Finansräkenskaper 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansräkenskaper 2009"

Transkript

1 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier och fonder. Till aktierna och fonderna strömmade finansiella tillgångar till ett värde av totalt 3,6 miljarder euro. I börsaktier placerade hushållen drygt 2 miljarder, mer än någonsin tidigare. Hushållens finansiella tillgångar ökade under året tack vare kapitalvinster till totalt 21 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaper. Hushållens anskaffning av fondandelar, noterade aktier och depositioner Hushållens finansiella förmögenhet ökade Hushållens finansiella tillgångar ökade under år 29 med nästan 15 miljarder euro. Mer än hälften av ökningen bestod av kapitalvinster på placeringar. Samtidigt ökade hushållens skulder med 4 miljarder euro, den minsta ökningen sedan år 21. De finansiella nettotillgångarna, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, ökade således med nästan 11 miljarder euro. Skuldsättningsgraden, dvs. krediterna i förhållande till den disponibla inkomsten, steg till 112,4 procent. Helsingfors Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

2 Kvartalsuppgifter börjar publiceras i januari Produktionen av kvartalsräkenskaperna överförs från Finlands Bank till Statistikcentralen. Statistiken beskriver utvecklingen de finansiella tillgångarna och skulderna inom alla sektorer av samhällsekonomin med bättre aktualitet än årsstatistiken. Statistikcentralen börjar publicera uppgifter i januari 211, då det är fråga om uppgifter som gäller tredje kvartalet år 21. sstatistiken över finansräkenskaperna publiceras följande gång i juli

3 Innehåll 1. Hushållens finansiella förmögenhet förbättrades år Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade trots skuldsättningen Företagens låneskulder vände nedåt Kraftiga investeringar i utländska aktier Placeringsfonderna återhämtade sig...6 Tabeller Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj.eur...7 Tabellbilaga 2. Hushållens finansiella skulder, milj.eur...7 Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj.eur...7 Tabellbilaga 4. Hushållens nettoanskaffning av skulder, milj.eur...8 Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj.eur...8 Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-finansiella företag, milj.eur...8 Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj.eur...9 Tabellbilaga 8. Netto finansiella transaktioner per sektor, milj.eur...1 Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj.eur...11 Figurer Figur 1. Förändring av hushållens finansiella förmögenhet...4 Figur 2. Noterade aktier som företagen emitterad, netto...5 Figurbilagor Figurbilaga 1. Hushållens finansiella förmögenhet...12 Figurbilaga 2. Förändring av hushållens finansiella förmögenhet...12 Figurbilaga 3. Noterade aktier som företagen emitterad, netto...13 Figurbilaga 4. Hushållens skuldsättningsgrad

4 1. Hushållens finansiella förmögenhet förbättrades år 29 De kapitalvinster som i fjol uppstod vid aktie- och fondplaceringar vände hushållens finansiella tillgångar mot en klar ökning efter den branta nedgången året innan. Värdet av hushållens finansiella tillgångar ökade med nästan totalt 15 miljarder euro. Tyngdpunkten i hushållens placeringar flyttades samtidigt från insättningar till aktier och fonder. Hushållens kapitalvinster till följd av placeringar uppgick till totalt 8 miljarder euro år 29. Vinsterna på direkta aktieplaceringar uppgick till 5 miljarder och på fondplaceringar till drygt 1 miljard euro. Kapitalvinsterna täcker bara en del av de kapitalförluster på 19 miljarder euro som uppkom år 28. I netto skaffade hushållen ytterligare finansiella tillgångar för drygt 6 miljarder euro, 2 miljarder mer än året innan. Figur 1. Förändring av hushållens finansiella förmögenhet I och med att osäkerheten på aktiemarknaden lättade flyttades tyngdpunkten för hushållens anskaffning av finansiella tillgångar från insättningar till aktier och fonder. Till insättningarna strömmade ytterligare pengar från hushållen för bara 1 miljarder euro, medan siffran året innan var 8 miljarder. Det intresse för börsaktier som vaknade år 28 förstärktes och hushållen skaffade börsaktier för totalt 2 miljarder euro netto. I fondandelar placerades också 2 miljarder euro. När det gäller insättningarna skedde en betydande övergång från tidsbundna insättningar till dagligkonton i takt med nedgången i räntenivån. I slutet av år 29 hade hushållen finansiella tillgångar på totalt 21 miljarder euro. Av detta belopp var 72 miljarder insättningar, 23 miljarder börsaktier, 39 miljarder övriga aktier, 34 miljarder liv- och pensionsförsäkringstillgångar och 13 miljarder euro fondandelar. Hushållen hade andra finansiella tillgångar för 2 miljarder euro. Hushållens finansiella ställning vände och visade ett överskott år 29. Den årliga ökningen av skulderna avtog till 4 miljarder euro, men skuldsättningsgraden, dvs. skulderna i förhållande till den disponibla inkomsten, steg till 112,4 procent från föregående års 19,8 procent. Hushållens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, ökade med 1 miljarder euro från året innan. I slutet av år 29 uppgick de finansiella nettotillgångarna till 88 miljarder euro. 4

5 1.1. Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade trots skuldsättningen Sett till inkomster och utgifter visade den offentliga sektorn ett stort underskott i fjol. Dess förmögenhetsställning förbättrades dock, även om inkomstunderskottet och stimulansåtgärderna finansierades genom skuldsättning på 14 miljarder euro. De finansiella tillgångarna ökade med 26 miljarder euro, varav hälften härrörde från kapitalvinsterna på arbetspensionsanstalternas placeringar. Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade sålunda med 12 miljarder till 17 miljarder euro. Staten gjorde kapitalvinster på 4 miljarder euro på sitt aktieinnehav, men den tunga skuldsättningen minskade dess finansiella nettotillgångar till minus 16 miljarder euro. Arbetspensionsanstalterna placerade sitt överskott under år 29 i aktier och fondandelar. De fortsatte också långivningen till företagen med 2 miljarder euro. Tyngdpunkten i placeringarna återgick till utlandet efter det exceptionella år Företagens låneskulder vände nedåt Företagen minskade sina skulder år 29. Kortfristiga lån amorterades för 7 miljarder euro och beloppet återgick till nivån före år 28. Dessutom minskade lånen mellan företag betydligt. Däremot emitterade företagen masskuldebrevslån för nästan 4 miljarder euro netto i och med återhämningen av kapitalmarknaden. Merparten av dem skaffade utländska investerare. Företagen skaffade också mer än tidigare finansiering i form av eget kapital på aktiemarknaderna. De börsnoterade företagen emitterade nya aktier för totalt 1,4 miljarder euro. Fr.o.m. år 23 ända till i fjol har de amorterat sin aktieskuld genom att köpa tillbaka sina egna aktier mer än de emitterat aktier. Figur 2. Noterade aktier som företagen emitterad, netto Emissioner med avdrag för återköp av egna aktier 1.3. Kraftiga investeringar i utländska aktier 29 skedde ett kraftigt utflöde av finländska investerares pengar till utländska aktier och fondandelar. Arbetspensionsanstalter, placeringsfonder, finansiella företag och försäkringsföretag samt hushåll gjorde ytterligare investeringar i utländska aktier och fondandelar till ett värde av totalt 13 miljarder euro. et innan tog de hem pengar från de utländska aktierna och fondandelarna för 3 miljarder euro. Företagens direkta aktieinvesteringar i utlandet avtog dock och bara 1 miljarder användes till det. 5

6 Liksom året innan minskade de utländska investerarna sina innehav i finländska börsaktier. I fjol såldes finländska börsaktier till inhemska investerare för totalt 2 miljarder euro netto. Värdet av det utländska börsinnehavet var 65 miljarder euro i slutet av året. Det utländska innehavets andel av de inhemska börsaktiernas värde sjönk till något under 5 procent, medan den ett år tidigare var 59 procent. Senast har andelen varit lägre år Placeringsfonderna återhämtade sig Det utflöde av medel från inhemska placeringsfonder som började år 28 upphörde och nya medel för 5 miljarder euro strömmade in i fjol. Hälften av placeringarna härrörde från utlandet, men också hushållen och försäkringsföretagen intresserade sig för placeringsfonderna. I penningmarknadsfonderna löste man fortfarande in fler andelar än vad andelar tecknades. Under året ökade placeringsfonderna med totalt 12 miljarder, varav 7 miljarder härrörde från placeringsportföljens kapitalvinst. 6

7 Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj.eur Instrument Finansobjekt totalt Sedlar och mynt Överförbar inlåning Övrig inlåning Masskuldebrevslån Finansiella derivat Lån Noterade aktier Icke noterade aktier Fondandelar Försäkringstekniska reserver Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Tabellbilaga 2. Hushållens finansiella skulder, milj.eur Instrument Skulder totalt Lån Övriga skulder Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj.eur Instrument Finansobjekt totalt Sedlar och mynt Överförbar inlåning Övrig inlåning Masskuldebrevslån Lån Noterade aktier Icke noterade aktier Fondandelar Försäkringstekniska reserver Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter

8 Tabellbilaga 4. Hushållens nettoanskaffning av skulder, milj.eur Instrument Skulder totalt Lån Övriga skulder Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj.eur Instrument Finansobjekt totalt Sedlar, mynt och inlåning Penningmarknadsinstrument Masskuldebrevslån Finansiella derivat Lån Noterade aktier Icke noterade aktier Andra ägarandelar Fondandelar Försäkringstekniska reserver Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-finansiella företag, milj.eur Instrument Finansobjekt totalt Penningmarknadsinstrument Masskuldebrevslån Finansiella derivat Lån Noterade aktier Icke noterade aktier Andra ägarandelar Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Finansiella nettotillgångar

9 Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj.eur Sektor Icke-finansiella företag och bostadssamfund Icke-finansiella företag Bostadssamfund Finansiella företag och försäkringsföretag Centralbanken Andra monetära finansinstitut Depositionsbanker Penningmarknadsfonder 2 Övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering Övriga finansinstitut Placeringsfonder Övriga finansieringinstitut Institut för finansieringsoch försäkringsverksamhet Försäkringsföretag och pensionsfonder Frivilliga pensionsfonder Offentlig sektor Staten Lokalförvaltning Socialförsäkring Arbetspensionsanstalter Övrig socialföräkring Hushåll Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Utlandet

10 Tabellbilaga 8. Netto finansiella transaktioner per sektor, milj.eur Sektor Icke-finansiella företag och bostadssamfund Centralbanken Andra monetära finansinstitut Övriga finansinstitut Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet Försäkringsföretag och pensionsfonder Offentlig sektor Hushåll Utlandet Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Finansiella transaktioner, netto

11 Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj.eur Sektor Instrument Icke-finansiella företag och bostadssamfund Finansiella transaktioner, netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad Finansiella företag Finansiella och transaktioner, netto försäkringsföretag Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad Offentlig sektor Finansiella transaktioner, netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad Hushåll Finansiella transaktioner, netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Finansiella transaktioner, netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad Utlandet Finansiella transaktioner, netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad

12 Figurbilagor Figurbilaga 1. Hushållens finansiella förmögenhet Figurbilaga 2. Förändring av hushållens finansiella förmögenhet 12

13 Figurbilaga 3. Noterade aktier som företagen emitterad, netto Emissioner med avdrag för återköp av egna aktier Figurbilaga 4. Hushållens skuldsättningsgrad

14 Nationalräkenskaper 21 Förfrågningar Matti Okko Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö Marjatta Ropponen Statistikcentralen, försäljning PB 4C 22 STATISTIKCENTRALEN tfn (9) fax (9) ISSN = Finlands officiella statistik ISSN (pdf)

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Finansräkenskaper 2012

Finansräkenskaper 2012 Nationalräkenskaper 213 Finansräkenskaper 212 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade år 212 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 22,2 miljarder euro i slutet av år 212. De finansiella

Läs mer

Finansräkenskaper 2015

Finansräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 215 Hushållens nettoförmögenhet steg till 56 miljarder euro år 215 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till

Läs mer

Finansräkenskaper 2014

Finansräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 215 Finansräkenskaper 214 Kapitalvinsterna stod för ökningen av hushållens förmögenhet år 214 Hushållens finansiella uppgick till 262 miljarder euro och övriga till 42 miljarder euro

Läs mer

Finansräkenskaper 2016

Finansräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 216 Hushållens förmögenhet steg till 575 miljarder euro år 216 Hushållens finansiella uppgick till 293 miljarder euro och övriga till 436 miljarder euro i slutet

Läs mer

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Nationalräkenskaper 2011 Finansräkenskaper 2011, 2:a kvartalet Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under

Läs mer

Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2013

Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2013 Nationalräkenskaper 2014 Finansräkenskaper 2013, 3:e kvartalet Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2013 Hushållens finansiella tillgångar ökade under tredje

Läs mer

Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014

Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014 Nationalräkenskaper 2014 Finansräkenskaper 2014, 2:a kvartalet Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014 Hushållens skuldsättningsgrad steg till 119,5 procent under andra kvartalet

Läs mer

Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012

Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012 Nationalräkenskaper 2013 Finansräkenskaper 2012, 3:e kvartalet Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012 Hushållens skuldsättningsgrad steg till 118,8 procent under

Läs mer

Offentliga sektorns finansräkenskaper

Offentliga sektorns finansräkenskaper Offentlig ekonomi 2014 Offentliga sektorns finansräkenskaper 2014, 2:a kvartalet Socialskyddsfondernas tillgångar översteg 170 miljarder euro under andra kvartalet 2014 Arbetspensionsanstalternas och övriga

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2011 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2011, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades under juli september Den offentliga sektorns

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2010 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2010 2:a kvartalet Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades något Den offentliga sektorns inkomster ökade

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014 Korrigering Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 1892014 De korrigerade

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Bytesbalansen visade ett svagt överskott under tredje kvartalet, varuimporten pekade nedåt Korrigering 7.1.2015. De korrigerade punkterna

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2011 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2011, 2:a kvartalet Den officiella sektorns finansiella ställning förbättrades Den offentliga sektorns inkomster ökade

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2016 Betalningsbalans och utlandsställning 2016, 3:e kvartalet och oktober Bytesbalansen i balans under tredje kvartalet, ett nettoinflöde av kapital till Finland Bytesbalansen var

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2016 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 2:a kvartalet Den offentliga sektorns överskott minskade med miljarder euro under april-juni Den offentliga sektorns

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2017 Betalningsbalans och utlandsställning 2016, 4:e kvartalet och 2017, januari Bytesbalansen visade ett underskott under fjärde kvartalet, underskottet år 2016 ökade från året innan

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2017 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 4:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott minskade med miljarder euro under oktober-december Den offentliga

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013 Till minskningen av Finlands nettoställning mot utlandet år 2013 bidrog mest ökningen

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 2:a kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 2:a kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 2:a kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 93 miljarder euro i slutet av juni 2014 Det totala

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2015 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 4:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade med miljarder euro under oktober-december Den offentliga sektorns

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2015 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2015, 1:a kvartalet Den offentliga sektorns underskott minskade med miljarder euro under januari-mars Den offentliga sektorns

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014 Det

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2016 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott minskade med miljarder euro under juli-september Den offentliga

Läs mer

Nationalräkenskaper 2014

Nationalräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper 2014 Bruttonationalprodukten minskade med procent år 2014 Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2014 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade med 33 miljoner euro under juli-september Korrigering. Titeln

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2018 Betalningsbalans och utlandsställning 2018, 3:a kvartalet, oktober Bytesbalansen visade ett underskott under tredje kvartalet, nettoställningen mot utlandet förstärktes Bytesbalansen

Läs mer

Nationalräkenskaper 2010

Nationalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper 2010 Bruttonationalprodukten ökade med 3,6 procent i fjol, hushållens inkomster med 1,9 procent Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2015 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2015, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade med 155 miljoner euro under juli-september Den offentliga

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 1:a kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 1:a kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 1:a kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av mars 2014 Det totala

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2017

Offentliga sektorns underskott och skuld 2017 Offentlig ekonomi 2018 Offentliga sektorns underskott och skuld Den offentliga sektorns underskott 0,7 procent och skuld 61,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år Enligt de reviderade

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, :e kvartalet Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av september 201 Beståndet

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2014 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade något under januari mars Den offentliga sektorns konsoliderade

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, 2:a kvartalet Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av juni 201 Beståndet av

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2016

Offentliga sektorns underskott och skuld 2016 Offentlig ekonomi 2017 Offentliga sektorns underskott och skuld Den offentliga sektorns underskott 1,8 procent och skuld 63,1 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år Enligt de reviderade

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2012

Offentliga sektorns underskott och skuld 2012 Offentlig ekonomi 203 Offentliga sektorns underskott och skuld 202 De reviderade uppgifterna om den offentliga sektorns underskott och skuld för år 202 har kommit ut Enligt Statistikcentralens reviderade

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning 2014

Betalningsbalans och utlandsställning 2014 Nationalräkenskaper 2015 Betalningsbalans och utlandsställning 2014 Underskottet i bytesbalansen minskade Exporten alltjämt svag Bytesbalansen visade fortfarande ett underskott år 2014 trots överskottet

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2013 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2013, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade med miljarder euro under juli sebtember Den offentliga sektorns

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, 1:a kvartalet Utlåningsbeståndet nästan 7 miljarder euro i slutet av mars 201 Beståndet av den utlåning som

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2014

Offentliga sektorns underskott och skuld 2014 Offentlig ekonomi 205 Offentliga sektorns underskott och skuld 204 Den offentliga sektorns underskott 3,3 procent och skuld 59,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 204 Enligt de reviderade

Läs mer

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet Finansiering och försäkring 2013 Finansiell verksamhet Kreditkort 2012 Kreditkortsförsäljningen steg och kreditkortsförlusterna minskade år 2012 Värdet av försäljningen med inhemska kreditkort i Finland

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning Förhandsuppgifter om befolkningen, september Den preliminära folkmängden i Finland 5 369 500 i slutet av september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 369

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2012 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2012, 2:a kvartalet Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagades under april juni Den offentliga sektorns

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2011

Skatter och avgifter av skattenatur 2011 Offentlig ekonomi 2012 Skatter och avgifter av skattenatur Skattekvoten 43,4 procent år Skattekvoten uppgick till 43,4 procent år. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2017 Kreditinstitutens bokslut 2017, 1:a kvartalet Finansnettot och rörelsevinsten för bankerna i Finland sjönk under första kvartalet år 2017 Finansnettot för kreditinstitut

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2019 Kreditinstitutens bokslut 2019, 1:a kvartalet Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 1,3 miljarder euro under första kvartalet år 2019 Finansnettot för kreditinstitut

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2017 Betalningsbalans och utlandsställning 2017, 1:a kvartalet Bytesbalansen visade ett överskott under första kvartalet, exportvärdet ökade betydligt Bytesbalansen visade ett överskott

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2011, 1:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,8 procent från föregående kvartal och med 5,5 procent från året innan Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Kreditbeståndet 2013, 4:e kvartalet

Kreditbeståndet 2013, 4:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 201, 4:e kvartalet Övriga finansinstituts kreditbestånd Övriga finansiella företags utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av december 201 Beståndet

Läs mer

Placeringsfond/månadsrapport

Placeringsfond/månadsrapport W03 Grundläggande uppgifter om placeringarna Andel risk- Värde av fondens tal, värde, % % 05 10 15 Radnr Knr 03 5 Placeringsfondens värde 12 6 Antal fondandelsägare 14 8 Värdepapper och penningmarknadsinstrument

Läs mer

Industrins miljöskyddsutgifter 2009

Industrins miljöskyddsutgifter 2009 Miljö och naturresurser 2011 Industrins miljöskyddsutgifter Gruvindustrin investerade mest i miljöskydd år Industrins investeringar i miljöskydd uppgick till 227 miljoner euro år och var nästan på samma

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2015

Offentliga sektorns underskott och skuld 2015 Offentlig ekonomi 206 Offentliga sektorns underskott och skuld 205 Den offentliga sektorns underskott 2,8 procent och skuld 63,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 205 Enligt de reviderade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2012

Skatter och avgifter av skattenatur 2012 Offentlig ekonomi 2013 Skatter och avgifter av skattenatur Skatteutfallet ökade år Skattekvoten uppgick till 43,6 procent år. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna

Läs mer

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst minskade under fjärde kvartalet 2018

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst minskade under fjärde kvartalet 2018 Finansiering och försäkring 2018 Värdepappersföretag 2018, 4:e kvartalet Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst minskade under fjärde kvartalet 2018 Under fjärde kvartalet år 2018 var

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

Värdepappersföretagens rörelsevinst sjönk ytterligare

Värdepappersföretagens rörelsevinst sjönk ytterligare Finansiering och försäkring 2016 Värdepappersföretag 2016, 1:a kvartalet Värdepappersföretagens rörelsevinst sjönk ytterligare Under första kvartalet år 2016 var värdepappersföretagens rörelsevinst 20

Läs mer

Reparationsbyggande 2009

Reparationsbyggande 2009 Byggande 2010 Reparationsbyggande Bostadssamfundens renoveringsbyggande Värdet av bostadssamfundens reparationer steg med 6,2 procent år Enligt Statistikcentralen reparerade bostadsaktiebolagen och de

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper Nationalräkenskaper, kvartalsvis, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 2,9 procent från året innan Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under april juni jämfört med året innan

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under april juni jämfört med året innan Finansiering och försäkring 2015 Värdepappersföretag 2015, 2:a kvartalet Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under apriljuni jämfört med året innan Under andra kvartalet 2015 var värdepappersföretagens

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under januari mars jämfört med året innan

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under januari mars jämfört med året innan Finansiering och försäkring 2015 Värdepappersföretag 2015, 1:a kvartalet Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under januarimars jämfört med året innan Under första kvartalet år 2015 var värdepappersföretagens

Läs mer

Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli

Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010, juli Konsumenterna hade en solig bild av ekonomin i juli Konsumenternas förtroende för ekonomin var alltjämt starkt i juli. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2013

Skatter och avgifter av skattenatur 2013 Offentlig ekonomi 2014 Skatter och avgifter av skattenatur Skatteutfallet ökade år Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,9 procent år. Utfallet uppgick till totalt 88,2

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2015

Skatter och avgifter av skattenatur 2015 Offentlig ekonomi 216 Skatter och avgifter av skattenatur Skatteutfallet ökade med 2,4 procent år Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,4 procent år. Utfallet uppgick till

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2015

Skatter och avgifter av skattenatur 2015 Offentlig ekonomi 2016 Skatter och avgifter av skattenatur 2015 Skatteutfallet ökade med 2,2 procent år 2015 Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,2 procent år 2015. Utfallet

Läs mer

Nationalräkenskaper 2014

Nationalräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 2014 Bruttonationalprodukten minskade med 0,1 procent i fjol Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med

Läs mer

Regionalräkenskaper 2010

Regionalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2012 Regionalräkenskaper 2010 Ojämn ekonomisk tillväxt i landskapen under de senaste åren De regionala ekonomierna har utvecklats i en mycket ojämn takt under de senaste åren. Under

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Offentlig ekonomi 2013 Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål De offentliga utgifternas förhållande till bruttonationalprodukten sjönk år (översikten har lagts till 20.3.2013) År var den offentliga

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Nationalräkenskaper 2015

Nationalräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper 2015 Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent i fjol Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av Finlands bruttonationalprodukt

Läs mer

Hushållens förmögenhet 2009

Hushållens förmögenhet 2009 Inkomst och konsumtion 2011 Hushållens förmögenhet 2009 Skuldsättning ökade förmögenhetsskillnaderna något År 2009 hade hushållen en genomsnittlig bruttoförmögenhet på 192 000 euro och en nettoförmögenhet

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 276/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.10.2008 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKEN

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2011 Nya och nedlagda företag Nyetableringarna av företag ökar fortfarande medan nedläggningarna minskar Enligt Statistikcentralen antalet nya företag ökade med 1,4 procent under fjärde kvartalet

Läs mer

Nationalräkenskaper 2013

Nationalräkenskaper 2013 Nationalräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 2013 Bruttonationalprodukten minskade med 1,2 procent i fjol Korrigerad 30.9.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött. Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Denna rekommendation ersätter den tidigare rekommendationen för den offentliga förvaltningen 124 Den institutionella sektorindelningen.

Denna rekommendation ersätter den tidigare rekommendationen för den offentliga förvaltningen 124 Den institutionella sektorindelningen. JUHTA JHS 124 Sektorindelningen 2000 Version: 31.9.2005 Fastställd: 13.12.2000 Giltighetstid: tillsvidare Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. DEFINITIONER, UPPBYGGNAD OCH NOMENKLATUR 2.1. DEFINITIONER PÅ

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Kapitalinflöde till Finland i början av år 2014, bytesbalansen visade fortfarande ett underskott I början av året präglades den finansiella

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2005 FM 17 SM Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2005 FM 17 SM Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0503 Finansräkenskaper andra kvartalet 2005 och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts second quarter 2005 I korta drag Hushållens skulder växer Hushållens skulder fortsatte under

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Toppnotering för hushållens förmögenhet

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Toppnotering för hushållens förmögenhet FM 17 SM 1004 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2010 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Toppnotering för hushållens förmögenhet Hushållens nettoförmögenhet steg till det högsta värdet

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2011 Energiskaffning och -förbrukning 2011, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 2 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen

Läs mer

Sparbarometern. Innehållsförteckning

Sparbarometern. Innehållsförteckning Avdelningen för Nationalräkenskaper/ 20110518 1(7) Sparbarometern 2011 FM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 4:e kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,1 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 203 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 203, :a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 8,8 miljarder euro under januari-mars 203 Under januari-mars 203

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper 2019 Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Importen tjänster ökade mer än exporten tjänster Importen tjänster ökade med 15 procent under sista 2018 jämfört med motsvarande kvartal

Läs mer