Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009"

Transkript

1 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar nya placeringar Placeringsintäkternas utveckling bostadsbestånd

4

5 placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Allmänt Finanskrisens avmattning hade en gynnsam inverkan på försäkringsbolagens placeringsverksamhet. Aktiernas marknads värden återhämtade sig nästan helt från raset året innan. Efterfrågan på lån var fortsatt stabil och bolagens lånebestånd ökade med en tredjedel. Alla kategorier av placeringar gav en positiv avkastning. Uppgifterna om försäkringsbolagens placeringar till gängse värde baserar sig på bolagens bokslut och uppgifterna om placeringar i utlandet på de placeringsrapporter som bolagen gör upp varje kvartal. Uppgifterna om nya placeringar bygger också på kvartalsrapporterna. Dessutom har bolagen blivit tillfrågade om fastighetsplaceringar som gjorts under året och om fastigheternas antal. Uppgifterna om placeringsintäkternas utveckling har tagits ur boksluten. mrd. placeringar till gängse värden 6 6 mrd Finansmarknadsinstrument 3 3 Aktier och andelar Fastighetsplaceringar Lån 2 2 Övriga placeringar

6 placeringsverksamhet 29 placeringar sammanlagda placeringar till gängse värde uppgick till 114 miljarder euro. Arbetspensionsbolagen hade mest placeringar, totalt 76 miljarder euro. Livförsäkrings bolagens placeringar uppgick till 26 miljarder euro, skadeförsäkringsbolagens till 11 miljarder euro. Placeringsbeståndet ökade med 16 procent från motsvarande tidpunkt året innan. Av placeringarna låg 42 procent i finansmarknadsinstrument, 4 procent i aktier och 1 procent i fastigheter (inklusive lån till egna fastig hetsbolag). Lånen utgjorde 8 procent, de övriga placeringarna stod för knappt en procent. Placeringsbeståndets sammansättning fick på nytt en något större aktievikt. Finansmarknadsinstrumenten, som i huvudsak utgörs av masskuldebrevslån, var trots det den största kategorin, dock nu med mindre dominans. Vid utgången av 29 hade försäkringsbolagen placerat totalt 48 miljarder euro i finansmarknadsinstrument. Värdet av aktierna och andelarna uppgick till 45 miljarder euro, en ökning med hela 42 procent. Deras andel av samtliga placeringar steg till 4 procent mot 33 procent året innan. Bokslutsuppgifterna skiljer inte ut direkta aktieplaceringar från fondandelar, men av placeringsrapporterna framgår att placeringarna i fondandelar, ca 23 miljarder euro, var något större än placeringarna i direkta aktier. Fastighetsplaceringarna uppgick till drygt 11 miljarder euro. Beloppet ökade alltjämt något, men eftersom placeringarna i aktier ökade markant minskade fastigheternas andel av placeringarna från11 procent till 1 procent. Placeringarna i fastighetsfonder uppgick i slutet av 29 till 1,9 miljarder euro. mrd. placeringar till gängse värden, mrd , ,2 8,6 3,8 Övriga placeringar Lån Fastighetsplaceringar Aktier och andelar 3 26,3 Finansmarknadsinstrument 1,8 2 11,1 11,3 28,2 1 3,3 13,2 6,6 Skadebolagen Livbolagen Pensionsbolagen 4

7 placeringsverksamhet 29 placeringsbestånd (till gängse värden) Pensionsbolagen Livbolagen Skadebolagen Sammanlagt mrd. % mrd. % mrd. % mrd. % Finansmarknadsinstrument 28,2 37, 13,2 5, 6,6 58,3 47,9 42,1 Aktier och andelar 3,8 4,5 11,1 42,1 3,3 29,1 45,2 39,7 Fastighetsplaceringar 8,6 11,3 1,8 6,8 1, 8,5 11,3 1, Lån 8,2 1,8,2,7,3 3, 8,7 7,7 Övriga,4,5,1,3,1 1,1,6,5 Sammanlagt 76,1 1, 26,3 1, 11,3 1, 113,8 1, - varav plac. i Finland 43,7 47,1 42,1 44,3 Lånebeståndet ökade med över 3 procent. En orsak till den starka efterfrågan var det faktum att det alltjämt var svårt för företagen att få finansiering. Lånen uppgår nu till närapå 9 miljarder euro, varav 5 miljarder euro i form av återlån. Lånens relativa andel av placeringsbeståndet ökade; andelen var nu 8 procent. Av samtliga placeringar har 56 procent gjorts utomlands. Inom de utländska placeringarna inträffade samma förändring som i hela beståndet, dvs. fondandelarnas och aktiernas andelar ökade klart. Av de utländska placeringarna utgjordes 36 miljarder euro av masskuldebrev, 16 miljarder euro av fondandelar och 1 miljarder euro av aktier. De övriga placeringarna uppgick till drygt 2 miljarder euro. placeringar Geografisk fördelning Övriga områden 24,4 % Finland 44,3 % Euroområdet iövrigti 31,3 % 5

8 placeringsverksamhet 29 nya placeringar 29 nya placeringar 29 ändrade inte på fördelningen mellan inhemska och utländska objekt. Av de nya nettoplaceringarna stod de inhemska objekten för 44 procent. Såväl de inhemska som de utländska nettoplaceringarna ökade, en ökning noterades inom samtliga placeringskategorier. Aktieplaceringarna var den största nettoplaceringskategorin med 3,5 miljarder euro. Nya placeringar i aktier gjordes till ett belopp av 9,9 miljarder euro och aktier realiserades till ett värde av 6,4 miljarder euro. En klar förskjutning mot utländska objekt skedde nu i fråga om direkta placeringar i aktier. Nettoplace ringarna i finländska aktier ökade med 8 miljoner euro, medan nettoplacering arna i utländska aktier ökade med 2,7 miljarder euro. placeringar år 29, mrd. Försälj- Nya ningar Netto Aktier 9,9 6,4 3,5 Placeringsfonder 11,2 8,6 2,6 Skuldebrevsfordringar 4,2 1,8 2,4 Fastighetsplaceringar 1,5,2 1,3 Masskuldebrevslån 35,5 34,9,6 Sammanlagt 62,3 51,9 1,4 Fondplaceringarna var den näst största nettoplaceringskategorin. Nya fondandelar anskaffades till ett värde av11 miljarder euro mot 9 miljarder euro året innan. Nettoplaceringarna uppgick till 2,6 miljarder euro. Nettoökningen skedde under årets senare hälft, i början av året minskade placeringarna något. I masskuldebrevslån gjordes nya nettoplaceringar för endast 6 miljoner euro. Nyplaceringarna uppgick visserligen till över 35 miljarder euro, men avyttringen var nästan lika stor. Under det tredje kvartalet realiserade bolagen klart mera än vad de anskaffade, vilket ledde till att nettoplaceringarna minskade. En ökning noterades främst i inhemska lån; av de nya masskuldebrevslånen var tre fjärdedelar inhemska. Nya fastighetsplaceringar fördelade på placeringsobjekt Objekt milj. % milj. % milj. % Markområden 89,9 5,1 9,3,5 23,8 1,6 Bostadsfastigheter 59,9 3,4 16,9 7,9 69,5 4,6 Affärs- och kontorsfast. 626,2 35,8 541,4 26,6 68, 44,6 Industrifastigheter 153,2 8,8 283,5 13,9 375,8 24,6 Fastighetsfonder 758,4 43,3 131,1 5,7 365,9 24, Övriga fastighetsplac ,1,3 9,7,6 Sammanlagt 175,4 1, 233,3 1, 1524,7 1, 6

9 placeringsverksamhet 29 Fastighetsplaceringarnas sammansättning förändrades och tog nu en påtagligt traditionell inriktning. I direkt ägande av fastigheter placerade bolagen ca 1,2 miljarder euro. I fastighetsfonder gjordes nyplaceringar för endast ca 36 miljoner euro, dvs. dessa placeringar var klart mindre än under de två föregående åren. Samtliga nya egentliga fastighetsplaceringar gjordes på hemmamarknaden. Av placeringarna i fastighetsfonder gjordes däremot ca hälften i utländska objekt. FC sänder varje år ut en enkät till bolagens fastighets enheter med en förfrågan om nya placeringar i fastigheter, direkta placeringar eller via fastighetsbolag ägda fastigheter. Fördelningen nedan och de nya fastighetsplaceringarnas belopp baserar sig på denna enkät. Placeringarna år 29 har fortfarande huvud sakligen gällt affärs- och kontorsfastigheter; i denna typ av fastigheter placerades 68 miljoner euro. Placeringarna i bostäder uppgick till 7 miljoner euro och i industri fastigheter till 376 miljoner euro. Försäkringbolagens nya fastighetsplaceringar 2-29 mrd mrd Affärsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Fastighetsfonder I slutet av år 29 ägde bolagen bostäder, vilket är 264 bostäder färre än år 28. De av bolagen ägda bostädernas genomsnittliga storlek var 58 m2. Bolagen har redan i några års tid varit indirekta ägare, dvs. de äger bostäder via fastighetsplaceringsbolag och fastighetsfonder. Antalet på så sätt ägda bostäder uppgår redan till nästan 35. Affärsoch industri lokalerna i bolagens ägo hade i slutet av fjolåret en volym på 5,1 miljoner m2. De nya lånen uppgick till 4,2 miljarder euro, ett anmärkningsvärt stort belopp. Speciellt stark var ökningen inom återlåningen i och med att företagens finansieringsproblem alltjämt fortsatte. Amorteringarna utgjorde 1,8 miljarder euro, dvs. lånebeståndet ökade med 2,4 miljarder euro. Medel räntan på nya lån sjönk med,8 procentenheter och låg på 4,2 procent. 7

10 placeringsverksamhet 29 Placeringsintäkternas utveckling 29 Placeringsintäkterna netto ökade kraftigt och uppgick till ca 13 miljarder euro. Nettoavkastningsprocenten, dvs. deras relation till det i placeringarna bundna kapitalet, var 12 procent. Den bästa avkastningen, hela 27 procent, stod kategorin aktier och andelar för. Masskuldebreven avkastade 12 procent medan fastigheterna stod för den lägsta avkastningen på endast drygt en procent. Den starka nettoavkastningen förklaras främst av utvecklingen inom nedskrivningarna. De minskade från det föregående årets exceptionellt höga siffror med 8 procent till totalt 2,2 miljarder euro. Återföringar av nedskrivningar året innan gjordes för 4,7 miljarder euro. Nedskrivningarna hade sålunda en 2,5 miljarder euros positiv nettoeffekt på placeringsintäkterna. Försäljningsvinsterna var större än vanligt, totalt över 6 miljarder euro. Försäljningsförlusterna minskade med 2 procent till drygt 4 miljarder euro, vilket innebär att nettoförsäljningsvinsten uppgick till ca 2 miljarder euro. Inom kategorin övriga placeringsintäkter kom spåren efter recessionen alltjämt till synes. Aktie- och ränteintäkterna samt gruppen övriga intäkter minskade med 44 procent till 7,4 miljarder euro. Kostnaderna inom dessa kategorier uppgick till 3,1 miljarder euro. Nettointäkterna av placeringarna enligt resultaträkningen erhålls som skillnaden mellan intäkter och kostnader, utökad med uppskrivningar och minskad med korrigeringar av uppskrivningarna. Nettointäkterna i fjol låg på totalt 1 miljarder euro. Vid beräkningen av avkastningen till gängse värde beaktas dessutom förändringen i värderingsdifferenserna. Värderingsdifferenserna ökade med inemot 5 miljarder euro. Från avkastningen fråndras i livförsäkringen också de fondanknutna försäkringarnas andel, som 29 uppgick till knappt 2 miljarder euro. Dessa korrigeringar resulterar i den tidigare nämnda avkastningen på ca 13 miljarder euro. Motsvarande avkastning året innan var minus 14 miljarder euro. Nettoavkastning av försäkringsbolagens placeringar till gängse värden 29 Bundet kapital Nettointäkter Avkastning milj. milj. % Aktier och andelar ,7 Fastighetsplaceringar ,3 Masskuldebrevslån ,6 Andra finansmarknadsinstrument och depositioner ,4 Lånefordringar ,6 Övriga placeringar ,7 Sammanlagt ,4 8

11 placeringsverksamhet 29 Nettoavkastning av placeringar till gängse värden % % av bundet kapital* 2 2 % Skadebolag -2 Pensionsbolag -25 Livbolag * % av placeringar till gängse värden i pensionsbolag före år 22 och i andra bolag före år 25 I pensionsförsäkringsbolagen uppgick intäkterna av placeringarna till 12,6 miljarder euro, en minskning med 4 procent. De återförda nedskrivningarna var exceptionellt stora och även försäljnings vinsterna ökade kraftigt. Minskningen i nedskrivningarna ledde till att placerings kostnaderna sjönk med 65 procent och nettointäkterna enligt resultaträkningen var sålunda nästan 6 miljarder euro. Värderingsdifferenserna ökade med inemot 4 miljarder euro, vilket ledde till att nettointäkterna till gängse värde var drygt 12 miljarder euro. Avkastningsprocenten på det i placeringsrörelsen bundna kapitalet var 13,9 procent. I liv- och skadeförsäkringsbolagen uppvisade nettointäkterna av placeringarna samma mönster som i pensionsförsäkringsbolagen. Exceptionellt stora nedskrivningsåterföringar gjordes och försäljnings vinsterna ökade kraftigt. Kostnaderna minskade klart och nettointäkterna nådde därför upp till en stabil nivå. I livbolagen var nettoplaceringsintäkterna till gängse värde efter korrigeringar 2,5 miljarder euro, vilket motsvarar en avkastning på 1, procent. I skadeförsäkringsbolagen ökade nettointäkterna av placerings verksamheten med 8,8 procent till knappt en miljard euro. 9

12 placeringsverksamhet 29 Specificering av nettointäkterna från placeringsverksamheten 29, milj. Pension Liv Skade Sammanlagt Förändring Intäkter av placeringsverksamheten % Intäkter av placeringar i koncernföretag Intäkter av plac. i ägarintresseföretag ,6-47,6 Intäkter av fastighetsplaceringar ,1 Intäkter av övriga placeringar , Sammanlagt ,1 Dividendintäkter sammanlagt ,2 Ränteintäkter sammanlagt ,8 Övriga intäkter sammanlagt ,7 Sammanlagt ,1 Återförda nedskrivningar ,2 Försäljningsvinster ,3 Sammanlagt , Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar , Kostnader för övriga placeringar Räntekostnader och övriga , kostnader för främmande kapital ,6 Sammanlagt ,2 Nedskrivningar ,3 Planenliga avskrivningar på byggnader ,3 Sammanlagt , Försäljningsförluster ,9 Sammanlagt ,7 Nettointäkter före uppskrivningar och korrigeringar Uppskrivning av placeringar Korrigering av uppskrivning av placeringar Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt resultaträkningen Fondförsäkringarnas andel av intäkterna Förändring i värderingsdifferenser Nettointäkter av placeringsverksamheten till gängse värden Bundet kapital Nettoavkastning av placeringar % av bundet kapital 13,9 1, 8,8 12,4-12, 1

13 placeringsverksamhet 29 bostadsbestånd ARAVA- Bost. m. statl. Övrigt År bestånd räntestöd bostadsbestånd Sammanlagt bostadsbestånd Antalet bostäder Övrigt bostadsbestånd 2364 Bostäder med räntestöd ARAVA-bestånd

14

15

16 FC Finansbranschens Centralförbund Bulevarden Helsingfors Fax

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige STUDIE PÅ UPPDRAG AV VILLAÄGARNA RAPPORT FRÅN POUSETTE EKONOMIANALYS NOVEMBER 2013 Sammanfattning och slutsatser Är bankernas vinster på den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25)

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Innehållsförteckning Den finländska banksektorns stabilitet står alltjämt på fast grund, men finansmarknadsturbulensen ökar osäkerheten Banksektorns

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

TALLETUSSUOJARAHASTO

TALLETUSSUOJARAHASTO TALLETUSSUOJARAHASTO INSÄTTNINGSGARANTIFONDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Fondens syfte... 1 2 Fondens medlemmar... 1 3 Verksamhetsmiljö... 2 4 Verksamhetens prioriterade områden... 2 5 Ersättningsfall...

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: BNP-fallet bromsades upp...sid 3 Den svenska konjunkturen var under andra kvartalet i år fortfarande präglad av det svaga internationella ekonomiska

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden ISSN 1401-7348 Publikationen kan beställas från Sveriges riksbank, Förrådet, 103 37 Stockholm Fax: 08-21 05 31. E-post: forradet@riksbank.se eller webbplats: www.riksbank.se

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

S B A B Å R S R E D O V I S N I N G

S B A B Å R S R E D O V I S N I N G SBAB ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL SBAB under 1999 VD har ordet Förvaltningsberättelse Utlåning Upplåning Organisation Resultat Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SBABs kapitaltäckning Redovisningsprinciper

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 2013

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 2013 kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 213 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Avsnitt 1 Sektorns investeringar...5 Kommunernas investeringar...6 Landstingens investeringar...7 Självfinansieringsgrad...

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer