Svensk Försäkrings branschstatistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Försäkrings branschstatistik"

Transkript

1 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2012 4e kvartalet 2011 Reviderad Box 24043, Stockholm Karlavägen 108 Tel

2 Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor... 2 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag... 4 Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar... 6 Nyteckningspremier och premieinkomst för övriga livförsäkringar... 8 Marknadsandel för nyteckning och premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring... 9 Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelar av premieinkomst av livförsäkring Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelar för skadeförsäkring Antal anmälda skador Information... 23

3 Läsanvisning Svensk Försäkrings branschstatistik för livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell livförsäkring och även andra former av försäkring. Denna indelning följer av den som tillämpas i lagstiftningen. Utländska livbolag som säljer livprodukter till svenskar och redovisar statistik är: Nordea Utland (Nordea LivSF och Nordea L&P Isle of Man), Euroben Life & Pension Ltd, SHB Life & Pension Ltd, Storebrand, svenska filialen, SEB Life och Skandia Utland (Skandia Life, Royal Skandia, Skandia Leben, Skandia Ireland). Uppgifter om nyteckning för AFA Liv redovisas inte då dessa uppgifter inte redovisas till Finansinspektionen. Nedan redovisas de förändringar i enskilda bolags statistik som har ägt rum sedan 2009 och som påverkar branschstatistiken. I slutet av denna publikation lämnas ytterligare information vad gäller definitioner och källor till statistiken. Livförsäkring förändringar efter 2009 Finansinspektionen har genomfört förändringar i blanketten för redovisning av premieinkomst för livförsäkring, vilket innebär att Svensk Försäkring från och med första kvartalet 2011 kan fördjupa analysen av branschens premieinkomster. Dock saknas jämförbara uppgifter för 2010, varför vi väntar med att låta konsekvenserna av den nya redovisningen fullt ut påverka hur kvartalsstatistiken presenteras. En konsekvens av den nya redovisningen är möjligheten att precisera beståndsdelar i premieinkomsten. Utöver premier som kunder betalat, räknas även inflyttat försäkringskapital in i premieinkomsten. I förmånsbestämd försäkring räknas även återbäring i form av höjda fribrev som en premieinkomst. Av branschens cirka 207 miljarder i total premieinkomst 2011 var cirka 192 miljarder inbetalda premier, 13 miljarder utgjordes av inflyttat kapital och drygt två miljarder av fribrevsuppräkningar. Ytterligare en konsekvens av redovisningen är möjligheten att, utöver uppdelningen i fondförsäkring och övrig livförsäkring, även urskilja vad som är depåförsäkring och riskförsäkring. Med riskförsäkring avses sjuk- och olycksfallsförsäkring. Premieinkomsten i fondförsäkring var 67 miljarder. Av de 123 miljarder redovisade som övrig livförsäkring utgjorde depåförsäkring 49 miljarder medan riskförsäkringarna uppgick till nio miljarder. Den ändrade redovisningen innebär samtidigt att uppgifter om kapitalpension inte längre samlas in från och med andra kvartalet I den publicerade statistiken ska därför uppgifter om kapitalpension läsas med försiktighet. AMF flyttade vid årsskiftet 2009/2010 kunder från icke upphandlade till upphandlade produkter inom ITPK Det obligatoriska omvalet i SAF-LO påverkar nyteckningen kraftigt för kvartal 1, Många försäkrades premier har dirigerats om till nya bolag och produkter, och i många fall till nya produkter inom samma bolag. Härigenom har nyteckningen ökat särskilt kraftigt för AMF (övrig livförsäkring), men även för Folksam-LO (fondförsäkring) och Swedbank (övrig livförsäkring). Avanza redovisar från och med kvartal premieinkomst rensad från insättningar via kreditdepå kopplad till kapitalförsäkring. AFA Sjuk har beslutat att retroaktivt sänka premiesatsen för 2009 till 0 procent för så gott som hela affären. Därför har premieinkomsten blivit 0,1 miljarder kronor mot 5,9 januari-september och 11,5 miljarder kronor helåret Även för 2010 beslutade AFA Sjuk om att sänka premiesatsen till 0 procent. Skadeförsäkring förändringar efter 2009 Moderna: Moderna Försäkringar är från filial i Tryg Forsikring DK. Redovisning av premier har utökats att även gälla övrig filialförsäljning i Sverige. Aktsam ingår i redovisningen för Trygg Hansa från och med 1 januari Övrigt I SPP Livförsäkrings ABs premieinkomst för helåret 2010 ingår 708 miljoner i försäkringsväxling och motsvarande belopp i utflyttat kapital för SPP Liv Fondförsäkring AB. Aspis Liv Försäkrings AB förlorade sitt tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet i november Av den anledningen lämnade Aspis Liv Försäkrings AB ingen kvartalsstatistik för kvartal Movestic har övertagit Aspis bestånd.

