsnivån definieras som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångar i marknadsvärde och summan av återbäringsmedel i marknadsvärde (ÅB) och garanterade åtaganden (GÅ). Förändringar i livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt år mycket långsiktiga. Uppgifterna per 98.3 och 98.6 är uppskattade, preliminära, värden. AMF Pension ,4 45, SPP. ) , 6,7 ) Kollektivavtalsbolaget SPP fördelar överskottet enligt andra principer än övriga bolag. Konsolideringsnivå kv 94 kv 94 kv 3 94 kv 4 95 kv 95 kv 95 kv 3 95 kv 4 96 kv 96 kv 96 kv 3 96 kv 4 97 kv 97 kv 97 kv 3 97 kv 4 98 kv 98 kv 5 Återbäringsräntor KON R Konsolideringsnivå Återbäringsränta

5 Livförsäkring Återbäringsräntor och totalavkastning Bolag Återbäringsräntor i % före skatt och efter generella kostnader Årsbasis jun AMF Pension 3,8 Avtalspension SAF-LO,3, AMF Privat,6,6 Liv 8,7 8,, Förs teckn före 95+ITPK 4,7 5,7 6,4 Förs teck fr 95+eng pre 4, 5,7 6,4 Förs teck fr 97,4,7 3,4 Landia Liv, 3, 3, LF Liv 8,3 7,8 9,6,3 3, 3, LIVIA, 9,,3 ITPK 3, 5, 5, Övriga försäkringar 3, 5, 5, SalusAn Liv 5,7 7,3 8,,,8, SHB Liv 8, 7,3 8,5, Teckn tom 975+ITPK+K-för,8,8 Övriga försäkringar,, Skandia Liv 8,7 8,5 9,8 Sparande tom 973,9 Sparande fr 9733,5 Sparande fr 9853,, Sparande tom 985 6,7, SparLiv 8, 7,3,,,5,5 SPP Liv, 9,6,7,5 4, 4, TH Liv AB 8,3 8,3,6 Förs tecknade före 97-,4 3,9 3,9 Förs tecknade fr 97-, 3,5 3,5 TH Nya Liv,3 3,5 3,5 WASA Liv 8, 7, 9,,5,3,3 Genomsnitt 8,6 8, 9,7 3,7 5, 5,7 Återbäringsräntor Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med den s k återbäringsräntan fördelas överskott till försäkringstagarna. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden varför en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, s k kollektiv konsolidering. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos om framtida kapitalavkastning. Dessutom ska den kollektiva konsolideringen beaktas genom att återbäringsräntan sätts högre vid en kollektiv konsolideringsnivå som ligger över de fastställda gränserna. På motsvarande sätt bör återbäringsräntan sänkas vid låg kollektiv konsolideringsnivå. Det nedre diagrammet på föregående sida visar sambandet mellan konsolideringsnivå och återbäringsränta. Bolag Totalavkastning på placeringstillgångar % AMF Pension 7,5 5,,4 Liv 5, 6, 6,4 LF Liv 7,6,4 6, Livia 4,3,8,6 Salus Ansvar 3, 7,4 SHB Liv, 9,9 4,9 Skandia Liv 5,3,8 7, SparLiv 7, 3,6 5, SPP 5,5 8,9 5,8 SPP Liv 7, 7,3 4,8 TH Liv 8,5,4 9,6 TH Nya Liv 9,3 WASA Liv 4,5,4 4, Genomsnitt 6,4,3 5,5 % 5 5 Totalavkastning och återbäringsräntor Totalavkastning Totalavkastning Återbäringsränta Totalavkastning utgörs av direktavkastning på och värdeförändring av bolagens placeringstillgångar. Definitionen bygger på en branschgemensam rekommendation ARA R - 5 -

6 Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljnin g av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkrin g) Premieinkomst, totalt premieinflöde för bå de gamla och nya försäkringar TOTALT marknadsand el baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årl ig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtlig a bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = * Årlig premie + Engångspremie Nyteckning Premieinkomst Period: TOTALT Period: TOTALT Period: Bolagsgruppe r Årlig premie Engångspremi e marknadsan del Årlig premie Engångspremi e marknadsan del Bolag MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % , Liv SparLiv Fond Förenade Liv , Förenade Liv Förenade Try FöreningsSparbanken , SparFond Landia Liv Handelsbanken , SHB Liv SHB Fond Holmia.4..., KPA Liv...., , WASA Fond LF Fondliv LF Liv WASA Liv Merita Nordbanken , LIVIA Merita , TH Fri Plac SEB Fond SEB Liv TH Nya Liv TH Liv AB , Salus SalusAn Liv SalusAn Gr , SkandiaLink Skandia Liv SPP , SPP KonkUts SPP Liv SPPLiv Fond Änke- o Pupillkassan.9..., SAMTLIGA därav Tradition ell därav Fo nd Källa: Finansinspektionens blankett P Sveriges Försäkringsförbund P R5-6 -

7 TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtlig a bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = * Årlig premie + Engångspremie Nyteckning Premieinkomst Period: TOTALT Period: TOTALT Period: Bolagsgruppe r Årlig premie Engångspremi e marknadsan del Årlig premie Engångspremi e marknadsan del Bolag MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % Traditionella livförsäkringsbolag , Liv SparLiv Förenade Liv 5...., Förenade Liv Förenade Try Landia Liv , SHB Liv , Holmia Liv.4..., KPA Pension...., , LF Liv WASA Liv LIVIA , , SEB Liv TH Nya Liv TH Liv AB , Salus SalusAn Liv SalusAn Gr Skandia Liv , SPP , SPP KonkUts SPP Liv AÄP.9..., SUMMA Bolagsgruppe r Bolag Fondförsäkringsbolag Nyteckning Premieinkomst Period: TOTALT Period: TOTALT Period: Årlig premie Engångspremi e marknadsan del Årlig premie Engångspremi e marknadsan del MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % Fond , SparFond , SHB Fond , , WASA Fond LF Fondliv Merita...., , TH Fri Plac SEB Fond SkandiaLink , SPPLiv Fond , SUMMA Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljnin g av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsför Premieinkomst, totalt premieinflöde för bå de gamla och nya försäkringar säkr. Källa: Finansinspektionens blankett P Sveriges Försäkringsförbund P R8-7 -

8 Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) Källa: Finansinspektionens blankett P Sveriges Försäkringsförbund Försäkringsgrenar Individuell försäkring Årlig premie Livförsäkring Traditionella livbolag Engångspremie MSEK % MSEK % Årlig premie Fondförsäkringsbolag MSEK 86 % 77 Engångspremie MSEK % Årlig premie Summan av Traditionell försäkring och fondförsäkring Period: Period: Period: MSEK 4453 % 7 * 8 Engångspremie MSEK % * 48 Tjänstepensionsförsäkring med grunder Övrig livförsäkring med grunder Kapitalförsäkr ing Livränteförsäkri ng Pensionsförsäkrin g Livförsäkring utan grunder 4 4 Ouppsägbar sjuk- och olycksfallsförsäkring Tjänsteanknuten försäkr ing Övrig försäkrin g Gruppförsäkring Tjänsteanknuten försäkring Tjänstepensionsförsäkring med grund er Tjänstegrupplivförsäkring utan grun der Gruppsjuk- och gruppolycksfallsförsäkri ng Övrig gruppförsäkring Gruppensionsförsäkring med grunde r Grupplivförsäkring utan grund er Gruppolycksfalls- och gruppsjukförsäkri ng Totalt * = %-uell förändring från föregående år P R7

9 Nyteckning, TOTALT Källa: tabell sidan 6 (uppgifterna är baserade på premier för nya försäkringar) Livförsäkring 996:II = :II = :II = Nyteckning: Marknadsandelar 998:II -månaders försäljning (period: se ovan) (.94%) Förenade Liv (.%) (4.76%) Övriga (3.4%) Merita Nordbanken (.79%) (.57%) SPP (.34%) (.37%) (4.68%) Handelsbanken (9.95%) Nyteckning: förändring 3 -månaders försäljning (perioder: se ovan) Övriga SPP Handelsbanken Läkarförsäkringar Merita Nordbanken Förenade Liv 996:II 997:II 998:II P R6 Marknadsandelar, totalt, beräknas schablonmässigt som sammanvägning mellan årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning: * Årlig premie + Engångspremie

10 Premier: totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar Källa: tabell sidan 6, kolumnen längst till höger Livförsäkring 996:II = :II = :II = Premier: Marknadsandelar 998:II 58 MSEK -månaders uppgifter (period: se ovan) Förenade Liv (.7%) (8.6%) Övriga (.97%) (9.55%) SPP (.49%) Merita Nordbanken (.7%) (.7%) (9.86%) (.73%) Handelsbanken (8.74%) Premier: förändring 3 -månaders uppgifter (perioder: se ovan) Övriga SPP Handelsbanken Förenade Liv Läkarförsäkringar Merita Nordbanken 996:II 997:II 998:II P R7 - -

11 Liv- och Skadeförsäkring Premieinkomst: Bolagstyper Bolagstyp MSEK Livförsäkring 997:II 998:II Livförsäkringsrörelsen härav: tjänste- Livförsäkringsrörelsen % anknuten % 997:II = :II = % härav: tjänsteanknuten % () Traditionella livförsäk.bolag () Fondförsäkringsbolag (3) Avtalsförsäkringsbolag Totalt Inbetalda premier Skadeförsäkring MSEK 997:II 998:II Föränd.% 997:II 998:II Föränd.% (4) Individuellt tecknade förs. (5) Avtalsförsäkringar (6) Skadeförsäkring i livbolagen Avgångsbid (AGB) Sjuk o olycksf (AGS) Tryggh.för. vid (TFA) Totalt Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk och olycksfallsförsäkring Premier, totalt hela branschen MSEK 997:II 998:II Föränd.% (4) Skadeförs, individ. teckn. (5) Avtalsförs, skade (3) Avtalsförs, liv () Traditionella livförsäk.bolag () Fondförsäkringsbolag (6) Skadeförsäkring i livbolagen Summa Premieinkomst, livförsäkring, MSEK Inbetalda premier, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar, MSEK Trad.liv Avtalsförs.bolag Fondförs.bolag F&F Trafik MAT Kredit Övriga H&V Motor S&O Husdjur 997:II 998:II 997:II MAT: Fartyg, Transport och Luftfart 998:II P R9 - -

12 75 Separat Hemförsäkring Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar 3/ / Antal försäkringar : 3/6 997 Antal försäkringar : 3/ Holmia SOFAB-gruppen Utländska bolag Övriga 75 Villahemförsäkring 3/ / Antal försäkringar : 3/6 997 Antal försäkringar : 3/ SOFAB-gruppen Holmia Övriga Utländska bolag 75 Fritidshusförsäkring 3/ / Antal försäkringar 3/6 997 : Antal försäkringar 3/6 998 : SOFAB-gruppen Holmia Övriga Utländska bolag

13 75 Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar Separat båtförsäkring 3/ / Atlantica Antal försäkringar 3/6 997 : Antal försäkringar 3/6 998 : Utländska bolag Övriga 75 Trafikförsäkring 3/ / Antal försäkringar 3/6 997 : Antal försäkringar 3/6 998 : Volvia Holmia Utländska bolag SOFAB-gruppen Not: Skandia: 9.9% inkl. Volvia Not: Skandia: 9.7% inkl. Volvia

14 Inbetalda premier inom skadeförsäkring, exkl. avtalsförsäkringsbolag Skadeförsäkring Direkt affär i Sverige, MSEK Förändr. % Inbetalda premier Utländska bolag.6.8 Volvia.3.3 Holmia Assuransföreningen SOFAB-gruppen Storebrand Sverige Atlantica Europeiska Svenska Brand Övriga Källa: Finansinspektionens blankett PS

15 Skadeförsäkring Marknadsandelar inom vissa försäkringsgrenar, baserade på inbetalda premier Period: Företag och fastighetsförsäkring Hem och villaförsäkring Storebrand Sverige (.93%) Utländska bolag (7.64%) SOFAB-gruppen (.57%) Atlantica (3.%) (6.69%) Utländska bolag (.46%) SOFAB-gruppen (.78%) (4.5%) Atlantica (.%) (3.9%) (3.68%) (4.5%) (36.8%) (.66%) Holmia (.93%) Övriga (5.33%) (4.%) Svenska Brand (.94%) (.89%) Övriga (.4%) (8.6%) Inbetalda premier: Inbetalda premier: Trafikförsäkring Motorfordonsförsäkring Volvia (3.99%) Utländska bolag (.34%) SOFAB-gruppen (.48%) (.59%) Volvia (.9%) Utländska bolag (.3%) SOFAB-gruppen (.4%) (8.49%) (.73%) Holmia (.79%) (.47%) Holmia (.3%) (3.8%) (9.85%) (8.%) (.4%) (.44%) Övriga (.35%) (.3%) Inbetalda premier: Inbetalda premier: 66.4 Fartygsförsäkring Transportförsäkring (8.8%) Utländska Atlantica bolag (5.6%) (.%) (.83%) (4.%) Storebrand Sverige (4.38%) Utländska bolag (.8%) Atlantica (9.%) (3.5%) Övriga (.7%) (.88%) (3.9%) (38.4%) (.7%) Assuransföreningen (68.38%) Inbetalda premier: 8.9 Inbetalda premier: PS R4-5 -

16 Skadeförsäkring Antal anmälda skador Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Sep. Hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Sep. Båtförsäkring TOTALT anmälda: varav: Brand Inbrott Vatten Period: -6 %- Period: - % förändring förändring Källa: Försäkringsförbundets Månadsstatistik Antalet anmälda skador Redovisande bolag: Europeiska Guardian Holmia Svenska Brand Antal dödade resp. skadade personer i samband med trafikförsäkringsskador. Anmälda t o m december skadeåret. Antal dödade Antal skadade Dödade Skadade

17 Kvartalsstatistik Tabeller och diagram bygger på uppgifter försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Försäkringsförbundet. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat p g a att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Försäkringsförbundet. Kapitalplaceringar redovisas av FI endast för bolag med en placering överstigande 3 miljarder kronor; förbundet har inte någon sådan gräns. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter med grunder. I de fall marknadsvärden inte har gått att få fram i tabellerna över Kapitalplaceringar t ex för vissa direktlån och aktier har bokförda värden angivits. Viss osäkerhet råder beträffande marknadsvärderingen av fastigheter beroende på när värderingen senast skett för respektive fastighet. Nyteckning inom liv- och fondförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, d v s första premien skall vara betald. Försäkringen medräknas i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Uppgiften ingår i beskrivningen av kontantflödet mellan branschen och omvärlden. Redovisande bolag: Kapitalplaceringar (sid -3) samt Livbolagens kollektiva konsolidering (sid 4-5): redovisande bolag anges i anslutning till resp. tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt Inbetalda premier, livbolag (sid 6-): samtliga bolag redovisade i tabell på sid 7. Inbetalda premier, skadebolag (sid ): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med direkt affär i Sverige, hela SOFAB-gruppen samt följande utländska bolag: AIG, Allianz Nordeuropa, CIGNA, Commercial Union, Guardian, UAP, Zürich. Marknadsandelar, skadebolag (sid - 3): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med verksamhet inom resp. försäkringsgren, hela SOFAB-gruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Bilaga 2 FFFS 2006:X Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har i stort sett den betydelse som anges i lagen (1995:1560) om

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103 FM 12 SM 113 Försäkringsbolagen under 21 Preliminära uppgifter Swedish companies 21. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, nedan kallat Folksam. Att Folksam

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden ISSN 1401-7348 Publikationen kan beställas från Sveriges riksbank, Förrådet, 103 37 Stockholm Fax: 08-21 05 31. E-post: forradet@riksbank.se eller webbplats: www.riksbank.se

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401 FM 12 SM 141 Försäkringsföretagen under 213 Preliminära uppgifter Swedish companies 213. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer