Försäkringar i Sverige 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringar i Sverige 2012"

Transkript

1 Försäkringar i Sverige 212

2 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden. Det kan handla om stöld eller om långvarig sjukdom. Utan försäkring skulle sådana händelser kunna innebära ekonomisk katastrof. Men med försäkring kan man skydda sig ekonomiskt. Försäkringens idé är enkel: man delar på riskerna. Genom försäkring betalar ett hushåll eller ett företag en premie i utbyte mot att försäkringsföretaget ersätter den som drabbas om olyckan är framme. En privatperson kan även teckna en pensionsförsäkring som ger en viss framtida inkomst i utbyte mot en premiebetalning i nutid. Försäkring gör det möjligt för privatpersoner och företag att leva och verka under ekonomiskt stabila förhållanden. Den här broschyren ger en översiktlig bild av försäkringsbranschen och visar på branschens betydelse för samhällsekonomin.

3 Försäkringsbranschen Försäkringsbranschen är en viktig del av samhällsekonomin. Genom försäkring kan individer och företag få ekonomiskt skydd till låg kostnad mot olika typer av risker. Svenska försäkringsföretag genererade premieinkomster på knappt 25 miljarder kronor 212, sysselsatte drygt 2 människor och investerade miljarder kronor i den globala ekonomin. Det finns omkring 41 registrerade försäkringsföretag i Sverige. De flesta av dessa är små lokala skadebolag. Marknaden är koncentrerad till några större bolag och bolagsgrupper. Inom skadeförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/ koncernerna 83 procent av marknaden. Inom livförsäkring har de fem största försäkringsföretagen/koncernerna 53 procent av marknaden. Den internationella närvaron har ökat de senaste tio åren. I dag finns 38 utländska försäkringsföretag representerade via filial eller agentur. Antal försäkringsföretag, 212 Riksförsäkringsföretag, varav 138 Fondförsäkringsföretag 1 Övriga livförsäkringsföretag 32 Skadeförsäkringsföretag 96 Lokala försäkringsföretag, varav 161 Större lokala företag 42 Mindre lokala företag 119 Understödsföreningar 79 Utländska företag, filialer och agenturer 38 Summa 416 Källa: Finansinspektionen Försäkringsbranschen sysselsätter ca 2 människor. Det motsvarar en halv procent av samt liga förvärvsarbetande i Sverige. Något fler kvinnor än män arbetar i för säk ringsbranschen. Det finns många olika jobb i försäkringsbranschen. Vanliga yrken är aktuarie, skadereglerare, ekonom och jurist. Utbildningsnivån har ökat stadigt under de tio senaste åren. Antal sysselsatta, 212 Kvinnor Män Totalt Antal anställda Källa: SCB (SNI 66). Egna beräkningar av könsfördelning baserat på statistik från FAO och KFO.

4 Försäkringar i Sverige I Sverige har 95 procent av alla hushåll en hemförsäkring. De allra flesta anställda har en tjänstepensionsförsäkring och en stor del av befolkningen har också privata pensionsförsäkringar. Under de senaste åren har även antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat kraftigt. Under 212 betalade skadeförsäkringsföretagen ut drygt 49 miljarder kronor i ersättning för olika skador. Livförsäkringsbolagen betalade ut över 77 miljarder kronor i bland annat pensioner och dödsfallskapital. I Sverige omfattas cirka 95 procent av alla individer i åldern år av en hemförsäkring. I gruppen sammanboende med barn omfattas drygt 99 procent. Andelarna har varit relativt oförändrade sedan början av 199-talet. Hemförsäkringen består av ett paket av olika skadeförsäkringar som skyddar försäkringstagarens tillhörigheter vid exempelvis stöld eller brand. Försäkringen ger också skydd vid resor, eller om den försäkrade blir överfallen eller krävs på skadestånd. Andel hushåll med hemförsäkring, år, 26/ år med hemförsäkring Källa: SCB ULF-undersökning 26 /27 Den vanligaste försäkringen i gruppen hem- och villaförsäkring, fritidshusförsäkring och båtförsäkring är hem- och villaförsäkringen. Fler än 4,7 miljoner hem- och villaförsäkringar tecknades 212. Trenden sedan 2 har varit att antalet tecknade försäkringar i den här gruppen ökat. Det beror i huvudsak på att antalet hemförsäkringar har ökat. Antalet båt- och fritidshusförsäkringar har varit relativt konstant på ca 285 båtar och ca 58 fritidshus per år. Antal tecknade skadeförsäkringar (hem, fritidshus, båt), Miljoner 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5, Anm.: Från 211 ingår Vesta i rapporteringen. 4 Försäkringar i Sverige 212

5 Antalet skador på hem och villor, fritidshus och båtar som anmäldes till skadeförsäkringsföretagen under 211 uppgick till drygt 747. Försäkringsföretagen betalade ut ersättningar på drygt 8,7 miljarder kronor. Vanligast var att ersättning betalades ut från allriskförsäkringen medan den värdemässigt största skadetypen var brandskador. Antalet anmälda skador och utbetalda ersättningar har ökat sedan 24. Det är främst inom hem- och villaförsäkringen som uppgången har skett. Antal anmälda skador och utbetald ersättning inom skadeförsäkring (hem, fritidshus, båt), Antal skador, tusental Ersättning, miljarder kr Antal anmälda skador Antal anmälda skador Utbetald ersättning Utbetalad ersättning Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som bland annat täcker personskador. 211 omfattade den knappt 5,9 miljoner fordon. Motorförsäkringen täcker bland annat skador på själva bilen. Antalet tecknade motor- och trafikförsäkringar har ökat under 2-talet, med undantag för perioden då bland annat en premieskatt infördes för trafikförsäkringen. Detta ledde till en minskning i antalet tecknade försäkringar i både trafik- och Antal motorförsäkringar motorförsäkringen. Antal trafikförsäkringar Antal tecknade motor- och trafikförsäkringar, Miljoner 6,5 9 6, , , Antal motorförsäkringar Antal trafikförsäkringar Källa: Försäkringar i Sverige 212 5

6 Mellan 24 och 21 har både antalet anmälda skador och utbetald ersättning från motorförsäkringen ökat. För trafikförsäkringen ser vi dock en minskning i antalet anmälda skador. Under 21 uppgick antalet anmälda skador till drygt 1 1 skador. Försäkringsföretagen betalade ut ersättningar på över 11 miljarder kronor. Antal anmälda skador och utbetald ersättning inom motoroch trafikförsäkringen, Antal skador, tusental Ersättning, miljarder kr Anmälda skador trafikförsäkring 2 2 Anmälda skador motorförsäkring 1 1 Utbetald ersättning trafikförsäkring Utbetald ersättning motorförsäkring Anmälda skador trafikförsäkring Anmälda skador motorförsäkring Utbetalad ersättning trafikförsäkring Utbetalad ersättning motorförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring består av flera olika försäkringar. Bland annat ingår barnförsäkring, rehabiliteringsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och olika former av sjukförsäkring. Gruppförsäkring tecknas vanligast via ett fackförbund. Antal tecknade sjuk- och olycksfallsförsäkringar, Miljoner Arbetsgivarbetald Gruppförsäkring Individuell Arbetsgivarbetald Gruppförsäkring Individuell Försäkringar i Sverige 212

7 Antalet privata sjukvårdsförsäk ringar har ökat de senaste åren. År 211 hade ungefär 44 personer en privat sjukvårdsförsäkring. De flesta av dessa får sin försäkring betald av arbetsgivaren. Den privata sjukvårdsförsäkringen kompletterar de offentliga välfärds- och trygghetssystemen. Sjukvårdsförsäkringen ger bland annat snabbare vård och kan också bidra till att täcka vissa kostnader som uppstår i samband med vård. Antal privata sjukvårdsförsäkringar, Tusental Arbetsgivarbetald Gruppförsäkring Individuell Individuell Anm: Omfattar Svensk Försäkrings medlemsbolag. Försäkringar i Sverige 212 7

8 Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Omkring 2 miljoner personer pensionssparade privat 211. I åldersgruppen år hade omkring 45 procent en privat pensionsförsäkring. Det genomsnittliga sparandet för dessa uppgick till 5 7 kronor per person. Andel inkomsttagare 211 med privat pensionssparande efter ålder Procent Anm: Omfattar endast pensionsförsäkring, inte kapitalförsäkring. Källa: SCB Privat pensionsförsäkring klassificeras skattemässigt i pensionförsäkring eller kapitalförsäkring. Premieinkomsten för privata pensions- och kapitalförsäkringar uppgick till drygt 53 miljarder kronor 212. De kapitalförsäkringsklassade försäkringarna utgör över 77 procent av all privat pensionsförsäkring. Man kan dela in privat pensionsförsäkring i fondförsäkring och övrig livförsäkring. Av dessa är övrig livförsäkring volymmässigt störst. I övrig livförsäkring ingår bland annat traditionell livförsäkring och depåförsäkring. Under det senaste året har nysparandet i kapitalförsäkringar minskat, sannolikt till följd av att spararna i större utsträckning väljer investeringssparkonto. Premieinkomst för privat pensions- och kapitalförsäkring fördelat på fondförsäkring och övrig livförsäkring, 212 Miljarder kr Privat pensionsförsäkring, fond Privat pensionsförsäkring, övrig livförsäkring Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrig livförsäkring 8 Försäkringar i Sverige 212

9 Den vanligaste sparformen för svenska hushåll är försäkring. Försäkringens andel uppgick till nästan 52 procent av hushållens samlade sparande 212. Andra typer av sparande är bank-, aktieeller fondsparande. Den finansiella krisen under 28 innebar att nästan samtliga sparandeformer minskade i värde. Nedgången för försäkringssparande var dock mindre än för till exempel aktier och fonder. Hushållens finansiella sparande fördelat på sparform, Miljarder kr Försäkringssparande, kollektivt, ej ej PPM Fondandelar Försäkringssparande, individuellt Obligationer Fondandelar Försäkringssparande, Aktier individ Aktier Obligationer Bankinlåning Försäkringar i Sverige 212 9

10 Försäkringsföretagen Försäkringsbranschen kan delas upp i skadeförsäkring och livförsäkring. Inom skadeförsäkring finns en rad olika produkter som täcker en mängd olika risker, till exempel egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, överfallskydd, och reseskydd. Inom livförsäkring är risken knuten till den försäkrades liv och hälsa. Många livförsäkringsprodukter utgör även en form av sparande. Skadeförsäkring ersätter skador på egendom och betalar skadestånd till tredje man. Även livförsäkringsföretagens sjuk- och olycksfallsförsäkring klassificeras som skadeförsäkring. Under 212 uppgick premieinkomsten för skadeförsäkringsföretagen till 64 miljarder kronor. Den vanligaste skadeförsäkringen är motorförsäkring, tätt följt av företags- och fastighetsförsäkring och hem- och villaförsäkring. Premieinkomst för skadeförsäkring fördelat på verksamhetsgren, 212 4% 4% 24% 11% 13% Motor Motor Företag och fastighet Hem och villa Trafik Sjuk och olycksfall Husdjur Företag och fastighet Hem och villa Trafik Övrigt Sjuk- och olycksfall Husdjur 21% 22% Övrigt Livförsäkring ger ersättning när den försäkrade personen skadas eller avlider, samt när den försäkrade uppnår pensionsåldern. Försäkringsprodukter som innehåller både en försäkring och ett sparande kallas pensionsförsäkring. Under 212 uppgick premieinkomsten för pensionsförsäkringar till 185 miljarder kronor. Pensionsförsäkring kan delas in i tjänstepension och privat pensionsförsäkring. För den senare finns två grundläggande skattemässiga klassificeringar: pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring. Premieinkomst för livförsäkring fördelat på tjänstepension, privat försäkring och kapitalförsäkring, 212 9% 4% 3% 17% 3% 37% Tjänstepension, fond Tjänstepension, övrigt Privat försäkring, fond Privat försäkring, övrigt Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrigt Tjänstepension, fond Tjänstepension, övrigt Privat försäkring, fond Privat försäkring, övrigt Kapitalförsäkring, fond Kapitalförsäkring, övrigt 1 Försäkringar i Sverige 212

11 Premieinkomsten för skadeförsäkringsföretagen uppgick till 64 miljarder kronor 212. De fem största försäkringsföretagen är Länsförsäkringar, If Skadeförsäkring, Trygg Hansa, Folksam och Moderna Försäkringar. Premieinkomst för skadeförsäkring fördelat på företag, 212 4% 15% 16% 16% 3% 19% Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Trygg-Hansa Folksam Moderna Försäkringar Övriga Länsförsäkringar If Skadeförsäkring Trygg Hansa Folksam Moderna Försäkringar Övriga Premieinkomsten för livförsäkringsföretagen uppgick till 185 miljarder kronor 212. De fem största livförsäkringsföretagen är Skandia, Folksam, Alecta, AMF Pension och SEB Trygg Liv. Premieinkomst för livförsäkring fördelat på företag, % 15% 4% 4% 15% 5% 7% 14% 7% 8% 11% Alecta Skandia Skandia SEB Folksam Trygg Liv Alecta Folksam AMF Pension Swedbank Försäkring SEB Trygg Liv AMF Pension Swedbank Försäkring Länsförsäkringar Avanza Nordea Liv Länsförsäkringar SPP Nordea Liv Handelsbanken Övriga Nordnet Övriga Försäkringar i Sverige

12 Försäkringsföretagens investeringar Försäkringsföretagen är stora investerare i den globala ekonomin. De förvaltar mycket pengar till förmån för sina kunder. I slutet av 212 uppgick försäkringsföretagens placeringstillgångar till miljarder kronor. Det motsvarar omkring 89 procent av Sveriges BNP. Kapitalet är i huvudsak placerat i aktier, värdepappersfonder och räntebärande värdepapper, men även i fastigheter och infrastruktur. I slutet av 212 uppgick värdet på försäkringsbranschens placeringstillgångar till miljarder kronor. Av detta stod livförsäkringsföretagen för 84 procent. Försäkringsföretagens placeringstillgångar, Miljarder kr Skadeförsäkring Livförsäkring Livförsäkringsföretagen förvaltar pensionskapital för sina kunders räkning. De har därför en lång placeringshorisont som motsvarar dessa åtaganden. Värdet på livförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick till miljarder kronor vid utgången av 212. Livförsäkringsföretagens placeringstillgångar, 212 1% 2% 28% 6% 3% 26% Obligationer utgivna av svenska låntagare Obligationer utgivna av utländska låntagare Oblig. utgivna av svenska låntagare Svenska aktier Oblig. utgivna av utländska låntagare Utländska aktier Svenska aktier Investeringsfonder Utländska aktier Byggnader och mark Investeringsfonder 1% Byggnader Derivat & mark Derivat Övriga finansiella placeringar 11% Övriga Korta finansiella placeringar placeringar Korta placeringar 12% 12 Försäkringar i Sverige 212

13 Skadeförsäkringsföretagen Skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar, 212 förvaltar inbetalda premier i 6% syfte att kunna möta kommande Obligationer utgivna av svenska låntagare 9% skadeutbetalningar. De har därför en kortare placeringshorisont. 36% 1% Obligationer utgivna av utländska låntagare 4% Oblig. utgivna Svenska av svenska aktier låntagare Skadeförsäkringsföretagen Oblig. utgivna av utländska låntagare investerar främst i obligationer 6% Utländska aktier Svenska aktier utgivna av svenska låntagare. Investeringsfonder Utländska aktier Värdet på skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar Derivat Byggnader och mark Investeringsfonder 8% Byggnader & mark uppgick till 5 miljarder Derivat Övriga finansiella placeringar kronor vid utgången av % Övriga finansiella Korta placeringar Korta placeringar 13% Försäkringar i Sverige

14

15 Tryck: TMG STHLM april 213 Foto: Johnér Bildbyrå Grafisk form: Jonas Ahlgren Design

16 Svensk Försäkring Box 2443, 14 5 Stockholm Karlavägen 18 Tel Fax