4 LIV Totalavkastning Totalavkastning är ett mått på värdeförändring och direktavkastning på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. I tabellen visas dels siffror på bolagsnivå och/eller på delportföljnivå för de delportföljer där försäkringstagaren har rätt till en andel av överskottet i respektive delportfölj. Det 5-åriga genomsnittet inkluderar totalavkastning till och med innevarande kvartal samt fyra helår tillbaka i tiden. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen är viktad med marknadsvärdet av de tillgångar som totalavkastningen är beräknad på. Tabellen grundar sig på Svensk Försäkrings Rekommendation om Totalavkastning från Tabell 1. Totalavkastning på tillgångar i procent Bolag q1-q Alecta 4,8-7,4 12,8 9,6-2,1 3,3 varav AlectaOptimalPens ,6 22,9 12,6-6,8 Allmänna Änke- och Pupillkassan 2,7-8,9 17,2 8,6-2,4 3,1 AMF Pension 4,9-6,6 12,6 9,8 2,4 4,4 Bliwa 6,7-2,9 FL Gruppförs 1,7 2,4 7,5 5,2 5,4 4,4 Folksam Liv 1,8 0,9 10,3 8,7 6,5 5,6 Liv 1 1,8 0,9 9,7 8,3 6,0 5,3 Liv 2-0,9 11,5 9,4 7,5 Sparande med garanti 1,1 4,8 6,6 4,6 6,5 4,7 Sparande utan garanti 0,1-15,0 19,5 10,6-1,9 2,0 KPA Livförs 1,1 2,6 8,2 4,5 4,8 4,2 KPA Pensionförs -3,0 6,3 12,4 8,2 5,6 5,8 Handelsbanken Liv 1,2-1,2 3% årlig garanti ,1 2,9 3,6 3% slutgaranti - - 3,8 3,2 6,6 5% årlig garanti - - 1,7 2,6 7,8 Livförvaltning (startdat ) ,4-5,0 LF Liv Tradliv 6,7-0,6 2,3 4,1 6,5 3,8 Nya Världen 4,2-28,1 24,3 8,9-3,8-0,5 Nordea Livförsäkring Trad (Privat & Tjänste) 1,7 14,9 3,0 0,9 16,1 7,1 Tillväxtportföljen 1,6-14,4 17,9 5,9-2,7 1,1 Trygga portföljen 2,1 1,6 3,8 0,9 1,4 2,0 PK FPK 0,1-4,2 5,2 6,5 8,3 3,1 PK KP 2,6 PRI 2,0-3,0 14,5 9,2-0,8 4,2 SEB TL Fond -2,9 Tjänstepension - 5,3 7,2 4,0 8,5 Övrig pension - 2,5 9,3 4,5 10,4 SEB TL Gla 2,7-15,7 15,1 10,8 1,5 2,3 Skandia Liv 4,4-13,4 16,4 9,4 3,2 3,5 Tradliv 4,4-13,4 16,4 9,4 3,2 3,5 GarantiPension Plus (25-åring) - -23,1 25,4 11,6-3,9 GarantiPension Plus (40-åring) - -20,2 22,7 10,9-1,8 GarantiPension Plus (55-åring) - -16,5 19,3 10,1 0,9 SPP Liv Förmånsbestämda 0,5 0,6 4,1 6,0 8,6 3,9 Premiebestämda nyteckning 0,4-5,9 9,6 7,0 3,3 2,7 Premiebestämda stängd 0,4 5,1 3,9 4,5 9,8 4,7 Storebrand Liv 6,6-1,4 4,6 4,9 4,8 3,9 Swedbank Försäkring Traditionell Pension 2,4-10,6 20,8 9,3-1,1 3,6 Trad Pension SAF LO ,4 12,7-6,3 Viktat genomsnitt 3,8-7,2 11,9 8,8 2,2 3,7 *) Totalavkastningen är preliminär till den fastslagits av styrelsen Källa: Svensk Försäkrings blankett Totalavkastning (26)

5 LIV Avkastningsräntor Avkastningsränta ger upphov till villkorad återbäring och återbäring. Avkastningsränta är ett sätt att fördela totalavkastningen inom kollektivet av försäkringstagare och fastställs utifrån den totalavkastning som bolaget uppnått. Hur stor andel av totalavkastningen som fördelas till försäkringskollektivtagarna varierar mellan olika bolag. Villkorad återbäring är ett överskott som tilldelats försäkringstagarna enligt regler som fastställts i försäkringsvillkoren. Den villkorade återbäringen utgör inte ett riskkapital i försäkringsbolaget. Den avkastningsränta som ger upphov till återbäring förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och visar hur mycket försäkringstagarens andel i bolagets överskott förändrats. Återbäringen utgör riskkapital i försäkringsbolaget och fördelas därför endast preliminärt. Till skillnad från återbäringsräntan (se sid 3) bestäms avkastningsräntan direkt utifrån totalavkastningen så att den kollektiva konsolideringen alltid är 100. Avkastningsräntan anges som hittills uppnådd avkastningsränta under året före skatt och avgifter. Samtliga siffror är i procent. Tabell 2. Avkastningsränta i procent för beräkning av villkorad återbäring Bolag q1-q Folksam Liv Sparande utan garanti 0,7-15,6 21,9 10,6 1,1 3,0 Handelsbanken Liv Handelsbanken Liv 1,2-1,2 3% årlig garanti -2,1 2,8 3,3 3% slutgaranti 3,4 3,0 6,0 5% årlig garanti 1,7 2,6 7,1 Livförvaltning (startdat ) 3,4-5,0 Nordea Livförsäkring Premiegaranti: Tillväxtportfölj 1,6-14,4 17,9 5,9-2,7 1,1 Premiegaranti: Trygg portfölj 2,1 1,6 3,8 0,9 1,4 1,9 Trad (Privat & Tjänste) 1,7 14,9 3,0 0,9 16,2 7,1 SPP Liv Förmånsbestämd portfölj 0,5 0,6 4,1 6,0 8,6 3,9 Premiebestämd, nyteckning 0,4-5,9 8,6 6,3 3,0 2,4 Premiebestämd, stängd 0,4 4,7 3,6 4,2 8,9 4,3 Storebrand Liv Storebrand Liv 8,4 1,0 4,6 3,8 5,9 4,7 Swedbank Försäkring Traditionell Pension 2,4-10,6 20,8 9,3-1,1 3,6 Trad Pension SAF LO 12,7-6,3 Källa: Bolagsdata Tabell 3. Avkastningsränta i procent för beräkning av återbäring Bolag q1-q Alecta Alecta Optimal Pension -16,6 22,9 12,5-6,9 AMF Pension Avtalspension SAF-LO ny, under uppskovstid 7,4 1,7 Övrig traditionell försäkring 29,0 2,5 Ny traditionell försäkring, lågrisk 4,1 Ny traditionell försäkring, högrisk -8,8 Folksam Liv Sparande med garanti 1,5 4,7 7,4 4,7 3,4 4,3 Avtalspension Premiegaranti (45-åring) 9,2-0,6 KPA Pensionförs KPA Pensionförsäkring -3,4 6,3 11,9 8,3 5,5 5,6 LF Liv Nya världen 4,2-28,1 24,3 8,9 2,0 0,7 Skandia Liv GarantiPension Plus (25-åring) -15,1 17,7 9,5-2,9 GarantiPension Plus (40-åring) -9,9 12,8 8,4-0,5 GarantiPension Plus (55-åring) -3,1 6,4 6,9 2,7 Källa: Bolagsdata (26)

6 LIV Återbäringsränta Återbäringsräntor förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och är ett sätt att fördela överskott preliminärt till försäkringstagarna. Återbäring uppstår om bolagets resultat av kapitalförvaltning, dödlighetsutfall, drifts- och skattekostnader sammantaget ger ett överskott relativt vad som antogs vid premieberäkningen. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos av kapitalavkastningen över en längre tidshorisont. Tillfälliga svängningar på kapitalmarknaden utjämnas över tiden. Hänsyn tas också till bolagets aktuella kollektiva konsolidering (se sidan 4). Återbäringsräntan speglar bolagets totalavkastning utjämnad över tiden. Den årliga genomsnittliga återbäringsräntan är viktad med respektive bolags totala kapital. Samtliga siffror är i procent på årsbasis. Tabell 4. Återbäringsräntor i procent före skatt och före generella kostnader Bolag q1-q4 Folksam Liv Folksam Liv 2,8 2,3 5,5 5,7 Folksam Liv 2 3,8 3,3 9,6 11,0 LF Liv 3,5 0,8 6,2 4,0 SalusAn Sparande före ,0 2,0 2,0 1,7 Sparande fr o m ,0 2,0 2,0 1,7 SEB TL Fond Tjänstepension 1,0 0,0 2,0 4,0 Övrig 1,0 0,0 0,3 2,0 SEB TL Gla 5,1 0,2 4,2 5,0 Skandia Liv Sparande före ,4 1,0 5,6 5,2 Sparande fr o m ,4 1,0 5,6 5,2 Sparande fr o m ,4 1,0 5,6 5,2 Sparande fr o m ,4 1,0 5,6 5,2 Genomsnitt 1,4 4,7 4,8 Källa: Bolagsdata (26)

7 LIV Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med återbäringsränta kontinuerligt fördelas överskott preliminärt till försäkringstagarna. Bolaget tillämpar då den så kallade retrospektivreservmetoden. Retrospektivreservmetoden tillämpas för privat försäkring och premiebestämda tjänstepensioner. En annan metod, pensionstilläggsmetoden, används också för fördelning av överskott. Metoden innebär att avtalade pensioner höjs med en viss procentsats (vilket ej sker kontinuerligt som i retrospektivreservmetoden) och tillämpas för förmånsbestämda tjänstepensioner. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden i försäkringsbolaget. Det innebär att en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, så kallad kollektiv konsolidering. Detta gäller även för bolag som tillämpar både den så kallade pensionstilläggsmetoden för fördelning av överskott och retrospektivreservmetoden. Buffertkapitalet är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de preliminärt fördelade tillgångsvärdena. De preliminärt fördelade tillgångsvärdena utgörs Tillgångar i marknadsvärde Buffertkapital Preliminärt fördelad återbäring Garanterade åtaganden Fördelade värden tillgångar Livbolagens skulder av summan av garanterade åtaganden och preliminärt fördelad återbäring. Konsolideringsnivån beräknas som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångarnas marknadsvärden och preliminärt fördelade tillgångsvärden. En konsolideringsnivå över 100 procent innebär att tillgångarnas marknadsvärden är högre än de preliminärt fördelade tillgångsvärden. Livförsäkringsbolagen bestämmer gränserna inom vilka respektive bolags konsolideringsnivå normalt ska tillåtas variera. Det utgör ett kriterium vid bestämmande av återbäringsräntan. För bolag som tillämpar avkastningsränta som ger upphov till återbäring hålls den kollektiva konsolideringen konstant på 100 då allt överskott fördelas med den totalavkastning bolaget haft. Samtliga siffror är uppskattade preliminära värden och i procent (26)

8 Konsolideringsnivå LIV Tabell 5. Konsolideringsnivå i några försäkringsbolag i procent Retrospektivreservmetod Pensionstilläggsmetod Bolag Alecta 1) 100,0 100,0 112,7 113,3 Allmänna Änke- och Pupillkassan 148,1 152,9 AMF Pension 2) 99,1 101,2 141,0 141,5 AMF Pension ny PA03 100,0 99,9 AMF Pension SAF-LO ny 3) 98,6 101,3 Folksam Liv 113,1 115,6 148,2 150,9 KPA Pensionförs 1) 100,1 100,1 104,2 107,8 LF Liv 108,3 109,2 SalusAn 105,1 104,6 SEB TL Gla 103,0 103,8 Skandia Liv 104,0 104,1 128,5 126,5 TOTALT 103,2 104,3 114,9 115,6 1) Alectas och KPA Pensions konsolidering är alltid 100 procent. Alecta använder retrospektivreservmetoden och KPA Pension sätter in avkastningsräntan på spararnas konto direkt efter varje kvartal. 2) Gäller Övrig traditionell försäkring 3) Gäller försäkringar under uppskovstid Diagram 1. Återbäringsränta och kollektiv konsolidering, i procent q3 2008q2 2009q1 2009q4 2010q3 2011q Återbäringsränta Konsolideringsnivå Återbäringsränta Källa: Finansinspektionens blankett Kollektiv konsolidering (26)

9 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta/ej konkurrensutsatta försäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Tabell 6. Nyteckningspremier och premieinkomst för konkurrensutsatta och ej konkurrensutsatta försäkringar jämfört med föregående år i miljoner kronor. Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Konkurrensutsatta 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 Alecta 1 262,8 888,6 375,1 319, , ,7 Allmänna Änke- & Pupillkassan 1,0 1,1 0,4 4,7 5,5 AMF Pension 7 775, ,1 955,5 828, , ,0 Avanza 2 417, , , ,0 Bliwa 27,6 10,1 124,6 113,7 Brummer Life 114,6 148,9 465,1 Cardif Nordic 1,5 5,7 67,0 72,8 Danica 463,5 354, , , , ,6 Folksam 2 984, , , , , ,4 FL Gruppförs 1,4 0,1 488,9 491,2 Folksam Fondförs 662,5 580, ,7 546, , ,1 Folksam Liv 245,7 402,7 442,0 922, , ,6 Folksam LO Fondförs 1 806,1 439, , ,1 KPA Livförs 843,8 745,6 KPA Pensionförs 268,6 310,6 492,5 462, , ,8 Handelsbanken 989,7 648, , , , ,0 Handelsbanken Liv 989,7 648, ,7 404, , ,1 SHB L&P 1 885, , , ,9 Holmia 19,9 24,5 362,6 375,3 If Liv 23,3 25,9 41,5 49,2 IKANO Liv 4,0 3,0 16,8 2,6 Länsförsäkringar 1 934, ,8 894,2 718, , ,1 LF Fondliv 1 097,1 886,9 242,7 227, , ,5 LF Liv 837,2 797,9 651,5 491, , ,3 LF GruppLiv AB 250,7 257,3 Movestic 581,1 475,9 474,2 329, , ,7 Nordea Liv 940,0 724, , , , ,5 Nordea Livförsäkring 683,8 554,5 86,2 50, , ,4 Nordea Utland 256,2 169, , , , ,1 Nordnet 53,4 63, , , , ,8 PP Pension Fond 25,9 13,1 4,8 1,1 70,2 103,2 SalusAnsvar 12,8 11,6 112,0 129,7 SEB Trygg Liv 2 337, , , , , ,1 SEB Life 3 361, , , ,5 SEB TL Fond 2 331, , , , , ,7 SEB TL Gla 5,7 7,2 0, , ,9 Skandia 1 580, , , , , ,2 Royal Skandia 1 062, , , ,0 Skandia 634,9 634, , , , ,3 Skandia Liv 945, , , , , ,9 SPP 965,7 984,7 806,3 489, , ,7 Euroben L&P 182,2 1,1 441,1 230,4 SPP Liv 253,2 287,5 509,2 359, , ,2 SPP Liv Fond 711,7 696,9 114,9 128, , ,8 Storebrand sv filial 0,8 0,3 95,1 52,3 Sv Handel Fond 9,6 9,2 26,2 13,9 154,7 49,9 Swedbank Försäkring 1 360, , , , , ,6 VFF Fond 8,0 47,2 21,0 TOTALT , , , , , ,3 Ej konkurrensutsatta Alecta 746, ,7 407,0 371, , ,4 AMF Pension 1 824, ,1 Bliwa 12,9 6,5 Folksam Liv 1 644, ,3 Skandia Liv 2,8 8,2 208,4 226,1 St Erik Liv 7,2 64,3 136,0 194,1 TOTALT 748, ,0 407,0 435, , ,4 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

10 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för fondförsäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för livförsäkring uppdelad i grenen fondförsäkring. Premieinkomsten är uppdelat i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Tabell 7. Nyteckningspremier och premieinkomst i miljoner kronor jämfört med föregående år, fondförsäkring Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 AMF Pension 910,3 433,1 24,6 23, , ,4 Avanza 78,6 25,7 285,8 204,1 Danica 428,6 331,0 346,1 141, , ,4 Folksam 2 522, , ,7 546, , ,9 Folksam Fondförs 662,5 580, ,7 546, , ,1 Folksam Liv 23,4 37,6 70,3 77,3 Folksam LO Fondförs 1 806,1 439, , ,1 KPA Pensionförs 30,4 29,4 499,3 431,3 Handelsbanken 932,5 610,3 807,8 315, , ,9 Länsförsäkringar 1 097,1 886,9 242,7 227, , ,5 Movestic 497,3 456,2 474,2 329, , ,5 Nordea Liv 551,9 443, , , , ,0 Nordea Livförsäkring 295,7 273,0 49,7 30, , ,8 Nordea Utland 256,2 169, , , , ,2 Nordnet 9,0 18,0 57,8 SEB Trygg Liv 2 251, , , , , ,3 SEB Life 3 361, ,8 SEB TL Fond 2 251, , , , , ,2 SEB TL Gla 3,1 Skandia 634,9 634,1 915,6 616, , ,5 SPP 712,0 696,9 114,9 128, , ,5 SPP Liv Fond 711,7 696,9 114,9 128, , ,8 Storebrand sv filial 0,3 0,0 22,3 11,7 Swedbank Försäkring 471,6 409, ,6 877, , ,2 Övr. svenska bolag 35,5 136,8 31,1 172,0 272,1 639,2 Brummer Life 114,6 148,9 465,1 PP Pension Fond 25,9 13,1 4,8 1,1 70,2 103,2 Sv Handel Fond 9,6 9,2 26,2 13,9 154,7 49,9 VFF Fond 8,0 47,2 21,0 TOTALT , , , , , ,2 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier - Livförsäkringsbolag (26)

11 LIV Nyteckningspremier och premieinkomst för övriga livförsäkringar I detta avsnitt redovisas premieinkomsten för livförsäkring inom grenen övrig livförsäkring. Premieinkomsten är uppdelad i nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell försäkring och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Här redovisas även den totala premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och redovisas i miljoner kronor. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Den depåanknutna försäkringen ingår i uppgifterna för övrig livförsäkring. Tabell 8. Nyteckningspremier och premieinkomst i miljoner kronor jämfört med föregående år, övrig livförsäkring Bolag Nyteckning Premieinkomst Årlig premie Engångspremie Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 Alecta 1 262,8 888,6 375,1 319, , ,7 Allmänna Änke- & Pupillkassan 1,0 1,1 0,4 4,7 5,5 AMF Pension 6 864, ,1 930,9 805, , ,6 Avanza 2 339, , , ,9 Bliwa 27,6 10,1 124,6 113,7 Cardif Nordic 1,5 5,7 67,0 72,8 Danica 34,9 23, , , , ,2 Folksam 461,8 646,5 934, , , ,5 FL Gruppförs 1,4 0,1 488,9 491,2 Folksam Liv 222,3 365,1 442,0 922, , ,3 KPA Livförs 843,8 745,6 KPA Pensionförs 238,1 281,3 492,5 462, , ,4 Handelsbanken 57,2 38, , , , ,1 Handelsbanken Liv 57,2 38,6 220,9 88, , ,1 SHB L&P 1 885, , , ,9 Holmia 19,9 24,5 362,6 375,3 If Liv 23,3 25,9 41,5 49,2 Länsförsäkringar 837,2 797,9 651,5 491, , ,7 LF Liv 837,2 797,9 651,5 491, , ,3 LF GruppLiv AB 250,7 257,3 Movestic 83,8 19,7 254,7 253,2 Nordea Liv 388,1 281, ,6 898, , ,5 Nordea Livförsäkring 388,1 281,5 36,5 19, , ,6 Nordea Utland 1 659,2 879, , ,9 Nordnet 53,4 54, , , , ,0 SalusAnsvar 12,8 11,6 112,0 129,7 SEB Trygg Liv 86,4 100,9 0, , , ,8 SEB Life 1 014, ,5 SEB TL Fond 80,7 93,8 795,0 734,5 SEB TL Gla 5,7 7,2 0, , ,8 Skandia 945, , , , , ,7 Royal Skandia 1 062, , , ,0 Skandia 1 778, , , ,8 Skandia Liv 945, , , , , ,9 SPP 253,7 287,8 691,4 361, , ,1 Euroben L&P 182,2 1,1 441,1 230,4 SPP Liv 253,2 287,5 509,2 359, , ,2 Storebrand sv filial 0,4 0,3 72,8 40,5 Swedbank Försäkring 888,7 637, , , , ,4 Övr. svenska bolag 4,0 3,0 16,8 2,6 TOTALT , , , , , ,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

12 LIV Marknadsandel för nyteckning och premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Marknadsandelen baseras på nyteckningen för premieinkomsten. Marknadsandelen beräknas genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Engångspremien divideras med 10 för att bättre återspegla en årssiffra. Samtliga siffror är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Tabell 9. Marknadsandelar i procent, fondförsäkring Procentuell andel Procentuell andel Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Fondförsäkring 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 AMF Pension 7,4 5,2 4,0 4,3 Avanza 0,1 0,0 0,4 0,3 Danica 3,7 4,2 3,0 3,1 Folksam 21,2 13,8 9,2 12,6 Folksam Fondförs 6,2 7,7 5,0 4,6 Folksam Liv 0,2 0,5 0,1 0,1 Folksam LO Fondförs 14,6 5,3 3,4 7,3 KPA Pensionförs 0,2 0,4 0,7 0,6 Handelsbanken 8,2 7,7 6,9 7,8 Länsförsäkringar 9,1 11,0 8,7 9,7 Movestic 4,4 5,9 3,6 3,6 Nordea Liv 6,8 8,4 9,5 10,0 Nordea Livförsäkring 2,4 3,3 1,6 2,2 Nordea Utland 4,4 5,1 7,9 7,9 Nordnet 0,0 0,1 0,0 0,1 SEB Trygg Liv 22,2 18,9 24,9 19,7 SEB Life 2,7 0,0 4,6 0,0 SEB TL Fond 19,5 18,9 20,3 19,7 SEB TL Gla 0,0 0,0 0,0 0,0 Skandia 5,9 8,4 11,6 10,9 SPP 5,8 8,5 5,6 6,3 SPP Liv Fond 5,8 8,5 5,5 6,3 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,0 0,0 Swedbank Försäkring 4,9 6,0 12,1 10,7 Övr. svenska bolag 0,3 1,9 0,4 1,0 Brummer Life 0,0 1,6 0,0 0,7 PP Pension Fond 0,2 0,2 0,1 0,2 Sv Handel Fond 0,1 0,1 0,2 0,1 VFF Fond 0,0 0,0 0,1 0,0 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

13 LIV Tabell 10. Marknadsandelar i procent, övrig livförsäkring Procentuell andel Procentuell andel Bolag Nyteckning: Totalt Gamla och nya försäkringar Övrig livförsäkring 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 Alecta 8,8 10,8 10,3 9,5 Allmänna Änke- & Pupillkassan 0,0 0,0 0,0 0,0 AMF Pension 47,1 16,4 10,7 11,0 Avanza 1,6 2,3 12,6 11,4 Bliwa 0,2 0,1 0,1 0,1 Cardif Nordic 0,0 0,1 0,1 0,1 Danica 2,5 3,4 4,3 4,4 Folksam 3,8 9,2 9,5 10,3 FL Gruppförs 0,0 0,0 0,4 0,4 Folksam Liv 1,8 5,4 3,3 3,9 KPA Livförs 0,0 0,0 0,7 0,6 KPA Pensionförs 1,9 3,9 5,2 5,4 Handelsbanken 1,8 2,0 4,2 2,9 Handelsbanken Liv 0,5 0,6 1,3 0,9 SHB L&P 1,3 1,4 2,9 2,0 Holmia 0,1 0,3 0,3 0,3 If Liv 0,2 0,3 0,0 0,0 Länsförsäkringar 6,1 10,0 5,5 5,5 LF Liv 6,1 10,0 5,3 5,3 LF GruppLiv AB 0,0 0,0 0,2 0,2 Movestic 0,6 0,2 0,2 0,2 Nordea Liv 3,8 4,4 4,5 4,3 Nordea Livförsäkring 2,7 3,3 2,6 2,6 Nordea Utland 1,1 1,0 2,0 1,7 Nordnet 1,6 2,4 10,5 9,8 SalusAnsvar 0,1 0,1 0,1 0,1 SEB Trygg Liv 0,6 2,4 1,7 4,5 SEB Life 0,0 1,2 0,0 3,0 SEB TL Fond 0,5 1,1 0,6 0,6 SEB TL Gla 0,0 0,1 1,0 0,9 Skandia 10,4 22,0 13,1 15,5 Royal Skandia 0,7 1,6 0,9 1,1 Skandia 1,2 3,7 2,8 3,8 Skandia Liv 8,4 16,7 9,4 10,6 SPP 2,2 3,8 3,4 2,6 Euroben L&P 0,1 0,0 0,4 0,2 SPP Liv 2,1 3,8 3,0 2,4 Storebrand sv filial 0,0 0,0 0,1 0,0 Swedbank Försäkring 8,6 9,7 8,8 7,5 Övr. svenska bolag 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTALT 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

14 LIV Nyteckningspremier för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar premieinkomsten för nyteckning (försäljning av nya försäkringar) inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifterna från premiepensionssystemet ingår inte. Premieinkomsten för nyteckning redovisas i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Tabell 11. Nyteckning i miljoner kronor, fondförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförsäkring 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Kapitalpension TOTALT Tabell 12. Nyteckning i miljoner kronor, övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Övrig livförsäkring 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Kapitalpension Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 13. Nyteckning i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Nyteckning Procentuell andel Årlig premie Engångspremie Årlig premie Engångspremie Fondförs. och övrig livförsäkring 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt Ej konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Kapitalpension Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat TOTALT Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

15 LIV Premieinkomst för fond- och övrig livförsäkring Avsnittet redovisar premieinkomsten för både gamla och nya försäkringar inom livförsäkring fördelat på olika produktområden. Uppgifter från premiepensionssystemet ingår inte. Premieinkomsten är i miljoner kronor och den procentuella andelen är i procent. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Premieinkomstbegreppet innehåller även inflyttat kapital och uppräknade fribrev. Tabell 14. Premieinkomst i miljoner kronor, fondförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Fondförsäkring 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Kapitalpension TOTALT Tabell 15. Premieinkomst i miljoner kronor, övrig livförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Övrig livförsäkring 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Kapitalpension Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat TOTALT Tabell 16. Premieinkomst i miljoner kronor, summan av fondförsäkring och övrig livförsäkring Premieinkomst Procentuell andel Fond- och Övrig livförsäkring 10q1-10q4 11q1-11q4 10q1-10q4 11q1-11q4 Tjänstepensionsförsäkring - Via valcentral Övrig Konkurrensutsatt Privat pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Kapitalpension Grupplivförsäkring Tjänste Privat Ouppsägbar sjuk- och olyckfallsförsäkring - Individuell Tjänste Privat Grupp Tjänste Privat TOTALT Källa: Finansinspektionens blankett nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

16 Skandia Folksam AMF Pension SEB Trygg Liv Länsförsäkringar Swedbank Försäkring Nordea Liv Alecta SPP Handelsbanken Danica Movestic Övriga Nordnet Avanza SalusAnsvar LIV Marknadsandel för nyteckning av livförsäkring Marknadsandelarna beräknas schablonmässigt genom att årlig premie och engångspremie läggs ihop. Engångspremien divideras med tio för att bättre återspegla en årssiffra. Uppgifterna är baserade på premieinkomsten av nya försäkringar. Marknadsandelarna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och är i procent. Diagram 2. Marknadsandelar i procent för total nyteckning, konkurrensutsatt affär * Swedbank Försäkring 7,8% Folksam 11,4% AMF Pension 10,8% Länsförsäkringar 10,4% Movestic 3,0% Danica 3,7% Nordea Liv 6,3% Annan 15,3% Nordnet 1,3% SalusAnsvar 0,1% Avanza 1,2% SPP 6,1% SEB Trygg Liv 10,5% Skandia 15,2% Alecta 6,2% Handelsbanken 4,8% Övriga 1,3% Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag Diagram 3. Marknadsandelar i procent för total nyteckning, konkurrensutsatt affär * 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag * Premieinkomsten för nyteckning påverkas bland annat av det obligatoriska omvalet i SAF/LO. Se läsanvisningar för mer information (26)

17 Skandia Folksam SEB Trygg Liv Swedbank Försäkring AMF Pension Avanza Länsförsäkringar Nordnet Nordea Liv Alecta Handelsbanken Danica SPP Movestic Övriga SalusAnsvar LIV Marknadsandelar av premieinkomst av livförsäkring I marknadsandelar av premieinkomst för livförsäkring ingår både gamla och nya försäkringar. Marknadsandelarna gäller för konkurrensutsatt affär. Totalt uppgick premieinkomsterna till MSEK. Marknadsandelarna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum och är i procent. Diagram 4. Marknadsandelar i procent för premieinkomst för både gamla och nya försäkringar AMF Pension 8,6% Avanza 7,5% Länsförsäkringar 7,0% Nordnet Swedbank Försäkring 6,4% Övriga 8,6% Danica 0,7% 3,9% SEB Trygg Liv 9,8% Annan 14,6% Handelsbanken 4,6% Movestic 1,4% SalusAnsvar 0,1% Alecta 6,1% Nordea Liv 6,3% SPP 3,9% Folksam 11,1% Skandia 13,9% Diagram 5. Marknadsandelar i procent för premieinkomst för både gamla och nya försäkringar, % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag (26)

18 MSEK MSEK LIV & SKADE Premieinkomst inom liv- och skadeförsäkring Skadeförsäkring i livbolagen omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring. Siffrorna omfattar premieinkomsten tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Tabell 17. Premier totalt för hela branschen i miljoner kronor Fondförsäkring Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt Summa livförsäkring Procentuell förändring Skadeförsäkring, individuellt tecknad Avtalsförsäkringsbolag, skade 885 Avgångsbidragsförsäkring 871 Sjuk- o olycksfallsförsäkring 15 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Skadeförsäkring i livbolagen* Summa skadeförsäkring TOTALT * Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk- och olycksfallsförsäkring Källa: Finansinspektionens blankett för premieinkomst för Skade- respektive Livförsäkringsbolag Diagram 6. Premieinkomst för livförsäkring sedan Diagram 7. Premieinkomst för livförsäkring sedan 2005 uppdelat på fond- och övriga livförsäkringar Fondförsäkring Övrig livförsäkring, konkurrensutsatt Övrig livförsäkring, ej konkurrensutsatt Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag och Skadeförsäkringsbolag (26)

19 F&F H&V Trafik Motor MAT S&O Kredit Husdjur Övriga MSEK MSEK LIV & SKADE Diagram 8. Premieinkomst för skadeförsäkring sedan Diagram 9. Premieinkomst, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar AFA Sjuk sänkte premien till 0 kr för 2009 och F&F=Företag&Fastighet, H&V=Hem&Villa, MAT=Fartyg, Transport och Luftfart, S&O=Sjuk- och Olycksfall. Källa: Finansinspektionens blankett för nyteckning och premier Livförsäkringsbolag och Skadeförsäkringsbolag (26)

20 SKADE Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelarna mäts i procent. Separat hemförsäkring tecknas i första hand av lägenhetsinnehavare och omfattar främst lösöre. Villahemförsäkring tecknas i första hand av villaägare och omfattar både lösöre och egendom. Marknadsandelarna baseras på antalet försäkringar vid redovisat datum. Diagram 10. Separat hemförsäkring i procent 60% 50% 40% 49,8 48,3 30% 25,3 24,6 20% 10% 0% 11,1 10,7 9,9 9,6 2,4 5,1 1,5 1,5 Folksam Länsförsäkringar Trygg-Hansa If Skadeförsäkring Moderna Dina-gruppen Diagram 11. Villahemförsäkring i procent 50% 40% 30% 39,9 38,9 28,8 28,1 20% 10% 0% 12,6 12,0 10,2 10,2 6,0 5,8 5,0 2,5 Länsförsäkringar Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina-gruppen Moderna Diagram 12. Fritidshusförsäkring i procent 50% 40% 42,4 41,5 30% 20% 10% 0% 22,8 23,0 17,3 16,6 10,8 11,2 5,5 5,4 1,2 2,3 Länsförsäkringar Folksam If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Dina-gruppen Moderna Tabell 18. Antal försäkringar Försäkringsgren Separat hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Separat båtförsäkring TOTALT Källa: Svensk Försäkrings blankett Bestånd (26)

21 SKADE Marknadsandelar Antalet försäkringar Marknadsandelarna baseras på antalet försäkringar vid redovisat datum. Siffrorna i diagrammen är i procent. Diagram 13. Separat båtförsäkring i procent 30% 27,5 28,3 25% 20% 20,0 19,9 17,8 17,4 17,5 17,2 15% 10% 5% 8,8 9,2 5,9 5,6 2,4 2,5 0% Länsförsäkringar Moderna If Skadeförsäkring Svenska Sjö Trygg-Hansa Folksam Dina-gruppen Diagram 14. Antalet försäkrade personbilar i procent 35% 32,8 32,5 30% 25% 25,5 24,3 21,7 21,5 20% 15% 14,2 14,0 10% 5% 4,3 2,5 3,3 3,3 0% Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa Moderna Dina-gruppen Diagram 15. Antalet försäkrade övriga fordon i procent 50% 46,4 45,4 40% 30% 20% 10% 17,2 18,6 14,1 13,8 11,3 11,0 5,5 5,8 5,4 5,5 0% Länsförsäkringar Trygg-Hansa If Skadeförsäkring Folksam Dina-gruppen Moderna Tabell 19. Antal försäkrade fordon Personbilar Övriga fordon Bolag Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Folksam Trygg-Hansa Moderna Dina-gruppen TOTALT Källa: Svensk Försäkrings blankett Bestånd (26)

22 Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Folksam Moderna Dina-gruppen Zurich Solid Gjensidige Europeiska Övr. utländska bolag Assuransföreningen Captivebolag Övriga SKADE Marknadsandelar för skadeförsäkring Marknadsandelarna baseras på premieinkomst för skadeförsäkring för samtliga försäkringsgrenar och omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Diagram 16. Marknadsandelar i procent, skadeförsäkring 35% 30% 28,7 28,9 25% 20% 18,7 18,7 15% 16,4 15,8 15,4 15,1 10% 6,7 6,2 5% 0% 3,9 3,7 2,5 2,4 1,5 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 0,8 0,7 0,6 0,6 0,1 0,1 3,0 2, Källa: Finansinspektionens blankett för Skadeförsäkringsbolag (26)

23 SKADE Premieinkomsten omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Siffrorna i parentes är från föregående period. Tabell 20. Premieinkomst för olika försäkringsgrenar miljoner kronor Fartyg, transport Företag&Fastighet Hem&Villa Trafik Motor Sjuk&Olycksfall Husdjur och luftfart Övrigt TOTALT Länsförsäkringar (4 953) (3 439) (2 882) (3 521) (1 250) (1 291) 95 (97) (17 433) If Skadeförsäkring (1 838) (1 611) (1 980) (4 512) 658 (586) 283 (279) 618 (601) 9 (1) (11 407) Trygg-Hansa (1 891) (1 509) (1 862) (2 192) (2 427) 112 (100) (9 982) Folksam 386 (284) (3 209) (1 245) (2 363) (1 448) 468 (403) 3 (2) 132 (220) (9 173) Moderna 421 (426) 812 (656) 471 (440) 559 (504) 130 (89) 12 (52) 90 (93) (2 261) Sakförsäkring, Captivebolag (1 379) 77 (60) 10 (11) 12 (12) 22 (22) 19 (21) 64 (46) (1 550) Övriga 384 (529) 19 (17) 310 (153) 3 (2) 58 (52) 830 (996) (1 749) Dina-gruppen 428 (404) 407 (395) 318 (288) 366 (332) 29 (27) 40 (27) 12 (11) (1 483) Landstingen (975) (975) Zurich 870 (816) 26 (1) 27 (35) 76 (88) 999 (940) Solid (4) 443 (589) 75 (11) 138 (36) 88 (75) (6) 106 (125) 850 (846) Gjensidige 348 (316) 35 (33) 158 (176) 243 (242) 784 (767) Anticimex 39 (86) 501 (460) 540 (545) Europeiska 416 (470) (470) Övr. utländska bolag 47 (70) 234 (229) 2 (0) 67 (72) 351 (371) SveLand 239 (226) 239 (226) Falck 155 (157) (157) AFA 163 (165) 163 (165) SAFE 3 (2) 17 (16) 61 (44) 81 (63) Assuransföreningen 66 (78) 66 (78) Accept 4 (2) 3 (4) 14 (15) 23 (24) 44 (45) HSB 27 (28) 27 (28) Erika 2 (2) 2 (2) LRF 2 (1) (0) 2 (1) Hermes (126) (126) TOTALT (14 003) (12 467) (8 896) (13 909) (6 366) (2 234) (1 090) (1 878) (60 843) Källa: Finansinspektionens blankett för Skadeförsäkringsbolag (26)

24 SKADE Premieinkomsten omfattar tolv månader bakåt i tiden från redovisat datum. Siffrorna i parentes är från föregående period. Tabell 21. Marknadsandelar för olika försäkringsgrenar i procent Fartyg, transport Företag&Fastighet Hem&Villa Trafik Motor Sjuk&Olycksfall Husdjur och luftfart Övrigt TOTALT Länsförsäkringar 35,5 (35,4) 27,8 (27,6) 33,7 (32,4) 25,3 (25,3) 19,0 (19,6) 57,0 (57,8) 9,0 (8,9) 28,9 (28,7) If Skadeförsäkring 12,9 (13,1) 12,8 (12,9) 21,2 (22,3) 32,1 (32,4) 9,5 (9,2) 11,8 (12,5) 58,2 (55,1) 0,6 (0,0) 18,7 (18,7) Trygg-Hansa 12,2 (13,5) 12,1 (12,1) 19,4 (20,9) 15,0 (15,8) 37,2 (38,1) 10,6 (9,2) 15,8 (16,4) Folksam 2,7 (2,0) 26,4 (25,7) 13,7 (14,0) 17,6 (17,0) 21,0 (22,7) 19,5 (18,1) 0,2 (0,1) 8,6 (11,7) 15,4 (15,1) Moderna 2,9 (3,0) 6,2 (5,3) 5,3 (4,9) 3,7 (3,6) 1,9 (1,4) 1,1 (4,8) 5,9 (5,0) 3,9 (3,7) Sakförsäkring, Captivebolag 11,4 (9,8) 0,6 (0,5) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,3 (0,3) 1,8 (1,9) 4,2 (2,4) 2,9 (2,5) Övriga 2,7 (3,8) 0,1 (0,1) 4,5 (2,4) 0,1 (0,1) 5,4 (4,8) 54,4 (53,0) 2,5 (2,9) Dina-gruppen 3,0 (2,9) 3,1 (3,2) 3,6 (3,2) 2,4 (2,4) 0,4 (0,4) 1,7 (1,2) 0,8 (0,6) 2,5 (2,4) Landstingen 7,3 (7,0) 1,7 (1,6) Zurich 6,1 (5,8) 0,3 (0,0) 0,2 (0,3) 7,2 (8,1) 1,6 (1,5) Solid (0,0) 3,4 (4,7) 0,8 (0,1) 0,9 (0,3) 1,3 (1,2) (0,2) 6,9 (6,7) 1,3 (1,4) Gjensidige 2,4 (2,3) 0,3 (0,3) 1,8 (2,0) 1,6 (1,7) 1,2 (1,3) Anticimex 0,3 (0,6) 3,8 (3,7) 0,9 (0,9) Europeiska 3,2 (3,8) 0,6 0,7 (0,8) Övr. utländska bolag 0,3 (0,5) 0,0 3,4 (3,6) 0,2 (0,0) 4,4 (3,8) 0,6 (0,6) SveLand 10,0 (10,1) 0,4 (0,4) Falck 1,0 (1,1) 2,1 0,3 (0,3) AFA 10,7 (8,8) 0,3 (0,3) SAFE 0,0 (0,0) 0,1 (0,1) 0,9 (0,7) 0,1 (0,1) Assuransföreningen 6,2 (7,2) 0,1 (0,1) Accept 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,2 (0,2) 1,5 (1,3) 0,1 (0,1) HSB 0,2 (0,2) 0,0 (0,0) Erika 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) LRF 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) Hermes (6,7) (0,2) TOTALT 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) 100,0 (100,0) Källa: Finansinspektionens blankett för Skadeförsäkringsbolag (26)

25 Tusental SKADE Antal anmälda skador Antalet anmälda skador visar antalet skador sedan årets början och jämförs med motsvarande period föregående år. Diagrammet visar antalet anmälda skador rullande 12 månader bakåt i tiden för respektive kvartal. Antalet anmälda skador baseras på månadsstatistik som rapporteras till Svensk Försäkring. De bolag som redovisar månadsstatistik är: Dina-gruppen, Europeiska, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar och Trygg Hansa. Siffrorna är antal anmälda skador och den procentuella förändringen är jämfört med föregående period. Tabell 22. Hem-, villa-, fritidshusförsäkring och sep. båtförsäkring 2010q1-q4 2011q1-q4 Procentuell förändring Komb. Hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Sep. Båtförsäkring TOTALT Brand Inbrott Vatten Storm o natur Diagram 17. Totalt antal anmälda skador kvartalsvis inom kombinerad hemförsäkring, villahemförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring sedan 2002 kvartal Källa: Svensk Försäkrings Månadsstatistik, Antalet anmälda skador (26)

26 Information Tabeller och diagram bygger på uppgifter som försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Svensk Försäkring. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Även utländska bolags försäljning till svenska kunder inkluderas. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat för att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Svensk Försäkring. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter där överskottet ska gå tillbaka till försäkringstagarna. Nyteckning inom fond- och övrig livförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, det vill säga första premien skall vara betald. Försäkringen räknas med i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Uppgiften ingår i beskrivningen av kontantflödet mellan branschen och omvärlden. Redovisande bolag: Livbolagens kollektiva konsolidering: redovisande bolag anges i anslutning till respektive tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt inbetalda premier, livbolag: samtliga bolag redovisade i tabell. Inbetalda premier, skadebolag: samtliga bolag, som redovisar till Finansinspektionen, hela Dina-gruppen samt följande utländska bolag: ACE och Zürich. Marknadsandelar, skadebolag: samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell med verksamhet inom respektive försäkringsgren, Svenska Sjö samt hela Dina-gruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen. Svensk Försäkring Box Stockholm Tel: E-post: (26)

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2012 2a kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 1/2011 4e kvartalet 2010 Reviderad 2011-03-14 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010

Försäkringsförbundets branschstatistik. Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Försäkringsförbundets branschstatistik Nr 2/2010 1a kvartalet 2010 Innehåll Läsanvisning... 0 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN Totalavkastning... 1 Återbäringsränta... 3 Kollektiv konsolidering i livförsäkringsbolag...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2014-3e kvartalet 2014 Reviderad 2014-12-08 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2016-3e kvartalet 2016 2016-11-21 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2016-2a kvartalet 2016 2016-08-29 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2017-4e kvartalet 2016 2017-02-20 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2017-1a kvartalet 2017 2017-05-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2009-3e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2010-4e kvartalet 2009 Viktig information! Livförsäkring delas in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig livförsäkring. I övrig livförsäkring ingår traditionell

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2009-1a kvartalet 2009 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2009-4e kvartalet 2008 Viktig information! Från och med kvartal 1 2007 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2007-4e kvartalet 2006 Viktig information! Från och med denna utgåva av kvartalsstatistiken delas livförsäkring in i underrubrikerna fondförsäkring och övrig

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2008-4e kvartalet 2007 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/28-4e kvartalet 27 Viktig information! Från och med kvartal 1 27 upphörde publiceringen av uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens kapitalplaceringar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/2006-3e kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 4/26-3e kvartalet 26 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 25. Bolagen redovisar

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/2006-1a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 2/26-1a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/2006-4e kvartalet 2005 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 1/26-4e kvartalet 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2004-2A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/24-2A KVARTALET 24 AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar inte statistiken till

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/22 helåret 21 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2005-1A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/25-1A KVARTALET 25 Viktig information! NYHETER: Ny sidan 6: redovisning av avkastningsräntor som dels ger upphov till villkorad återbäring, dels till återbäring.

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckningar rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. I blanketten ska bolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2001 helåret 2000 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr / helåret INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckning rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. Där ska bolagen redovisa

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /6 - :a kvartalet 6 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /97 - Helåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem

V I K T I G T. angående nytecknad livförsäkring 1999 och beståndsuppgifterna inom villahem V I K T I G T angående nytecknad livförsäkring 999 och beståndsuppgifterna inom villahem ) I de uppgifter som livförsäkringsbolagen redovisat till Finansinspektionen (FI) ingår avtalspensionen SAF LO.

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:02 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:2 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/98 - Helåret 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /98 - Helåret 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017 Innehåll - Statistik Q1 2017 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2017-03-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2017-01-01-2017-03-31 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 190 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016 Innehåll - Statistik Q3 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-09-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015 Innehåll - Statistik Q4 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-12-31 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015 Innehåll - Statistik Q3 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-09-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016 Innehåll - Statistik Q4 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-12-31 Sid 4

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner Juli 2011 Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner 1 Sammanfattning Marknadsöversikt Tjänstepensionen är till volymen den näst största pensionen i Sverige. Premieinbetalningarna till

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 216 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2013 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete. F&F:s förmedlare/rådgivare

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98-1a kvartalet. Förändringar i Kvartalsstatistiken Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/98 - a kvartalet Förändringar i Kvartalsstatistiken Från och med denna redovisning har flera sidor i Kvartalsstatistiken förändrats. Vissa av förändringarna

Läs mer

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011 Folksam Våra största utmaningar just nu Catrina Ingelstam CFO Stockholm, 23 November 2011 Regelverksförändringar Utmaning 1 alla regelverk samtidigt En våg av regelverksförändringar Könsneutrala premier

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om nyteckning m.m.; FFFS 1996:6 beslutade den

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer